ЈКП ,,Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЈН К.П. 2/2013-2
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА
1. ВРСТА ДОБАРА: Аутоелектрика за сва возила
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА
Партија 1-давачи
Jed.
Gar. Broj
Kol.
mer.
broj naloga
MIN 252638
304
180
kom
9
181
549
182
554
RB
Kataloški broj
Naziv dela
1
001 153 21 20
Davač broja obrtaja bregastog vratila
2
012 542 10 17
Davač temperature ulja u menjaču
kom
4
MIN 252639
3
008 545 76 24
Davač nivoa tečnosti
kom
14
MIN
4
000 153 99 32
Davač pritiska ulja
kom
15
5
003 542 25 18
005 542 58 18
Davač vazdušnog jastuka
kom
8
MIN
149
6
001 545 84 09
Davač malog kardana
kom
21
MIN
306
820
149
885
7
942 542 02 17
Davač nivoa tečnosti
kom
17
MIN
149
8
006 545 11 14
004 545 55 14
Davač ručne kočnice
kom
6
MIN
149
252631
9
011 542 50 17
Davač filtera vazduha
kom
4
MIN 252631
10
901 540 01 17
Davač istrošenosti kočnica, prednji
kom
10
MIN
820
166
11
901 540 02 17
Davač istrošenosti kočnica
kom
6
MIN
820
12
901 540 03 17
Davač istrošenosti kočnica
kom
4
MIN
166
13
008 545 75 24
Davač kondenzovane vode
kom
2
MIN
149
14
005 542 35 18
Davač ugla udaljenosti
kom
4
MIN
166
15
005 542 36 18
Davač ugla skretanja
kom
4
MIN
166
16
002 540 31 17
Davač nivoa ulja za upravljač
kom
1
454
235
17
930 540 35 10
Kabl davača kočnica (MB Actros
2532)
kom
2
454
235
18
4854770
Davač broja obrtaja (IVECO)
kom
1
273
252628
820
149
252619
308
820
MIN
149
361
156
4/35/А
ЈКП ,,Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЈН К.П. 2/2013-2
19
20
Davač pritiska goriva (IVECO
Eurocargo)
504053982
XS530b1PAM12
Davač proximity sa konektorom
XS1N30PA34OD
kom
1
170
172
kom
4
MIN
128
21
XS530B1PAL2
Davač proximity sa kablom 2[m]
kom
4
MIN
128
22
E631000000
ICB 12SN04PO
Davač vešanja 3. četke
kom
6
MIN
168
23
GR-0181
Davač istrošenosti kočionih klješta, 3
pola
kom
70
MIN
166
252663
Davač kočionih klješta sa poklopcem
kom
8
MIN
166
Davač nivoa tečnosti
kom
1
224
94
24
25
MY-100133-2
KG-996680
41241706
42538900
НАПОМЕНА:
ЗА ПОЗИЦИЈЕ од редног броја 1 до 19: Уколико понуђач не нуди резервне делове по каталошком броју,
за понуђени део мора да достави важећи Сертификат ISO/TS 16949 за произвођача понуђеног дела
Партија 2- електромагнет
RB
1
Kataloški broj
Jed. Kol. Gar. Broj
mer.
broj naloga
Elektromagnet za uključivanje pomoćnog kom
1
570
643
pogona, br. šasije: ZCFC4082005783571
3. Гарантни период:
испоруке.
Naziv dela
Минимални гарантни период мора износити 12 месеци од дана
4. Рок и начин испоруке: Испоручилац ће вршити испоруку сукцесивно, на основу писаног
захтева Наручиоца, према динамици и количини коју одреди Наручилац, а који не може бити
дужи од 21 календарски дан од дана пријема писаног захтева Наручиоца.
5. Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 60 (шездесет) календарских
дана од дана закључења уговора.
6. Место испоруке: Испорука предмета набавке је код Наручиоца на локацији ЈКП „Градска
чистоћа“, Београд, Мије Ковачевића 4.
НАПОМЕНА: ИСПОРУЧЕНИ ДЕЛОВИ МОРАЈУ БИТИ НОВИ
5/35/А
Download

Коригована техничка спецификација 30.04.2014.