MANUÁL
K PROGRAMU
ENERGETIKA
verze
1.0.3.A
datum
2013-04-22
Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Obsah
1
ZPŮSOB ZNAČENÍ PROGRAMU ........................................................ 5
2
ZPŮSOB ZNAČENÍ MANUÁLU .......................................................... 6
3
ZMĚNOVÝ LIST MANUÁLU .............................................................. 7
4
ZMĚNOVÝ LIST PROGRAMU ............................................................ 8
5
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROGRAMU ....................................................10
5.1
O programu ................................................................................................... 10
5.2
Mám problém s přihlášením .......................................................................... 10
5.3
Základní práce se souborem v programu ENERGETIKA ................................... 13
5.3.1
Nabídka „SOUBOR“ v horní liště zobrazení prohlížeče .............................................. 13
5.3.2
Zobrazení „ZADÁNÍ“ v horní liště zobrazení prohlížeče ............................................. 16
5.3.3
Zobrazení „VÝPOČET“ v horní liště zobrazení prohlížeče ........................................... 17
5.3.3.1
Přehled piktogramů v zobrazení „VÝPOČET“ .................................................................... 18
5.3.4
Zobrazení „VÝSLEDKY“ v horní liště zobrazení prohlížeče .......................................... 21
5.4
Mám problém s odesláním souboru na výpočet ............................................. 22
5.5
Hlášení nestandardních (mám názor) výsledků výpočtů ................................. 23
5.6
Podílení zpracovatelů na zlepšování programu a manuálu ............................. 24
6
ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ – PODROBNÝ POPIS POSTUPU ........................25
6.1
ZÁKLADNÍ POPIS ZADÁVÁNÍ VÝPOČTU........................................................... 25
6.1.1
Konstrukce k nevytápěným prostorům..................................................................... 26
6.1.2
Konstrukce přilehlé k zemině ................................................................................... 28
6.1.3
Zadávání výplní ....................................................................................................... 29
6.1.4
Energeticky vztažná plocha ...................................................................................... 30
6.1.5
Další specifika zadání ............................................................................................... 30
6.2
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PRACOVNÍ PLOCHY ......................................................... 31
6.2.1
Pole navigace .......................................................................................................... 31
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
Základní přehled o rozsahu programu .............................................................................. 31
Funkce navigace: ............................................................................................................... 33
Informace o pozici v rámci programu ............................................................................... 35
6.2.2
Hlavní pracovní pole ................................................................................................ 36
6.2.3
Pole kontextové nápovědy ...................................................................................... 38
6.2.4
Co je formulář a podformulář................................................................................... 39
6.3
PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH FORMULÁŘŮ ZADÁNÍ ............................... 40
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
2
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.3.1
PRINCIPY ZADÁVÁNÍ ................................................................................................ 40
6.3.2
FORMULÁŘ ZÁKLADNÍ ÚDAJE .................................................................................. 41
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4
6.3.2.5
6.3.2.6
6.3.2.7
6.3.2.8
6.3.2.9
Způsob výpočtu ................................................................................................................. 41
Identifikační a administrativní údaje ................................................................................ 42
Zadání účelu zpracování průkazu...................................................................................... 47
Volba referenčního požadavku na budovu ....................................................................... 49
Zadání vnější extrémní návrhové teploty ......................................................................... 51
Zadání stínění budovy (pro infiltraci) ................................................................................ 52
Zadání převažující vnitřní návrhové teploty ..................................................................... 52
Výběr způsobu výpočtu tepelných ztrát distribucí ........................................................... 53
Doprovodné údaje k hodnocené budově ......................................................................... 54
6.3.3
FORMULÁŘ ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY .......................................................................... 55
6.3.3.1
6.3.3.2
6.3.3.3
6.3.3.4
6.3.3.5
6.3.3.6
6.3.3.7
6.3.3.8
6.3.3.9
6.3.3.10
6.3.3.11
6.3.3.12
6.3.3.13
6.3.3.14
6.3.3.15
6.3.3.16
6.3.3.17
6.3.3.18
6.3.3.19
Zadání referenčního požadavku na zónu .......................................................................... 56
Zadání profilu užívání zóny ............................................................................................... 57
Zadání podlahové plochy zóny ......................................................................................... 60
Zadání objemu zóny .......................................................................................................... 62
Zadání tepelné kapacity zóny ........................................................................................... 63
Zadání chlazení a řízeného větrání zóny ........................................................................... 65
Zadání účinnosti sdílení a distribuce tepla vytápěné zóny ............................................... 68
Využití solárních tepelných zisků ve výpočtu potřeby tepla ............................................. 90
Využití tepelných zisků z umělého osvětlení ve výpočtu potřeby tepla ........................... 92
Využití tepelných zisků od zařizovacích předmětů ve výpočtu potřeby tepla .................. 94
Využití tepelných zisků od osob ve výpočtu potřeby tepla............................................... 98
Zadání účinnosti sdílení a distribuce chladu chlazené zóny ........................................... 100
Zahrnutí solárních tepelných zisků do výpočtu potřeby chladu ..................................... 108
Zahrnutí tepelných zisků z umělého osvětlení do výpočtu potřeby chladu ................... 110
Zahrnutí tepelných zisků od zařizovacích předmětů do výpočtu potřeby chladu .......... 113
Zahrnutí tepelných zisků od osob do výpočtu potřeby chladu ....................................... 117
Zadání údajů pro výpočet infiltrace ................................................................................ 119
Pomocné energie na vytápění zadané v zóně ................................................................ 127
Pomocné energie na chlazení zadané v zóně ................................................................. 144
6.3.4
FORMULÁŘ KONSTRUKCE .......................................................................................161
6.3.5
FORMULÁŘ PLOCHY ...............................................................................................161
6.3.6
FORMULÁŘ TEPELNÉ VAZBY....................................................................................161
6.3.7
FORMULÁŘ POTŘEBA TV ........................................................................................161
6.3.8
FORMULÁŘ TEPLENÉ ZDROJE ..................................................................................161
6.3.9
FORMULÁŘ ZDROJE CHLADU ..................................................................................161
6.3.10
FORMULÁŘ VZDUCHOTECHNIKA ............................................................................. 161
6.3.11
FORMULÁŘ OHŘEV TV ............................................................................................161
6.3.12
FORMULÁŘ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ ...............................................................................161
6.3.13
FORMULÁŘ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE) ..................................................162
6.3.14
FORMULÁŘ NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ .....................................................................162
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
3
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.3.15
FORMULÁŘ ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ ..................................................162
7
ZNAČKY A JEDNOTKY ................................................................... 163
7.1
SEZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ VELIČIN.......................................................163
7.1.1
SEZNAM LATINSKÉ ABECEDY ...................................................................................163
7.1.2
SEZNAM ŘECKÉ ABECEDY ........................................................................................164
7.2
SEZNAM INDEXŮ ..........................................................................................165
8
SEZNAM TECHNICKÝCH NOREM A INFORMACÍ ............................ 167
9
SEZNAM DALŠÍCH PODKLADŮ ...................................................... 169
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
4
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
1 ZPŮSOB ZNAČENÍ PROGRAMU
Pro způsob přehledného značení verzí programu byl zvolen kód se třemi čísly.
Bude-li se měnit něco v programu, bude vždy vydána verze s vyšším číslem.
1. Číslo na první pozici značí doplnění způsobu výpočtů – viz kapitola
6.3.2.1, které jsou nabízeny zpracovateli.
2. Číslo na druhé pozici značí doplnění funkcionality programu. Například
doplnění dalšího formuláře pro zadání.
3. Číslo na třetí pozici značí průběžné aktualizace (opravy, menší změny
protokolu, zobrazování apod.)
Příklad označení verze programu:
2.1.4
Každá změna programu bude zaznamenávána se základním přehledem změn
na internetových stránkách www.stavebni-fyzika.cz v sekci technická podpora –
historie revizí.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
5
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
2 ZPŮSOB ZNAČENÍ MANUÁLU
Potřeba změn nebo doplnění v manuálu k programu ENERGETIKA může mít
kratší cyklus než změny v samotném programu. Z toho důvodu nese manuál
označení nejen samotné verze programu, ke které by vydán, ale přídomkem je
uvedeno i velké tiskací písmeno. Toto tiskací písmeno značí změnu nebo
doplnění manuálu v rámci jedné aktuální verze výpočetního programu
ENERGETIKA. Maximální počet změn manuálu k jedné verzi programu je tedy
definován počtem písmen latinské abecedy, tedy číslem 26 (vyjma písmen
s diakritikou a písmene „CH“).
Například označení manuálu:
2.1.4.D
Značí, že manuál byl vydán k verzi programu 2.1.4, a že pro tuto verzi byl
počtvrté doplněn nebo změněn, proto verze „D“.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
6
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
3 ZMĚNOVÝ LIST MANUÁLU
Každá vydaná nová verze manuálu bude mít přehlednou tabulku (níže)
s popsáním změn v manuálu, ke kterým došlo oproti předchozí verzi manuálu.
Tato tabulka přispěje k lepší orientaci ve změnách. Změna manuálu může
nastat na základě vydání nové verze programu, ale i třeba na základě
požadavku na lepší popis funkcionality současné verze programu. Z tohoto
důvodu uvítáme možnost, pokud se o připomínky k manuálu s námi podělíte a
umožníte tak jeho vývoj – viz kapitola 5.6.
Kapitola (popř. strana)
Verze manuálu:
Specifikace změny
Verze manuálu: 1.0.3.A – vydána 22.4.2013
K dispozici zatím podrobný popis zadání pro formuláře 1 (základní údaje) a 2
(základní popis zóny) a základní kapitoly ohledně práce se souborem a obecně
o internetové aplikaci programu ENERGETIKA. V průběhu bude manuál
postupně doplňován o další popisy zadávání pro ostatní formuláře.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
7
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
4 ZMĚNOVÝ LIST PROGRAMU
Ke každé nově vydané verzi programu bude v manuálu přehledná tabulka (níže)
s popsáním změn v programu, ke kterým došlo oproti předchozí verzi
programu. Tato tabulka přispěje k lepší orientaci ve změnách mezi jednotlivými
verzemi programu. Změna verze programu může nastat z mnoha důvodů a
novou verzi programu poznáte vždy zobrazením označení aktuální verze při
zadávání v programu i v protokolu programu (od verze 1.0.4). Pokud budete
mít jakékoliv připomínky k programu (funkcionalita, kontextová nápověda
apod.) uvítáme možnost, když se s námi o tyto připomínky podělíte a umožníte
tak jeho vývoj – viz kapitola 5.6.
V případě podezření na nestandardní (Vám podezřelý) výpočet nebo chybu
v zobrazení protokolu nebo chybu v některých funkcionalitách při zadávání, se
nám také ozvěte – viz kapitola 5.5. Pakliže vaše zaslaná připomínka bude
oprávněná, zareagujeme na ní vydáním aktualizace programu.
Specifikace změn v programu
Verze programu: 1.0.3 – vydána 16.4.2013
Úprava výpočtu limitů Uem
Do celkové dodané energie je nově započtena dle vyhl. 78/2013 Sb. i energie
okolního prostředí
Upravena citlivost zadání na desetinou čárku
Aktualizace zadávacích formulářů.
Aktualizace grafického vyjádření.
Aktualizace zobrazení protokolu.
Verze programu: 1.0.2 – vydána 11.4.2013
Opravena chyba, kdy nedocházelo k propsání některých hodnot ze zadání do
protokolu
Úprava zadání osvětlení v nevytápěných zónách.
Oprava situace, kdy mohlo docházet ke ztrátě propojení konstrukcí mezi
zónami, nebo k nezobrazení konstrukce v protokolu.
Úprava stanovení celkové ochlazované plochy obálky budovy
Oprava nepřesného stanovení tepelné ztráty větráním v neprovozních
hodinách
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
8
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Úprava výpočtu rekuperace tepla
Oprava zobrazování záporného znaménka u potřeby energie na chlazení
Oprava účinnosti chlazení referenční budovy
Oprava redukce primární energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou
energie
Aktualizace zadávacích formulářů
Aktualizace zobrazení protokolu.
Verze programu: 1.0.1 – vydána 8.4.2013
Možnost vytvářet adresářovou strukturu při ukládání souborů na serverové
úložiště.
Úprava výpočtu pomocné energie na vytápění. V některých případech mohla
vycházet nulová spotřeba.
Odstranění případu, kdy v některých situacích nedocházelo k redukci
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy pro nové budovy.
Odstranění problémů s výpočtem umělého osvětlení v případě vícezónových
objektů.
Aktualizace výpočtu spotřeby energie na chlazení. V případě, kdy nebylo
chlazení zajišťováno pomocí VZT, mohla vycházet nulová spotřeba.
Aktualizace výpočtu energie na větrání. Změna výpočtu referenční budovy,
odstranění chyby při přepočtu jednotek.
Aktualizace zadávacích formulářů.
Aktualizace grafického vyjádření.
Aktualizace zobrazení protokolu.
Změna navigace v části "Výsledky"
Verze programu: 1.0.0 – vydána 29.3.2013
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
9
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROGRAMU
5.1 O programu
Programy pro stavební fyziku firmy DEK a.s. jsou webovými aplikacemi. Veškeré
práce v programu probíhají na webovém serveru. Pro používání programů tedy
nepotřebujete žádné specifické nastavení Vašeho počítače. Pro práci s
programy jsou klíčové pouze internetové prohlížeče. Webové aplikace využívají
technologie, které jsou podporovány internetovými prohlížeči Mozilla Firefox,
Google Chrome, Apple Safari a Opera. Pro ostatní prohlížeče (včetně Internet
Explorer) není bohužel chod aplikace garantován.
Pokud máte některý z doporučených internetových prohlížečů, tak práce se
souborem (způsob ukládání) na váš počítač je věcí nastavení tohoto prohlížeče!
5.2 Mám problém s přihlášením
Problémy s přihlášením mohou nastat nově registrovaným uživatelům i
stávajícím DEKPARTNERŮM z několika důvodů. Níže jsou postupně
vyjmenovány od nejčastějších po méně obvyklé. Pakliže se neodstraní vaše
potíže s přihlášením ani po aplikaci některé z níže uvedených rad, kontaktujte
nás na email [email protected] Do předmětu prosíme uvést příjmeníproblém s přihlášením, a pakliže jste DEKPARTNER, tak uvést i tuto okolnost –
Příklad pro DEKPARTNERA: Varga-problém s přihlášením-DEKPARTNER, nebo
příklad pro osobu, která není DEKPARTNEREM: Varga-problém s přihlášením.
Tímto jednoduchým popsáním předmětu v emailu nám velmi usnadníte
administraci zaslaných emailů a zároveň ji umožníte zrychlit. Pokud je váš
problém akutní a nesnese odkladu, kontaktujte nás na mobilním telefonním
čísle: 733 168 429.
Po spuštění programu ENERGETIKA a následné snaze o přihlášení, se u
některých uživatelů vyskytly problémy. Pro přihlášení „zůstali viset“ třeba na
této stránce:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
10
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Jaké jsou příčiny?
OBECNĚ:
1. Nejčastější potíže mají uživatele, kteří používají prohlížeč Internet
Explorer (IE). Proto doporučujeme rovnou instalaci jiného prohlížeče
např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera apod. Základ prohlížeče IE
vznikl v době, kdy nebyly běžně rozšířeny internetové aplikace, proto z
tohoto důvodu tento prohlížeč nedoporučujeme.
2. Pokud používáte některý z výše doporučených internetových prohlížečů,
a přesto nefunguje správně přihlášení, jsou možné další dva důvody:
3. Pomocí tohoto internetového prohlížeče jste již navštívili naší DEMO
verzi aplikace ENERGETIKA před vydáním této verze 1.0.0 (29.3.2013). V
takovém případě prosím vymažte mezipaměť tohoto prohlížeče (cache) a
přihlaste se prosím znovu.
4. Problém může také způsobit, pokud jste se registrovali vícekrát se
stejným přihlašovacím jménem, ale jiným heslem. Pokud k tomu došlo,
kontaktujte nás. Nadbytečný účet bude administrátorem smazán. Poté
by mělo fungovat přihlášení normálně.
DEKPARTNEŘI:
Jsem DEKPARTNEREM a mám svůj účet DEKPARTNERA. Pokud Vám nešlo
přihlášení a přitom jste vyřešili podmínky bodu 1) a 2), mělo by jít rovnou
přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla jako máte na účtu DEKPARTNER
a zatržení zatržítka „přihlášení přes DEKPARTNER“.
Pokud nezafungoval bod 3) může to být z následujícího důvodu:
I když jste DEKPARTNER, zaregistrovali jste se (vytvořili jste) nový účet na
www.stavebni-fyzika.cz se stejným přihlašovacím jménem jako máte na účtu
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
11
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
DEKPARTNERA se stejným nebo odlišným heslem. Toto je duplicita, kterou je
třeba odstranit, aby fungovalo řádné přihlášení přes DEKPARTNERA –
kontaktujte nás.
Ještě je nutno zmínit i krajní možnost, byť logickou, která však vyplývá z bodu
3). Nesprávně jste zadali své přihlašovací jméno nebo heslo nebo jste
zapomněli zatrhnout „přihlášení přes DEKPARTNER“ při přihlášení přes
DEKPARTNER.
Pokud ani po těchto radách se Vám nepodaří přihlásit nově registrovaným
účastníkům nebo DEKPARTNERŮM, obraťte se na výše uvedený kontakt.
Co respektive kdo je DEKPARTNER?
Cílem programu DEKPARTNER je technicky podporovat partnery, kteří aktivně
používají naše vyspělé materiály a progresivní technická řešení. Účastníci
programu DEKPARTNER mají snadný přístup nejen k technické podpoře, ale
také k projekčním a expertním službám skupiny DEK.
Více se dozvíte na www.dekpartner.cz
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
12
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
5.3 Základní práce se souborem v programu ENERGETIKA
5.3.1 Nabídka „SOUBOR“ v horní liště zobrazení prohlížeče
Po přihlášení vstoupíte do aplikace ENERGETIKA. Automaticky se Vám otevře
prázdný soubor zadání s přednastavenou jednou zónou.
V nabídce „souboru“ jsou tyto možnosti:
•
•
•
•
•
Nový
Otevřít
Uložit
Uložit jako
Zavřít
Při volbě „Nový“ se Vám otevře prázdný formulář pro zadání na hlavním
pracovním poli programu. Před tímto úkonem se Vás program samozřejmě
vždy dotáže, zda stávající soubor, chcete uložit či nikoliv.
Tlačítko „neukládat“ znamená, že zadaný soubor nechci uložit (v případě
nového souboru) nebo v případě již uloženého souboru nechci uložit zadané
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
13
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
změny od posledního uložení. Tlačítko „storno“ znamená ukončení této
nabídky, resp. modálního okna. Modální okno je možné zavřít také kliknutím na
křížek v pravém horním rohu – výsledek je pak stejný jako v případě kliknutí na
tlačítko „storno“.
Tlačítko uložit funguje naprosto shodně jako volba „uložit“ v nabídce menu po
najetí na „soubor“ v horní liště programu. Po jeho stisknutí se nám objeví okno
s výzvou pro výběr úložiště. Máme na výběr ze dvou možností:
• Serverové úložiště
• Tento počítač
Serverové úložiště: Každý uživatel má pod svým jménem svůj adresář na
serverovém úložišti tvůrců programu – tj. na serveru, na kterém probíhá
výpočet zaslaných souborů. V případě uložení na server, je soubor uložen pouze
na tento server do adresáře zpracovatele, odkud může být kdykoliv vyvolán
zpracovatelem pro otevření v aplikaci. Server běží nonstop 24 h denně.
Po kliknutí na „serverové úložiště“ si můžete vytvořit na svém vlastním účtu
adresáře pomocí zeleného tlačítka. Po jeho aktivaci budete následně vyzvání
k zadání názvu adresáře a k potvrzení volby. Serverové úložiště pracuje na
stejném principu, jako jsou emailové servery – každý přihlášený má svoji
schránku a v ní si tvoří různé podadresáře dle vlastního požadavku. Po výběru
místa uložení souboru soubor uložíme potvrzením „OK“.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
14
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Jak přesunout soubor do nově vytvořeného adresáře na serveru?
Do nově vytvořeného adresáře přesuneme otevřený soubor v aplikaci tak, že na
horní liště klikneme na „soubor“ a následně „uložit“ (v případě, že předmětný
soubor ještě nemáme nikde na serveru uložený) nebo následně na „uložit jako“
(v případě, že předmětný soubor již máme někde na serveru uložený) a
vybereme adresář, kam jej chceme uložit. Ve druhém případě se předmětný
soubor z původního úložiště na serveru přesune do požadovaného úložiště na
serveru.
Tento počítač: Tuto volbu není nutno blíže vysvětlovat. Snad jen zdůrazním
specifika ukládání souboru internetovým prohlížečem. Jestli se Vás bude
prohlížeč ptát, kam chcete soubor uložit či nikoliv nebo zda soubor přepisovat
či nikoliv, je věcí nastavení internetového prohlížeče na vašem počítači!
• V internetovém prohlížeči můžete mít nastaveno automatické ukládání i
s nadefinovaným úložištěm (adresářem), kam se soubory automaticky
ukládají. Pokud prohlížeč ukládá ten samý soubor několikrát po sobě,
může se buď soubor přepisovat nebo vždy ukládat s verzováním 1,2,3
atd. V tomto případě pak volby „uložit“ a „uložit jako“ fungují stejně a
soubor se Vám rovnou uloží na předem v prohlížeči definované úložiště.
• Někdo automaticky nastavené úložiště v internetovém prohlížeči nemá a
při každém požadavku uložit na tento počítač, se otevře adresářová
struktura na vašem prohlížeči pro volbu adresáře pro uložení souboru.
Způsob práce s přesouváním, kopírováním a ukládáním souboru na vlastním
počítači je plně v režii uživatele, resp. nastavení jeho internetového prohlížeče.
Pakliže přihlédnete k některým specifikům práce v internetovém prohlížeči,
funguje tato nabídka naprosto stejně, jako jste zvyklí v například v případě
programů MS Office.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
15
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
5.3.2 Zobrazení „ZADÁNÍ“ v horní liště zobrazení prohlížeče
Zobrazení slouží k základní rychlé orientaci, kde se z hlediska práce se
souborem nacházím. Aktuální zobrazení je vždy odlišeno v této liště jiným
odstínem.
V zobrazení na horní liště jsou zobrazená tlačítka:
• Zadání
• Výpočet
• Výsledky
Zadání nenabízí žádné volby. Informuje Vás pouze, že se nacházíte v zadání –
tzn. zobrazuje se Vám pracovní pole a v něm jednotlivé pracovní formuláře pro
zadání a výběr hodnot pro hodnocenou budovu. Práce v zadání – co a jak
vyplňovat apod. viz kapitola 6.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
16
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
5.3.3 Zobrazení „VÝPOČET“ v horní liště zobrazení prohlížeče
Zobrazení slouží k základní rychlé orientaci, kde se z hlediska práce se
souborem nacházím. Aktuální zobrazení je vždy odlišeno v této liště jiným
odstínem.
V zobrazení na horní liště jsou zobrazená tlačítka:
• Zadání
• Výpočet
• Výsledky
Zobrazení „výpočet“ nenabízí žádné menu. Jeho volbou se nám otevře modální
okno se seznamem již zaslaných souborů k výpočtu uživatelem spolu s dalšími
informacemi. Těmito informacemi jsou:
•
•
•
•
počet zaslaných verzí jednoho souboru k výpočtu
datum a čas zaslání poslední verze souboru k výpočtu
stav výpočtu – viz kapitola 5.3.3.1 o piktogramech.
O tom, zda je k dispozici i seznam s předchozími verzemi výpočtů pro
jeden soubor - viz kapitola 5.3.3.1 o piktogramech.
Po kliknutí modrého tlačítka „odeslat soubor k výpočtu“ je soubor, který je
aktuálně otevřen v zadání odeslán k výpočtu na server. Po jeho vypočítání si
nahrajete soubor s výsledky, jejich zobrazení vyvoláte ve „výsledcích“ – viz
kapitola 5.3.4.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
17
2013-04-22
5.3.3.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Přehled piktogramů v zobrazení „VÝPOČET“
Zobrazení piktogramu
Funkce piktogramu
Piktogram – ikona pro smazání.
• V případě, že jsme v seznamu výsledků
vypočítaných pro jeden soubor, tak po
jejím kliknutí se nám smaže pouze ta
verze výpočtu k tomuto souboru, kterou
chceme smazat.
• V případě, že jsme v seznamu souborů,
tak po jejím kliknutí se nám smažou
všechny verze výpočtů již spočítaných
k tomuto jednomu souboru
Poznámka: „jeden soubor“ v tomto vysvětlení
znamená soubor se stejným názvem.
Pakliže jsme na seznamu souborů, tak tento
piktogram-ikona značí, že k tomuto souboru
jsou k dispozici již dříve vypočítané výsledky.
Po kliknutí na tuto ikonu se nám zobrazí
seznam vypočítaných verzí k tomuto souboru.
Když se tento piktogram nezobrazí, znamená
to, že jsme tento soubor ještě k výpočtu
nezaslali, resp. není k dispozici žádná
předchozí verze výpočtu.
Tento piktogram-ikona způsobí po jejím
kliknutí nahrání vypočítaných výsledku do
zobrazení „výsledky“– viz kapitola 5.3.3.
Pokud jsme na seznamu souborů, tak po
kliknutí na tuto ikonu se nám nahrají vždy
výsledky z poslední spočítané verze. Pokud
jsme na seznamu výsledků, můžeme si vybrat,
která konkrétní verze výsledků se nám má
zobrazit, resp. nahrát do výsledků.
Tento piktogram-ikona značí stav „výpočtu“.
V tomto případě značí – výpočet je hotov. Tzn.,
že ikonou výše lze nahrát vypočítaný výsledek
do zobrazení výsledků.
Tento piktogram-ikona značí stav „výpočtu“.
V tomto případě značí – zadání je zasláno na
server k výpočtu. Tento piktogram indikuje
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
18
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
dobu od odeslání souboru k výpočtu po
skončení výpočtu. Tato doba se v reálu skládá
ze dvou částí:
• Čekání zaslaného souboru na výpočet ve
frontě na serveru
• Výpočet zaslaného programu serverem
Druhá část se nám zobrazuje „zeleným
indikátorem“ postupu výpočtu – viz obrázek
níže.
Poznámka: cca v polovině zobrazení „zeleného
indikátoru“
dojde
k jeho
chvilkovému
zpomalení. Toto je způsobeno nutnými
objemnými výpočetními kroky zhruba v ½
výpočetních algoritmů.
Piktogram chyby. V takovém případě si prosím
zkontrolujte, zda máte vše řádně zadáno a
stabilní připojení k internetu. Pokud z vašeho
hlediska je vše v pořádku a přesto tento
problém přetrvává, obraťte se prosím na nás
s přesným popisem situace – viz kapitola 5.4.
Příklad zobrazení okna výpočet:
V seznamu souborů máme dva soubory. Aktuální otevřený soubor v zadání
máme soubor s názvem 2013-004144-VP. Po stisknutí modrého tlačítka
„odeslat soubor k výpočtu“ je odeslán zadaný soubor na server k výpočtu.
Jakmile je odeslaný soubor serverem počítán, objeví se „zelený indikátor“. Po
dokončení výpočtu „zelený indikátor“ zmizí a objeví se piktogram hotového
výpočtu. Tento příklad také značí, že soubor 2013-004144-VP je zaslán
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
19
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
k výpočtu poprvé, proto se do skončení prvního výpočtu tohoto souboru
neobjeví piktogram pro nahrání výsledů do zobrazení „výsledky“. Současně také
není u tohoto souboru seznam již vypočítaných verzí. Naopak soubor 2013004178-VP byl z výpočtu zaslán již 20x.
Poznámka: Aktivovat tlačítko soubor k výpočtu, resp. poslat soubor k výpočtu
lze odeslat vždy pouze jednou při každém otevření modálního okna „Přehled
zaslaných souborů k výpočtu“. Je to ochrana proti například nechtěnému
vícenásobnému odeslání souboru na výpočet.
Poznámka: Zatržítko „vytvořit novou verzi“ zatrhneme v případě, že
nechceme poslední spočítanou verzi tohoto souboru přepsat. Pokud
nezatrhneme, poslední spočítaná verze k tomuto souboru se automaticky
přepíše výsledkem aktuálně zaslaného výpočtu tohoto souboru.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
20
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
5.3.4 Zobrazení „VÝSLEDKY“ v horní liště zobrazení prohlížeče
Zobrazení slouží k základní rychlé orientaci, kde se z hlediska práce se
souborem nacházím. Aktuální zobrazení je vždy odlišeno v této liště jiným
odstínem.
V zobrazení na horní liště jsou zobrazená tlačítka:
• Zadání
• Výpočet
• Výsledky
Zobrazení „výsledky“ nenabízí žádné menu. Jeho volbou se nám otevře prázdná
hlavní pracovní plocha programu. V levém menu jsou k dispozici tlačítka:
• zobrazit štítek
• zobrazit protokol
Po kliknutí na tlačítko se zobrazí příslušná část průkazu energetické náročnosti
budovy – tedy protokol nebo štítek, který se správně odborně nazývá: Grafické
vyjádření průkazu energetické náročnosti budovy! Vedle těchto tlačítek jsou
ikony pro vyvolání „pdf“ verze těchto protokolů.
Poznámka: Ve výsledcích se zobrazí ta verze výsledku, která byla v zobrazení
„výpočet“ vybrána!
V dalších verzích programu budou postupně přidávání další možnosti různých
zobrazení výsledků.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
21
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
5.4 Mám problém s odesláním souboru na výpočet
Možné důvody:
1. Příliš dlouhý název souboru. Pakliže máte název souboru delší jak 100
znaků, nelze soubor odeslat na server pro výpočet
2. Ztráta připojení nebo slabé připojení svou kapacitou nebo vypadávání
připojení k internetu
3. Pro odeslánu souboru na výpočet a zobrazení výsledků musí být
zpracovatel on-line na internetu. Kapacitě (rychlosti) internetového
připojení a zatížení serveru, na kterém probíhá výpočet, odpovídá i
rychlost zpracování Vámi zadaných požadavků. Pakliže proběhlo úspěšné
uložení souboru na server, je zpracovatel o tom vždy vyrozuměn
uvedením této informace.
Veškeré ostatní problémy toho typu nám prosím zasílejte. Umožníte nám tak
maximální rychle reagovat na případné „IT“ nestandardnosti. V těchto
případech nám prosím zašlete email s přesným popisem problému na:
[email protected] Do předmětu emailu prosím napsat: ENERGETIKAproblém IT.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
22
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
5.5 Hlášení nestandardních (mám názor) výsledků výpočtů
Program ENERGETIKA je svou složitostí velice rozsáhlý. Různé kombinace zadání
dosahují stovek až tisíce kombinací. Ačkoliv tvůrci programu neustále
diagnostikují různé kombinace zadání a validitu výsledků, nevylučujeme
v krajním případě nestandardní výsledky.
Uživatel programu ENERGETIKA může v ojedinělých případech shledat
vypočítaný výsledek programem ENERGETIKA za neodpovídající zadání. Veškerá
taková podezření prosím hlaste s přesným popisem na email: [email protected] Do předmětu emailu prosím napsat: ENERGETIKA-problém výpočet.
Vámi zadaný soubor se zadání prosím přiložte do přílohy tohoto emailu.
Veškeré Vámi zaslané fundované podněty budou překontrolovány tvůrci
programu ENERGETIKA. Pakliže bude diagnostikováno skutečné nestandardní
výpočetní chování programu na základě zadané kombinace zadání, bude tvůrci
programu okamžitě napraveno v aktualizaci programu.
Poznámka: Veškeré hlášení o nestandardním chování je ryze dobrovolné. Záleží
na Vás jako zpracovateli, zda nám, resp. Vám všem pomůžete program
zlepšovat.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
23
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
5.6 Podílení zpracovatelů na zlepšování programu a manuálu
Uživatel programu ENERGETIKA se může v případě zájmu aktivně podílet na
vývoji a zlepšování programu a zlepšování kvality a přesnosti manuálu. Veškeré
podněty na doplnění funkcí, zlepšení ovládání, doplnění nápověd, popisů apod.,
mohou uživatelé zaslat s patřičným přesným popisem na email: [email protected] Do předmětu emailu prosím napsat: ENERGETIKA-podnět program
nebo ENERGETIKA-podnět manuál.
Poznámka: Veškeré Vámi zaslané fundované podněty a nápady budou brány
v potaz při dalším vývoji a zlepšování programu ENERGETIKA. Uživatelé
programu se tak mohou sami podílet na maximálním uživatelském komfortu
programu pro zadávání včetně širokého spektra výpočetních funkcionalit
programu. Veškeré zaslané podněty jsou ryze dobrovolné a bez nároku na
případné „duševní vlastnictví“ poskytnutého a eventuálně zapracovaného
podnětu v dalších verzích programu ENERGETIKA.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
24
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6 ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ – PODROBNÝ POPIS POSTUPU
6.1 ZÁKLADNÍ POPIS ZADÁVÁNÍ VÝPOČTU
Zde popíšeme několik principů, resp. specifik programu ENERGETIKA co a jak
zadávat. Princip výpočtu potřeby a spotřeby energie je pořád stejný – je
definován normami, ať jste zpracovali průkaz v různých programech
hodnotících energetickou náročnost budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.
nebo budete hodnotit energetickou náročnost budov podle nové vyhlášky č.
78/2013 Sb. v programu ENERGETIKA.
Co se samozřejmě mezi jednotlivými programy liší, je způsob zadávání. Uvedu
to názorně na příkladu:
V některém programu zadáte jednu konstrukci výplně pro celý objekt (pokud má
samozřejmě stejný součinitel prostupu tepla). A následně k této konstrukci
vypisujte její plochy na jednotlivé světové strany. Má to tu výhodu, že konstrukci
zadáváte jenom jednou, ale to s sebou nese třeba problém, že sklon výplně a její
stínění můžete zadat jen v celku pro tuto konstrukci, nikoliv pro každé okno. A to
někdy vadit může a někdy nemusí. Další možností je zadat každé okno jako
konstrukci zvlášť a pak u každého okna můžete zadat jeho orientaci ke
světovým stranám, sklon okna a jeho stínění samostatně.
Je to jen o přístupu tvůrce programu, co uzná vzhledem k jeho funkcionalitám
za optimální způsob zadávání. Ano, může být zvolen způsob odlišný od zvyklostí
některý programů, ale má to své důvody a věříme, že jsou ke zlepšení komfortu
zadávání a funkcionalit programu.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
25
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.1.1 Konstrukce k nevytápěným prostorům
V současné aplikaci ENERGETIKA je nutno tepelné ztráty skrze dělící konstrukce
oddělující vytápěný a nevytápěný prostor počítat bilanční metodou dle normy
ČSN EN 13 789. To znamená, že korektně se musí zadávat i nevytápěné
prostory (suterény, půdy apod.) jako samostatné zóny s profilem užívání č. 42 –
obecná nevytápěná zóna nebo č. 43 prostor pod zvýšenou podlahou – viz
kapitola 6.3.3.2.
Bilanční metoda znamená, že jsou spočítány měrné tepelné toky přes dělící
konstrukci mezi vytápěným a nevytápěným prostorem a pak měrné tepelné
toky mezi nevytápěným prostorem a vnějším prostředím (vzduch-exteriér,
zemina). Do měrného tepelného toku mezi nevytápěným prostorem a
exteriérem je zahrnut i měrný tepelný tok větráním mezi nevytápěným
prostorem a exteriérem. Z bilančního porovnání tepelných toků získáme
redukční činitel „b“ měrných tepelných ztrát pro dělící konstrukci mezi
vytápěným a nevytápěným prostorem.
Současná verze výpočetního programu ENERGETIKA neumožňuje zadávat tento
redukční činitel „b“ přímo, nebo teplotu v nevytápěném prostoru přímo,
z čehož by tento redukční činitel „b“ měrných tepelných ztrát vyplynul. Přímým
zadáním se z hlediska energetických ztrát můžeme dopustit nemalé chyby,
která je odlišná případ od případu.
Nelze tedy počítat v současné verzi programu ENERGETIKA například bytový
nebo rodinný dům s nevytápěným suterénem jako jednozónové zadání. Pokud
v současné verzi programu ENERGETIKA například máte RD s nevytápěným
suterénem a nevytápěnou půdou, musíte v programu volit 3 zóny. 1. zóna bude
např. nevytápěný suterén (=obecná nevytápěná zóna), 2. Zóna bude například
vytápěná část RD (RD - obytná část) a 3. nevytápěná půda (=obecná nevytápěná
zóna). K jednotlivým zónám nadefinujete jejich obalové konstrukce včetně
uvedení dělících konstrukcí mezi jednotlivými zónami. Program pak sám v
protokolu dopočítá redukční činitel "b" bilanční metodou.
Z toho plyne i skutečnost, že musíme zadat i konstrukce, které oddělují
nevytápěný prostor od exteriéru.
Pro někoho to může být „o minutu“ pracnější při zadání, nicméně takto je to
korektně a normově správný přístup.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
26
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Na výpočet redukčního činitele „b“ má vliv mnoho okolností:
• konstrukce, resp. její tepelný odpor mezi vytápěným a nevytápěným
prostorem
• konstrukce, resp. jejích tepelný odpor mezi nevytápěným prostorem a
exteriérem
• výměna vzduchu mezi nevytápěným prostorem a exteriérem
• výměna vzduchu mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (v
programu je vždy uvažována za nulovou dle ČSN EN 13 789, aby nedošlo
k podcenění tepelných ztrát skrz dělící konstrukci)
Z historické praxe, po které je však stále voláno, se tento redukční činitel
"b"stanovoval rovnou dle tabulek z ČSN 73 0540-3, kde je tento redukční činitel
uveden pro typické příklady (strop k půdě, podlaha nad suterénem atd.).
Pomocí tohoto zadání (bilančními toky) dokážete přesně definovat vliv
například zateplení suterénní stěny mezi nevytápěným prostorem
a exteriérem na tepelné ztráty podlahy nad tímto suterénem, což přímým
zadání redukčního činitele "b" je vyloženě na odhadu a zkušenosti zpracovatele.
Někdo pak tento redukční činitel "b" v takovém případě neměnil po zateplení
suterénní stěny vůbec a zbytečně tak zvyšoval energetickou náročnost
hodnocené budovy.
Jelikož užití jedné tabulkové hodnoty redukčního činitele "b" pro daný typ
případu bez vlivu konkrétního technického a dispozičního řešení může vést i k
velmi nepřesně stanoveným tepelným ztrátám, je v této verzi programu zatím
potlačena možnost zadávat tyto redukční činitele "b" tepelných ztrát přímo dle
tabulky v této normě ČSN 73 0540-3.
Nicméně jsme se rozhodli vzhledem k velkému volání uživatelů po možnosti
zadávat tuto redukci "b" přímo, umožnit v budoucích verzích aplikace
ENERGETIKA i tento způsob zadání. S tím, že je na zpracovateli, který způsob
zadání zvolí - zda přesnou bilanční metodou nebo tabulkovou hodnotou. Bližší
termín zapracování této funkcionality bude upřesněn později.
Tato možnost volby výpočtu, resp. zadání pro výpočet tepelných ztrát již
funguje v případě konstrukcí přilehlých k zemině.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
27
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.1.2 Konstrukce přilehlé k zemině
Konstrukce přilehlé k zemině, resp. jejich tepelné ztráty lze zadat dvěma
způsoby:
• Zadním teploty zeminy přilehlé ke konstrukci
• Výpočet dle ČSN EN 13 370
Jako v případě redukčních činitelů měrných teplených ztrát „b“u konstrukcí
přilehlých k nevytápěným prostorům je výpočet korektní bilanční metodou dle
ČSN EN 13 789, tak je i korektní výpočet tepelných ztrát do zeminy podle normy
ČSN EN 13 370. Výpočet se zadáním teploty přilehlé zeminy je analogický
s přímým zadáním redukčního činitele „b“ u konstrukcí oddělující vytápěný
prostor od nevytápěného prostoru včetně uvedených rizik možných odlišností
výsledných tepelných ztrát.
Více viz kapitola 6.3.5.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
28
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.1.3 Zadávání výplní
V tomto programu je uveden následující princip zadávání: Jako samostatnou
konstrukci musím zadat:
•
•
•
•
•
•
všechny výplně s odlišným součinitelem prostupu tepla
všechny výplně s odlišným součinitelem prostupu tepla zasklení
všechny výplně s odlišným činitelem solární propustnosti zasklení
všechny výplně s jiným podílem neprůsvitných prvků z celé výplně
všechny výplně s jinou orientací ke světovým stranám
všechny výplně s odlišným sklonem výplně
Příklad 1:
V na objektu mám pouze jeden typ výplní. Výplně jsou orientovány ke třem
světovým stranám JV,JZ,Z. Sklon výplní je pro všechny konstrukce stejný např.
90o-svislé. Pro takto zadané výchozí podmínky musím na záložce „výplně“ (na
formuláři „konstrukce“) nadefinovat 3 stejné konstrukce - výplně. Jednu
konstrukci-výplň pak v plochách přiřadím ke světové straně JV, druhou ke
světové straně JZ a třetí ke světové straně Z.
Proto u podformulářů jednotlivých konstrukcí je umístěno tlačítko duplikovat
pro jednoduché kopírování jednou zadaných konstrukcí. Viz kapitola 6.3.4. a
6.3.5.
Příklad 2:
V na objektu mám pouze jeden typ výplní. Výplně jsou orientovány ke třem
světovým stranám JV, JZ, Z. Sklon výplní je na každé „fasádě ke světovým
stranám“ dvojí např. 90oa 60o. Pro takto zadané výchozí podmínky musím na
záložce „výplně“ (na formuláři „konstrukce“) nadefinovat 6 stejných konstrukcí.
Ke dvěma konstrukcím pak v plochách přiřadím světovou stranu JV a k jedné
z nich sklon 90o a ke druhé sklon 60o. Podobně u zbývajících konstrukcí.
Proto u podformulářů jednotlivých konstrukcí je umístěno tlačítko duplikovat
pro jednoduché kopírování jednou zadaných konstrukcí. Viz kapitola 6.3.4. a
6.3.5.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
29
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.1.4 Energeticky vztažná plocha
Toto vysvětlení se nevztahuje ani tak k zadávání, ale spíše k vysvětlení, co je tou
podlahovou plochou, ke které se vztahuje ona měrná energetická náročnost
hodnoceného objektu myšleno.
Tuto plochu nazýváme energeticky vztažnou a její definice je uvedena níže.
Celková energeticky vztažná plocha se stanoví jako součet půdorysných ploch
všech podlaží všech zón s upravovaným vnitřním prostředím z hlediska
požadavku na vnitřní teplotu v zóně.
Součet podlahové plochy Af (z vnějších rozměrů) zón s upravovanou vnitřní
teplotou tedy tvoří onu energeticky vztažnou plochu.
Pakliže máme nevytápěné zóny, ve kterých se nachází umělé osvětlení nebo
například řízené větrání, případně příprava TV, tato energie je započítána do
celkové dodané energie do objektu, ale podlahová ploch těchto zón Af není
započítána do energeticky vztažné plochy.
Poznámka: Oproti hodnocení energetické náročnosti budovy dle zrušené
vyhlášky č. 148/2007 Sb. se v tomto ohledu děje zásadní změna. Energeticky
vztažná plocha se bere z vnějších rozměrů, nikoliv z vnitřních – viz kapitola
6.3.3.3.
6.1.5 Další specifika zadání
Co nejdříve zadávací pole programu upravíme tak, aby se mohly čísla zadávat
pomocí desetinné čárky dle zvyklostí v ČR. Nyní prosím zadávejte všechna
čísla s desetinnou tečkou.
Pokud byste potřebovali vysvětlit v manuálu další specifika zadání, ozvěte se
nám. Kontakt viz kapitola - 5.6.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
30
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.2 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PRACOVNÍ PLOCHY
Základní členění pracovní plochy obsahuje tři části. Z leva doprava je to pole
pro navigaci, dále hlavní pracovní pole a poslední úplně vpravo pole pro
zobrazení kontextové nápovědy.
6.2.1 Pole navigace
Pole navigace slouží současně pro několik funkcí:
• Základní přehled o rozsahu formulářů pro zvolený způsob výpočtů
• Funkce navigace
• Informace o pozici v rámci programu
6.2.1.1
Základní přehled o rozsahu programu
Při otevření programu se nám zobrazí vždy prázdný (nevyplněný) soubor pro
zadání průkazu energetické náročnosti budovy. Obdoba například „officeových“
programů, kde se nám po jeho vyvolání otevře nový čistý formulář. Tento nový
soubor je automaticky přednastaven v konfiguraci zadání pro jednu zónu.
Na obrázku níže je orámováno menu zadávacích formulářů. Celkem obsahuje
současná verze programu ENERGETIKA 14 zadávacích formulářů, z nichž jsou ve
verzi 1.0.3 aktivní všechny kromě formuláře pro zadání obnovitelných zdrojů
energie (OZE). I tento formulář bude v nejbližší době zprovozněn.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
31
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zarámované oblasti na obrázku výše nám udávají přehled o hlavních pracovních
formulářích programu ENERGETIKA. Tyto formuláře jsou tematicky děleny do 4
okruhů:
• Základní údaje o budově (1 formulář – Základní údaje)
• Zadání pro definování potřeb (5 formulářů – Základní popis zóny,
Konstrukce, Plochy, Tepelné vazby, Potřeby TV )
• Zadání pro definování spotřeb (6 formulářů – Tepelné zdroje, Zdroje
chladu, Vzduchotechnika, Ohřev TV, Umělé osvětlení, OZE)
• Zadání pro definování navrhovaných úsporných opatření a systémů (2
formuláře – Navrhovaná opatření, Analýza alternativních systémů)
Obrázek navigace s rozdělením tematických formulářů pro zadání
následující obrázek.
- viz
Upozornění: verze programu ENERGETIKA 1.0.3 nemá aktivní formulář pro
zadání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Tento formulář bude aktivní
v nejbližší době při vydání další verze programu ENERGETIKA.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
32
2013-04-22
6.2.1.2
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Funkce navigace:
Toto navigační menu je aktivní po najetí kurzorem a kliknutí na „čtverce,
případně obdélníky“ zobrazované u každého formuláře pod číslem zóny.
Například po kliknutí na příslušný „čtverec“ zóny 1 příslušející listu „Základní
popis zóny“ se nám v hlavním pracovním poli objeví odpovídající formulář –
„Základní popis zóny“ pro zadání požadovaných informací pro zónu 1.
Konkrétně viz následující obrázek.
Výše zobrazené navigační menu je uvedené v základním vzhledu, tj. „zabalené“.
O možnostech plného zobrazení už pro zadaný konkrétní soubor nejlépe napoví
následující obrázek:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
33
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Výše je příklad zobrazeného „zabaleného“ a „rozbaleného“ navigačního menu
pro zadaný dvouzónový objekt se zadanými konstrukcemi, potřebami, zdroji
atd. Funkce „rozbalení“ a „zabalení“ tohoto navigačního menu pro plné
zobrazení a základní zobrazení je nahoře v navigačním menu pod listem
„Základní údaje“. Viz orámovaná ikona výše na obrázcích.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
34
2013-04-22
6.2.1.3
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Informace o pozici v rámci programu
V levém navigačním menu se nám naše aktuální pozice v rámci programu
vizuálně objeví na příslušném „čtverci“ popř. „obdélníku“ tmavším odstínem
šedé barvy. Viz názorný obrázek níže. V tomto konkrétním případě jsme
aktuálně na formuláři „Tepelné zdroje“. Zobrazí se nám tak v hlavním
pracovním okně formulář se seznamem zadaných tepelných zdrojů.
Poznámka: V nebližší době bude doplněna funkcionalita kontroly správného
vyplnění zadání formuláře vizuálním zbarvením formuláře v levém navigačním
menu.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
35
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.2.2 Hlavní pracovní pole
V hlavním pracovním poli se nám zobrazuje aktuální formulář pro zadání.
Všechny informace, které zadáváme a vybíráme, uvádíme v tomto hlavním
pracovním poli na aktivním formuláři v hlavním pracovním poli.
S jakými typy zadávacích polí a ikon se ve formulářích zobrazených na hlavním
pracovním poli můžeme setkat:
Zobrazení ikony
Funkce ikony
Tlačítko pro duplikovaní. Zadané údaje nebo
konstrukce nám po jeho kliknutí zduplikuje
do další části formuláře nebo do dalšího
podformuláře.
Viz například
kapitola
k formuláři
„Základní
údaje“
nebo
„Konstrukce“.
Tlačítko „popelnice“. Po jeho aktivaci nám
program
odebere
příslušné
zadání
(konstrukci, zdroj, potřeby TV atd.), u kterého
byla tato ikona uvedena. Většinou nám toto
tlačítko odebírá přidaný podformulář.
Tlačítka zobrazující počet podformulářů pod
hlavním formulářem. Může se jednat
například o konstrukce, zdroje, potřeby TV
apod. Číslo udává pořadí (počet). Světle
modrá barva značí momentálně aktivní –
zobrazený podformulář v hlavním pracovním
prostoru. V levém navigačním menu je pak
tento aktivní podformulář zobrazen tmavším
odstínem šedé. To pouze v případě, že hlavní
navigační menu je „rozbaleno“. Tmavě modrá
barva značí další přítomné – neaktivní
(=nezobrazované v hlavním pracovním okně)
podformuláře příslušného formuláře.
Tlačítko pro přidání dalšího podformuláře.
Toto tlačítko je zelené. Nachází se nalevo od
modrých tlačítek zobrazujících
počet
přidaných podformulářů. Popis na tlačítku
odpovídá tomu, co přidáváme, resp. v jakém
hlavním formuláři se nacházíme. Například ve
formuláři
„Konstrukce“
přidáváme
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
36
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
konstrukce. Na formuláři „Tepelné zdroje“
přidáváme tepelné zdroje apod.
Tlačítko pro vyvolání modálního okna. Po
kliknutí na toto tlačítko se nám objeví
modální okno pro zadání pomocného výpočtu
nebo výběru z přednastavených hodnot.
S modálním oknem se setkáme při zadávání
účinnosti emise tepla, sezónních účinnosti
zdrojů, zadání činitele stínění, pomocných
energií apod.
Tlačítko uložit. Toto tlačítko se nám objevuje
vždy pro ukončení zobrazení modálního okna,
resp. pro potvrzení výběru v modálním okně.
Tlačítko „select“. Toto tlačítko potvrdí
vybranou volbu zpracovatelem z možných
volených, resp. nabízených kombinací řešení
nebo výběrů. Setkáme se s ním například na
formuláři „Konstrukce“ - na záložce „vnitřní
dělící
konstrukce“
u
jednotlivých
podformulářů zadaných vnitřních konstrukcí.
Tlačíko, které odstraní potvrzený výběr
pomocí výše uvedeného tlačítka „select“.
Zobrazuje se vždy v páru s tlačítkem „select“.
Pole - pro zadání hodnoty
Pole - výběr z roletového menu
Pole - pro zadání textu, popisu apod.
Pokud se před zadávacím polem nebo roletou
po najetí kurzorem objeví tato „zákazová“
značka, tak takové pole nelze editovat. Tzn.
nelze, zadávat nebo vybírat v případě
roletového
menu.
Hodnota
je
již
přednastavena na základě jiné volby nebo se
musí zadat přes vyvolání modálního okna.
Konkrétní funkcionality každého zadávacího pole jsou probrány a vysvětleny
dále v tomto manuálu.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
37
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.2.3 Pole kontextové nápovědy
V pravém poli se zobrazuje kontextová nápověda. Zobrazí se vždy pouze
nápověda k aktivnímu poli v hlavní pracovní ploše.
Aktivní pole na hlavní pracovní ploše je vyznačeno světle modrou barvou.
K pouze k tomuto aktivnímu poli v rámci zadání se zobrazuje vpravo kontextová
nápověda. Tato nápověda slouží k objasnění pole zadání:
• Objasnění (vysvětlení) co přesně znamená zadávaná hodnota nebo co je
důležité znát pro výběr z nabízeného roletového menu.
• Nápověda v případě zadávání obsahuje také typické hodnoty pro
jednotlivé příklady, pakliže jejich zadání je požadováno po zpracovateli
• Vysvětlí Vám funkci této hodnoty nebo volby v rámci výpočtu
energetické náročnosti budovy
• Tato nápověda by měla být vždy kompletní pro zadání objektu, tj.
všechny potřebné informace a údaje pro zpracování, resp. zadání
výpočtu.
V současné verzi programu je tato nápověda pouze textová. Všechny pomocné
výpočty a vstupy do katalogů jsou umožněny vyvoláním modálních oken na
hlavním pracovním listě u příslušného zadávacího pole nebo výběrové rolety.
V dalších verzích programu uvažujeme v nápovědě i s umístěním ilustračních
schémat a obrázků.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
38
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.2.4 Co je formulář a podformulář
Formuláře jsou všechny ty formuláře, které se zobrazí v levém navigačním
menu při jeho „zabalení“ tj. při základním zobrazení navigačního menu.
Podformuláře jsou všechny podformuláře, které se zobrazí pod těmito hlavními
formuláři při plném – „rozbaleném“ navigačním menu.
Podformulářem jsou také všechny dílčí podformuláře v modálních oknech pro
zadání pomocných energií.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
39
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.3 PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH FORMULÁŘŮ ZADÁNÍ
V této kapitole podrobně projdeme jednotlivé formuláře a jejich podformuláře
a vysvětlíme si, jak se zadává, jaké jsou možnosti a jak jednotlivá zadání
ovlivňují další zobrazení zadávacího formuláře.
6.3.1 PRINCIPY ZADÁVÁNÍ
Při tvorbě programu jsme se drželi těchto principů:
• Maximální snaha o přehlednost
• Maximální snaha o jednoznačnost
• V případě zadávání a výběru hodnot vždy kromě katalogových hodnot
(pakliže jsou k dispozici) nabídnou zpracovateli i možnost vlastního
zadání hodnot. V případě výběrových menu je tato možnost uvedena
výběrem „definuji vlastní hodnotu“
Cílem programu je tak nabídnou zpracovateli maximální komfort při zadávání a
možnost využití předdefinovaných vstupních hodnot (vyhlášky, TNI, ČSN) a
pomocných normových výpočtů (TNI, ČSN) bez složitého dohledávání z jiných
zdrojů a pomocných výpočtů „bokem“. Výsledkem pak bude jednotný a přesný
výsledek odpovídající vždy navolené konfiguraci v rámci zadání a zvoleného
způsobu výpočtu (dle vyhlášky XY, měsíční, hodinový krok apod.).
Poznámka: V případě jakéhokoliv podnětu pro zlepšené nebo doplnění
programu nás kontaktujte. Viz kapitola:5.6
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
40
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.3.2 FORMULÁŘ ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Níže jsou vyobrazeny „printscreeny“ hlavního zadávacího pole programu
tohoto formuláře tak, jak jdou za sebou, včetně „printscreenů“ modálních oken
nebo podformulářů, které jsou náležitě okomentovány
6.3.2.1
Způsob výpočtu
Úplně první krok, na který se Vás program zeptá je rozhodnutí o způsobu
výpočtu. Podle této volby se Vám následně zobrazí formuláře pro zadání a
zpřístupní nebo omezí některé možnosti v zadání. Podle této volby se také pro
výpočet uvažují „ty správné katalogy“ vnějších návrhových teplot, slunečního
záření a užívacích profilů, které přiřazujete k zónám. Momentálně je k dispozici
pouze jedna možnost a to výpočet podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR (MPO) č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti výpočtu
s měsíčním krokem výpočtu. V nejbližší době bude zpřístupněna i možnost
výpočtu podle této vyhlášky s hodinovým krokem výpočtu. Do této rolety
budou postupně také doplněny volby výpočtu podle Nové Zelené úsporám
(pakliže bude výpočet odlišný od výpočtu PENB – Průkazu energetické
náročnosti budovy), možnost výpočtu podle vyhlášky MVRR SR č. 364/2012 o
energetickej hospodárnosti budov pro výpočet hodnocení energetické
náročnosti budov na Slovensku atd.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
41
2013-04-22
6.3.2.2
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Identifikační a administrativní údaje
Do tohoto pole zapisujeme číslo průkazu energetické náročnosti budovy. V čísle
je třeba uvést rok a následně pořadové číslo průkazu zpracovaného od začátku
roku. Stejné označení pak bude mít dokument na webových stránkách
povinného ohlašování zpracování těchto dokumentů MPO – viz www.mpoenex.cz. (V současnosti však tento internetový formulář není uzpůsoben nové
vyhlášce o energetické náročnosti budov).
V rámci identifikačních údajů o zpracovateli zadáváme údaje zpracovatele –
název, adresu a jméno spolu s údaji oprávněné osoby.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
42
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Následuje zadání údajů o stavebníkovi (majiteli, resp. investorovi) v případě
novostavby. V případě stávající budovy jde o údaje vlastníka.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
43
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Dále vyplníme údaje o provozovateli (u stávajících budov) nebo budoucím
provozovateli u projektovaných budov. Pakliže se jedná o stejnou osobu, resp.
organizaci jako vlastník, lze pro zadání využít tlačítko duplikovat a údaje se nám
do těchto zadávacích polí automaticky propíší z údajů vyplněných u vlastníka.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
44
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Identifikační údaje o budově. Opět zadání, které nepotřebuje bližší komentář.
V případě, že adresa budovy se shoduje s adresou vlastníka nebo
provozovatele, lze využít tlačítko duplikovat. Po jeho aktivaci se nám objeví
modální okno pro volbu adresy k duplikování – jestli z vlastníka nebo
z provozovatele.
V nápovědě k polím parcelní číslo, kód obce a kód katastrálního území jsou
uvedeny internetové odkazy, kde můžete tyto informace zjistit.
Důležitý údaj je výběr rolety: převažující typ budovy. Pakliže máme budov s více
zónami, resp. profily užívání (např. objekt, kde v přízemní jsou obchodní
prostory, ve 2. NP kanceláře a v dalších nadzemních patrech byty), volíme typ
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
45
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
s největším zastoupením podlahové plochy. Tento výběr se následně propisuje
do protokolu průkazu energetické náročnosti budovy.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
46
2013-04-22
6.3.2.3
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání účelu zpracování průkazu
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
Příklad zobrazení 3
V části formuláře „Zadávací informace k budově“ nejprve volíme účel
zpracování průkazu z následujících možností:
•
•
•
•
•
•
Nová budova
Větší nebo jiná změna dokončené budovy
Budova užívaná orgánem veřejné moci
Prodej budovy nebo její části
Pronájem budovy nebo její části
Jiný účel zpracování
V případě volby „jiný účel zpracování“ se pod touto roletou, která nás vyzývá
k výběru účelu zpracování průkazu, objeví pole pro heslovitý popis tohoto
jiného účelu zpracování průkazu.
Pokud tvoříme průkaz pro jakoukoliv budovu, jež využívá nebo bude využívána
orgánem veřejné moci, ať se jedná o novostavbu, změnu budovy, pronájem
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
47
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
nebo prodej orgánu veřejné moci, je nutno volit vždy možnost „Budova
užívaná orgánem veřejné moci“. Pouze při této volbě se zobrazí, že je
povinnost umístění grafického vyjádření průkazu na veřejném místě. U
ostatních možností tato povinnost předepsaná zákonem není.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
48
2013-04-22
6.3.2.4
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Volba referenčního požadavku na budovu
Dále na formuláři budeme vyzvání k rozhodnutí, zda chceme zadat typ
referenčního požadavku centrálně pro celou budovu nebo pro každou zónu
zvlášť. Pokud zvolíme možnost ANO – centrálně pro celou budovu, objeví pod
touto roletou další roleta, kde vybírám typ referenčního požadavku pro celou
hodnocenou budovu. Pokud vyberu možnost NE – zadávám typ referenčního
požadavku pro každou zónu zvlášť. Roleta s tímto výběrem se objeví na
formuláři „základní popis zóny“ a tento referenční požadavek vybíráme zvlášť
pro každou zónu.
Proč tato možnost? Tuto možnost využijeme například v případě, že realizujeme
nástavbu na stávající budovu nebo přístavbu ke stávající budově a přitom
chceme celou budovu hodnotit jedním průkazem. Pokud tato nově realizovaná
část zvětšuje energeticky vztažnou plochu budovy o více jak 25% (limit
definovaný ve vyhlášce), je nově zrealizovaná část považována za samostatnou
zónu, na kterou se vztahují referenční požadavky jako na novou budovu.
Stávající budova je samostatná zóna, na kterou se vztahují referenční
požadavky jako na měněnou budovu. Kdyby tato možnost nebyla, museli
bychom pro každou část-zónu budovy (novou a stávající) vystavit samostatný
průkaz.
Na výběr ke stanovení typu referenčního požadavku máme tyto možnosti:
• Nová budova
• Změna dokončené budovy
• Budova s téměř nulovou spotřebou energie
Každý typ referenčního požadavku má svá vyhláškou předepsaná specifika
(referenční hodnoty a limity požadavků) a nelze je zaměňovat.
Poznámka: Pojem budova s téměř nulovou spotřebou energie je bohužel špatný
a zavádějící „terminus technikus“. Nicméně pokud pod tímto pojmem budeme
chápat budovy s nízkou potřebou a spotřebou energie, která je alespoň z části
nebo plně pokryta obnovitelnými zdroji energie, přiblížíme se z hlediska
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
49
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
spotřeby neobnovitelné primární energie na provoz budovy obsahu této
definice. Nízká spotřeba energie má, resp. musí mít ale vždy vazbu na
ekonomickou efektivitu!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
50
2013-04-22
6.3.2.5
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání vnější extrémní návrhové teploty
Dále na formuláři budeme vyzvání k rozhodnutí o klimatické oblasti, kde
budova stojí nebo bude stát. Teplotní oblasti jsou 1 až 4 dle přílohy H tepelně
technické normy ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3 Návrhové
hodnoty veličin – viz obrázek níže:
Dále zadáváme nadmořskou výšku objektu. Podle vybrané teplotní oblasti a
zadané nadmořské výšky objektu se nám automaticky vypočítá vnější extrémní
návrhová teplota pro hodnocený objekt. Jelikož přesnější mapa není k dispozici,
tak v případě pochybností o přesném určení teplotní oblasti vždy uvažujeme
nepříznivější možnost.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
51
2013-04-22
6.3.2.6
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání stínění budovy (pro infiltraci)
Jak značí popis této rolety, výběr v ní slouží pro volbu expozice hodnocené
budovy vůči účinkům větru. Tato volba má dále vliv na výpočet infiltrace
vnějšího vzduchu do hodnocené budovy.
Poznámka: U přirozeného větrání (=neřízeného) má tato volba vliv na výsledný
stínící činitel infiltrace pro budovu v případě jednozónového modelu budovy
nebo pro každou zónu v případě vícezónového modelu objektu. V případě
řízeného větrání má tato volba vliv na tentýž stínící činitel infiltrace a také na
činitel větrné expozice. Více viz formulář „základní popis zóny“ kapitola 6.3.3.17.
6.3.2.7
Zadání převažující vnitřní návrhové teploty
Zde vyplníme převažující vnitřní návrhovou teplotu za celou budovu. Pokud
máme více zón s různými návrhovými teplotami, vyplníme zde teplotu zóny,
která má největší obestavěný objem. Definice této teploty je uvedena v ČSN 73
0540-2 Tepelná ochrana budov: Část 2 Požadavky v čl. 5.2.1.
Poznámka: Při teoretické situaci například dvou zón se stejným obestavěným
objemem a přitom s odlišnou návrhovou teplotou, volíme vyšší z návrhových
teplot z těchto dvou zón jako průměrnou návrhovou teplotu v budově.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
52
2013-04-22
6.3.2.8
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Výběr způsobu výpočtu tepelných ztrát distribucí
Zde je zatím možnost volby pouze ANO. V některé z dalších vydaných verzí
programu ENERGETIKA bude umožněn výpočet energetických ztrát distribucí
vytápění, chlazení a teplé vody (TV) podrobně. Navýšení energetické spotřeby
vlivem energetických ztrát distribucí se pak nebude v případě volby NE zadávat
paušálně jednou hodnotou účinnosti distribuce ηdis+st, ale bude umožněn
podrobný výpočet těchto energetických ztrát. V takovém případě nás program
vyzve pro zadání délky potrubí, materiálů potrubí, průřezů potrubí, dimenze a
typu tepelné izolace potrubí, prostředí, ve kterém vede potrubí atd.
Výsledkem pak bude přesnějším výpočtem stanovená hodnota energetické
ztráty distribucí a tedy následně i stanovení účinnosti distribuce, kterou
v případě paušálního stanovení (volba ANO) zadává přímo zpracovatel na
základě odborného odhadu vycházejícího z jeho zkušeností a řešení objektu jak
po stránce stavební, tak po stránce vybavení technickými systémy a jejich
regulace.
Ve většině výpočtů není důvod volit možnost NE, zvláště pakliže všechny tyto
výše uvedené informace neznáme. Při dostatečných zkušenostech si vystačíme
se zadáním jedné paušální hodnoty energetické účinnosti rozvodů. Podrobné
zadání využijeme, resp. oceníme pouze ve speciálních případech. Více k tomuto
je uvedeno v kapitole 6.3.3 formulář „Základní popis zóny“ v části vytápění a
chlazení, v kapitole 0 formulář „Potřeba TV“ a posléze v manuálu k vydané verzi
programu ENERGETIKA, kde bude již doplněna tato možnost NE – chci počítat
energetické ztráty distribucí podrobně.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
53
2013-04-22
6.3.2.9
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Doprovodné údaje k hodnocené budově
Posledními poli na tomto formuláři jsou pole pro popis objektu, pro doplňující
údaje k hodnocenému objektu a pro seznam použitých podkladů pro
hodnocení. Pokud zadáváte více informací než je přednastavená velikost pole,
chyťte kurzorem pravý dolní roh pole a směrem dolů jej táhněte do doby, než
se Vám zobrazí všechen zadaný nebo zkopírovaný text.
Poznámka: Zde vyplněné údaje se nezobrazují v protokolu PENB dle vyhlášky č.
78/2013 Sb. V nejbližší době bude do programu doplněn podrobný protokol.
V něm budou vypsány všechny zadané údaje k hodnocené budově včetně těchto
údajů. Bude pak záležet na zpracovateli PENB, zda-li doplňující (nepovinný)
protokol připojí k povinnému protokolu a grafickému vyjádření PENB dle
vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
54
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.3.3 FORMULÁŘ ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY
Prvními poli na tomto formuláři jsou pole pro popis názvu zóny a pro doplňující
popis k zóně. V tomto popisu můžeme například popsat, proč jsme zvolili tuto
zónu jako samostatnou nebo doplnit bližší provozní charakteristiky zóny. Pokud
zadáváte více informací než je přednastavená velikost pole, chyťte kurzorem
pravý dolní roh pole a směrem dolů jej táhněte do doby, než se Vám zobrazí
všechen zadaný nebo zkopírovaný text, resp. než budete spokojení s velikosti
pole pro zadání textu.
Poznámka: Zde vyplněné údaje se nezobrazují v protokolu PENB dle vyhlášky č.
78/2013 Sb. V nejbližší době bude do programu doplněn podrobný protokol.
V něm budou vypsány všechny zadané údaje k hodnocené budově včetně těchto
údajů. Bude pak záležet na zpracovateli PENB, zda-li doplňující (nepovinný)
protokol připojí k povinnému protokolu a grafickému vyjádření PENB dle
vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
55
2013-04-22
6.3.3.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání referenčního požadavku na zónu
Následuje roleta pro stanovení typu referenčního požadavku pro zónu. Pakliže
jsme na formuláři „Základní údaje“ zvolili možnost, že zadáme typ referenčního
požadavku centrálně (=jednotně) pro celou budovu, zde se tento vybraný typ
referenčního požadavku v roletě zobrazí, ale nelze editovat. Naopak, pokud
zvolíme na formuláři „Základní údaje“ stanovení typu referenčního požadavku
zvlášť pro každou zónu, tak tato roleta na formuláři „Základní popis zóny“ bude
aktivní a pro každou zónu lze vybrat samostatný typ referenčního požadavku.
Poznámka: Důvody možnosti zadávání samostatného referenčního požadavku
pro každou zónu zvlášť viz kapitola: 6.3.2 formulář „Základní údaje“.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
56
2013-04-22
6.3.3.2
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání profilu užívání zóny
Velice důležitým zadávacím pole je výběr předdefinovaného profilu užívání
zóny, resp. budovy v případě jednozónového modelu. V roletovém menu jsou
v momentální verzi programu předdefinovány tyto profily užívání:
1. Rodinný dům – obytné prostory
2. Rodinný dům – ostatní neobývané prostory
3. Bytový dům – obytné prostory
4. Bytový dům – společné prostory, komunikace
5. Bytový dům – ostatní prostory
6. Administrativní budovy – kancelářské prostory (velkoplošná kancelář)
7. Administrativní budovy – kancelářské prostory (oddělené kanceláře)
8. Administrativní budovy – zasedací místnosti
9. Administrativní budovy – speciální prostory, serverovny
10.Administrativní budovy – schodiště, chodby, komunikace
11.Administrativní budovy – sklady, archivy
12.Vzdělávací budovy – učebny, kabinety
13.Vzdělávací budovy – posluchárny, přednáškové prostory
14.Vzdělávací budovy – chodby, komunikace
15.Vzdělávací budovy – tělocvičny, sportoviště
16.Vzdělávací budovy – jídelny, kantýny
17.Vzdělávací budovy – šatny
18.Zdravotnická zařízení – pokoje pro pacienty
19.Zdravotnická zařízení – ordinace
20.Zdravotnická zařízení – chodby, čekárny
21.Zdravotnická zařízení – sály
22.Zdravotnická zařízení – přípravy jídel, jídelny
23.Zdravotnická zařízení – ostatní prostory
24.Ubytovací zařízení – ubytovací prostory, pokoje
25.Ubytovací zařízení – chodby, komunikace
26.Ubytovací zařízení – restaurace, stravovací prostory
27.Ubytovací zařízení – sklady potravin
28.Ubytovací zařízení – sklady ostatní
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
57
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
29.Ubytovací zařízení – ostatní prostory
30.Sportovní zařízení – sportovní plochy
31.Sportovní zařízení – hlediště
32.Sportovní zařízení – šatny
33.Sportovní zařízení – chodby, komunikace
34.Sportovní zařízení – ostatní prostory, technické místnosti
35.Sportovní zařízení – bazénová hala
36.Budovy pro obchodní účely – prodejní plochy
37.Budovy pro obchodní účely – šatny, sociální zařízení
38.Budovy pro obchodní účely – sklady s trvalým pobytem osob
39.Budovy pro obchodní účely – skladby bez trvalého pobytu osob
40.Budovy pro obchodní účely – sklady potravin
41.Budovy pro obchodní účely – ostatní prostory
42.Obecná nevytápěná zóna
43.Prostor pod zvýšenou podlahou
Celkem je přednastaveno zatím 43 profilů užívání. Profily 1 až 41 jsou převzaty
z pracovní verze TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty
pro výpočet. Profily 42 a 43 slouží pro nevytápěné prostory, resp. pro prostory
bez požadavku na vnitřní teplotu, bez požadavku na větrání a umělé osvětlení.
Celkem je zde 8 typů kategorií budov (RD – rodinné domy, BD – bytové domy,
AD – administrativní budova, budovy pro vzdělávání, budovy pro zdravotnictví,
budovy pro ubytování, budovy pro sport, budovy pro obchodní účely), 1 profil
představující obecnou nevytápěnou zónu a 1 profil pro případ, kdy máme zónu
se zvýšenou podlahou.
Poznámka: V současné verzi programu ENERGETIKA nelze definovat vlastní
profily užívání. Mohou se použít pouze profily, které jsou předdefinované.
Možnost definovat vlastní profil užívání zprovozníme, jakmile to bude možné.
V současné verzi programu ENERGETIKA také není uveden náhled na profily, pro
přehled jaké veličiny a hodnoty jsou v nich uvedené (konkrétní hodnoty jsou
uvedené v TNI 73 0331). Tento náhled na přiřazené profily užívání k zóně
umožníme co nejdříve. Současně bude vybraný profil přiřazený k zóně zobrazen
v podrobném doplňujícím protokolu po jeho zprovoznění. V něm budou vypsány
všechny zadané údaje k hodnocené budově včetně těchto údajů. Bude pak
záležet na zpracovateli PENB, zda-li doplňující (nepovinný) protokol připojí
k povinnému protokolu a grafickému vyjádření PENB dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
58
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zde je uveden základní přehled veličin, které s sebou nese profil užívání
budovy:
1. Počátek provozní doby zóny
2. Konec provozní doby zóny
3. Provozní doba užívání zóny
4. Roční užívání budovy – počet provozních dní (stanoven kalendářně)
5. Obsazenost (m2/osoba)
6. Vnitřní teplota pro režim vytápění
7. Vnitřní teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu
8. Provozní doba vytápění objektu
9. Vnitřní teplota pro režim chlazení (měsíční krok výpočtu)
10.Vnitřní teplota pro režim chlazení (hodinový krok výpočtu)
11.Vnitřní teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu
12.Provozní doba chlazení objektu
13.Průměrný průtok čerstvého vzduchu (řízené větrání)
14.Měrná jednotka k jaké je vztažen průměrný průtok čerstvého vzduchu
15.Intenzita větrání (definováno násobností výměny vzduchu)
16.Doba provozu větracího zařízení
17.Zimní období – měrná vlhkost
18.Letní období – měrná vlhkost
19.Průměrná produkce vlhkosti
20.Měrné tepelné zisky od osob
21.Časový podíl přítomnosti osob
22.Měrné tepelné zisky z vybavení
23.Časový podíl doby provozu
24.Doba využití denního světla za rok
25.Doba využití bez denního světla za rok
26.Osvětlenost
27.Korekční činitel na přítomnost osob
Na přiřazeném profilu k zóně (profil s požadavkem na vnitřní teplotu či nikoliv)
závisí mnoha dalších zobrazení zadávacích polí a výběrových menu v programu.
Různé vazby poznáte postupem času při práci s tímto programem
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
59
2013-04-22
6.3.3.3
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání podlahové plochy zóny
Dále se na formuláři „základní popis zóny“ setkáte se zadáním podlahové
plochy zóny. Pro výpočet energetické náročnosti budovy potřebujeme znát
výměru podlahové plochy zóny jak z vnějších rozměrů Af, tak čistou podlahovou
plochu z vnitřních rozměrů Ac. Výše uvedené zadávací pole jsou propojena tak,
že zadáme-li 2 ze 3 zadávacích polí (Af, Ac, podíl Ac z Af v %), tak třetí hodnota se
automaticky dopočítá (po kliknutí do toho zbývajícího třetího pole). Jak se
odečítají tyto plochy je uvedeno na obrázku níže:
Podlahová plocha z vnějších rozměrů v případě vícezónového objektu mezi
zónami vede osou vnitřních dělících konstrukcí mezi zónami. Platí, že součet
vnější podlahové plochy Af zón musí dát stejnou hodnotu, jako bychom Af
stanovovali rovnou pro celou budovu(=jednozónový model budovy), nikoliv
zvlášť po zónách.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
60
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Způsob stanovení
tanovení energeticky vztažné plochy pro účely hodnocení
energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 je uveden v kapitole
6.1.4
Poznámka:
V hodnocení energetické náročnosti dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. (zrušena) byla
definována energeticky vztažná plocha jako
o součet vnitřních podlahových ploch
zón Ac s upravovanou teplotou vnitřního vzduchu. Tato vnitřní podlahová plocha
byla vymezena vnitřními líci vnějších obalových konstrukcí včetně zahrnutí
vnitřních stavebních konstrukcí.
strukcí. Viz obrázek níže.
Software pro
ro stavební fyziku DEK a.s.
61
2013-04-22
6.3.3.4
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání objemu zóny
Dále se na formuláři „základní popis zóny“ setkáte se zadáním objemu zóny.
Pro hodnocení energetické náročnosti budovy potřebujeme znát objem zóny
jak z vnějších rozměrů Vf, tak čistý objem vzduchu v zóně z vnitřní rozměrů Vc.
Výše uvedené zadávací pole jsou propojena tak, že zadáme-li 2 ze 3 zadávacích
polí (Vf, Vc, podíl Vc z Vf v %), tak třetí hodnota se automaticky dopočítá (po
kliknutí do toho zbývajícího třetího pole). Principy pro stanovení těchto objemů
jsou obdobné jako u podlahových ploch.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
62
2013-04-22
6.3.3.5
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání tepelné kapacity zóny
Další vlastností zóny, kterou musíme zadat, je tepelná kapacita zóny. Na výběr
máme z 5-ti možností:
•
•
•
•
•
Velmi lehká
Lehká
Střední
Těžká
Velmi těžká
Tepelná kapacita je také jedním z referenčních požadavků uvedených ve
vyhlášce o energetické náročnosti budovy, kde je požadována střední tepelná
kapacita zóny pro výpočet referenční energetické náročnosti budovy. Jak
z nabídky vybírat na základě reálného provedení stavby je uvedeno
v kontextové nápovědě k této roletě výběru. Tepelná kapacita zóny nám
rozhoduje o využitelnosti tepelných zisků v průběhu času tím, že jsou tyto
tepelné zisky akumulovány konstrukcemi a následně také těmito konstrukcemi
dodávány do interiéru zóny.
Poznámka: Každý z praxe známe skutečnost, že například v těžkých kamenných
stavbách v létě je stabilnější teplota v interiéru než v například v lehkých
dřevěných stavbách. „Těžká stavba“ totiž na tepelné zisky (vnitřní, solární)
reaguje daleko pomaleji. Prvně se musí toto teplo vstřebat do akumulační
hmoty „těžké stavby“ než se projeví „plnou silou“ v interiéru. V lehké stavbě
takové tepelné zisky se nemají do čeho akumulovat a proto se hned v „plné síle“
projeví v interiéru. Pokud tepelné zisky pominou, tak u „lehké stavby“ se to
v interiéru hned projeví. „Těžká stavba“ pak i po pominutí tepelných zisků
dodává do interiéru teplo naakumulované v konstrukcích. Tato vlastnost platí
samozřejmě i obráceně v případě zisků chladů. Obecně platí, že čím větší
akumulační hmota zóny je, tím více je harmonizován průběh vnitřních teplot
v zóně. Typickým příkladem, kde se maximálně využívá této vlastnosti, jsou
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
63
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
například sklepy pod zemí, kde je celoročně stabilní teplota kvůli velmi velké
akumulační hmotě okolní zeminy.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
64
2013-04-22
6.3.3.6
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání chlazení a řízeného větrání zóny
Další volbou při zadání údajů o zóně je rozhodnutí, zda zóna je strojně
chlazená. Na výběr jsou možnosti ANO a NE. Tato roleta s výběrem těchto dvou
možností se objeví pouze v případě, že k zóně byl přiřazen profil užívání
s požadavkem na vnitřní teplotu. Tedy při výběru některého z profilu 1. až 41. –
viz vysvětlení k výběru užívacích profilu v kapitole 6.3.3. Pakliže, vyberu profil
42. (Obecná nevytápěná zóna) nebo 43. (Prostor pod zvýšenou podlahou), kde
není požadavek na vnitřní teplotu, toto roletové menu s dotazem na možnost
strojního chlazení se neobjeví.
Následující volbou je rozhodnutí, zda tato zóna je také řízeně větrána
vzduchotechnikou. Na výběr jsou tři možnosti:
• NE
• ANO (z části)
• ANO (plně)
Co to znamená řízeně větrána plně a řízeně větrána z části? Pokud je zóna
řízeně větrána plně, tak veškerá v užívacím profilu přiřazenému k této zóně
nadefinovaná hygienicky nutná (předepsaná) výměna vnitřního vzduchu je
dodávána (řešena) přes vzduchotechnickou jednotku. Pokud je řízeně větrána
pouze z části, tak je přes VZT jednotku větrána jen část tohoto požadovaného
množství nadefinovaného v užívacím profilu přiřazaného k této zóně. Výše
podílu dodávky vzduchu řízeně a přirozeně se definuje u příslušné
vzduchotechnické jednotky – viz dále formulář vzduchotechnika v kapitole
6.3.10. Respektive u vzduchotechnické jednotky se definuje podíl řízené
dodávky čerstvého vzduchu. Zbytek do 100% se automaticky považuje za
dodávku přirozeným větráním – bez vlivu vzduchotechniky.
Pouze v případě, že zvolím jednu ze dvou možností ANO, objeví se další
zadávací pole pro rozhodnutí, zda je pomocí vzduchotechniky tato zóna i
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
65
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
vytápěna nebo chlazena. Tento dotaz, zda je zóna vzduchotechnikou i vytápěna
nebo chlazena, se objeví také pouze v případě, že k zóně byl přiřazen některý
z užívacích profilů 1. až 41. (požadavek na vnitřní teplotu). U profilu 42.
(Obecná nevytápěná zóna) a 43. (Prostor pod zvýšenou podlahou) se nám tato
roleta neobjeví. U těchto dvou zón není požadavek na vnitřní teplotu. Na
možnosti výběru v této roletě má také vliv, zda bylo zvoleno, zda zóna je nebo
není také strojně chlazena.
Výběrové menu v roletě „zóna vzduchotechnikou“, pakliže zóna není strojně
chlazena:
• Není vytápěna
• Vytápěna z části
• Vytápěná plně
Výběrové menu v roletě „zóna vzduchotechnikou“, pakliže zóna je strojně
chlazena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Není vytápěna ani chlazena
Vytápěna z části a není chlazena
Vytápěná plně a není chlazena
Chlazena z části a není vytápěna
Chlazena plně a není vytápěna
Vytápěna plně a chlazena z části
Chlazena plně a vytápěná z části
Vytápěna i chlazena plně
Vytápěná z části i chlazená z části
Co to znamená vytápěna nebo chlazena „plně“ a „z části“? Tyto přídomky se
vztahují k pokrytí potřeby tepla a chladu v zóně. Pokud například je zóna
vytápěna i chlazena vzduchotechnikou plně, znamená to, že veškerou potřebu
tepla i chladu v zóně plně pokryje (dodá) systém vzduchotechniky. Pokud
systém vzduchotechniky dodá (pokrývá) potřebu tepla nebo chladu (nebo
obojí) v zóně jen z části, znamená to přítomnost dalšího systému vytápění nebo
chlazení (nebo obojího) v zóně.
Poznámka: Typickým příkladem toho, kdy je zóna například plně řízeně větrána
vzduchotechnikou a přitom z části tato vzduchotechnika pokrývá potřebu tepla
a chladu zóny, je centrální vzduchotechnická jednotka, která dodává vzduch do
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
66
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
jednotlivých zón, v nichž jsou na tyto vzduchotechnické rozvody napojeny
fancoily. Je to tzv. dvoustupňový systém úpravy teploty vzduchu. Část zajišťuje
vzduchotechnická jednotka na centrální úrovni a zbylou část zajišťuji jednotlivé
fancoily v zóně (zónách). Jelikož v praxi mohou nastat různé kombinace, je výše
na výběr více možností.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
67
2013-04-22
6.3.3.7
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání účinnosti sdílení a distribuce tepla vytápěné zóny
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
Na formuláři „základní údaje zóny“ následuje zadání sekce vytápění, resp.
zadání účinnosti emise (sdílení) tepla a účinnosti distribuce otopné soustavy.
V případě, že je zóna z části vytápěna i VZT jednotkou, tak se nám na zadávacím
formuláři objeví zadávací pole pro zadání účinnosti jak pro systém vytápění
mimo vzduchotechniku, tak pro systém vytápění pomocí vzduchotechniky. Je to
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
68
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
rozděleno, protože hodnoty účinností sdílení (emise) a distribuce se pro oba
systémy dodávky tepla mohou odlišovat. Platí, že pokud je zóna vytápěna (z
části nebo plně) vzduchotechnikou, objeví se zadávací pole pro zadání účinností
ηem emise (sdílení) a distribuce ηdis+st tepla s dolním indexem „VH“ (ventilation
heating). U ostatních systémů vytápění se objeví zadávací pole účinností
s dolním indexem „H“ (heating).
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
69
2013-04-22
6.3.3.7.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Hodnoty účinností emise (sdílení) tepla nevzduchotechnickou
soustavou
Hodnoty účinností ηH,em emise (sdílení) tepla můžete zadat dle:
• definovat vlastní hodnoty nebo využít
• katalogových hodnot dle ČSN EN 15 316-2-1.
V prvním případě, zadáte do zadávacích polí rovnou hodnoty účinností. V ve
druhém případě, se nám u zadávacího pole účinnosti emise tepla ηH,em objeví
tlačítko pro vyvolání modálního okna. Ve vyvolaném modálním okně pak
vybereme některou z nabízených možností, která se po potvrzení propíše do
pole účinnosti sdílení tepla.
Na závěr nutno podotknout, že hodnoty účinností emise (sdílení) tepla, jsou
vždy chápány jako průměrné za řešenou zónu.
ηH,em – je to účinnost s jakou koncový prvek systému vytápění dokáže do něj
dopravenou energii předat svému okolí. („em“ – emission [emise])
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
70
2013-04-22
6.3.3.7.1.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Výběr dle ČSN 15 316-2-1 – nemám dostatek informací pro
zadání
Modální okno k zadání účinnosti emise (sdílení) tepla ηH,em – tedy pro zadání
účinnosti sdílení emise tepla pro jiný než vzduchotechnický systém. Po jeho
vyvolání budeme vyzvání k volbě rozhodnutí, zda máme o otopném systému
dostatek informací.
Jak to ale můžeme vědět, když nevíme, jaké informace po nás pro zadání
budou potřeba?
Platí několik obecných doporučení. Dostatek informací určitě máme, pakliže
hodnotíme novostavbu. Součástí projektové dokumentace musí být i projekt
otopné soustavy včetně projektu měření a regulace. Máme tedy k dispozici
všechny potřebné údaje pro podrobné zadání – tedy volba „ANO“ v první roletě
modálního okna. Stejný princip platí i pro stávající budovu, pokud je dochovaná
kompletní projektová dokumentace systému vytápění a je přitom aktuální.
V ostatních případech lze tyto informace zjistit nebo volit možnost, že nemáme
dostatek informací a postupovat dále podle této volby. Nejlepší přehled získáte,
když si „projedete“ obě možnosti ANO – mám i NE-nemám dostatek informací a
podle toho usoudíte, kterou možnost zvolíte.
V případě, že nemám dostatek informací, budeme další roletou vyzvání
k výběru základní charakteristiky otopného systému z následujících možností:
•
•
•
•
•
teplovodní systém s otopnými tělesy / konvektory
teplovodní plošný systém (podlahové, stropní, stěnové vytápění)
elektrické vytápění – přímotopy
elektrické vytápění – akumulace (akumulační kamna)
elektrické vytápění – plošné (topné rohože v podlaze, stěně, stropě)
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
71
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
• ostatní
Nabízené volby není potřeba blíže rozebírat. Ke každé volbě je pak
nadefinovaná účinnost emise (sdílení) tepla ηH,em koncovými prvky systému
vytápění.
POTVRDÍME VOLBU, RESP. UKONČÍME VYVOLANÉ MODÁLNÍ OKNO POMOCÍ
TLAČÍTKA POUŽÍT. VYBRANÁ HODNOTA SE NÁM PAK PROPÍŠE DO
ZADÁVACÍHO POLE PRO ÚČINNOST EMISE TEPLA ηH,em.
Poznámka: bez potvrzení volby můžeme ukončit (zavřít) modální okno
stisknutím křížku v pravém horním rohu modálního okna.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
72
2013-04-22
6.3.3.7.1.2
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Výběr dle ČSN 15 316-2-1 – mám dostatek informací pro zadání
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
Výše jsme uvedli, co má vliv na volbě ANO-mám nebo NE-nemám dostatek
informací. Níže již rozvedeme volbu ANO – mám dostatek informací.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
73
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
V případě, že mám dostatek informací, budeme nejprve další roletou vyzvání
k výběru světlé výšky místnosti. Tento výběr nám ovlivní další možnosti
uvedené pod touto roletou v tomto modálním okně.
•
•
•
•
•
•
•
h <= 4 m
4 m < h <= 6 m
6 m < h <= 8 m
8 m < h <= 10 m
10 m < h <= 12 m
12 m < h <= 15 m
15 m < h <= 20 m
Nabízené volby není potřeba blíže rozebírat. Pro volbu světlé výšky místnosti
h<=4m, platí příklad zobrazení modálního okna 1, pro ostatní volby platí příklad
zobrazení modálního okna 2 – viz obrázky výše.
Poznámka: Výška „h“ se vždy vztahuje k průměrné výšce místností v řešené
zóně. Pokud mám například jednu zónu, do které zahrnuji 8 pater každé se
světlou výškou po 2,60 m, tak ve výše uvedeném výběru volím volbu na základě
světlé výšky v hodnocené zóně h=2,60 m. Světlé výšky v rámci hodnocené zóny
se nesčítají!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
74
2013-04-22
6.3.3.7.1.2.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Příklad zobrazení 1 (volba světlá výška místnosti h<4m)
Další roletové výběrové menu nás vyzve k volbě typu emisního systému:
• A) Volně stojící otopná plocha (otopné těleso, konvektor)
• B) Velkoplošné vytápění (podlahové, stěnové, stropní)
• C) Elektrické vytápění (přímotopy, akumulační kamna)
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
75
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Podle této volby se další zobrazení nabídky v modálním okně dále mění.
V případě volby A) budeme vyzvání k výběru v dalším roletovém menu typu
regulace teploty v prostoru:
•
•
•
•
•
•
Neregulovaná, s ústřední regulací vstupní vody
Pilotní místnost
P - regulátor (2K)
P – regulátor (1K)
PI – regulátor
PI – regulátor s optimalizací
První možnost značí, že dodávávaní tepla voda je pro celý objekt regulována
pouze centrálně u tepelného zdroje např. ekvitermní regulací. Tzn. teplota
v řešené zóně není sledována, tepelný zdroj do této zóny dodává teplo jen na
základě přednastavených teplotních křivek vnější teploty. Pilotní místnost značí,
že dodávka tepla je regulována na základě jednoho teplotního čidla umístěného
v zóně v pilotní místnosti.
Další roleta se zeptá na teplotní rozdíl mezi interiérem (teplotou v zóně) a
střední teplotou otopné soustavy. Nabízeny jsou tři základní možnosti:
• 60 K (např. teplotní spád otopné soustavy 90/70oC)
• 42,4 K (např. teplotní spád otopné soustavy 70/55oC)
• 30 K (např. teplotní spád otopné soustavy 55/45oC)
Poznámka: Zde není třeba blíže vysvětlovat. Snad jen „K“ značí Kelvin. Kelvinova
a Celsiova stupnice mají shodné dělení, ale je posunuta u Kelvinovy stupnice 0
do absolutní 0 tj. 0 K = -273,15oC. Jelikož stupnice je stejná, bavíme-li se o
rozdílu, je hodnota v K i ve oC tatáž hodnota.
Poslední roleta se zeptá na výběr specifických tepelných ztrát obvodovými dílci
(konstrukcemi) dle způsobu instalace otopného tělesa. Nabízeny jsou 4 základní
možnosti:
•
•
•
•
Otopné těleso na vnitřní straně
Otopné těleso na vnější prosklené stěně bez ochrany proti sálání
Otopné těleso na vnější prosklené stěně s ochranou proti sálání
Otopné těleso na vnější stěně
Poznámka: Ochrana proti sálání v případě prosklené stěny je například umístění
odrazivé fólie mezi otopné těleso a prosklenou stěnu. Například tenké tepelné
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
76
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
izolace s nakašírovanou hliníkovou odrazivou fólií apod. V takovém případě je
nutné, aby odrazivá fólie byla směrem k otopnému tělesu!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
77
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Volbou B) budeme vyzvání k výběru v dalším roletovém menu typu regulace
teploty v prostoru:
• Teplonosná látka voda - neregulovaná
• Teplonosná látka voda – neregulovaná s ústřední regulací topné vody
• Teplonosná látka voda – neregulovaná s užitím střední hodnoty
ochlazení
• Teplonosná látka voda – pilotní místnost
• Teplonosná látka voda – dvoupolohový regulátor / P regulátor
• Teplonosná látka voda – PI regulátor
• Elektrické vytápění – dvoupolohový regulátor
• Elektrické vytápění – PI regulátor
Další roleta se zeptá na teplotní rozdíl mezi interiérem (teplotou v zóně) a
střední teplotou otopné soustavy. Nabízeno je 5 možností:
•
•
•
•
•
Podlahové vytápění – mokrý systém
Podlahové vytápění – suchý systém
Podlahové vytápění – suchý systém s nízkým zakrytím (tenký)
Stěnové vytápění
Stropní vytápění
Poznámka: Mokrý systém – otopný „had“ podlahového vytápění je zalit „do
betonu“. Suchý systém – otopný „had“ je překryt skládanou akumulační
nášlapnou roznášecí vrstvou. Suchý systém s tenkým zakrytím – otopný „had“ je
překryt tenkou skládanou roznášecí vrstvou – například plovoucí podlahou. U
stěnového a stropního plošného vytápění je výběr bez omezení konkrétního
způsobu realizace.
Poslední roleta se zeptá na výběr specifických tepelných ztrát instalovaných
plošných otopných ploch dle dimenze tepelné izolace mezi otopným „hadem“ a
konstrukcí (částí směrem ven z řešené zóny). Nabízeny jsou 3 základní
možnosti:
• Velkoplošné vytápění bez minimální tepelné izolace dle EN 1264
• Velkoplošné vytápění s minimální tepelnou izolací dle EN 1264
• Velkoplošné vytápěné s tepelnou izolací o 100% lepší než je požadavek
EN 1264
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
78
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Volbou C) budeme vyzvání k výběru v dalším roletovém menu umístění
elektrických zdrojů tepla:
• Prostor u vnitřní stěny
• Prostor u vnější stěny
Poznámka: volíme převládající způsob v rámci celé zóny.
Další roleta se zeptá na typ regulace. Nabízeno je 5 možností pro oba případy.
Typy regulace při umístění na (nebo u) vnější stěně:
• Elektrický přímotop – P-regulátor (1K)
• Elektrický přímotop – PI – regulátor (s korekcí)
• Akumulační vytápění neregulované bez vybití a
statického/dynamického nabití závislého na vnější teplotě
• Akumulační vytápění P-regulace (1K) s vybitím a
statickým/dynamickým nabitím závislým na vnější teplotě
• Akumulační vytápění PID-regulace (s optimalizací) s vybitím a
statickým/dynamickým nabitím závislým na vnější teplotě
POTVRDÍME VOLBU, RESP. UKONČÍME VYVOLANÉ MODÁLNÍ OKNO POMOCÍ
TLAČÍTKA POUŽÍT. VYBRANÁ HODNOTA SE NÁM PAK PROPÍŠE DO
ZADÁVACÍHO POLE PRO ÚČINNOST EMISE TEPLA ηH,em.
Poznámka: bez potvrzení volby můžeme ukončit (zavřít) modální okno
stisknutím křížku v pravém horním rohu modálního okna.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
79
2013-04-22
6.3.3.7.1.2.2
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Příklad zobrazení 2 (volba světlá výška místnosti 4m<h<=6m a
více):
Budeme vyzvání k výběru v dalším roletovém menu typu regulace teploty
v prostoru:
•
•
•
•
•
•
Neregulovaná
Dvoupolohový regulátor
P – regulátor (2K)
P – regulátor (1K)
PI – regulátor
PI – regulátor (s optimalizací)
Naposled pak budeme vyzvání k výběru typu emisního systému:
•
•
•
•
•
•
Otopné těleso
Teplovodní plochy
Tmavé zářiče
Světlé zářiče
Podlahové vytápění s integrovanými prvky
Podlahové vytápění tepelně oddělené
POTVRDÍME VOLBU, RESP. UKONČÍME VYVOLANÉ MODÁLNÍ OKNO POMOCÍ
TLAČÍTKA POUŽÍT. VYBRANÁ HODNOTA SE NÁM PAK PROPÍŠE DO
ZADÁVACÍHO POLE PRO ÚČINNOST EMISE TEPLA ηH,em.
Poznámka: bez potvrzení volby můžeme ukončit (zavřít) modální okno
stisknutím křížku v pravém horním rohu modálního okna.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
80
2013-04-22
6.3.3.7.2
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Hodnoty účinností distribuce tepla nevzduchotechnickou
soustavou
Pro účinnost distribuce tepla ηH,dis+st není možnost vyvolání modálního okna.
Tuto hodnotu musíte zadat přímo. K této hodnotě neexistují žádné pomocné
tabulky, jelikož tato hodnota vždy závisí na konkrétním řešení a nejde
z žádného hlediska paušalizovat. Blíže k tomuto poli v kontextové nápovědě
programu.
Na závěr nutno podotknout, že hodnoty účinností distribuce tepla, jsou vždy
chápány jako průměrné za řešenou zónu.
ηH,dis+st – je to účinnost s jakou pracují rozvody a zásobníky systému vytápění,
než se potřebné teplo dopraví od zdroje tepla do koncových (emisních) prvků
systémů vytápění. („dis“ – distribution [distribuce], „st“ – storage [zásobník])
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
81
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
6.3.3.7.3
Hodnoty účinností emise (sdílení) tepla vzduchotechnickou
soustavou
verze 1.0.3.A
Modální okno k zadání účinnosti emise (sdílení) tepla ηVH,em – tedy pro zadání
účinnosti sdílení emise tepla pro vzduchotechnický systém. Po jeho vyvolání
budeme vyzvání k volbě rozhodnutí, zda máme dostatek informací o přesném
určení.
Jak to ale můžeme vědět, když nevíme, jaké informace po nás pro zadání
budou potřeba?
Platí několik obecných doporučení. Dostatek informací určitě máme, pakliže
hodnotíme novostavbu. Součástí projektové dokumentace musí být i projekt
otopné soustavy včetně projektu měření a regulace. Máme tedy k dispozici
všechny potřebné údaje pro podrobné zadání – tedy volba „ANO“ v první roletě
modálního okna. Stejný princip platí i pro stávající budovu, pokud je dochovaná
kompletní projektová dokumentace systému vytápění a je přitom aktuální.
V ostatních případech lze tyto informace zjistit nebo volit možnost, že nemáme
dostatek informací a postupovat dále podle této volby. Nejlepší přehled získáte,
když si „projedete“ obě možnosti ANO – mám i NE-nemám dostatek informací a
podle toho usoudíte, kterou možnost zvolíte.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
82
2013-04-22
6.3.3.7.3.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Výběr dle ČSN EN 15 316-2-1 – nemám dostatek informací pro
zadání
V případě, že nemám dostatek informací, budeme další roletou vyzvání
k výběru ze dvou možností:
• Teplovzdušný systém - bytové domy
• Teplovzdušný systém – nebytové domy
Nabízené volby není potřeba blíže rozebírat. Ke každé volbě je pak
nadefinovaná účinnost emise (sdílení) tepla ηVH,em koncovými prvky systému
teplovzdušného vytápění pomocí vzduchotechniky.
POTVRDÍME VOLBU, RESP. UKONČÍME VYVOLANÉ MODÁLNÍ OKNO POMOCÍ
TLAČÍTKA POUŽÍT. VYBRANÁ HODNOTA SE NÁM PAK PROPÍŠE DO
ZADÁVACÍHO POLE PRO ÚČINNOST EMISE TEPLA ηVH,em.
Poznámka: bez potvrzení volby můžeme ukončit (zavřít) modální okno
stisknutím křížku v pravém horním rohu modálního okna.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
83
2013-04-22
6.3.3.7.3.2
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Výběr dle ČSN EN 15 316-2-1 – mám dostatek informací pro
zadání
Příklad zobrazení A)
Výše jsme uvedli, co má vliv na volbě ANO-mám nebo NE-nemám dostatek
informací. Níže již rozvedeme volbu ANO – mám dostatek informací.
V případě, že mám dostatek informací, budeme nejprve další roletou vyzvání
k typu umístění vzduchotechniky z hlediska typu budovy. Tento výběr nám
ovlivní další možnosti uvedené pod touto roletou v tomto modálním okně.
• A) Bytové prostory (příklad zobrazení 1)
• B) Nebytové prostory (příklad zobrazení 2)
Poznámka: Nabízené volby nejsou a nebudou navázány na typ profilu užívání
přiřazeného k zóně. Proto, pokud zvolím například užívací profil „Bytové domy –
obytné prostory“, tak je třeba volit typ aplikace, resp. zóny „bytové prostory“ a
naopak. Nekombinovat tyto možnosti (například typ užívacího profilu zóny –
Administrativní budova – velkoplošné kanceláře a zde bychom zvolili typ budovy
„bytové prostory“)!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
84
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
V případě volby A) dále máme roletu pro charakteristiky VZT systému z hlediska
teploty vzduchu dodávaného do zóny:
• ƟH,sup > Ɵint,H,set (vyústka u vnější stěny)
• ƟH,sup > Ɵint,H,set (vyústka u vnitřní stěny)
• ƟH,sup < Ɵint,H,set
Poznámka: ƟH,sup - teplota vzduchu přiváděného vzduchotechnikou do zóny;
Ɵint,H,set – teplota v zóně. Tento údaj s sebou nese profil užívání přiřazený k zóně.
Dále máme roletu pro výběr způsobu regulace dodávané ohřátého vzduchu do
zóny:
•
•
•
•
PI regulace jednotlivých místností
P regulace jednotlivé místnosti (1K)
Zónová P regulace (1K)
Centrální regulace zdroje tepla a regulace teploty přiváděného vzduchu
pomocí referenční místnosti
• Pouze centrální regulace pro přívodně odvodní jednotku
Poznámka: Volba v této roletě není a nebude navázaná na typ
vzduchotechnické jednotky, kterou zpracovatel vybírá na formuláři
„vzduchotechnika“ viz kapitola 6.3.10. Pakliže zde vyberu poslední možnost, tak
na formuláři „vzduchotechnika“ musím také volit přívodně odvodní jednotku.
POTVRDÍME VOLBU, RESP. UKONČÍME VYVOLANÉ MODÁLNÍ OKNO POMOCÍ
TLAČÍTKA POUŽÍT. VYBRANÁ HODNOTA SE NÁM PAK PROPÍŠE DO
ZADÁVACÍHO POLE PRO ÚČINNOST EMISE TEPLA ηVH,em.
Poznámka: bez potvrzení volby můžeme ukončit (zavřít) modální okno
stisknutím křížku v pravém horním rohu modálního okna.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
85
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
V případě volby B) budeme nejprve další roletou vyzvání k výběru světlé výšky
místnosti. Tento výběr nám ovlivní další možnosti uvedené pod touto roletou
v tomto modálním okně:
•
•
•
•
•
•
•
h <= 4 m
4 m < h <= 6 m
6 m < h <= 8 m
8 m < h <= 10 m
10 m < h <= 12 m
12 m < h <= 15 m
15 m < h <= 20 m
Nabízené volby není potřeba blíže rozebírat. Pro volbu světlé výšky místnosti
h<=4m, platí příklad zobrazení modálního okna B)-1, pro ostatní volby platí
příklad zobrazení modálního okna B)-2 .
Příklad zobrazení B)-1
Poznámka: Výška „h“ se vždy vztahuje k průměrné výšce místností v řešené
zóně. Pokud mám například jednu zónu, do které zahrnuji 8 pater každé se
světlou výškou po 2,60 m, tak ve výše uvedeném výběru volím volbu na základě
světlé výšky v hodnocené zóně h=2,60 m. Světlé výšky v rámci hodnocené zóny
se nesčítají!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
86
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Další roletou budeme vyzvání k citlivosti regulace VZT v zóně:
• Nízká citlivost regulace v zóně
• Vysoká citlivost regulace v zóně
Následuje dotaz na systémové řešení VZT v zóně z hlediska vytápění:
• Dodatečný ohřev přiváděného vzduchu
• Cirkulační vytápění
První možností je například dvoustupňová úprava vzduchu, kdy na VZT potrubí
přívodu do zóny je ještě umístěn fancoil pro případný dohřev vzduchu.
Centrální VZT jednotka zajišťuje první stupeň úpravy teploty vzduchu. VE
druhém případě centrální VZT jednotka zajišťuje potřebnou dodávku tepla do
zóny plně pomocí cirkulačního oběhu. Vzduch se ohřívá centrálně ve VZT
jednotce.
Poslední roleta se nás dotáže na ovlivňující faktor pro regulaci (na základě čeho
je chod VZT pro zónu regulován):
• Teplota v místnosti
• Teplota v místnosti (kaskádové řízení nebo podle teploty přiváděného
vzduchu)
• Teplota odváděného vzduchu
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
87
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Příklad zobrazení B) -2
Poznámka: Výška „h“ se vždy vztahuje k průměrné výšce místností v řešené
zóně. Pokud mám například jednu zónu, do které zahrnuji 8 pater každé se
světlou výškou po 2,60 m, tak ve výše uvedeném výběru volím volbu na základě
světlé výšky v hodnocené zóně h=2,60 m. Světlé výšky v rámci hodnocené zóny
se nesčítají!
Další roletou budeme vyzvání k zadání typu regulace VZT v prostoru:
•
•
•
•
•
•
Neregulovaná
Dvoupolohový regulátor
P – regulátor (2K)
P - regulátor (1K)
PI – regulátor
PI – regulátor s optimalizací
Následuje dotaz na typ VZT systému v zóně:
•
•
•
•
Teplý vzduch bez dodatečné svislé recirkulace – vodorovná vyústka
Teplý vzduch bez dodatečné svislé recirkulace – svislá vyústka
Teplý vzduch s dodatečnou svislou recirkulací – vodorovná vyústka
Teplý vzduch s dodatečnou svislou recirkulací – svislá vyústka
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
88
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
POTVRDÍME VOLBU, RESP. UKONČÍME VYVOLANÉ MODÁLNÍ OKNO POMOCÍ
TLAČÍTKA POUŽÍT. VYBRANÁ HODNOTA SE NÁM PAK PROPÍŠE DO
ZADÁVACÍHO POLE PRO ÚČINNOST EMISE TEPLA ηVH,em.
Poznámka: bez potvrzení volby můžeme ukončit (zavřít) modální okno
stisknutím křížku v pravém horním rohu modálního okna.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
89
2013-04-22
6.3.3.8
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Využití solárních tepelných zisků ve výpočtu potřeby tepla
Pod zadáním účinnosti emise (sdílení) tepla a účinnosti distribuce otopné
soustavy se objeví několik rolet, které se dotazují, zda chceme využít ve
výpočtu tepelné zisky.
Prvním z tepelných zisků jsou solární tepelné zisky. Roleta se nás dotazuje, zda
je chceme do výpočtu zahrnout. Na výběr máte dvě možnosti:
• ANO
• NE
V tomto případě řešíme pouze otázku, zda je požadujeme do výpočtu zahrnout
či nikoliv. Nerozhodujeme o jejich výši. Výše solárních zisků odpovídá
katalogovým hodnotám solárního záření, solárně sběrným plochám (výplním),
orientaci ke světovým stranám výplní, sklonu výplně a jejím stínění, které
volíme na formuláři „Plochy“ v příslušné zóně – viz kapitola 6.3.5.
Možnost ANO bychom měli zvolit vždy, když zpracováváme průkaz pro
novostavbu. Předpokládáme tak, že navrhovaná soustava dokáže plně reagovat
na tepelné zisky a tím snižovat spotřebu energie na vytápění.
Možnost NE volíme v případě, když otopná soustava není schopna reagovat na
tepelné zisky. Zpravidla je to otopná soustava, která nemá žádné řízení dodávky
tepla na základě vnitřní teploty (teplotní čidlo apod.). I když i v případě otopné
soustavy bez regulace v případě otopného zdroje s ruční obsluhou, dochází
k částečnému využití tepelných zisků – koriguje ruční obsluha tepelného zdroje.
Co zvolíme v této roletě u vytápění, se automaticky zvolí také v této roletě u
chlazení. Je to spárováno. Zatím není umožněna funkce samostatné volby, že
bychom například pro výpočet potřeby tepla na vytápění chtěli zahrnout solární
tepelné zisky a pro výpočet potřeby chladu na chlazení bychom solární tepelné
zisky zahrnout nechtěli a naopak.
Možnost volby, zda uvažovat ve výpočtu se solárními tepelnými zisky, či nikoliv,
se objeví pouze v těchto případech volby užívacího profilu přiřazeného
k řešené zóně:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
90
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
• Užívací profily s požadavkem na vnitřní teplotu č. 1-41
• Užívací profil č. 42 (obecná nevytápěná zóna)
Poznámka: Při volbě profilu užívání č. 43 (prostor pod zvýšenou podlahou) se
volba ohledně využití solárních zisků ve výpočtu neobjeví. Vychází se z toho, že
tento prostor nemá výplně (solární sběrné plochy). Pokud ano, je otázkou, zda
spíše nepřiřadit k této zóně jako profil užívání č.42 (obecná nevytápěná zóna).
Poznámka: Jsme si vědomi skutečnosti, že pouze možnosti ANO (tj. zahrnutí
100% vypočítaných solárních zisků do výpočtu energetické náročnosti budovy) a
NE (tj. zahrnutí 0% vypočítaných solárních zisků do výpočtu energetické
náročnosti budovy) je omezená volba. V budoucích verzích aplikace
ENERGETIKA bude možnost volit i mezistupně tj. možnost volit procentuální
využití vypočítaných solárních zisků od 0 do 100%. V případě volby ANO totiž
předpokládáme maximálně pružnou otopnou soustavu, což u jiných než
pasivních domu s dobře navrženým a řízeným otopným systémem je pouze
teoretický předpoklad.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
91
2013-04-22
6.3.3.9
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Využití tepelných zisků z umělého osvětlení ve výpočtu potřeby
tepla
Pod zadáním účinnosti emise (sdílení) tepla a účinnosti distribuce otopné
soustavy se objeví několik rolet, které se dotazují, zda chceme využít ve
výpočtu tepelné zisky.
Druhým z tepelných zisků jsou teplené zisky z umělého osvětlení. Roleta se nás
dotazuje, zda je chceme do výpočtu zahrnout. Na výběr máte dvě možnosti:
• ANO
• NE
V tomto případě řešíme pouze otázku, zda je požadujeme do výpočtu zahrnout
či nikoliv. Nerozhodujeme o jejich výši. Výše tepelných zisků z umělého
osvětlení odpovídá provozní době umělého osvětlení, instalovanému příkonu
umělého osvětlení, účinnosti světelných zdrojů a dalších vlastností soustavy
umělého osvětlení instalovaného v zóně, které volíme na formuláři „Umělé
osvětlení“ v příslušné zóně – viz kapitola 6.3.12.
Možnost ANO bychom měli zvolit vždy, když zpracováváme průkaz pro
novostavbu. Předpokládáme tak, že navrhovaná soustava dokáže plně reagovat
na tepelné zisky a tím snižovat spotřebu energie na vytápění.
Možnost NE volíme v případě, když otopná soustava není schopna reagovat na
tepelné zisky. Zpravidla je to otopná soustava, která nemá žádné řízení dodávky
tepla na základě vnitřní teploty (teplotní čidlo apod.). I když i v případě otopné
soustavy bez regulace v případě otopného zdroje s ruční obsluhou, dochází
k částečnému využití tepelných zisků – koriguje ruční obsluha tepelného zdroje.
Co zvolíme v této roletě u vytápění, se automaticky zvolí také v této roletě u
chlazení. Je to spárováno. Zatím není umožněna funkce samostatné volby, že
bychom například pro výpočet potřeby tepla na vytápění chtěli zahrnout
tepelné zisky z umělého osvětlení a pro výpočet potřeby chladu na chlazení
bychom tepelné zisky z umělého osvětlení zahrnout nechtěli a naopak.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
92
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Pakliže zvolíme možnost „ANO“, tak ve formuláři „Umělé osvětlení“ se nám u
řešené zóny objeví pole pro zadání účinnosti světelných zdrojů. Jedná se o
průměrnou hodnotu účinnosti za všechny světelné zdroje umístěné v řešené
zóně. Po zadání hodnoty této účinnosti známe, kolik z instalovaného příkonu se
při provozu soustavy umělého osvětlení přemění na světlo a kolik na teplo,
které touto volbou můžeme nebo nemusíme zahrnout do výpočtu potřeby
tepla (chladu) řešené zóny.
Možnost volby, zda uvažovat ve výpočtu s tepelnými zisky umělého osvětlení, či
nikoliv, se objeví pouze v těchto případech volby užívacího profilu přiřazeného
k řešené zóně:
• Užívací profily s požadavkem na vnitřní teplotu č. 1-41
• Užívací profil č. 42 (obecná nevytápěná zóna)
Poznámka: Při volbě profilu užívání č. 43 (prostor pod zvýšenou podlahou) se
volba ohledně využití tepelných zisků z umělého osvětlení ve výpočtu neobjeví.
Vychází se z toho, že tento prostor nemá instalováno umělé osvětlení nebo ano,
ale s tak sporadickým provozem (revize prostoru apod.), že lze tuto provozní
dobu, resp. tepelné zisky zanedbat. Pokud má tento prostor instalováno
významné spotřebiče umělého osvětlení a i provozní doba je významná, je
otázkou, zda spíše nepřiřadit k této zóně jako profil užívání č.42 (obecná
nevytápěná zóna).
Poznámka: Jsme si vědomi skutečnosti, že pouze možnosti ANO (tj. zahrnutí
100% vypočítaných tepelných zisků z umělého osvětlení do výpočtu energetické
náročnosti budovy) a NE (tj. zahrnutí 0% vypočítaných tepelných zisků
z umělého osvětlení do výpočtu energetické náročnosti budovy) je omezená
volba. V budoucích verzích aplikace ENERGETIKA bude možnost volit i
mezistupně tj. možnost volit procentuální využití vypočítaných tepelných zisků
z umělého osvětlení od 0 do 100%. V případě volby ANO totiž předpokládáme
maximálně pružnou otopnou soustavu, což u jiných než pasivních domu s dobře
navrženým a řízeným otopným systémem je pouze teoretický předpoklad.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
93
2013-04-22
6.3.3.10
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Využití tepelných zisků od zařizovacích předmětů ve výpočtu
potřeby tepla
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
Příklad zobrazení 3
Pod zadáním účinnosti emise (sdílení) tepla a účinnosti distribuce otopné
soustavy se objeví několik rolet, které se dotazují, zda chceme využít ve
výpočtu tepelné zisky.
Třetím z tepelných zisků jsou teplené zisky ze zařizovacích předmětů
umístěných v zóně. Roleta se nás dotazuje, zda je chceme do výpočtu
zahrnout. Na výběr máte dvě možnosti:
• ANO
• NE
V tomto případě řešíme otázku, zda je požadujeme do výpočtu zahrnout či
nikoliv a následně také o jejich výši – viz příklad zobrazení 1!
Pokud zvolím možnost ANO, objeví se nám další roleta (viz příklad zobrazení 2 a
3), která se nás táže, zda tyto zisky chceme uvažovat pouze v provozní dobu
zóny či po celý den, čili možnost volby:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
94
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
• ANO
• NE
Proč tato možnost? Každý užívací profil přiřazený k zóně s sebou nese základní
údaj o tepelném zisku od zařizovacích předmětů, který je uveden hodnotou ve
W/m2. Vztažná plocha je čistá podlahová plocha řešené zóny Ac. Zpracovatel
má možnost rozhodnout, zda tyto zisky jsou produkovány jen v provozní dobu
zóny nebo současně i v neprovozní dobu zóny, tedy po celý den.
Příklad 1: Ad první možnost: Zaměstnanci administrativní budovy po odchodu
z práce domu vypnout všechny počítače – tyto tepelné zisky uvažuji tedy pouze
v provozní dobu zóny=administrativní budova-kanceláře (provozní doba
v užívacím profilu 7-18 h). Ad druhá možnost: zaměstnanci po odchodu domů
počítače nevypnout, takže i v neprovozní dobu generují tepelné zisky.
Příklad 2: Pakliže je k zóně přiřazen například profil Administrativní budovaserverovna, která má provozní dobu 0-24 h, tak i v případě volby rolety, že
chceme uvažovat tepelné zisky pouze v provozní dobu, uvažujeme je vlastně po
celý den. Nemusíme zadávat, že chceme využívat tepelné zisky i v neprovozní
dobu. V tomto případě by takové rozhodnutí nemělo vliv na výpočet.
Jelikož v současné verzi aplikaci ENERGETIKA nelze volit (nastavovat) vlastních
profilů užívání a přitom jako projektant nebo energetický expert víte, že
tepelné zisky ze zařizovacích předmětů budou vyšší nebo nižší než je hodnota
uvedená v přednastaveném (vybraném) profilu užívání zóny, můžete její výši
pro výpočet ovlivnit zadáním činitelů Fint,A,I a Fint,A,II. Dolní indexy římská „I“ a
„II“ značí, že jde o provozní a neprovozní dobu.
Příklad: V užívacím profilu přiřazenému k zóně je hodnota 5 W/m2. Víme, že
reálná hodnota tepelných zisků ze zařizovacích předmětů bude dvojnásobná, ale
jenom v provozní dobu. A také víme, že v provozní dobu nebudou generovány
v řešené zóně žádné tepelné zisky ze zařizovacích předmětů. Na základě tohoto
příkladu tedy volíme Fint,A,I=2.00 a Fint,A,II=0.00.
Tato funkcionalita zadávání umožňuje počítat speciální případy. V běžných
případech doporučujeme ponechat přednastavené hodnoty Fint,A,I=1.00 a
Fint,A,II=1.00. Hodnoty tepelných zisků uvedených v užívacím profilu jsou
převzaty z TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – typické hodnoty.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
95
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Možnost ANO bychom měli zvolit vždy, když zpracováváme průkaz pro
novostavbu. Předpokládáme tak, že navrhovaná soustava dokáže plně reagovat
na tepelné zisky a tím snižovat spotřebu energie na vytápění (ale samozřejmě
v případě chlazení zvyšovat potřebu chladu na chlazení).
Možnost NE volíme v případě, když otopná soustava není schopna reagovat na
tepelné zisky. Zpravidla je to otopná soustava, která nemá žádné řízení dodávky
tepla na základě vnitřní teploty (teplotní čidlo apod.). I když i v případě otopné
soustavy bez regulace v případě otopného zdroje s ruční obsluhou, dochází
k částečnému využití tepelných zisků – koriguje ruční obsluha tepelného zdroje.
Co zvolíme v této roletě u vytápění, se automaticky zvolí také v této roletě u
chlazení. Je to spárováno. Zatím není umožněna funkce samostatné volby, že
bychom například pro výpočet potřeby tepla na vytápění chtěli zahrnout
tepelné zisky ze zařizovacích předmětů a pro výpočet potřeby chladu na
chlazení bychom tepelné zisky ze zařizovacích předmětů zahrnout nechtěli a
naopak.
Možnost volby, zda uvažovat ve výpočtu s tepelnými zisky umělého osvětlení, či
nikoliv, se objeví pouze v těchto případech volby užívacího profilu přiřazeného
k řešené zóně:
• Užívací profily s požadavkem na vnitřní teplotu č. 1-41
• Užívací profil č. 42 (obecná nevytápěná zóna)
Poznámka: Při volbě profilu užívání č. 43 (prostor pod zvýšenou podlahou) se
volba ohledně využití tepelných zisků ze zařizovacích předmětů ve výpočtu
neobjeví. Vychází se z toho, že tento prostor nemá instalovány žádné takové
zařizovací předměty. Pokud má tento prostor instalovány tyto zařizovací
předměty, je otázkou, zda spíše nepřiřadit k této zóně jako profil užívání č.42
(obecná nevytápěná zóna), kde tyto tepelné zisky uvést.
Poznámka: Jsme si vědomi skutečnosti, že pouze možnosti ANO (tj. zahrnutí
100% vypočítaných tepelných zisků ze zařizovacích předmětů do výpočtu
energetické náročnosti budovy) a NE (tj. zahrnutí 0% vypočítaných tepelných
zisků ze zařizovacích předmětů do výpočtu energetické náročnosti budovy) je
omezená volba. V budoucích verzích aplikace ENERGETIKA bude možnost volit i
mezistupně tj. možnost volit procentuální využití vypočítaných tepelných zisků
z umělého osvětlení od 0 do 100%. V případě volby ANO totiž předpokládáme
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
96
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
maximálně pružnou otopnou soustavu, což u jiných než pasivních domu s dobře
navrženým a řízeným otopným systémem je pouze teoretický předpoklad.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
97
2013-04-22
6.3.3.11
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Využití tepelných zisků od osob ve výpočtu potřeby tepla
Pod zadáním účinnosti emise (sdílení) tepla a účinnosti distribuce otopné
soustavy se objeví několik rolet, které se dotazují, zda chceme využít ve
výpočtu tepelné zisky.
Čtvrtým a posledním z tepelných zisků jsou teplené zisky od osob pobývajících
v řešené zóně. Roleta se nás dotazuje, zda je chceme do výpočtu zahrnout. Na
výběr máte dvě možnosti:
• ANO
• NE
V tomto případě řešíme pouze otázku, zda je požadujeme do výpočtu zahrnout
či nikoliv. Nerozhodujeme o jejich výši. Výše tepelných zisků od osob je
nadefinována v užívacím profilu přiřazenému k zóně. V užívacím profilu je
uvedena hodnota tepelné zátěže připadající na jednu osobu ve W/osoba.
Současně je definován počet osob v zóně uvedením podlahové plochy
připadající na jednu osobu v tomto profilu užívání m2/osoba. Vztaženo k čisté
podlahové ploše zóny Ac. Na základě těchto údajů v užívacím profilu
přiřazenému k řešené zóně a čisté podlahové plochy zóny Ac, se vypočítá
hodnota celkového tepelného zisku od osob v zóně. Tyto zisky jsou generovány
pouze v provozní době. V neprovozní době se nepředpokládá pobyt osob a
nejsou tyto tepelné zisky generovány.
Možnost ANO bychom měli zvolit vždy, když zpracováváme průkaz pro
novostavbu. Předpokládáme tak, že navrhovaná soustava dokáže plně reagovat
na tepelné zisky a tím snižovat spotřebu energie na vytápění.
Možnost NE volíme v případě, když otopná soustava není schopna reagovat na
tepelné zisky. Zpravidla je to otopná soustava, která nemá žádné řízení dodávky
tepla na základě vnitřní teploty (teplotní čidlo apod.). I když i v případě otopné
soustavy bez regulace v případě otopného zdroje s ruční obsluhou, dochází
k částečnému využití tepelných zisků – koriguje ruční obsluha tepelného zdroje.
Co zvolíme v této roletě u vytápění, se automaticky zvolí také v této roletě u
chlazení. Je to spárováno. Zatím není umožněna funkce samostatné volby, že
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
98
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
bychom například pro výpočet potřeby tepla na vytápění chtěli zahrnout
tepelné zisky od osob a pro výpočet potřeby chladu na chlazení bychom
tepelné zisky od osob zahrnout nechtěli a naopak.
Možnost volby, zda uvažovat ve výpočtu s tepelnými zisky od osob, či nikoliv, se
objeví pouze v těchto případech volby užívacího profilu přiřazeného k řešené
zóně:
• Užívací profily s požadavkem na vnitřní teplotu č. 1-41
Poznámka: Při volbě profilu užívání č. 42 (obecná nevytápěná zóna) a č. 43
(prostor pod zvýšenou podlahou) se volba ohledně využití tepelných zisků od
osob ve výpočtu neobjeví. Vychází se z toho, že v těchto prostorech je žádný
nebo je nevýznamný pohyb osob.
Poznámka: Jsme si vědomi skutečnosti, že pouze možnosti ANO (tj. zahrnutí
100% vypočítaných tepelných zisků od osob do výpočtu energetické náročnosti
budovy) a NE (tj. zahrnutí 0% vypočítaných tepelných zisků od osob do výpočtu
energetické náročnosti budovy) je omezená volba. V budoucích verzích aplikace
ENERGETIKA bude možnost volit i mezistupně tj. možnost volit procentuální
využití vypočítaných tepelných zisků z umělého osvětlení od 0 do 100%.
V případě volby ANO totiž předpokládáme maximálně pružnou otopnou
soustavu, což u jiných než pasivních domu s dobře navrženým a řízeným
otopným systémem je pouze teoretický předpoklad.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
99
2013-04-22
6.3.3.12
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání účinnosti sdílení a distribuce chladu chlazené zóny
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
Na formuláři „základní údaje zóny“ následuje zadání sekce chlazení, resp.
zadání účinnosti emise (sdílení) chladu a účinnosti distribuce chladící soustavy.
V případě, že je zóna z části chlazena i VZT jednotkou, tak se nám na zadávacím
formuláři objeví zadávací pole pro zadání účinnosti jak pro systém chlazení
mimo vzduchotechniku, tak pro systém chlazení pomocí vzduchotechniky. Je to
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
100
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
rozděleno, protože hodnoty účinností sdílení (emise) a distribuce se pro oba
systémy dodávky chladu mohou odlišovat. Platí, že pokud je zóna chlazena (z
části nebo plně) vzduchotechnikou, objeví se zadávací pole pro zadání účinností
ηem emise (sdílení) a distribuce ηdis+st chladu s dolním indexem „VC“ (ventilation
cooling). U ostatních systému chlazení se objeví zadavací pole účinností
s dolním indexem „C“ (cooling).
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
101
2013-04-22
6.3.3.12.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Hodnoty účinností emise (sdílení) chladu nevzduchotechnickou
soustavou
Hodnoty účinností ηC,em emise (sdílení) chladu můžeme buď:
• definovat vlastní hodnoty nebo využít
• dle TNI 73 0331
V prvním případě, zadáte do zadávacích polí rovnou hodnoty účinností. Ve
druhém případě, se nám u zadávacího pole účinnosti emise chladu ηC,em objeví
tlačítko pro vyvolání modálního okna. Ve vyvolaném modálním okně pak
vybereme některou z nabízených možností, která se po potvrzení propíše do
pole účinnosti sdílení chladu.
Na závěr nutno podotknout, že hodnoty účinnosti emise (sdílení) chladu, jsou
vždy chápány jako průměrné za řešenou zónu.
ηC,em – je to účinnost s jakou koncový prvek systému chlazení dokáže do něj
dopravenou energii předat svému okolí. („em“ – emission [emise])
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
102
2013-04-22
6.3.3.12.1.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Výběr dle TNI 73 0331
Modální okno k zadání účinnosti emise (sdílení) chladu ηC,em – tedy pro zadání
účinnosti sdílení emise chladu pro jiný než vzduchotechnický systém. Po jeho
vyvolání budeme vyzvání k výběru některé z 5 možností uvedených v roletovém
menu:
•
•
•
•
•
Chlazená voda 6/12oC (např. fancoil s ventilátorem)
Chlazená voda 8/14oC (např. fancoil s ventilátorem)
Chlazená voda 14/18oC (např. fancoil s ventilátorem, indukční jednotky)
Chlazená voda 16/18oC (např. chladící stropy)
Chlazená voda 18/20oC (např. chladící stropy)
Výše uvedené možnosti není třeba blíže komentovat. Vybereme tu možnost,
která je nejbližší našemu řešení v hodnocené budově.
POTVRDÍME VOLBU, RESP. UKONČÍME VYVOLANÉ MODÁLNÍ OKNO POMOCÍ
TLAČÍTKA POUŽÍT. VYBRANÁ HODNOTA SE NÁM PAK PROPÍŠE DO
ZADÁVACÍHO POLE PRO ÚČINNOST EMISE CHLADU ηc,em.
Poznámka: bez potvrzení volby můžeme ukončit (zavřít) modální okno
stisknutím křížku v pravém horním rohu modálního okna.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
103
2013-04-22
6.3.3.12.2
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Hodnoty účinností distribuce chladu nevzduchotechnickou
soustavou
Pro účinnost distribuce chladu ηC,dis+st není možnost vyvolání modálního okna.
Tuto hodnotu musíte zadat přímo. K této hodnotě neexistují žádné pomocné
tabulky, jelikož tato hodnota vždy závisí na konkrétním řešení a nejde
z žádného hlediska paušalizovat. Blíže k tomuto poli v kontextové nápovědě
programu.
Na závěr nutno podotknout, že hodnoty účinnosti distribuce chladu, jsou vždy
chápány jako průměrné za řešenou zónu.
ηC,dis+st – je to účinnost s jakou pracují rozvody a zásobníky systému chlazení,
než se potřebný chlad dopraví od zdroje chladu do koncových (emisních) prvků
systémů chlazení. („dis“ – distribution [distribuce], „st“ – storage [zásobník])
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
104
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
6.3.3.12.3
Hodnoty účinností emise (sdílení) chladu vzduchotechnickou
soustavou
verze 1.0.3.A
Hodnoty účinností ηVC,em emise (sdílení) chladu můžeme buď:
• definovat vlastní hodnoty nebo využít
• dle TNI 73 0331
V prvním případě, zadáte do zadávacích polí rovnou hodnoty účinností. Ve
druhém případě, se nám u zadávacího pole účinnosti emise chladu ηVC,em objeví
tlačítko pro vyvolání modálního okna. Ve vyvolaném modálním okně pak
vybereme některou z nabízených možností, která se po potvrzení propíše do
pole účinnosti sdílení chladu.
Na závěr nutno podotknout, že hodnoty účinnosti emise (sdílení) chladu, jsou
vždy chápány jako průměrné za řešenou zónu.
ηVC,em – je to účinnost s jakou koncový prvek systému chlazení dokáže do něj
dopravenou energii předat svému okolí. („em“ – emission [emise])
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
105
2013-04-22
6.3.3.12.3.1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Výběr dle TNI 73 0331
Modální okno k zadání účinnosti emise (sdílení) chladu ηVC,em – tedy pro zadání
účinnosti sdílení emise chladu pro vzduchotechnický systém. Po jeho vyvolání
budeme vyzvání k výběru některé z 3 možností uvedených v prvním roletovém
menu vztahujících se k teplotním spádu chladící soustavy:
• 6/12oC
• 14/18oC
• 18/20oC
Výše uvedené možnosti není třeba blíže komentovat. Vybereme tu možnost,
která je nejbližší našemu řešení v hodnocené budově.
Druhá roleta nás vyzve k výběru ze dvou možností pro bližší určení typu
regulace:
• Neregulováno sdílení energie na registru VZT zařízení
• Regulováno sdílení energie na registru VZT zařízení
Ke každé volbě je pak nadefinovaná účinnost emise (sdílení) chladu ηVC,em
koncovými
prvky
systému
„chladovzdušného“
chlazení
pomocí
vzduchotechniky.
POTVRDÍME VOLBU, RESP. UKONČÍME VYVOLANÉ MODÁLNÍ OKNO POMOCÍ
TLAČÍTKA POUŽÍT. VYBRANÁ HODNOTA SE NÁM PAK PROPÍŠE DO
ZADÁVACÍHO POLE PRO ÚČINNOST EMISE CHLADU ηVC,em.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
106
2013-04-22
6.3.3.12.4
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Hodnoty účinností distribuce chladu vzduchotechnickou
soustavou
Pro účinnost distribuce chladu ηVC,dis+st není možnost vyvolání modálního okna.
Tuto hodnotu musíte zadat přímo. K této hodnotě neexistují žádné pomocné
tabulky, jelikož tato hodnota vždy závisí na konkrétním řešení a nejde
z žádného hlediska paušalizovat. Blíže k tomuto poli v kontextové nápovědě
programu.
Na závěr nutno podotknout, že hodnoty účinnosti distribuce chladu, jsou vždy
chápány jako průměrné za řešenou zónu.
ηVC,dis+st – je to účinnost s jakou pracují rozvody a zásobníky systému chlazení,
než se potřebný chlad dopraví od zdroje chladu do koncových (emisních) prvků
systémů chlazení. („dis“ – distribution [distribuce], „st“ – storage [zásobník])
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
107
2013-04-22
6.3.3.13
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zahrnutí solárních tepelných zisků do výpočtu potřeby chladu
Pod zadáním účinnosti emise (sdílení) chladu a účinnosti distribuce chladící
soustavy se objeví několik rolet, které se dotazují, zda chceme zahrnout do
výpočtu tepelné zisky.
Prvním z tepelných zisků jsou solární tepelné zisky. Roleta se nás dotazuje, zda
je chceme do výpočtu zahrnout. Na výběr máte dvě možnosti:
• ANO
• NE
V tomto případě řešíme pouze otázku, zda je požadujeme do výpočtu zahrnout
či nikoliv. Nerozhodujeme o jejich výši. Výše solárních zisků odpovídá
katalogovým hodnotám solárního záření, solárně sběrným plochám (výplním),
orientaci ke světovým stranám výplní, sklonu výplně a jejím stínění, které
volíme na formuláři „Plochy“ v příslušné zóně – viz kapitola 6.3.5.
Možnost ANO bychom měli zvolit vždy!
Možnost NE volíme ve speciálních případech! (Například zpracovatel potřebuje
znát, jak ovlivňují potřebu chladu solární tepelné zisky a proto jednou zadá
výpočet se solárními tepelnými zisky a podruhé bez solárních zisků.)
MŮŽE SE STÁT, I KDYŽ ZADÁME ŘÁDNĚ CHLAZENÍ, ŽE NENÍ ŽÁDNÁ POTŘEBA
CHLADU GENEROVÁNA. TOTO JE SPECIFIFIKUM MĚSÍČNÍHO VÝPOČTU, RESP.
NASTAVENÍ TEPLOTY, OD KDY JE TŘEBA CHLADIT V PROFILECH UŽÍVÁNÍ
POUŽÍVANÝCH V MĚSÍČNÍM VÝPOČTU dle TNI 73 0331. Tepelné zisky jako
celku totiž v těchto případech nedosahují takové hodnoty, aby dokázali vnitřní
teplotu v zóně zvednout od hodnoty průměrné měsíční teploty v exteriéru (v
letních měsících) nad teplotu pro chlazení uvedenou v užívacím profilu zóny.
Tuto skutečnost si lehce ověříte například zvýšením koeficientu Fint,A,I (Fint,A,II) u
vnitřních tepelných zisků ze zařizovacích předmětů – viz kapitola 6.3.3.15.
Co zvolíme v této roletě u chlazení, se automaticky zvolí také v této roletě u
vytápění. Je to spárováno. Zatím není umožněna funkce samostatné volby, že
bychom například pro výpočet potřeby tepla na vytápění chtěli zahrnout solární
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
108
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
tepelné zisky a pro výpočet potřeby chladu na chlazení bychom solární tepelné
zisky zahrnout nechtěli a naopak.
Možnost volby, zda uvažovat ve výpočtu se solárními tepelnými zisky, či nikoliv,
se objeví pouze v těchto případech volby užívacího profilu přiřazeného k řešené
zóně:
• Užívací profily s požadavkem na vnitřní teplotu č. 1-41
• Užívací profil č. 42 (obecná nevytápěná zóna)
Poznámka: Při volbě profilu užívání č. 43 (prostor pod zvýšenou podlahou) se
volba ohledně využití solárních zisků ve výpočtu neobjeví. Vychází se z toho, že
tento prostor nemá výplně (solární sběrné plochy). Pokud ano, je otázkou, zda
spíše nepřiřadit k této zóně jako profil užívání č.42 (obecná nevytápěná zóna).
Poznámka: Jsme si vědomi skutečnosti, že pouze možnosti ANO (tj. zahrnutí
100% vypočítaných solárních zisků do výpočtu energetické náročnosti budovy) a
NE (tj. zahrnutí 0% vypočítaných solárních zisků do výpočtu energetické
náročnosti budovy) je omezená volba. V budoucích verzích aplikace
ENERGETIKA bude možnost volit i mezistupně tj. možnost volit procentuální
využití vypočítaných solárních zisků od 0 do 100%. V případě volby ANO
předpokládáme maximální tepelné zatížení v zóně pro spotřebu energie na
chlazení. V případě volby NE tyto tepelné zisky pro návrh, resp. spotřebu
chlazení ignorujeme, což není žádoucí!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
109
2013-04-22
6.3.3.14
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zahrnutí tepelných zisků z umělého osvětlení do výpočtu potřeby
chladu
Pod zadáním účinnosti emise (sdílení) chladu a účinnosti distribuce chladící
soustavy se objeví několik rolet, které se dotazují, zda chceme využít ve
výpočtu tepelné zisky.
Druhým z tepelných zisků jsou teplené zisky z umělého osvětlení. Roleta se nás
dotazuje, zda je chceme do výpočtu zahrnout. Na výběr máte dvě možnosti:
• ANO
• NE
V tomto případě řešíme pouze otázku, zda je požadujeme do výpočtu zahrnout
či nikoliv. Nerozhodujeme o jejich výši. Výše tepelných zisků z umělého
osvětlení odpovídá provozní době umělého osvětlení, instalovanému příkonu
umělého osvětlení, účinnosti světelných zdrojů a dalších vlastností soustavy
umělého osvětlení instalovaného v zóně, které volíme na formuláři „Umělé
osvětlení“ v příslušné zóně – viz kapitola 6.3.12.
Možnost ANO bychom měli zvolit vždy!
Možnost NE volíme ve speciálních případech! (Například zpracovatel potřebuje
znát, jak ovlivňují potřebu chladu tepelné zisky z umělého osvětlení a proto
jednou zadá výpočet s tepelnými zisky z umělého osvětlení a podruhé bez těchto
tepelných zisků.)
MŮŽE SE STÁT, I KDYŽ ZADÁME ŘÁDNĚ CHLAZENÍ, ŽE NENÍ ŽÁDNÁ POTŘEBA
CHLADU GENEROVÁNA. TOTO JE SPECIFIFIKUM MĚSÍČNÍHO VÝPOČTU, RESP.
NASTAVENÍ TEPLOTY, OD KDY JE TŘEBA CHLADIT V PROFILECH UŽÍVÁNÍ
POUŽÍVANÝCH V MĚSÍČNÍM VÝPOČTU dle TNI 73 0331. Tepelné zisky jako
celku totiž v těchto případech nedosahují takové hodnoty, aby dokázali vnitřní
teplotu v zóně zvednout od hodnoty průměrné měsíční teploty v exteriéru (v
letních měsících) nad teplotu pro chlazení uvedenou v užívacím profilu zóny.
Tuto skutečnost si lehce ověříte například zvýšením koeficientu Fint,A,I (Fint,A,II) u
vnitřních tepelných zisků ze zařizovacích předmětů – viz kapitola 6.3.3.15.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
110
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Co zvolíme v této roletě u chlazení, se automaticky zvolí také v této roletě u
vytápění. Je to spárováno. Zatím není umožněna funkce samostatné volby, že
bychom například pro výpočet potřeby tepla na vytápění chtěli zahrnout
tepelné zisky z umělého osvětlení a pro výpočet potřeby chladu na chlazení
bychom tepelné zisky z umělého osvětlení zahrnout nechtěli a naopak.
Pakliže zvolíme možnost „ANO“, tak ve formuláři „Umělé osvětlení“ se nám u
řešené zóny objeví pole pro zadání účinnosti světelných zdrojů. Jedná se o
průměrnou hodnotu účinnosti za všechny světelné zdroje umístěné v řešené
zóně. Po zadání hodnoty této účinnosti známe, kolik z instalovaného příkonu se
při provozu soustavy umělého osvětlení přemění na světlo a kolik na teplo,
které touto volbou můžeme nebo nemusíme zahrnout do výpočtu potřeby
chladu (tepla) řešené zóny.
Možnost volby, zda uvažovat ve výpočtu s tepelnými zisky umělého osvětlení, či
nikoliv, se objeví pouze v těchto případech volby užívacího profilu přiřazeného
k řešené zóně:
• Užívací profily s požadavkem na vnitřní teplotu č. 1-41
• Užívací profil č. 42 (obecná nevytápěná zóna)
Poznámka: Při volbě profilu užívání č. 43 (prostor pod zvýšenou podlahou) se
volba ohledně využití tepelných zisků z umělého osvětlení ve výpočtu neobjeví.
Vychází se z toho, že tento prostor nemá instalováno umělé osvětlení nebo ano,
ale s tak sporadickým provozem (revize prostoru apod.), že lze tuto provozní
dobu zanedbat, resp. tepelné zisky zanedbat. Pokud má tento prostor
instalováno významné spotřebiče umělého osvětlení a i provozní doba je
významná, je otázkou, zda spíše nepřiřadit k této zóně jako profil užívání č.42
(obecná nevytápěná zóna).
Poznámka: Jsme si vědomi skutečnosti, že pouze možnosti ANO (tj. zahrnutí
100% vypočítaných tepelných zisků z umělého osvětlení do výpočtu energetické
náročnosti budovy) a NE (tj. zahrnutí 0% vypočítaných tepelných zisků
z umělého osvětlení do výpočtu energetické náročnosti budovy) je omezená
volba. V budoucích verzích aplikace ENERGETIKA bude možnost volit i
mezistupně tj. možnost volit procentuální využití vypočítaných tepelných zisků
z umělého osvětlení od 0 do 100%. V případě volby ANO předpokládáme
maximální tepelné zatížení v zóně pro spotřebu energie na chlazení. V případě
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
111
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
volby NE tyto tepelné zisky pro návrh, resp. spotřebu chlazení ignorujeme, což
není žádoucí!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
112
2013-04-22
6.3.3.15
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zahrnutí tepelných zisků od zařizovacích předmětů do výpočtu
potřeby chladu
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
Příklad zobrazení 3
Pod zadáním účinnosti emise (sdílení) chladu a účinnosti distribuce chladící
soustavy se objeví několik rolet, které se dotazují, zda chceme využít ve
výpočtu tepelné zisky.
Třetím z tepelných zisků jsou teplené zisky ze zařizovacích předmětů
umístěných v zóně. Roleta se nás dotazuje, zda je chceme do výpočtu
zahrnout. Na výběr máte dvě možnosti:
• ANO
• NE
V tomto případě řešíme otázku, zda je požadujeme do výpočtu zahrnout či
nikoliv a následně také o jejich výši – viz příklad zobrazení 1!
Pokud zvolím možnost ANO, objeví se nám další roleta (viz příklad zobrazení 2 a
3), která se nás táže, zda tyto tepelné zisky chceme uvažovat pouze v provozní
době zóny nebo po celý den, čili možnost volby:
• ANO
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
113
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
• NE
Proč tato možnost? Každý užívací profil přiřazený k zóně s sebou nese základní
údaj o tepelném zisku od zařizovacích předmětů, který je uveden hodnotou ve
W/m2. Vztažná plocha je čistá podlahová plocha řešené zóny Ac. Zpracovatel
má možnost rozhodnout, zda tyto zisky jsou produkovány jen v provozní dobu
zóny nebo současně i v neprovozní dobu zóny, tedy po celý den.
Příklad 1: Ad první možnost: Zaměstnanci administrativní budovy po odchodu
z práce domu vypnout všechny počítače – tyto tepelné zisky uvažuji tedy pouze
v provozní dobu zóny=administrativní budova-kanceláře (provozní doba
v užívacím profilu 7-18 h). Ad druhá možnost: zaměstnanci po odchodu domů
počítače nevypnout, takže i v neprovozní dobu generují tepelné zisky.
Příklad 2: Pakliže je k zóně přiřazen například profil Administrativní budovaserverovna, která má provozní dobu 0-24 h, tak i v případě volby rolety, že
chceme uvažovat tepelné zisky pouze v provozní dobu, uvažujeme je vlastně po
celý den. Nemusíme zadávat, že chceme využívat tepelné zisky i v neprovozní
dobu. V tomto případě by takové rozhodnutí nemělo vliv na výpočet.
Jelikož v současné verzi aplikaci ENERGETIKA nelze volit (nastavovat) vlastních
profilů užívání a přitom jako projektant nebo energetický expert víte, že
tepelné zisky ze zařizovacích předmětů budou vyšší nebo nižší než je hodnota
uvedená v přednastaveném (vybraném) profilu užívání zóny, můžete její výši
pro výpočet ovlivnit zadáním činitelů Fint,A,I a Fint,A,II. Dolní indexy římská „I“ a
„II“ značí, že jde o provozní a neprovozní dobu.
Příklad: V užívacím profilu přiřazenému k zóně je hodnota 5 W/m2. Víme, že
reálná hodnota tepelných zisků ze zařizovacích předmětů bude dvojnásobná, ale
jenom v provozní dobu. A také víme, že v provozní dobu nebudou generovány
v řešené zóně žádné tepelné zisky ze zařizovacích předmětů. Na základě tohoto
příkladu tedy volíme Fint,A,I=2.00 a Fint,A,II=0.00.
Tato funkcionalita zadávání umožňuje počítat speciální případy. V běžných
případech doporučujeme ponechat přednastavené hodnoty Fint,A,I=1.00 a
Fint,A,II=1.00. Hodnoty tepelných zisků uvedených v užívacím profilu jsou
převzaty z TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – typické hodnoty.
Možnost ANO bychom měli zvolit vždy!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
114
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Možnost NE volíme ve speciálních případech! (Například zpracovatel potřebuje
znát, jak ovlivňují potřebu chladu tepelné zisky ze zařizovacích předmětů a
proto jednou zadá výpočet s těmito tepelnými zisky a podruhé bez těchto
tepelných zisků.).
MŮŽE SE STÁT, I KDYŽ ZADÁME ŘÁDNĚ CHLAZENÍ, ŽE NENÍ ŽÁDNÁ POTŘEBA
CHLADU GENEROVÁNA. TOTO JE SPECIFIFIKUM MĚSÍČNÍHO VÝPOČTU, RESP.
NASTAVENÍ TEPLOTY, OD KDY JE TŘEBA CHLADIT V PROFILECH UŽÍVÁNÍ
POUŽÍVANÝCH V MĚSÍČNÍM VÝPOČTU dle TNI 73 0331. Tepelné zisky jako
celku totiž v těchto případech nedosahují takové hodnoty, aby dokázali vnitřní
teplotu v zóně zvednout od hodnoty průměrné měsíční teploty v exteriéru (v
letních měsících) nad teplotu pro chlazení uvedenou v užívacím profilu zóny.
Tuto skutečnost si lehce ověříte například zvýšením koeficientu Fint,A,I (Fint,A,II) u
vnitřních tepelných zisků ze zařizovacích předmětů – viz kapitola 6.3.3.15.
Co zvolíme v této roletě u chlazení, se automaticky zvolí také v této roletě u
vytápění. Je to spárováno. Zatím není umožněna funkce samostatné volby, že
bychom například pro výpočet potřeby tepla na vytápění chtěli zahrnout
tepelné zisky ze zařizovacích předmětů a pro výpočet potřeby chladu na
chlazení bychom tepelné zisky ze zařizovacích předmětů zahrnout nechtěli a
naopak.
Možnost volby, zda uvažovat ve výpočtu s tepelnými zisky od zařizovacích
předmětů, či nikoliv, se objeví pouze v těchto případech volby užívacího profilu
přiřazeného k řešené zóně:
• Užívací profily s požadavkem na vnitřní teplotu č. 1-41
• Užívací profil č. 42 (obecná nevytápěná zóna)
Poznámka: Při volbě profilu užívání č. 43 (prostor pod zvýšenou podlahou) se
volba ohledně využití tepelných zisků ze zařizovacích předmětů ve výpočtu
neobjeví. Vychází se z toho, že tento prostor nemá instalovány žádné takové
zařizovací předměty. Pokud má tento prostor instalovány tyto zařizovací
předměty, je otázkou, zda spíše nepřiřadit k této zóně jako profil užívání č.42
(obecná nevytápěná zóna), kde tyto tepelné zisky uvést.
Poznámka: Jsme si vědomi skutečnosti, že pouze možnosti ANO (tj. zahrnutí
100% vypočítaných tepelných zisků ze zařizovacích předmětů do výpočtu
energetické náročnosti budovy) a NE (tj. zahrnutí 0% vypočítaných tepelných
zisků ze zařizovacích předmětů do výpočtu energetické náročnosti budovy) je
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
115
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
omezená volba. V budoucích verzích aplikace ENERGETIKA bude možnost volit i
mezistupně tj. možnost volit procentuální využití vypočítaných tepelných zisků
z umělého osvětlení od 0 do 100%. V případě volby ANO předpokládáme
maximální tepelné zatížení v zóně pro spotřebu energie na chlazení. V případě
volby NE tyto tepelné zisky pro návrh, resp. spotřebu chlazení ignorujeme, což
není žádoucí!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
116
2013-04-22
6.3.3.16
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zahrnutí tepelných zisků od osob do výpočtu potřeby chladu
Pod zadáním účinnosti emise (sdílení) chladu a účinnosti distribuce chladící
soustavy se objeví několik rolet, které se dotazují, zda chceme využít ve
výpočtu tepelné zisky.
Čtvrtým a posledním z tepelných zisků jsou teplené zisky od osob pobývajících
v řešené zóně. Roleta se nás dotazuje, zda je chceme do výpočtu zahrnout. Na
výběr máte dvě možnosti:
• ANO
• NE
V tomto případě řešíme pouze otázku, zda je požadujeme do výpočtu zahrnout
či nikoliv. Nerozhodujeme o jejich výši. Výše tepelných zisků od osob je
nadefinována v užívacím profilu přiřazenému k zóně. V užívacím profilu je
uvedena hodnota tepelné zátěže připadající na jednu osobu ve W/osoba.
Současně je definován počet osob v zóně uvedením podlahové plochy
připadající na jednu osobu v tomto profilu užívání m2/osoba. Vztaženo k čisté
podlahové ploše zóny Ac. Na základě těchto údajů v užívacím profilu
přiřazenému k řešené zóně a čisté podlahové plochy zóny Ac, se vypočítá
hodnota celkového tepelného zisku od osob v zóně. Tyto zisky jsou generovány
pouze v provozní době. V neprovozní době se nepředpokládá pobyt osob a
nejsou tyto tepelné zisky generovány.
Možnost ANO bychom měli zvolit vždy!
Možnost NE volíme ve speciálních případech! (Například zpracovatel potřebuje
znát, jak ovlivňují potřebu chladu tepelné zisky od osob a proto jednou zadá
výpočet s těmito tepelnými zisky a podruhé bez těchto tepelných zisků.)
MŮŽE SE STÁT, I KDYŽ ZADÁME ŘÁDNĚ CHLAZENÍ, ŽE NENÍ ŽÁDNÁ POTŘEBA
CHLADU GENEROVÁNA. TOTO JE SPECIFIFIKUM MĚSÍČNÍHO VÝPOČTU, RESP.
NASTAVENÍ TEPLOTY, OD KDY JE TŘEBA CHLADIT V PROFILECH UŽÍVÁNÍ
POUŽÍVANÝCH V MĚSÍČNÍM VÝPOČTU dle TNI 73 0331. Tepelné zisky jako
celku totiž v těchto případech nedosahují takové hodnoty, aby dokázali vnitřní
teplotu v zóně zvednout od hodnoty průměrné měsíční teploty v exteriéru (v
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
117
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
letních měsících) nad teplotu pro chlazení uvedenou v užívacím profilu zóny.
Tuto skutečnost si lehce ověříte například zvýšením koeficientu Fint,A,I (Fint,A,II) u
vnitřních tepelných zisků ze zařizovacích předmětů – viz kapitola 6.3.3.15.
Co zvolíme v této roletě u chlazení, se automaticky zvolí také v této roletě u
vytápění. Je to spárováno. Zatím není umožněna funkce samostatné volby, že
bychom například pro výpočet potřeby tepla na vytápění chtěli zahrnout
tepelné zisky od osob a pro výpočet potřeby chladu na chlazení bychom
tepelné zisky od osob zahrnout nechtěli a naopak.
Možnost volby, zda uvažovat ve výpočtu s tepelnými zisky od osob, či nikoliv, se
objeví pouze v těchto případech volby užívacího profilu přiřazeného k řešené
zóně:
• Užívací profily s požadavkem na vnitřní teplotu č. 1-41
Poznámka: Při volbě profilu užívání č. 42 (obecná nevytápěná zóna) a č. 43
(prostor pod zvýšenou podlahou) se volba ohledně využití tepelných zisků od
osob ve výpočtu neobjeví. Vychází se z toho, že v těchto prostorech není žádný
nebo je nevýznamný pohyb osob.
Poznámka: Jsme si vědomi skutečnosti, že pouze možnosti ANO (tj. zahrnutí
100% vypočítaných tepelných zisků od osob do výpočtu energetické náročnosti
budovy) a NE (tj. zahrnutí 0% vypočítaných tepelných zisků od osob do výpočtu
energetické náročnosti budovy) je omezená volba. V budoucích verzích aplikace
ENERGETIKA bude možnost volit i mezistupně tj. možnost volit procentuální
využití vypočítaných tepelných zisků z umělého osvětlení od 0 do 100%.
V případě volby ANO předpokládáme maximální tepelné zatížení v zóně pro
spotřebu energie na chlazení. V případě volby NE tyto tepelné zisky pro návrh,
resp. spotřebu chlazení ignorujeme, což není žádoucí!
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
118
2013-04-22
6.3.3.17
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Zadání údajů pro výpočet infiltrace
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
Příklad zobrazení 3
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
119
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Posledním oddílem pro zadání na formuláři „Základní popis zóny“ je oddíl
větrání. Na tomto oddílu definujeme a vybíráme hodnoty, které slouží pro
výpočet infiltrace exteriérového vzduchu do řešené zóny.
Pro profily užívání č. 1 až 41 (profily s požadavkem na vnitřní teplotu) a profil
č. 42 (obecná nevytápěná zóna) budeme vybírat a zadávat následující
informace.
Na zobrazení výběrového menu má vliv skutečnost, zda řešená zóna:
• Není řízeně větrána (viz příklad zobrazení 1)
• Je řízeně větrána plně (viz příklad zobrazení 2)
• Je řízeně větrána z části (viz příklad zobrazení 3)
Toto rozhodnutí se činí na formuláři „Základní popis zóny“ výše – viz kapitola 0.
Kde jsou tyto možnosti blíže vysvětleny.
Ať už zvolíme jakoukoliv možnost, vždy budeme vyzváni k zadání hodnoty n50.
Tato hodnota znamená násobnost výměny vzduchu mezi exteriérem a
interiérem při tlakovém rozdílu 50 [Pa] a udává nám přehled o tom, jak moc je
obálka budovy (zóny) těsná vůči nežádoucí infiltraci vzduchu. Platí velice
zjednodušený obecný převod násobnosti výměny změřeného při tlakovém
rozdílu 50 [Pa] pro přirozený tlakový rozdíl: hodnotu změřenou při n50 podělíme
20. Bližší vysvětlení k této hodnotě je uvedeno v kontextové nápovědě
k tomuto poli.
V případě, že řešená zóna je větrána jen přirozeně:
Objeví se příklad zobrazení 1. Nejprve jsme vyzváni k výběru stínícího činitel
infiltrace pro řešenou zónu. Na výběr máme z 3 možností:
• Vytápěný prostor bez nechráněných otvorových výplní
• Vytápěný prostor s jednou nechráněnou otvorovou výplní
• Vytápěný prostor s více jak jednou nechráněnou otvorovou výplní
Tento výběr souvisí s výběrem stínícího činitele pro výpočet infiltrace na
formuláři „Základní údaje“ viz kapitola 6.3.2.6. Pokud tento výběr na formuláři
„Základní údaje“ nebyl proveden, nelze provést ani tento výběr v řešené zóně!
Zatímco na formuláři „Základní údaje“ výběrem řešíme umístění, resp.
vystavení budovy vůči povětrnostním vlivům jako celku, zde již tímto výběrem
konkretizujeme řešenou zónu.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
120
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Co je to chráněná a nechráněná
chráněná výplň?
Nechráněná výplň je výplň volně přístupná do exteriéru. Chráněná výplň je
například výplň do světlíku, výplň v zasklené lodžii apod. Význam chráněná a
nechráněná výplň je ve vztahu k expozici výplně vůči exteriéru, resp. účinkům
větru.
Ve druhém kroku jsme vyzváni k výběru korekčního činitele pro střední výšku
řešené zóny. Na výběr máme z 3 možností:
• 0 m < x <= 10 m
• 10 m < x <= 30 m
• x > 30 m
Výška se počítá od přilehlého terénu k budově, resp. k řešené zóně. Výška je
střední – bližší vysvětlení
lení viz příklad:
Příklad:
V případě, že řešená zóna je větrána jen řízeně:
Objeví se příklad zobrazení 2. Nejprve jsme vyzváni k výběru stínícího činitele
infiltrace pro řešenou zónu. Na výběr máme ze 2 možností:
• více než jedna exponovaná fasáda
• jedna exponovaná
xponovaná fasáda
Tento výběr souvisí s výběrem stínícího činitele pro výpočet infiltrace na
formuláři „Základní údaje“ viz kapitola 6.3.2.6.. Pokud tento výběr na formuláři
„Základní údaje“ nebyl proveden, nelze provést ani tento
tento výběr v řešené zóně!
Zatímco na formuláři „Základní údaje“ výběrem řešíme umístění, resp.
Software pro
ro stavební fyziku DEK a.s.
121
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
vystavení budovy vůči povětrnostním vlivům jako celku, zde již tímto výběrem
konkretizujeme řešenou zónu.
Příklad:
Činitel větrné expozice se automaticky vybere na základě volby stínícího činitele
pro řešenou zónu a na základě volby stínícího činitele pro celou budovu na
formuláři „Základní údaje“ viz kapitola 6.3.2.6.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
122
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Příklad zobrazení 4a
Příklad zobrazení 4b
Příklad zobrazení 5
Pro profil užívání č. 43 (prostor pod zvýšenou podlahou) budeme vybírat a
zadávat následující informace:
Na zobrazení výběrového menu má vliv skutečnost, zda řešená zóna:
• Není řízeně větrána (viz příklad zobrazení 4)
• Je řízeně větrána plně (viz příklad zobrazení 5)
Toto rozhodnutí se činí na formuláři „Základní popis zóny“ výše – viz kapitola 0.
Kde jsou tyto možnosti blíže vysvětleny. Pakliže je k řešené zóně přiřazen profil
užívání č. 43 (prostor pod zvýšenou podlahou), tak je možnost volby pouze
přirozené větrání nebo řízené. Možnost řízeného větrání z části je u toho profilu
užívání potlačena na rozdíl od ostatních profilů užívání.
Pakliže volíme přirozené větrání této zóny, tak ještě máme v sekci „větrání“ na
výběr volit mezi skutečnosti, zda není tento prostor větrán (viz příklad
zobrazení 4a) a mezi skutečností, že je přirozeně větrán (viz příklad zobrazení
4b).
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
123
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
V případě 4b je nutno zadat poměr plochy větracích otvorů prostoru pod
zvýšenou podlahou ε [m2] k celkovému exponovanému obvodu podlahy
prostoru pod zvýšenou podlahou [m]. Dále je nutno zadat referenční rychlost
větru ve výšce 10 m nad terénem v [m/s]. Stínící činitel větru fw [-] pro prostor
pod zvýšenou podlahou se pak automaticky dopočítá na základě volby stínícího
činitele pro výpočet infiltrace na formuláři „Základní údaje“ viz kapitola 6.3.2.6.
Bližší vysvětlení a hodnoty viz kontextová nápověda k těmto polím.
V případě volby, že tento prostor pod zvýšenou podlahou je řízeně větrán,
budeme v sekci „větrání“ vyzváni k zadání způsobu větrání, resp. typu výměny
větraného vzduchu v prostoru pod zvýšenou podlahou. K dispozici je zatím
pouze jedna možnost:
• Mechanické větrání zvenku
A následně budeme vyzváni k zadání intenzity výměny vzduchu Vn [m3] mezi
prostorem pod zvýšenou podlahou a exteriérem.
Poznámka: Volba mechanické větrání zevnitř není v programu ENERGETIKA
zatím umožněna.
SPECIFIKA VÝPOČTŮ TEPELNÝCH ZTRÁT VĚTRÁNÍM:
Pro tepelnou ztrátu větráním mají vliv tyto skutečnosti:
• Požadovaná hygienická výměna vzduchu v zóně
• Nežádoucí infiltrace vzduchu do zóny
• Účinnost případně instalované rekuperace u řízeného větrání
První bod s sebou nese přiřazený užívací profil k řešené zóně. V užívacím profilu
je definována potřebná výměna vzduchu vztažená buď na 1 osobu nebo na 1
m2 čisté podlahové plochy Ac řešené zóny nebo násobností výměny vzduchu
v zóně. Pokud je požadovaná výměna vzduchu v zóně, resp. v užívacím profilu
vztažena k osobě, je v užívacím profilu definována také velikost čisté podlahové
plochy Ac připadající na jednu osobu. Z tohoto údaje se tedy automaticky zjistí
počet osob v zóně a následně potřebná výměna vzduchu v zóně.
Druhý bod závisí na zadané hodnotě n50. Čím je tato hodnota vyšší, tím méně
těsná je obálka řešené zóny vůči nežádoucímu (nekontrolovanému) pronikání
exteriérového vzduchu do zóny.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
124
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Poslední bod nám snižuje potřebu tepla na větrání tím, že využívá odpadní
teplo odvětrávaného vzduchu ze zóny do exteriéru. Ve speciálních
rekuperačních výměnících předává odvětrávaný vzduch své teplo čerstvému
vzduchu nasávanému z exteriéru. Při teoretické účinnosti rekuperace 100%,
konstantní exteriérové teplotě a ochlazení odvětrávaného vzduchu ze zóny na
exteriérovou teplotu bychom potřebovali tepelnou energii pouze na první
ohřátí vzduchu v zóně a pak již nikoliv – odvětrávaný vzduch by veškerou
tepelnou energii předal nově přiváděnému vzduchu z exteriéru. Protože v praxi
je proměnná jak teplotu vzduchu v exteriétu, tak na základě rozdílů teplot
vzduchu v exteriéru a interiéru i účinnost rekuperace – v programu zadáváme
tzv. průměrnou roční účinnost rekuperace. Dle typu rekuperačního zařízení a
typu instalace se pohybuje cca od 80% - do 40%. Vyšší hodnoty se týkají spíše
malých instalací v rodinných domech.
Konkrétně jakým způsobem se nám tyto hodnoty projeví ve výpočtu:
U přirozeného větrání se do výpočtu tepelných ztrát větráním uvažuje vždy
vyšší z vypočítaných hodnot objemu měněného vzduchu z:
• Požadavku na hygienickou výměnu vzduchu
• Velikost výměny vzduchu vlivem infiltrace
U přirozeného větrání (=neřízeného) je nám „tak nějak jedno z hlediska výpočtu
potřeby energie“ jakým způsobem se čerstvý vzduchu do zóny dostane.
Důležité z hlediska potřeby čerstvého vzduchu je, že se do řešené zóny dostane.
Tato podmínka o uvažování vyšší z těchto dvou hodnot má za následek, že
volba hodnoty n50 u řešené zóny nemá do jisté hodnoty vliv na výsledek, resp.
zvýšení potřeby energie na krytí větrání. Výpočet na volbu hodnoty n50 reaguje
až od hranice, kdy výpočet větraného objemu vlivem infiltrace netěsnostmi je
vyšší než požadovaná hygienická výměna vzduchu definovaná v užívacím
profilu.
U řízeného větrání řešené zóny se nám naopak hodnota n50 projeví na potřebě
tepla na krytí tepelných ztrát větráním vždy. U řízeného větrání je totiž
v programu nastaveno, že vzduchotechnická jednotka zajistí vždy požadované
hygienické množství větraného vzduchu v zóně vždy v plném rozsahu. A
výměna vzduchu nežádoucí infiltrací (ovlivňuje hodnota n50) je k této
hygienické výměně vzduchu pomocí řízeného větrání VZT jednotky připočítána
a je potřeba také tepelné energie na krytí této nežádoucí tepelné ztráty
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
125
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
větráním. Z tohoto jednoduchého vysvětlení je patrné, že rozdíl v potřebě tepla
mezi zónou větranou přirozeně a plně řízeně bude patrný a to tak, že řízeně
větraná zóna bude mít pravděpodobně vyšší potřebu tepla na krytí tepelných
ztrát větráním než přirozeně větraná zóna.
Výpočet infiltrace dle ČSN EN 13 790 je odlišný u přirozeného větrání a u
řízeného větrání. U řízeného větrání pak silně závisí na skutečnosti, zda VZT
jednotka je rovnotlaká, přetlaková nebo podtlaková a jaký je rozdíl u přetlakové
nebo podtlakové jednotky mezi přiváděným a odváděným vzduchem.
Tyto všechny okolnosti výpočtu je třeba brát v úvahu pro posouzení výsledků
při zadání různých variant řešení větrání zóny. A to například i pro instalovanou
rekuperaci, která využívá odpadní teplo z větraného vzduchu větraného pouze
přes VZT jednotku, nikoliv logicky větraného vzduchu vlivem netěsností
v obálce zóny. Sezónní účinnost rekuperace třeba 80% proto automaticky
neznamená, že máme nižší potřebu tepla na větrání o 80%. Vždy je to třeba
posoudit s ohledem na typ VZT jednotky a na hodnotu n50.
Z tohoto důvodu je také patrně, že reálně při instalaci VZT jednotky, je
důrazný požadavek na maximální těsnost obálky budovy – co nejnižší
hodnotu n50. Protože v opačném případě, se výhody instalace řízeného
větrání „rozmělňují“ a taková instalace není ekonomicky efektivní tak, jak by
měla.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
126
2013-04-22
6.3.3.18
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Pomocné energie na vytápění zadané v zóně
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
V případě, že v systému vytápění nejsou umístěny pomocné spotřebiče
elektrické energie v řešené zóně, volíme v roletě dle příkladu zobrazení 1
možnost NE. V případě, že v systému vytápění jsou umístěny pomocné
spotřebiče elektrické energie umístěné v řešené zóně, volíme v roletě dle
příkladu zobrazení 2 možnost ANO.
Co mohou být pomocné spotřebiče? Níže jsou uvedeny 3 základní typy
pomocných spotřebičů:
• A) Oběhová (cirkulační) čerpadla
• B) Ventilátory (ventilátory konvektorů, fancoilů aj).
• C) Ostatní spotřebiče (elektronické termogulační hlavice, servopohony u
koncových vyústek VZT potrubí, elektronická řídící jednotka aj.)
Pro každý z 3 typů pomocných spotřebičů existuje samostatné zadávací pole. K
zadávacím polím pro čerpadla a ventilátory je ještě umístěno roletové menu,
pro výběr typu regulace pohonu. Na výběh je ze tří možností:
• Jednootáčkový pohon
• Tříotářkový pohon
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
127
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
• Pohon s proměnnými otáčkami
Výše jsme uvedli 3 základní typy pomocných spotřebičů. Než vysvětlíme blíže
princip zadání k jednotlivým typům pomocných spotřebičů, je nutno nejdříve
vysvětlit, jaké pomocné spotřebiče se do zóny zadávají!
Základní princip řešení programu ENERGETIKA z hlediska způsobu zadávání
pomocných spotřebičů je následující:
1) Nejprve je vždy nutno zodpovědět otázku, zda pomocný elektrický
spotřebič je integrován v tepelném zdroji (je jeho pevnou součástí) či
nikoliv
2) Pakliže pomocný spotřebič není součástí tepelného zdroje, kde je tento
pomocný spotřebič umístěn. Je umístěn v některé z nadefinovaných zón
nebo je umístěn mimo objekt?
Známe-li odpověď na tyto dvě otázky, můžeme zadat pomocné spotřebiče
systému vytápění.
Kladná odpověď na otázku č. 1 značí, že takový pomocný spotřebič zadáme
přímo na podformuláři tepelného zdroje, ve kterém je integrován – viz kapitola
6.3.8.
Záporná odpověď na otázku č. 1 značí, že musíme odpovědět na otázku č. 2.
Pakliže je tento elektrický pomocný spotřebič systému vytápění umístěný
v řešené zóně, tak ho musíme zadat do této řešené zóny!
Pokud je pomocný spotřebič mimo objekt, zadává se na formuláři „tepelné
zdroje“ – viz kapitola 6.3.8.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
128
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
A) OBĚHOVÁ ČERPADLA
Viz následující schéma:
Co je na schématu?
Na schématu je vyznačen případ objektu, který máme například rozdělen na 4
zóny (důvody rozdělení nyní nebudeme řešit – jde jen o názorný příklad). Zóny 1
a 4 jsou nevytápěné – nevytápěný suterén a nevytápěná půda. Celý objekt je
vytápěn jedním tepelným zdrojem. Obě vytápěné zóny 2 a 3 mají svoji vlastní
otopnou větev, na které mají osazeno oběhové čerpadlo. Oběhové čerpadlo č. 3
slouží pro zónu 3 a oběhové čerpadlo č. 2 slouží pro zónu 2. Současně je také
jedno oběhové čerpadlo instalováno pro oběh pouze v rámci tepelného zdroje.
Je tedy pevnou součástí tepelného zdroje – viz oběhové čerpadlo č. 1.
Dle pravidel výše uvedených oběhová čerpadla č. 2 a 3 zadáme do příslušných
zadávacích polí (viz příklad zobrazení 2) na formuláři zóny 1! Pomocné
spotřebiče zadáváme tam, kde jsou instalovány. Oběhová čerpadlo č. 1, které je
integrální součásti tepelného zdroje zadáváme na podformuláři přímo u tohoto
tepelného zdroje.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
129
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Viz následující schéma:
Co je na schématu?
Na schématu je vyznačen obdobný případ objektu, který máme například
rozdělen na 4 zóny (důvody rozdělení nyní nebudeme řešit – jde jen o názorný
příklad). Zóny 1 a 4 jsou nevytápěné – nevytápěný suterén a nevytápěná půda.
Celý objekt je vytápěn jedním tepelným zdrojem, který je však umístěn mimo
objekt v samostatném stavebním objektu. Obě vytápěné zóny 2 a 3 mají svoji
vlastní otopnou větev, na které mají osazeno oběhové čerpadlo. Oběhové
čerpadlo č. 3 slouží pro zónu 3 a oběhové čerpadlo č. 2 slouží pro zónu 2.
Současně je také jedno oběhové čerpadlo instalováno pro oběh pouze v rámci
tepelného zdroje. Je tedy pevnou součástí tepelného zdroje – viz oběhové
čerpadlo č. 1. Pro úplnou názornost je ještě umístěno jedno oběhové čerpadlo č.
4 na hlavní topné větvi vedoucí od tepelného zdroje do rozdělovače. Toto
oběhové čerpadlo č. 4 není součástí tepelného zdroje, ale je umístěno mimo
hodnocený objekt, stejně jako tepelný zdroj.
Dle pravidel výše uvedených oběhová čerpadla č. 2 a 3 zadáme do příslušných
zadávacích polí (viz příklad zobrazení 2) na formuláři zóny 1! Pomocné
spotřebiče zadáváme tam, kde jsou instalovány. Oběhová čerpadlo č. 1, které je
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
130
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
integrální součásti tepelného zdroje zadáváme na podformuláři přímo u tohoto
tepelného zdroje. Oběhové čerpadlo č. 4 zadáme na formuláři tepelné zdroje –
pro pomocné spotřebiče, jež nejsou součástí tepelného zdroje, ale nachází se
mimo objekt – k tomuto zadání oběhového čerpadlo č. 4 blíže viz kapitola 6.3.8.
Shrnutí pro zadávání pomocných energií – ČERPADEL - do řešené zóny:
Do zadání pomocných energií v řešené zóně vyplňujeme ty pomocné
spotřebiče (čerpadla), které nejsou integrální součástí tepelného zdroje, a
které se nachází v řešené zóně! Provozní doba čerpadel je ohraničena dobou
potřeby tepla v zónách, pro které oběhové čerpadlo zajišťuje dodávku tepla.
ZADÁNÍ:
Pokud chceme do řešené zóny zadat pomocný elektrický spotřebič systému
vytápění – oběhové čerpadlo, klikneme na ikonu pro vyvolání modálního okna
vedle pole pro zadání příkonu oběhového čerpadla:
Zobrazené modální okno nás vyzve k „přidání čerpadla“. Po přidání čerpadla se
nám zobrazí v modálním okně další pole po zadání a výběr:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
131
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Budeme vyzvání k zadání názvu oběhového čerpadla (dobrovolné). Následující
menu se nás zeptá na způsob stanovení spotřeby energie oběhového čerpadla.
Momentálně je zde přednastavena jedna možnost: „tabulkové hodnoty“.
Možnost podrobného výpočtu bude k dispozici, jakmile zprovozníme stanovení
energetických ztrát distribucí podrobným výpočtem – viz kapitola 6.3.2.8. Do
této doby zde bude předvolena „natvrdo“ pouze tato možnost výpočtu.
Tabulkové hodnoty jsou převzaty z TNI 73 0331.
V dalším roletovém menu vybíráme, zda známe nebo neznáme instalovaný
příkon oběhového čerpadla. Ve fázi návrhu apod., kdy neznáme tyto podrobné
údaje, volíme možnost NE. Při hodnocení projektu novostavby by tato
informace měla být k dispozici. Pakliže tuto hodnotu známe, do pole pod touto
roletou ji zadáme. V případě, že ji neznáme, toto pole nelze vyplnit a objeví se
v něm popis „neznámý“.
Následně jsme vyzvání k zatržení zón, pro které zajišťuje oběhové čerpadlo
cirkulaci. Objevují se zde pouze zóny, u nichž byl přiřazen některý profil užívání
z profilů č. 1 až 41 (viz kapitola 6.3.3.2), tedy profil s požadavkem na vnitřní
teplotu. Nevytápěné zóny (resp. tedy i nechlazené) se zde nezobrazí k zatržení.
Toto zatržítko je nutné, aby program z hlediska výpočtu byl informován, pro
které zóny oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci – viz schéma obrázku budovy
výše. Dle toho příkladu bychom do zóny 1 nadefinovaly dvě oběhové čerpadla.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
132
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Čerpadlo číslo 3 by mělo zatrženo pouze zónu Z3 (nabízeno k zatržení Z2 a Z3) a
čerpadlo 2 by mělo zatrženo zónu Z2 (nabízeno k zatržení Z2 a Z3).
Poslední roletové menu se nás táže na skutečnost, zda na otopné větvi, jejíž
cirkulaci zajišťuje předmětné čerpadlo, je i systém podlahového vytápění. Třeba
pouze v jedné místnosti z celé zóny, kam čerpadlo zajišťuje cirkulaci. V takovém
případě musíme volit možnost ANO. Tato volba má dopad na výběr tabulkových
hodnot spotřeb dle TNI 73 0331, resp. spotřeby elektrické energie.
Příklad dalšího zobrazení zadání modální okna (nevztahuje se k schématu výše
uvedenému):
Toto modální okno značí, že jsme zadali 3 oběhová čerpadla. Momentálně
vidíme zadání čerpadla číslo 2 (označení pořadí podformuláře je světle modré),
u kterého neznáme instalovaný příkon a víme, že na jeho větvi není podlahové
vytápění. Čerpadlo číslo 2 zajišťuje oběh pouze pro zónu Z1. Na výběr jsou zóny
Z1 a Z2 – tzn. u těchto zón byl přiřazen některý profil užívání z profilů č. 1 až 41.
Příklad dalšího zobrazení modálního okna. Pokud se Vám objeví v modálním
okně tato varovná hláška:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
133
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Tak jste u všech zón nepřiřadili profil užívání zóny. Například dle konkrétně výše
uvedeného modálního okna jsme nepřiřadili profil užívání k zóně Z1 a Z2. Jelikož
modální okno nabízí pro zatržení jen zóny s požadavkem na vnitřní teplotu, je
nutno nejdříve řádně přiřadit ke všem zónám profil užívání, aby následně toto
modální okno Vám mohlo k zatržení nabídnout pouze správné možnosti
k zatržení zón.
Po zadání oběhových čerpadel potvrdíme volbu tlačítkem uložit. Do
zadávacího pole na formuláři se nám propíše součet všech zadaných příkonů
čerpadel v modálním okně. V případě, že nebude zadán žádný příkon (u všech
zadaných čerpadel v modálním okně bude zvoleno, že není znám příkon),
propíše do pole hodnota 0.
Na závěr – viz příklad zobrazení 2 – jsme vyzvání k výběru typu regulace pohonu
zadaných oběhových čerpadel. To již nikoliv v modálním okně, ale na formuláři.
Na základě této volby:
• Jednootáčkový pohon
• Tříotáčkový pohon
• Pohon s proměnnými otáčkami
Je vybrání korekční činitel typu pohonu oběhového čerpadla fH,pump,ctrl. Tento
činitel má vliv na spotřebu elektrické energie.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
134
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
B) VENTILÁTORY
Viz následující schéma:
Co je na schématu?
Na schématu je vyznačen obdobný případ objektu jako v případě vysvětlení u
oběhových čerpadel. Jediný rozdíl je v tom, že zóna č. 3 není vytápěna
klasickými otopnými tělesy, ale například fancoily. Součástí fancoilů jsou
ventilátory –viz č. 1, které musíme zadat jako pomocný spotřebič elektrické
energie systému vytápění. A například součástí tepelného zdroje je ventilátor
pro přívod spalovacího vzduchu – viz. ventilátor č. 2.
Dle pravidel výše uvedených ventilátory fancoilů v zóně 3 zadáme do příslušných
zadávacích polí (viz příklad zobrazení 2) na formuláři zóny 3! Ventilátor, jež je
součástí tepelného zdroje zadáváme přímo na podformuláři tohoto tepelného
zdroje (i kdyby byl tepelný zdroj umístěn například v zóně 1).
Shrnutí pro zadávání pomocných energií – VENTILÁTORY - do řešené zóny:
Do zadání pomocných energií v řešené zóně vyplňujeme ty pomocné
spotřebiče (ventilátory), které nejsou integrální součástí tepelného zdroje
nebo vzduchotechnické jednotky, a které se nachází v řešené zóně! Provozní
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
135
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
doba ventilátorů je ohraničena dobou potřeby tepla v zóně, ve které jsou tyto
ventilátory umístěny.
Ventilátory, které jsou součástí vzduchotechnické jednotky zadáváme přímo na
podformuláři
příslušné
vzduchotechnické
jednotky
na
formuláři
„vzduchotechnika“ – viz kapitola 6.3.10. V praxi mohou nastat případy
kombinace VZT systému a fancoilů – tzv. dvoustupňová regulace nebo-li
dvoustupňový ohřev vzduchu. Centrální VZT jednotka upraví vzduch na základní
teplotu (třeba 20oC) a fancoily umístěné na vyústění VZT potrubí v jednotlivých
zónách zajistí dohřev dle konkrétního požadavku v zóně. V takovém případě
zadáme příkony ventilátorů fancoilů do zóny, kde jsou fancoily umístěny a
ventilátory centrální VZT jednotky zadáme přímo k VZT jednotce.
ZADÁNÍ:
Pokud chceme do řešené zóny zadat pomocný elektrický spotřebič systému
vytápění – ventilátor, klikneme na ikonu pro vyvolání modálního okna vedle
pole pro zadání příkonu ventilátoru:
Zobrazené modální okno nás vyzve k „přidání ventilátoru“. Po přidání
ventilátoru se nám zobrazí v modálním okně další pole po zadání a výběr:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
136
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Budeme vyzvání k zadání názvu ventilátorů (dobrovolné). V následujícím
roletovém menu vybíráme, zda známe nebo neznáme instalovaný příkon
ventilátoru. Pokud známe a pokud jich v zóně máme více stejných, zde zadáme
příkon (do pole pod touto roletou) pouze jednoho ventilátoru a jejich počet
vepíšeme do posledního zadávacího pole v tomto modálním okně. Pokud
máme více ventilátorů s odlišným příkonem, může zadání vyřešit dvěma
způsoby: Buď do pole příkon zadáme součet všech ventilátorů a do posledního
pole počet napíšeme 1, nebo každý ventilátor vyplníme zvlášť. V takové případě
vytvoříme v tomto modálním okně podformulář pro každý takový ventilátor. Ve
fázi návrhu apod., kdy neznáme tyto podrobné údaje, volíme možnost NE. V
tomto případě toto pole nelze vyplnit a objeví se v něm popis „neznámý“. Při
hodnocení projektu novostavby by tato informace měla být k dispozici.
Následně jsme vyzvání k výběru typu instalace ventilátoru. K dispozici máme ze
dvou možností volby:
• Ventilátor sdílení energie, podlahový konvektor, fancoil
• jiné
V případě první volby TNI 73 0331 definuje průměrný hodinový příkon zařízení
pouze na základě typu instalace na 10 W/ks. Tento průměrný hodinový příkon
není nijak provázán se zadaným příkonem ventilátoru, který jste výše zadali.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
137
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Proto, může být v krajním případě průměrný hodinový příkon dle TNI vyšší než
Vámi zadaný příkon zařízení. Reálně by samozřejmě měl být maximálně stejný,
většinou však nižší. Pokud by takový krajní případ nastal, je lépe volit možnost
volby „jiné“ v roletě typ instalace a tento průměrným hodinový příkon zadat
ručně.
Do výpočtu vstupuje pouze hodnota průměrného hodinového příkonu.
Hodnota instalovaného příkonu je informační a objeví se v podrobném
protokolu k průkazu PENB, který plánujeme vydat co nejdříve.
Na rozdíl od oběhových čerpadel, nepřiřazujeme k oběhovým čerpadlům zóny,
pro jejich cirkulaci slouží. Zde se předpokládá, že ventilátor umístěný v řešené
zóně, slouží pouze pro řešenou zónu! Pořád se jedná pouze o ventilátory, které
nejsou součástí vzduchotechnické jednotky nebo tepelného zdroje!
Příklad dalšího zobrazení zadání modální okna (nevztahuje se k schématu výše
uvedenému):
Toto modální okno značí, že jsme zadali 3 různé typy ventilátorů. Momentálně
vidíme zadání ventilátoru číslo 1 (označení pořadí podformuláře je světle
modré), u kterého neznáme instalovaný příkon. Typ instalace jsme zvolili „jiné“
– v tomto případě musíme zadat průměrný hodinový příkon, který jsme stanovili
třeba na 12 W/ks. A v zóně je 7 ks těchto zařízení.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
138
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Po zadání ventilátorů potvrdíme volbu tlačítkem uložit. Do zadávacího pole
na formuláři se nám propíše součet všech zadaných příkonů ventilátorů
v modálním okně. V případě, že nebude zadán žádný příkon (u všech
zadaných ventilátorů v modálním okně bude zvoleno, že není znám příkon),
propíše do pole hodnota 0.
Na závěr – viz příklad zobrazení 2 – jsme vyzvání k výběru typu regulace pohonu
zadaných ventilátorů. To již nikoliv v modálním okně, ale na formuláři. Na
základě této volby:
• Jednootáčkový pohon
• Tříotáčkový pohon
• Pohon s proměnnými otáčkami
Je vybrání korekční činitel typu pohonu ventilátoru fH,vent,ctrl. Tento činitel má
vliv na spotřebu elektrické energie.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
139
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
C) OSTATNÍ POMOCNÉ ENERGIE
Viz následující schéma:
Co je na schématu?
Na schématu je vyznačen obdobný případ objektu jako v případě vysvětlení u
oběhových čerpadel a ventilátorů. Otopná tělesa v zóně 2 mají například
elektronicky ovládané termoregulační hlavice na otopných tělesech –viz č. 1. A
například součástí tepelného zdroje je elektronická řídící jednotka – viz. č. 2.
Dle pravidel výše uvedených příkon elektronických termoregulačních hlavic
v zóně 2 zadáme do příslušných zadávacích polí (viz příklad zobrazení 2) na
formuláři zóny 2! Elektronickou řídící jednotku, jež je součástí tepelného zdroje
zadáváme přímo na podformuláři tohoto tepelného zdroje (i kdyby byl tepelný
zdroj umístěn například v zóně 1).
Shrnutí pro zadávání pomocných energií – OSTATNÍ POMOCNÉ ENERGIE - do
řešené zóny:
Do zadání pomocných energií v řešené zóně vyplňujeme ty pomocné
spotřebiče (elektronické termoregulační hlavice, elektronické řídící jednotky,
servopohony vyústek VZT potrubí apod.), které nejsou integrální součástí
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
140
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
tepelného zdroje nebo vzduchotechnické jednotky, a které se nachází
v řešené zóně! Provozní doba těchto ostatních pomocných spotřebičů je
ohraničena dobou potřeby tepla v zóně, ve které jsou tyto ostatní spotřebiče
pomocné energie umístěny.
ZADÁNÍ:
Pokud chceme do řešené zóny zadat pomocný elektrický spotřebič systému
vytápění – ostatní spotřebiče, klikneme na ikonu pro vyvolání modálního okna
vedle pole pro zadání příkonu ostatních pomocných spotřebičů:
Zobrazené modální okno nás vyzve k „přidání zařízení“. Po přidání zařízení se
nám zobrazí v modálním okně další pole po zadání a výběr:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
141
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Budeme vyzvání k zadání názvu zařízení (dobrovolné). V následujícím roletovém
menu vybíráme, zda známe nebo neznáme instalovaný příkon zařízení. Pokud
známe a pokud jich v zóně máme více stejných, zde zadáme příkon (do pole
pod touto roletou) pouze jednoho zařízení a jejich počet vepíšeme do
posledního zadávacího pole v tomto modálním okně. Pokud máme více zařízení
s odlišným příkonem, může zadání vyřešit dvěma způsoby: Buď do pole příkon
zadáme součet příkonů všech zařízení a do posledního pole počet napíšeme 1,
nebo každé zařízení vyplníme zvlášť. Ve fázi návrhu apod., kdy neznáme tyto
podrobné údaje, volíme možnost NE (respektive s těmito ostatními pomocnými
energiemi se vůbec „nezabýváme“). V tomto případě toto pole nelze vyplnit a
objeví se v něm popis „neznámý“. Při hodnocení projektu novostavby by tato
informace měla být k dispozici.
Následně jsme vyzvání k výběru typu pomocného zařízení. K dispozici máme 4
možnosti volby:
• Systém regulace ovládání pomocí servopohonů (plynulá regulace)
• Systém regulace s ovládáním pomocné kombinace teplotního snímače
a elektrického pohonu (ovládání zapnuto/vypnuto)
• Systém
regulace
s elektromagnetickým
pohonem
(ovládání
zapnuto/vypnuto)
• jiné
V případě prvních třech voleb definuje TNI 73 0331 průměrný hodinový příkon
na jedno takové zařízení pouze na základě typu instalace ve W/ks. Tento
průměrný hodinový příkon není nijak provázán se zadaným příkonem
pomocného zařízení, který jste výše zadali. Proto, může být v krajním případě
průměrný hodinový příkon dle TNI vyšší než Vámi zadaný příkon zařízení.
Reálně by samozřejmě měl být maximálně stejný, většinou však nižší. Pokud by
takový krajní případ nastal, je lépe volit možnost volby „jiné“ v roletě typ
instalace a tento průměrným hodinový příkon zadat ručně (zvýšit).
Do výpočtu vstupuje pouze hodnota průměrného hodinového příkonu.
Hodnota instalovaného příkonu je informační a objeví se v podrobném
protokolu k průkazu PENB, který plánujeme vydat co nejdříve.
Po zadání ostatních pomocných spotřebičů potvrdíme volbu tlačítkem uložit.
Do zadávacího pole na formuláři se nám propíše součet všech zadaných
příkonů ostatních spotřebičů v modálním okně. V případě, že nebude zadán
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
142
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
žádný příkon (u všech zadaných ostatních spotřebičů v modálním okně bude
zvoleno, že není znám příkon), propíše do pole hodnota 0.
Poznámka na závěr:
Na první pohled se může zdát zadávání pomocných spotřebičů jako zbytečně
složité. Ale to opravdu jen na první pohled. Dříve byla této oblasti pomocných
spotřebičů, resp. pomocných energií při hodnocení energetické náročnosti
budovy věnována nedostatečná pozornost, resp. prostor pro zadání. Program
ENERGETIKA umožňuje jejich plnohodnotné zadání do podrobností, jež si tyto
spotřebiče elektrické energie zasluhují.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
143
2013-04-22
6.3.3.19
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Pomocné energie na chlazení zadané v zóně
Předem je nutno sdělit, že analogie se zadáním spotřebičů pomocné energie
systému chlazení je naprosto stejná se zadáním spotřebičů pomocné energie
systému vytápění.
Příklad zobrazení 1
Příklad zobrazení 2
V případě, že v systému chlazení nejsou umístěny i pomocné spotřebiče
elektrické energie umístění v řešené zóně, volíme v roletě dle příkladu
zobrazení 1 možnost NE. V případě, že v systému chlazení jsou umístěny
pomocné spotřebiče elektrické energie v řešené zóně, volíme v roletě dle
příkladu zobrazení 2 možnost ANO.
Co mohou být pomocné spotřebiče? Níže jsou uvedeny 3 základní typy
pomocných spotřebičů:
• A) Oběhová (cirkulační) čerpadla
• B) Ventilátory (ventilátory konvektorů, fancoilů aj).
• C) Ostatní spotřebiče (elektronické termogulační hlavice, servopohony u
koncových vyústek VZT potrubí, elektronická řídící jednotka aj.)
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
144
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Pro každý z 3 typů pomocných spotřebičů existuje samostatné zadávací pole. K
zadávacím polím pro čerpadla a ventilátory je ještě umístěno roletové menu,
pro výběr typu regulace pohonu. Na výběh je ze tří možností:
• Jednootáčkový pohon
• Tříotářkový pohon
• Pohon s proměnnými otáčkami
Výše jsme uvedli 3 základní typy pomocných spotřebičů. Než vysvětlíme blíže
princip zadání k jednotlivým typům pomocných spotřebičů, je nutno nejdříve
vysvětlit, jaké pomocné spotřebiče se do zóny zadávají!
Základní princip řešení programu ENERGETIKA z hlediska způsobu zadávání
pomocných spotřebičů je následující:
1) Nejprve je vždy nutno zodpovědět otázku, zda pomocný elektrický
spotřebič je integrován ve zdroji chladu (je jeho pevnou součástí) či
nikoliv
2) Pakliže pomocný spotřebič není součástí zdroje chladu, kde je tento
pomocný spotřebič umístěn. Je umístěn v některé z nadefinovaných zón
nebo je umístěn mimo objekt?
Známe-li odpověď na tyto dvě otázky, můžeme zadat pomocné spotřebiče
systému chlazení.
Kladná odpověď na otázku č. 1 značí, že takový pomocný spotřebič zadáme
přímo na formuláři zdroje chladu, ve kterém je integrován – viz kapitola 6.3.9.
Záporná odpověď na otázku č. 1 značí, že musíme odpovědět na otázku č. 2.
Pakliže je tento elektrický pomocný spotřebič systému chlazení umístěný
v řešené zóně, tak ho musíme zadat do této řešené zóny!
Pokud je pomocný spotřebič mimo objekt, zadává se na formuláři „zdroje
chladu“ – viz kapitola 6.3.9.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
145
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
A) OBĚHOVÁ ČERPADLA
Viz následující schéma:
Co je na schématu?
Na schématu je vyznačen případ objektu, který máme například rozdělen na 4
zóny (důvody rozdělení nyní nebudeme řešit – jde jen o názorný příklad). Zóny 1
a 4 jsou nevytápěné – nevytápěný suterén a nevytápěná půda. Celý objekt je
chlazen jedním zdrojem chladu. Obě chlazené zóny 2 a 3 mají svoji vlastní
chladící větev, na které mají osazeno oběhové čerpadlo. Oběhové čerpadlo č. 3
slouží pro zónu 3 a oběhové čerpadlo č. 2 slouží pro zónu 2. Současně je také
jedno oběhové čerpadlo instalováno pro oběh pouze v rámci zdroje chladu. Je
tedy pevnou součástí zdroje chladu – viz oběhové čerpadlo č. 1.
Dle pravidel výše uvedených oběhová čerpadla č. 2 a 3 zadáme do příslušných
zadávacích polí (viz příklad zobrazení 2) na formuláři zóny 1! Pomocné
spotřebiče zadáváme tam, kde jsou instalovány. Oběhová čerpadlo č. 1, které je
integrální součásti zdroje chladu zadáváme na podformuláři přímo u tohoto
zdroje chladu.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
146
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Viz následující schéma:
Co je na schématu?
Na schématu je vyznačen obdobný případ objektu, který máme například
rozdělen na 4 zóny (důvody rozdělení nyní nebudeme řešit – jde jen o názorný
příklad). Zóny 1 a 4 jsou nevytápěné (i nechlazené) –suterén a nevytápěná
půda. Celý objekt je chlazen jedním zdrojem chladu, který je však umístěn mimo
objekt v samostatném stavebním objektu. Obě chlazené zóny 2 a 3 mají svoji
vlastní chladící větev, na které mají osazeno oběhové čerpadlo. Oběhové
čerpadlo č. 3 slouží pro zónu 3 a oběhové čerpadlo č. 2 slouží pro zónu 2.
Současně je také jedno oběhové čerpadlo instalováno pro oběh pouze v rámci
zdroje chladu. Je tedy pevnou součástí zdroje chladu – viz oběhové čerpadlo č. 1.
Pro úplnou názornost je ještě umístěno jedno oběhové čerpadlo č. 4 na hlavním
rozvodu chladu vedoucí od zdroje chladu do rozdělovače. Toto oběhové
čerpadlo č. 4 není součástí zdroje chladu, ale je umístěno mimo hodnocený
objekt, stejně jako zdroj chladu.
Dle pravidel výše uvedených oběhová čerpadla č. 2 a 3 zadáme do příslušných
zadávacích polí (viz příklad zobrazení 2) na formuláři zóny 1! Pomocné
spotřebiče zadáváme tam, kde jsou instalovány. Oběhová čerpadlo č. 1, které je
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
147
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
integrální součásti zdroje chladu zadáváme na podformuláři přímo u tohoto
zdroje chladu. Oběhové čerpadlo č. 4 zadáme na formuláři zdroje chladu – pro
pomocné spotřebiče, jež nejsou součástí zdroje chladu, ale nachází se mimo
objekt – k tomuto zadání oběhového čerpadlo č. 4 blíže viz kapitola 6.3.9.
Shrnutí pro zadávání pomocných energií – ČERPADEL - do řešené zóny:
Do zadání pomocných energií v řešené zóně vyplňujeme ty pomocné
spotřebiče (čerpadla), které nejsou integrální součástí zdroje chladu, a které
se nachází v řešené zóně! Provozní doba čerpadel je ohraničena dobou
potřeby chladu v zónách, pro které oběhové čerpadlo zajišťuje dodávku
chladu.
ZADÁNÍ:
Pokud chceme do řešené zóny zadat pomocný elektrický spotřebič systému
chlazení – oběhové čerpadlo, klikneme na ikonu pro vyvolání modálního okna
vedle pole pro zadání příkonu oběhového čerpadla (tentokrát u zadání
pomocných spotřebičů pro systém chlazení, nikoliv pro systém vytápění):
Zobrazené modální okno nás vyzve k „přidání čerpadla“. Po přidání čerpadla se
nám zobrazí v modálním okně další pole po zadání a výběr:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
148
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Budeme vyzvání k zadání názvu oběhového čerpadla (dobrovolné). Následující
menu se nás zeptá na způsob stanovení spotřeby energie oběhového čerpadla.
Momentálně je zde přednastavena jedna možnost: „zjednodušený výpočet“.
Tabulkové hodnoty na rozdíl od pomocné energie systému vytápění TNI 73
0331 neuvádí. Možnost podrobného výpočtu bude k dispozici, jakmile
zprovozníme stanovení energetických ztrát distribucí podrobným výpočtem –
viz kapitola 6.3.2.8. Do té doby zde bude předvolena „natvrdo“ pouze tato
možnost „zjednodušeného výpočtu“.
V dalším roletovém menu vybíráme, zda známe nebo neznáme instalovaný
příkon oběhového čerpadla. Ve fázi návrhu apod., kdy neznáme tyto podrobné
údaje, volíme možnost NE. Při hodnocení projektu novostavby by tato
informace měla být k dispozici. Pakliže tuto hodnotu známe, do pole pod touto
roletou ji zadáme. V případě, že ji neznáme, toto pole nelze vyplnit a objeví se
v něm popis „neznámý“.
Následně jsme vyzvání k zatržení zón, pro které zajišťuje oběhové čerpadlo
cirkulaci. Objevují se zde pouze zóny, u nichž byl přiřazen některý profil užívání
z profilů č. 1 až 41 (viz kapitola 6.3.3.2), tedy profil s požadavkem na vnitřní
teplotu a současně bylo zpracovatele zvoleno, že jsou tyto zóny strojně
chlazené –viz kapitola 6.3.3.6. Nevytápěné zóny (resp. tedy i nechlazené) se zde
nezobrazí k zatržení. Toto zatržítko je nutné, aby program z hlediska výpočtu
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
149
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
byl informován, pro které zóny oběhové čerpadlo zajišťuje cirkulaci – viz
schéma obrázku budovy výše. Dle toho příkladu bychom do zóny 1
nadefinovaly dvě oběhové čerpadla, čerpadlo číslo 3 by mělo zatrženo pouze
zónu Z3 (nabízeno k zatržení Z2 a Z3) a čerpadlo 2 by mělo zatrženo zónu Z2
(nabízeno k zatržení Z2 a Z3).
Poslední roletové menu se nás táže na charakter chladícího rozvodu, na kterém
je umístěno předmětné čerpadlo. Na výběr jsou 4 možnosti:
•
•
•
•
Primární okruh
Hlavní distribuce
Rozvody ke klimatizačním jednotkám
Rozvody k chlazení místnosti
Příklad dalšího zobrazení modálního okna. Pokud se Vám objeví v modálním
okně tato varovná hláška:
Tak jste u všech zón nepřiřadili profil užívání zóny nebo u všech zón jste
nerozhodli, zda je strojně chlazená či nikoliv. Kde je třeba toto rozhodnutí
doplnit Vás naveden informace v tomto modálním okně. Jelikož program nabízí
pro zatržení jen zóny s požadavkem na vnitřní teplotu, a které jsou strojně
chlazené, je nutno nejdříve řádně přiřadit ke všem zónám profil užívání a
informaci o tom zda jsou nebo nejsou strojně chlazené, aby následně toto
modální okno Vám mohlo k zatržení nabídnout pouze správné možnosti
k zatržení strojně chlazených zón.
Po zadání oběhových čerpadel potvrdíme volbu tlačítkem uložit. Do
zadávacího pole na formuláři se nám propíše součet všech zadaných příkonů
čerpadel v modálním okně. V případě, že nebude zadán žádný příkon (u všech
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
150
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
zadaných čerpadel v modálním okně bude zvoleno, že není znám příkon),
propíše do pole hodnota 0.
Na závěr – viz příklad zobrazení 2 – jsme vyzvání k výběru typu regulace pohonu
zadaných oběhových čerpadel. To již nikoliv v modálním okně, ale na formuláři.
Na základě této volby:
• Jednootáčkový pohon
• Tříotáčkový pohon
• Pohon s proměnnými otáčkami
Je vybrání korekční činitel typu pohonu oběhového čerpadla fC,pump,ctrl. Tento
činitel má vliv na spotřebu elektrické energie.
Důležitá poznámka:
Pakliže jedno a totéž oběhové čerpadlo slouží v otopné sezóně pro distribuci
tepla a v době, kdy je potřeba chladit k distribuci chladu, je třeba takové
čerpadlo zadat do pomocných energií jak u vytápění, tak u chlazení!
Kdybychom jej například zadali jen u vytápění, spotřebu pomocné energie na
chlazení by nám program negeneroval.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
151
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
B) VENTILÁTORY
Viz následující schéma:
Co je na schématu?
Na schématu je vyznačen obdobný případ objektu jako v případě vysvětlení u
oběhových čerpadel. Jediný rozdíl je v tom, že zóna č. 3 není chlazena
chladivými registry, ale například fancoily . Součástí fancoilů jsou ventilátory –
viz č. 1, které musíme zadat jako pomocný spotřebič elektrické energie systému
chlazení. A například součástí zdroje chladu je ventilátor pro zpětné chlazení
kondenzátoru – viz. ventilátor č. 2.
Dle pravidel výše uvedených ventilátory fancoilů v zóně 3 zadáme do příslušných
zadávacích polí (viz příklad zobrazení 2) na formuláři zóny 3! Ventilátor, jež je
součástí zdroje chladu zadáváme přímo na podformuláři tohoto zdroje chladu (i
kdyby byl zdroj chladu umístěn například v zóně 1).
Shrnutí pro zadávání pomocných energií – VENTILÁTORY - do řešené zóny:
Do zadání pomocných energií v řešené zóně vyplňujeme ty pomocné
spotřebiče (ventilátory), které nejsou integrální součástí zdroje chladu nebo
vzduchotechnické jednotky, a které se nachází v řešené zóně! Provozní doba
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
152
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
ventilátorů je ohraničena dobou potřeby chladu v zóně, ve které jsou tyto
ventilátory umístěny.
Ventilátory, které jsou součástí vzduchotechnické jednotky zadáváme přímo na
podformuláři
příslušné
vzduchotechnické
jednotky
na
formuláři
„vzduchotechnika“ – viz kapitola 6.3.10 . V praxi mohou nastat případy
kombinace VZT systému a fancoilů – tzv. dvoustupňová regulace nebo-li
chlazení vzduchu. Centrální VZT jednotka upraví vzduch na základní teplotu
(třeba 20oC…..pokud je v exteriéru vyšší teplota) a fancoily umístěné na
vyústění VZT potrubí v jednotlivých zónách zajistí dochlazení dle konkrétního
požadavku v zóně. V takovém případě zadáme příkony ventilátorů fancoilů do
zóny, kde jsou fancoily umístěny a ventilátory centrální VZT jednotky zadáme
přímo k VZT jednotce.
ZADÁNÍ:
Pokud chceme do řešené zóny zadat pomocný elektrický spotřebič systému
chlazení – ventilátor, klikneme na ikonu pro vyvolání modálního okna vedle
pole pro zadání příkonu ventilátoru (tentokrát u zadání pomocných spotřebičů
pro systém chlazení, nikoliv pro systém vytápění):
Zobrazené modální okno nás vyzve k „přidání ventilátoru“. Po přidání
ventilátoru se nám zobrazí v modálním okně další pole po zadání a výběr:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
153
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Budeme vyzvání k zadání názvu ventilátorů (dobrovolné). V následujícím
roletovém menu vybíráme, zda známe nebo neznáme instalovaný příkon
ventilátoru. Pokud známe a pokud jich v zóně máme více stejných, zde zadáme
příkon (do pole pod touto roletou) pouze jednoho ventilátoru a jejich počet
vepíšeme do posledního zadávacího pole v tomto modálním okně. Pokud
máme více ventilátorů s odlišným příkonem, může zadání vyřešit dvěma
způsoby: Buď do pole příkon zadáme součet všech ventilátorů a do posledního
pole počet napíšeme 1, nebo každý ventilátor vyplníme zvlášť. V tomto
modálním okně vytvoříme vlastní podformulář pro každý ventilátor. Ve fázi
návrhu apod., kdy neznáme tyto podrobné údaje, volíme možnost NE. V
tomto případě toto pole nelze vyplnit a objeví se v něm popis „neznámý“. Při
hodnocení projektu novostavby by tato informace měla být k dispozici.
Následně jsme vyzvání k výběru typu instalace ventilátoru. K dispozici máme ze
dvou možností volby:
• Ventilátor sdílení energie, podlahový konvektor, fancoil
• jiné
V případě první volby TNI 73 0331 definuje průměrný hodinový příkon zařízení
pouze na základě typu instalace na 10 W/ks. Tento průměrný hodinový příkon
není nijak provázán se zadaným příkonem ventilátoru, který jste výše zadali.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
154
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Proto, může být v krajním případě průměrný hodinový příkon dle TNI vyšší než
Vámi zadaný příkon zařízení. Reálně by samozřejmě měl být maximálně stejný,
většinou však nižší. Pokud by takový krajní případ nastal, je lépe volit možnost
volby „jiné“ v roletě typ instalace a tento průměrným hodinový příkon zadat
ručně.
Do výpočtu vstupuje pouze hodnota průměrného hodinového příkonu.
Hodnota instalovaného příkonu je informační a objeví se v podrobném
protokolu k průkazu PENB, který plánujeme vydat co nejdříve.
Na rozdíl od oběhových čerpadel, nepřiřazujeme k oběhovým čerpadlům zóny,
pro které z nich jejich cirkulaci slouží. Zde se předpokládá, že ventilátor
umístěný v řešené zóně, slouží pouze pro řešenou zónu! Pořád se jedná pouze
o ventilátory, které nejsou součástí vzduchotechnické jednotky nebo zdroje
chladu!
Po zadání ventilátorů potvrdíme volbu tlačítkem uložit. Do zadávacího pole
na formuláři se nám propíše součet všech zadaných příkonů ventilátorů
v modálním okně. V případě, že nebude zadán žádný příkon (u všech
zadaných ventilátorů v modálním okně bude zvoleno, že není znám příkon),
propíše do pole hodnota 0.
Na závěr – viz příklad zobrazení 2 – jsme vyzvání k výběru typu regulace pohonu
zadaných ventilátorů. To již nikoliv v modálním okně, ale na formuláři. Na
základě této volby:
• Jednootáčkový pohon
• Tříotáčkový pohon
• Pohon s proměnnými otáčkami
Je vybrání korekční činitel typu pohonu ventilátoru fC,vent,ctrl. Tento činitel má
vliv na spotřebu elektrické energie.
Důležitá poznámka:
Pakliže jeden a tentýž ventilátor slouží v otopné sezóně pro distribuci tepla a
v době, kdy je potřeba chladit k distribuci chladu, je třeba takový ventilátor
zadat do pomocných energií jak u vytápění, tak u chlazení! Kdybychom jej
například zadali jen u vytápění, spotřebu pomocné energie na chlazení by
nám program negeneroval. Typickým příkladem je ventilátor fancoilu, který
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
155
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
slouží v době, kdy je potřeba topit pro emisi tepla a v době, kdy je potřeba
chladit pro emisi chladu.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
156
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
C) OSTATNÍ POMOCNÉ ENERGIE
Viz následující schéma:
Co je na schématu?
Na schématu je vyznačen obdobný případ objektu jako v případě vysvětlení u
oběhových čerpadel a ventilátorů. Chladící registry v zóně 2 mají například
elektronicky ovládané termoregulační hlavice –viz č. 1. A například součástí
zdroje chladu je elektronická řídící jednotka – viz. č. 2.
Dle pravidel výše uvedených příkon elektronických termoregulačních hlavic
v zóně 2 zadáme do příslušných zadávacích polí (viz příklad zobrazení 2) na
formuláři zóny 2! Elektronickou řídící jednotku, jež je součástí zdroje chladu
zadáváme přímo na podformuláři tohoto zdroje chladu (i kdyby byl zdroj chladu
umístěn například v zóně 1).
Shrnutí pro zadávání pomocných energií – OSTATNÍ POMOCNÉ ENERGIE - do
řešené zóny:
Do zadání pomocných energií v řešené zóně vyplňujeme ty pomocné
spotřebiče (elektronické termoregulační hlavice, elektronické řídící jednotky,
servopohony vyústek VZT potrubí apod.), které nejsou integrální součástí
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
157
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
tepelného zdroje nebo vzduchotechnické jednotky, a které se nachází
v řešené zóně! Provozní doba těchto ostatních pomocných spotřebičů je
ohraničena dobou potřeby chladu zóně, ve které jsou tyto ostatní spotřebiče
pomocné energie umístěny.
ZADÁNÍ:
Pokud chceme do řešené zóny zadat pomocný elektrický spotřebič systému
vytápění – ostatní spotřebiče, klikneme na ikonu pro vyvolání modálního okna
vedle pole pro zadání příkonu ostatních pomocných spotřebičů (tentokrát u
zadání pomocných spotřebičů pro systém chlazení, nikoliv pro systém
vytápění):
Zobrazené modální okno nás vyzve k „přidání zařízení“. Po přidání zařízení se
nám zobrazí v modálním okně další pole po zadání a výběr:
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
158
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Budeme vyzvání k zadání názvu zařízení (dobrovolné). V následujícím roletovém
menu vybíráme, zda známe nebo neznáme instalovaný příkon zařízení. Pokud
známe a pokud jich v zóně máme více stejných, zde zadáme příkon (do pole
pod touto roletou) pouze jednoho zařízení a jejich počet vepíšeme do
posledního zadávacího pole v tomto modálním okně. Pokud máme více zařízení
s odlišným příkonem, může zadání vyřešit dvěma způsoby: Buď do pole příkon
zadáme součet příkonů všech zařízení a do posledního pole počet napíšeme 1,
nebo každé zařízení vyplníme zvlášť. V takovém případě vytvoříme pro každý
takový spotřebič vlastní podformulář na tomto modálním okně. Ve fázi návrhu
apod., kdy neznáme tyto podrobné údaje, volíme možnost NE (respektive
s těmito pomocnými energiemi se vůbec „nezabýváme“). V tomto případě toto
pole nelze vyplnit a objeví se v něm popis „neznámý“. Při hodnocení projektu
novostavby by tato informace měla být k dispozici.
Následně jsme vyzvání k výběru typu pomocného zařízení. K dispozici máme 4
možnosti volby:
• Systém regulace ovládání pomocí servopohonů (plynulá regulace)
• Systém regulace s ovládáním pomocí kombinace teplotního snímače a
elektrického pohonu (ovládání zapnuto/vypnuto)
• Systém
regulace
s elektromagnetickým
pohonem
(ovládání
zapnuto/vypnuto)
• jiné
V případě prvních třech voleb definuje TNI 73 0331 průměrný hodinový příkon
na jedno takové zařízení pouze na základě typu instalace ve W/ks. Tento
průměrný hodinový příkon není nijak provázán se zadaným příkonem
pomocného zařízení, který jste výše zadali. Proto, může být v krajním případě
průměrný hodinový příkon dle TNI vyšší než Vámi zadaný příkon zařízení.
Reálně by samozřejmě měl být maximálně stejný, většinou však nižší. Pokud by
takový krajní případ nastal, je lépe volit možnost volby „jiné“ v roletě typ
instalace a tento průměrným hodinový příkon zadat ručně (zvýšit).
Do výpočtu vstupuje pouze hodnota průměrného hodinového příkonu.
Hodnota instalovaného příkonu je informační a objeví se v podrobném
protokolu k průkazu PENB, který plánujeme vydat co nejdříve.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
159
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Po zadání ostatních pomocných spotřebičů potvrdíme volbu tlačítkem uložit.
Do zadávacího pole na formuláři se nám propíše součet všech zadaných
příkonů ostatních spotřebičů v modálním okně. V případě, že nebude zadán
žádný příkon (u všech zadaných ostatních spotřebičů v modálním okně bude
zvoleno, že není znám příkon), propíše do pole hodnota 0.
Důležitá poznámka:
Pakliže jeden a tentýž prvek slouží v otopné sezóně pro distribuci tepla a
v době, kdy je potřeba chladit k distribuci chladu, je třeba takový prvek zadat
do pomocných energií jak u vytápění, tak u chlazení! Kdybychom jej například
zadali jen u vytápění, spotřebu pomocné energie na chlazení by nám program
negeneroval. Typickým příkladem je například elektronické termočidlo pro
provoz ventilátoru fancoilu apod.
Poznámka na závěr:
Na první pohled se může zdát zadávání pomocných spotřebičů jako zbytečně
složité. Ale to opravdu jen na první pohled. Dříve byla této oblasti pomocných
spotřebičů, resp. pomocných energií při hodnocení energetické náročnosti
budovy věnována nedostatečná pozornost, resp. prostor pro zadání. Program
ENERGETIKA umožňuje jejich plnohodnotné zadání do podrobností, jež si tyto
spotřebiče elektrické energie zasluhují.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
160
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.3.4 FORMULÁŘ KONSTRUKCE
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.5 FORMULÁŘ PLOCHY
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.6 FORMULÁŘ TEPELNÉ VAZBY
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.7 FORMULÁŘ POTŘEBA TV
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.8 FORMULÁŘ TEPLENÉ ZDROJE
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.9 FORMULÁŘ ZDROJE CHLADU
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.10 FORMULÁŘ VZDUCHOTECHNIKA
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.11 FORMULÁŘ OHŘEV TV
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.12 FORMULÁŘ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
161
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
6.3.13 FORMULÁŘ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)
Omlouváme se, ale manuál bude postupně doplňován. Tato kapitola není zatím
k dispozici.
6.3.14 FORMULÁŘ NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ
Bude doplněno
6.3.15 FORMULÁŘ ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ
Bude doplněno
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
162
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
7 ZNAČKY A JEDNOTKY
7.1 SEZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ VELIČIN
7.1.1 SEZNAM LATINSKÉ ABECEDY
označení
veličina
jednotka
A
b
plocha
Činitel teplotní redukce měrného tepelného toku pro základní
teplotní rozdíl
Účinná tepelná kapacita řešené zóny (budovy)
Korekční činitel
Měrný tepelný tok
Součinitel prostupu tepla
Energie záření
..bude doplněno
[m2]
[-]
C
F
H
h
I
[J/K]
[-]
[W/K]
[W/m2K]
[W/m2]
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
163
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
7.1.2 SEZNAM ŘECKÉ ABECEDY
označení
Δ [delta]
veličina
Obecně znak rozdílu (např. teplot)
ε [epsilon]
Ɵ [theta]
Κ [kappa]
Λ [lambda]
Emisivita povrchu
teplota
Plošná tepelná kapacita
Bezrozměrný poměr mezi plochou vnitřních povrchů řešené
zóny a energeticky vztažnou podlahovou plochou řešené zóny
Stefanova-Boltzmannova konstanta
Tepelný tok, výkon, zisk
..bude doplněno
σ [sigma]
ɸ [fí]
jednotka
[dle
jednotek]
[-]
[oC]
[J/m2K]
[-]
[W/m2K4]
[W]
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
164
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
7.2 SEZNAM INDEXŮ
označení
air
at
c
e
em
er
es
f
F
g
gl
HC
i
ia
ie
if
im
int
is
iu
iw
j, k, l
m
ms
n
nd
op
r
set
sh
sol
význam
Index vnitřního vzduchu (air)
„vazební člen“
Prvek, konstrukce (construction)
Index značící exteriér (exterior)
Index označující směr (rozdíl) mezi vnitřkem konstrukcí a venkovním
prostředím (exteriér-mean)
Index označující směr (rozdíl) mezi vnějším povrchem a venkovním
prostředím-oblohou (exteriér-radiation)
Index označující směr (rozdíl) mezi vnitřním povrchem a venkovním
prostředím (exteriér-surface)
Podlaha (floor)
Rám (frame)
Index označující zeminu (ground)
Index označujícíc zasklení (glass)
Vytápění a chlazení
Index označující vnitřní prostředí (inside)
U tepelný zisků značí vnitřní tepelné podílející se přímo na „ohřevu“
vnitřního vzduchu
Index označující směr (rozdíl) z prostoru s řízeným prostředím do
venkovního prostředí (inside-exterior)
Vnitřní dělící vodorovné konstrukce (podlahy, stropy) mezi zónami s řízeným
prostředím (inside-floor)
Index označující vnitřní průměr (inside-mean)
Index označující vnitřní, inteririér (interior)
Index označující směr (rozdíl) z prostoru s řízeným prostředím k vnitřnímu
povrchu konstrukce (inside-surface)
Index označující směr (rozdíl) z prostoru s řízeným prostředím do
nevytápěného prostoru (inside-unheated)
Vnitřní dělící svislé konstrukce (stěny, výplně) mezi zónami s řízeným
prostředím (inside-wall)
Index označující obecný prvek „j-tou“; „k-tý“ nebo „l-tý“
Vnitřek konstrukce (mean)
Index označující směr (rozdíl) mezi vnitřkem konstrukcí a vnitřním povrchem
konstrukcí (mean-surface)
Normála, kolmo k ploše (normal)
Potřeba (need)
Značí neprůhledné konstrukce ve smyslu konstrukce s akumulační hmotou.
Tedy konstrukce jež nejsou výplněmi (opaque=neprůhledný)
Radiace (radiation)
Požadovaný
Stínění (shadow)
Solární (solar)
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
165
2013-04-22
ss
sup
t
t-1
tot
tr
ue
v
ve
w
x,y,z
Z1
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
Průměr povrchu-obloha (surface sky)
Teplota vzduchu přiváděného do zóny (budovy)
Krok výpočtu v čase t
Předchozí krok výpočtu, tedy v čase t-1 (číslo značí krok výpočtu)
celkový
Index označující prostup (transmission)
Index označující směr (rozdíl) z nevytápěného prostoru do venkovního
prostředí (unheated-exterior)
Index označující větrání (ventilation)
Index označující větrání (ventilation)
Výplně otvorů dělící zónu od exteriéru (window)
Pomocné indexy označující obecně 3 zóny s řízeným vnitřním prostředím
Index náležející zóně 1, číslo alternativně dle pořadí zóny
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
166
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
8 SEZNAM TECHNICKÝCH NOREM A INFORMACÍ
označení
Označení
v soustavě
ČR
název
vydání
ČSN EN ISO 13 370
73 0559
1999 listopad
ČSN EN ISO 13 789
73 0565
ČSN EN ISO 13 790
73 0317
ČSN EN 15 193
73 0327
Tepelné chování budov – přenos tepla
zeminou – výpočtové metody
Tepelné chování budov – měrné
tepelné toky prostupem tepla a
větráním – Výpočtová metoda
Energetická náročnost budov –
výpočet potřeby energie na vytápění a
chlazení
Energetická náročnost budov –
Energetické požadavky na světlení
ČSN EN 15 316 3-1
06 0401
ČSN EN 15 316-4-6
06 0401
EN
DIN 18 599-8
61 829
2009 únor
2009 říjen
2010 prosinec
(Z1);
2008 červen
Tepelné soustavy v budovách –
Výpočtová metoda pro stanovení
potřeb energie a účinností soustavy –
Část 3-1: Soustavy teplé vody,
charakteristiky potřeb (požadavky na
odběr vody)
Tepelné soustavy v budovách – 2008 leden
Výpočtová metoda pro stanovení
energetických potřeb a účinnosti
soustavy – část 4-6: Výroba tepla na
vytápění, fotovoltaické systémy [ENG]
Zkoušení PV systémů….
Energetische Bewertung von Gebäuden - 2005
Berechnung des Nutz-, End- und
Primärenergiebedarfs für Heizung,
Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und
Beleuchtung - Teil 8: Nutz- und
Endenergiebedarf von
Warmwasserbereitungsanlage
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
167
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
označení
Označení
v soustavě
ČR
název
vydání
TNI
73 0327
2011
TNI
73 0331
Energetická náročnost budov –
Energetické požadavky na světlení
Energetická náročnost budov –
typické hodnoty pro výpočet
2013
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
168
2013-04-22
PROGRAM ENERGETIKA
verze 1.0.3.A
9 SEZNAM DALŠÍCH PODKLADŮ
název
autor
poznámka
Postup podle EN pro Ing. Karel Dvořáček, STÚEA a EP pro budovy E, a.s.
v části umělé a denní
osvětlení
Rok vydání
2006
Software pro stavební fyziku DEK a.s.
169
Download

MANUAL ENERGETIKA 13 - software pro stavební fyziku