BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
BROJ:02-05-5-2146/14
LUKAVAC, 21.01.2015. godine
PREDMET NABAVKE
ŠIFRA JRJN
PROCIJENJEN
A VRIJEDNOST
VRSTA
POSTUPKA
OKVIRNI
DATUM
POKRETANJA
POSTUPKA
OKVIRNI DATUM
ZAKLJUČENJA
UGOVORA
IZVOR FINANSIRANJA
EKONOMSKI
KOD
REDNI BROJ
PLAN NABAVKI ZA 2015 GODINU
RADOVI
1.
ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
OBJEKATA
45233141-9
170.940,00 OTVORENI
FEBRUAR
MART
BUDŽET OPĆINE
613724
2.
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA TOPLIFIKACIONE
MREŽE U LUKAVCU, I FAZA
45331100-7
1.357.513,18 OTVORENI
FEBRUAR
MART
VLADA TK-A
821220
354.622,39 OTVORENI
FEBRUAR
MART
VLADA TK-A
821220
2.1.
LOT 1- PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM
DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI KULINA BANA, KRALJA 45331100-7
TVRTKA I 25. NOVEMBRA
298.779,07 OTVORENI
FEBRUAR
MART
VLADA TK-A
821220
2.2.
LOT 2 – PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U
ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI 45331100-7
SARAJEVSKA
638.691,27 OTVORENI
FEBRUAR
MART
VLADA TK-A
821220
2.3.
LOT 3 - PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE
VRELOVODNE MREŽE DN 125, DN 150 I DN 200 U ULICI
REDŽEPA MUMINHODŽIĆA, SANACIJA NADZEMNOG
45331100-7
VRELOVODA
NA
RELACIJI
PETRAKELEKTRODISTRIBUCIJA,
SANACIJA
I
ZAMJENA
DOTRAJALIH TOPLINSKIH PODSTANICA
2.4.
LOT 4 - PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ULICI
TITOVA I SEPTEMBARSKA 9A.
45331100-7
65.420,45 OTVORENI
FEBRUAR
MART
VLADA TK-A
UGOVOR
3.
PROJEKAT STAMBENOG ZBRINJAVANJA ROMA (RA) 201345211100-0
IZVOĐENJE RADOVA ZA 6 STAMBENIH JEDINICA
97.436,00 OTVORENI
FEBRUAR
MART
BUDŽET OPĆINE I MLJPI
613991
PROJEKAT SOCIOEKONOMSKE PODRŠKE ROMSKE
POPULACIJE(RA) 2013 IZGRADNJA VODOVODA KULJENO
45232150-8
25.641,00 OTVORENI
FEBRUAR
MART
BUDŽET OPĆINE I MLJPI
613991
4.
5.
PROVEDBA PROGRAMA UPRAVLJANJA GUBICIMA VODE
U VODOVODNOM SISTEMU Lukavac
45232150-8
980.383,00 OTVORENI
FEBRUAR
APRIL
KREDIT EIB
821224
5.1.
LOT 1 - UPRAVLJANJE GUBICIMA VODE U VODOVODNOM
45232150-8
SISTEMU LUKAVAC
491.658,00 OTVORENI
FEBRUAR
APRIL
KREDIT EIB
821224
5.2.
LOT 2 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MREŽE U
VODOVODNOM SISTEMU LUKAVAC
45231113-0
488.725,00 OTVORENI
FEBRUAR
APRIL
BUDŽET OPĆINE
821224
45200000-9
21.368,00 OTVORENI
FEBRUAR
APRIL
VLADA TK-A
821619
6.
POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI DOMA
KULTURE U NASELJU BISTARAC, UTOPLJAVANJE
OBJEKTA I EKONSTRUKCIJA KROVA
7.
SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA NA LOKALITETU STROG
KORITA RIJEKE SPREČE
45200000-9
22.172,63 OTVORENI
8.
PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA TOPLIFIKACIONE
MREŽE U LUKAVCU -II FAZA
45331100-7
8.1.
PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM
DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICAMA ŠKOLSKA, VASE
PELAGIĆA, LUKAVAČKIH BRIGADA I PATRIOTSKOG
FRONTA
MINIS. PROST.
UREĐENAJA I ZAŠTITE
OKOLICE TK-A
FEBRUAR
APRIL
1.222.769,46 OTVORENI
APRIL
JUNI
SREDSTVA OD KAMATA
VLADA TK-A
821220
45331100-7
1.172.541,16 OTVORENI
APRIL
JUNI
SREDSTVA OD KAMATA
VLADA TK-A
821220
45331100-7
27.241,80 OTVORENI
APRIL
JUNI
SREDSTVA OD KAMATA
VLADA TK-A
821220
8.2.
PRIKLJUČENJE ŽUPNOG UREDA "SV. ANTE
PADOVANSKOG" LUKAVAC NA SISTEM DALJINSKOG
GRIJANJA
8.3.
PRIKLJUČENJE GRADSKE DŽAMIJE U LUKAVCU GRADU
NA SISTEM DALJINSKOG GRIJANJA
45331100-7
22.986,50 OTVORENI
APRIL
JUNI
SREDSTVA OD KAMATA
VLADA TK-A
821220
9.
ZAŠTITA VODOZAHVATA -BUNARA BT1 U MZ TURIJA
45246200-5
95.991,00 OTVORENI
APRIL
JUNI
BUŽET OPĆINE I
FEDERACIJA BIH
615311
10.
IZGRADNJA ULIČNE RASVJETE
45316110-9
169.487,00 OTVORENI
MAJ
JULI
BUDŽET OPĆINE
821220
45316110-9
90.000,00 OTVORENI
MAJ
JULI
BUDŽET OPĆINE
821221-1.0
10.1.
LOT 1 - REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE ULIČNE
RASVJETE U LUKAVCU-TRG BREMENA I UL.BRANILACA
BOSNE
10.2.
LOT 2 - IZGRADNJA ULIČNE RASVJETE U INDUSTRIJSKOJ
45316110-9
ZONI U LUKAVCU
79.487,00 OTVORENI
MAJ
JULI
BUDŽET OPĆINE
821220- 2.3
11.
IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA ZA POTREBE LOKALNE
DEPONIJE POTOČARI
45233123-7
35.000,00 OTVORENI
JUNI
AUGUST
BUDŽET OPĆINE
613991
12.
PROJEKAT STAMBENOG ZBRINJAVANJA ROMA (RA) 201445211100-0
IZVOĐENJE RADOVA ZA 9 STAMBENIH JEDINICA
149.573,00 OTVORENI
JULI
SEPTEMBAR
45111291-4
42.735,00 OTVORENI
JULI
SEPTEMBAR
BUDŽET OPĆINE
821610-1.5
13.
UREĐENJE I OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I
PRIMARNE INFRASTRUKTURE PO PROGRAMU
UREĐENJA ZA 2015
42.735,00 OTVORENI
JULI
SEPTEMBAR
BUDŽET OPĆINE
821224-1.7
14.
ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U LUKAVCU I
MZ PREMA PROGRAMU UREĐENJA GRAĐEVINSKOG
45232410-9
ZEMLJIŠTA ZA 2015
15.
REGULACIJA RIJEČNIH VODOTOKA:RIJEKA JALA, TURIJA
I OSTALI VODOTOCI
42.735,00 OTVORENI
JULI
SEPTEMBAR
BUDŽET OPĆINE
821224-1.13
45246200-5
UGOVOR
BUDŽET OPĆINE I MLJPI 613991-5.4
GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH
NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA
45233120-6
260.000,00 OTVORENI
JULI
SEPTEMBAR
BUDŽET OPĆINE
821612-6
16.1.
LOT 1- MZ POLJICE DONJE
45233120-6
110.000,00 OTVORENI
JULI
SEPTEMBAR
BUDŽET OPĆINE
821612-6.7
16.2.
LOT 2 -MZ DEVETAK-KOVAČEVIĆI
45233120-6
150.000,00 OTVORENI
JULI
SEPTEMBAR
BUDŽET OPĆINE
821612-6.7
45232150-8
928.530,00 OTVORENI
AUGUST
OKTOBAR
BUDŽET OPĆINE I
ČEŠKA RAZVOJNA
AGENCIJA
821224-1.4
17.
OBEZBJEĐENJE DODATNIH KOLIČINA VODE ZA
VODOVODNI SISTEM LUKAVAC GRAD SA PRIGRADSKIM
NASELJIMA (ČRA) IZGRADNJA I FAZE
18.
ODVODNJA OBORINSKIH VODA SA BRDA DOLEŽAL I
GRADA LUKAVCA-IZGRADNJA I FAZE
45232400-6
341.880,00 OTVORENI
AUGUST
OKTOBAR
KREDIT EIB
821224-1.6
19.
ODVODNJA OTPADNIH VODA GRADA LUKAVAC I
PRIGRADSKIH NASELJA -IZGRADNJA I FAZE
45232410-9
811.966,00 OTVORENI
SEPTEMBAR
NOVEMBAR
KREDIT EIB
821224-1.7
20.
POSTROJENJE ZA TRETIRANJE OTPADNIH VODA
LUKAVAC GRADA 15.000 EBS
45252000-8
69.000,00 OTVORENI
DECEMBAR
JANUAR
KREDIT EIB
821224-1.8
16.
1.
USLUGE
IZVDBENI PROJEKAT PROŠIRENJA I REKONSTRUKCIJE
ULIČNE RASVJETE
74222000-1
9.274,00 OTVORENI
FEBRUAR
MART
BUDŽET OPĆINE
821220-2.3
1.1.
LOT 1 - IZVEDBENI PROJEKAT PROŠIRENJA I
REKONSTRUKCIJE ULIČNE RASVJETE-BREMEN PLACULICA BRANILACA BOSNE
74222000-1
5.000,00 OTVORENI
FEBRUAR
MART
BUDŽET OPĆINE
821220-2.
1.2.
LOT 2 - IZVEDBENI PROJEKAT RASVJETE U
INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAC
74222000-1
4.274,00 OTVORENI
FEBRUAR
MART
BUDŽET OPĆINE
821220-3.
MART
BUDŽET OPĆINE
821220
IZVEDBENI PROJEKAT GRADNJE I REKONSTRUKCIJE
LOKALNIH NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA
-ČETIRI KRUŽNA TOKA
-ULICA LUKAVAČKIH BRIGADA-M4
74232250-1
15.000,00 OTVORENI
FEBRUAR
-PODVOŽNJAK -JUNUZOVIĆ KOPEX
2.
MZ POLJICE DONJE I MZ DEVETAK
3.
IZVEDBENI PROJEKAT POBOLJŠANJA
VODOSNABDIJEVANJA
-VISINSKE ZONE
BISTARAC GORNJI -ŠIKULJE PRLINE
74222000-1
15.000,00 OTVORENI
FEBRUAR
APRIL
BUDŽET OPĆINE
821220-3.
ODRŽAVANJE VATROGASNIH VOZILA ZA 2015.
50114200-9
12.820,00 OTVORENI
FEBRUAR
APRIL
BUŽET OPĆINE
613722--6.1
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU I
ZATVARANJE POSTOJEĆE DEPONIJE KOMUNALNOG
OTPADA OPĆINE LUKAVAC I IZGRADNJU PRATEĆIH
SADRŽAJA PRILAGOĐENIH REGIONALNOM KONCEPTU
ODLAGANJA
74222200-3
60.000,00 OTVORENI
FEBRUAR
APRIL
BUŽET OPĆINE
613991
4.
5.
APRIL
MINI. PROS.
UREĐENAJA I ZAŠTITE
OKOLICE TK-A
UGOVOR
FEBRUAR
APRIL
FOND ZA ZAŠTITU
OKOLICE FBIH
821220
ODRŽAVANJE PROGRAMA DATA NOVA I DOCU NOVA
PREGOVAR
AČKI BEZ
6.500,00 OBJAVE
FEBRUAR
MART
BUDŽET OPĆINE
613700
ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG
SOFTVERA
PREGOVAR
AČKI BEZ
FEBRUAR
5.000,00 OBJAVE
MART
BUDŽET OPĆINE
613700
6.
IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD BUKE SA DETALJNOM
KARTOM OPTEREĆENJA OD BUKE ZA PODRUČJE GRADA
LUKAVCA
74220000-7
KONKUREN
23.581,17 TNI
FEBRUAR
7.
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE
VRELOVODNE MREŽE U PRIGRADSKIM NASELJIMALOKACIJA SE ODREĐUJE U SARADNJ SA JP RAD
30.000,00 OTVORENI
8.
9.
74220000-7
11.
IZVEDBENI PROJEKAT OBEZBJEĐENJA DODATNIH
KOLIČINA VODE ZA VODOVODNI SISTEM LUKAVAC GRAD
74222000-1
SA PRIGRADSKIM NASELJIMA (ČRA)
VIŠENAMJENSKO
VREDNOVANJE,
KORIŠTENJA
I
ZAŠTITE ZEMLJIŠTA I IZRADE KARTE UPOTREBNE
VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA ZA PODRUČJE OPĆINE
LUKAVAC
12.
IZVEDBENI PROJEKAT PRIMARNE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE SA PRISTUPNIM PUTEM (PREMA
PROGRAMU UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA
2015.)
74220000-7
10.000,00 OTVORENI
APRIL
JUNI
BUDŽET OPĆINE
821220-3.
13.
IZVEDBENI PROJEKAT ODVODNJE OBORINSKIH I
OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC I MJESNIM
ZAJEDNICAMA (PREMA PROGRAMU UREĐENJA
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015.)
74220000-7
10.000,00 OTVORENI
APRIL
JUNI
BUDŽET OPĆINE
821220-3.
IZVDBENI PROJEKAT REGULACIJE RIJEKE TURIJE
74220000-7
59.829,00 OTVORENI
APRIL
JUNI
VLADA TK-A
821224-1.13
REGULACIONI PLAN CENTAR I i CENTAR II
74220000-7
59.829,00 OTVORENI
APRIL
JUNI
BUDŽET OPĆINE
821220-3.
16.
74222200-3
1.500,00 OTVORENI
MAJ
JULI
VLADA TK-A
613991
17.
PROJEKAT UREĐENJA POSTOJEĆEG OTVORENOG
KANALA UA ODVODNJAVANJE DUŽINE CCA 2000 m U
74222200-3
NASELJU KRTOVA I
1.500,00 OTVORENI
MAJ
JULI
VLADA TK-A
613991
18.
ODRŽAVANJE VOZILA
50110000-9
28.820,00 OTVORENI
OKTOBAR
DECEMBAR
BUDŽET OPĆINE
613723
18.1.
LOT 1 - ODRŽAVANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA ZA
2016. U GARANTNOM PERIODU
50112200-5
1.000,00 OTVORENI
OKTOBAR
DECEMBAR
BUDŽET OPĆINE
613723
18.2.
LOT 2 - ODRŽAVANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA ZA
2016. IZVAN GARANTNOG PERIODA
50112200-5
15.000,00 OTVORENI
OKTOBAR
DECEMBAR
BUDŽET OPĆINE
913723
10.
14.
15.
25.641,00 OTVORENI
MART
MAJ
BUDŽET OPĆINE
821224-1.4
134.800,00 OTVORENI
MART
MAJ
VLADA TK-A
613991
PROJEKAT PODIZANJA ZAŠTITNOG POJASA OD MOSTA
NA RIJECI TURIJI U NASELJU BABICE, DUŽINA CCA 200 M
50114200-9
12.820,00 OTVORENI
OKTOBAR
DECEMBAR
BUDŽET OPĆINE
LUKAVAC
613722-6.1
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I
OBRAZACA ZA 2016.
21125691-5
22800000-8
65.700,00 OTVORENI
OKTOBAR
DECEMBAR
BUDŽET OPĆINE
613400
1.1.
LOT 1 - NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG
MATERIJALA
21125691-5
19.100,00 OTVORENI
OKTOBAR
DECEMBAR
BUDŽET OPĆINE
613400
1.2.
LOT 2 - NABAVKA TONERA I TINTI
36.500,00 OTVORENI
OKTOBAR
DECEMBAR
BUDŽET OPĆINE
613400
1.3.
LOT 3- NABAVKA OBRAZACA
10.100,00 OTVORENI
OKTOBAR
DECEMBAR
BUDŽET OPĆINE
613400
18.3.
LOT 3 - ODRŽAVANJE VATROGASNIH KAMIONA ZA 2016
ROBE
1.
Download

Plan nabavki za 2015. godinu