Билтен бр. 7
Септемар
2011.
.
Децембар....2011
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА
Немањина 23, 23300 Кикинда
Тел/факс: +381 230 404 830
www. csu.rs
[email protected] [email protected]
Уводна реч
Поштоване колеге и пријатељи,
Пред Вама је «ванредно» издање билтена ЦСУ Кикинда. Нећемо рећи на жалост, већ на срећу
нисмо били у могућности да га проследимо у редовном року, због многобројних обавеза и
активности у Центру.
Овај билтен је мали резиме вашег и нашег рада за прошлу годину.
Велики број семинара, пројеката и активности не може да стане на предвиђен број страна...
Због тога ћемо се потрудити да вам сликовито опишемо протекли период...
У овој години наставићемо да спроводимо стратегију стручног усавршавања, будемо место
где можете добити потребне информације и иновирати ваш рад... И наравно, ваши домаћини
којима се радо одазивате...
У нади да нам не замерате због кашњења,
Срдачно...
Колектив
Центра за стручно усавршавање Кикинда
Workshop у Кикинди
Од 22. до 24. новембра Центар за стручно усавршавање Кикинда угостио је
представнике СДЦ-а, Министарства просвете и науке, Завода за унапређење
образовања и васпитања, као и колеге из свих Центара за стручно
усавршавање из Србије. Овај састанак је један од четири годишња састанка
који се редовно одржавају у циљу евалуације самог пројекта професионалног
усавршавања (ПДП). Тема састанка је
била Планирање активности и израда
буџета донације СДЦ-а за 2012.
годину на нивоу РЦ и ЦСУ, као и
планирања даљег рада и унапређивања сарадње свих учесника у овом
пројекту.
Вредно смо радили, али смо као домаћини искористили прилику да нашим
гостима пружимо могућност да уживају у свим чарима које Кикинда нуди.
Подршка новим програмима стручног усавршавања
На конкурсу Завода за унапређење образовања и васпитања за одобравање
програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних
сарадника и директора за школску 2012/2013. годину, као стручна установа Центар
Кикинда подржао је 38 предлога прогама за стручно усавршавање. Подржани
програми од стране Центра одабрани су по критеријума прописаних од стране
ЗУОВ-а, али и стручне комисије ЦСУ чији критеријуми су се односили на
проиритете и потребе испитане од стране просветних радника са територије коју
Центар покрива.
У текућој школској години ЦСУ Кикинда је подржао 11 семинара.
Подаци Школске управе Зрењанин
Табела 2.
Према подацима Школске управе Зрењанин, на
територији коју покрива ШУ, укупно има 5.931
васпитача, наставника,
стручних сарадника,
помоћника директора и директора.
Приказ у табелама се односи на структуру
запослених у ШУ (табела 1), број остварених
акредитованих сати просветних радника по
профилу (табела 2) и последњој табели број
одржаних семинара, наставника и акредитованих
сати које је организовао и реализовао Центар за
стручно усавршавање Кикинда (табела 3).
Образовни профил
Нема
акредито
ваних
сати
<=50
ак.сат
и
50-100
ак. сати
више
од
100
ак.
сати
Наставник/професор разредне
наставе
Напомена: подаци се односе на период од 2006. до
септембра 2011. године. Подаци непотпуни, јер поједине
школе нису послале спискове својих запослених.
49
400
407
541
Наставник/професор предметне
наставе – основна школа
316
1150
641
386
Професор предметне наставе у
средњим школама
285
655
304
208
Наставник практичне наставе –
средња стручна школа
44
88
21
7
2
23
8
0
Професор стручног предмета у
уметничкој школи (музичке/
балетске/ликовне)
41
84
21
11
Наставник/професор у школи за
образовање ученика са сметњама
у развоју
35
143
36
22
30
3
232
21
175
19
71
2
8
12
4
13
842
14
95
4
60
2969
3
72
0
56
1763
2
88
0
59
1397
Сарадник у настави (ромски
асистент и сарадник у ССШ/
музичкој/балетској школи)
Табела 1.
Васпитач у предшколској
установи
Медицинска сестра васпитач
Сарадник / педагошки асистент
и помоћни наставник
Стручни сарадник
Васпитач у дому ученика
Директор/помоћник директора
Структура запослених у ШУ Зрењанин
Табела 3.
УКУПНО
Одржани семинари и активности у ЦСУ у току 2011. године
Семинари за наставнике
Семинари
из
2011 каталога
Семинари
Учесници Сати
Учесници Сати
ван ЦСУ
.
ЗУОВ-а
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
4
3
5
3
4
2
1
1
3
5
6
5
153
85
110
53
88
43
10
23
75
106
104
93
Σ
42
943
1568
1160
1599
600
1306
840
240
322
920
1936
1664
1680
1383
5
2
67
1272
2
1
49
63
784
1008
1
31
248
1
21
336
2
42
9
273
Остале активности
Остале
активности
Учесници
за
наставнике
4
6
9
8
Сати
824
9
2
10
3
6
12
8
139
203
231
223
87
325
99
192
69
106
392
145
302
523
446
1366
1254
1504
276
518
158
214
1287
424
4472
77
2211 8272
Отказани
Остали
Остале
Учесници
Учесници
семинари семинари
активности
1
2
3
1
1
1
2
1
3
8
3
3
1
4
5
6
5
134
30
330
246
75
135
9
283
211
176
182
3
6
7
4
4
3
1
2
5
3
2
4
41
1811
44
Укупан брпј акредитпваних сати у 2011. гпдини
18307
Укупан брпј акредитпваних сати у 2010. гпдини
9610
90
36
332
178
138
203
20
120
133
50
65
71
1436
Округли сто о социјалној инклузији деце са сметњама у развоју
Завод за унапређење
образовања и васпитања
У Центру, 2. новембра, одржан
округли сто под називом Кампања
за социјалну инклузију деце са
сметњама у развоју. Догађај је
реализован у оквиру пројекта
Развој услуга у заједници за децу
са сметњама у развоју и њихове
породице, а спроводи га и
финансира Делегација Европске
уније у Србији у оквиру програма
"Со цијал на инклу зија " , у
партнерству са Министарством рада и социјалне политике, а уз подршку
УНИЦЕФ-а и осталих партнера укључених у овај пројекат.
Једнодневном семинару
„Промоција стандарда
компетенција за професију
наставника“, одржаном 6.
децембра, присуствовали
представници основних и
средњих школа из општине
Кикинда и Нови Бечеј.
Прпјекат: Едукација младих: „МЕДИЈАЦИЈА – кап начин решаваоа
кпнфликата међу вршоацима“
У Центру одржан Управни
о дбор удр ужења гр ађана
"Друштво директора школа
Србије"
Центар за стручно усавршавање
16. и 17. децембра, реализовао је
пројекат Едукација младих:
„МЕДИЈАЦИЈА – као начин
решавања конфликата међу
вршњацима“. Средства за
пројекат су добијена од
Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину, а циљ пројекта
јесте стицање знања,
способности и вештина о теорији
и пракси медијације као начина решавања конфликата и њена примена у
животу вршњака. Програм доприноси побољшању нивоа и квалитета
сарадње, као битног обележја демократичности међу свим актерима
друштвене заједнице.
Учесници пројекта су ђаци средњих школа, а аутор и реализатор радионице
је психолог Милица Брстина Кочиш.
Друштво директора Србије
Јавне набавке
Због интересовања колега из
јавних установа и предузећа у
Кикинди, ЦСУ организовао је
дводневну обуку за са темом:
Упознавање са прописима у
области јавних набавки.
Подршка младима
Гост Центра
Учесницима пројекта
"Осигурај своје знање, вози са
ЕЦДЛ-ом" у Центру за
стручно усавршавање
свечано уручени ЕЦДЛ
сертификати. Двадесет пет
младих људи из општина
Кикинда и Кањижа стекло је
овај међународно признат
сертификат захваљуј ући
финансијеру пројекта
Министарству омладине и спорта Републике Србије,
носиоцу
Омладинском клубу општине Кикинда. Као партнере на пројекту, млади
људи из Кикинде, препознали су Центре за стручно усавршавање Кикинда
и Кањижа, који су им наравно пружили свестрану моралну, стручну и
техничку подршку.
Поред полазника и тренера свечаности су присуствовали директори центара
г-ђа Тања Варју Потребић и г-дин Добривој Мартоноши, координатори
Канцеларија за младе, представници локалне самоуправе и медија из
Кањиже и Кикинда
Гост Центра за стручно
усавршавање од 2. до 4.
новембра био је словеначки
пр о фесо р и писац Ј у ра
Марусинг. Том приликом је
организована трибина на тему
искуства инклузивног
припступа у словеначком
образовном систему, књижевно
вече у Клубу Центра и
радионице о Републици
Словенији за ђаке основне
школе.
Пројекат: Професионална оријентација на прелaску у средњу школу
Министарство просвете и науке и Министарство омладине и спорта у сарадњи са Немачким удружењем за
међународну сарадњу и Мрежом РЦ и ЦСУ Србије, реализује пројекат Професионална оријентација на
преласку у средњу школу.
Циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне оријентације
за ученике на прелазу између основне у средњу школу. Предвиђено је да пројектом буду обухваћене све
основне школе у Републици Србији у периоду од 2011. до 2013. године.
По пројектним активностима реализована је тродневна обука за
стручне сараднике и једног наставника са циљем јачања
капацитета школе у области професионалне оријентације
ученика. Базична обука за 10 школа са територије Баната, у ЦСУ
Кикинда одржана је од 21. до 23. октобра, обуку су реализовале
Драгана Бошњак и Снежана Шундрић. Према критеријумима
за процену , од школа које су прошле базичну обуку, као највише
мотивисана за Менторску школу одабрана је ОШ ‘Ђура Јакшић’’
из Кикинде. Тим менторске школе, ојачан је са још двоје колега,
прошао је додатну обуку кроз три модула Професионална
Тим Менторске школе «Ђура Јакшић»
оријентација: оснаживање младих кроз самоспознају,
Оснаживање младих информисањем о занимањима,
каријери и путевима образовања, ПО - оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању у
сусрету са светом рада. Семинари су организовани за 14 менторских школа са територије Србије, у
Регионалном центру Ниш.
Размена искуства, начин превазилажења препреке са којима су
се школе сусреле, као и позитивне ствари у реализацији
пројекта, школе са територије Баната размениле су у ЦСУ
Кикинда, на састанцима одржаним
26. новембра и 22.
децембра, са колегама из других школа и тренерима који су у
многоме допринели успешној реализацији пројекта.
Састанак МОШ и БОШ школе
Центар за стручно усавршавање Кикинда пружио је техничку
подршку у циљу приближавања циљева пројекта ученицима,
родитељима и локалној заједници, организовањем родитељског
састанка (17.новембар) у просторијама Центра.
Други круг пројекта Професионална оријентација
Позивамо Вас да оформите ваш тим за професионалну оријентацију-ПО и пријавите своју школу до 1.
фебруара 2012.
Пријаву можете попунити на сајту www.profesionalnaorijentacija.org, и путем истог се више информисати.
Свака школа које буде изабрана да учествује у пројекту треба да:
- формира школски тим за професионалну оријентацију од три члана у саставу: стручни сарадник/ци и
наставник/ци; - обезбеди учешће тима на базичној обуци;
- обезбеди учешће тима на тродневној базичној обуци;
- имплементира програм професионалне оријентације са ученицима 7. и 8.
разреда кроз слободне активности и часове одељенске заједнице;
- документује активности школе у реализацији Пројекта (извештаји о
реализованим активностима);
- доприносе развоју мреже школа и партнера у пројекту професионалне
оријентације.
За имплементацију Пројекта, ГИЗ БОСС је обезбедио:
- средства за обуку тима у школи;
- приручнике за сараднике/наставнике за рад са ученицима и портфолио за
ученике 7. и 8. разреда;
- менторску подршку водитеља обуке школама у имлементацији Пројекта.
Download

Bilten 7