Broj: 06-05-20310-2/14
Sarajevo, 17.12.2014.godine
Na osnovu člana 33. i 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.45/12-Prečišćen tekst i
26/14) i člana 8. Uredbe o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj
40/14-Prečišćen tekst ), ministar za boračka pitanja donio je
LISTU KANDIDATA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA KOJI IMAJU POTPUNU DOKUMENTACIJU A KOJIMA SE NIJE MOGLO UDOVOLJITI ZBOG OGRANIČENIH
BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA OVU NAMJENU ZA 2014. GODINU
I
R.br.
R.br.reg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
81PNK
65PNK
14PNK
127PNK
117PNK
149PNK
205PNK
191PNK
97PNK
55PNK
35PNK
10PNK
95PNK
181PNK
176PNK
98PNK
38PNK
173PNK
134PNK
170PNK
152PNK
48PNK
Prezime (Ime oca) Ime
VRANEŠIĆ (ABIOD) ALMIR
DURGUT (FIKRET) FUAD
PAČARIZ (IBRAHIM) MURIS
ISANOVIĆ (OSMAN) SAMIRA
FAKO (UZEIR) IBRO
ABAZOVIĆ (ABDULAH) EDINA
KUBUR (ALIJA) HAMED
TALOVIĆ (HUSEJIN) RUSMIR
MURADBAŠIĆ (IBRAHIM) SMAIL
KOŽLJAK (BAJRO) HASAN
KALJANAC (ZAHID) FEDHA
KVESIĆ (MARKO) VJEKOSLAV
KOŠPO (FAJKO) SAMIR
OMERAGIĆ (HAJRULAH) FERIDA
KAMENJAŠ (ĆAMIL) EDMA
GREBOVIĆ (RAMIZ) SENAD
MUHOTIĆ (HAMDO) MUSTAFA
HADŽIBEGIĆ (KEMAL) SADUDIN
SADIKOVIĆ (MUHAREM) ALDINA
ŠARIĆ (MUSTAFA) EDIN
LONČAREVIĆ (MURAT) KENAN
ZUKANOVIĆ (HAJRUDIN) RAZIJA
Status
DB
DB
RVI60%
sup.umrl.db
DB
DB
RVI50%
DB
DB
ŠP
ŠP
RVI90%
RVI 70%
ŠP
ŠP
RVI70%
DB
DB
DB
RVI70%
DB
ŠP
OPĆINA PREBIVALIŠTA
NOVI GRAD
ILIDŽA
CENTAR
VOGOŠĆA
ILIDŽA
HADŽIĆI
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
VOGOŠĆA
ILIDŽA
ILIDŽA
NOVI GRAD
NOVI GRAD
VOGOŠĆA
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
STARI GRAD
HADŽIĆI
NOVI GRAD
CENTAR
NOVI GRAD
Broj predmeta
06-14-21075
06-14-20997
06-14-20620
06-14-21378
06-14-21311
06-14-21341
06-14-21563
06-14-21581
06-14-21249
06-14-21026
06-14-20856
06-14-20593
06-14-21123
06-14-21523
06-14-21494
06-14-21248
06-14-20862
06-14-21499
06-14-21342
06-14-21480
06-14-21477
06-14-20978
BODOVI
Traženi iznos
306
303
299
298
298
297
296
296
296
296
296
296
295
294
294
292
292
289
288
282
277
277
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
45.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
70.000,00
NAMJENA
kupovina
kupovina
kupovina
izgradnja
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
1/2
R.br.
R.br.reg.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
88PNK
69PNK
143PNK
151PNK
202PNK
172PNK
19PNK
168PNK
39PNK
18PNK
171PNK
198PNK
78PNK
133PNK
141PNK
139PNK
118PNK
174PNK
61PNK
86PNK
148PNK
190PNK
62PNK
103PNK
180PNK
73PNK
25PNK
211PNK
183PNK
125PNK
196PNK
Prezime (Ime oca) Ime
KAHRIMAN (ISMET) NERMIN
ĆERIMAGIĆ (LUTVIJA) BISERA
HRUSTEMOVIĆ (SULEJMEN) ALVIR
MEMIJA (ISMET) HIKMETA
LIČINA (FADIL) SAMIR
MILIĆ (DURMO) ELMEDIN
HRUSTEMOVIĆ (ASIF) EDIN
CIBRA (RIZO) ELVIR
HUKARA (AVDIJA) ALJO
ŠABOTIĆ (ZIKO) USNIJA
OBRENOVIĆ (MIHAILO) ALEKSANDAR
DŽAMALIJA (MUŠAN) OSMAN
BEĆIROVIĆ (NURIJA) HAJRIJA
MUHIĆ (ABID) ADIL
KUNOVAC (NEDŽIB) AMIR
NUHANOVIĆ (NUSRET) JAKUP
BEŠIREVIĆ (ABDULAH) EMIR
BIRDŽO (IBRAHIM) SEAD
HUSEINOVIĆ (ZEJNIL) AHMO
LATIFOVIĆ (IBRAHIM) MUJO
GANIJUN (ALIJA) MUHAMED
HABOTA (IBRO) HARIS
DURIĆ (MUHAREM) HALID
SMAJIĆ (HUREM) VEHID
LJUBUNČIĆ (FERID) ADNAN
SPAHOVIĆ (ASIM) FUAD
ŠAHOVIĆ (UZEIR) KENAN
MUHAREMOVIĆ (SAFET) BELMIN
KUSTURICA (SAKIB) RENAD
PEJDAH (MUNIB) DŽEVAD
KABLAR (SAFET) SALEM
Status
RVI60%
DB
DB
POR.UB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI30%
DB
DB
DB
DB
DB
OPĆINA PREBIVALIŠTA
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
ILIDŽA
ILIJAŠ
CENTAR
VOGOŠĆA
NOVI GRAD
NOVI GRAD
S.GRAD
N.SARAJEVO
CENTAR
ILIDŽA
VOGOŠĆA
ILIDŽA
NOVI GRAD
STARI GRAD
HADŽIĆI
VOGOŠĆA
VOGOŠĆA
VOGOŠĆA
NOVI GRAD
VOGOŠĆA
HADŽIĆI
CENTAR
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
NOVI GRAD
S.GRAD
NOVI GRAD
CENTAR
Broj predmeta
06-14-21165
06-14-21060
06-14-21404
06-14-21478
06-14-21572
06-14-21502
06-14-20661
06-14-21482
06-14-20864
06-14-20658
06-14-21503
06-14-21585
06-14-21078
06-14-21343
06-14-21406
06-14-21419
06-14-21309
06-14-21498
06-14-21005
06-14-21167
06-14-21386
06-14-21598
06-14-21000
06-14-21212
06-14-21510
06-14-21112
06-14-20758
06-14-21619
06-14-21520
06-14-21239
06-14-21596
BODOVI
Traženi iznos
275
274
272
270
269
268
267
263
263
262
259
256
255
252
248
244
243
241
239
238
237
234
232
225
218
214
214
212
211
169
138
20.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
NAMJENA
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
izgradnja
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
Zaključno sa rednim brojem 53.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova Odluka je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana
objavljivanja Obavještenja u dnevnom listu "AVAZ".
MINISTAR
mr.Faid Hećo
2/2
Download

SVI-PODNIJETI-NP-2014 -Konacna liste