PIRAMIDA VEŽBA 1
1. Izračunati površinu i zapreminu pravilne trostrane piramide čija je osnovna ivica 6 cm, visiina bočne
strane 5 cm, a visina piramide 12 cm.
2. Izračunati površinu i zapreminu pravilne četvorostrane piramide čija je osnovna ivica 6 cm a visina
piramide 4 cm.
3. Zapremina pravilne šestostrane piramide je 24 3 cm3, a osnovna ivica piramide je 2 3 cm.
Izračunati površinu.
4. Izračunati zapreminu pravilne trostrane piremide čija je visina bočne stranice 5 cm a visina piramide
4 cm.
5. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je površina omotača 96 3 cm2,a osnovna
ivica 4 3 cm.
6. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je veći dijagonalni presek jednakostranični
trougao površine 4 3 cm2.
PIRAMIDA VEŽBA 2
1. Izračunati zapreminu pravilne četvorostrane piramide ako je površina dijagonalnog preseka 240
cm2, a visina piramide 30 cm.
2. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je obim osnove 36 cm, a površina jedne
bočne strane 18 cm2
3. Visina pravilne trostrane piramide je 6 cm,a bočna ivica obrazuje sa ravni osnove ugao od 600.
Izračunati zapreminu.
4. Površina osnove pravilne trostrane piramide je 27 3 cm2. Izračunati površinu i zapreminu piramide
ako je njena visina 4 cm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PIRAMIDA OSNOVNI NIVO
Izračunati površinu pravilne četvrostrane piramide ako je:
a) a=7 cm, h= 9 cm b) a=5 cm, h=4 cm c) a=3 cm h=6 cm.
Izračunati zapreminu pravilne četvrostrane piramide ako je :
a) a=5 cm, H= 12 cm b) a=2 cm, H=6 cm c) a=2 cm, H=9 cm.
Izračunati površinu pravilne trostrane piramide ako je:
a) a=4 cm, h= 4 cm b) a=6 cm, h=5 cm c) a=8 cm h=8 cm.
Izračunati zapreminu pravilne trostrane piramide ako je :
a) a=12 cm, H= 8 cm b) a=7 cm, H=3 cm c) a=3 cm, H=6 cm.
Izračunati površinu pravilne šestostrane piramide ako je:
a) a=8 cm, h= 4 cm b) a=6 cm, h=9 cm c) a=6 cm h=10 cm.
Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je:
a) a=6 cm, H= 2 cm b) a=4 cm, H=7 cm c) a=8 cm h=7 cm.
Download

површина и запремина пирамиде вежба 1