РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О
НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА
Новембар, 2013. године
На основу члана 179. тачка н) Закона о премjеру и катастру Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске”, бр. 6/12) и члана 89. став 2. Закона о републичкој управи
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) в.д.
директор Републичкe управе за геодетске и имовинско правне послове, уз сагласност Владе
Републике Српске, доноси
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА
И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулише се начин финансирања рада Комисија за излагање на јавни
увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима у поступку оснивања
катастра непокретности, у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (у даљем
тексту: Комисија), а које су формиране по Пројекту регистрације непокретности и Планом
послова премјера и оснивања катастра непокретности за текућу годину усвојеним од стране
Владе Републике Српске.
Члан 2.
Комисија се састоји од предсједника, његовог замјеника, два члана и њихових замјеника,
сви са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, а други члан и његов
замјеник из реда грађана са подручја катастарске општине која се излаже, именују се на
приједлог јединице локалне самоуправе.
Члан 3.
(1) Средства за финансирање Комисије формиране у циљу реализације Плана послова
премјера и оснивања катастра непокретности предвиђена су годишњим Планом послова
премјера и оснивања катастра непокретности за текућу годину усвојеним од стране Владе
Републике Српске.
(2) Комисије формиране по пројекту регистрације непокретности, а на основу захтјева за
изражавање интереса (консултантске услуге), финансираће се из кредитних средстава Свјетске
банке.
Члан 4.
Висину накнаде за Комисију утврђује Влада Републике Српске одлуком на приједлог
директора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, а у складу са Планом
послова премјера и оснивања катастра непокретности за текућу годину.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
Број: 21.01/052-334/13
Датум; 05.11.2013. год.
В.Д. ДИРЕКТОР
Младен Ковачевић, дипл.ек.
2
Образложење
I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Правилника о финансирању комисија за излагање на јавни
увид података о непокретностима и утврђивању права на непокретностима је члан 179. тачка н)
Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, број 6/12)
и члан 89. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12).
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Чланом 179. тачка н) Закона о премјеру и катастру Републике Српске између
осталог прописано је да директор Управе прописује начин финансирања рада комисија за
излагање.
Правилником о финансирању Комисије за излагање на јавни увид података о
непокретностима и утврђивању права на непокретностима се уређују извори и начин
финансирања комисија у поступку оснивања катастра непокретности Републике Српске.
Према одредбама Закона о премјеру и катастру Републике Српске комисију чине
предсједник и замјеник предсједника и 2 члана као и замјеници тих чланова. У циљу
регулисања финансирања комисија, (начина, висине као и извора финансирања),
доношење овог Правилника је било неопходно, обзиром да је Управа већ приступила
имплементацији Закона о премјеру и катастру Републике Српске.
Средства за финансирање комисије чине средства Свјетске банке и срества са намјенског
рачуна Управе предвиђена годишњим Планом послова премјера и оснивања катастра
непокретности за текућу годину.
III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење овог Правилника нису потребна додатна финансијска средства.
3
Download

Pravilnik o finansiranju komisija za izlaganje na javni uvid podataka