NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
NOVINY OBCE NOVOSEDLY
Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři,
léto, povodně, vedra i zima je opět
tady. Takto by se asi dal charakterizovat květen a červen letošního roku.
Nejprve dlouhotrvající teploty pod
průměrem zakončené povodní, která se
nám naštěstí vyhnula. Poté vystřídané
enormně teplým týdnem s teplotami
vysoce nad třicítkou, ze dne na den
vystřídané poklesem teplotem o více
než dvacet stupňů a silným deštěm.
Jestli se opravdu naplňují představy
klimatologů o globální změně podnebí,
tak se máme na co těšit.
Naštěstí na nové číslo zpravodaje
se těšit můžete, protože si můžete přečíst pestrou směsici článků a hlavně
pozvánek na všechny druhy akcí. Ať se
jedná o táborák pro děti v červnu, tradiční krojované hody v srpnu, slavnost
vinobraní v září nebo další z několika
plánovaných akcí, jejichž data konání
můžete najít třeba na straně sedm.
Dále se můžete seznámit s koncepcí
rozvoje obce a krátkodobými, dlouhodými i trvalými cíli. Pokud by se zvládly
zrealizovat všechny nebo alespoň většina naplánovaných cílů, tak bude naše
obec opět o kousek hezčí a dokonalejší.
Závěrem snad jen, jak je zvykem,
přeji všem čtenářům i občanům obce
příjemně prožité prázdniny, spoustu
pěkných vzpomínek a šťastný návrat
z cest.
PETR LUKEŠ, šéfredaktor
PS: A hlavně co nejméně deštivých
a chladných dnů, protože těch v létě
opravdu není moc potřeba :)
ročník XV.
1
číslo 2
ČERVEN 2013
Krátké zprávy z radnice
V měsíci dubnu byla ukončena výstavba
chodníku k nádraží. Pro kolaudaci této
stavby je ze strany obce nutné odkoupení několika menších částic pozemků,
které jsou ve vlastnictví fyzických osob.
Tyto pozemky jsou dotčeny předmětnou
stavbou.
- A. s. COLAS provádí v současné době
rekonstrukci chodníku od RD manž. Lukešových k RD pí. Mladé.Smluvní cena
za dílo je 226.000,- bez DPH a práce
mají být ukončeny do 12.7.2013.
Současně s touto akcí bude provedena
úprava prostoru u Mariánského sloupu
v parku před radnicí, kde budou po výměně staré dlažby umístěny také nové
lavičky a koš.
- Obec organizuje výběrové řízení na
dodavatele dvou staveb.
První z nich je výstavba I. etapy inženýrských sítí u polní cesty za Novou ulicí.
Realizací této stavby budou připraveny
sítě pro 12 RD.
Druhou stavbou je výstavba chodníků
na ulicích Drnholecká resp. Mikulovská.
Projektovaná hodnota obou uvedených
staveb je celkem 13,4 mil. korun.
- Zastupitelstvo obce schválilo na svém
květnovém zasedání mj. Závěrečný účet
obce za rok 2012 a Roční účetní závěrku
2012.
- Obec koupila pro potřeby klubu seniorů
notebook a dataprojektor (uplatnění na-
Z obsahu:
str. 3
str. 4
str. 5
str. 7
str. 9
str. 14
lezne tato technika také např. při jednáních OZ). Hodnota nakoupené techniky
je cca 24.000,- Kč.
- V hodnotě cca 29.000,- bylo pořízeno
nové zábradlí na mostě přes Polní potok u viniční trati Kamenný vrch. Zábradlí zhotovila včetně montáže s.r.o.
Zámečnictví Vlnka.
- Obec uzavřela s městem Mikulovem
smlouvu o provozu odborné poradny ve
věcech sociálních, mezilidských vztahů, pro rodinu a manželství. Služeb této
poradny tak mohou občané naší obce
užívat bezplatně.
- V současné době připravuje obec
k prodeji několik menších pozemků u
vinných sklepů. O tyto pozemky požádali vlastníci sklepů situovaných pod
těmito pozemky. Prodejní cena je 36,Kč/m2 pozemku.
- Obec má už po několikáté uplatněnu
žádost o dotaci na výstavbu dětského
hřiště. Předchozí žádosti nám vždy
byly zamítnuty. Tentokrát je žádost
uplatněna prostřednictvím MAS Mikulovsko u SZIF ČR ve výši 675.000,-Kč,
když obec sama má připraveno na výstavbu hřiště 250.000,-Kč.
- V době nadcházejících školních
prázdnin bude v budově naší ZŠ provedena kompletní výměna podlahy v jedné z učeben. Naplánovanou výměnu
provede Tesařství Jurkas za cenu cca
Koncepce rozvoje obce
Nejnovější poznatky o nejstarším osídlení obce
Hody přicházej
Farní okénko
Zprávy ze školy
Z obecní kroniky - rok 2004
2
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
Krátké zprávy z radnice
Sociální poradenství
Poděkování
115.000,-Kč.
- Obec jako zřizovatel ZJ SDH Novosedly nabídla prostřednictvím HZS
ČR pomoc při likvidaci následků červnových povodní v Čechách. Šestice
našich hasičů byla ochotna a připravena
k odjezdu do postižené oblasti, ale na
základě rozhodnutí Ústředního krizového štábu nebyly odřady dobrovolníků
ve větším rozsahu organizovány. Přesto
patří také našim hasičům za jejich ochotu poděkování.
- Vinařský fond ČR poskytne naší obci
dotaci ve výši 90.000,-Kč na organizaci Slavnosti vinobraní v září letošního
roku.
- Před několika dny byla v naší obci
uskutečněna akce „Senioři komunikují“
při které mohli senioři z naší obce získat
díky prostřednictvím Nadace Livie a
Václava Klausových základní vědomosti
o práci s počítačem.
- Obec poskytla o.s. BILICULUM částku 35.000,-Kč jako podporu pro provoz
stacionáře pro zdravotně postižné děti.
- Obec podporuje kulturní činnost
v obci většinou přímou finanční účastí.
V průběhu uplynulého jara přispěla na
všechny organizované akce: výstava
vín, „pálení čarodějnic“, dětský den,
postavení misijního kříže, Noc kostelů,
setkání „padesátníků“, které byly uskutečněny zejména díky řadě obětavých
organizátorů z řad občanů obce, kterým
budiž touto cestou vysloveno za jejich
práci poděkování.
- Obecní rada intenzivně jedná s a.s.
VaK Břeclav, která naší obci a obci
Nový Přerov vyfakturovala ztrátu z pětiletého provozu kanalizací a ČOV. Pro
naši obec činí ztráta 2.128.330,-Kč, pro
N. Přerov 1.142.775,-Kč. O budoucím
způsobu provozu předmětných kanalizací a ČOV hodně napoví výsledek
jednání VH a.s. VaK, jíž jsou obě obce
akcionáři. Snahou obcí je nejen snížení
fakturovaných částek, ale zejména vklad
předmětného vodohospodářského díla
do majetku a.s. VaK, čemuž ale není
stávající představenstvo společnosti
nakloněno.
Na návrh sociální komise bylo zřízeno v naší obci sociální poradenství.
Cílem této služby je informovat občany
o socialních službách, pomoc lidem v
tíživé životní situaci, zlepšení kvality
života a sociálního fungování s ohledem
na respektování jejich soukromí a individuality.
Vážení členové SDH Novosedly, dovolte, abychom Vám srdečně poděkovali
za Vaše rozhodnutí přispět finanční částkou na zakoupení zdravotního kočárku.
Vámi darovanou finanční částku ve výši
8000.- Kč jsme vložili na transparentní
účet, kde finance na koupi kočárku
shromažďujeme. Velice si Vaší pomoci
vážíme a srdečně děkujeme.
FRANTIŠEK TREFILÍK,
Oblast poradenské činnosti a přímé
podpory:
– rady a informace ve věcech sociálních,
– bydlení,
– poradenstí a podpora rodiny v péči o
dítě,
– práce, pomoc při řešení pracovního
zařazení,
– jednání na úřadech,
– poskytování podpory a informací o
místech pomoci osobám ohrožených
domácím násilím.
Služba je zdarma a vykonává ji paní Jitka
Vonášková, každou středu v klubu seniorů od 17.30 do 18.30 hod.
ANNA HRŮZOVÁ,
Honzík Chmelík s rodinou.
Příspěvěk na tábor
Upozorňuji rodiče, kteří chtějí u VZP
uplatnit příspěvek na prázdninový letní
tábor dítěte (nejen náš příměstský), že
příspěvky lze vyplácet do 10. 8. 2013
nebo do vyčerpání limitu VZP. Příspěvek činí 1.000,- Kč. Bližší informace o
náležitostech dokladů předkládaných při
žádosti vám sdělí pracovníci Všeobecné
zdravotní pojišťovny nebo se můžete
obrátit na mě. Milí pejskové,
doufám, že Vám Vaši milovaní páníčkové
přečtou tento článeček, který je určený
právě Vám, ale vlastně i jim.
Jen si tak říkám - vědí Vaši páníčkové,
že sníh jednou roztaje? Příchod jara teprve
odhalil, co našim psím světlům a vašim
lidským očím skrývala sněhová pokrývka.
Ta podívaná nebyla nikterak příjemná.
Ani pro silné povahy. Dlouho mi leží na
psím srdíčku tato záležitost.
Co tak naučit své páníčky, aby po Vás
uklízeli?
Zajisté víte, co tím mám na mysli.
Stačí vzít si s sebou na procházku či vyvenčení igelitový pytlík a pokud na Vás
přijde “velká potřeba”, páníček obratným
pohybem ruky Váš exkrement uchopí a
vhodí do pytlíku a rovnou šup s ním do
popelnice.
Pokud by všichni majitelé nás, psích
krasavců, byli odpovědní, nehyzdily by
nechutné “útvary” naše chodníky, veřejné
komunikace, zelená prostranství, parčíky,
autobusové zastávky, dětská hřiště, předzahrádky. Kam se ohlédnete, tam bobek,
onde hromádka. Vrcholem bylo mé
zjištění v blízkosti zdravotního střediska.
Komu z Vás se to, moji psí kamarádi,
povedlo? Kousek od vchodu. A že toho
byla pěkná kopa - téměř na lopatu.
Škoda, že do “toho” Váš páníček
nešlápnul či “nedej Bože” dokonce na
“tom” neuklouzl.
Takže rada závěrem - bez pytlíku ani
ránu.
Za Novosedly čistější a krásnější.
Váš Puňťa L.Š.
Uzávěrka příštího vydání
Novosedelských listů je
5. září 2013.
Své příspěvky zasílejte na
[email protected]
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
3
Koncepce rozvoje obce
Tato koncepce rozvoje navazuje na Místní program obnovy
vesnice, který byl zpracován v roce 1999 a schválen zastupitelstvem obce 18.02.1999 a Koncepci rozvoje vesnice ze dne
16.05.2011.
Koncepce je tedy aktualizací tehdy schváleného seznamu
akcí, místního programu obnovy vesnice se stanovením krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých a trvalých cílů.
Při zvažování reálnosti naplňování záměrů je nutno vycházet
z finančních možností obce, když vysoký stupeň důležitosti má
finanční závazek obce vůči SFŽP ve výši cca 5.000.000,-Kč,
který obec musí uhradit do roku 2017. Je to v této době jediný
závazek obce vůči věřitelům.
Od roku 2013 disponuje obec s rozpočtem cca 16.000.000,Kč a z této částky po úhradách mandatorních a provozních
výdajů zůstává k dispozici na investice cca 6.500.000,-Kč.
Pro financování níže uvedených akcí je možno uvažovat i
s potenciálním finančním příjmem z prodeje obecních vinic
a jiných nemovitostí v případě, že o nich zastupitelstvo takto
bude rozhodovat.
Další finanční zdroje získává obec z různých dotačních
titulů – ty jsou však nepravidelné a hlavně nejisté.
Koncepce rozvoje proto nemůže být brána jako neměnná,
ale její postupná realizace zejména v oblasti finančně náročných
investic musí být variabilní.
Krátkodobé cíle
Rok 2013:
- Nákup multifunkční komunální techniky (možnost získání
dotace z Fondu životního prostředí).
- Zahájení realizace inženýrských sítí v nově budované lokalitě
určené k výstavbě rodinných domků
- Prodej stavebních pozemků v nově budované lokalitě určené
k výstavbě rodinných domků
- Zahájení realizace nového dětského hřiště
- Realizace chodníků na Drnholecké a Mikulovské ulici
- Realizace autobusové zastávky u žel. nádraží ve směru Nový-Přerov, oprava nástupiště autobusové zastávky u cihelny
- Rekonstrukce kanceláře ředitelky MŠ
- Studie na projekt nové tělocvičny ZŠ
- Oprava chodníku od RD č.p. 175 po RD č.p. 313
- Oprava kapličky u cihelny
- Studie na projekt využití sokolovny
- Vybudování inženýrských sítí v lokalitě Mikulovská, etapa
č. 1 – sítě za Novou ulicí
- Realizace projektu Biocentrum louky
Střednědobé cíle
Rok 2014:
- Pokračování v realizaci inženýrských sítí v nově budované
lokalitě určené k výstavbě rodinných domků - etapizace
- V rámci ÚSES (územní systém ekologické stability) a ve spolupráci s pozemkovým úřadem resp. AOK (Agentura ochrany
krajiny) pokračování ve výsadbě zeleně mimo zastavěné území
- Pokračování v realizaci chodníků včetně ozelenění dle vypracovaných projektových dokumentací
- Dokončení realizace nového dětského hřiště
- Vybudování nového vyústění srážkové kanalizace za hřištěm
- Oprava zábradlí okolo fotbalového hřiště
- Rozšíření kolumbária na místním hřbitově
- Rekonstrukce osvětlení v učebnách ZŠ
- Rekonstrukce autobusové čekárny v centru obce ve směru
na Drnholec
- Oprava tanečního povrchu na sokolovně
- Vybudování hyg. zázemí pro pracovníky obce v místě jejich
dílny a parkování techniky
- Vybudování parkoviště u bytových domů 301-304 a oprava
přilehlé komunikace
Dlouhodobé cíle
- Pokračování v realizaci inženýrských sítí v nově budované
lokalitě určené k výstavbě rodinných domků – etapizace
- V rámci ÚSES (územní systém ekologické stability) a ve spolupráci s pozemkovým úřadem resp. AOK (Agentura ochrany
krajiny) pokračování ve výsadbě zeleně mimo zastavěné území
- Úprava popř. rozšíření místního hřbitova
- Zahájení přípravy na realizaci nového zázemí sportovního
areálu
- Zahájení přípravy na realizaci výstavby sociálního bydlení
- Realizace navržených krajinářských úprav v lokalitách viničních tratí resp. v lokalitě vinných sklepů
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice
- Výtah pro občany na radnici
- Studie / projekt / realizace „Využití prostorů na půdě radnice“
- Vybudování nové tělocvičny ZŠ
- Vybudování bezpečnější cesty na hráz řeky Dyje za firmou
HTS a za RD č.59
- Realizace stavební úpravy na vrcholu Staré Hory pro účely
oddávání občanů
Trvalé cíle
- Modernizace stávajících chodníků a komunikací
- Údržba případná modernizace veřejného osvětlení a místního
rozhlasu
- Opravy a údržby budov a zařízení ve správě obce
- Podpora kulturních, sportovních a jiných aktivit zájmové
činnosti občanů obce
- Podpora charitativní činnosti
Koncepce rozvoje vesnice byla schválena Zastupitelstvem obce
Novosedly dne 30.5.2013.
4
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
Nejnovější poznatky o nejstarším osídlení obce Novosedly
Prostor téměř celého toku řeky Dyje charakterizují hojné
doklady osídlení různými kulturami a etniky z období pravěku,
protohistorie a středověku. Jak ukázaly jedny z posledních archeologických výzkumů na katastrálním území obce Novosedly,
ani zde nebyly doposud zmapovány všechny významné doklady
starších sídelních aktivit. V souvislosti se stavbou protipovodňové hráze a rybníka v poloze “Louky” se během podzimu 2011
a první poloviny roku 2012 realizoval archeologický záchranný
výzkum, který odhalil doklady osídlení v různých období od
eneolitu po raný středověk. Těžiště zjištěných archeologických
památek se nacházelo v prostoru zemníku o celkové ploše
téměř 6 hektarů, který sloužil jako zdroj materiálu pro stavbu
protipovodňové hráze a následně měl vzniklý prostor posloužit
pro stavbu rybníka. Moderní sedimentační režim řeky Dyje v
těchto místech překryl původní výškově variabilní krajinu s
písčitými dunami (někdy označované jako „hrůdy”) někdy až
lm silnými povodňovýrni hlínami. Právě tyto štěrko-písčité
geologické útvary vytvořené řekou byly v pravěku, protohistorii a raném středověku vyhledávanými lokacemi pro založení
sídliště, což také v Novosedlech dokladuje přítomnost různých
archeologických kultur v jedné poloze.
Nejstarší avšak nepočetně zastoupené stopy osídlení spadají do období eneolitu, tedy pozdní doby kamenné (rámcově
4000/3500 až 2000 př. n. 1.), kdy jsou již na našem území
od nástupu tzv. “neolitické revoluce” etablovány technologie
pěstování kulturních plodin, domestikace a dalších výrobních
postupů. Konkrétně byly nalezeny doklady osídlení kultury s
tzv. moravskou malovanou keramikou, které lze v Novosedlech datovat do období zhruba po roce 3500 př. n. l. V časové
souslednosti další archeologické doklady pocházejí z doby
bronzové, přesněji ze starší doby bronzové reprezentované
únětickou kulturou (rámcově 2000 až 1800 př. n. 1.). Doklady
jejího osídlení byly již dříve zjištěny v prostoru intravilánu
obce Novosedly, avšak na základě dosavadních informací nelze
zodpovědět, zda se jednalo o dvě samostatná sousedící sídliště
či výsledek jiných aktivit.
Celkovým zastoupením nejvýznamnější doklady v rámci
archeologicky prozkoumaných ploch však pocházejí z mladší
fáze doby železné, označovaná archeology jako doba laténská
(rámcově 400 – 0 př. n. l.), kdy byly rozsáhlé oblasti Evropy
osídlené keltskými etniky. Odkryté terénní situace vykreslují
obraz menší keltské osady z pozdní doby laténské (tj. 2. polovina 2. a I. polovina I. století př. n. 1.), které byly v prostoru
středního Podyjí již dříve doloženy (například v Drnholci).
Celkem bylo zjištěno 15 pozůstatků zahloubených obydlí,
přičemž výzkum stop jejich interiéru poskytl řadu nálezů dosvědčujících například výrobu textilu či charakter stavebních
technik jednoduché “venkovské” architektury Keltů. Ve třech
prozkoumaných obydlích byly nalezeny uspořádané sestavy
závaží, které lze interpretovat jako pozůstatky svislých tkalcovských stavů. K nadstandardním nálezům se řadí fragmenty
několika žebrovaných náramků vyrobených z modrého skla. V
obydlích byly nalezeny také rotační kamenné mlýnky na obilí
zhotovené z kvalitní suroviny. Vysoký standard si udržovala
také keltská keramika, která byla vytáčena na hrnčířském kruhu.
Nejmladší zjištěné osídlení na lokalitě představuje časný
středověk. Bylo prozkoumáno několik zahloubených částí slo-
vanských obydlí, která byla vybavena kamennou pecí v jednom
z rohů obydlí. Specifickým jevem bylo využívání rotačních
kamenných mlýnků při konstrukci těchto pecí. Nalezená keramická produkce umožňuje datovat stopy časně středověkého
osídlení do tzv. mladší doby hradištní (950-1200 n. 1.). Prozkoumané stopy osídlení z polohy “Louky’ poskytlo významný zdroj
archeologických informací o životě dávno zaniklých kultur a
etnik. Při archeologických výzkumech byl však kladen důraz
také na využití dalších metod z různých vědeckých oblastí.
Například zásadní potenciál má zapojení metod paleobotaniky
která na základě rozboru zuhelnatělých zbytků vegetace může
pomoci určit skladbu tehdy pěstovaných kulturních plodin či
nastínit vývoj vegetace okolí lokality v čase.
Popisy k obrázkům:
1. Detail kamenné pece ze zahloubeného obydlí z časného
středověku
2. Výběr předmětů z různých zastoupených kultur (bronzový a
skleněný náramek broušená a vrtaná kamenná industrie)
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
5
Hody přicházejí
Nezadržitelně se blíží doba, na kterou se těší celá obec, aby
v polovině srpna oslavila velký “lidový svátek” - tradiční hody.
V návaznosti na folklórní tradice se udržují po čas hodů
mnohé zvyky a obyčeje.
Povinností stárků v předhodovém období je obstarat a postavit před radnicí vysokou hlavní “máju” a před domy stárek
“májku” malou. Koná se rovněž “zvaní na hody”, kdy skupinky
krojovaných stárků za zpěvu a tančení zvou občany k veselici.
Nutností je, aby se celý průvod krojované chasy odebral ke
starostovi požádat o “povolení hodů” a pozvat celou jeho rodinu na hodovou zábavu, která probíhá od soboty do neděle. Ke
správným hodům patří dobrá nálada, tanec, zpěv, temperament
obyvatel, jídlo, lahodné vínko, cukroví, veselí, dechová či cimbálová muzika, krása lidového kroje.V nedělní noci je hodová
zábava ukončena “prodejem hodů” ženatým. Občanům nastává
dlouhá doba čekání na “hody” v příštím srpnu.
Některé obce Slovácka vydávají “zákony, týkající se hodů”.
Podařilo se mi získat “zákony” z obce Kostelec u Kyjova. Zaujaly mne a věřím, že potěší občany z Novosedel.
Zákony, keré sa týkajú hodú
Protože chasa sa pořád dožúvala hodú a až po kolenách
lézla za pánem starostú a slavnýma obecníma výborama, tož
po velikéj domluvě, při kerej sa snědl vůl, celá půlka prasata,
vypilo 10 věder vína a polámalo tucet koštýřů, obecní výbor aj
s policajtem sa usnésli povolit hody s muzikú a ze všeckým, co
k temu patří. Ale každý, kdo sa chce na tychto hodách ukázat,
mosí sa řídit podla tychto zákonú:
Za 1. Každý člověk mladý aj starý, domáci aj přespolní mosí
byt pořádně oblečený. Pan starosta nechcú nikeho vidět v roztrhaných gaťách, zamazanej košeli, ze špinú v ušách, lebo aj ináč.
Za 2. Žádný sa nesmí dat do beču, dyby dostál nekerú po
hubě, nebo říkat před veřejnosťú, že nepije. Takovému sa vrazí
hlava do puténky s vínem a nechá sa tam tak dlúho, než všecko
vypije.
Za 3. Kdo by o tychto hodách zpíval nějaké inačí písničky
než o víně, tož sa zavře o chlebě a vodě s najškaredší babú z
dědiny do obecní býčarně tak dlúho, až sa naučí zpívat aj o víně.
Za 4. Nesmí sa zbúhdarma šantročit s truňkem. Kdo by sa
přistihl, že ho rozlévá po zemi, lebo si ho leje za košelu, lebo
si v něm namáča pazúry, tak sa uváže ke slúpu, dá sa před
něho tuplák s vínem a nechá sa tam tak dlúho, až bude mnět
oči vyvalené jak zařezané tele. Potom sa mu napléská po hubě
a pošle sa dom.
Za 5. Kdo by byl napitý přes míru, nesmí vybřeskovat v
hospodě ani doma v baráku. Na to je dostˇplacu na lúkách za
mlýnem.
Za 6. Chlapom sa dává vědět, že mosí byt každý čerstvo
oholený. Za širúch si každý dá pěknú vonicu od svojej frajárky
a do holénky si každý strčí pořádný křivák. Mohlo by sa stať,
že by jich přespolní vyházali z hospody a byla by z teho haňba
pro celú dědinu.
Za 7. Přísně sa zakazuje svobodným mládencom mňačkat sa
po kútoch s děvčiskama, na to je čas po hodách v žúdře. Každý
ať si hledí muziky a verbování.
Za 8. Svobodné děvčiska sa nesmijú cúrat po venku ,ani sa
chlapcom věšat na krk. Pán starosta nechcú mět v dědině žádné
peklo. Každá nech si upamatuje, že sa nos utírá šátkem a né
rukávem od jupky, jak dyš sa kopú erteple.
Za 9. Naporúčá sa slobodným mládencom, aby každý kúsek
tancovali a hleděli sa po hodech oženit, lebo sa z nich nadělá
pobočákú k chomútom. Beztak nejsú na nic.
Za 10. Ženatí nesmijú kúřit v hospodě fajfku, každý ať si
kúpí viržinu a slámku si strčí za pantlu za širúchem. Zbytečně
ať sa neplancú mezi chasú a hledijú sa zavďačit svojéj staréj,
aby nebylo doma Boží dopuštění.
Za 11. Rypáci ať sa varujú všelijakého mudrování lebo nalézání na sál. Mohli by potom chodit po dochtorách a eště mět
nějaké oplétání s úřadama.
Za 12. Dyby sa začali chlapci ždúrat mezi sebú, tož sa každý
ukudí, aby si nemosél nést hlavu dom v šátku pod pažú nebo
křivák v chrbtě.
Za 13. Kdo by nedbal týchto zákonú lebo sa proti nim prúčal,
lebo sa casnovál, s tým sa zatraceně zakrútí.
Tyto zákony vymysleli pán starosta a páni radní aj s výborama a obecním policajtem, a to je teda pro každého svaté.Kdo by
měl nejaké stížnosti proti týmto zákonom, nech si ide stěžovat
na obecní váhu ráno mezi pátú a šestú.
Zákony nejsú nikým podepsané, protože všecí už ležali
pod stolem.
LEOPOLD ŠROT
Milí přátelé zábav a přátelského
posezení u sklepů!
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pořadatelům
tanečních zábav, že i přes všechny překážky, s rizikem malé
účasti a nepřízní počasí, si dají tu práci a pořádají v létě zábavy. Proto prosíme naše spoluobčany o toleranci vůči hlasitější
hudbě, smíchu, zpěvu a povídání, protože to k letním večerům
patří a vždy patřilo. Zvláště nesmyslné nám přijde volat policii
na akce pořádané pro pobavení občanů Novosedel a posezení
u sklepů. Zavolat policii na svatební hostinu už pokládáme za
vrchol netolerance a drzosti. Policie ČR by měla zvážit, zda
by tyto výjezdy neměla dotyčným volajícím dávat k úhradě.
Chovejme se k sobě tolerantně, tak jak jsme tomu byli v Novosedlech zvyklí a veďme k tomu i naše děti.
Pro ty, kteří se neradi baví, máme na závěr pár dobrých rad
pro zdravý a hluboký spánek: láhev vína před usnutím, sklenice
mléka s medem pro abstinenty, špunty do uší, večerní procházka
na čerstvém vzduchu popřípadě těžká manuální práce přes den.
Tak letnímu posezení a dobrému spánku ZDAR!
Ivana, Michal, Marcela, Marek, Jarka, Jarek, Katka a
6
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
Dvorní divadlo 2013 na chalupě v Hlohovci i na zámku v Lednici
Loňské léto bavil i dojímal herec a režisér Zdeněk Černín
obyvatele i návštěvníky Lednicko-valtického areálu na dvoře své
chalupy v Hlohovci hrou francouzského spisovatele Schmitta
Enigmatické variace. Rok utekl jako voda a je zde nová divadelní sezona tohoto neobvyklého divadla. A s ní nové inscenace,
nová prostředí, noví herci a herečky a hlavně padesát hracích
dnů, padesát neobyčejných setkání. Sezona bude zahájena
„festivalem premiér“ - 28., 29. a 30. června (první prázninový
víkend) představí Dvorní divadlo to, co pro své diváky po celý
rok připravovalo: Kumšt Francouzky Yasminy Rezy v Lednici na
zámku, Když umírá herec Chorvata Miro Gavrana a Kykyryký
Čecha Vítězslava Kudláče ve Dvorním divadle v Hlohovci.
Posledně jmenovaná inscenace je dokonce světovou premiérou!
Na repertoáru zůstávají i úspěšné Enigmatické variace. Všechna
představení režijně připravil Zdeněk Černín.
Ve hře Enigmatické variace (Komedie o lásce) nastolil autor
otázku: Koho vlastně milujeme, když milujeme? Na opuštěný
skandinávský ostrov přijíždí novinář bezvýznamného plátku, aby
udělal rozhovor se světoznámým a Nobelovou cenou za literaturu oceněným spisovatelem. Literát je od začátku zobrazován
jako naprosto nesnesitelný mizogyn, kontroverzní spisovatel,
který však nemá nikdy daleko pro svěží myšlenku, komentář o
literatuře a umění, vztazích mezi mužem a ženou, o světě, v němž
žijeme. Novinář je oproti němu čistou bytostí, nepodobnou
kolegům z bulvárního světa pomluv a žvástů. Postupně se před
diváky odkrývá plastický obraz zraněného muže, který miluje
a neví, co si se svou láskou počít. Netuší, že příjezd novináře,
kterého si po letech odmítání styku se světem tisku pozve, aby
ho sprostě využil, mu odhalí další nečekané dimenze o lásce,
vášni a milování v téměř detektivní zápletce.
Hrají: Zdeněk Černín a Patrik Bořecký nebo David Kaloč
Termíny představení: 17.7. (L), 20.7. (H), 21.7. (L), 24.7.
(L), 27.7. (H), 28.7. (L), 31.7. (L), 18.8. (L), 21.8. (L), 25.8.
(L), 28.8. (L)
Hra Když umírá herec (Komedie ze zákulisí divadla) otevírá to, co divák při představení nevidí a nevnímá. Humornou
formou ukazuje složitosti herecké tvorby a způsoby přemýšlení
o práci, která je často pouze tvrdou dřinou a odříkáním. Na
příběhu dvou herců, kteří bilancují svůj umělecký život a snaží
se o důstojnou tečku, je psychologicky vtipně rozkrýván i život
náš. Do penzionu pro seniory přijíždí jedna z největších současných hereček, stárnoucí Eva, aby pomohla místním ochotníkům
připravit představení. Ale všechno je jinak. Tom, který ji pozval,
není jen vášnivým milovníkem divadla, jeho láska k divadlu je
prostoupena neočekávanými motivy.
Hrají: Simona Peková a Zdeněk Černín
Termíny představení: 30.6. (H) – premiéra, 5.7. (H), 12.7.
(H), 19.7. (H), 26.7. (H), 2.8. (H), 9.8. (H), 16.8. (H), 23.8.
(H), 30.8. (H)
V Kumštu (Komedie o přátelství) rozdělí tři dlouholeté přátele názor na koupi obrazu. Jeden z nich si totiž za neslýchanou
částku pořídí bílý obraz s tak nějak jinak bílými proužky od
uznávaného současného malíře. Prostě kus bílého plátna… Z
diskusí, je – li tato koupě výrazem vytříbeného vkusu nebo
jen snobským pozérstvím, vyplývají otázky podstatnější. Až
po tu hlavní – co vůbec drží naše kamarádství pohromadě? Je
překvapivé, jak přesnou sondu do mužských ješitností, póz a
drobných lží autorka jako žena podnikla. A jak vtipnou komediální formou své poznání o možnostech a limitech „chlapského“
přátelství podává.
Hrají: Patrik Bořecký nebo Jan Grygar, Zdeněk Černín a Lukáš
Hejlík
Termíny představení: 28.6. (L) - premiéra, 1.7. (L), 4.7. (L), 7.7.
(L), 8.7. (L), 9.7. (L), 10.7. (L), 11.7. (L), 14.7. (L), 4.8. (L),
5.8. (L), 6.8. (L), 7.8. (L), 8.8. (L), 11.8. (L), 12.8. (L), 13.8.
(L), 14.8. (L), 15.8. (L)
Herec Jan ve hře Kykyryký (Sociální groteska) má za sebou
šedesátku a je dlouho bez herecké práce. Aby se ženou přestali
být finančně závislí na synovi, hledá jakýkoliv stálý příjem:
chodí už i po konkurzech na místo pojišťovacího agenta. Ale
není moc úspěšný. Jeho žena Anna je učitelkou, pedagogické
práci se věnuje jen částečně – načerno doučuje. Jinak je také
nezaměstnaná a k tomu to nekonečné hašteření s deprimovaným
manželem… A pak je zde Petr, jejich syn. Vystudoval herectví, účinkuje v tajemném mezinárodním uměleckém projektu,
vydělává spoustu peněz, má krásných třicet, žije si nadmíru
dobře... Aspoň to jeho rodičům (které díky svým velkým příjmům vydržuje), tak připadá. Jenže má svou třináctou komnatu!
Hrají: Zdeněk Černín, Simona Peková a Lukáš Hejlík nebo
František Černín
Termíny představení: 29.6. (H) – premiéra, 6.7. (H), 13.7. (H),
3.8. (H), 10.8. (H), 17.8. (H), 24.8. (H), 31.8. (H)
Začátek představení ve 20,30 hodin.
Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace a rezervace na www.dvornidivadlo.cz
L = Lednice; H = Hlohovec
V Lednici hrajeme za každého počasí, v Hlohovci pouze při
příznivém počasí.
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
TÁBORÁK
Zveme všechny děti, rodiče a přátele na slavnostní
zakončení školního roku a přivítání prázdnin
v pátek 28. června 2013
v Novosedlech na břehu řeky Dyje
18:00 Mše svatá
a po ní táborák a opékání špekáčků.
Cesta od kostela je značena šipkami
Občerstvení zajištěno.
Pronajmu bezbarierový byt 1+1
v novostavbě rodinného domu, plně zařízený. Nájem 4000,Kč měsíčně + záloha na elektrickou energii a vodu 2000,- Kč
měsíčně. Vratná kauce 24000,- Kč, splatná do 31.12.2013.
Možnost stěhování ihned.
Kontakt: Jana Spálenská, tel. 737 108 942
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
7
Farní okénko
Vyhodnocení soutěže
Noc kostelů
Výsledky soutěže dětí, které měly malovat či kreslit výkres
na téma: Jak si představuješ Noc kostelů nebo co bys chtěl/la
prožít.“Všichni malovali kostel v noci, patrně asi žádnou noc
kostelů neprožili :o)), no, uvidíme příští rok, co malí malíiři
vytvoří.
Dětských výtvorů se sešlo 56 a byly opravdu povedené,
nebylo jednoduché vybrat.
O vítězi rozhodli dospělí návštěvníci Noci kostelů, každý
mohl přidělit svůj hlas jednomu dětskému dílku. Hodnotících
bylo rovných 60.
Na krásném 3. místě s 5 hlasy se umístil výkres č. 40 jehož
auturkou je Barbara Braun.
2. místo s 13 hlasy obsadil výtvor č. 10 od Elišky Kolečkářové.
1.místo patří autoru výkresu č. 49 který získal 14 hlasů a je
jím Petr Gígel.
Vítězům gratuluji a věřím, že si odměnu za své snažení
náležitě užijí, no a ostatním děkuji za jejich malířské snaženíní.““Výtvarná díla se opravdu líbila a padl návrh na jejich
dražbu, která se uskuteční na děkanátním setkání v pátek 28.
6., které bude začínat v 18:00 hod na břehu řeky Dyje. Program
bude bohatý všichni jste srdečně zváni.
V pátek, 24.června, proběhla v kostele sv. Oldřicha akce s
příznačným názvem Noc kostelů, na jejíž přípravě se podíleli
samotní farníci a program byl opravdu pestrý.
Začala mší svatou, po které následovala velká hra pro děti,
hodnocení obrázků, které malovaly děti ze ZŠ Novosedly dospělými účastníky, představení “živých soch” svatých, prohlídka
kostelní věže, chrámové lodi, zákristie, kaple sv. Rochuse i
kaeneru, varhanní koncert, divadelní scénka dětí, opékání párků
a také vystoupení nás, mládeže z farnosti.
Pečlivě jsme již pár týdnů předem zkoušeli na kůru písničky
známé i neznámé, v doprovodu různých hudebních nástrojů.
Když nastal pátek, moc jsem se těšila.
Už samotná výzdoba chrámové lodi působila kouzelným
dojmem. Nádherně nazdobený oltář, květiny a všude, doslova
všude hořící svíčky. Korunou té krásy byl velký kříž z hořících
čajovek, který se nacházel uprostřed uličky k oltáři. Když potom
začala mše, kterou jsme doprovodili několika písněmi, bylo to
moc pěkné. A čím více se stmívalo, tím byla atmosféra lepší. Po mši proběhla hra po stanovištích kolem kostela, které se zúčastnila spousta dětí, i několik dospělých. Následoval varhanní
koncert a prohlídky kostela.
Kdo chtěl, mohl si dát před kostelem na lavičkách něco
dobrého k jídlu a pití nebo jen posedět u ohně.
Zájem o prohlídku kostelní věže a vůbec celého kostela
byl veliký.
Pan starosta vodil nahoru do věže jednu skupinku za druhou.
Jenže z výstupu na věž a její prohlídky se vyklubala zkouška
obratnosti, horolezecký výcvik a stezka odvahy zároveň. Výstup
i sestup nakonec zvládli všichni, ale obzvláště později večer,
když už bylo šero, se prohlídka proměnila v náročné, i když
velmi zajímavé dobrodružství. Proto nebylo divu, že dole u dveří
věže neustále postávala skupinka nedočkavých lidí. Prohlídka
kostela byla rychlejší a měla jednu výhodu - z větší části u ní
člověk mohl sedět a odpočívat.
Když jsem se posadila do lavice, naslouchala uklidňujícímu tichu a pozorovala všudypřítomné světlo svíček, byla jsem
jako u vytržení. Bylo to silné a velmi krásné. Málokdy člověk
zažije tak úžasnou a neopakovatelnou atmosféru, jako jsem
zažila té noci a se mnou jistě i jiní. A když jsme později večer
začali na kůru zpívat a hrát, a z výšky shlíželi na hořící kříž,
hudba se nesla téměř prázdnou chrámovou lodí...v tu chvíli mi
bylo jedno, že nás dole poslouchá jen velmi málo lidí. Hráli a
zpívali jsem pro Boha. Měli jsme z toho radost a Jemu se to
určitě líbilo. Ostatně těm několika lidem, co si nás poslechli,
se to zdálo pěkné.
Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. Nikdy jsem nehrála
a nezpívala raději. A v ten večer, kdy náš kostel ukázal svou
krásu do nejmenších detailů, jsem si řekla, ano, tohle je místo,
kde chci mít jednou svatbu.
Noc kostelů
24. května 2013 se v našem kostele uskutečnila NOC
KOSTELŮ.
Byl to první pokus a myslím, že zdařilý. Na zajištění výzdoby,
programu, občerstvení a průvodcovské službě se podílela
spousta lidí. Nelze vyjmenovat všechny, kdo se podíleli na této
akci. Všichni si však zaslouží velké poděkování. A poděkování
patří i obci, která se také spolupodílela.
LUDMILA ŠTYKSOVÁ
Děkanátní pouť
k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Meroděje.
Slavnostní mše svatá bude sloužena v Přibicích
v prostorách u studny Apoštolky
(studna sv. Cyrila a Metoděje)
v neděli 14. července 2013 v 10:30 hodin.
Nadcházející kulturní akce
28. června - Táborák u Dyje
29. června - Posezení u cimbálu
10. - 11. srpna - Krojované hody
14. září - Slavnost vinobraní
5. října - Strašidelná stezka
27. října - Lampionový průvod
8
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
Kulturní komise Novosedly
Dovolte mi shrnout akce kulturní komise za první pololetí
roku 2013. Maškarní rej pro děti je již tradičně velmi oblíbený.
Také letos se dostavilo spoustu dětí i maminek se sladkými
nebo slanými dobrotami. Neohrozilo nás ani chřipkové období.
Velká účast se podařila i ve Fašankovém průvodu. Děkujeme
všem, kteří nezůstali za pecí a společně s námi prošli v průvodu
masek celou vesnicí. Snad jsme vás uprostřed zimy aspoň trochu
rozveselili a potěšili.
V březnu se konala také již tradiční zábava nejen pro ženy
- Retro MDŽ. Těšíme se na všechny tanečníky i příští rok. Konec měsíce dubna patří čarodějnicím a čarodějům. Těch přišlo
k radnici také hodně a společně po průletu obcí a splněných
čarodějných úkolech mohli přihlížet zapálení hadrové kolegyně,
opéci si špekáček a zatančit si kolem vatry. Ty nejhezčí a nejšikovnější pak dostali malou odměnu od zkušených čarodějek.
V květnu jsme pomohli při organizaci zábavy na počest
padesátiletých. Také zde se všichni dobře bavili, atmosféra byla
úžasná. Tímto přejeme všem, kteří v tomto roce oslaví krásné
jubileum, hodně zdraví a dobrou náladu každý den.
V červnu jsme pro děti připravili k jejich svátku Dětské
odpoledne plné her a zábavy. Účast byla velmi hojná, špekáčky výborné, překvapení na konec se také povedlo. Dovolte mi
touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili v jednotlivých
disciplínách a hlavně sponzorům, kterými byli: Marek a Robert Jurkasovi, David Šíla, Richard Foltýn a Honební společenstvo
Novosedly.
Ještě bych vás chtěla pozvat na naše akce do konce roku:
Vinobraní, Strašidelnou stezku, Lampionový průvod, Zabijačku
V dubnu jsme „koštovali“ na Výstavě
Po dlouhých letech u nás v Novosedlech opět ožívá tradice
místního koštu, neboli „Výstavy vín“, která by neměla chybět
v žádné vinařské obci. Výstava se uskutečnila pod záštitou
občanského sdružení NOVOSEDLY ve spolupráci se samotnou obcí. I přes náročnou organizaci byla tato akce úspěšná
a vydařená. Sešlo se nám celkem 325 vzorků a bylo uděleno
95 diplomů za „zlaté medaile“ pro nejlepší vína, která dosáhla
minimální hranice 18,5 bodů z 20 bodů. Dubnové výstavy se
zúčastnilo přes 180 návštěvníků místních i přespolních. Velmi
nás těší zájem ze stran našich občanů, kteří nás podporují a
chtějí, aby takové akce probíhaly i nadále. Vážíme si jejich
podpory i účasti o to více, že jich nebylo mnoho. Děkujeme!
Vždyť jako největší vinařská obec oblasti máme právo mít
také vlastní košt! I příští rok proto výstavu plánujeme uspořádat znovu a navázat tak dlouho přerušenou tradici místních
koštů, které, jak doufáme, budou příjemným zpestřením nejen
každého milovníka vína, ale zároveň také mohou být pýchou
naší obce. Vždyť jak krásně zní, když budeme moci známým,
kamarádům či příbuzným zdaleka vyprávět, že zde máme každoroční tradiční košt!
Jen nás trochu mrzí, že bylo málo místních občanů, kteří
přispěli svými vzorky a zúčastnili se hodnocení vín. Avšak se
objevuje stále dost těch, kteří nás podpoří ve snaze „povznést“
naši obec, šířit její dobré jméno a zviditelnit vinaře z Novosedel.
LENKA PECOVÁ
s jarmarkem, Mikuláše před radnicí a Přípitek na Nový rok. Jak
vidíte, je před námi ještě spoustu příležitostí ke společnému setkání. Budeme se těšit na vaši účast, a kdybyste se chtěli připojit
a pomoci nám s organizací jednotlivých akcí, budeme moc rádi.
Klidné a příjemné období dovolených a prázdnin vám přejí
členky Kulturní komise
Zdenka Kollmannová, Jarmila Veselá, Soňa Hajduchová,
Svatava Romančíková, Andrea Šestáková.
Haló, haló, co se stalo!?
„Aneb, zprávy z MŠ“
Asi bych měla začít tím, že se blíží léto a prázdniny... Ještě
před pár dny to tak vůbec nevypadalo. Deštivé počasí nás zbavovalo dobré nálady a ubíralo sil.
Ale všimli jste si, jak bohatě kvetly akáty a kaštany? Jaké
koláče květů má černý bez? Šípové keře zdobí každou cestu a
jasmíny, ty vypadají, jako nevěsty. Takže léto určitě přijde a s
ním i PRÁZDNINY.
Ale nepředbíhejme. Posledně jsme se loučili s tím, co vše
nás ve školce čeká. No a vše jsme zvládli a stihli.
Koncem března návštěvu obecní knihovny, kde jsme se dozvěděli „jak to v knihovně chodí“ s ukázkou četby „o pirátském
dobrodružství“. To se nám moc hodilo, protože na piráty jsme si
hráli i ve školce. Samozřejmě jsme si vypůjčili pár zajímavých
knih, protože v MŠ si čteme každý den. No a právě v březnu,
kdy si o knížkách hodně povídáme, nám před spaním přišli
pohádku přečíst naši bývalí školkáčci, dnes již žáci školy a také
paní J. Colašová, která si tak připomenula své nedávné doby
učitelování. Bylo to moc hezké.
V dubnu jsme slavili Velikonoce, přivítali jsme opět divadélko Úsměv, s Krakonošským povídáním o jaru.
Vyrobili jsme pro jistotu dvě Morany, aby ta zima byla už za
horami a při vycházce k mostu k Jevišovce jsme ji s pokřikem
hodili do Dyje. Jak to s tou zimou dopadlo, všichni víme.
Důležitou každoroční akcí je Den otevřených dveří a Zápis
do MŠ. Letos proběhl 20.4. od 9 do 12 hodin. Do školky se
přišlo podívat čtrnáct dětí s rodiči a svými blízkými. Školka byla
připravena. Dárky, pohoštění, dobrá atmosféra, vše jak má být.
Koncem dubna jsme tradičně s dětmi vyrobili „čarodějnice“
a na zahradě MŠ, na místě k tomu určenému, v ohništi, jsme
je spálili. S nimi i nepěkná slůvka, hádky, pošťuchování, které
se čas od času mezi dětmi objeví a nám se to nelíbí. Tak huš
s tím pryč!
Začátkem května proběhla v plné parádě oslava Dne maminek. Připravili jsme si vystoupení, dárky i malou hostinu. A
poté, posilněni a v dobré náladě jsme se ve školní jídelně ve
staré budově MŠ pustili do malování, zdobení, lepení, šití při
každoroční akci Dílničky s rodiči. Výrobky, které z ní vzniknou
(mimochodem jsou to velmi hezké věci, protože naši rodiče
jsou moc šikovní), poté prodáváme na Jarmarku. Ten proběhl
12. května a utržené penízky, což je 1430 Kč, použijeme na
uhrazení části výletu do Mikulova.
pokračování na str. 13
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
Zprávy ze školy
Ohlédnutí za školním rokem
Vládce nebes
Dne 15.5. 2013 se konala soutěž v nejdelším hodu vlaštovkou.
Proběhla na sále OÚ v 10:45. Všichni se moc snažili, ale do
druhého kola postoupilo jen deset žáků. Ve druhém kole je
paní učitelka natáčela na kameru a výsledky třech nejlepších
se poslaly do časopisu ABC. Držím jim palce, snad vyhrají.
Tereza Křeková
Škola je fajn
Škola je bezvadná, i když se někomu může zdát, že jsou některé
hodiny trochu nudné. Například mně nejde moc čeština, ale baví
mě. Letos naše škola pořádala opět Jarmark, na kterém jsem
chyběl, protože mě bolel zub. Zúčastnil jsem se ale úklidové
akce s názvem Není mi to jedno, přiložím ruku k dílu. To jsme
pomohli trochu naší planetě. Ale pomáhat jí můžou všichni lidé
na celé planetě i mimo tyto podobné akce. V tomto školním
roce nás čeká ještě výlet do Znojma, na který se moc těším. Ale
nejvíce se všichni určitě těšíme na prázdniny.
Denis Tomaštík
Škola a já
Na naší škole se mi líbí, že tu máme hodné učitele. Letos jsme
se školou byli v kině v Brně na Fimfáru. Bylo to moc hezké.
Zúčastnil jsem se také soutěže o nejdelší hod vlaštovkou, úklidu
v okolí naší školy a Jarmarku. Čeká nás také výlet do Znojma, na
který se těším. Snad nebude pršet. Moc se těším na prázdniny.
Tomáš Kvapil
Výlet se školou do Znojma
23.5. 2013 pojede naše třída na výlet do Znojma. Pojedeme vlakem se dvěma paní učitelkami. Určitě to bude super. Po Znojmě
se projedeme turistickým vláčkem, prohlédneme si památky
a půjdeme do podzemí. Možná se půjdeme podívat na dravé
ptáky a zbyde nám čas i na nakupování suvenýrů. Už se těším.
Barbara Braun
Nejdelší hod vlaštovkou
Přihlásila jsem se do soutěže „Vládce nebes”, kde se hází
vlaštovkou. Vyrobila jsem si model Dart z časopisu ABC. Hodem 12,60 m jsem se dostala do semifinále. V semifinále jsem
skončila na 2. místě s hodem 10,20 m.
Justýna Zajícová
Moje zvířátko
Je to zakrslý králíček. Dala jsem mu jméno BELLA. Je bíločerná. Krmím ji každé ráno i přes den. Když přijdu ze školy jdu s
ní na dvůr. Hrajeme si spolu i se psem. Nejraději ze všehio má
ráda trávu i mrkev. Má dlouhé drápy a škrábe. Docela venku
rychle utíká a schovává se mi. Vždy někde zaleze a nemůžu ji
najít. Večer se s ní tulím. Moc ráda spí.
Míša Zajíčková
Budu popisovat mého psa. Jmenuje se Sorbon. Je to dobrman.
Má černou krátkou srst. Jenom na tlapkách a na čenichu je
hnědý. Je to velké plemeno psa. Váží asi 35 kg. Má protáhlou
hlavu. A má středně velké uši. Ještě má oči mandlového tvaru.
Jeho krk je dlouhý a svalnatý jako celé jeho tělo. Má krátký
ocásek připomínající anténu. Má rád, když mu ráno dám rohlík.
9
A taky hlazení a škrabkání za ušima.
Filip Křižan
Jahůdka je mládě morčete, je roztomilá. Ráda kouše mašličky,
knoflíky, provázky a tričko. Má čtyři tlapky a je černobílá. Jahůdka miluje Zoubka. Jahůdka kouše a škrábe. Jahůdka si kaká
do miástičky. Často kviká, třeba když jí dáme zelíčko a už ho
snědla, tak kviká jako o závod. I když mě Jahůdka kouše až do
krve a škrábe, tak ji mám ráda.
Jitka Foltýnová
Pohádka s vyjmenovanými slovy po S
Tátův syn Michal šel na procházku. Mezi tím se táta najedl do
sytosti. Pak si odpočinul a šel nakupovat. Koupil sýr, housky
a párátka. Jak šel domů potkal myšku. Poprosila ho o kousek
sýra. Táta jí ho dal. Pak uviděl tulipán. Vzal ho domů, protože
už chtěl usychat. Sýkora byla na stromě a povídá: „Tulipán
potřebuje zalít a rychle. Já se sýčkem poletíme pro vodu. Ještě
se zeptáme sysla, kam pro vodu.” A sysel řekl: „Voda je za
vesnicí, je tam potok.”
Sýkora a sýček doletěli pro vodu. Začak na ně syčet had. Sýkora
se zeptala: „Můžeme si vzít vodu?” Had odpověděl: „Něco za
něco. Pomůžete mi zasypat jámu a dám vám vodu.”
Tak to zasypali. Had jim dal vodu. Tak doletěli k tulipánu a
zalili ho a tulipán neuschl.
Petr Gígel
Moje maminka
Moje maminka je vyšší. Má pěkný obličej. Její oči jsou hnědé a
velké. Má hnědočerné vlasy. Maminka ráda vidí, když dostanu
jedničku.
Michal Ritter
Moje maminka má štíhlou postavu. Má pěkný obličej. Její oči
jsou modré. Má blond vlasy. Maminka ráda spí.
Toník Václavík
Moje maminka je malá a silnější, má ještě bříško z porodnice.
Její obličej je pěkný a oválný. Oči má hnědé a velké. Má dlouhé
černé vlasy. Maminka si ráda hraje s Amálkou.
Adélka Dufková
Moje maminka je menší a štíhlá. Má oválný obličej. Její oči
jsou zelené. Má blond vlasy. Maminka ráda hraje šachy a dívá
se na televizi.
Radim Kyler
Moje maminka má štíhlou postavu. Má hezký obličej. Moje
maminka má zelené oči. Má hnědé vlasy. Maminka ráda čte a
dívá se na televizi.
Peťa Václavík
Soutěž v hodu vlaštovkou
Byla jedna soutěž v hodu vlaštovek. Dostali jsme časopis abc.
Pak jsme šli na sál a tam jsme házeli. Laďa házel a vyhrál.
Dohodil třináct metrů. Laďa se radoval. Dnes jedeme na finále.
Lukáš Kovář
Druháci se přihlásili do hodu vlaštovek. Šli jsme do sálu,
vyzuli si boty a začali soutěžit. Prvňáci házeli první, druhách
házeli druzí. Paní učitelky podávaly vlaštovky. Laďa vyhrál za
druhou třídu.
Michal Halász
10
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
Šli jsme do sálu. Pak jsme se přezuli do papučí a pak šel jako
první Radim. Když Laďa hodil vlaštovkou a paní učitelka to
změřila. Laďa se zaradoval, protože hodil třináct metrů a vyhrál
z naší druhé třídy.
Kamilka Veselá
Moje zvířátka
Mám kocourka a pejska. Kocourek se jmenuje Zrzek a pejsek se
jmenuje Rex. Rexe krmím granulema a kocourka krmím konzervou. Rex spí u dveří a Zrzek také. Skulijou se do klubíčka.
Já si s nimi nepovídám, ale hraju.
Saša Janatová
O ježkovi
Byl jednou jeden ježe. A ten ježek hledal kamaráda. Hledal celý
den a najednou ho našel. A byli kamarádi celý život.
Anežka Lukešová
Co jsme se naučili:
Číst – všechna písmena abecedy, krásné příběhy
Psát – krásná slova, hezké věty, krátké příběhy
Počítat do dvaceti, řešit slovní úlohy a rýsovat J
Poznáme čas na hodinách, známe dny v týdnu, měsíce v roce,
zvířátka a jejich rodiny, umíme poznat to, co vyrobili lidé, víme
jaká povolání jsou kolem nás a mnoho dalšího.
Doma mám andulku. Jmenuje se Modré očko. Krmím ho prosem
a dávám mu vodu. Spí ve voliéře. Povídám si s ním – ahoj Očko.
Ladík Kolečkář
Páťáci odcházejí…
Ohlédnutí se za školní docházkou
Eliška Jurkasová
Já si začátek školního roku nepamatuji, proto jsem si to musela připomenout fotkami. Chtěla jsem sedět s kamarádkou,
ale musela jsem být se sestřenicí. Z těch fotek nevypadám
moc šťastně, ale nakonec jsem za to byla ráda. Celkem za
celých pět let se u nás prohodilo moc učitelek a nakonec tu
zůstala ta nejlepší. Všechny ročníky jsme strávili v naší oblíbené třídě. V ní i mimo ni jsme zažili hodně výletů. Jezdili
jsme do divadel, také do kina, ala nejvíce se mi líbí výlety
s přespáním. Mimo výletů je tato škola za celých pět let zábavná. Od první do páté třídy jsme toho moc dobrého, někdy
i špatného, zažili. Z druhé a třetí třídy si toho moc nepamatuji, ale ze čtvrté a přítomné páté ano. Od čtvrté začaly nejlepší
výlety a jinak učení bylo zábavné, měli a taky ještě se máme
dobře. Měli jsme se za pátou a čtvrtou třídu docela dobře,
teda aspoň mluvím za sebe. Ty písemky se daly přetrpět.
Moje oblíbená hračka
Moje oblíbená hračka je lego. Je to velká lékárna. Jsou tam dva
panáčci a tři zvířata. Kůň, pes a ježek.
Letti Koops
Moje oblíbená hračka je Můsa. Můsa je veliká a má dva culíky.
A ještě má ohybné ruky a nohy. Je moje nejmilejší hračka. Ráda
jí převlíkám oblečení a šaty a boty.
Terezka Franková.
Moje oblíbená hračka je barbie Zuzanka. Má hnědé vlasy, krátké
šaty a fialové boty. Ráda si s ní hraji.
Gábinka Bartolšicová
Můj nejlepší dárek
Můj nejlepší dárek je kniha. Jmenuje se S větrem o závod.
Jsou to pohádky o koních a princeznách. Jmenují se Popelka,
Sněhurka a Bela.
Jituška Drozdová
Cesta do zoo
Byla jsem tam s mamkou, s tátou a bráchou. Viděla jsem tam
opice, zebry, sokoly, orla, poníka, surikaty, hrocha, pávy, pštrosy,
tuleně a jaguára.
Michalka Divišová
Spisovatelské začátky prváčků
Tvoříme s mandalou
Pán a ptáček
Byl jednou jeden pán. Šel na procházku a uviděl na větvi ptáčka.
Ten ptáček se pánovi vykakal na klobouk a uletěl.
Ondra Labaj
Byl jednou jeden pán. Šel na procházku a uviděl na větvi ptáčka.
A ten pták seděl na větvi, pokakal se mu na hlavu. Ten pán se
rozzlobil a odpustil mu a pak to dopadlo dobře.
Jindra Řešil
Byl jednou jeden pán. Šel na procházku a uviděl na větvi ptáčka.
Ptáček se z legrace vykákl na klobouk, ale pánovi se to nelíbilo
a pán se naštval a roztáhl deštník, aby se to neopakovalo. A
ptáček si sedl na větev a už ho nikdy neotravoval.
Eliška Honková
Praha
Marek Rotrekl
V Praze bylo krásně. Jeli jsme luxusním vlakem. Věci jsme si
odložili v DanceLabu. Byly jsme na Karlově mostě. Velmi pěkná
byla výměna stráží. Také jsme byli na Petříně a na Slavíně na
Vyšehradě. Bylo tam strašně moc obchodů. V DanceLabu byla
velká kostra a hodně zrcadel. Také jsme hráli bitvu na spacácích.
Místo večeře jsme měli brambůrky. Na snídani jsme měli jídlo,
co nám nachystali rodiče. První den jsme byli v Burger Kignu
na obědě a druhý den v McDonaldu. Cestou zpět jsme jeli normálním vlakem. Jak jsme dojeli do Novosedel, tak nás všichni
rodiče přivítali. Rozdali jsme dárečky, co jsme nakoupili.
Praha
Milada Hrabalová
Dopravili jsme se tam vlakem. Ubytováni jsme byli v tanečním
centru, kde bylo velice příjemné prostředí. A hned první den
jsme navštívili Belveder, Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův
most a Prašnou bránu, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. Poté jsme celí uchození dorazili zpět do tanečního centra.
K večeru jsme šli na procházku. V tanečním centru jsme si se
spolužáky zahráli hru a byl večer a my jsme šli spát. Druhý den
jsme vstali v 7 hodin, nasnídali jsme se a vyrazili jsme na Petřín,
tam jsme vyjeli lanovkou. Byl tam krásný výhled na celou Prahu.
Jakmile jsme dorazili k rozhledně, začalo pršet. Proto jsme už
další místo nestihli navštívit. Proto jsme se šli sbalit a vyrazili
na vlakové nádraží. Tam jsme čekali 2 hodiny než dorazí vlak.
Mezitím jsme chodili nakupovat různé suvenýry a podobně.
Jakmile dorazil vlak rozloučili jsme se s Prahou a následovali
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
3 hodiny sedění a čekání než dorazíme do Břeclavi. A najednou
jsme tam už byli, po půl hodině nastupujeme do vlaku, který nás
odvezl až do Novosedel. Tam na náš všechny čekali rodiče a byl
konec výletu. Nejvíce se mi z Prahy líbil Belveder, chrám sv.
Víta a Václavské náměstí a z druhého dne samozřejmě Petřín.
Výlet byl krásný a klidně bych si ho zopakovala.
Praha
Natálie Hryčovská
Naše třída byla v Praze. Moc se mi to tam líbilo, byla tam i velká
legrace. Do Prahy jsme dojeli vlakem. Když jsme vystoupli, šli
jsme na metro. Pak jsme šli chvíli pěšky. Když jsme došli na
místo, kde jsme měli spát (taneční centrum), nasvačili jsme se
a šli po památkách. Nejvíce se mi líbil Petřín, ale na ten jsme
šli až druhý den. První den jsme navštívili hodně památek a
zažili hodně legrace. Na Karlově mostě jsme se prodírali mezi
skupinami turistů. Také jsme byli na Vyšehradě, kde jsme navštívili Slavín, pak jsme byli i u chrámu sv. Víta. Bylo to všechno
krásné. První den jsme památek navštívili samozřejmě více.
Druhý den jsme ráno byli chvíli v centru, jelikož venku pršelo,
ale nevadilo to, užili jsme si tam velkou srandu. Poté jsme vyšli
ven a šli na Petřín. Tam jsme jeli lanovkou. Než jsme ale vyšli
na Petřín, chvíli jsme seděli na lavičce, opět totiž pršelo. No a
pak už jsme šli, ale ne všichni. Přišli jsme i odešli po schodech.
Když jsme konečně byli nahoře, chvíli jsme se dívali okýnkem
ven. Pak jsme odešli. A šli jsme do centra, protože pršelo. Tam
jsme uklízeli. Po té jsme šli na vlakové nádraží. Vlak nám ale
jel až za dvě hodiny. Tak jsme něco nakupovali a seděli jsme
v bufetu. Ve vlaku byla sranda. Na nádraží v Novosedlech na
nás čekali rodiče. Byl to skvělý výlet!! Užila jsem si ho, ale
byla jsem i ráda, že jsem už doma.
Praha
Eliška Kolečkářová
S naší třídou jsme byli od 3.5. do 4.5. v Praze. Vyjeli jsme
v půl sedmé ráno. Cesta tam trvala celkem pět hodin a někdy
bylo opravdu veselo, jako když jsme seděli v kupé s jedním
mrzutým pánem (zřejmě jiné národnosti) a ten k nám nebyl
příliš vlídný. Když jsme dorazili do Prahy, ubytovali jsme se
v tanečním centrum jménem DanceLab s milou majitelkou Reny
Milgrom. Tady jsme si vybalili, vzali malé batůžky a vyrazili
jsme. Kousek od našeho ubytování jezdila tramvaj 22, která nás
zavezla až na Belvedér a přes něj jsme šli k chrámu sv. Víta.
Potom jsme pokračovali na Pražský hrad, kde probíhala výměna hradní stráže. V ten den jsme ještě navštívili Staroměstské
náměstí s hlavní turistickou atrakcí orlojem a také sochou Jana
Husa, Václavské náměstí se sochou sv. Václava na koni. Jeli
jsme metrem na Vyšehrad s pohřebištěm Slavín. Pak už bylo
pozdě a my se vrátili do DanceLabu. Druhý den vytrvale pršelo, takže jsme se vydali pouze na Petřín. Z Petřína byl krásný
výhled, i když na něj někteří vůbec nešli. Když prohlídka na
Petřín byla ukončena, museli jsme se sbalit, a pak už nás jen
čekala cesta domů.
Organizační záležitosti:
Akce v měsíci červnu 2013
10. – 13. 6. 2013 Projektové dny – „Vševěd – škola bez hranic”
14. 6. 2013 Branný den u bunkru
11
20. 6. 2013 Pasování na čtenáře
21. 6. 2013 Beseda s myslivci
21. – 22. 6. 2013 Nocování ve škole
24. – 26. 6. 2013 Sportování ve škole
27. 6. 2013 Zahradní slavnost
Slavnostní ukončení školního roku 2012 / 2013
28. června 2013 v pátek v 8.00 hodin – učebna 1. třídy
Hlavní prázdniny
Od 1. července 2013 (pondělí) do 30. srpna 2013 (pátek).
Slavnostní zahájení školního roku 2013 / 2013
2. září 2013 v pondělí v 8.00 hodin v učebně 2. třídy. Jste všichni
srdečně zváni.
MGR. JANA ZVONKOVÁ
Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám pomohli v pohodě zvládnout další
školní rok (rodiče, prarodiče, kamarádi, sluníčko, ptáčci…),
všem, kteří přiložili ruku k dílu při pořádání našich akcí, sponzorům za finanční příspěvek na úhradu autobusů za kulturou,
zakoupení potřebného vybavení (pomůcky, nábytek) do školy,
pedagogům a personálu školy za trpělivost a úsměv na tvářích,
12
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
Z obecní kroniky - rok 2004
Události
- dne 5. března 2004 byl naší obcí oficiálně předán dekret o
udělení znaku a praporu Poslaneckou sněmovnou
- dne 20. března 2004 byl „křest“ knihy spisovatelky pí Věry
Fojtové „Odpust nám jejich viny“, akce proběhla za velké přítomnosti návštěvníků, stalo se tak poprvé v naší obci
- dne 19. června 2004 v odpoledních hodinách začala bouře s
přívalovými dešti a krupobitím, přehnala se hlavně nad Starou
horou. Velké množství krup poničilo porosty révy vinné,potoky vod naplavily zeminu v z vinic na státní silnici směrem k
Drnholci. Byly poničeny polní cesty i kanalizace v obci. Bouře
neškodila jen ve vinicích, množství vody, které se nevsáklo, teklo z kopců směrem k vesnici. Voda s bahnem zaplavila garáže a
sklepy rodinných domů manželů Žáčkových a Tomaštíkových.
Při odstraňování následků byli nápomocni novosedelští hasiči
a sousedé.
- ze dne 12. na 13. srpna 2004 zasáhl blesk budovu knihovny,
byly poškozeny dva PC přístroje
Akce v obci
- během roku byly vybudovány inženýrské sítě pro výstavbu 15
rodinných domků při silnici na Mikulov. Rovněž byla vypracována studie na výstavbu 73 rodinných domů v lokalitě extravilan
- byl vybudován osobní výtah u zdravotního střediska firmou
Výtahy Brumovice za 723 620,62 Kč
- byla provedena rekonstrukce obřadní síně v budově radnice,
celá oprava včetně vybavení stála 740 264 Kč
- v obci byly rozmístěna směrovky za 50 000 Kč
- dne 11. a 12. června 2004 proběhly v obci volby do Evropského
parlamentu. Dle zákona 62/2003 EP. Z celkového počtu voličů,
tj. 930, se dostavilo pouze 173, tj. 19.42 %.
Volby do krajského zastupitelstva proběhly dne 5. a 6. listopadu
2004. Počet voličů byl 890, k volbám se dostavilo pouze 153
voličů, tj. 17,9 %.
- v ulici za hřbitovem bylo vybudováno parkoviště za 80 tisíc Kč
- budovy v obecním majetku byly poškozovány sprejery (radnice, hřbitovní zeď, zdravotní středisko, školy, sokolovna,
autobusové zastávky a regulační stanice plynu). Obec podala
trestní oznámení na neznámého pachatele.
- nově vznikající ulice směrem k Novému Přerovu bude mít
vedení elektrické energie nízkého napětí v zemi, Eonu bylo za
provedení díla zaplaceno 306 tisíc Kč
- ve vinicích, které má pronajaté firma Ing. Holec, byla provedena kontrola Státní rostlinolékařskou správou – obvodní
oddělení Břeclav
- od záplav v roce 2002 byla v obci přislíbena dotace na vybudování splaškové kanalizace a ČOV, první výrok byl „krytí
100%“, na konečné vyjádření Ministerstva životního prostředí
se čekalo takřka celý rok. Schválena dotace byla podepsána až
22.12.2004, pouze ve výši 60 % nákladů na výstavbu. Celkové
náklady byly vyčísleny na 74 mil korun, rozloženy byly pro obec
Novosedly 66 % a pro obec Nový Přerov 34 %. Vše potřebné
pro výstavbu kanalizace a ĆOV bylo během roku připraveno,
jen se čekalo na výši dotace.
Výbory a komise
Finanční výbor – rozpočet r. 2004
Příjmy plánované
Příjmy skutečné
14 916 200 Kč
14 946 519,60 Kč
Výdaje plánované
Výdaje skutečné
22 694 900 Kč
14 539 614,85 Kč
Inventarizace majetku obce byla 67 493 639,95 Kč
Stav finančních prostředků k 31.12.2004 byl 8 474 504, 80 Kč
Hodnota cenných papírů k 31.12.2004 byla 2 260 000 Kč
Aktiva obecního majetku činila 78 228 144,03 Kč
Pasiva obecního majetku činila 1 146 429,83 Kč
Z bytového fondu bylo celkem poskytnuto 37 půjček ve výši
838 169,51 Kč.
Hospodářský život
Firma HTS v obci začínala 1999 s 11 zaměstnanci, v roce 2004
měla již 219 zaměstnanců a tržby dosáhly 12 milionů eur.
Vinařství
Obec Novosedly se stává členem Sdružení vinařů mikulovské
vinařské oblasti. Vinařská komise obce navrhla názvosloví viničních tratí v počtu 7: U Božích muk, Stará hora, Růžová hora,
Nad sklepy, Slunečná, Jánův vrh, Kamenný vrh.
Společenský život
Na kulturních akcích se podílí všechny organizace, spolky a
firma Avia.
1. května 2004 byla výstava vín, vzorků bylo vystaveno 223
- Tělovýchovná jednota Sokol hraje I. A třídu, III. třída – dospělí,
I. třída dorost, OP mladší žáci, OP starší žáci. Obec přispěla TJ
Sokolu na zakoupení autobusu 150 tisíc Kč.
- knihovna má 5 319 knihovních jednotek a 106 čtenářů. Internet
pro veřejnost – 2 PC přístroje.
Školy
ZŠ – má 5 tříd, 84 žáků, 5 pedagogů a jednu vychovatelku v
družině. Do družiny dochází 50 dětí. MŠ – má 2 třídy, kde je
50 dětí. Školní jídelna vaří 120 až 150 obědů.
Matrika
Narodilo se 11 dětí, během roku se přihlásilo k pobytu 18 osob
a odhlásilo 33.
Sňatků bylo uzavřeno 9. Rozloučilo jsme se s 16 občany.
Farní charita provedla Tříkrálová sbírku – koledovalo 5 skupinek, sbírka činila 14 662 Kč.
MILENA KŘIVÁNKOVÁ,
kronikářka
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
13
Fotografie: předávání dekretu, výstavba výtahu
Haló, haló, co se stalo!?
pokračování ze str. 8
V květnu jsme do školky pozvali také „babičky“. Potěšili
jsme je pásmem tanečků, básniček a písniček, a také jsme jim
vyrobili dárečky. Ony nám za to přinesly dobroty, které jsme
hned snědli. Prohlédly si školku a asi také zavzpomínaly.
17. května jsme se vypravili do divadla Radost v Brně. Sváteční atmosféru představení o červené Karkulce jsme si užili.
Naše školka je opět trochu krásnější. Máme opravené žaluzie
na oknech a také zadní pískoviště na zahradě má nové obruby
a krycí síť. Závěr května přinesl každoroční „focení“ a také
oslavu Dne dětí. Ta pro deštivé počasí proběhla ve třídách MŠ.
Ale to nevadí, hezké hry, zábava, soutěže a společné „disco“ si
děti užili a sladká odměna na závěr taky nechyběla.
A je tady červen. 6. června zavítal do školky kamarád „Pes“
se svojí cvičitelkou. Děti se zajímavou a zábavnou formou
dozvěděly jak o psa pečovat, jak se k němu chovat, ale i jak
reagovat při setkání s neznámým pejskem. Musím podotknout,
že následující den byla školka plná „štěkajících dětí - pejsků“ a
povelů lehni, sedni, dej pac...
Při tom všem pobíhání, štěkání a hraní si musíme stihnou
vyrobit i tablo předškolákům, starší děti se vypraví na výlet k
bunkru a všichni pojedeme na výlet do Mikulova. Hodně práce
nás také čeká při přípravě Zahradní slavnosti, která proběhla 21.
června na školní zahradě pod názvem Pohádkový les. Po oslavě
už ve školce zůstali jen předškoláci a paní učitelky. Spaním ve
školce se symbolicky rozloučili se svým pobytem ve školce.
Hodně práce je za námi, nějaká nás ještě čeká, ale potom už
přijdou ty prázdniny.
Nesmím zapomenout, že Adélka Řešilová ze třídy Sluníček
vyhrála se svou výtvarnou prací 1. místo v okresním kole soutěže
„Požární ochrana očima dětí“.
Máme radost!
Informace o prázdninovém provozu, uzavření školky,
zahájení provozu v novém školním roce jsou k dispozici ve
školce nebo na internetových stránkách http://materskeskolky.
cz/novosedly/ Tak tedy hodně pěkných dnů nám všem a načtenou!
NAĎA VAŘÁKOVÁ
Virtuální naučné stezky už i na Mikulovsku.
V návaznosti na rozvoj mobilních komunikačních technologií se rozvíjí i mnohé další oblasti. Jednou z nich jsou i služby
turistům i obyvatelům jednotlivých regionů. Jednu takovou
novou službu bych vám ráda představila.
V uplynulých dnech se v obcích a chráněných územích
mikulovského mikroregionu objevili malé zelené informační
tabulky (30x10 cm) – tzv. tagglisty, ale v souvislosti s touto službou se můžete setkat i s výrazy jako bee tagg, QR kód, virtuální
naučná stezka, stezka pro mobilní telefon. Vždy ale jde o jednu
věc. Představte si, že jste turista a chcete se na výlet připravit.
Víte, že v oblasti, do které směřujete, jsou instalované tagglisty.
Máte telefon s fotoaparátem a přístupem na internet. Chcete se o
oblasti rychle a krátce něco dovědět. Máte všechny předpoklady
využít přednosti naučné stezky v telefonu. V klidu domova
si přes www.taggmanager.cz nahrajete jednoduchou aplikaci
(některé telefony ji již v sobě obsahují). V terénu pak najdete
tagglist, otevřete aplikaci a vyfotíte kód. Ten vás přesměruje
na webovou stránku s informacemi o obci, chráněném území,
jeho zajímavostech, atd. Text je vždy doplněn fotografiemi či
obrázky. Informaci si můžete po přečtení v mobilu ponechat,
nebo vymazat. Nebo si vše prostudovat předem u počítače a do
terénu vyrazit vybaven veškerými informacemi.
Celkem na území mikroregionu je momentálně nainstalovaných 80 zastavení v 8 stezkách – sídla mikroregionu (2
stezky), NS Děvín, NS Věstonická nádrž, NPR Tabulová hora,
Růžový vrch a Kočičí kámen, Chráněná území, Natura 2000
a Památné stromy.
Tyto první tagglisty v regionu vznikly díky iniciativě Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty, které získalo
finanční prostředky pro projekt Naplňování Karpatské úmluvy
na Ostrožsku-Horňácku a Mikulovsku z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí.
EVA ŘEZÁČOVÁ,
CEV Pálava
www.cev.palava.cz
14
NOVOSEDELSKÉ LISTY • ČERVEN 2013
Vydavatel: Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82. IČO: 283 444. Vychází čtvrtletně v Novosedlech. Šéfredaktor: Ing. Petr
Lukeš. Redakční rada: Milena Křivánková, Anna Hrůzová, František Trefilík, Mgr. Jana Zvonková, Věra Fojtová. Grafická
úprava: Adam Hrůza. Registrační číslo MK ČR E 11688. Ročník XV. Vyšlo dne: 25.6.2013. Cena zdarma. Náklad: 420 ks.
Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav. Redakce si vyhrazuje právo zkracovat a upravovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich
obsah. Otištěné názory a stanoviska nemusí vždy odrážet názor redakce. Za případné tiskové chyby se omlouváme. Za
faktickou správnost článků odpovídají jejich autoři. E-mail: [email protected]
Download

(ročník XV. číslo 2.) (*.pdf, 5,9 MB)