POLOŽENI SPECIJALISTIČKI ISPITI NA MEDICINSKOM FAKULTETU
UNIVERZITETA U BEOGRADU U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU 2014.GODINE
Red.
br.
broj dosijea
Ime i prezime
ocena
datum
položenog
ispita
ANESTEZIOLOGIJA SA REANIMATOLOGIJOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AR070014
AR070056
AR090001
AR100002
AR100006
AR100013
Dobrosavljević Danijela
Radovanović Anita
Vesović Ana
Matić Marija
Stojanović Marina
Bojić Suzana
5
1
5
5
5
5
31.01.2014
30.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
24.01.2014
29.01.2014
1
29.01.2014
5
30.01.2014
5
28.01.2014
Miladinov Dragana
Savić-Kneţević Jelena
Teofanović-Ranković Jelena
Goĉanin-Pejĉić Dragica
Seke Tamara
Vuković Milutin
Popović Tatjana
Tomašević Nikola
Milanović Ivana
Mustafa Driton
5
4
4
4
3
5
3
4
5
5
27.01.2014
29.01.2014
23.01.2014
27.01.2014
30.01.2014
24.01.2014
29.01.2014
23.01.2014
28.01.2014
29.01.2014
Milenković Vladislav
3
29.01.2014
Savić Emina
5
24.01.2014
5
3
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
4
27.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
29.01.2014
23.01.2014
27.01.2014
20.01.2014
29.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
27.01.2014
27.12.2013
21.01.2014
DEČJA HIRURGIJA
7. DH080001
Ţivković Dejan
EPIDEMIOLOGIJA
8. EP100002
Šabanović Admir
FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
9. FM080005
Stanišić Violeta
GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GA070003
GA080021
GA080025
GA080042
GA090011
GA090012
GA090018
GA090019
GA090022
GA090023
HIGIJENA
20. HI100001
IMUNOLOGIJA
21. IM090002
INTERNA MEDICINA
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
IN080005
IN080061
IN080062
IN090035
IN090039
IN090042
IN090044
IN090050
IN090055
IN090056
IN090058
IN100005
IN100016
Vuĉković Ivana
Sretenović Aleksandra
Obradović-Nikolić Danijela
Plavšić Aleksandra
Grubović Aleksandra
Muratović Safet
Popović Dušan
Labudović Milan
Dobrić Milan
MeĊedović Rifat
Pelemiš Snjeţana
Nestorović Emilija
Brajković Ljubiša
1
broj
Red.
br.
dosijea
Ime i prezime
ocena
datum
položenog
ispita
KLINIČKA BIOHEMIJA
35. KB090009
36. KB100006
Šestović Ivana
Ţivković Aleksandar
5
4
29.01.2014
30.01.2014
Svetozarević Sneţana
Salak-Đokić Biljana
Jovanović Suzana
Karan Marina
Nedeljkov-Tešin Nataša
Jovanović Danka
Vujiĉić Elizabeta
4
3
4
4
5
5
1
27.01.2014
27.01.2014
03.02.2014
30.01.2014
31.01.2014
30.01.2014
26.12.2013
Stojković Tatjana
Jovanović Dušan
Simonović Vladan
Hadţiosmanović Gec Sabrina
2
1
1
5
24.01.2014
29.01.2014
31.01.2014
23.01.2014
5
5
1
5
21.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
24.01.2014
23.01.2014
24.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
22.01.2014
21.01.2014
24.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
23.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
21.01.2014
22.01.2014
Gvozdenić Dragan
4
24.01.2014
Vasiljević ĐorĊe
5
22.01.2014
MEDICINSKA PSIHOLOGIJA
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
ME100003
ME100004
ME100005
MP100003
MP100004
MP100005
MP940005
NEUROLOGIJA
44.
45.
46.
47.
NE050007
NE080014
NE090002
NE090017
OPŠTA HIRURGIJA
48.
49.
50.
51.
OH080021
OH080023
OH080024
OH080025
Radojković Dalibor
Milošević Bojan
Cvetković Aleksandar
Pavlović Mladen
OPŠTA MEDICINA
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
OM080067
OM100005
OM100006
OM100008
OM100009
OM100010
OM100011
OM100012
OM100014
OM100015
OM100016
OM100017
OM100018
OM100020
OM100021
OM100024
OM100025
OM100027
Tomašević Milena
Švonja Dubravka
Pešić Marijana
Stajić Zorica
Videnović Ana
Vuletić Marija
Vujić-Jović Nada
Vasić Biljana
Šaljić Mirela
Kenić-Janković Pelagija
Vujić SlaĊana
Ćosić Danica
Ilić Ivana
Vuleta Stanica
Ferajzić Elvira
Antonijević SlaĊana
Cupać Dragana
Gutić-Boţović Sanja
OTORINOLARINGOLOGIJA
70. OR090006
ORTOPEDIJA
71. OT080011
2
Red.
br.
broj dosijea
Ime i prezime
ocena
datum
položenog
ispita
PATOLOŠKA ANATOMIJA
72. PA080007
Bosić Martina
5
23.01.2014
Vujinović Ţeljka
Terzić Maja
Antić-Šućur Sanja
Ćopić-CERANIĆ Emanuela
Pećinar Ana
Catić Katarina
Mijatović Tatijana
Simić Stevica
Hajdarpašić Vesna
Stanimirović Aleksandar
Babić-Tošić Jelena
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
27.01.2014
23.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
23.01.2014
22.01.2014
23.01.2014
30.01.2014
22.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
Milivojević-Špica Dragana
5
29.01.2014
Mićić Dragana
Rebić Mladen
Vidojević-Kaliĉanin Vera
ĐorĊević Jelena
4
5
5
5
31.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
30.01.2014
Beloica Sanja
4
30.01.2014
Lazarević-Savić Marija
Kocić Svetlana
Mirĉetić Vladimir
Ĉotrić Vladimir
Pantelić Milan
Marinković Milorad
Milošević Uroš
Martinović Branka
Ćurĉić Vladimir
Ćorović Mersid
Bursać Jasmina
Stanković Marko
Nastasić-Mošić Miljana
4
5
5
4
3
5
5
4
5
4
4
5
5
31.01.2014
22.01.2014
20.01.2014
28.01.2014
23.01.2014
27.01.2014
23.01.2014
22.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
27.01.2014
24.01.2014
29.01.2014
5
4
23.01.2014
31.01.2014
5
5
5
5
20.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
PEDIJATRIJA
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
PE080005
PE080018
PE080022
PE080032
PE080034
PE080035
PE080051
PE090024
PE090028
PE090031
PE090033
PLASTIČNA I REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA
84. PR080001
PSIHIJATRIJA
85.
86.
87.
88.
PS070016
PS090010
PS090023
PS090024
PNEUMOFTIZIOLOGIJA
89. PU090005
RADIOLOGIJA
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
RA080009
RA080032
RA090022
RA090023
RA090024
RA090029
RA090030
RA090032
RA090033
RA090037
RA090038
RA090040
RA090041
TRANSFUZIOLOGIJA
103. TF090007
104. TF100005
Stamatović-Janićijević Nataša
Veliĉković Ana
URGENTNA MEDICINA
105.
106.
107.
108.
UM080018
UM090003
UM090013
UM090016
Stanković Olivera
Stranjanac Marija
Dolašević Sanja
Šaponjić Miloš
3
Red.
br.
broj dosijea
109.
110.
111.
112.
113.
114.
UM090017
UM090018
UM090020
UM090024
UM090026
UM090028
Ime i prezime
ocena
Vilotijević Ivana
Abazović DŢihan
Marinković Danijela
Matić Sneţana
Kostić Isidora
Velinov Boris
5
5
5
4
1
5
datum
položenog
ispita
22.01.2014
28.01.2014
22.01.2014
30.01.2014
20.01.2014
28.01.2014
Reljić Dejan
Petrović Nikola
Savić Goran
Popadić-Savić Nataša
4
5
5
5
31.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
29.01.2014
5
25.12.2013.
UROLOGIJA
115.
116.
117.
118.
UR080002
UR080003
UR080006
UR070001
VASKULARNA HIRURGIJA
119. VH110001
Banzić Igor
4
Download

položeni specijalistički ispiti na medicinskom fakultetu univerziteta u