ДИДАКТИКА 1
Програм предмета
Професор др Исидора Кораћ
Наставник практичних вештина Мирјана Томић, МА
Теме:
1. Дефинисање појма, значај и функција дидактике
2. Дидактика у савременој педагошкој теорији и пракси
3. Дидактички принципи
4. Учење на раним узрастима, стилови учења и варијабле које утичу на процес учења
5. Дизајнирање средине за учење, параметри доброг амбијента за учење на раним
узрастима
6. Социјални контекст учења - учење као интеракција; интеракција унутар групе
7. Вештине конципирања правила рада групе - као један од услова дизајнирања
средине за учење; права-одговорности-правила; како до добрих правила
8. Компетенције васпитача потребне за грађење подстицајне средине за учење
9. Руковођење групом, стилови руковођења васпитача, интерперсонални односи
(област лидерства и менаџмента, умеће процене адекватног стила руковођења и
његове примене у односу на тип групе и сл., како од стила руковођења зависи
интеракција унутар групе)
10. Очекивања васпитача као предиктор постигнућа деце
11. Личне теорије интелигенције као предиктор постигнућа деце
12. Mетоде, облици и технике рада – појам, како их бирамо
13. Облици рада – индивидуални, групни, фронтални, рад у пару
14. Методе подучавања – појам, класификација (на основу критеријума начин
сазнавања, на основу критеријума услов за процес учења)
15. Методе подучавања засноване на посматрању и показивању (предности, недостаци,
превазилажење потешкоћа, када их користити, улога васпитача и детета)
16. Методе засноване на речима - монолошка метода: описивање и причање;
дијалошка метода: разговор, дискусија и рад са текстом (предности, недостаци,
превазилажење потешкоћа, када их користити, улога васпитача и детета; питања за
подстицање дискусије)
17. Методе
засноване
на
практичним
активностима
(предности,
недостаци,
превазилажење потешкоћа, када их користити, улога васпитача и детета)
18. Проблемска метода подучавања: учење путем откривања (предности, недостаци,
превазилажење потешкоћа, када их користити, улога васпитача и детета)
19. Метода
подстицања
групе:
кооперативно
учење
(предности,
недостаци,
превазилажење потешкоћа, када их користити, улога васпитача и детета)
20. Метода усмерена на деловање: интегрисано учење (предности, недостаци,
превазилажење потешкоћа, када их користити, улога васпитача и детета)
21. Симулација, игре улога (предности, недостаци, превазилажење потешкоћа, када је
користити, улога васпитача и детета)
22. Учење у пројектима (предности, недостаци, превазилажење потешкоћа, када је
користити, улога васпитача и детета)
23. Радионица (предности, недостаци, превазилажење потешкоћа, када је користити,
улога васпитача и детета)
24. Технике рада: мождана олуја, акваријум, слагалица (предности, недостаци,
превазилажење потешкоћа, када је користити, улога васпитача и детета)
25. Различити типови активности: уводне, градивне, завршне
26. Различита питања на која васпитач даје одговоре у току планирања
27. Сазнали и применили у току праксе
Учење кроз учешће у интерактивној настави и испитивању сопственог искуства,
планирање васпитно-образовних активности кроз интерактивне и кооперативне методе и
технике рада, учешће у евалуацији ефеката реализованих активности. Практично
решавање проблемских ситуација кроз рад у пару, групни рад, анализу видео записа,
експертске групе.
Циљеви предмета су да: студенти упознају и разумеју различите дидактичке теорије и
принципе и њихов утицај на карактер васпитно-образовног рада, разумеју полазишта за
конципирање васпитно-образовног рада. Развијање компетенција студената потребних за
грађење подстицајне средине за учење и примену различитих метода, техника и облика
рада. Развијање способности аргументоване дискусије и презентације рада, подстицањем
критичког и стваралачког мишљења и позитивног професионалног става студената у
односу на унапређивање васпитно-образовног рада и развијање осетљивости за проблеме
и интересовање за њихово решавање.
Исходи предмета: Студенти разумеју различите дидактичке теорије и принципе и њихов
утицај на карактер васпитно-образовног рада, разумеју полазишта за конципирање
васпитно-образовног рада. Поседују компетенције потребне за грађење подстицајне
средине за учење и примену различитих метода, техника и облика рада. Способни су да
учествују у аргументованим дискусијама и презентацијама рада, имају позитиван
професионални став у односу на унапређивање васпитно-образовног рада и развили су
осетљивост за проблеме праксе и интересовање за њихово решавање.
Обавеза студената: Активно учешће у реализацији наставе (кроз дискусионе групе,
радионице и др. интерактивне методе рада) и израда и презентација рада: Експертска
група за поједину методу, технику и/или облик рада.
Литература:
Крњаић, С. (2002): Социјални односи и образовање, Београд: Институт за педагошка
истраживања , Вршац: Висока школа за образовање васпитача, 69-70. стр.
Крњаја, Ж. и Мишкељин, Л. (2006): Од учења ка подучавању, Лачарак: АМ Graphic, 99133 стр. (Методе подучавања)
Мишкељин, Л. и Вуколић, Н. (2013): Маша и Раша, Приручник за васпитаче, Београд:
Klett, 10-16 стр. (Унутрашња мотивација као основ учења у предшколском узрасту,
Кооперативно учење, Однос учења и подучавања), 26-29 стр. (Средина за учење).
Павловић Бренеселовић, Д. и Павловски (2000): Интерактина обука, Београд: Институт
за педагогију и андрагогију, 16-19 стр. (Полазишта интерактивне обуке, Типови
активности у интерактивној обуци), 111-118 стр. (Примери уводних активности), 120125 стр. (Методе и технике обуке), 126 стр. (Питања при избору метода), 174 стр.
(Васпитни стилови), 180-182 стр. (Улоге васпитача).
Павловић Бренеселовић, Д. и Павловски (2000): Партнерски однос у васпитању, Београд:
Институт за педагогију и андрагогију, 15-24 стр. (Партнерски однос у васпитању) 100101. стр. (Принципи реализације партнерског односа, улоге васпитача), 117-121. стр.
(Поступци партнерства наспрам дисциплиновања).
Пешић, М. (1982): Активности и улоге деце и васпитача, Предшколско дете, бр. 3, стр.
205-214; 1-2/83 стр. 67-84.
Приручни материјали за наставу овог предмета: Дидактика: дефинисање појма, значај
и функција; дидактички принципи, Очекивања васпитача као предиктор постигнућа деце,
Личне теорије интелигенције као предиктор постигнућа деце, Инвентар стилова
управљања групом, Правила рада групе, Методе, технике и облици рада, Питања на које
васпитач даје одговоре у току планирања.
Шира литература:
Група аутора (1995): Игром до спознаје, Београд: Публикум, 130-150 стр. (Каталог игара)
Download

ДИДАКТИКА 1 Програм предмета Професор др Исидора Кораћ