zdarma
září 2013
číslo 9
Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší
Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí
objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR
OBSAH
JE NEJVYŠŠÍ ČAS SKONČIT…
DALŠÍ ZTRÁTA PRO NÁCHODSKOU NEMOCNICI
STAROSTA MĚSTA JAN BIRKE KANDIDÁT DO
PARLAMENTU ČR
NEJVĚTŠÍ PODVOD STOLETÍ!!
LIDÉ V ČESKU SLYŠTE!
LIDE ČESKÝ, POVSTAŇ
JAK SI PŘEDSTAVUJÍ MLADÍ ROMOVÉ
BUDOUCNOST
NĚKOLIK MÁLO SLOV
A JE TO VENKU ŠMEJDI!
KDYŽ NÁM VLÁDNE PRAVICOVEJ PAN
KALOUSEK A JEHO s.r.o. TOP 09
LÁZNĚ BĚLOVES
Imunita to je věc, hřešil na ní poslanec.
Mohl lhát a podvádět, nezbořil se proto svět.
Tra�kanti z ODEESKY, předvedli to právě hezky.
První z basy jako úhoř, vyklouz rychle Petr Tluchoř.
Fuksa, Šnajdr jak by smet. Ráth může jen závidět.
NĚMCOVÁ a její hrstka, čertí se a jenom prská.
Hubu plnou slin, jedovatých jako blín.
Stojedničky plnou hubu, na pomoc si vzala KUBU.
Stojednička zklamala, šlak je tre�l bezmála.
Tak skončila čertice, jako zmoklá slepice.
J.S.
BĚLOVESKÉ LÁZNĚ ZANIKLY JAKO ZDEJŠÍ
BÁJNÝ DRAK
STAVBA NOVÉHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
V NÁCHODĚ OFICIÁLNĚ ZAHÁJENA
PROČ POTŘEBUJEME POLITIKY?
DÍKY JANO NAGYOVÁ
POŠLETE TOHLE CELÉ DÁL PROSÍM
PROČ VLÁDA TAJÍ STATISTIKU O ROMECH?
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
VŠECHNO SE VŠÍM SOUVISÍ
Svoboda projevu, zejména slova a tisku je zaručena Ústavou ČR ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, publ. ve vyhl. MZV č. 120/1976 a Listinou základních práv a svobod uvedenou v úst. zák. č. 23/1991 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou
zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyjednávat, přijímat i
rozšiřovat ideje a informace. Cenzura je nepřípustná.
ročník 2013
JE NEJVYŠŠÍ ČAS SKONČIT…
číslo 9
Nejsem žádný sympatizant ČSSD
a mám k některým jejich lidem ve vedení strany výhrady. Někteří si myslí,
že tuto funkci musí mít až do smrti. To
před volbami slibují hory doly a skutek
utek. Je třeba, aby lidé tyto neschopné, ale všeho schopné nevolili a začali
kroužkovat, aby se z 1. místa, kam se
umístili, nedostali vůbec na volitelné
místo, jako tomu bylo u Langra z ODS, kde doslova propadl.
Je třeba, aby tomu bylo i u ČSSD u paní Orgoníkové, která
si myslí, že to má až do smrti a přitom pro občany v kraji nic
dobrého neudělala. Není žádným tajemstvím, že se starosta
Náchoda Jan Birke bude v podzimních předčasných volbách
ucházet o mandát poslance Parlamentu ČR. Proto nás zajímalo, co ho k tomuto rozhodnutí přivedlo a jak to bude dál s jeho
„starostováním“ v Náchodě v případě zvolení.
Po hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny nezbývá
než citovat anglického revolucionáře Olivera Cromwella, který řečnil roku 1653 při rozpuštění anglického parlamentu:
„Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili
opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi.
Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy. Nejste než
nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného
žvance jako Ezau, svého Boha zradili pro pár drobných jako
Jidáš.
Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost,
jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň.
Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za
úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebenepatrněji
hájil zájmy Commonwealthu?
Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi neznesvětili toto posvátné místo a z Božího
stánku neučinili doupě lotrovské? Jak hnusně odporní jste
MR: Proč tedy kandidujete do Poslanecké sněmovny Parlacelému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd! Tak mentu ČR? Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo?
tedy! Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu
JB: Svou kandidaturu na poslance jsem hodně zvažoBoha, jděte!“
val. Pozice starosty je pro mne stěžejní a v žádném případě
Zdroj: internet. ji nechci opustit nebo omezit své možnosti tuto funkci řádně
zastávat. Pro starostu a potažmo pro město samotné jsou
velmi důležité dobré vztahy s nadřízenými institucemi a zkušenosti s komunikací s nimi. Aktivním jednáním s ministry
a vysokými státními úředníky se podařilo zajistit Náchodu
podmínky pro další rozvoj, změny k lepšímu se začínají
K prvnímu září letošního roku 2013 odešel na vlastní projevovat už dnes. Mé případné zvolení poslancem by další
žádost vedoucí primář Urologického oddělení do nemocnice možnosti v tomto směru ještě znásobilo. Navíc poslanecký
v Pardubicích. Pan Hafuda zde v Náchodě vykonával funkci mandát mi dává možnost měnit pravidla, za kterých stát
primáře devět roků. Odvedl zde veliký kus práce a pomohl funguje, ve prospěch potřeb občana. A jako starosta tyto
mnoha pacientům. Za to mu patří vřelé poděkování ne jenom potřeby přímo z „terénu“ dobře znám. Sečteno, podtrženo
od redakce, ale od široké veřejnosti Náchoda a jeho okolí, - ke kandidatuře na poslance jsem dospěl proto, abych mohl
které operoval.
lépe zastávat svoji funkci starosty a abych mohl více prospívat
Z Náchodské nemocnice odešel v letošním roce, další vel- občanům Náchoda.
ký odborník, z interního oddělení pan primář Josef Jandík do
MR: Rezignujete po vašem zvolení na funkci starosty NáFakultní nemocnice v Hradci Králové.
choda?
Velice citlivý odchod pana primáře chirurgie Vladimíra
JB: Ne, to v žádném případě. Nezastírám, že již teď věSkácela je též velkou ztrátou odborníků v Náchodské nemoc- nuji své práci velmi mnoho času a že výkon funkce poslance
nici. Všichni víme co znamená, když nás operuje skutečný nějaký čas také zabere. Jak tyto funkce časově skloubit bylo
odborník, a nebo lékař bez praxe.
také jednou z důležitých otázek při mém rozhodování. Je to
Tři primáři, kteří skončili v Náchodské nemocnici, jsou řešitelné a to tak, že po téměř třech letech ve funkci starospro nás přinejmenším k zamyšlení o celé situaci.
ty mám již svoji agendu poměrně dobře zvládnutou a jsem
Redakce Náchodského nečasu. schopen delegovat úkoly na své spolupracovníky a následně
je kontrolovat. Všechno je to jen o organizaci práce. Jsem přesvědčen o tom, že aniž by byla omezena kvalita mé práce jako
starosty, mohu zvládnout i poslanecké povinnosti. A práce se
rozhodně nebojím!
DALŠÍ ZTRÁTA PRO NÁCHODSKOU
NEMOCNICI
STAROSTA MĚSTA JAN BIRKE
KANDIDÁT DO PARLAMENTU ČR
Volby do parlamentu jsou přede dveřmi a začíná boj
o funkce – dostat se do parlamentu.
Denně mě zastavují občané na ulici v Náchodě a i v druhých městech, co říkám tomu, že pan Birke kandiduje do
parlamentu. Já otevřeně říkám, že to je v pořádku, je to první
starosta od sametové revoluce 1989, který pro toto město něco
dokázal. Mohlo by to být ještě lepší, kdyby měl u sebe lepší
lidi. Jeho zvolení bude pro hradecký kraj i pro město Náchod
velkým přínosem.
strana 2
Poznámka redakce:
Naše redakce se rozhodla tento rozhovor zveřejnit, aby
občané Náchoda a širokého okolí poznali, jak si to pan starosta představuje s budoucností města na další léta, které pod
jeho vedením dělá velké pokroky, ne jak tomu bylo v minulosti. Přejeme panu Birkemu mnohu úspěchů ve volbě do
Parlamentu ČR.
Za redakci Náchodského nečasu Miro Rousek.
Náchodský nečas
číslo 9
NEJVĚTŠÍ PODVOD STOLETÍ!!
Zákon má krycí název „Narovnání státu s církvemi“.
Správně by se měl jmenovat „Omezení suverenity státu ve
prospěch ŘKC“. Malé církve, které se podle zákona mají na
zisku podílet, byly přizvány jen jako pokrývači, jen jako alibi,
což jim sice zpočátku přinese jmění, ale ve výsledku se z nich
stanou vazalové ŘKC. Můžeme to srovnat se situací malých
politických stran, které v době nedávno minulé uznávaly
vedoucí postavení komunistické strany, aby si zajistily svou
formální existenci.
ŘKC se tváří jako štědrá Velká sestra, když odkrojila se
státního daru 12 miliard a rozdělila je malým sestřičkám.
Zbytek ve výši 47 miliard si ponechá. Českých občanů, kteří
k žádné církvi nepatří, a těch je v republice naprostá většina,
se nikdo neptal, zda s tímto zákonem, který zadluží i jejich
potomky, souhlasí. Když se občané ozvali sami a protestovali proti nemravnému zákonu, neměl jejich názor žádnou
váhu. Ani varování odborníků, kteří zákon veřejně kritizovali
a nazvali jej právním zmetkem, nebylo vyslyšeno. Stejně tak
nebyla vyslyšena opozice.
8. listopadu loňského roku ve výroční den bitvy na Bílé
hoře, byl ve Sněmovně tento nemravný zákon schválen. Tři
poslanci z ODS, kteří to umožnili tím, že složili mandát
a místo nich byli kooptováni náhradníci, ti tři exposlanci jsou
dnes trestně stíhaní pro korupci a sedí ve vazbě. Vláda padla.
Zákon však zůstává v platnosti, protože ÚS vyhodnotil žaloby proti němu jako nedůvodné. Pouze čtyři stateční ústavní
soudci napadli obsah zákona, i způsob, jakým byl odhlasován.
Jedenáct jiných ústavních soudců však v jednání poslanců,
kteří prodali své mandáty, aby zákon mohl projít, korupci
neviděli. I velká část novinářů tvrdí, že nejde o korupci. Tito
takzvaní hlídací psi demokracie, kteří už zapomněli, že smyslem demokracie je diskuze a nikoliv dealerství, dnes štěkají na
státní zástupce a policii, místo toho aby jim tleskali, že konají
svou povinnost a stíhají korupčníky.
Jak je možné, že vláda, která nelegitimně protlačila zákon
poškozující ČR, má ještě tu drzost hlásit se o další vládnutí?
Jak je možné, že koaliční poslanci, kteří pro tento zákon zvedli
ruce, i když věděli, že občané to pokládají za zradu, ptám se,
jak je možné, že tito nečestní poslanci odmítají předčasné
volby. Jak mohou setrvávat ve Sněmovně, když už jim jejich
voliči nevěří?
Odpověď je snadná. Mají strach. Bojí se přijít o imunitu.
A tak se drží pohromadě ve smečce, v ohrádce Sněmovny,
obklopeni hlídacími psy, svými novináři.
V co doufají? Že za rok zapomeneme? Že nám média stihnou vymýt mozky? To opravdu věří, že je znovu budeme volit? Slíbil jim pan kardinál nějaký zázrak? Ten jim mohl slíbit
leda podíl na kořisti. To byl zřejmě ten skutečný motiv, kvůli
kterému zvedali ve Sněmovně ruce. Kořist odhlasovaná 8. listopadu 2012 je obrovská, takže každý, kdo se na schválení zákona podílel, si tímto způsobem zajišťoval svou budoucnost.
Všichni určitě znáte heslo prezidenta Tomáše G. Masaryka:
„Nebát se a nekrást!“
Koaliční vláda a její poslanci si to heslo pozměnili na: „Nebát se krást!“ Ti okradení jsme my. Nejde však jenom o naše
peníze a o půdu ČR předávanou církvi. Jde také o to, že ŘKC
získala tímto nemravným zákonem mocenskou pozici, která
Náchodský nečas
ročník 2013
neodpovídá jejímu postavení ve společnosti a která odporuje
principům sekulárního státu. Nejtragičtější bitva v českých
dějinách se konala 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Předcházela
ji zrada německých protestantů, kteří uzavřeli s katolickou
ligou smlouvu o neutralitě. Papež Pavel V. poskytl tehdy na
vojenské potlačení českých stavů půl miliónu zlatých, španělský král Filip III. přidal celý milión. Z Itálie přišly do bitvy
nové valonské a neapolské pluky. Král Zikmund II. verboval
proti kacířským Čechům Poláky. Nájemní evropští vojevůdci
získali po vítězství obrovské majetky zabavené popraveným
protestantům a těm, co emigrovali. Cizí katolická šlechta se
sjela z celé Evropy a skupovala v dražbě majetek poražených.
Počáteční �nanční vklad papeže, císaře Ferdinanda a krále
Filipa se tedy vyplatil. Následná rekatolizace obyvatel už pak
byla dotovaná ze zabavených protestantských statků.
Dnešní situace je poněkud jiná. Novou rekatolizaci, která
byla schválena 8. listopadu 2012 a kterou ÚS shledal legitimní,
budeme od počátku platit všichni, bez rozdílu víry a světového
názoru. Každý z nás bude přispívat ŘKC na to, aby se ujala své
vedoucí úlohy a usměrňovala poddané, tu protestující lůzu, k
poslušnosti. Přijetí konkordátu se nezdařilo, v roce 2005 jej
Sněmovna zamítla, avšak tento dnešní zákon zcela nahrazuje
konkordát a výrazně přispívá k tomu, aby Masarykovy demokratické koncepce byly zničeny. Připomíná to období Druhé
republiky, kdy katolická církev pomáhala k nastolení fašistického režimu. Tehdy se státní idea, na které se ŘKC podílela,
také snažila popřít a zničit Masarykův demokratický odkaz.
Dnes se v dějepise o tomto cudně mlčí a buduje se mýtus
o odporu katolické církve vůči fašistickému a nacistickému
totalitarismu.
Je pravda, že řada statečných českých kněží spolupracovala s odbojem a byla uvězněna, ale vedení katolické církve podporovalo okupanta a mlčelo k zatýkání svých bratrů. Tehdejší
papež Pius XII. uzavřel pragmatické spojenectví s Hitlerem i
s fašistickými režimy v Itálii, Španělsku a Portugalsku. Nikdy
neprotestoval proti antisemitismu, proti Norimberským rasovým zákonům a proti holocaustu. Po válce exkomunikoval
všechny členy všech komunistických stran na světě, ale nikdy
neexkomunikoval katolíky Hitlera, Himmlera, Goebbelse
a Bormana. Mluvím o církvi, nikoliv o víře. Nejsem ateistka.
Napsala jsem historický román o Ježíšovi. Po celý život mě
totiž fascinoval příběh tohoto mladého židovského rabiho,
který se snažil reformovat Mojžíšovy zákony jiným návodem
k životu. Každý, kdo zná Ježíšovu Promluvu na hoře, může
uznat, že ta starodávná pravidla soužití lze stále pokládat za
Novou zvěst. Království Boží na zemi, které je přístupné každému, kdo se pro něj rozhodne. Království dobré vůle a lásky,
které nepotřebuje instituci a které není zpoplatněno! Ježíšova
nová zvěst se však v průběhu staletí posunovala a deformovala. Ve jménu Ježíše se vedly kruté náboženské války, zatímco
on byl zastáncem nenásilí a hlásal toleranci a lásku k bližnímu. V tomto smyslu opravdu mohl být spasitelem. Možná se
jím ještě někdy v budoucnu stane.
Možná se o tu změnu přičiní lidé, kteří v žádné církvi
organizováni nejsou. K následování Ježíše člověk nepotřebuje formální přihlášku! ŘKC v Čechách, přesněji řečeno její
hodnostáři, však Ježíše zneužívají jako logo. Kašlou na smysl
jeho odkazu, snad ho ani nepochopili. Drncají se svým vagóPokračování na následující straně.
strana 3
číslo 9
ročník 2013
nem lupu po starých kolejích a nevidí, že mezi pražci roste
tráva a že ta trať nikoho nespojuje. Jak může zloděj pozvedat
obecnou morálku? Zloděj může jen uplácet a rozdělovat, aby
panoval. Ve jménu Boha?
Nový papež, který si zvolil jméno František, však hlásá,
že církev má být chudá a pro chudé. Že nemá kšeovat ale
sloužit lidem a tím Bohu. Českým uším to zní jako ozvěna
slov Mistra Jana Husa. Statečného kazatele, který pozvedl laťku mravnosti až do nebe. Láska, kterou za to k němu cítíme,
byla mnohokrát poplivána, hanobena, hubena a zesměšňována. Ale ta láska je tu pořád, přechází z generace na generaci.
Je to pevný základ, ne pohyblivé písky. Je to nejvyšší mravní
zákon, který nás v nejtěžších chvílích spojuje a posiluje. TGM
se zasloužil o stát. Ale Mistr Jan Hus se zasloužil o duši českého národa. Všichni, kteří ho následovali v šíření humanismu
a lásky k pravdě, stáli na jeho ramenou. Je to dlouhá řada
jmen z mnoha generací. Dnes jsme na řadě my, abychom
převzali tu štafetu. Budeme snad nejslabším článkem toho
řetězu? Dovolíme, aby byl přetržen? Jsme opravdu tak slabí?
Jsme opravdu tak lhostejní? Anebo jsme občané odhodlaní
hájit odkaz svých předků?
Jak to uděláme? Co k tomu potřebujeme? Především vytrvalost, milí přátelé. Tohle je běh na dlouhé trati. Naše kroky
budou nenásilné, ale vytrvalé. Dnes, až skončí toto shromáždění, vás zveme na společnou sobotní procházku. Půjdeme
přes Karlův most jako občanské procesí. Vystoupáme Nerudovou ulicí až na Hradčanské náměstí. Tam se zastavíme
u sochy TGM a řekneme zakladateli státu pár slov o stavu
republiky. Nakonec zaklepeme na vrata Arcibiskupského paláce a předáme dopis určený papeži Františkovi. První stovky
občanů už tento dopis podepsaly. Další petiční archy chceme
papeži posílat postupně. Kopie budeme samozřejmě archivovat, aby naši potomci měli důkaz, že jsme nemlčeli a že jsme
bránili pravdu proti lži svými jmény.
Možná vám to připadá jako nimravá mravenčí záležitost,
která spotřebuje mnoho energie a nepovede k cíli. Tuto skepsi
já nesdílím. Dnes jsou někteří politici obviněni z trestného
činu korupce. Na zákonu o tzv. církevních restitucích se však
podíleli i lidé z církevních kruhů. Proto pokládáme za důležité upozornit papeže Františka na to, že skutky představitelů
ŘKC v Čechách jsou v rozporu s krédem o chudé a služebné
církvi. Pokud je papež František skutečně reformátor a muž
na slovo vzatý, ověří si oprávněnost našeho tvrzení a jako
nejvyšší představitel ŘKC, který je správcem veškerých jejích
majetků, rozhodne KDO v Čechách KOMU a CO vlastně
dluží. Pokud se papež František na podvodu odmítne podílet
a ponechá lesy, pole a odkloněné miliardy v majetku Českého
státu a jeho občanů, bude to čin nesmírně statečný. Čin, který
se vymyká dosavadním zvyklostem a praktikám Vatikánu.
Bude to čin moudrého Pastýře, který vzbudí ohlas po celém
světě. Z tohoto nejvyššího hlediska je každý jednotlivý podpis
pod dopisem papeži vítězstvím odpovědnosti nad lhostejností a vítězstvím odvahy nad strachem.
Možná vám připadá, že jsme idealisté a snílkové. Ale bez
snů a bez ideálů by život člověka byl jen přežíváním. A takový
život uměle udržovaný ve stavu vegetace, když mozek přestal
plnit svou funkci, takový přikurtovaný život by byl jen beznadějným plýtváním času. Jan Hus se nebál hájit pravdu ani
před koncilem. A my se budeme bát podepsat dopis, který má
strana 4
posílit papeže Františka v jeho reformním úsilí?! Přestaňme se
už bát! Vymažme strach ze svých duší! Teď je čas na odvahu!
6.7. 2013 Staroměstské náměstí.
Lenka Procházková.
LIDÉ V ČESKU SLYŠTE!
Zpráva z německého tisku:
Pro rok 2013 stanovila spolková vláda hranici chudoby
pro německé občany na příjem 1150 Euro měsíčně (cca
28.750,- Kč). Každý občan s nižším příjmem má právo na
plnou sociální podporu, příspěvek na bydlení, energie a pod.
a na dorovnání příjmu do hranice chudoby.
Tak to snad není možno ani komentovat!
Občané České republiky, my jsme snad horší, že si nezasloužíme odpovídající příjmy?!
Ne, máme jen nekonečně zlodějskou, zkorumpovanou
a bezohlednou vládu. Máme tu nejchamtivější mezi těmi
chamtivými církvemi na světě!!! Občané České republiky!
Nemáte pocit, že už nastal čas ke změně? Kolik ran do vazu
ještě potřebujeme, abychom pochopili, že naše vláda (s církví)
jsou současně naši úhlavní nepřátelé?
Zdroj: internet.
LIDE ČESKÝ, POVSTAŇ
NÁRODE je na čase se stmelit, a vyjít do ulic naučit cikánskou menšinu jak se BUDOU chovat v zemi ČESKÉ ( pracujících a potažmo slušných se to netýká - těch je tak málo, že se
v davu bezesporu ztratí, a nikdo si jich nevšimne).
Pokud nás bude EURO zóna buzerovat, že jsme rasisticky
smýšlející země, rádi jim menšinu hovořící špatně česky předáme do jejich země, ať nám ukáží, jak se s nimi má pracovat
a zacházet.
NÁM už dochází trpělivost, a pokud se to nebude líbit ani
naší vládní garnituře - tu jim na cestu za hranice našeho státu
s cikánskou menšinou na svobodě, a většinou v kriminálech,
zabalíme sebou jako bonus.
Stále silněji se potýkám s myšlenkou - založení nové politické (nepolitické) strany, kde budou priority, jako je otázka
- cikánské menšiny s urychleným nastolením švýcarského
modelu, nová ústava s kompletní rekonstrukcí právní úpravy, zdravotnictví, důchodová reforma, vězeňství - povinnost
pracovat - byť na dvoře věznice přehazovat hroudy kamení,
bez sledování televize po 20,00 hod., strava max. 3x denně
bez výběru jídel pro pracující, max. 2x denně pro nepracující,
bez �tnes center, zhasnutí světel po 20.00 hod, pouze nouzová
osvětlení pro výkon služby.
Školství, rekonstrukce Policie a Armády připravené pro
potřeby státu, nikoliv pro potřeby NATO v misích pro nás
nic neřešících, ale za to �nančně náročných, zrušení druhé
komory parlamentu (senátu ), výběrová řízení na výstavbu
infrastruktury - řízeno přímo komisí pověřenou vládou ČR,
nikoliv jednotlivými resorty, stanovení max. cen elektřiny,
plynu, vody.
Zemědělství - přísné normativum (obnova a podpora
živočišné a rostlinné výroby, a z toho plynoucí výrobky přePokračování na následující straně.
Náchodský nečas
číslo 9
ročník 2013
devším pro náš trh, přísné kontroly dovážených potravin s následnými postihy za jejich nekvalitu - takřka likvidačními a vymahatelnými, aby si prodejci uvědomili, že Česká republika není
a nebude smetištěm Evropy), hledání cesty pro omezení výplat za
fotovoltaické elektrárny, a v neposlední řadě zřízení FINANČNÍ
POLICIE (žádné majetky na své rodinné příslušníky, prokazování příjmu, žádní strejdové Vikové & Gross apod.).
Zdroj internet.
JAK SI PŘEDSTAVUJÍ MLADÍ
ROMOVÉ BUDOUCNOST
operaci páteře, a řekla, že jsem epileptik a mám vysoký tlak
a je mi 45 let, pracuji od 18 let, a během té doby jsem ještě
vystudovala peďák a psychologii, abych mohla dělat to, co mě
Po rozhovoru s žákem 7. třídy tzv. „zvláštní školy“ (Ro- baví. Už mě to ale nebaví. Denodenní hádky s romskými romem) o jeho představách o budoucnu, jsem ztratila poslední diči, proč by měli posílat děti do školy s výmluvou, že oni taky
naději, že ta práce není marná.
neumějí číst a psát a jsou „v poho“. Z našich daní.
„Po základce nic dělat nebudu“.
A to je jen zlomek problémů, které s našimi diskrimino„Proč?“
vanými spoluobčany stále ve škole řešíme. Už jsem zřejmě
„U nás chlapi nedělají, táta by mě zabil. Však můžu být na rasista a to, že chceme, aby měli Romové stejné povinnosti
pracáku a v důchodě, ne?“
jako ostatní, je přece diskriminace, no ne?
„A tatínek nepracuje?“
Tohle do nebe volající zvýhodňování cikánů musí jednou
„Ne, je v invalidním důchodě. Je mu 35, bolí ho záda.“
provždy skončit Šiř,kamto jde!!
To je jen podstatný úsek „diskuze“, kdy jsem to pedagogicJana Remešová.
ky nezvládla a ukázala chlapci svoji půl roku starou jizvu po
NĚKOLIK MÁLO SLOV
Několik málo slov k Varnsdorfu, Novému Boru a Šluknovu. Zaráží mě, kolik lidí dělá, že se jich tento problém netýká
a vrcholem všeho je, když někdo dokáže normální původní
obyvatele odsuzovat za to, že již nevědí kudy dál a zoufalými
pokojnými protesty chtějí na problém, který se týká úplně
všech obyvatel naši republiky, upozornit. Ve Šluknovském
výběžku se nedělo nic mimořádného, co se týká severu Čech
(jen krádeže, loupeže, bordel, rasistické útoky na původní
obyvatelstvo) a nikdo se o to nezajímal, až dokud procikánské
cenzuře neutekla rádoby senzacechtivá zpráva o „mačetovém masakru“. Samozřejmě, že o cikánech v původní zprávě
nepadlo ani slovo, ale každý pochopil, o co vlastně šlo. Češi
nikdy nebyli a ani nejsou žádní rasisté (viz třeba vztah k rákosníkům).
Nikdo ale nemá rád příživníky a parazity.Naopak, každý
rád pomůže potřebným (viz. solidarita třeba při povodních).
Náchodský nečas
Pokud ale máme trvale živit někoho, kdo nepracuje, dělá bordel, krade a má se lépe než ten, kdo ho živí, pak je asi opravdu
„něco shnilého ve státě českém“. A pokud se tento příživník
odvděčuje tím, že své živitele přepadá, okrádá, uráží a zesměšňuje za podpory vlády, justice a médií, pak zákonitě každého
soudného člověka tento stav musí jednou přestat bavit!!!! No
a tak jsme se nakonec všichni stali „rasisty“. „Rasisty“ jsme
proto, že chceme, aby zákony platily pro všechny stejně? Aby
menšina nebyla protěžována na úkor většiny?
A když nasraní, Cikány terorizovaní obyvatelé vyjdou do
ulic, tak je za výsměchu a křepčení „nepřizpůsobivé menšiny“
zmasakrují ozbrojené složky, které si tito řádní občané platí
proto, aby je chránily? A Cikáni? - množí se jak králíci a na
sever Čech se brzy nevejdou. Nebude to dlouho trvat a brzy
budete mít nové, nepřizpůsobivé sousedy i vy, kterých se
dění ve Šluknovském výběžku momentálně netýká. Pak bude
Pokračování na následující straně.
strana 5
číslo 9
ročník 2013
pozdě litovat, že se vás „Varnsdorf “ netýkal. Pamatujte, že ve
„Varnsdorfu se bojuje i za Prahu!!!“
Král kmotrů, humanita? Křesťanství a zbraně?
V TOP 09 přece jde všechno - chtěl jít do spolupráce s komunisty a přitom bojuje denně a nejvíc proti levici a socialismu. To se dá? V TOP 09 se dá všechno, noviny pana Bakaly to
správně vysvětlí a kníže pán omluví.
Levice je špatná a nebezpečná pro celou Českou republiku podle pana Kalouska, ale ne pro pana Kalouska, když je
třeba, tak to moc nevadi. Hlavně ať jsme ve vládě.
Když byly povodně a lidi počítali škody, tak se ožral,
že ani nemohl mluvit, vždy i jemu jde o lidi, i u sklenice
na ně myslel - tak debilové a plebejci - volte mně, nás
partu co lže tak dokonale, že uvěříte že lhářem a blbem
jste vy , Bůh a Kalousek se přece nikdy nemýlí a nelžou.
Uvidíme se u voleb.
PS.: Kdo nežil v Chomutově, Mostě, Litvínově, Teplicích,
Ústí a teď i „Šluknovu“, tak o Cikánech nic neví. Že u vás na
vesnici, žijí Horváthovi a jsou slušní, pracují a jsou čistotní?
Tak to nejsou Cikáni!!! A vy o Cikánech stále nic nevíte! Až
půjdete po chodníku a banda malejch černejch smradů vám
veřejně ve dne a na hlavní ulici bude dlažební kostkou rozbíjet
přední sklo vašeho nového auta a vy budete dělat, že to není
vaše, protože se budete bát, že vás obstoupí a některý z těch
smradů vám zezadu píchne do zad kudlu, protože „to je jeho
naturel“ a mladistvé není možné potrestat!!!!
Až se budete bát vybrat peníze z bankomatu, protože
budete vědět, že je Cikáni hlídají a budou vás sledovat až
Zdroj: internet.
do míst, kde vás oberou, a budete rádi, že jste to přežili, pak
možná pochopíte, co to jsou naši menšinoví spoluobčané.
Vyjádřete prosím podporu Varnsdorfu. Vrcholem je proslov
policejního rady Kubiceho a neuvěřitelný a skandální proslov
Uplynulo 23. let.
Klause. Policejní rada Kubice a jeho pražské gestapo chránilo
Asi nejsem sám, který si doma vaří kávu z Běloveské
cikány a masakrovalo Varnsdorfáky.
kyselky, která se dříve jmenovala IDA. Že je pak tento nápoj
Bc. Budínová Michaela, Krajský úřad Ústeckého kraje
chutnější nemusím moc zdůrazňovat.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
LÁZNĚ BĚLOVES
Zdroj internet.
A JE TO VENKU ŠMEJDI!
Proč Česká televize v TV novinách lhala, že nejde dohledat, kdo je majitel.
Bylo by záhodno, aby Česká televize teď sdělila poplatníkům, proč do medií lhala, že nejde dohledat vlastníka FV
elektráren. To je ta jejich česká demokracie a humánnost
a objektivita sdělování pravdivých údajů!!! Seznam FV
elektráren je na přehledné mapě i s majiteli. Pokud si klikneš na město Uherský Brod, objeví se obrovská FV elektrárna 10 MWp (10megawatt peak), která je zde uvedena
pod společností DIVALIA a.s. – patřící no? No? No přece
Mirečkovi TOPOLÁNEČKOVI!
Paroubeček má jinou, kde je spoluvlastník, o něco větší
- jen 3x, 30 MWp elektrárny. To jsou naši pašáci!! A je jedno
z jaké jsou strany. Podívejte se na adresu:
http://www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.php
Pokud vás problematika Fotovoltaiky zajímá - zde je
množství info - a nejen o ní.
Klikněte si na Zdroje informací a pak si vyberte adresu,
kterou libo a najděte si co chcete. Hezkou a zajímavou zábavu
při zjišťování zajímavých info. (mimo jiné, dostal jsem se okamžitě do Katastru nemovitostí)
Co se však děje kolem bývalých lázní, které v minulosti
byly ozdobou okresního města Náchoda, je rozumu nepochopitelné. Chápu, že nyní žijeme v kapitalizmu, kde o všem
rozhodují peníze a hlavně plná peněženka, ale to co se nyní
nachází v lázeňském parku je pro člověka moc.
Prostě současní majitelé úmyslně dělají lidem naschvál
a možná, že z toho mají i radost. Je už nejvyšší čas něco říci
o těchto novodobých kapitalistech.
Neznám majitele arabského jména, který jistě přišel do
Zdroj: internet. naší země pomáhat lidem, ale spíše to vypadá, že nám chce
ukázat jak nám zakroutit krkem. Znám však druhého spoluvlastníka. Jeho jméno máme v redakci. Je to člověk jménem
KDYŽ NÁM VLÁDNE PRAVICOVEJ
M.B., který svůj majetek získal prodejem zboží na tak zvaném
PAN KALOUSEK A JEHO s.r.o. TOP 09 „klondaiku“ u státní hranice s Polskem. Je to syn bývalého
Pravicový ministr zvýšíl živnostníkům daně, aby jim mohl náměstka n.p. Tepna Náchod, v době před rokem 89. kopomoct a dělal to pro ně.
vaný komunista. Pracoval jako schopný kádr na OV KSČ
Od nynějška platí živnostníci víc - zadlužil stát více než v Náchodě na průmyslovém oddělení. V té době ještě lidem
všechny vlády levice dosud, díky němu jako stát dlužíme více. pomáhal a snažil se chovat civilizovaně. Jeho synáček má již
Hovoří o kmotrech v jiných partajích, ale nikdy neřekl jiné představy o slušnosti, jak se chovat k občanům Náchoda
kdo je obchodník se zbraněmi, jeho velkej přítel pán Háva?
Pokračování na následující straně.
strana 6
Náchodský nečas
číslo 9
ročník 2013
a širokého okolí. Považuje je za sběř, která si dovoluje parkovat svá auta na cestě u jeho nemovitosti a nadávat na zříceniny
jeho majetku. Proto rezolutně zatarasil cestu a vyvěsil tabulky
se zákazem vstupu na soukromý majetek. Jistě mně dáte za
pravdu, že by se měl každý o svůj majetek starat. To je pro
majitele lázní Běloves španělská vesnice. Záhadné však je, že
i když je schválen zákon, který umožňuje Městskému úřadu
pod sankcí donutit majitele uvést nemovitost do stavu, která
není nebezpečná pro občany, prostě úřad záhadně mlčí. Je
třeba říci, že areál lázní je ostudou města Náchoda a renovace
prameníku je sice chvályhodná aktivita, ale v celém kontextu
vytváří pocit přišité záplaty na roztrhaný kabát.
Dr. Ludvík Vlach, adresa v redakci.
Poznámka redakce:
Po dalším článku, který jsme dostali do naší redakce jsme
nuceni na to opět reagovat.
V minulém Náchodském nečasu, jsme na přání občanů
zveřejnili článek občanů ohledně lázní. Do redakce jsme měli
2x telefon, kde bylo naši redakci dokonce vyhrožováno soudně a likvidací novin. Je doslova drzost správce lázní, který
místo toho, aby se snažil lázně dát do pořádku, tak vyhrožuje
a to ne jenom redakci, ale i členům ve vedení radnice.
Je třeba, aby vedení města včetně zastupitelů již konečně
zjednalo pořádek ohledně Lázní Běloves. Popřípadě jejich demolici, což zákon umožňuje, na náklady majitele.
M.R.
BĚLOVESKÉ LÁZNĚ ZANIKLY
JAKO ZDEJŠÍ BÁJNÝ DRAK
Jsou nenávratně pryč ty časy, kdy byla Běloves u Náchoda
vyhledávanými lázněmi. Balneologické zařízení bylo v restituci
vráceno majitelkám, které pro svůj věk nestačily na správu. Nebyla to jejich vina, že lázně zanikly, o to se postaral někdo jiný.
Kdysi tu býval park a promenáda.
Náchod je jediné město se statutem lázeňské, nemající
lázní žádných. Místo odpočinku v lázních s krásným okolím tu zbyl jen nedávno obnovený prameník s kyselkou,
známou pod obchodní značkou Ida, po princezně, jež se po
ní uzdravila. Je to obrovský rozdíl proti nedalekým lázním
za „čarou“ v polské Kudowa Zdroj, česky zvané Chudoba.
Chudoba tu rozhodně není, zařízení je známé nejen po celém
Polsku, ale i za hranicemi, nejen pro své účinky léčivých pramenů, ale také kvůli klimatu.
Mnohdy vysmívaní Poláci, na které se našinci dívají s despektem, dokazují, že pokud jde o obchod, umějí se postarat.
Náchodsko skrývá nepřebernou nabídku turistických zajímavostí, třeba i s výlety do Kladské kotliny, kterou Marie Terezie
prohrála s Prusy v sedmileté válce.
Kyselka tu byla tak dobrá, a je stále, že ji kdysi dodávali
i do Karlových Varů. Lázně byly založeny v roce 1818, léčilo se zde kardiovaskulární onemocnění i pohybový aparát.
Zavřeny byly několikrát, za válek, v roce 1979 je na několik
týdnů vyřadily i povodně. De�nitivní tečka lázeňství přišla
po restitucích, nebyly vypořádány pozemkové problémy, také
hygiena měla značné výhrady. Poté došlo ke spekulativnímu
odkupu areálu, ten během následujících let totálně zchátral,
většinu zařízení a kovového materiálu odvezli zloději.
Náchodský nečas
Město se snažilo několikrát lázně uvést do provozu, uvažovalo se i o přenesení na jiné místo, ale investice jsou rozsáhlé a návratnost minimální, kdy se s obrovskými potížemi
potýkají renomovaná zařízení. Pohled na rozpadající se budovy je tristní, život se sem už nikdy nevrátí. Zbyla jen pověst
o běloveském drakovi. Zahynul bídně jako lázně.
Běloveský drak.
Mezi Orlickými horami a Krkonošemi žil drak, sídlil
v Bělovsi na Hejzlarově kopci. Cestu tam snadno nenajdete,
jeho sluj je jen skalní díra, zato se projdete po naučné stezce
předválečného opevnění, která rozhodně stojí za prohlédnutí.
V díře je vyvěračka, drak byl asi pijan. Drak je zčásti náchodský, z části běloveský. V Náchodě ho odkojila hadí panenka,
což byla ještěrka krmená lidskou krví. Prý ho na svět přivedl
místní doktor, obluda rostla, až se nedala utajit. Šel tedy bydlet
do běloveské jeskyně.
Obluda byla nenasytná, nejprve žrala zvěř, pak jí zachutnali lidé. Pokud žrala chudáky, vrchnost proti nějaké ztrátě
nic neměla, pak dostal chuť na knížecí dcerunku. To už dál
nešlo, přišel drakobijce Jirka a z draka udělal mleté do žemlí.
Za odměnu dostal kus náchodského panství, k tomu i milostslečnu.
Draci se u nás vyskytují ve dvou pásmech. Jedno se táhne
od Klatov k Trutnovu, s rozšířeným výskytem ve středních
Čechách. Na Moravě mezi Brnem a Novým Jičínem. Ostatní
oblasti jsou bez draků. A ještě jedno - drak má více hlav, saň
jen jednu jako třeba dinosaurus. Na rozdíl od zahraničních
ti naši nemají osobní jména. Draci jsou ale pouze, když mají
křídla, jinak jsou to normální velcí hadi s nožičkami - šmoci.
Vratislav Konečný.
Zdroj internet.
STAVBA NOVÉHO AUTOBUSOVÉHO
NÁDRAŽÍ V NÁCHODĚ OFICIÁLNĚ
ZAHÁJENA
Nový terminál Ve čtvrtek 15. srpna 2013 byla symbolickým poklepáním základního kamene zahájena za účasti významných hostů rekonstrukce autobusového nádraží. Výstavba nového autobusového nádraží v Náchodě je významným
mezníkem v rozvoji hromadné dopravy ve městě. Společně
Pokračování na následující straně.
strana 7
číslo 9
ročník 2013
s připravovanou rekonstrukcí vlakového nádraží, realizací
parkových úprav a opravami navazujících křižovatek a přechodů pro chodce, vznikne v Náchodě komplexní dopravní
terminál – nová vstupní brána do města, která cestujícím
nabídne novou kvalitu služeb a komfort cestování.
Moderní architektonické řešení zastřešení příjezdů i odjezdů autobusů umožní pasažérům krytý bezbariérový přechod od autobusů k vlakům, taxíkům a nástup na hlavní pěší
trasy do centra města. Celý projekt je výsledkem intenzivní
spolupráce představitelů města, zástupců dopravců, Českých
drah, architektů a projektantů. Co se ještě před několika málo
lety zdálo snem, začíná se dnešním dnem stávat skutečností.
Na základní kámen symbolicky poklepali: Ing. Jaroslav Deml
– náměstek ministra dopravy, Bc. Lubomír Franc – senátor
a hejtman Královéhradeckého kraje, Jan Birke - starosta města
Náchoda, místostarostové - Ing. Tomáš Šubert a Mgr. Drahomíra
Benešová, JUDr. Blanka Kalcsová – předsedkyně představenstva
společnosti M–SILNICE a.s. a generální ředitelka holdingu MEDIS, Bc. Václav Fikr – ředitel Regionální správy majetku Hradec
Králové ČD, a.s., Ing. Petr Vodička – ředitel oblastního ředitelství Správy železniční a dopravní cesty, Ing. Arch. Aleš Krtička projektant, Atelier TSUNAMI a za Řediteltví silnic a dálnic Hradec
Králové – Ing. Marek Novotný. Mezi hosty nechyběli radní a zastupitelé města Náchoda, starostové okolních měst a obcí, zástupci
projektanta, dodavatele i investora, dále Policie ČR, Českých drah
a v neposlední řadě občané, kterým bude sloužit především.
Miro Rousek.
PROČ POTŘEBUJEME POLITIKY?
Tuto absurdní otázku jsem si položil již nesčíslněkrát.
Opravdu politiky tak nezbytně potřebujeme?
Nám, občanům, by přece stačilo,aby správu naší země vykonával někdo moudrý, zodpovědný a nepodplatitelný. Aby
ministerstvo �nancí řídil vysokoškolsky vzdělaný a zkušený
ekonom, v čele ministerstva zemědělství aby stál vysokoškolák-zemědělec, aby ministerstvo zdravotnictví řídil skutečný
lékař s dlouholetou praxí atd,atd.
A předsedou vlády by měl být zkušený manažer se znalostí
několika světových jazyků. Politická příslušnost by neměla být
rozhodující! Ale jaká je běžná praxe? Stranické sekretariáty
sestaví kandidátky a na přední, volitelná místa, dají sebe a další ,,věrné a zasloužilé“ členy strany.
A my, občané, vzhledem ke stávajícímu volebnímu systému
musíme při volbách do poslanecké sněmovny (pokud chceme
volit), vložit do urny kandidátní listinu jedné politické strany.
NENÍ NÁM UMOŽNĚNO VOLIT OSOBNOSTI NAPŘÍČ
POLITICKÝM SPEKTREM! Máme jen omezenou možnost
kroužkováním změnit pořadí na kandidátní listině. A po volbách si stranické sekretariáty rozdělí ,,korýtka“. Pak se stává,
že chemik řídí �nance, hasič zemědělství ,taxikář ministerstvo
vnitra a pod. Kdo se domnívá, že do politiky vstupují lidé, kteří
chtějí pracovat jen pro blaho svých spoluobčanů, tak se mýlí.
Vždy jde především a jen O MOC, VLIV A PENÍZE.
Politik v podstatě nemusí nic umět, stačí, když umí květnatě mluvit. Jsem přesvědčen, že kdyby byl poslanecký mandát
čestnou, neplacenou funkcí, byly by kandidátní listiny prázdné.
Ale i zde může výjimka potvrzovat pravidlo. Pravicová koalice
dostala naší zemi do hluboké recese a mnoho rodin dohnala na
strana 8
hranici chudoby. Její konec si přála většina občanů. Levice však
nemá potencionál, ale hlavně ani osobnosti na to, aby tento stav
radikálně změnila.
Inteligentní, mladí a nezkorumpovaní lidé se do politiky
nehrnou, potažmo staří ,,matadoři“ jim nedají šanci. Mám
odůvodněné obavy, že v poslanecké sněmovně a následně
i v nové vládě uvidíme vzhledem ke stávajícímu volebnímu
systému zase stejné, okoukané tváře, které již nemají co nového dát a kteří jsou spolu dlohodobě ,,spjati pupeční šňůrou.“
Naše politická scéna nemá osobnosti! Můžeme se ,,těšit“,
že zase uvidíme a uslyšíme pány Kubu, Stanjuru, Gazdíka,
Polčáka, Bártu, Bohouše Sobotku, Haška, Zaorálka, Tejce
a Filipa s Dolejšem a Grebeníčkem.
V neposlední řadě ale i Mirečku Němcovou, středoškolačku, která
chtěla, světe div se, být i premiérkou. Navzdory tomu, že stávajícímu
premiérovi v demisi Jiřímu Rusnokovi nesahá ani po kotníky.
Dále opět uvidíme spícího knížete Schwarzenberga, který
jen papouškuje, co mu našeptá Kalousek a který se nesmířil
s porážkou v prezidentských volbách, závislého, falešného
a neprůstřelného Míru Kalouska a opisovače vysokoškolských
textů Marečka Bendů. A to vše bude chtít zaštítit missis Bobošíková, která snad nekandidovala jen do funkce předsedy
Spolku přátel žehu. Vážení a milí, máme se zase na co těšit.
Petr Rudolf.
DÍKY JANO NAGYOVÁ
To bylo i za komunistů, že člověk, když už byl v nějaké
funkci, tak se musel hlídat, aby se na pracovišti nezapletl s nějakou spolupracovníci. Jinak to schytal při první příležitosti.
Dnes ministerský předseda odejde od ženy a čtyř dětí,
zaplete se se svou sekretářkou a dá jí prostor, aby řídila téměř
celý stát a jeho poslanci a spolustranící mu ještě tleskají!
Druhá vážná otázka je: Jak si tito lidé v politice dávají
funkce, podplácejí se tra�kami se stotisícovými platy a premiér to ještě hájí a posuzuje jako normální postup?
Co si máme myslet o projevech M. Kalouska, politického
příživníka M. Bendy a P. Nečase, kteří jsou tento průšvih ochotní
klasi�kovat za banální a zapomínají na presumpci viny politiků.
Potom v praxi, když lidé vidí na nejvyšších místech tuto spodinu, mohou podobné praktiky přenášet do svého okolí. Když mohou
oni, tak proč bychom nemohli my také. Česko je na morálním dně.
Masaryk se musí za nás stydět a točit se v hrobě vztekem jako ventilátor!! Kdyby viděl ty poctivé ksichty, když mu dávají věnce na hrob,
co by asi udělal? Myslím si, že by jim s chutí nakopal do prdele!!
A co uděláme my všichni, mávneme jen rukou? Mávneme
potom pouze nad sebou!! Všichni Nagyové můžeme vlastně
děkovat, že položila tuto lupičskou vládu: Kalousek, Nečas,
Bendl, Kuba, kretén Benda, namýšlená knihovnice Němcová
je jako Kabrhelová, vždy má �ží u krku, nebo mašli, šátek,
Hanákavá superodborník družinářka.
Takže všichni děkujeme holce, co vařila kafe v Sokolově,
kde až to dotáhla a zbavila tuto zemí lotrů, podvodníků a zlodějů, žel je jich víc a andělé nepřijdou.
V které zemi se to podařilo, aby konkubína premiéra pána
čistého, nejdříve svazáka, potom katolíka se čtyřmi dětmi, byla
tak úspěšná? Takže - Jano Nagyová dík, ty jsi se povedla!! Neznám zemi, kde by taková NULA položila vládu!!
Zdroj: internet.
Náchodský nečas
číslo 9
ročník 2013
POŠLETE TOHLE CELÉ DÁL PROSÍM
Chcete zůstat nadále otrokem ne-mocných, nebo se
chcete již konečně stát svobodným občanem s plným právem
spolurozhodování?
Řešení je vysvětleno v článku s názvem: Proč se vládci bojí
švýcarské přímé demokracie???
(http://www.atanova-zasuvka.blog.cz/1112/proc-sevladci-boji-svycarske-prime-demokracie).
- Ministři Nečasovy vlády vyhazovali peníze oknem.
Podívejte, jak likvidovali rozpočet. (http://mediafax.nova.cz/
clanek/�nance/ministri-necasovy-vlady-vyhazovali-penize-oknem-podivejte-jak-likvidovali-rozpocet.html).
Necháte nadále líbit si to, co s námi politici dělají, nebo
s nimi už konečně zatočíme a svrhnete je, jako to udělali např.
v Egyptě a jiných státech? Pozitivní změny začínají u jedinců
a v semknutosti a spolupráci je obrovská síla.
- Takto bychom zřejmě dopadli, kdyby se Schwarzenberg
stal prezidentem ČR, neboť světová politika je tvořena a ovládána z poza scény.
(http://www.inner-light.ning/pro�les/blogs/takto-bychom-dopadli-kdyby-se-schwarzenberger-stal-prezidentem-cr).
- Nesmíme pustit politiky ze řetězu. Ať tam bude kdokoli,
musí být pod občanskou kontrolou, skládat účty, být odvolatelný, říká známý lékař. Celý článek s názvem: Jan Hnízdil:
Političtí psychopati nás vedou ke zkáze, možná i k válce
(http://www.inner-light.ning/pro�les/blogs/jan-hnizdil-politicti-psychopati-nas-vedou-ke-zkaze-mozna-i-k-val)
- 14. ledna 2013 akceptovala Evropská komise evropskou
občanskou iniciativu bojující za základní příjem, čímž započala
roční kampaň ve všech státech Evropské unie. Před 14. lednem
2014 musíme oslovit 500 miliónů občanů Evropské unie a získat jeden milión podpisů, minimálně ze 7 členských států. Tato
iniciativa má však už pobočky po více jak 15 členských státech.
Pokud získáme jeden milión podporovatelů myšlenky základního příjmu, z 500 miliónů občanů EU, Evropská komise bude
muset pozorně prozkoumat obsah našich představ a uspořádat
veřejné slyšení v Evropském parlamentu. Pošlete prosím tento
text: „Vynikající nápad jak odstranit nezaměstnanost a zbytečnou byrokracii naleznete v Iniciativě Evropských občanů za
nepodmíněný základní příjem“
- Podrobnosti naleznete zde:
(http://www.inner-light.ning/forum/topics/velice-jednoduchy-a-efektivni-zpusob-jak-z-dnesniho-plno-automati)
Zdroj: internet.
PROČ VLÁDA TAJÍ STATISTIKU
O ROMECH?
Vědci zpracovaná statistika o romském etniku v ČR, staví
na hlavu všechny o�ciální verze skutečného stavu romské
populace u nás.
Před čtrnácti dny jsem dostal od přátel statistiku faktů
o romské populaci. Bylo to v době, kdy jsem dělal rešerši na
téma menšin a nepřizpůsobivosti ve Skandinávii. Data, jež
jsem dostal, by pana Breivika potěšila, zatímco průměrného
středoevropana děsí.
V mailu nebyl uveden zdroj a tak jsem se chystal brát uvedená čísla na lehkou váhu. ALE - po několika minutách čtení
Náchodský nečas
hodnot zločinnosti, vzdělání a rozvodovosti jsem si uvědomil,
že tahle data už znám. Ale odkud? A tak jsem vyrazil pátrat na
internet. Věčně se sypoucí MRKVOsOFT mi hledání neulehčil,
a tak jsem připojil k síti počítač se spolehlivým �nským Linuxem a pomocí jednoho z těch fulltextových prográmků jsem
za asi půlhodinu zjistil instituci, jež je původcem této zprávy.
Ústav sociologie jedné naší nejmenované akademie věd tato
data cituje v jedné ze svých vědeckých studií za rok 2010. Zdá se
vám divné, proč to tato ctěná instituce nepustí do všech médií?
Mě ani ne. Ona by jí totiž jakákoli, ať už pravá, či levá vláda asi
pěkně naplácala, a to nemají vědci rádi. A tak mlčí.
Mlčí o tom, že:
3% jen populace v ČR tvoří Romové, žije jich zde cca
286.000 jež se hlásí ke své národnosti.
28% z celkového počtu Romů žije v Severních Čechách,
21% z celkového počtu Romů žije na Severní Moravě,
47% bytů obývaných Romy není vybaveno splachovacím WC,
40m˛ bytové plochy obývá v průměru 6,9 Romů,
32% manželství v některých romských skupinách uzavírají
příbuzní,
6% romských žen poprvé rodí mezi 14 a 16 lety,
19% romských žen poprvé rodí v 16 letech
z 61% dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti 50,
5% romských dětí se učí ve zvláštních školách
22% romských dětí propadá v 1. třídě
25% romských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální
nedostatečnosti. (Neumí se vyjadřovat.)
56% Romů nemá ani základní vzdělání (Dokončenou
8 třídu ZŠ)
32,7% Romů má základní vzdělání
8% Romů se vyučí v oboru,
2,72% Romů má středoškolské vzdělání
0,81% Romů má vysokoškolské vzdělání
82% Romů je nezaměstnaných
61% Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky
34% dospělých Romů se živí nelegálním způsobem
59.6% dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské
národnosti
71% se Romové podílí na kriminalitě (v některých lokalitách dosahuje až 95%)
37% pouličních prostitutek má romskou národnost
21% pouličních romských prostitutek má za pasáka svého
příbuzného v prvním nebo druhém rodinném pokolení.
Přijde vám přirozené, že o tom, co jsou naši sousedé zač,
nesmíme vědět? Přijde vám v pořádku, že titíž jsou si toho
vědomi a mluví dokola o společenském rasismu v ČR a mají
jistotu, že tyto údaje si nikdo nedovolí vynést ven? Přijde vám
v normální, že si mohou být tak jistí? Přijde vám TOHLE v pořádku? Článek vyšel původně na blogu Jana Zímy na iDnes, ale
byl později redakcí stažen. Autor o tom píše v emailu:
„Dnešního dne jsem vydal na blogu idnes přiložený článek.
Citovaná data se dají ověřit, ale z pochopitelných důvodů článek
vzbudil zájem a pozdvižení. Pokud se týče sledovanosti, byla
velmi nadprůměrná, pokud se týče karmy, došlo to prý někam
k absolutnu na 47 a pokud se týče kraválu, editor to musel po po
devíti hodinách vlivových telefonátů shora prostě stáhnout.
Prý mě dlouho bránil.“
Jan Zíma, zdroj. internet.
strana 9
číslo 9
ročník 2013
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
„Česká pošta upozorňuje klienty, kteří používají službu
SIPO na podvodné jednání, které v posledních dnech zaznamenala.
Neznámý pachatel odesílá falešné emaily na vybrané klienty s výzvou k zaplacení nedoplatku SIPO za určitý měsíc.
E-mail je odesílán z adresy [email protected] (mailto:
[email protected]), kde osoba označující se jako LubomírFranek požaduje po našich klientech zaplacení nedoplatku na účet uvedený v e-mailu.
Česká pošta žádá své klienty, aby e-maily tohoto typu ignorovali a žádné peníze na zmíněný účet neposílali. V případě, že Vám takový e-mail přišel, odešlete j ej prosím na adresu
[email protected] (mailto:[email protected]).
Česká pošta podává trestní oznámení na Polici ČR na
neznámého pachatele a tyto emaily budou součástí tohoto
oznámení.
V této souvislosti máme i několik telefonických oznámení
na obcházení domů údajnými zaměstnanci České pošty, kteří
se snaží vylákat z lidí peníze na úhradu nedoplatků SIPO. Česká pošta oznamuje, že se rozhodně nejedná o její zaměstnance
a vyzývá klienty, aby žádné peníze těmto lidem nedávali.
Zdroj: internet.
VŠECHNO SE VŠÍM SOUVISÍ
KLAUS - IPB - H-SYSTÉM - ZAHLAZENÍ STOP VEDOUCÍ
K TZV. PREZIDENTOVI.
IPB vznikla roce 1993 sloučením Investiční banky (je zajímavé, že vznik Investiční banky v roce 1990 byl předem, již za
komunismu plánován, jak vyplývá z interních dokumentů Státní
banky Československé z února 1989) a Poštovní banky. IPB se
brzo dostala mezi tři nejsilnější banky v zemi. Postupně docházelo k navyšování základního kapitálu, tzv. „nafukování bubliny“
a důkladnému pumpování ve formě úvěrů a vyvádění aktiv na
dceřiné společnosti. Významnou destinací peněz pumpovaných
z IPB byly �rmy Václava Junka, agenta StB a člena posledního
předlistopadového ÚV KSČ, zejm. Chemapol Group a společnosti, ve kterých �guroval jako statutární orgán či většinový vlastník
Antonín Charouz.
Miliardy končily také v impériu Lubomíra Soudka, agenta
StB, evidenční číslo 24939, krycí jméno GORDON, ovládajícího mj. Škodu Plzeň. Václav Junek, Antonín Charouz a Lubomír Soudek, prostřednictvím IPB byla �nancována i ODS,
první půjčku ve výši 55 milionů v roce 1992 brzo následovaly
další, bezpočet večírků, konferencí a „Žofínů“ ani nepočítaje.
IPB �nancovala i vydání knihy Václava Klause „Dopočítávání
do jedné“.
První ohrožení nerušeného pumpování znamenal rok 1995,
kdy se do IPB vypravili kontroloři NKÚ, aby prověřili, proč banka neplatí daně. Dluh banky tehdy činil cca 173 milionů korun.
Z banky byli nekompromisně vyhozeni a premiér Klaus tehdy
osobně a v doprovodu tehdejšího vicepremiéra Kalvody navštívili NKÚ, aby jeho vedení náležitě „umravnili“ a odkázali do patřičných mezí. Tento daňový dluh IPB později ministerstvo �nancí v čele s Kočárníkem odpustilo. Menší problém nastal i v roce
1997, kdy auditorská společnost Coopers & Lybrand odmítla
strana 10
vydat pozitivní auditorskou zprávu s odkazem na neprůhledné
účetnictví a nestabilitu banky.
Pumpování proto kryla nějakou dobu auditorská společnost Ernst & Young, která vydávala bance výroky „bez výhrad“,
a to často v rekordní době. Na jaře 1997 odmítlo vedení IPB poskytnout úvěry zjevně krachujícím �rmám, zřejmě s ohledem
na blížící se politické změny (pád Klausovy vlády v roce 1997)
a hrozící odpovědnost.
30.4. 1997 jsou Tesař s Procházkou zatčeni a putují do vazby. Brzo zřejmě dostanou rozum, jsou propuštěni a zůstávají
ve funkcích. V roce 1998 se v IPB objevuje strategický partner
Nomura, zřejmě na objednávku, aby maskoval skutečnost, že
banka je na pokraji pádu. Nomura brzo převádí svůj podíl na
společnost Saluka Investments, s heslem „čím neprůhlednější,
tím lépe“. Konec se však blížil. Stomiliardové manko už nešlo
krýt a bylo nutno poslat banku do nucené správy.
Stalo se tak v červnu 2000 a pro mediální efekt „zakročujeme tvrdě a nikdo neunikne potrestání“ obsadilo centrálu
IPB po zuby ozbrojená zásahová jednotka URNA. Banku
během dvou dnů koupila ČSOB a stát jí zaručil veškeré ztráty.
Ještě před uvalením nucené správy se podařilo managementu
banky vyvést veškerá likvidní aktiva do tzv. off-shore fondů na
Kajmanské ostrovy (přičemž společným portfoliem byly fondy Triton), na který se nucený správce ani český stát „nedostane“. Šlo o řadu fondů, které využívají legální nedobytnosti
právního prostředí Kajmanských ostrovů. Celkovou výši aktiv
vyvedených na Kajmany lze odvodit z rozhodnutí vlády ČR,
která 21.7. 2003 rozhodla, že Konsolidační agentura zaplatí
Pokračování na následující straně.
Náchodský nečas
číslo 9
ročník 2013
ČSOB v rámci státních garancí celkem 49,3 miliardy korun vůči ČSOB jsou neomezené(odhady státu se zatím pohybují
jako náhradu za majetky ukradené do fondů Triton. Podle okolo 100 miliard), takže konečný účet může být ještě vyšší.
státních odhadů by krize IPB a související státní záruky měly
přijít daňové poplatníky až na 160 miliard korun.
KOMERČNÍ BANKA.
Komerční banka vznikla vyčleněním z bývalé státní SBČS
PERSONÁLNÍ POZADÍ VYPUMPOVÁNÍ IPB:
a v roce 1992 se transformovala v akciovou společnost. Ve
Miroslav Tuček, agent StB, ev. č. 1864001, krycí jméno stejnou dobu se zde objevuje klíčová osoba vykrádání banky,
„KRÁL - národohospodář“. Komunistický ekonom a dlou- Richard Salzmann. Kam peníze z Komerční banky nejvíce
hodobý prorektor VŠE Praha za bolševismu, v 70. letech mizely? Mezi největší společnosti, kam byly pumpovány �dokonce ekonomický poradce prezidenta. Před rokem 1989 nance z Komerční banky, patří �rmy (skupina ČS/Satrapa)
zakotvil v Prognostickém ústavu, líhni kádrů, které připravo- okolo agenta StB, svazek č. 25447, Františka Chvalovského.
valy předání moci. V letech 1992 - 2000, tj. až do pádu banky Celková suma se pohybuje kolem tří miliard. Více než jednu
působil ve funkci člena dozorčí rady banky. Měl zásadní vliv miliardu vypumpoval z banky Petr Smetka, přes svou společna všechny „pumpařské operace“. Jeden z mozků vykrádání nost H-SYSTEM. Jedno z největších rozkrádání banky bylo
IPB Jiří Weigl, prodloužená ruka Klause v bance, který do- realizováno přes společnosti izraelského státního občana
hlížel, aby bylo pumpováno správným směrem a výhradně se Alon Barac, nar. 11.8.1960 (v českých médiích většinou nesouhlasem mocných. Člen dozorčí rady banky 1993 - 1998. přesně uváděný jako Barak Alon, pod tímto jménem také
V současné době působí ve funkci vedoucího Kanceláře pre- občas vystupoval) a jeho holdingB.C.L. Trading. Vykrádání
zidenta republiky.
banky zahájené v roce 1996 ve formě dokumentárních akrediLibuše Benešová, místopředsedkyně ODS a předsedkyně tivů nebylo však Baracovou první operací v Komerční bance,
Senátu zastávala v letech 1996 - 1998 funkci člena dozorčí počátkem 90. let ji připravil přes svou �rmu Tessos Praha o asi
rady. Jejím úkolem bylo hájit zájmy ODS v bance, zejména dvě miliardy korun.
úvěrování společností spojených s ODS.
DOKONČENÍ PŘÍŠTĚ.
Libor Procházka, několikrát byl trestně stíhán, tři týdny
dokonce i vazebně, vždy bylo však trestní stíhání zastaveno.
V představenstvu banky působil v letech 1992 – 2000.
Aladár Blaas, pravá ruka Libora Procházky a náměstek
v IPB. Trestně stíhán, na intervenci ministra vnitra obvinění
staženo.
Jan Klacek, místopředseda stínové vlády ČSSD 19961998, ve stejném období i člen představenstva IPB. Od roku
1998 až do pádu banky generálním ředitelem IPB. Jiří Tesař,
autor ekonomického programu ČSSD, generální ředitel, předseda představenstva IPB 1992 - 1998 a člen dozorčí rady 1997
- 2000
(Jiří Weigl, Libuše Benešová, Libor Procházka, Aladár
Blaas, Jan Klacek a Jiří Tesař)
IPB nebyla klasicky vypumpována,
jako ostatní banky, ale doslova „přepumpována“, což způsobilo trochu jiný
scénář, než bylo obvyklé sanování a státní pomoc.Bylo nutno jí převést na jinou
banku, spolu s absolutními státními garancemi, které znamenají, že státní výdaje budou ještě vyšší. Výše ukradených
peněz se můžepohybovat v řádech okolo
300 - 400 miliard korun, Konsolidační
agentura odkoupila nejhůře klasi�kované dluhy za 170 miliard, záruky státu
NÁCHODSKÝ NEČAS
NA INTERNETU:
www.nachodskynecas.info
Náchodský nečas - soukromé nezávislé noviny. Odpovědný šéfredaktor Miroslav Rousek.
Adresa redakce: V zátiší 1571, 547 01 Náchod, tel.: 491 424 625, mobil 774 878 766.
Registrační číslo 1/92, MKČRE 11038. Nevyžádané příspěvky se nevrací. Redakce nenese odpovědnost za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků a s jejich obsahem se nemusí ztotožňovat.
Náchodský nečas
strana 11
číslo 9
ročník 2013
Prodej krmiv a pekařských výrobků ke krmení domácích
zvířat a drůbeže, neuvěřitelně nízké ceny
v prodejnách:
Náchod u mlýna, Bílkova 9, Prodej
jenom chleba od 12.00 do 15.00
Úpice, Žižkova 94
OTEVŘENO:
Pondělí až pátek
od 7.00 do 15.00
Broumov, Lidická 86
NUFRA
s.r.o.
KOZÁK - KOZÁKOVÁ
prodej stavebního
systému
Vám nabízí prodej:
sádrokartonů - tepelných izolací - zateplení
fasád - maltové směsi - omítky Terranova - desky
dřevoštěpkové a cetris - okna Velux - dveře PORTA,
KRONODOOR
Provádíme montáže sádrokartonů.
Navštivte pivnici
ve Starém Městě
v Náchodě v Bílkově
ulici.
Běloveská 391, Náchod
Tel./fax: 491 427 767
Nejlevnější stavební materiál v regionu.
Tato pivnice byla vyhodnocena opět
Primátorem jako nejlepší v roce 2010!
Příjemné posezení a nejlevnější pivo.
NEVÁHEJTE A PŘESVĚDČTE SE SAMI NA VLASTNÍ OČI!
Otevírací doba:
PO-ČT 10.00 - 20.00
PÁ 10.00 až 22.00 hodin,
SO-NE 10.00 až 22.00 hodin.
OPHIR
s.r.o.
- pronájem nemovitostí
- reklamní činnost
a marketing
Běloves 378, 547 01 Náchod
Tel. - fax: +420 491 423 135
strana 12
Náchodský nečas
Download

září 2013 - Náchodský nečas