ÚVOD
Vzhledem k tomu, že 1. ledna 2012 začalo tříleté funkční období Rady vysokých škol,
považujeme za účelné vydat Ročenku Rady vysokých škol pro rok 2012 též v tištěné podobě.
ROČENKA 2012 navazuje na dříve vydávané Ročenky Rady vysokých škol.
V Ročence je publikována verze Statutu Rady vysokých škol platná od listopadu roku
2011, Smlouva o sdružení a platný Organizační řád Agentury Rady vysokých škol. Nově
vydávaná ROČENKA 2012 uvádí dále kontaktní údaje členů Rady vysokých škol, u kterých
došlo v roce 2012 ke značným změnám vzhledem k rozsáhlé obměně složení Rady vysokých
škol. Jsou v ní rovněž uvedeny aktualizované seznamy členů pracovních komisí.
Ročenka neobsahuje podrobnější informace o činnosti Rady a jejích orgánů. Další
materiály, např. záznamy z jednání, zprávy o činnosti, texty přijatých usnesení, návrhy
programů jednání, dokumenty předkládané na tato jednání apod. nalezne zájemce v
elektronickém zpravodaji Rady VŠ Alma mater na adrese:
http://www.radavs.cz/
Stránky Alma mater jsou veřejně přístupné a od roku 2008 je jejich součástí vyhledávač
dokumentů.
Na hlavní stránce Alma mater jsou k dispozici materiály vzniklé od začátku roku 2012 a
některé další dokumenty s trvalejší platností, např. informace o Radě vysokých škol
v angličtině (http://www.radavs.cz/clanek.php?c=724). Starší dokumenty jsou přístupné
v rubrice Archiv. Materiály Fondu rozvoje vysokých škol jsou publikovány na adrese:
http://www.frvs.cz .
Vaše otázky a připomínky k problematice Rady vysokých škol je možné zasílat
Agentuře Rady vysokých škol na adresu [email protected] .
Programové prohlášení Rady vysokých škol pro funkční období 2012 - 2014 bude
schváleno na květnovém zasedání sněmu Rady vysokých škol.
V roce 2011 byla činnost Rady vysokých škol velmi rozsáhlá. Účastnila se příprav
věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům, pravidel pro
financování vysokých škol, způsobu hodnocení výsledků výzkumné a vývojové činnosti,
zpracování aktualizací dlouhodobých záměrů MŠMT a dalších legislativních dokumentů.
Významnou měrou se podílela na realizaci závěrů Boloňského procesu, spolupracovala
s Akreditační komisí. Členové Rady VŠ pracovali v Radě pro výzkum, vývoj a inovace,
Monitorovacích výborech operačních programů EU, ve Výboru Fondu rozvoje vysokých škol,
v Radě rozvojových programů a v různých dalších orgánech či pracovních skupinách MŠMT
i jiných institucí. Široké spektrum činnosti vyvolalo zvýšený zájem o práci Rady VŠ.
Informace o činnosti Rady byly předávány široké veřejnosti i prostřednictvím výstupů
z pravidelně pořádaných tiskových konferencí po zasedáních orgánů Rady. Věřím, že tato
ročenka se může stát dobrou orientační pomůckou nejen členům Rady vysokých škol, jimž je
určena především, ale i dalším zájemcům, např. z akademických senátů či akademických obcí
vysokých škol, popř. i z dalších institucí.
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
předseda Rady vysokých škol
I. Statut Rady vysokých škol
ČÁST PRVÁ
Základní ustanovení
Čl. I.
Rada vysokých škol
1.
Rada vysokých škol (dále jen „Rada“") je orgánem reprezentace vysokých škol podle
§ 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
2.
Rada se skládá ze členů delegovaných podle čl. IV. odst. 1.
Čl. II.
Obecná působnost Rady
1.
Rada se zabývá rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou,
činností, organizací a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje,
činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim
stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„Ministerstvo“) a jiné orgány a instituce.
2.
Rada projednává a přijímá stanoviska zejména k návrhům
a)
b)
c)
d)
e)
na přípravu, tvorbu a rozpis státních rozpočtových prostředků pro vysoké školy,
zákonů a jiných právních předpisů, které se vztahují k odstavci 1.,
na zřízení (rozdělení, zrušení) vysokých škol,
na organizaci a složení Akreditační komise a na zřízení a ustavení poradních
orgánů Ministerstva, jejichž činnost se vztahuje k odstavci 1.,
na zřízení nebo zrušení ústavů a pracovišť v resortu Ministerstva, jejichž předmětem
činnosti jsou věci vysokých škol a vysokoškolského vzdělávání.
3.
Rada se dále zabývá vztahy vysokých škol a Akademie věd České republiky a jiných
vědeckých, výzkumných a odborných institucí a vysokoškolských zařízení, na něž
se nevztahuje zákon o vysokých školách.
3
4.
Na vysoké školy vojenské a policejní se odstavce 1. až 3. vztahují přiměřeně.
Čl. III.
Vnější spolupráce Rady
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Rada při činnosti podle čl. II. spolupracuje
s vysokými školami a jejich součástmi, jakož i s akademickými orgány vysokých
škol a jejich součástí,
s Českou konferencí rektorů a Klubem kvestorů,
s Akademií věd České republiky,
s Centrem pro studium vysokého školství a s dalšími vědeckými, výzkumnými,
odbornými a jinými orgány a institucemi, které mají vztah k obecné působnosti Rady
(čl. II.),
s grantovými agenturami a agenturami spravujícími zahraniční programy, které mají
vztah k vysokým školám,
s profesními orgány, které zastupují učitele, studenty a zaměstnance vysokých škol
a se sdruženími škol středních a škol vyššího studia.
2.
Vnější vztahy Rady k orgánům a institucím podle odstavce 1. mohou být založeny
na dohodách, jimiž lze zřídit též společný orgán nebo společné zařízení Rady a jiného
orgánu či instituce. Činnost takového společného orgánu či zařízení může být upravena
dohodou nebo statutem schváleným smluvními stranami (Část čtvrtá).
ČÁST DRUHÁ
Členové a funkcionáři Rady
Čl. IV.
Členové Rady
1.
Do Rady může každá vysoká škola pro každé funkční období Rady delegovat jako její
členy
a)
dva zástupce vysoké školy, které deleguje akademický senát veřejné nebo státní
vysoké školy anebo zastupitelský akademický orgán soukromé vysoké školy, v jehož
působnosti je rozhodovat o delegaci podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých
školách;
4
b)
c)
jednoho zástupce každé z fakult vysoké školy, kterého deleguje akademický senát
veřejné nebo státní vysoké školy na návrh akademického senátu příslušné fakulty
anebo zastupitelský akademický orgán soukromé vysoké školy, v jehož působnosti je
rozhodovat o delegaci podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách, na
návrh zastupitelského akademického orgánu fakulty soukromé vysoké školy;
dva zástupce studentů vysoké školy – delegáta a jeho náhradníka, které deleguje
akademický senát veřejné nebo státní vysoké školy anebo zastupitelský akademický
orgán soukromé vysoké školy, v jehož působnosti je rozhodovat o delegaci podle § 92
odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
2.
Funkční období je tříleté.
3.
Do Rady může být podle odstavce1. delegován pouze ten, kdo je členem akademické
obce delegující vysoké školy. Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v orgánu
reprezentace vysokých škol složeném z představitelů vysokých škol (§ 92 odst. 1 písm. b)
zákona o vysokých školách).
4.
Členství v Radě
a)
b)
c)
vzniká dnem počátku funkčního období Rady, pokud jde o člena, jehož delegace podle
odstavce 1. byla Radě písemně oznámena do tohoto dne, jinak dnem následujícím
po dni, kdy toto oznámení Radě došlo,
je nezastupitelné, pokud tento Statut Rady (dále jen „ Statut“) nestanoví jinak,
zaniká
ca) uplynutím funkčního období Rady,
cb) dnem následujícím po dni, kdy bylo předsedovi Rady doručeno písemné sdělení
člena, že na členství v Radě rezignuje,
cc) dnem následujícím po dni, kdy bylo Radě doručeno písemné sdělení orgánu
vysoké školy, který člena Rady delegoval, že jeho členství v akademické obci
delegující vysoké školy zaniklo,
cd) dnem následujícím po dni, kdy bylo Radě doručeno písemné sdělení orgánu
vysoké školy, který člena delegoval, že jej z členství v Radě odvolává.
5.
Akademický senát delegující vysoké školy (fakulty) neodvolá člena Rady, který
je funkcionářem Rady ( čl. VI. odst. 1.) bez předchozího stanoviska orgánu Rady, který
daného funkcionáře zvolil nebo jmenoval, ledaže tento orgán nevydá své stanovisko
na nejbližší své schůzi poté, kdy o ně byl písemně požádán.
5
Čl. V.
Práva a povinnosti člena Rady
1.
Člen Rady má právo
a)
b)
c)
d)
e)
účastnit se jednání všech orgánů Rady,
být informován o činnosti Rady,
vznášet dotazy, týkající se činnosti, působnosti a vnější spolupráce Rady
a vysokého školství a právo na odpověď v přiměřené lhůtě,
předkládat náměty a připomínky k činnosti Rady,
na úhradu nezbytných nákladů spojených s členstvím v Radě (čl. XXI. odst. 3.).
2.
Člen Rady je povinen
a)
b)
c)
aktivně se účastnit práce v Radě a v jejích orgánech,
informovat soustavně akademické orgány vysoké školy nebo fakulty, kterou zastupuje,
jakož i akademickou obec této vysoké školy nebo fakulty, o činnosti Rady,
tlumočit Radě návrhy a připomínky orgánu nebo akademické obce uvedených
v písm. b).
3.
Členství v Radě je čestné, členu nenáleží za tuto funkci odměna. To se netýká členů
Rady působících ve zvláštních orgánech a zařízeních (čl. XVI.), kteří mohou být odměněni
za činnost v těchto orgánech a zařízeních nesouvisející přímo s činností Rady, a to zpravidla
z finančních prostředků druhé smluvní strany.
Čl. VI.
Funkcionáři Rady
1.
Funkcionáři Rady (dále jen „funkcionáři“) jsou předsedové a místopředsedové Rady
a jejích orgánů (Část třetí - dále jen „orgán“).
2.
a)
b)
Funkcionář se ujímá funkce dnem volby nebo jmenování nebo jiným určeným dnem,
o čemž obdrží písemné osvědčení.
Pro ukončení funkce platí přiměřeně čl. IV. odst. 4. písm. c) s tím, že odvolání
funkcionáře náleží orgánu, který funkcionáře zvolil nebo jmenoval.
6
3.
Předseda orgánu (dále jen „předseda“) má právo
a)
b)
c)
d)
v rámci působnosti orgánu, jemuž předsedá, zastupovat orgán navenek a jednat
jeho jménem při respektování programového prohlášení a usnesení (stanovisek)
Rady a zájmů vysokých škol,
v době mezi zasedáními orgánu vyřizovat záležitosti běžné a neodkladné, aniž mu
náleží působnost orgánu, a informovat o tom příští zasedání orgánu,
vystupovat na zasedání jiných orgánů a předkládat jim návrhy na opatření,
na základní administrativní zabezpečení činnosti orgánu i činnosti své ze strany
Agentury Rady (dále jen „Agentura“).
4.
Předseda je povinen
a)
b)
c)
d)
e)
převzít na počátku funkčního období agendu od svého předchůdce a po ukončení
funkčního období ji předat svému nástupci,
připravit návrh programu činnosti orgánu a po jeho schválení dbát o jeho realizaci,
svolávat řádná i mimořádná zasedání orgánu, řídit je, předkládat jim podkladové
materiály a návrhy usnesení (stanovisek) a schválená usnesení realizovat, sledovat
a kontrolovat jejich realizaci,
v rámci působnosti orgánu rozvíjet vnější spolupráci Rady s Ministerstvem
(čl. II. odst. 1.) a podle čl. III. odst. l. písm. a) být ve styku s příslušnou složkou
Ministerstva,
dbát o formální stránku činnosti orgánu, zejména o zachycení obsahu zasedání formou
záznamu.
5.
Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu, jinak v
rozsahu, který předseda stanoví. Má-li orgán více místopředsedů, stanoví předseda,
který z nich ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
6.
Není-li přítomen předseda ani místopředseda, který je oprávněn ho zastupovat,
zastupuje předsedu nejstarší člen orgánu.
Čl. VII.
Účast na jednání orgánů Rady s hlasem poradním
Právo účastnit se jednání orgánů Rady s hlasem poradním mají
a)
předsedové a místopředsedové akademických senátů veřejných a státních vysokých
škol a jejich fakult, jakož i předsedové a místopředsedové zastupitelských
akademických orgánů soukromých vysokých škol a jejich fakult, rektoři veřejných
a státních vysokých škol a děkani jejich fakult jakož i osoby vykonávající obdobné
7
b)
c)
d)
e)
funkce na soukromých vysokých školách, kvestoři veřejných a státních vysokých
škol, jakož i osoby vykonávající obdobnou funkci na soukromých vysokých školách,
představitelé Ministerstva, Akademie věd České republiky a Centra pro studium
vysokého školství,
předsedové orgánů Rady (Část třetí) a obdobní funkcionáři zvláštních orgánů
a zařízení (Část čtvrtá), pokud nejsou členy daného orgánu,
sekretář Rady,
osoby, jimž toto právo udělí orgán k jednotlivé věci či trvale.
ČÁST TŘETÍ
Orgány Rady
Čl. VIII.
Orgány Rady jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
sněm (čl. IX.),
předsednictvo (čl. X.),
užší předsednictvo (čl. XI.),
předseda Rady a místopředsedové Rady (čl. XII.),
poradní odborné orgány (čl. XIII.),
Studentská komora (čl. XIV.),
Agentura (čl. XV.).
Čl. IX.
Sněm
1.
Sněm se skládá z členů Rady (čl. I. odst. 2., čl.IV. odst.1.).
2.
Sněm jako vrcholný orgán Rady
a)
b)
c)
schvaluje Statut a program Rady na funkční období,
přijímá stanoviska a doporučení k věcem obecné působnosti Rady (čl. II.),
volí tajným hlasováním předsedu Rady a k jeho návrhu místopředsedy Rady z členů
Rady delegovaných podle čl. IV. odst. 1. písm. a), kteří byli delegujícím orgánem dle
č. IV. Statutu určeni pro členství v předsednictvu.
3.
Řádná zasedání sněmu se konají nejméně třikrát ročně. Mimořádná zasedání se konají
podle potřeby a musí být svolána, požádá-li o to písemně nejméně čtvrtina členů sněmu.
8
Čl. X.
Předsednictvo
1.
Předsednictvo sestává
a)
b)
z členů Rady delegovaných podle čl. IV. odst. 1. písm. a), kteří byli delegujícím
orgánem určeni pro členství v předsednictvu, a to po jednom za každou vysokou
školu;
v době nepřítomnosti člena předsednictva vykonává jeho práva a povinnosti druhý
člen Rady delegovaný touž vysokou školou podle čl. IV. odst. 1. písm. a) vyjma
činností spojených s výkonem funkce v orgánech Rady dle čl. VIII. odst. 1. písm. c),
d) a e),
z předsedy a dvou místopředsedů Studentské komory (čl. XIV. odst. 3.), jakož i
dalších dvou členů Studentské komory, delegovaných tímto orgánem podle jeho
organizačního řádu (čl. XIV. odst. 4.) pro členství v předsednictvu.
2.
Předsednictvo vykonává veškerou obecnou působnost Rady (čl. II.), pokud nenáleží
sněmu, zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)
připravuje zasedání sněmu,
schvaluje program činnosti zpravidla na akademický rok,
schvaluje rozpočet Rady a její hospodaření za uplynulý rok,
uzavírá dohody o zřízení zvláštních orgánů a zařízení (čl. XVI.) a schvaluje jejich
statutární úpravu,
v personálních věcech
ea) jmenuje předsedy a místopředsedy poradních odborných orgánů (čl. XIII.)
a k jejich návrhu bere na vědomí a eviduje členy těchto orgánů,
eb) jmenuje předsedy a místopředsedy zvláštních orgánů a orgánů zvláštních
zařízení a schvaluje k jejich návrhu členy těchto orgánů, kteří zastupují Radu,
ec) potvrzuje volbu předsedy a místopředsedů Studentské komory,
ed) jmenuje sekretáře Rady,
v době mezi zasedáními sněmu postupuje podle čl. VI. odst. 3. písm. b).
3.
Řádná zasedání předsednictva se konají zpravidla měsíčně s výjimkou hlavních
prázdnin. Pro mimořádná zasedání platí čl. IX. odst. 3. věta druhá. K významným otázkám
může být svoláno zasedání rozšířené o předsedy akademických senátů vysokých škol
a předsedy zastupitelských akademických orgánů soukromých vysokých škol.
Čl. XI.
Užší předsednictvo
1.
Užší předsednictvo sestává z předsedy Rady a místopředsedů Rady.
9
2.
Užší předsednictvo
a)
b)
připravuje zasedání předsednictva,
v době mezi zasedáními předsednictva postupuje podle čl. VI. odst. 3. písm. b).
3.
Zasedání užšího předsednictva se konají podle potřeby.
Čl. XII.
Předseda a místopředsedové Rady
1.
Pro volbu předsedy a místopředsedů Rady platí čl. IX. odst. 2. písm. c) a pro jejich
postavení čl. VI.
2.
Rada má zpravidla 4 místopředsedy, z nichž jeden je student (čl. XIV. odst. 3.)
Působnost místopředsedů určuje předseda. Do působnosti místopředsedy - studenta patří
zejména koordinace činnosti Studentské komory v soustavě orgánů Rady a zvláštních orgánů
a zařízení a další úkoly, jimiž ho pověří předseda Rady.
3.
Předseda Rady a místopředsedové Rady vykonávají vůči sněmu práva a povinnosti
předsedy a místopředsedů podle čl. VI.
Čl. XIII.
Poradní odborné orgány
1.
Poradními odbornými orgány jsou
a)
b)
stálé pracovní komise Rady ,
pracovní skupiny zřízené na přechodnou dobu pro konkrétní věci.
2.
Poradní odborné orgány ze členů Rady a ze členů akademických obcí vysokých škol
a z externích odborníků zřizuje a úseky jejich činnosti vymezuje předsednictvo. Předseda
a místopředseda pracovní komise a pracovní skupiny jsou jmenováni z členů Rady;
o výjimkách rozhoduje na návrh předsednictva sněm.
Návrhy na členy poradních odborných orgánů podávají akademické senáty veřejných
a státních vysokých škol, jakož i zastupitelské akademické orgány soukromých vysokých škol
10
podle čl. XX. odst. 2., dále členové Rady, zejména na prvém zasedání sněmu, s dodržením
ustanovení čl. XIII. odst. 6.
Návrhy předá Agentura předsedovi, který svoláním prvního řádného zasedání orgán
ustaví a dále koná podle čl. VI.
3.
Do působnosti poradních odborných orgánů patří zejména zaujímat stanoviska
a přijímat doporučení
a)
b)
u pracovních komisí na vymezeném úseku činnosti Rady,
u pracovních skupin ve věcech, pro které byly zřízeny.
4.
Pro postavení předsedy a místopředsedy platí čl. VI. a pro jmenování předsedy
a místopředsedy a pro vzetí na vědomí a evidování nebo schválení členů čl. X. odst. 2.
písm. ea) a eb).
5.
Poradní odborné orgány zasedají zpravidla před zasedáním sněmu
podle potřeby.
a dále
6.
Člen Rady může být členem nejvýše dvou stálých pracovních komisí Rady.
Čl. XIV.
Studentská komora
1.
Členy Studentské komory jsou členové Rady delegovaní podle čl. IV. odst. 1. písm. c).
2.
V době nepřítomnosti delegáta vykonává jeho práva a povinnosti stanovené tímto
Statutem náhradník delegovaný akademickým senátem téže veřejné nebo státní vysoké školy
anebo zastupitelským akademickým orgánem téže soukromé vysoké školy, jinak je náhradník
oprávněn zúčastňovat se zasedání s hlasem poradním.
3.
Studentská komora
a)
volí předsedu a zpravidla dva místopředsedy , pro jejichž působnost platí čl. VI. Volbu
potvrzuje předsednictvo (čl. X. odst. 2. písm. ec)),
11
b)
c)
ze zvolených funkcionářů navrhuje studenta – místopředsedu Rady (čl. XII. odst. 2.),
deleguje dva členy pro členství v předsednictvu (čl. X. odst. 1. písm. b)).
4.
Studentská komora
a)
b)
c)
zaujímá stanoviska a přijímá doporučení ve věcech obecné působnosti Rady (čl. II.),
zejména pokud se týkají studentů,
může po předchozím souhlasu předsednictva a ve spolupráci s Agenturou jednat
ve věcech
uzavírání dohod se studentskými profesními orgány,
finančních podpor pro potřeby studentské reprezentace,
vstupu do mezinárodních studentských organizací,
přijímá vlastní organizační řád a zřizuje komise jako své poradní orgány.
Čl. XV.
Agentura
1.
Agentura je součástí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „Univerzita“). Podrobnosti
o organizaci a úkolech Agentury upravuje Organizační řád Agentury, který je vnitřním
předpisem Univerzity; návrh Organizačního řádu Agentury projednává předsednictvo Rady.
2.
V čele Agentury stojí sekretář Rady (čl. X. odst. 2. písm. ed)),
který za administrativní a ekonomické zabezpečení činnosti Rady a za činnost Agentury
odpovídá předsedovi Rady a za hospodárnost a zákonnost činnosti Agentury rektorovi
Univerzity.
ČÁST ČTVRTÁ
Zvláštní orgány a zařízení
Čl. XVI.
1.
Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen „FRVŠ“) a Dozorčí rada FRVŠ jsou
společnými orgány Ministerstva a Rady. Předsednictvo jmenuje a odvolává předsedu a
místopředsedu Výboru FRVŠ; na návrh předsedy Výboru FRVŠ jmenuje a odvolává zástupce
Rady ve Výboru FRVŠ a v Dozorčí radě FRVŠ. Výbor FRVŠ organizuje výběrové řízení na
projekty vytvářející podmínky pro vzdělávací činnost nebo ovlivňující kvalitu pedagogické
činnosti či kvalitu studia. Zajišťuje a podílí se rovněž na kontrole výsledků řešených projektů
a na kontrole využití přiznané dotace. Předmět činnosti FRVŠ, jakož i působnost, organizaci a
složení Výboru FRVŠ a Dozorčí rady FRVŠ upravuje Statut FRVŠ schválený Ministerstvem
a Radou.
12
2.
Rada programů je společným orgánem Ministerstva a Rady vysokých škol.
Předsednictvo Rady VŠ jmenuje a odvolává místopředsedu Rady programů; na návrh
místopředsedy Rady programů jmenuje a odvolává zástupce Rady vysokých škol v Radě
programů. Rada programů posuzuje projekty vysokých škol předložené do Rozvojových
programů a doporučuje ministerstvu poskytnout dotaci na vybrané projekty. Podílí se rovněž
na kontrole výsledků řešených projektů a na kontrole využití poskytnuté dotace. Předmět
činnosti Rady programů, jakož i její působnost, organizaci a složení upravuje Statut Rady
programů schválený Ministerstvem a Radou vysokých škol.
3.
Alma mater je elektronickým zpravodajem Rady. Informuje o činnosti jednotlivých
orgánů Rady a je základnou pro výměnu informací mezi vysokoškolskou veřejností a Radou.
Práci zpravodaje kontroluje a jeho koncepci vytváří redakční rada skládající se z užšího
předsednictva Rady VŠ a sekretáře Rady VŠ.
ČÁST PÁTÁ
Jednací řád
Čl. XVII.
Zasedání orgánu
1.
Zasedání orgánu (dále jen "zasedání") svolává předseda zpravidla písemnou
pozvánkou, která obsahuje program jednání; podle možnosti se k ní připojí i písemné
podklady pro jednání a návrhy usnesení.
2.
Zasedání řídí předseda, který zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)
zjistí, zda orgán je usnášení schopný, a v opačném případě činí potřebná opatření,
navrhne program jednání a po schválení podle něho postupuje,
udělí slovo referentům a koreferentům ke zdůvodnění návrhů,
zahájí diskusi a poskytne členům s hlasem rozhodujícím i poradním možnost
vyjádřit se k projednávanému návrhu, a to v pořadí, jak se přihlásili, a k faktické
připomínce mimo pořadí,
může použít pořádkových opatření, zejména slovo neudělit či odejmout; při
námitkách rozhodne o přípustnosti takového opatření orgán,
uzavře jednání a formuluje návrh či variantní návrhy usnesení a rozhodne o pořadí
hlasování o návrzích; při námitkách rozhodne o pořadí hlasování orgán.
13
3.
Zasedání orgánu Rady je veřejné, pokud se tento orgán neusnesl, že zasedání nebo
jeho část je neveřejné.
Čl. XVIII.
Hlasování
1.
Orgán Rady je způsobilý se usnášet za přítomnosti alespoň
a)
b)
c)
d)
e)
jedné pětiny všech členů Rady, jde-li o zasedání sněmu, s výjimkou usnášení o Statutu
a jeho změnách, k němuž je zapotřebí přítomnosti alespoň poloviny všech členů Rady.
Pro účely stanovení kvóra pro usnášeníschopnost sněmu se započítává vždy jen jeden
zástupce studentů za každou vysokou školu.
dvou pětin členů předsednictva, jde-li o zasedání předsednictva,
tří členů užšího předsednictva, jde-li o zasedání užšího předsednictva,
pěti členů nebo dvou pětin členů poradního odborného orgánu, jde-li o zasedání
takového orgánu,
dvou pětin všech členů Studentské komory, jde-li o zasedání této komory a její vnitřní
předpis nestanoví kvórum vyšší. Pro účely stanovení kvóra pro usnášeníschopnost
Studentské komory se započítává vždy jen jeden studentský zástupce za každou
vysokou školu.
2.
Orgán rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
3.
Hlasování je veřejné, individuální písemné hlasování (per rollam) může výjimečně
nařídit předseda.
4.
Tajným hlasováním rozhoduje
a)
b)
sněm podle čl. IX. odst. 2. písm. c) a předsednictvo v personálních věcech
podle čl. X. odst.2. písm. ea) a eb), pokud jde o jmenování funkcionářů poradních
odborných orgánů a funkcionářů zvláštních orgánů a orgánů zvláštních zařízení,
orgán, který se na tom usnesl.
5.
O návrhu usnesení složeného z více částí se zpravidla
pokud orgán nebo předseda nerozhodne jinak.
rozhoduje souborně,
6.
Předseda vyhlásí výsledek hlasování a dbá, aby byl uveden v záznamu o zasedání.
14
7.
Jde-li o hlasování sněmu, pravomoc předsedy vykonává předseda Rady.
Čl. XIX.
Volby a jmenování funkcionářů
1.
Volby a jmenování funkcionářů podle čl. IX. a X. se konají na počátku funkčního
období nebo podle potřeby.
2.
Návrhy kandidátů mohou písemně podat se stručným odůvodněním
a)
b)
c)
akademické senáty veřejných a státních vysokých škol a jejich fakult, jakož i
zastupitelské akademické orgány soukromých vysokých škol a jejich fakult, pro
volbu předsedy Rady a místopředsedy Rady podle čl. IX. odst. 2. písm. c),
členové Rady, pro volbu předsedy Rady a místopředsedy Rady podle čl. IX. odst.2.
písm. c) a pro jmenování funkcionářů podle čl. X. odst. 2. písm. ea) a eb) ,
Studentská komora, pro volbu podle čl. XIV. odst. 3.
3.
Před zahájením volby zvolí plénum volební komisi (zpravidla tříčlennou), která
zejména
a)
b)
c)
d)
připraví volbu a řídí její průběh,
navrhne kandidátku, v souladu s čl. IX. odst. 2. písm. c)
navrhne skrutátory a po jejich schválení a ukončení volby jim předá zapečetěnou
volební urnu,
vyhlásí výsledek volby na základě písemného protokolu skrutátorů a ukončí volbu.
4.
Předseda volební komise předá zvolenému funkcionáři osvědčení podle čl. VI. odst.
2. písm. a).
5.
Návrhy na volbu místopředsedů Rady podle čl. IX. odst. 2. písm. c) předkládá sněmu
a návrhy na jmenování funkcionářů podle čl. X. odst. 2. písm. ea) a eb) předkládá
předsednictvu, s využitím návrhů podle odstavce 2. předseda Rady.
15
6.
Pro volby funkcionářů Studentské komory (čl. XIV. odst. 3.) platí odst. 1. až 4.
přiměřeně.
Čl. XX.
Ustavení Rady
1.
Předseda Rady písemně vyzve v dostatečném předstihu před ukončením funkčního
období Rady akademické senáty veřejných a státních vysokých škol, jakož
i zastupitelské akademické orgány soukromých vysokých škol, aby ve lhůtě, kterou určí,
písemně oznámily, které své zástupce podle čl. IV. odst. 1. do Rady delegují. O výzvě
současně vyrozumí rektory veřejných a státních vysokých škol, jakož i osoby vykonávající
v soukromých vysokých školách funkci obdobnou funkci rektora. Obdobně předseda Rady
postupuje, jestliže členství delegovaného zástupce v Radě zaniklo (čl. IV. odst. 4.).
2.
Předseda Rady připojí k výzvě podle odstavce 1. formulář delegačního lístku
včetně podkladů pro základní charakteristiku delegáta a pro návrhy podle čl. XIX. odst. 2.
a čl. XIII. odst. 2.
3.
Prvá zasedání předsednictva a sněmu v novém funkčním období svolá a do zvolení
předsedy Rady jejich jednání řídí nejstarší člen dosavadního předsednictva.
ČÁST ŠESTÁ
Závěrečná ustanovení
Čl. XXI.
Zabezpečení činnosti Rady
1.
Činnost Rady po stránce administrativní, organizační a ekonomické zabezpečuje
Agentura.
2.
Náklady na činnost Rady jsou, s výjimkou uvedenou v odstavci 3, hrazeny z příspěvků
vysokých škol poskytovaných na základě smlouvy o sdružení (§ 829 a násl. zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Výše příspěvků se stanoví na
základě schváleného rozpočtu Rady úměrně počtu zástupců delegovaných podle čl. IV. odst.
1. Příspěvek se platí na rok dopředu. Prostředky se shromažďují na samostatném účtu
16
Univerzity. O případný přebytek nebo schodek hospodaření se upraví příspěvky na následující
rok.
3.
Vysoké školy hradí přímo cestovní náklady spojené s účastí členů jejich akademické
obce na zasedáních Rady a jejích orgánů na základě čl. IV. odst. 1., čl. VII. odst. 1. písm. a)
a c) a čl. XIV. odst. 1. Mohou hradit cestovní náklady i dalším členům jejich akademické
obce vyslaným nebo přizvaným na zasedání Rady nebo jejích orgánů.
Čl. XXII.
Ustanovení závěrečné
1.
Zrušuje se statut Rady ze dne 4. 10. 1992.
Tento statut (čj. 143/1996/RVŠ) nabyl účinnosti dnem 12. května 1994
a jeho změny dnem 11. dubna 1996, 6. února 1997, 1. ledna 1999, 1. ledna 2001,
14. listopadu 2002, 1. ledna 2006, 22. května 2007, 25. února 2010 a 24. listopadu 2011.
2.
Složení orgánů Rady a funkcionářů Rady není přijetím tohoto statutu dotčeno.
Funkční období členů Rady se neprodlužuje.
3.
Ustanovení čl. IV. odst. 3. věty druhé o neslučitelnosti členství v Radě nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2003.
17
II.
Smlouva o sdružení
Vysoké školy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen "účastníci smlouvy") uzavírají
za účelem tuto
smlouvu o sdružení
podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. 1
Účelem sdružení je vytvořit materiální podmínky pro činnost Rady vysokých škol (dále
jen "Rada") jako orgánu reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách).
Čl. 2
(1) Každý z účastníků smlouvy se zavazuje hradit roční příspěvky (dále jen "příspěvky")
na činnost Rady.
(2) Výši příspěvku účastníka smlouvy na příští rok stanoví předsednictvo Rady tak, že
podíl částky, která je ve schváleném rozpočtu Rady označena jako příjmy z příspěvků
vysokých škol a celkového počtu členů, které účastníci smlouvy vyšlou do Sněmu Rady (dále
jen "základ") vynásobí počtem členů, který vyšle příslušný účastník smlouvy. Počet
vyslaných členů ohlásí účastník smlouvy Agentuře Rady nejpozději do 30. listopadu běžného
roku; nestane-li se tak, platí, že počet bude shodný s běžným rokem.
Čl. 3
(1) Příspěvek se platí do konce ledna roku, pro který byl stanoven, na účet Univerzity
Karlovy v Praze (dále jen "správce"). Bankovní spojení je uvedeno v příloze č. 2 této
smlouvy.
(2) S příspěvkem hospodaří Agentura Rady, která je vnitřní organizační jednotkou správce.
Řídí se přitom Statutem Rady a vnitřními předpisy správce.
Čl. 4
(1) K této smlouvě může jednostranným písemným prohlášením přistoupit kterákoli
veřejná vysoká škola, právnická osoba, která je oprávněna působit jako soukromá vysoká
škola, a státní vysoká škola. Přistoupení je účinné, jakmile bylo prohlášení doručeno Agentuře
Rady. Ode dne doručení má přistupující vysoká škola práva a povinnosti účastníka smlouvy.
(2) Za rok, v němž vysoká škola přistoupila k této smlouvě se platí příspěvek, jehož výše je
součinem základu a počtu členů vyslaných do Sněmu Rady přistupujícím. Příspěvek se platí
do jednoho měsíce ode dne přistoupení.
18
Čl. 5
(1) Jestliže účastník smlouvy vyšle v průběhu roku do Sněmu Rady více členů, doplatí za
každého z nich tolik, kolik činí základ. Doplatek se platí do jednoho měsíce ode dne, kdy
bylo oznámení o zvýšení počtu členů doručeno Agentuře Rady.
(2) Snížení počtu členů v průběhu roku výši příspěvku neovlivňuje.
Čl. 6
(1) Účastník smlouvy může smlouvu písemně vypovědět do 30. září běžného roku
s účinností od 1. ledna roku příštího. Výpověď musí být doručena Agentuře Rady.
(2) Výpověď správce je učiněna, jakmile byla doručena všem ostatním účastníkům
smlouvy. Nedohodnou-li se účastníci do 30. listopadu běžného roku na změně této smlouvy
v otázce, který z nich bude spravovat příspěvky, odevzdá správce zůstatek účtu v hotovosti
spolu s vyúčtováním a s písemnými projevy účastníků smlouvy, které se týkají smlouvy, do
notářské úschovy a uvědomí o tom účastníky smlouvy. Náklady s tím spojené hradí tito
účastníci smlouvy rovným dílem.
(3) Účastník, který vypověděl smlouvu, je povinen přispět na úhradu ztráty hospodaření
a má právo na vrácení přebytku hospodaření v poměru odpovídajícím podílu jeho příspěvku
na celkové výši příspěvků v roce, kdy smlouvu vypověděl.
(4) Smlouva zaniká, jestliže počet účastníků smlouvy klesne v důsledku učiněných
výpovědí pod polovinu celkového počtu vysokých škol, které kdy byly účastníky smlouvy.
Ustanovení odstavce 3 platí obdobně.
Čl. 7
(1) Výši příspěvku na každý rok, stanovenou podle čl. 2, odst.(2) sdělí Agentura Rady
vysokých škol účastníkům smlouvy.
Čl. 8
(1) Vůli uzavřít tuto smlouvu projevuje účastník smlouvy podpisem písemného vyhotovení
smlouvy, které zašle bez zbytečného odkladu k uložení Agentuře Rady.
(2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude u Agentury Rady uloženo písemné
vyhotovení smlouvy podepsané podle odstavce 1 patnáctým účastníkem smlouvy.
***
Na důkaz uzavření smlouvy o sdružení za účelem vytvořit materiální podmínky pro
činnost Rady vysokých škol (dále jen "Rada") jako orgánu reprezentace vysokých škol podle
19
§ 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), připojuji svůj podpis.
V .......................... dne ..........................................
Za .......................................................................
(název vysoké školy)
...................................................
razítko a podpis rektora
20
III. Organizační řád Agentury Rady vysokých škol
Čl. 1.
Základní ustanovení
1. Agentura Rady vysokých škol (dále jen “Agentura”) je jiným pracovištěm pro
poskytování informačních služeb podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
a čl. 3 odst. 1 Organizačního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“).
2. Úkolem Agentury je zabezpečení činnosti Rady vysokých škol (dále jen “Rada”),
která je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona
o vysokých školách a Výboru Fondu rozvoje vysokých škol, zřízeného jako společný
orgán Rady vysokých škol a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“). V souvislosti se svým hlavním posláním Agentura uskutečňuje potřebné
administrativní, organizační, metodické a ekonomické činnosti.
3. Činnost Agentury je po stránce ekonomické zajišťována na základě smlouvy o sdružení
vysokých škol uzavřené podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
popřípadě též z prostředků poskytnutých univerzitě jmenovitě na zajišťování úkolů
uvedených v odstavci 2.
4. Sídlem Agentury je José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín.
5. Agentura užívá razítka s textem “Univerzita Karlova v Praze, Agentura Rady vysokých
škol”. Ve vztazích k orgánům Rady vysokých škol (dále jen “Rada”) a vysokých škol,
které jsou členy Rady škol může užívat razítka s textem “Agentura Rady vysokých škol”.
Čl. 2.
Organizace Agentury
1.
V čele Agentury stojí ředitel.
Čl. 3.
Ředitel Agentury
1.
Ředitelem Agentury je jmenován sekretář Rady. Návrh na jmenování ředitele
Agentury předkládá rektorovi Univerzity Karlovy předseda Rady.
2.
Ředitel Agentury je oprávněn nakládat jménem Univerzity Karlovy s prostředky
získanými na základě smlouvy uvedené v čl. 1 odst. 3, s dalšími prostředky
poskytnutými univerzitě jmenovitě na zajišťování úkolů uvedených v čl. 1 odst. 2.,
jakož i v případech stanovených opatřením rektora.
3.
Ředitel Agentury je nadřízen ostatním pracovníkům Agentury.
21
4.
Postavení ředitele jako sekretáře Rady upravuje statut Rady.
Čl. 4.
Ustanovení závěrečné
1.
Zrušuje se organizační řád Agentury Rady vysokých škol schválený Akademickým
senátem Univerzity Karlovy 23. září 1994.
2.
Návrh tohoto organizačního řádu byl předložen Akademickému senátu univerzity po
projednání v předsednictvu Rady.
3.
Tento organizační řád byl schválen Akademickým senátem univerzity dne 30. 11.
2001 a nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti věcně odpovídající změna čl. 3
odst. 3 Organizačního řádu Univerzity Karlovy 1.
1
§ 9 odst.1, písm b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Tato změna předpisu nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2002
22
IV. Seznam osob
A.
Orgány Rady vysokých škol
1.
Užší předsednictvo
Předseda:
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
VŠE v Praze
[email protected]
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
VŠFS Praha
[email protected]
Mgr. Miroslav Jašurek
UK v Praze
[email protected]
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
VUT v Brně
[email protected]
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
UP v Olomouci
[email protected]
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
MU
[email protected]
Místopředsedové :
2.
Předsednictvo
Předsednictvo Rady vysokých škol
Mgr. Petr Baierl
ZČU v Plzni
[email protected]
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
PA ČR v Praze
[email protected]
Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
VŠRR v Praze
[email protected]
PhDr. Michal Bregant
AMU v Praze
[email protected]
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D.
MVŠO Olomouc
[email protected]
Ing. Jan Čadil, Ph.D.
UCL Praha
[email protected]
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
VŠFS Praha
[email protected]
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.
UJAK Praha
[email protected]
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th. D.
JU v Českých Budějovicích [email protected]
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
VŠERS České Budějovice
[email protected]
Mgr. Růžena Dvořáčková
VŠP Ostrava
[email protected]
23
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
VŠE v Praze
[email protected]
Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.
UHK Hradec Králové
[email protected]
Prof. PhDr. Hana Gladková, CSc.
AC v Praze
[email protected]
Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D. VŠMIE Praha
[email protected]
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
UK v Praze
[email protected]
Ing. Vladimír Hamáček
ŠA VŠ Mladá Boleslav
[email protected]
JUDr. Marek Hodulík
UP v Olomouci
[email protected]
Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
VŠTVS PALESTRA
[email protected]
Prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
VŠKE Brno
[email protected]
Ing. Alois Houdek
VŠMVV Praha
[email protected]
Mgr. Miroslav Jašurek
UK v Praze
[email protected]
Ing. Jarmila Kemrová
VŠUP v Praze
[email protected]
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
OU v Ostravě
[email protected]
Prof. Milan Knížák, dr. A.
AVU v Praze
[email protected]
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
SU v Opavě
[email protected]
Prof. Ing. Pavel Konečný, CSc.
UO
[email protected]
Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.
Literární akademie Praha
[email protected]
Doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
UPA Pardubice
[email protected]
Ing. David Král
ASTING Brno
[email protected]
Bc. Ondřej Lébl
UHK Hradec Králové
[email protected]
Ing. Alena Macháčková, CSc.
UTB ve Zlíně
[email protected]
PhDr. Jan Máče, Ph.D.
VŠH v Praze
[email protected]
PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
BI VŠ Praha
[email protected]
Michal Melichárek
AA VŠ v Praze
[email protected]
MUDr. Jan Mojžíš
NEWTON College
[email protected]
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Mendelu v Brně
[email protected]
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
VUT v Brně
[email protected]
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
VŠB - TU Ostrava
[email protected]
Prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
VŠTE v Č. Budějovicích
[email protected]
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
UP v Olomouci
[email protected]
Doc. Ing. Milan Robin Paták, CSc.
VŠO v Praze
[email protected]
Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
VFU Brno
[email protected]
Prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
TU v Liberci
[email protected]
Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
AA VŠ Praha
[email protected]
24
Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
VŠCHT Praha
[email protected]
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
ZČU v Plzni
[email protected]
Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
ČZU v Praze
[email protected]
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
ČVUT v Praze
[email protected]
JUDr. Cyril Svoboda
VŠEM v Praze
[email protected]
Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.
Vysoká škola logistiky
[email protected]
Mgr. Alena Štěrbová
VŠPJ Jihlava
[email protected]
Doc. ak. mal. Vladimír Švec
UJEP v Ústí n. Labem
[email protected]
Mgr. Ilona Turková
VŠKV Karlovy Vary
[email protected]
JUDr. Lenka Valová
JAMU v Brně
[email protected]
Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.
EPI Kunovice
[email protected]
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
MU
[email protected]
25
3.
Sněm podle škol a fakult
a)
Vysoké školy veřejné, vojenské a policejní
Akademie múzických umění v Praze
Delegáti vysoké školy:
P - PhDr. Michal Bregant
S - Prof. MgA. Miloslav Klíma
Sk - BcA. Barbora Adolfová
N-
Delegáti fakult:
divadelní
filmové a televizní
hudební
Prof. Karel Makonj
RNDr. MgA. Alice Růžičková
Akademie výtvarných umění v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Prof. Milan Knížák, dr.A.
Prof. Petr Siegl
Irena Armutidisová
Adéla Součková
České vysoké učení technické v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
architektury
biomedicínského inženýrství
dopravní
elektrotechnické
jaderné a fyzikálně inženýrské
stavební
strojní
informačních technologií
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
RNDr. Petr Olšák
Ing. Vít Hanuš
Ing. Barbora Kunzová
Ing. arch. Dana Matějovská
Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
Ing. Milan Kubín
Prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.
Doc. Ing. Michal Polák, CSc.
Prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
26
Česká zemědělská univerzita v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů
lesnické a dřevařské
provozně-ekonomické
technické
životního prostředí
Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Bc. Stanislav Kučera
Ing. Lukáš Kaplan
Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
Doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
divadelní
hudební
JUDr. Lenka Valová
Doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
BcA. Eva Kašpárková
MgA. Pavel Lojda
MgA. Blanka Chládková
prof. MgA. Václav Kunt
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
přírodovědecké
pedagogické
teologické
zdravotně-sociální
zemědělské
filozofické
ekonomické
rybářství a ochrany vod
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.
Mgr. František Štěch, Th.D.
Šimon Heller
Martin Günzel
Doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
Prof. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Ing. Jan Bednář
Doc. Ing. Jiří Špička, CSc.
Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
27
Masarykova univerzita
Delegáti vysoké školy:
P - Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
S - RNDr. Miroslav Kolář, CSc.
Sk - Helena Zrůstová
N-
Delegáti fakult:
filozofické
informatiky
lékařské
pedagogické
právnické
přírodovědecké
sociálních studií
ekonomicko-správní
sportovních studií
Doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
MUDr. Martin Pešl
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
JUDr. Veronika Kudrová
Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Doc. PhDr. Božena Šmajsová-Buchtová, CSc.
Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
agronomické
lesnické a dřevařské
provozně-ekonomické
zahradnické v Lednici n.M.
regionálního rozvoje a mezinárodních
studií
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Ing. Petr Jedlička , Ph.D.
Ján Salanci
Ing. Vojtěch Rada
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Doc Ing. Milan Rajnoch, CSc.
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
filozofické
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Daniel Kunz
Bc. Jan Šeděnka
Prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
28
pedagogické
přírodovědecké
sociálních studií
lékařské
umění
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
Doc. Mgr. Petr Lysáček
Policejní akademie České republiky v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Petr Pacher
Marta Dzjubaková
PSSk N-
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Bc. Petr Rataj
Vít Kulíšek
Slezská univerzita v Opavě
Delegáti vysoké školy:
Delegáti fakult:
filozoficko-přírodovědecké v Opavě
obchodně-podnikatelské v Karviné
veřejných politik v Opavě
Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Delegáti vysoké školy:
P - Prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
S - Ing. Vladimír Stach
Sk - Ing. Ondřej Matúšek
N-
Delegáti fakult:
umění a architektury
ekonomická
mechatroniky, informatiky a
mezioborových studií
přírodovědně-humanitní a pedagogické
strojní
textilní
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.
Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Koucký. CSc.
Doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
Prof. RNDr. Aleš Linka, CSc.
29
Univerzita Hradec Králové
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
pedagogické
informatiky a managementu
filozofické
přírodovědecké
Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.
Mgr. Leoš Šebela
Bc. Ondřej Lébl
Bc. Martin Petrus
Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D.
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n.L.
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
pedagogické
sociálně ekonomické
životního prostředí
umění a designu
přírodovědecké
výrobních technologií a managementu
filozofické
Doc. ak. mal. Vladimír Švec
Ing. Jana Janáková
Dominik Dvořák
Bc. Pavla Černá
Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Ing. Luďek Růžička
Bc. Antonín Kadlec
Univerzita Karlova v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
evangelické teologické
farmaceutické
filozofické
humanitních studií
husitské teologické
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Mgr. Miroslav Jašurek
Mgr. Samuel Zajíček
PhDr. Milena Přecechtělová
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Mgr. Josef Šlerka
Mgr. Pavel Himl, D. phil.
ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
30
katolické teologické
1. lékařské
2. lékařské
3. lékařské
lékařské v Hradci Králové
lékařské v Plzni
matematicko-fyzikální
pedagogické
právnické
přírodovědecké
sociálních věd
tělesné výchovy a sportu
PhDr. Josef Bartoň
Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Mgr. Petr Jedelský
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Doc. PhDr. Viléma Novotná
Univerzita obrany
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
ekonomiky a managementu
vojenských technologií
vojenského zdravotnictví
Prof. Ing. Pavel Konečný, CSc.
Pplk. Ing. Pavel Otřísal, MBA
David Řezáč
Daniel Thibaud
Pplk. Ing. Milan Podhorec, Ph.D.
Doc. Ing. Zdeněk Křižan, CSc.
Mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
cyrilometodějské teologické
filozofické
lékařské
pedagogické
právnické
přírodovědecké
tělesné kultury
zdravotnických věd
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
JUDr. Marek Hodulík
Josef Kaštil
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Prof. PadDr. Libuše Ludíková, CSc.
Mgr. Ondřej Hamuĺák
Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Ing. Halina Kotíková, Ph.D.
Mgr. Jana Kameníčková
31
Univerzita Pardubice
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
dopravní Jana Pernera
ekonomicko-správní
filozofické
chemicko-technologické
restaurování
zdravotnických studií
elektrotechniky a informatiky
Doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
Ing. Ivana Rösslerová
Ing. Eva Koudelková
Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
JUDr. Martin Šmíd
PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Mgr. art. Jan Vojtěchovský
Petra Mandysová, MSN
Doc. Ing. Josef Kotyk, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
managementu a ekonomiky
technologické
multimediálních komunikací
aplikované informatiky
humanitních studií
logistiky a krizového řízení v Uherském
Hradišti
Ing. Alena Macháčková, CSc.
Doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Bc. Milan Rudecký
Ing. Martin Ovsík
Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Doc. PhDr. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.
Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.
Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Delegáti vysoké školy:
P-
Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip.
ECBHM
S - Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Sk - Marie Štěrbová
N - Mgr. Daniel Pěček
Delegáti fakult:
farmaceutické
veterinární hygieny a ekologie
Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
32
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., Dip.
ECEIM
veterinárního lékařství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
ekonomické
elektrotechniky a informatiky
hornicko-geologické
metalurgie a materiálového inženýrství
strojní
stavební
bezpečnostního inženýrství
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
RNDr. Marie Blahetová, Ph.D.
Kateřina Polínková
Marek Bukovan
Ing. Boris Navrátil, CSc.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
financí a účetnictví
informatiky a statistiky
mezinárodních vztahů
národohospodářské
podnikohospodářské
managementu v Jindřichově Hradci
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Witzany, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vondra
Bc. Jana Pospíšilová
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
Petr Bartoň, M.A.
Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Prof. RNDr. Jan Černý. DrSc., dr.h.c.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
33
Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Ing. Petr Štursa
Ing. Jiří Kratochvíla
Delegáti fakult:
chemické technologie
chemicko-inženýrské
potravinářské a biochemické technologie
technologie ochrany prostředí
Doc. Ing. Patr Sysel, CSc.
Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Mgr. Alena Štěrbová
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
Kristine Karakhanyan
Štěpán Esterle
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Ing. Pavel Rousek
Markéta Šestáková
Jiří Tomek
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Ing. Jarmila Kemrová
MgA. Milan Salák
Mgr. Johana Lomová
Martin Ptáčník
PSSk N-
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
RNDr. Vlasta Krupková, CSc.
Ing. Tomáš Krejbich
MgA.Petr Dub, DiS.
Vysoké učení technické v Brně
Delegáti vysoké školy:
Delegáti fakult:
architektury
elektrotechniky a komunikačních technologií
chemické
podnikatelské
stavební
strojního inženýrství
Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.
Ing. Ivana Jakubová
Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
Ing. Helena Hanušová, CSc.
Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D. MBA
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
34
výtvarných umění
informačních technologií
MgA. Irena Armutidisová
Ing. Radek Kočí, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Delegáti fakult:
aplikovaných věd
ekonomické
elektrotechnické
pedagogické
právnické
strojní
filozofické
zdravotnických studií
b)
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
Doc. akad. mal. Josef Mištera
Mgr. Petr Baierl
Helena Morozová
Doc. Ing. František Vávra, CSc.
Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
Mgr. Šárka Stašková
Vysoké školy soukromé
Akademie STING, Brno
Delegáti vysoké školy:
P-
Ing. David Král, Ph.D.
P-
Prof. PhD. Hana Gladková, CSc.
Akcent College Praha
Delegáti vysoké školy:
Anglo – americká vysoká škola v Praze
Delegáti vysoké školy:
PSSk N-
Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
Ing. Jan Vašenda
Michal Melichárek
Ekaterina Chernysheva
Bankovní institut – vysoká škola v Praze
Delegáti vysoké školy:
P-
PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
35
S - Doc. Ing. Lubomír Civín, CSc., MBA
Sk - Libor Tůma
Evropský polytechnický institut Kunovice
Delegáti vysoké školy:
P - Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.
Sk - Lukáš Orviský
Literární akademie - Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého Praha
Delegáti vysoké školy:
P - Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.
Sk - Linda Jurčíková
Moravská vysoká škola Olomouc
Delegáti vysoké školy:
P-
Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D.
P-
MUDr. Jan Mojžíš
Newton College v Brně
Delegáti vysoké školy:
Škoda AUTO Vysoká škola Mladá Boleslav
Delegáti vysoké školy:
P - Ing. Vladimír Hamáček
Sk - Daniel Suchánek
Unicorn College Praha
Delegáti vysoké školy:
P-
Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Univerzita J. A. Komenského v Praze
Delegáti vysoké školy:
P-
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.
36
Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze
Delegáti vysoké školy:
P-
JUDr. Cyril Svoboda
Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice
Delegáti vysoké školy:
P-
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní v Praze
Delegáti vysoké školy:
P - Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
S - Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Sk - Bc. Ondřej Šín
Vysoká škola hotelová v Praze
Delegáti vysoké školy:
P - PhDr. Jan Máče, Ph.D.
Sk - Bc. Michaela Huňková
N - Kamila Veselá
Vysoká škola Karla Engliše Brno
Delegáti vysoké školy:
P-
Prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
Vysoká škola Karlovy Vary
Delegáti vysoké školy:
P - Mgr. Ilona Turková
S - Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
Sk - Nikoleta Sýkorová
Vysoká škola logistiky Přerov
Delegáti vysoké školy:
P - Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.
Sk - Bc. Tomáš Fikr
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha
Delegáti vysoké školy:
Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová,
Ph.D., MPH
P37
S-
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Delegáti vysoké školy:
P - Ing. Alois Houdek
Sk - Martin Bogola
Vysoká škola obchodní v Praze
Delegáti vysoké školy:
P - Doc. Ing. Milan Paták, CSc.
Sk - Nikola Uchytilová
Vysoká škola podnikání v Ostravě
Delegáti vysoké školy:
P - Mgr. Růžena Dvořáčková
Sk - David Jagla
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
Delegáti vysoké školy:
PS-
Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA Praha
Delegáti vysoké školy:
PS-
Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
Význam symbolů:
P - člen předsednictva
S - člen sněmu za školu
Sk - člen Rady za Studentskou komoru
N - náhradník Studentské komory
38
4.
Poradní odborné orgány
Pracovní komise legislativní
Předseda:
E-mail:
JUDr. Marek Hodulík
[email protected]
Místopředsedkyně:
Ing. Alena Macháčková, CSc.
RNDr. Petr Olšák
Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Bc. Stanislav Kučera - člen SK RVŠ
Ing. Lukáš Kaplan - náhradník SK RVŠ
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.
Mgr. František Štěch, Th.D.
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Helena Zrůstová - členka SK RVŠ
JUDr. Veronika Kudrová
Prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Doc. Ing. Zdeněk Křižan, CSc.
JUDr. Marek Hodulík - člen SK RVŠ
Josef Kaštil - náhradník SK RVŠ
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
JUDr. Martin Šmíd
Doc. Ing. Josef Kotyk, CSc.
Ing. Alena Macháčková, CSc.
Doc. PhDr. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
RNDr. Marie Blahetová, Ph.D.
Doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
JUDr. Cyril Svoboda
Bc. Ondřej Šín - člen SK RVŠ
Mgr. Ilona Turková
Ing. Alois Houdek
Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D. MBA
Ing. Radek Kočí, Ph.D.
Helena Morozová - náhradnice SK RVŠ
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
UP v Olomouci
ČVUT v Praze
ČZU v Praze
ČZU v Praze
ČZU v Praze
JU v Českých Budějovicích
JU v Českých Budějovicích
MENDELU v Brně
MU
MU
TU v Liberci
UK v Praze
UO
UP v Olomouci
UP v Olomouci
UP v Olomouci
UPA Pardubice
UPA Pardubice
UTB ve Zlíně
UTB ve Zlíně
VFU Brno
VŠB-TU
VŠB-TU v Ostravě
VŠEM Praha
VŠFS v Praze
VŠKV Karlovy Vary
VŠMVV v Praze
VUT v Brně
VUT v Brně
ZČU v Plzni
ZČU v Plzni
39
Pracovní komise ekonomická
Předsedkyně:
E-mail:
JUDr. Lenka Valová
[email protected]
JAMU v Brně
Místopředsedkyně:
Ing. Helena Hanušová, CSc.
VUT v Brně
Ing. Jan Vašenda
Michal Melichárek - člen SK RVŠ
Prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
JUDr. Lenka Valová
Šimon Heller - člen SK RVŠ
Ing. Jan Bednář
Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
RNDr. Miroslav Kolář, CSc.
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Ing. Vladimír Stach
Bc. Ondřej Lébl - člen SK RVŠ
Ing. Jana Janáková
Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Prof. PadDr. Libuše Ludíková, CSc.
Ing. Halina Kotíková, Ph.D.
Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM
Mgr. Daniel Pěček - náhradník SK RVŠ
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Witzany, Ph.D.
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Petr Bartoň, M.A.
Doc. Ing. Milan Paták, CSc.
Mgr. Alena Štěrbová
40
AA VŠ v Praze
AA VŠ v Praze
ČVUT v Praze
ČZU v Praze
ČZU v Praze
JAMU v Brně
JU v Českých Budějovicích
JU v Českých Budějovicích
JU v Českých Budějovicích
MENDELU v Brně
MU
MU
OU v Ostravě
OU v Ostravě
SU v Opavě
TU v Liberci
UHK Hradec Králové
UJEP v Ústí nad Labem
UK v Praze
UK v Praze
UP v Olomouci
UP v Olomouci
UP v Olomouci
UPA Pardubice
UPA Pardubice
UTB ve Zlíně
VFU Brno
VFU Brno
VŠB-TU
VŠB-TU v Ostravě
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠO v Praze
VŠP Jihlava
Ing. Pavel Rousek
Ing. Helena Hanušová, CSc.
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
Doc. Ing. František Vávra, CSc.
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
VŠTE v Č. Budějovicích
VUT v Brně
VUT v Brně
ZČU v Plzni
ZČU v Plzni
ZČU v Plzni
41
Pracovní komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci
Předseda:
E-mail:
Místopředseda:
RNDr. Vlasta Krupková CSc.
[email protected]
Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D.
Prof. Petr Siegl
doc. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.
PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D.
Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
Mgr. Pavel Himl, D. phil.
Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
RNDr. Vlasta Krupková, CSc.
VUT v Brně
UHK Hradec Králové
AVU v Praze
JU v Českých Budějovicích
JU v Českých Budějovicích
PALESTRA v Praze
UHK Hradec Králové
UK v Praze
UK v Praze
UK v Praze
UP v Olomouci
VŠB-TU v Ostravě
VŠTE v Č. Budějovicích
VŠFS v Praze
VUT v Brně
42
Pracovní komise pro vzdělávací činnost
Předseda:
E-mail:
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
[email protected]
VŠCHT v Praze
Místopředsedkyně:
Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
UJEP v Ústí nad Labem
Ing. Vít Hanuš - člen SK RVŠ
Ing. Barbora Kunzová - náhradnice SK RVŠ
Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Špička, CSc.
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
Doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
Mgr. Leoš Šebela
Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
PhDr. Josef Bartoň
Doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Mgr. Jana Kameníčková
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Marie Štěrbová - členka SK RVŠ
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., Dip. ECEIM
Kateřina Polínková - členka SK RVŠ
Doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vondra - člen SK RVŠ
Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Ing. Petr Štursa - člen SK RVŠ
Ing. Jiří Kratochvíla - náhradník SK RVŠ
Doc. Ing. Patr Sysel, CSc.
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Doc. Ing. Milan Paták, CSc.
Ing. Helena Hanušová, CSc.
RNDr. Vlasta Krupková, CSc.
43
ČVUT v Praze
ČVUT v Praze
ČZU v Praze
JU v Českých Budějovicích
MENDELU v Brně
MENDELU v Brně
OU v Ostravě
TU v Liberci
TU v Liberci
UHK Hradec Králové
UJEP v Ústí nad Labem
UJEP v Ústí nad Labem
UJEP v Ústí nad Labem
UK v Praze
UK v Praze
UK v Praze
UK v Praze
UP v Olomouci
UP v Olomouci
UPA Pardubice
VFU Brno
VFU Brno
VFU Brno
VŠB-TU v Ostravě
VŠB-TU v Ostravě
VŠB-TU v Ostravě
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠCHT v Praze
VŠCHT v Praze
VŠCHT v Praze
VŠCHT v Praze
VŠO v Praze
VUT v Brně
VUT v Brně
Ing. Tomáš Krejbich - člen SK RVŠ
Ing. Ivana Jakubová
Mgr. Šárka Stašková
VUT v Brně
VUT v Brně
ZČU v Plzni
44
Pracovní komise pro vědeckou činnost
Předseda:
E-mail:
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
[email protected]
SU v Opavě
Místopředsedové:
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
UP v Olomouci
ZČU v Plzni
Doc. Ing. Michal Polák, CSc.
Prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
Doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
Prof. ThLic. Martin Weis, Th.D.
doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
MUDr. Martin Pešl
Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Prof. RNDr. Aleš Linka, CSc.
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Ing. Luďek Růžička
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Mgr. Petr Jedelský
Doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Konečný, CSc.
PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Petra Mandysová, MSN
Mgr. Daniel Pěček - náhradník SK RVŠ
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Marek Bukovan - náhradník SK RVŠ
Kateřina Polínková - členka SK RVŠ
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Witzany, Ph.D.
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Prof. RNDr. Jan Černý. DrSc., dr.h.c.
Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
ČVUT v Praze
ČVUT v Praze
ČZU v Praze
JU v Českých Budějovicích
JU v Českých Budějovicích
MENDELU v Brně
MU
MU
SU v Opavě
TU v Liberci
UHK Hradec Králové
UHK Hradec Králové
UJEP v Ústí nad Labem
UJEP v Ústí nad Labem
UK v Praze
UK v Praze
UK v Praze
UK v Praze
UO
UO
UP v Olomouci
UP v Olomouci
UPA Pardubice
VFU Brno
VFU Brno
VFU Brno
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠB-TU Ostrava
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠE v Praze
45
Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
Ing. Petr Štursa - člen SK RVŠ
Ing. Jiří Kratochvíla - náhradník SK RVŠ
Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH
Prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Jiří Tomek - náhradník SK RVŠ
Mgr. Johana Lomová - členka SK RVŠ
Ing. Radek Kočí, Ph.D.
Ing. Tomáš Krejbich - člen SK RVŠ
Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
Mgr. Petr Baierl - člen SK RVŠ
Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
46
VŠFS v Praze
VŠCHT v Praze
VŠCHT v Praze
VŠCHT v Praze
VŠLG Přerov
VŠMIE Praha
VŠTE v Č. Budějovicích
VŠTE v Č. Budějovicích
VŠUP v Praze
VUT v Brně
VUT v Brně
VUT v Brně
ZČU v Plzni
ZČU v Plzni
ZČU v Plzni
Pracovní komise pro strategie a rozvoj ve vysokém školství
Předseda:
E-mail:
Místopředsedové:
RNDr. Pavel Popela , Ph.D.
[email protected]
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
PhDr. Michal Bregant
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
ThDr. Mgr. Pavel Helan, Th.D.
Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Ing. Halina Kotíková, Ph.D.
Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
PhDr. Miloš Charbuský, CSc.
PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
Doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Bc. Jana Pospíšilová - náhradnice SK RVŠ
Ing. Zdeněk Vondra - člen SK RVŠ
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.
Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
Mgr. Alena Štěrbová
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
Ing. Libor Matějka, CSc. Ph.D. MBA
Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
Doc. Ing. František Vávra, CSc.
Doc. akad. mal. Josef Mištera
Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
VUT v Brně
VŠFS v Praze
ČVUT v Praze
AMU v Praze
ČVUT v Praze
ČZU v Praze
ČZU v Praze
OU v Ostravě
PALESTRA v Praze
UHK Hradec Králové
UK v Praze
UK v Praze
UP v Olomouci
UP v Olomouci
UPA Pardubice
UPA Pardubice
VFU Brno
VŠB-TU v Ostravě
VŠE v Praze
VŠE v Praze
VŠERS České Budějovice
VŠFS v Praze
VŠCHT v Praze
VŠCHT v Praze
VŠMIE Praha
VŠP Jihlava
VUT v Brně
VUT v Brně
VUT v Brně
ZČU v Plzni
ZČU v Plzni
ZČU v Plzni
47
Pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení
Předsedkyně:
E-mail:
Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
[email protected]
UP v Olomouci
Místopředsedové: Doc. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
AA VŠ v Praze
Doc Ing. Milan Rajnoch, CSc.
MENDELU v Brně
Dominik Dvořák - pro kontakt se SK RVŠ UJEP v Ústí nad Labem
Doc. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
RNDr. MgA. Alice Růžičková
Ing. Milan Kubín
Doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Doc Ing. Milan Rajnoch, CSc.
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Koucký. CSc.
Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Dominik Dvořák (člen SK RVŠ)
Bc. Antonín Kadlec
Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
JUDr. Ondřej Hamuľák
Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Ing. Eva Koudelková (náhradnice SK RVŠ)
PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Ing. Ivana Rösslerová (členka SK RVŠ)
Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.
Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM
Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Markéta Šestáková (náhradnice SK RVŠ)
48
AA VŠ v Praze
AMU v Praze
ČVUT v Praze
ČVUT v Praze
MU
MENDELU v Brně
OU v Ostravě
OU v Ostravě
SU v Opavě
TU v Liberci
UCL v Praze
UJEP v Ústí nad Labem
UJEP v Ústí nad Labem
UJEP v Ústí nad Labem
UJEP v Ústí nad Labem
UK v Praze
UK v Praze
UK v Praze
UP v Olomouci
UP v Olomouci
UPA Pardubice
UPA Pardubice
UPA Pardubice
UPA Pardubice
UPA Pardubice
UTB ve Zlíně
VFU Brno
VFU Brno
VŠB-TU v Ostravě
VŠE v Praze
VŠCHT v Praze
VŠKV Karlovy Vary
VŠLG Přerov
VŠRR Praha
VŠTE v Č. Budějovicích
Jiří Tomek (náhradník SK RVŠ)
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
MgA. Irena Armutidisová
Helena Morozová (náhradnice SK RVŠ)
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
VŠTE v Č. Budějovicích
VUT v Brně
VUT v Brně
ZČU v Plzni
ZČU v Plzni
49
Pracovní komise pro informační technologie ve vysokém školství
Předseda:
E-mail:
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
[email protected]
SU v Opavě
Místopředsedové: Doc. RNDr. Miroslav Koucký. CSc.
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
TU v Liberci
MENDELU v Brně
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doc. RNDr. Miroslav Koucký. CSc.
Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
MENDELU v Brně
SU v Opavě
SU v Opavě
TU v Liberci
UTB ve Zlíně
VŠB-TU v Ostravě
ZČU v Plzni
Externí členka:
PhDr. Marta Machytková
Asociace knihoven vysokých škol
50
Pracovní komise pro přípravu učitelů
Předseda:
E-mail:
Místopředsedové:
Doc. PhDr. Viléma Novotná
[email protected]
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Prof. PhD. Hana Gladková, CSc.
Doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Mgr. Leoš Šebela
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Bc. Pavla Černá - náhradnice SK RVŠ
Doc. PhDr. Viléma Novotná
Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc
Pplk. Ing. Pavel Otřísal, MBA
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Bc. Jana Pospíšilová - náhradnice SK RVŠ
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
UK v Praze
ZČU v Plzni
MU
AC Praha
JU v Českých Budějovicích
MU
MU
UHK Hradec Králové
UHK Hradec Králové
UJEP v Ústí nad Labem
UK v Praze
UK v Praze
UO
VŠE v Praze
VŠE v Praze
ZČU v Plzni
51
Pracovní komise pro umělecké vysoké školy
Předseda:
E-mail:
Prof. Mgr. Miloslav Klíma
[email protected]
AMU v Praze
Místopředsedkyně:
Ing. arch. Dana Matějovská
ČVUT v Praze
BcA. Barbora Adolfová
PhDr. Michal Bregant
prof. Karel Makonj
prof. Mgr. Miloslav Klíma
Prof. Milan Knížák, dr.A.
Prof. Petr Siegl
Irena Armutidisová - členka SK RVŠ
Adéla Součková - náhradnice SK RVŠ
Ing. arch. Dana Matějovská
MgA. Blanka Chládková
prof. MgA. Václav Kunt
Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.
Linda Jurčíková - členka SK RVŠ
Doc. Mgr. Petr Lysáček
Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Doc. ak. mal. Vladimír Švec
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
Mgr. art. Jan Vojtěchovský
MgA. Milan Salák
MgA. Irena Armutidisová
MgA.Petr Dub, Dis. - náhradník SK RVŠ
Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.
Doc. akad. mal. Josef Mištera
AMU v Praze
AMU v Praze
AMU v Praze
AMU v Praze
AVU v Praze
AVU v Praze
AVU v Praze
AVU v Praze
ČVUT v Praze
JAMU v Brně
JAMU v Brně
LA v Praze
LA v Praze
OU v Ostravě
SU v Opavě
TU v Liberci
UJEP v Ústí nad Labem
UJEP v Ústí nad Labem
UPA Pardubice
VŠUP v Praze
VUT v Brně
VUT v Brně
VUT v Brně
ZČU v Plzni
52
Pracovní komise pro vnější a zahraniční styky
Předseda:
E-mail:
Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.
[email protected]
UO
Místopředsedové: Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., Dip. ECEIM VFU Brno
Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.
UTB ve Zlíně
Ekaterina Chernysheva - náhradnice SK RVŠ
Doc. Ing. Lubomír Civín, CSc., MBA
Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
MUDr. Jan Mojžíš
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.
Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Mgr. Silvie Turková, Ph.D.
Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., Dip. ECEIM
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Mgr. Růžena Dvořáčková
David Jagla - člen SK RVŠ
53
AA VŠ v Praze
BI VŠ v Praze
ČZU v Praze
JU v Českých Budějovicích
NC v Brně
SU v Opavě
TU v Liberci
UHK Hradec Králové
UTB ve Zlíně
UTB ve Zlíně
UTB ve Zlíně
VFU Brno
VŠB-TU
VŠP v Ostravě
VŠP v Ostravě
Pracovní komise pro vysoké školy vojenské a policejní
Předseda:
E-mail:
Pplk. Ing. Milan Podhorec, Ph.D. UO
[email protected]
Místopředseda:
Doc. Ing. Zdeněk Křižan, CSc.
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Doc. Ing. Zdeněk Křižan, CSc.
Mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Prof. Ing. Pavel Konečný, CSc.
Pplk. Ing. Pavel Otřísal, MBA
Pplk. Ing. Milan Podhorec, Ph.D.
David Řezáč - člen SK RVŠ
Daniel Thibaud - náhradník SK RVŠ
54
UO
PA ČR v Praze
PA ČR v Praze
UO
UO
UO
UO
UO
UO
UO
Pracovní komise pro soukromé vysoké školy
Předseda:
E-mail:
Prof. PhD. Vladimír Čechák, CSc.
[email protected]
VŠFS Praha
Místopředsedové:
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.
Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
UJAK v Praze
PALESTRA v Praze
Prof. PhD. Hana Gladková, CSc.
Ing. David Král, Ph.D.
Libor Tůma - člen SK RVŠ
PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.
Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.
Linda Jurčíková - členka SK RVŠ
Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D.
MUDr. Jan Mojžíš
Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
Ing. Vladimír Hamáček
Daniel Suchánek - člen SK RVŠ
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
Bc. Ondřej Šín - člen SK RVŠ
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
PhDr. Jan Máče, Ph.D.
Bc. Michaela Huňková - členka SK RVŠ
Kamila Veselá - náhradnice SK RVŠ
Prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
Bc. Tomáš Fikr - člen SK RVŠ
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
Martin Bogola člen - SK RVŠ
Doc. Ing. Milan Paták, CSc.
Nikola Uchytilová - členka SK RVŠ
Mgr. Růžena Dvořáčková
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
AC Praha
ASTING v Brně
BI VŠ v Praze
BI VŠ v Praze
EPI Kunovice
LA v Praze
LA v Praze
MVŠ v Olomouci
NC v Brně
PALESTRA v Praze
ŠA VŠ Mladá Boleslav
ŠA VŠ Mladá Boleslav
UJAK v Praze
VŠERS České Budějovice
VŠFS v Praze
VŠFS v Praze
VŠFS v Praze
VŠH v Praze
VŠH v Praze
VŠH v Praze
VŠKE Brno
VŠLG Přerov
VŠMIE Praha
VŠMVV v Praze
VŠO v Praze
VŠO v Praze
VŠP v Ostravě
VŠRR Praha
VŠRR Praha
Externí člen:
Doc. Dr. et. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D.
VŠERS České Budějovice
55
Pracovní komise předsedové akademických senátů
Předseda:
E-mail:
Místopředsedové:
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
[email protected]
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
PhDr. Michal Bregant
Mgr. Tomáš Vaněk
Doc. Ing. David Herák, Ph.D.
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
Mgr. Michal Bulant, PhD.
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Doc. JUDr. František Novotný, CSc.
RNDr. Jindřich Vaněk
Prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
Mgr. Václav Víška, Ph.D.
RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Ing. Alena Macháčková, CSc.
Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM
Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
Prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
Mgr. Antonín Schneider
Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.
Mgr. Daniela Navrátilová
Doc.Ing. Jana Přikrylová, PhD.
Mgr. Jiří Korostenski, CSc.
Ing. Ladislav Dobrovolský
Ing. Hana Neradilová
Mgr. Vladimíra Michalíková
Mgr. Růžena Dvořáčková
PhDr. Markéta Šauerová
56
UK v Praze
ČVUT v Praze
VFU Brno
AMU v Praze
AVU V Praze
ČZU v Praze
ČVUT v Praze
JAMU v Brně
JU v Č.Budějovicích
MU
MENDELU v Brně
OU v Ostravě
PA ČR v Praze
SU v Opavě
TU v Liberci
UHK Hradec Králové
UJEP v Ústí n.L.
UK v Praze
UO
UP v Olomouci
UPA Pardubice
UTB ve Zlíně
VFU Brno
VŠB-TU Ostrava
VŠE v Praze
VŠCHT v Praze
VŠPJ v Jihlavě
VŠTE v Č. Budějovicích
VŠUP v Praze
VUT v Brně
ZČU v Plzni
ASTING v Brně
AC Praha
EPI Kunovice
MVŠ Olomouc
ŠA VŠ Mladá Boleslav
VŠERS Č. Budějovice
VŠKE v Brně
VŠLG Přerov
VŠMVV Praha
VŠP Ostrava
VŠTVS PALESTRA Praha
5.
STUDENTSKÁ KOMORA RADY VYSOKÝCH ŠKOL
Předseda:
Mgr. Miroslav Jašurek
UK v Praze
Místopředseda pro program
Ondřej Lébl
UHK Hradec Králové
Michal Melichárek
AA VŠ v Praze
a zahraniční záležitosti:
Místopředseda
pro organizaci a řízení:
člen:
náhradník:
AMU v Praze
BcA. Barbora Adolfová
-
AVU v Praze
Irena Armutidisová
Adéla Součková
ČVUT v Praze
Ing. Vít Hanuš
Ing. Barbara Kunzová
ČZU v Praze
Bc. Stanislav Kučera
Ing. Lukáš Kaplan
JAMU v Brně
BcA. Eva Kašpárková
MgA. Pavel Lojda
JU v Č. Budějovicích
Šimon Heller
Martin Günzel
MU
Helena Zrůstová
-
MENDELU v Brně
Ján Salanci
Ing. Vojtěch Rada
OU v Ostravě
Daniel Kunz
Bc. Jan Šeděnka
PA ČR v Praze
Petr Pacher
Marta Dzjubaková
SU v Opavě
Bc. Petr Rataj
Vít Kulíšek
TU v Liberci
Ing. Ondřej Matúšek
-
UHK Hradec Králové
Bc. Ondřej Lébl
Bc. Martin Petrus
UJEP v Ústí n. L.
Dominik Dvořák
Bc. Pavla Černá
UK v Praze
Mgr. Miroslav Jašurek
Mgr. Samuel Zajíček
UO
David Řezáč
Daniel Thibaud
UP v Olomouci
JUDr. Marek Hodulík
Josef Kaštil
57
UPA Pardubice
Ing. Ivana Rösslerová
Ing. Eva Koudelková
UTB ve Zlíně
Bc. Milan Rudecký
Ing. Martin Ovsík
VFU Brno
Marie Štěrbová
Mgr. Daniel Pěček
VŠB-TU Ostrava
Kateřina Polínková
Marek Bukovan
VŠE v Praze
Ing. Zdeněk Vondra
Bc. Jana Pospíšilová
VŠCHT v Praze
Ing. Petr Štursa
Ing. Jiří Kratochvíla
VŠPJ Jihlava
Kristine Karakhanyan
Štěpán Esterle
VŠTE v Č. Budějovicích
Markéta Šestáková
Jiří Tomek
VŠUP v Praze
Mgr. Johana Lomová
Martin Ptáčník
VUT v Brně
Ing. Tomáš Krejbich
Mg A. Petr Dub, DiS.
ZČU v Plzni
Mgr. Petr Baierl
Helena Morozová
AA VŠ v Praze
Michal Melichárek
Ekaterina Chernysheva
BIVS Praha
Libor Tůma
EPI Kunovice
Lukáš Orviský
Literární akademie
Linda Jurčíková
ŠA VŠ Mladá Boleslav
Daniel Suchánek
VŠFS v Praze
Bc. Ondřej Šín
VŠH v Praze
Bc. Michaela Huňková
VŠKV Karlovy Vary
Nikoleta Sýkorová
VŠLG Přerov
Bc. Tomáš Fikr
VŠMVV Praha
Martin Bogola
VŠO v Praze
Nikola Uchytilová
VŠP Ostrava
David Jagla
Soukromé vysoké školy:
58
Kamila Veselá
Orgány Studentské komory Rady vysokých škol
Komise pro sociální a ekonomické záležitosti
Předseda:
Dominik Dvořák
UJEP v Ústí n. Labem
Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost
Předseda:
Mgr. Petr Baierl
ZČU v Plzni
Komise pro vysokoškolskou samosprávu
Předseda:
Ján Salanci
MENDELU v Brně
Předseda:
JUDr. Marek Hodulík
UP v Olomouci
Legislativní komise
Kontaktní údaje Studentské komory Rady vysokých škol
E-mail:
[email protected]
Tajemník a tiskový mluvčí:
Hedvika Čepelová
E-mail:
[email protected]
Internetová stránka Studentské komory RVŠ:
59
http://www.skrvs.cz
6.
AGENTURA RADY VYSOKÝCH ŠKOL
Adresa:
Agentura Rady vysokých škol
José Martího 31
162 52 Praha 6 – Veleslavín
RADA VYSOKÝCH ŠKOL
FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
Telefon: 220560221
Fax: 220560221
E-mail: [email protected]
Telefon: 220172148
Fax: 220560221
E-mail: [email protected]
Agentura Rady vysokých škol zabezpečuje činnost Rady po stránce administrativní,
organizační a ekonomické. Dále zabezpečuje činnost Výboru Fondu rozvoje vysokých škol
a s tím související administrativní, organizační, metodické, ekonomické a kontrolní činnosti.
Podrobnosti o její vnitřní organizaci upravuje Organizační řád Agentury Rady vysokých škol.
V čele Agentury stojí ředitel, který odpovídá předsedovi Rady za administrativně-ekonomické
zabezpečení činnosti Rady a za činnost Agentury a rektorovi Univerzity Karlovy
za dodržování zákonnosti a hospodárnosti ve veškeré činnosti Agentury.
Ředitel Agentury,
Sekretář Rady vysokých škol:
Ing. Václav Kuchař
Telefon: 220172176
E-mail: [email protected]
Pověřen zastupováním ředitele:
Doc. Ing. Jiří Vlček, CSc.
Tel.: 220172149
E-mail: [email protected]
Ludmila Míčková
Tel. 220560221
E-mail: [email protected]
Ivana Hrbková
Tel.: 220172148
E-mail: [email protected]
Jana Týblová
Tel.: 220560221
E-mail: [email protected]
Marie Štěrbová
Tel.: 220172148
E-mail: [email protected]
60
B.
Zvláštní orgány
1.
Výbor Fondu rozvoje vysokých škol
Předseda:
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
UK v Praze
Místopředsedové:
Doc. Ing. Zdeněk Antoš, CSc.
Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
MŠMT
UP v Olomouci
Členové:
Ing. Adam Krčál
Ing. Jan Krejčí, CSc.
Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
Ing. Zdeněk Macháček, PhD.
Ing. arch. Dana Matějovská
Ing. Lenka Pospíšilová
Ing. Světlana Trojanová
Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
MŠMT
MŠMT
UK v Praze
VŠB-TU Ostrava
ČVUT v Praze
MŠMT
MŠMT
ČZU v Praze
Dozorčí rada Fondu rozvoje VŠ
Předsedkyně:
JUDr. Lenka Valová
JAMU v Brně
Členka:
Mgr. Karolína Gondková
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
MŠMT
VUT v Brně
61
C.
Členové Rady VŠ (osobní údaje)
1.
Delegáti škol a fakult
Údaje jsou seřazeny v abecedním pořádku podle příjmení členů Rady VŠ.
V seznamu nejsou zařazeni členové Rady vysokých škol, kteří jsou členy Studentské komory.
Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v kapitole 2.
Doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.
TUL v Liberci
Ekonomická fakulta, Katedra informatiky
VPO: Informatika
Voroněžská 13, 161 17 Liberec
Telefon: 485352390
Tel. sekr.: 485352392
E-mail: [email protected]
MgA. Irena Armutidisová
VUT v Brně
Fakulta výtvarných umění, Kabinet fotografie
VPO: Výtvarné umění - volná tvorba
Údolní 19, 602 00 Brno
Telefon: 607725440
Tel. sekr.: 541146802
E-mail: [email protected]
Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
UK v Praze
3. lékařská fakulta, Ústav anatomie
VPO: Anatomie, histologie, embryologie
Ruská 87, 101 00 Praha 10
Telefon: 267102560
Fax: 267102504
Tel. sekr.: 267102508
E-mail: [email protected]
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
PA ČR v Praze
Fakulta bezpečnostního managementu, Katedra soukromoprávních disciplín
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
Telefon: 725853317
E-mail: [email protected]
62
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
UK v Praze
Lékařská fakulta v Plzni, Ústav patologické fyziologie
VPO: Patologická fyziologie, neurovědy
Lidická 1, 301 66 Plzeň
Telefon: 377593364
Fax: 377593369
Tel. sekr.: 377593360
E-mail: [email protected]
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
UK v Praze
Katolická teologická fakulta, Katedra biblických věd
VPO: Řečtina, latina, staroslověnština
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Telefon: 220181608
Fax: 220181234
Tel. sekr.: 220181244
E-mail: [email protected]
Petr Bartoň, M.A.
VŠE v Praze
Národohospodářská fakulta, Katedra ekonomie
VPO: Ekonomie
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon: 608875999
Tel. sekr.: 224095526
E-mail: [email protected]
Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
VŠRR v Praze
VPO: Management v regionálním rozvoji
Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17
Telefon: 235322762
Fax: 235300144
Tel. sekr.: 235300144
E-mail: [email protected]
Ing. Jan Bednář
JU v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta, Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky
VPO: Ekonomika sociální sféry
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Telefon: 389037700
Tel. sekr.: 389037715
E-mail: [email protected]
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
MU
63
Pedagogická fakulta, Katedra matematiky
VPO: Teorie vyučování matematice
Poříčí 7, 603 00 Brno
Telefon: 549491673
Fax: 549491621
Tel. sekr.: 549491670
E-mail: [email protected]
Doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
JU v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky
VPO: Anglický jazyk, didaktika AJ
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Telefon: 387773205
Tel. sekr.: 387773222
E-mail: [email protected]
Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., Dop. ECEIM
VFU v Brně
Fakulta veterinárního lékařství
VPO: Veterinární lékařství - choroby koní
Palackého 1 - 3, 612 42 Brno
Telefon: 603858524
Fax: 541562395
Tel. sekr.: 541562395
E-mail: [email protected]
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
UHK Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie
VPO: Didaktika chemie
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 493331164
Tel. sekr.: 493331166
Fax: 493331166
E-mail: martin.bilek@uhk.cz
Prof. PhDr. Vladimír Birgus
SU v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie
VPO: Dějiny fotografie
Na Rybníčku 1, 746 01 Opava
Telefon: 603892886
Fax: 553684389
Tel. sekr.: 553684385
E-mail: vlbirgus@volny.cz
RNDr. Marie Blahetová, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava
Vysokoškolský ústav CNT, Centrum nanotechnologií
64
VPO: Materiálové inženýrství
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Telefon: 596999130
Tel. sekr.: 596993180
Fax: 596994401
E-mail: marie.blahetova@vsb.cz
Ing. Bohuslava Boučková, CSc.
ČZU v Praze
Provozně ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky
VPO: Odvětvová ekonomika
Kamýcká 959, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 224382300
Fax: 224382286
Tel. sekr.: 224382286
E-mail: bouckova@pef.czu.cz
PhDr. Michal Bregant
AMU v Praze
Filmová a televizní fakulta, Katedra FAMU International
VPO: Film
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
Telefon: 603282513
Tel. sekr.: 234244301
E-mail: michal.bregant@famu.cz
PhDr. Miloš Charbuský, PhDr.
UPA Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva
VPO: Čsl. dějiny
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Telefon: 466036165
Tel. sekr.: 466036174
E-mail: milos.charbusky@upce.cz
MgA. Blanka Chládková
JAMU v Brně
Divadelní fakulta, Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie
VPO: Divadelní umění
Mozartova 1, 662 15 Brno
Telefon: 542591334, 733127632
Fax: 542591352
Tel. sekr.: 542591301
E-mail: chladkova@jamu.cz
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
SU v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
VPO: Informatika, Management
65
Olbrichova 625/25, 746 01 Opava
Telefon: 553684833
Tel. sekr.: 553684841
E-mail: magdalena.chmelarova@fvp.slu.cz
Doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
ČZU v Praze
Technická fakulta, Katedra materiálu a strojírenské technologie
VPO: Materiálové inženýrství
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 224383274
Tel. sekr.: 224383264
E-mail: choteborsky@tf.czu.cz
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D.
MVŠO Olomouc
VPO: Filozofie, ekonomika a management
Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
Telefon: 587332301
Fax: 587332311
Tel. sekr.: 587332352
E-mail: ladislav.chvatal@mvso.cz
Doc. Ing. Lubomír Civín, CSc. MBA
BIVŠ Praha
VPO: Ekonomie
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
Telefon: 251114504
Tel. sekr.: 251114501
E-mail: lcivin@bivs.cz
Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
ZČU v Plzni
Fakulta pedagogická, děkanát
VPO: Didaktika matematiky
Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň
Telefon: 377636000
Fax: 377636002
Tel. sekr.: 377636001
E-mail: coufalov@fpe.zcu.cz
Ing. Jan Čadil, Ph.D.
UCL Praha
V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3
Telefon: 271097302
Tel. sekr.: 271097111
E-mail: jan.cadil@unicorncollege.cz
66
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
UPA Pardubice
Fakulta chemicko-technologická, Katedra fyzikální chemie
VPO: Fyzikální chemie
Studentská 573, 532 10 Pardubice
Telefon: 466037053
E-mail: libor.capek@upce.cz
Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
VŠFS Praha
VPO: Společenské vědy - metodologie
Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon: 607558327
Tel. sekr.: 210088810
E-mail: vladimir.cechak@vsfs.cz
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
MZLU v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti
VPO: Ekologie, ochrana lesa a myslivost
Zemědělská 3, 613 00 Brno
Telefon: 545134119
Tel. sekr.: 545134114
E-mail: cermacek@mendelu.cz
Ing. Pavel Černota, Ph.D.
VŠB-TUO Ostrava
Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví
VPO: Důlní měřictví
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava
Telefon: 597321234
Fax: 596918589
Tel. sekr.: 597323149
E-mail: pavel.cernota@vsb.cz
Prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., Dr.h.c.
VŠE v Praze
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Katedra managementu informací
VPO: Manažerské rozhodování, optimalizace dopravy, matematika
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: 776725967
Tel. sekr.: 384417102
E-mail: cerny@fm.vse.cz
Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
ČZU v Praze
Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny
67
VPO: Krajinná a aplikovaná ekologie
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 224383860
Tel. sekr.: 224384351
E-mail: pixova@fzp.czu.cz
Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.
ZČU v Plzni
Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění
VPO: Strojírenská technologie - technologie obrábění
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon: 377638522
Fax: 377638502
Tel. sekr.: 377638501
E-mail: cesanek@kto.zcu.cz
PaedDr. Irena Dolejší, CSc.
UJAK Praha
Roháčova 63, 130 00 Praha 3
Telefon: 733133111
Tel. sekr.: 267199001
E-mail: dolejsi.irena@ujak.cz
Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th. D.
JU v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta, Katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích
VPO: Teologie, zdravotnická etika, zdravotnická latina
J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice
Telefon: 389037653
Tel. sekr.: 389037561
E-mail: doskocil@szf.jcu.cz
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
ZČU v Plzni
Fakulta filozofická, Katedra filozofie
VPO: Filozofie, logika
Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň
Telefon: 724049822
Fax: 377635502
Tel. sekr.: 377635501
E-mail: ldostal@kfi.zcu.cz
Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.
UTB ve Zlíně
Fakulta humanitních studií, Ústav anglistiky a amerikanistiky
VPO: Anglická filologie
Mostní 5139, 760 01 Zlín
68
Telefon: 724646739
Tel. sekr.: 576032004
E-mail: drabkova@fhs.utb.cz
Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
VŠERS České Budějovice
Katedra managementu a marketingu služeb
VPO: Ekonomie, Evropská unie
Žižkova 6, 370 01 České Budějovice
Telefon: 386116834
Fax: 386116824
Tel. sekr.: 386116824
E-mail: dusek@vsers.cz
Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
VŠE v Praze
Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky
VPO: Podniková ekonomika a management
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon: 732934265
Tel. sekr.: 224098349
E-mail: dvoracek@vse.cz
Mgr. Růžena Dvořáčková
VŠP Ostrava
VPO: Cizí jazyky
Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Telefon: 595228127
Tel. sekr.: 595228140
Fax: 595228199
E-mail: ruzena.dvorackova@vsp.cz
Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra lékařských a humanitních oborů
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
Telefon: 736623669
Tel. sekr.: 224359973
E-mail: dylevsky@seznam.cz
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
VŠE v Praze
Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonomické statistiky
VPO: Statistika
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon: 603308588
Fax: 224095728
Tel. sekr.: 224095737
E-mail: fischerj@vse.cz
69
Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc.
UHK Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu, Katedra informatiky a kvantitativních metod
VPO: Matematika
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III
Telefon: 493332295
Tel. sekr.: 493332241
E-mail: tana.gavalcova@uhk.cz
Prof. PhDr. Hana Gladková, CSc.
AC v Praze
VPO: Filologie
Bítovská 5, 140 00 Praha 4
Telefon: 261109226
Fax: 261261880
Tel. sekr.: 261109234
E-mail: gladkova@mail.akcentcollege.cz
Doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc.
VUT v Brně
Fakulta architektury, Ústav navrhování UN1
VPO: Architektura
Poříčí 5, 639 00 Brno
Telefon: 541146650
Tel. sekr.: 607123950
E-mail: glosova@fa.vutbr.cz
Doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
UTB ve Zlíně
Fakulta ekonomiky a managementu, Ústav managementu a marketingu
VPO: Ekonomie
Nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Telefon: 576032032
Fax: 576032706
Tel. sekr.: 576032213
E-mail: gregar@fame.utb.cz
Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH
VŠMIE Praha
VPO: Management a marketing
Vltavská 14, 150 00 Praha 5
Telefon: 734670351
Fax: 270001100
Tel. sekr.: 270001124
E-mail: lenka.hajerovamullerova@vsmie.cz
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
UK v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky
70
VPO: Fyzika a optika
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2
Telefon: 221911421
Fax: 221911249
Tel. sekr.: 221911307
E-mail: hala@karlov.mff.cuni.cz
Ing. Vladimír Hamáček
ŠA VŠ Mladá Boleslav
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
Telefon: 326823024
Tel. sekr.: 326823023
Fax: 326823113
E-mail: vladimir.hamacek@skoda-auto.cz
Mgr. Ondrej Hamuĺák
UP v Olomouci
Právnická fakulta, Katedra evropského práva
VPO: Právo, evropské právo
tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc
Telefon: 585637635
Tel. sekr.: 585637536
E-mail: ondrej.hamulak@upol.cz
Ing. Helena Hanušová, CSc.
VUT v Brně
Fakulta podnikatelská, Ústav financí
VPO: Ekonomika a řízení podniku
Kolejní 4, 612 00 Brno
Telefon: 541142673
Tel. sekr.: 541143701
E-mail: hanusova@fbm.vutbr.cz
Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
MU
Fakulta sociálních studií, Katedra politologie
VPO: Politologie
Joštova 10, 602 00 Brno
Telefon: 549494609
Tel. sekr.: 549496123
E-mail: havlik@fss.muni.cz
ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.
UK v Praze
Husitská teologická fakulta, Katedra církevních dějin a práva
VPO: Historie
Pacovská 350, 140 00 Praha 4
71
Telefon: 241733122
Fax: 241732294
Tel. sekr.: 241733215
E-mail: p.helan@seznam.cz
Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
VŠFS Praha
VPO: Ekonomie
Estonská 500, 101 00 Praha 10
Telefon: 728335639
Tel. sekr.: 210088859
E-mail: mojmir.helisek@vsfs.cz
Mgr. Pavel Himl, D. phil.
UK v Praze
Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie
VPO: Historie
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: 723653065
Fax: 251620611
Tel. sekr.: 251080212
E-mail: pavel.himl@fhs.cuni.cz
Doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
JAMU v Brně
Hudební fakulta, Katedra cizích jazyků
VPO: Jazykověda
Komenského nám. 6, 662 15 Brno
Telefon: 542591623
Tel. sekr.: 542591601
E-mail: horackova@jamu.cz
Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
VŠTVS PALESTRA
VPO: Psychologie
Pilská 9, 198 00 Praha 9
Tel. sekr.: 281932013
E-mail: hosek@palestra.cz
Ing. Alois Houdek
VŠMVV Praha
U Santošky 17, 150 00 Praha 5
Telefon: 251171932
Fax: 251563158
Tel. sekr.: 251171930
E-mail: houdek@vip-vs.cz
72
Prof. Ing. Renáta Hótová, Dr.
VŠKE Brno
Šujanovo nám. 356/1, 602 00 Brno
Telefon: 777744604
Fax: 543254870
Tel. sekr.: 543211506
E-mail: renata.hotova@vske.cz
Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
JU v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta, Ústav archivnictví a pomocných věd historických
VPO: Historie
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Telefon: 387774872
Tel. sekr.: 387774898
Fax: 387774812
E-mail: hrdlicka@ff.jcu.cz
Ing. Ivana Jakubová
VUT v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky
VPO: Elektrotechnika
Purkyňova 118, 612 00 Brno
Telefon: 541149109
Tel. sekr.: 541149105
E-mail: jakubova@feec.vutbr.cz
Ing. Jana Janáková
UJEP v Ústí nad Labem
Rektorát
VPO: Ekonomika
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 724078739
Tel. sekr.: 475282116
E-mail: jana.janakova@ujep.cz
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
TUL v Liberci
Fakulta umění a architektury, Katedra architektury
Studentská 2, 461 17 Liberec
Telefon: 777136729
Fax: 485353545
Tel. sekr.: 485353593
E-mail: jiri.jandourek@volny.cz
Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská
VPO: Dendrologie a šlechtění lesních dřevin
73
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon: 224383787
Tel. sekr.: 224383783
E-mail: janecekv@fld.czu.cz
Mgr. Petr Jedelský
UK v Praze
Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie
VPO: Buněčná biologie
Viničná 7, 128 00 Praha 2
Telefon: 606954770
E-mail: jedelsky@natur.cuni.cz
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
MENDELU v Brně
Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky
VPO: Informatika
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Telefon: 545132232
Fax: 545132245
Tel. sekr.: 545132201
E-mail: petr.jedlicka@mendelu.cz
PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
UP v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
VPO: Církevní dějiny
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
Telefon: 585637143
Tel. sekr.: 585637340
E-mail: jitka.jonova@upol.cz
Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D.
UHK Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu, Katedra aplikované lingvistiky
VPO: Lingvistika, etika
Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 493332319
Tel. sekr.: 493332301
Fax: 493332235
E-mail: jaroslav.kacetl@uhk.cz
Bc. Antonín Kadlec
UJEP v Ústí nad Labem
Filozofická fakulta
VPO: Historie
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
74
Telefon: 777748738
Email: kadlec.antonin@email.cz
Mgr. Jana Kameníčková
UP v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství
VPO: Ošetřovatelství
Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc
Telefon: 585632814
Tel. sekr.: 585632802
E-mail: jana.kamenickova@upol.cz
Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
MU
Fakulta přírodovědecká, Ústav biochemie
VPO: Biochemie
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon: 549494827
E-mail: tomas@chemi.muni.cz
Ing. Jarmila Kemrová
VŠUP v Praze
VPO: Volné umění
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
Telefon: 733129442
Tel. sekr.: 251098231
E-mail: kemrova@vsup.cz
Prof. MgA. Miloslav Klíma
AMU v Praze
Divadelní fakulta, Katedra alternativního a loutkového divadla
VPO: Divadlo, scénická umění
Karlova 26, 116 65 Praha 1
Tel. sekr.: 234244505
E-mail: miloslav.klima@damu.cz
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
OU v Ostravě
Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů
VPO: Informatika
Ul. 30. dubna 22, 701 03 Moravská Ostrava
Telefon: 597091007
Tel. sekr.: 597091008
Fax: 596120478
E-mail: cyril.klimes@osu.cz
75
Prof. Milan Knížák, dr. A.
AVU v Praze
VPO: Umění
U Akademie 4, 170 22 Praha 7
Telefon: 602321208
E-mail: marie.knizakova@seznam.cz
Ing. Radek Kočí, Ph.D.
VUT v Brně
Fakulta informačních technologií, Ústav inteligentních systémů
VPO: Informační technologie
Božetěchova 2, 612 66 Brno
Telefon: 541141171
Fax: 541141270
Tel. sekr.: 541141144
E-mail: koci@fit.vutbr.cz
RNDr. Miroslav Kolář, CSc.
MU
Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
VPO: Hydrologie
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Telefon: 549495053
Fax: 549491490
Tel. sekr.: 549491490
E-mail: kolar@sci.muni.cz
Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu, Katedra všeobecné průpravy
VPO: Estetika
Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 739665028
Tel. sekr.: 475285121
E-mail: martin.kolar@ujep.cz
Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
UP v Olomouci
Lékařská fakulta, Ústav lékařské biofyziky
VPO: Lékařská biofyzika
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Telefon: 585632101
Fax: 585632167
Tel. sekr.: 585632102
E-mail: hana.kolarova@upol.cz
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
SU v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra informatiky
76
VPO: Informatika
Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná
Telefon: 596398243
Tel. sekr.: 596398223
Fax: 596312069
E-mail: koliba@opf.slu.cz
Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
UJEP v Ústí n. Labem
Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie
VPO: Chemie
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475283144
Tel. sekr.: 475283224
Fax: 475283563
E-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
OU v Ostravě
Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky
VPO: Aplikovaná algebra
30. dubna 22, 701 03 Ostrava - Moravská Ostrava
Telefon: 604105409
Tel. sekr.: 597092103
E-mail: petra.konecna@osu.cz
Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.
UTB ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
VPO: Ekonomie
Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 576038062
Tel. sekr.: 576032080
Fax: 576032080
E-mail: konecny@flkr.utb.cz
Prof. Ing. Pavel Konečný, CSc.
UO
Fakulta vojenských technologií, Katedra letecké a raketové techniky
VPO: Letecká a raketová technika
Kounicova 65, 612 00 Brno
Telefon: 973445147
Fax: 973445084
Tel. sekr.: 973445084
E-mail: pavel.konecny@unob.cz
Prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
TUL v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
VPO: Přírodovědné inženýrství
77
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
Telefon: 602627376
Fax: 485353112
Tel. sekr.: 485353110
E-mail: vaclav.kopecky@tul.cz
Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.
Literární akademie Praha
VPO: Literární věda
Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4
Tel. sekr.: 226539741
E-mail: marketakorena@gmail.com
Ing. Halina Kotíková, Ph.D.
UP v Olomouci
Fakulta tělesné kultury, Katedra rekreologie
VPO: Management
Třída Míru 115, 771 11 Olomouc
Telefon: 585636258
Tel. sekr.: 585636262
E-mail: halina.kotikova@upol.cz
Doc. Ing. Josef Kotyk, CSc.
UPA Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra řízení procesů
VPO: Automatizované systémy řízení
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Telefon: 466037508
Tel. sekr.: 466036792, 7120
E-mail: josef.kotyk@upce.cz
Doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
TUL v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní, Katedra aplikované matematiky
VPO: Aplikovaná matematika
Studentská 2, 461 17 Liberec
Telefon: 485352288
Tel. sekr.: 485352332
E-mail: miroslav.koucky@tul.cz
Prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
JU v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod, Ústav akvakultury
VPO: Rybářství
78
Husova tř. 458/102, 370 05 České Budějovice
Telefon: 602390633
Tel. sekr.: 387774654
E-mail: kouril@frov.jcu.cz
Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
UTB ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu
VPO: Ekonomie a řízení podniku
nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Telefon: 576032282
Fax: 576032258
Tel. sekr.: 576032285
E-mail: kozak@fame.utb.cz
Doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
UPA Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu
VPO: Ekonomika
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Telefon: 466036665
Fax: 466036361
Tel. sekr.: 466036165
E-mail: ivana.kraftova@upce.cz
Ing. David Král
ASTING Brno
VPO: Informační technologie
Stromovka 1, 637 00 Brno
Telefon: 541221811
E-mail: kral@sting.cz
Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
UK v Praze
2. lékařská fakulta, Pediatrická klinika
VPO: Pediatrická auxologie
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon: 777057054
Fax: 224432020
Tel. sekr.: 224432001
E-mail: hana.krasnicanova@lfmotol.cuni.cz
Doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
VŠB-TUO Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany
VPO: Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Lumírova 13, 730 00 Ostrava - Výškovice
Telefon: 597322892
Tel. sekr.: 597322801
Fax: 597322980
E-mail: sarka.krocova@vsb.cz
79
Doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
UK v Praze
Fakulta matematicko-fyzikální
VPO: Teoretická fyzika
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Telefon: 221912504
Fax: 221912496
Tel. sekr.: 221912493
Email: pavel.krtous@utf.mff.cuni.cz
RNDr. Vlasta Krupková, CSc.
VUT v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav matematiky
VPO: Matematika
Technická 8, 616 00 Brno
Telefon: 541143291
Tel. sekr.: 541143392
E-mail: krupkova@feec.vutbr.cz
Doc. Ing. Zdeněk Křižan, CSc.
UO
Fakulta vojenských technologií, Katedra letecké a raketové techniky
VPO: Raketová technika
Kounicova 65, 662 10 Brno
Telefon: 973445206
Fax: 973445147
Email: zdenek.krizan@unob.cz
Doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
ČVUT v Praze
Fakulta Informačních technologií
VPO: Informatika
Thákurova 9, 160 00 Praha
Telefon: 224359840
Tel. sekr.: 224359821
E-mail: hana.kubatova@fit.cvut.cz
Ing. Milan Kubín
ČVUT v Praze
Fakulta dopravní, Ústav informatiky a telekomunikací
VPO: Informatika a telekomunikace v dopravě
Horská 3, 128 03 Praha 2
Telefon: 724486050
Tel. sekr.: 224359534
E-mail: kubinmil@fd.cvut.cz
80
Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální fyziky
VPO: Aplikovaná fyzika
Tř. 17. listopadu 50, 771 46 Olomouc
Telefon: 585634286
Tel. sekr.: 585634151
E-mail: roman.kubinek@upol.cz
JUDr. Veronika Kudrová
MU
Právnická fakulta, Katedra správní vědy a správního práva
VPO: Správní právo
Veveří 70, 611 80 Brno
Telefon: 549496673, 605512661
Fax: 541210604
Tel. sekr.: 549494402
Email: veronikakudrova@gmail.com
Prof. MgA. Václav Kunt
JAMU v Brně
Hudební fakulta
VPO: Hra na flétnu
Komenského nám. 6, 662 15 Brno
Telefon: 733701069
Tel. sekr.: 542591603
E-mail: kunt@jamu.cz
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
VŠE v Praze
Fakulta informatiky a statistiky, Katedra demografie
VPO: Demografie, statistika
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon: 606461627
Tel. sekr.: 224095492
E-mail: langhamj@vse.cz
Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
UK v Praze
1. lékařská fakulta, Fyziologický ústav
VPO: Lékařská fyziologie
Albertov 5, 128 00 Praha 2
Telefon: 224968401
Fax: 224918816
Tel. sekr.: 224968430
E-mail: milos.langmeier@lf1.cuni.cz
81
Prof. RNDr. Aleš Linka, CSc.
TU v Liberci
Fakulta textilní, Katedra hodnocení textilií
VPO: Řízení jakosti
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
Telefon: 485353548, 485353592
Tel. sekr.: 485353181
E-mail: ales.linka@tul.cz
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
UP v Olomouci
Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
VPO: Speciální pedagogika
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Telefon: 585635301
Fax: 585635020
Tel. sekr.: 585635302
E-mail: libuse.ludikova@upol.cz
Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
UP v Olomouci
Filozofická fakulta, Katedra muzikologie
VPO: Hudební věda
Univerzitní 3, 771 80 Olomouc
Telefon: 606347897, 585633290
Tel. sekr.: 585633283
E-mail: petr.lyko@upol.cz
Doc. Mgr. Petr Lysáček
OU v Ostravě
Fakulta umění, Katedra intermédií
VPO: Výtvarné umění, intermédia
Podlahova ul. 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 597092952
E-mail: petr.lysacek@osu.cz
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
VŠE v Praze
Fakulta financí a účetnictví
VPO: Veřejné finance
Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3
Telefon: 603945343
Tel. sekr.: 224095192
E-mail: maaytova@vse.cz
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
VŠB-TU Ostrava
82
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
VPO: Kybernetika
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Telefon: 597323497
Tel. sekr.: 597321231
Fax: 597323138
E-mail: zdenek.machacek@vsb.cz
Doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
VŠB - TUO Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
VPO: Tepelná technika
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Telefon: 596994344
E-mail: adela.machackova@vsb.cz
Ing. Alena Macháčková, CSc.
UTB ve Zlíně
Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství
VPO: Materiálové inženýrství
Nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
Telefon: 576035113
Fax: 576035141
Tel. sekr.: 576035111
E-mail: machackova@ft.utb.cz
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.
OU v Ostravě
Lékařská fakulta, Katedra fyziologie a patofyziologie
VPO: Všeobecné lékařství
Syllabova 19, 703 00 Ostrava
Telefon: 597091718
Tel. sekr.: 597091719
E-mail: jana.macakova@osu.cz
PhDr. Jan Máče, Ph.D.
VŠH v Praze
VPO: Ekonomická teorie, dějiny ekonomického myšlení
Svídnická 506, 181 00 Praha 8
Telefon: 283101116
Fax: 233541905
Tel. sekr.: 283101121
E-mail: mace@vsh.cz
Prof. MgA. Karel Makonj
AMU v Praze
Divadelní fakulta, Katedra alternativního a loutkového divadla
VPO: Teatrologie
83
Karlova 26, 116 65 Praha 1
Telefon: 604231999
Tel. sekr.: 234244271
E-mail: karel.makonj@damu.cz
Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
OU v Ostravě
Rektorát
VPO: Dějiny české literatury
Dvořákova 7, 701 00 Ostrava
Telefon: 724330729
Fax: 596118219
Tel. sekr.: 537091010
E-mail: iva.malkova@osu.cz
Petra Mandysová, MSN
UPA Pardubice
Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství
VPO: Ošetřovatelství
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
Telefon: 466037730
Fax: 466670550
Tel. sekr.: 466037728
E-mail: petra.mandysova@upce.cz
Prof. Ing. Jan Masák, CSc.
VŠCHT v Praze
Fakulta potravinářské biochemické technologie, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství
VPO: Biotechnologie
Technická 5, 166 28 Praha 6
Telefon: 220444176
Tel. sekr.: 220444138
E-mail: jan.masak@vscht.cz
Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
VŠCHT v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav analytické chemie
VPO: Analytická chemie
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Telefon: 220444281
Tel. sekr.: 220444043
E-mail: pavel.matejka@vscht.cz
Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D. MBA
VUT v Brně
Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
VPO: Pozemní stavby
Veveří 95, 602 00 Brno
84
Telefon: 603424648
Tel. sekr.: 541147402
E-mail: matejka.l@fce.vutbr.cz
Ing. arch. Dana Matějovská
ČVUT v Praze
Fakulta architektury, Kabinet modelového projektování
VPO: Architektura
Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Telefon: 224356205
Tel. sekr.: 224356206
E-mail: matejdan@fa.cvut.cz
PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
BI VŠ Praha
VPO: Psychologie, andragogika
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
Telefon: 731425289
Tel. sekr.: 251114501
E-mail: i.matouskova@bivs.cz
Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.
UTB ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky, Ústav počítačových a komunikačních systémů
VPO: Aplikovaná informatika
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Telefon: 576035205
Fax: 576032717
Tel. sekr.: 576035258
E-mail: matysek@fai.utb.cz
Doc. ak. mal. Josef Mištera
ZČU v Plzni
Ústav umění a designu
VPO: Výtvarné umění
Klatovská 51, 306 19 Plzeň
Telefon: 724235993
Tel. sekr.: 377636700
E-mail: mistera@uud.zcu.cz
MUDr. Jan Mojžíš
NEWTON College
Rašínova 2, 602 00 Brno
Telefon: 602240099
Tel. sekr.: 542513419
E-mail: jan.mojzis@newton.cz
85
Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Mendelu v Brně
Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky
VPO: Informatika, pedagogika
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Telefon: 545132200
Fax: 545132245
Tel. sekr.: 545132201
E-mail: arnost.motycka@mendelu.cz
Doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
VUT v Brně
Fakulta strojního inženýrství, Útvar kvality
VPO: Materiálové vědy a inženýrství
Antonínská 1, 601 90 Brno
Telefon: 541145239
Tel. sekr.: 541145242
E-mail: munsterova@ro.vutbr.cz
Ing. Boris Navrátil, CSc.
VŠB-TU Ostrava
Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace
VPO: Ekonomie, hospodářská politika, integrační procesy
Sokolská 33, 701 21 Ostrava 1
Telefon: 596992250
Tel. sekr.: 596992240
E-mail: boris.navratil@vsb.cz
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
VŠRR Praha
VPO: Cizí jazyky - germanistika
Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17
Telefon: 604708781
Fax: 235300144
Tel. sekr.: 235300144
E-mail: necasova@vsrr.cz
Doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
TUL v Liberci
Fakulta strojní, Katedra vozidel a motorů
VPO: Konstrukce strojů a zařízení
Studentská 2, 461 17 Liberec
Telefon: 485353442
Fax: 485353139
Tel. sekr.: 485353130
E-mail: pavel.nemecek@tul.cz
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
UJEP v Ústí nad Labem
86
Fakulta životního prostředí, Katedra přírodních věd
VPO: Vodní režim krajiny
Králova výšina 7, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 739335079
Tel. sekr.: 475284114
Fax: 475284158
E-mail: martin.neruda@ujep.cz
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
VŠB - TU Ostrava
Fakulta strojní,
VPO: Řízení strojů a procesů, automatizace
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Telefon: 597321290
Tel. sekr.: 597321296
Fax: 597325554
E-mail: petr.noskievic@vsb.cz
Doc. PhDr. Viléma Novotná
UK v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra gymnastiky
VPO: Kinantropologie
José Martiho 31, 162 52 Praha 6
Telefon: 220172076
Tel. sekr.: 220172202
E-mail: vnovotna@ftvs.cuni.cz
Prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
VŠTE v Č. Budějovicích
Katedra stavebnictví
VPO: Teoretická a aplikovaná mechanika, vodohospodářství
Okružní 10, 370 01 České Budějovice
Telefon: 725552911
Tel. sekr.: 387842144
E-mail: novotny@mail.vstecb.cz
Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
MU
Fakulta sportovních studií, Katedra sportovních her
VPO: Kinantropologie
Kamenice 5, 625 00 Brno
Telefon: 549492000
Tel. sekr.: 549492001
E-mail: nykodym@fsps.muni.cz
RNDr. Petr Olšák
ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická, Katedra matematiky
87
VPO: Matematika
Technická 2, 166 27 Praha 6
Telefon: 222364033
Tel. sekr.: 224353438
E-mail: olsak@fel.cvut.cz
Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta, Katedra optiky
VPO: Fyzika
Tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
Telefon: 777183396
Fax: 585634002
Tel. sekr.: 585634253
E-mail: tomas.opatrny@upol.cz
Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
ČZU v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra chemie
VPO: Anorganická a organická chemie
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 224382720
Tel. sekr.: 224382716
E-mail: orsak@af.czu.cz
Pplk. Ing. Pavel Otřísal, MBA
UO
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
VPO: Ochrana vojsk a obyvatelstva
Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Telefon: 973452335
Fax: 973452330
Tel. sekr.: 973452309
E-mail: pavel.otrisal@unob.cz
Doc. Ing. Milan Robin Paták, CSc.
VŠO v Praze
Katedra managementu a marketingu
VPO: Management, finance
Spálená 14, 110 00 Praha 1
Telefon: 224053111
Fax: 224056338
Tel. sekr.: 224053109
E-mail: milan.patak@vso-praha.eu
Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip.ECBHM
VFU Brno
Fakulta veterinárního lékařství, Klinika chorob přežvýkavců a prasat
VPO: Veterinární lékařství - choroby hospodářských zvířat
88
Palackého 1 - 3, 612 42 Brno
Telefon: 602501562
Fax: 541562407
Tel. sekr.: 541562402
E-mail: pavlatal@vfu.cz
MUDr. Martin Pešl
MU
Lékařská fakulta, Biologický ústav, 1. Kardioangiologická klinika FNUSA
VPO: Molekulární biologie, kardiologie
Kamenice 5, 656 91 Brno
Telefon: 549496560
Tel. sekr.: 549491330
E-mail: 60014@mail.muni.cz
Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
OU v Ostravě
Fakulta sociálních studií, Katedra sociálních věd
VPO: Filozofie
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Telefon: 597093123
Fax: 596625295
Tel. sekr.: 597093121
E-mail: jelena.petrucijova@osu.cz
Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
JU v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta, Katedra obchodu a cestovního ruchu
VPO: Ekonomika a management
Studentská 13, 370 05 České Budějovice
Telefon: 387772706
Email: kpicha@ef.jcu.cz
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
VFU Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie
VPO: Veřejné veterinární lékařství, ochrana zvířat
Palackého 1 - 3, 612 42 Brno
Telefon: 606746170
Email: pistekovav@vfu.cz
Prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
TU v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
VPO: Technická kybernetika
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Telefon: 485353536
Tel. sekr.: 485353240
89
Fax: 485353112
E-mail: zdenek.pliva@tul.cz
Pplk. Ing. Milan Podhorec, Ph.D.
UO
Fakulta ekonomiky a managementu, Katedra vojenského managementu a taktiky
VPO: Vojenský management
Kounicova 65, 612 00 Brno
Telefon: 973442384
E-mail: milan.podhorec@unob.cz
Doc. Ing. Michal Polák, CSc.
ČVUT v Praze
Fakulta stavební, Katedra mechaniky
VPO: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Telefon: 224354476
Fax: 224310775
Tel. sekr.: 224354493
E-mail: polak@fsv.cvut.cz
Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.
AA VŠ Praha
VPO: Historie
Lázeňská 4, 118 00 Praha 1
Telefon: 728157555
Fax: 257532911
Tel. sekr.: 257530202
E-mail: milada.polisenska@aauni.edu
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT v Brně
Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
VPO: Apl. matematika, statistika, oper. výzkum
Technická 2, 616 69 Brno
Telefon: 603151590
Tel. sekr.: 541142720
E-mail: popela@fme.vutbr.cz
Doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
MU
Fakulta informatiky, Katedra teorie programování
VPO: Informatika
Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon: 549495994
Fax: 5494942
Tel. sekr.: 540491800
E-mail: popel@fi.muni.cz
90
Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
VŠCHT Praha
Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie ropy a alternativních paliv
VPO: Chemie a technologie paliv
Technická 5, 166 28 Praha 6
Telefon: 220443215
Tel. sekr.: 220443232
E-mail: milan.pospisil@vscht.cz
Doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
MU
Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky
VPO: Anglistika a amerikanistika
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon: 549496261
Fax: 549491522
Tel. sekr.: 549493603
E-mail: tomas.pospisil@phil.muni.cz
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
MZLU v Brně
Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
VPO: Mechanizace zemědělství
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Telefon: 545132378
Tel. sekr.: 545132307
E-mail: pospisil@mendelu.cz
PhDr. Aleš Prázný, Ph. D.
UPA Pardubice
Fakulta filozofická, Katedra filozofie
VPO: Filozofie
Studentská 98, 531 10 Pardubice
Telefon: 608307730
Tel. sekr.: 466036532
E-mail: ales.prazny@upce.cz
Ing. Přemysl Průša, Ph.D.
VŠE v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
VPO: Ekonomie, marketing
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon: 604232822
Tel. sekr.: 224095225
E-mail: prusa@vse.cz
91
PhDr. Milena Přecechtělová
UK v Praze
Evangelická teologická fakulta, Katedra Nového zákona
VPO: Latina, řečtina, lingvistika
Černá 9, 115 55 Praha 1
Telefon: 221988414
Fax: 221988216
Tel. sekr.: 221988215
E-mail: milena@etf.cuni.cz
Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
ZČU v Plzni
Fakulta aplikovaných věd, Katedra kybernetiky
VPO: Technická kybernetika, umělá inteligence
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Telefon: 377632547
Fax: 377632502
Tel. sekr.: 377632501
E-mail: radova@kky.zcu.cz
Doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc.
Mendelu v Brně
Zahradnická fakulta, Ústav biotechniky zeleně
Valtická 337, 691 44 Lednice
Telefon: 602703938
Fax: 519367222
Tel. sekr.: 519367220
E-mail: rajnoch@zf.mendelu.cz
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
SU v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra matematických metod v ekonomii
VPO: Matematika
Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná
Telefon: 596398227
Tel. sekr.: 596398223
Fax: 596312069
E-mail: ramik@opf.slu.cz
Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
ČZU v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů
VPO: Pěstování lesů, ekologie lesa
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon: 224382870
Tel. sekr.: 224383402
E-mail: remes@fld.czu.cz
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
ČVUT v Praze
92
Fakulta elektrotechnická, Katedra měření
VPO: Měřící technika
Technická 2, 166 27 Praha 6
Telefon: 224353945
Fax: 233339929
Tel. sekr.: 224352016
E-mail: ripka@fel.cvut.cz
Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
VŠKV Karlovy Vary
Katedra ekonomie
VPO: Ekonomie a management
T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 602181830
Fax: 353235830
Tel. sekr.: 353301021
E-mail: sekretariat@vskv.cz
Ing. Pavel Rousek
VŠTE v Českých Budějovicích
Katedra ekonomiky a managementu,
VPO: Ekonomie
Okružní 10, 370 01 České Budějovice
Telefon: 724273559
Tel. sekr.: 387842144
E-mail: rousek@mail.vstecb.cz
Ing. Luďěk Růžička
UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra technologií a materiálového
inženýrství
VPO: Strojírenská technologie
Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon: 475285547
Fax: 475285566
Tel. sekr.: 475285517
E-mail: ruzicka@fvtm.ujep.cz
RNDr. MgA. Alice Růžičková
AMU v Praze
Filmová a televizní fakulta,
VPO: Film
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
Telefon: 605110903
Tel. sekr.: 234244301
E-mail: alice.ruzickova@famu.cz
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
ZČU v Plzni
93
Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromechaniky a výkonové elektrotechniky
VPO: Elektrotechnika
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Telefon: 377634425
Fax: 377634002
Tel. sekr.: 377634401
E-mail: rezacek@kev.zcu.cz
Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
MENDELU v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Ústav regionální a podnikové
ekonomiky
VPO: Ekonomie, právo
Tř. Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno
Telefon: 545136409
Tel. sekr.: 545136401
E-mail: mojmir.sabolovic@mendelu.cz
MgA. Milan Salák
VŠUP v Praze
Atelier Intermediální konfrontace
VPO: Volné umění
Nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha
Telefon: 739274367
Email: salak.milan@quick.cz
Prof. Petr Siegl
AVU v Praze
VPO: Umění restaurování
U Akademie 4, 170 22 Praha 7
Telefon: 603894128
Email: siegl@avu.cz
Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
UHK Hradec Králové
Pedagogická fakulta, Ústav primární a preprimární edukace
VPO: Pedagogika
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 493331344
Tel. sekr.: 493331318
E-mail: martin.skutil@uhk.cz
Doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
UK v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav anatomie
VPO: Anatomie
94
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
Telefon: 495816465
Fax: 495511711
Tel. sekr.: 495816230
E-mail: slizova@lfhk.cuni.cz
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
OU v Ostravě
Pedagogická fakulta, Katedra technické a pracovní výchovy
VPO: Ekonomie
Českobratrská 16, 701 03 Moravská Ostrava
Telefon: 597092614
Tel. sekr.: 597092611
E-mail: svatopluk.slovak@osu.cz
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.
UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická, Katedra cizích jazyků
VPO: Cizí jazyky, pedagogika, didaktika
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475284919
Tel. sekr.: 475284915
E-mail: katerina.smejkalova@ujep.cz
Ing. Vladimír Stach
TU v Liberci
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
VPO: Elektrotechnika
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Telefon: 485353598
Fax: 485105882
Tel. sekr.: 485353454
E-mail: vladimir.stach@tul.cz
Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.
UTB ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
VPO: Dějiny, dějiny umění
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
Telefon: 576034202
Fax: 576034221
Tel. sekr.: 576034205
E-mail: stanicka@fmk.utb.cz
Mgr. Šárka Stašková
ZČU v Plzni
Fakulta zdravotnických studií, Katedra fyzioterapie a ergoterapie
VPO: Fyzioterapie
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
95
Telefon: 377633738
Tel. sekr.: 377633737
Email: stasarka@kfe.zcu.cz
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
SU v Opavě
Fakulta filozoficko-přírodovědecká, Ústav fyziky
VPO: Relativistická astrofyzika
Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
Telefon: 553684285
Fax: 553948216
Tel. sekr.: 553684241
E-mail: zdenek.stuchlik@fpf.slu.cz
JUDr. Cyril Svoboda
VŠEM v Praze
VPO: Právo
Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5
Telefon: 724830532
E-mail: cyril.svoboda@vsem.cz
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
UK v Praze
Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědy
VPO: Správní právo
Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Telefon: 221005313
Tel. sekr.: 221005308
E-mail: svobodap@prf.cuni.cz
Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.
VŠCHT v Praze
Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav technologie vody a prostředí
VPO: Technologie vody
Technická 5, 166 28 Praha 6
Telefon: 220443229
Tel. sekr.: 220443154
E-mail: vladimir.sykora@vscht.cz
Doc. Ing. Petr Sysel, CSc.
VŠCHT v Praze
Fakulta chemické technologie, Ústav polymerů
VPO: Makromolekulární chemie
Technická 5, 166 28 Praha 6
Telefon: 220443196
Fax: 220443175
Tel. sekr.: 220443187
E-mail: petr.sysel@vscht.cz
96
Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
UHK Hradec Králové
Filozofická fakulta, Historický ústav
VPO: České středověké dějiny
Nám. Svobody 331, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 493331256
Tel. sekr.: 493331251
E-mail: martin.sandera@uhk.cz
Doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.
Vysoká škola logistiky
Katedra logistiky a technických disciplín
VPO: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov
Telefon: 581259128
Fax: 581259131
Tel. sekr.: 581259127
Email: pavel.saradin@vslg.cz
PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.
VŠTVS PALESTRA
VPO: Pedagogika
Pilská 9, 198 00 Praha 9
Tel. sekr.: 281932013
E-mail: sauerova@palestra.cz
Mgr. Leoš Šebela
UHK Hradec Králové
Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Tel. sekr.: 495063130
E-mail: leos.sebela@uhk.cz
Prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.
ČVUT v Praze
Fakulta strojní, Ústav mechaniky biomechaniky a mechatroniky
VPO: Aplikovaná mechanika
Technická 4, 166 07 Praha 6
Telefon: 224357452
Fax: 224358477
Tel. sekr.: 224357420
E-mail: zbynek.sika@fs.cvut.cz
Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
UK v Praze
Farmaceutická fakulta, Katedra biochemických věd
97
VPO: Biochemie, molekulární biologie
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495067422
Tel. sekr.: 495067206
Fax: 495067168
E-mail: tomas.simunek@faf.cuni.cz
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
VŠPJ Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Tel. sekr.: 567141111
E-mail: jiri.sip@centrum.cz
Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
UPA Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra technologie a řízení dopravy
VPO: Technologie a řízení dopravy
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Telefon: 466036199
Fax: 466036303
Tel. sekr.: 466036201
E-mail: jaromir.siroky@upce.cz
Mgr. Josef Šlerka
UK v Praze
Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví
VPO: Informační věda
U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Telefon: 252080205
E-mail: josef.slerka@gmail.com
Doc. PhDr. Božena Šmajsová-Buchtová, CSc.
MU
Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství
VPO: Podnikové hospodářství, psychologie
Lipová 41a, 602 00 Brno
Telefon: 549497939
E-mail: buchtova@econ.muni.cz
JUDr. Martin Šmíd
UPA Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní, Ústav veřejné správy a práva
VPO: Právo
Studentská 84, 532 10 Pardubice
Telefon: 466036571
Fax: 466036173
Tel. sekr.: 466036174
E-mail: martin.smid@upce.cz
98
Doc. Ing. Jiří Špička, CSc.
JU v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta, Katedra aplikované chemie
VPO: Zemědělská chemie
Branišovská 1645/31, 370 05 České Budějovice
Telefon: 387772654
Tel. sekr.: 387772656
Fax: 385310405
E-mail: spicka@zf.jcu.cz
Mgr. František Štěch, Th.D.
JU v Českých Budějovicích
Teologická fakulta, Katedra systematické teologie
VPO: Fundamentální teologie
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
Telefon: 732290216
E-mail: stechf@tf.jcu.cz
Mgr. Alena Štěrbová
VŠPJ Jihlava
VPO: Ekonomie a management
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Tel. sekr.: 567141111
E-mail: sterbova@vspj.cz
Doc. ak. mal. Vladimír Švec
UJEP v Ústí n. Labem
Rektorát
VPO: Výtvarné umění
Hoření 13, 400 96 Ústí n. Labem
Telefon: 603878945
Tel. sekr.: 475282116
E-mail: vladimir.svec@ujep.cz
Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
VPO: Aplikovaná matematika
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
Telefon: 777069588
Fax: 585634002
Tel. sekr.: 585634601
E-mail: jana.talasova@upol.cz
Mgr. Ilona Turková
VŠKV Karlovy Vary
Katedra správního práva a veřejné správy
99
VPO: Správní právo
T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: 777292724
Fax: 353235830
Tel. sekr.: 353301021
E-mail: ilonaturkova@vskv.cz
Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
VŠMIE v Praze
VPO: Management a marketing
Vltavská 14, 150 00 Praha 5
Telefon: 777061207
Fax: 270001100
Tel. sekr.: 270001124
E-mail: lenka.turnerova@vsmie.cz
Ing. Petra Tymová, Ph.D.
VŠB - TUO Ostrava
Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB
VPO: Technická zařízení budov
Ludvíka Podéště 17/1875, 708 33 Ostrava - Poruba
Telefon: 597321351
Tel. sekr.: 597321328
E-mail: petra.tymova@vsb.cz
Doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
ZČU v Plzni
Fakulta ekonomická, Katedra managementu
VPO: Ekonomika podniků a management
Hustova 11, 306 14 Plzeň
Telefon: 377633600
Fax: 377633602
Tel. sekr.: 377633601
E-mail: vacik@kpm.zcu.cz
Prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
VŠCHT v Praze
Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav biochemie a mikrobiologie
VPO: Biochemie
Technická 3, 166 28 Praha 6
Telefon: 220445102
E-mail: olga.valentova@vscht.cz
JUDr. Lenka Valová
JAMU v Brně
Divadelní fakulta, Atelier divadelního manažerství
VPO: Manažerství
Beethovenova 1, 662 15 Brno
100
Telefon: 542591115
Tel. sekr.: 542591102
E-mail: valova@jamu.cz
Prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
OU v Ostravě
Fakulta filozofická, Katedra germanistiky
VPO: Filologie - Německá jazykověda
Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon: 597091910
Fax: 596113009
Tel. sekr.: 597091931
E-mail: lenka.vankova@osu.cz
Ing. Jan Vašenda
AA VŠ Praha
VPO: ekonomie, hosp. politika
Lázeňská 4, 180 00 Praha 1
Telefon: 602170529
Fax: 277532911
Tel. sekr.: 257530202
E-mail: jan.vasenda@aauni.edu
Doc. Ing. František Vávra, CSc.
ZČU v Plzni
Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky
VPO: Statistika, kybernetika
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Telefon: 377632000, 377632615
Tel. sekr.: 377632001
E-mail: vavra@fav.zcu.cz
Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
VUT v Brně
Fakulta chemická, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostřední
VPO: Chemie životního prostředí
Purkyňova 118, 612 00 Brno
Telefon: 541149432
Fax: 541211697
Tel. sekr.: 541149341
E-mail: vavrova@fch.vutbr.cz
Doc. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
UK V Praze
Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií
VPO: Veřejná a sociální politika
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: 251080451
Tel. sekr.: 251080455
E-mail: veselya@fsv.cuni.cz
101
Doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
UTB ve Zlíně
Fakulta technologická, Centrum polymerních materiálů
T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín
Telefon: 576038113
Fax: 576031444
Tel. sekr.: 576038038
E-mail: vilcakova@ft.utb.cz
Doc. PhDr. Milan Vinklárik, CSc.
EPI Kunovice
VPO: Sociologie, psychologie, politologie
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Telefon: 572549018
Tel. sekr.: 572484035
E-mail: vinklarik@edukomplex.cz
Mgr. art. Jan Vojtěchovský
UPA Pardubice
Fakulta restaurování, Atelier restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita
VPO: Restaurování
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
Telefon: 777855627
E-mail: jan.vojtechovsky@upce.cz
Doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.
UJEP v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
VPO: Ekonomie a ekonomika vzdělávání
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 724006295
Tel. sekr.: 475282160
E-mail: helena.vomackova@ujep.cz
Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
VFU Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie mléka
VPO: Veterinární lékařství - hygiena potravin
Palackého 1 - 3, 612 42 Brno
Telefon: 541562710
Tel. sekr.: 541562711
E-mail: vorloval@vfu.cz
Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
ČZU v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra mikrobiologie, výživy a
dietetiky
102
VPO: Zemědělská mikrobiologie
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 606350031
Fax: 224382760
Tel. sekr.: 224382760
E-mail: vorisek@af.czu.cz
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
ZČU v Plzni
Fakulta právnická, Katedra ústavního práva
VPO: Právo a právní věda
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň
Telefon: 377637444
Fax: 377637442
Tel. sekr.: 377637441
E-mail: zuzhor@email.cz
Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
JU v Českých Budějovicích
Teologická fakulta, Katedra církevních dějin a patristiky
VPO: Církevní dějiny
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387773517
Fax: 386354994
Tel. sekr.: 387773501
E-mail: weis@tf.jcu.cz
Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
UK v Praze
Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky
VPO: Pedagogika, pedagogika předškolního věku
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon: 221900224
Fax: 221900110
Tel. sekr.: 221900224
E-mail: radka.wildova@pedf.cuni.cz
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
VŠE v Praze
Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
VPO: Finance
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Telefon: 602356122
Tel. sekr.: 224095122
E-mail: witzanyj@vse.cz
Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
VŠB - TUO Ostrava
Fakulta strojní, Institut dopravy
VPO: Mechanika partikulárních hmot a aplikace
103
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Telefon: 597324379
Tel. sekr.: 597321283
Fax: 596916490
E-mail: jiri.zegzulka@vsb.cz
Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
UK v Praze
Filozofická fakulta, Ústav srovnávací jazykovědy
VPO: Arabská a semitská lingvistika
Celetná 20, 110 00 Praha 1
Telefon: 224491416
E-mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz
Prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.
ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická, Katedra teorie obvodů
VPO: Teoretická elektrotechnika
Technická 2, 166 27 Praha 6
Telefon: 224352285
Tel. sekr.: 224352288
E-mail: zemanek@fel.cvut.cz
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
MU
Fakulta informatiky
VPO: Informatika
Botanická 68a, 602 00 Brno
Telefon: 549498073
E-mail: zlatuska@muni.cz
Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
PA ČR v Praze
Fakulta bezpečnostně právní, Katedra kriminologie
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
Telefon: 605522324
E-mail: zoubkova@polac.cz
Mjr. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
UO
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra veřejného zdravotnictví
VPO: Toxikologie
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
Telefon: 737154133
E-mail: karasova@pmfhk.cz
104
Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
VFU Brno
Farmaceutická fakulta, Ústav přírodních léčiv
VPO: Farmakognozie
Palackého 1 - 3, 612 42 Brno
Telefon: 602117059
Tel. sekr.: 541562801
E-mail: zemlickam@vfu.cz
105
2. Delegáti Studentské komory Rady vysokých škol
Bc. Barbora Adolfová
AMU v Praze
Karlova 26, 116 65 Praha 1
E-mail: barbora.adolfova@skrvs.cz
Irena Armutidisová
AVU v Praze
U Akademie 4, 170 22 Praha 7
E-mail: irena.armutidisova@skrvs.cz
Mgr. Petr Baierl
ZČU v Plzni
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
E-mail: petr.baierl@skrvs.cz
Martin Bogola
VŠMVV Praha
U Santošky 17, 150 00 Praha 5
E-mail: martin.bogola@skrvs.cz
Dominik Dvořák
UJEP v Ústí n. Labem
E-mail: dominik.dvorak@skrvs.cz
Bc. Tomáš Fikr
VŠLG Přerov
Palackého 1381/25, 750 02 Přerov
E-mail: tomas.fikr@skrvs.cz
Ing. Vít Hanuš
ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice
E-mail: vit.hanus@skrvs.cz
106
Šimon Heller
JU v Českých Budějovicích
Jeronýmova 8, 371 15 České Budějovice
E-mail: simon.heller@skrvs.cz
JUDr. Marek Hodulík
UP v Olomouci
Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc
E-mail: marek.hodulik@skrvs.cz
Michaela Huňková
VŠH v Praze
Svídnická 2, 461 17 Liberec 1
E-mail: michaela.hunkova@skrvs.cz
David Jagla
VŠP Ostrava
Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava
E-mail: david.jagla@skrvs.cz
Mgr. Miroslav Jašurek
UK v Praze
Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
E-mail: miroslav.jasurek@skrvs.cz
Linda Jurčíková
LA Praha
Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4
E-mail: linda.jurcikova@skrvs.cz
Kristine Karakhanyan
VŠPJ Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
E-mail: kristine.karakhanyan@skrvs.cz
107
BcA. Eva Kašpárková
JAMU v Brně
Beethovenova 650/2, 602 00 Brno - město
E-mail: eva.kasparkova@skrvs.cz
Ing. Tomáš Krejbich
VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
E-mail: tomas.krejbich@skrvs.cz
Bc. Stanislav Kučera
ČZU v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
E-mail: stanislav.kucera@skrvs.cz
Daniel Kunz
OU v Ostravě
30. dubna 22, 701 03 Ostrava - Moravská Ostrava
E-mail: daniel.kunz@skrvs.cz
Bc. Ondřej Lébl
UHK Hradec Klrálové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III
E-mail: ondrej.lebl@skrvs.cz
Mgr. Johana Lomová
VŠUP v Praze
Nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
E-mail: johana.lomova@skrvs.cz
Ing. Ondřej Matúšek
TUL v Liberci
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
E-mail: ondrej.matusek@skrvs.cz
108
Michal Melichárek
AA VŠ
Lázeňská 4, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
E-mail: michal.melicharek@skrvs.cz
Lukáš Orviský
EPI Kunovice
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
E-mail: lukas.orvisky@skrvs.cz
Petr Pacher
PA ČR v Praze
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
E-mail: petr.pacher@skrvs.cz
Kateřina Polínková
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15, 708 00 Ostrava
E-mail: katerina.polnikova@vsb.cz
Bc. Petr Rataj
SU v Opavě
Na Rybníčku 1, 746 01 Opava
E-mail: petr.rataj@skrvs.cz
Ing. Ivana Rösslerová
UPA Pardubice
Studentská 573, 532 10 Pardubice
E-mail: ivana.rosslerova@skrvs.cz
Bc. Michal Rudecký
UTB ve Zlíně
Mostní 5139, 760 01 Zlín
E-mail: michal.rudecky@skrvs.cz
109
David Řezáč
UO
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
E-mail: david.rezac@skrvs.cz
Ján Salanci
MENDELU v Brně
Valtická 337, 691 44 Lednice
E-mail: jan.salanci@skrvs.cz
Daniel Suchánek
ŠA VŠ Mladá Boleslav
Na Kakrmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
E-mail: daniel.suchánek@skrvs.cz
Nikoleta Sýkorová
VŠKV Karlovy Vary
T. G. Masasryka 3, 360 01 Karlovy Vary
E-mail: nikoleta.sykorova@skrvs.cz
Markéta Šestáková
VŠTE v Českých Budějovicích
Okružní 10, 370 01 České Budějovice
E-mail: marketa.sestakova@skrvs.cz
Bc. Ondřej Šín
VŠFS Praha
Estonská 500, 101 00 Praha 10
E-mail: ondrej.sin@skrvs.cz
Marie Štěrbová
VFU Brno
Palackého 1 - 3, 612 42 Brno
E-mail: marie.sterbova@skrvs.cz
110
Ing. Petr Štursa
VŠCHT v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
E-mail: petr.stursa@skrvs.cz
Libor Tůma
BIVŠ
Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5
E-mail: libor.tuma@skrvs.cz
Nikola Uchytilová
VŠO v Praze
Spálená 76/14, 110 00 Praha 1
E-mail: nikola.uchytilova@skrvs.cz
Ing. Zdeněk Vondra
VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
E-mail: zdenek.vodnra@vse.cz
Helena Zrůstová
MU
Veveří 70, 611 80 Brno
E-mail: helena.zrustova@skrvs.cz
111
D.
Spolupracovníci Rady VŠ
Zástupce Asociace vysokoškolských knihoven
PhDr. Marta Machytková, ředitelka
Ústřední knihovna ČVUT v Praze
Technická 6/212c
166 80 Praha 6
E-mail: marta.machytkova@uk.cvut.cz
112
VI. Seznam zkratek
http://www.aauni.edu
Anglo - americká vysoká škola v Praze
Akcent College v Praze
http://www.akcentcollege.cz/
Akademie STING, Brno
http://www.sting.cz
Akademie múzických umění v Praze
http://www.amu.cz
Akademie výtvarných umění v Praze
http://www.avu.cz
Bankovní institut vysoká škola, Praha
http://www.bivs.cz
Centrum pro studium vysokého školství
http://www.csvs.cz
České vysoké učení technické v Praze
http://www.cvut.cz
Česká zemědělská univerzita v Praze
http://www.czu.cz
Evropský polytechnický institut Kunovice
http://www.vos.cz
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
http://www.jamu.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
http://www.jcu.cz
Literární akademie, soukromá VŠ Josefa Škvoreckého
http://www.literarniakademie.cz/
Masarykova univerzita
http://www.muni.cz
Moravská vysoká škola Olomouc
http://www.mvso.cz
Mendelova univerzita v Brně
http://www.mendelu.cz
Newton College v Brně
http://www.newtoncollege.cz
Ostravská univerzita v Ostravě
http://www.osu.cz
Policejní akademie České republiky v Praze
http://www.polac.cz
Studentská komora Rady vysokých škol
http://www.skrvs.cz
Slezská univerzita v Opavě
http://www.slu.cz
Škoda Auto, Vysoká škola Mladá Boleslav
http://www.savs.cz
Technická univerzita v Liberci
http://www.vslib.cz
Unicorn College Praha
http://www.unicorncollege.cz
Univerzita J. A. Komenského Praha
http://www.ujak.cz
Univerzita Hradec Králové
http://www.uhk.cz
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
http://www.ujep.cz
Univerzita Karlova v Praze
http://www.cuni.cz
Univerzita obrany
http://www.vabo.cz
Univerzita Palackého v Olomouci
http://www.upol.cz
http://www.upce.cz
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
http://web.utb.cz
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
http://www.vfu.cz
vědeckopedagogický obor
http://www.vsb.cz
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vslib.cz
Vysoká škola ekonomie a managementu Praha
http://www.vsem.cz
Vysoká škola evropských regionálních studií
http://www.vsers.cz
České Budějovice
http://www.vsfs.cz
VŠFS
Vysoká škola finanční a správní Praha
VŠH
Vysoká škola hotelová v Praze 8
http://www.vsh.cz
VŠCHT
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
http://www.vscht.cz
VŠKE
Vysoká škola Karla Engliše Brno
http://www.vske.cz
VŠKV
Vysoká škola Karlovy Vary
http://www.vskv.cz
VŠLG
Vysoká škola logistiky Přerov
http://www.vslg.cz
VŠMIE
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
http://www.vsmie.cz
VŠMVV
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
http://www.vip-vs.cz
VŠO
Vysoká škola obchodní v Praze
http://www.vso-praha.cz
VŠP
Vysoká škola podnikání Ostrava
http://www.vsp.cz
VŠPJ
Vysoká škola polytechnická Jihlava
http://www.vspji.cz
VŠRR
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
http://www.vsrr.cz
VŠTE
Vysoká škola technická a ekonomická
http://www.vstecb.cz
v Č. Budějovicích
VŠTVS PALESTRA Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA Praha
http://www.vstvs.palestra.cz
VŠUP
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
http://www.vsup.cz
VUT
Vysoké učení technické v Brně
http://www.vutbr.cz
ZČU
Západočeská univerzita v Plzni
http://www.zcu.cz
AAVŠ
AC
ASTING
AMU
AVU
BIVŠ
CSVŠ
ČVUT
ČZU
EPI
JAMU
JU
LA
MU
MVŠO
MENDELU
NC
OU
PA ČR
SK RVŠ
SU
ŠA VŠ
TU
UCL
UJAK
UHK
UJEP
UK
UO
UP
UPA
UTB
VFU
VPO
VŠB-TU
VŠE
VŠEM
VŠERS
113
VII. Obsah
Strana
Úvod
I.
Statut Rady vysokých škol
II.
Smlouva o sdružení
III.
Organizační řád Agentury Rady VŠ
IV.
Seznam osob
A.
Orgány Rady vysokých škol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Užší předsednictvo …………………………………………
Předsednictvo ……………………………………………..
Sněm podle škol a fakult ……………………………………
a) Vysoké školy veřejné, vojenské a policejní ………………
b) Vysoké školy soukromé …………………………………
Poradní odborné orgány …………………………………….
Studentská komora ………………………………………….
Agentura Rady vysokých škol ………………………………
B.
Zvláštní orgány
1.
Výbor Fondu rozvoje VŠ ……………………………………
C.
Členové Rady VŠ (osobní údaje)
1.
2.
Delegáti škol a fakult …………………………………………
Delegáti Studentské komory Rady vysokých škol …………..
D.
Spolupracovníci Rady
VI.
……………………………
3 - 17
……………………………………
18 - 20
……………………
21 - 22
23
23 - 25
26 - 35
35 - 38
39 - 56
57 - 59
60
61
62 - 105
106 - 111
Zástupce Asociace vysokoškolských knihoven …………………...
112
Seznam zkratek
113
VII. Obsah
…………………………………………………
…………………………………………………………… 114
114
Download

Vzhledem k tomu, že 1. ledna 2012 začalo tříleté funkční období