Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za saobraćajnice
S
aobraćaj je jedan od
najznačajnijih podsistema
društvenog sistema, a
vezan je za kretanja koja
proizilaze iz zadovoljenja ljudskih
potreba. Kretanje se ostvaruje
putem saobraćajnog sistema koji
čine razni vidovi saobraćaja (putni,
željeznički,
avionski,
vodni,
cjevovodni). Svaki od vidova
saobraćajnog sistema ima i
odgovarajuću infrastrukturu.
Predmet izučavanja inženjera
građevinarstva saobraćajnog usmjerenja, prije svega, su putne i
željezničke
saobraćajnice
sa
odgovarajućim pratećim objektima
(stanice, parkirališta i sl.), ali i
aerodromi, cjevovodi i luke.
Da bi se mogle planirati,
projektovati, graditi i održavati
saobraćajnice,
neophodno
je
poznavanje saobraćajnih potreba,
odnosno saobraćajnih tokova, koji
predstavljaju
osnovu
za
dimenzioniranje saobraćajnica.
Iako je kod edukacije inženjera
građevinarstva
naglasak
na
saobraćajnicama, oni trebaju imati
dovoljno znanja o saobraćaju, ali i
o
utjecajima
saobraćaja
i
saobraćajnica na okolinu. Tako u
planiranju, projektovanju, građenju
i održavanju saobraćajnica pored
građevinskih inženjera saobraćajnog usmjerenja učestvuju i
građevinski inženjeri konstruktivnog i hidrotehničkog usmjerenja,
zatim
geolozi,
geotehničari,
geodeti, saobraćajni inženjeri,
ekonomisti, mašinski inženjeri,
ekolozi i drugi.
Dakle, radi se o zadacima koji
su izrazito multidisciplinarni jer su
saobraćajnice vrlo složeni i veliki
objekti (autoputevi, željezničke
pruge)
koji
imaju
znatne
reprekusije na okolinu i društveni
razvoj u cjelini.
OBLAST IZUČAVANJA
Sam naziv „saobraćajnice“ ukazuje da se radi o infrastrukturi koja služi za odvijanje saobraćaja. Predmeti
proučavanja Odsjeka za saobraćajnice su: planiranje, projektovanje, gradnja i održavanje saobraćajnica,
specijalni saobraćajni objekti, tako da se ova problematika uobičajeno proučava kroz slijedeće predmete:
BACH ELOR STUD IJ GRA Đ EVINAR ST VA
 Ceste
Funkcija i podjela cesta, projektni elementi,
projektovanje, građenje i održavanje cesta.
 Željeznice
Uloga željeznica u transportnom sistemu, projektni
elementi, način projektovanja, izvođenje i
održavanje željeznica.
 Funkcionalne karakteristike saobraćajnica
Saobraćajni tokovi, mjerodavno saobraćajno
opterećenje, metode utvrđivanja kapaciteta i nivoa
usluge, metode utvrđivanja računske i saobraćajne
brzine, analiza utjecaja cestovnog saobraćaja na
okoliš, sigurnost saobraćaja, te pejsažno uređenje.
M AST ER STU DIJ GRA Đ EVINARSTVA
 Saobraćajna ekonomija
Troškovi građenja, troškovi eksploatacije i metode
ekonomskog i društvenog vrednovanja
saobraćajnica.
 Putevi I
Projektovanje i izvođenje puteva.
P R OFE S OR I
 Željeznice I
Projektovanje i izvođenje željezničkih pruga.
 Putna čvorišta
Projektovanje i izvođenje čvorišta na putnim
saobraćajnicama.
 Putevi II
Projektovanje i izvođenje kolovoznih konstrukcija.
 Željeznice II
Projektovanje i izvođenje gornjeg stroja pruge i
pratećih objekata.
 Podzemne konstrukcije
Projektovanje i izvođenje tunela kao jedne od
djelatnosti saobraćajnih inženjera.
 Planiranje saobraćaja i saobraćajnica
Metode istraživanja i planiranja saobraćaja i
saobraćajnica.
 Projektovanje i izgradnja posebnih saobraćajnih
objekata
Posebni saobraćajni objekti: aerodromi, morske i
riječne luke, cjevovodi, plovni kanali rijeke,
parkirališta.
 prof. dr. sc. MehmedBublin,dipl.inž.građ. –
e mer itus
 prof. dr.sc. BrankoMazić, dipl.inž.građ.
 prof. dr. sc. Čedomir Ilić, dipl.inž.građ. – spoljnji
saradnik
 prof. dr. sc. Dragan Mihajlović, dipl.inž.građ. –
spoljnji saradnik
 doc. dr. sc. IvanLovrić, dipl.inž.građ. – spoljnji
saradnik
 doc. dr. sc. Goran Mladenović, dipl.inž.građ. –
spoljnji saradnik
A S I ST ENT I
 mr. sc. Suada Džebo, dipl.inž.građ.–viši asistent –
r uko vo dilac O dsjeka za s aob ra ća jn ic e
 mr. sc. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ. – viši
asistent – ruko vod il ac Ins ti tu ta za
sa obr aća jni c e
 Mirza Pozder, dipl.inž.građ. - asistent
STRUČN JAK IZ PRAK SE
 mr. sc. Fata Terzić, dipl.inž.građ.
Download

Odsjek za saobraćajnice OBLAST IZUČAVANJA