Zpěvník Rozrazil
Verze ze dne 24-07-2014
Obsah
Písně podle legendy
Ranní písně
Pán prstenů (2007, 2013)
– Bilbova píseň
– Lothórien
– Na věky buď Rohan
– Píseň Durinova lidu
– Píseň o Durinovi
– Píseň o Eärendilovi
– Sbohem krbe s komnatou
– Z Mordoru vyjíždí Nasgúl
– Zpěv Rohanských
Čaroděj Zeměmoří (2008)
– Zbavme se všech stínů
– Píseň potulného pěvce
– Krahujcova tklivá píseň
– Jedna dračí
– Plavba životem
Nekonečný příběh (2009)
– Bláhová báseň Bastian Baltazar Buxové
– Jablíčková ukolébavka
– Skálochruplament
Daleká cesta za domovem (2010)
– Hymna králíků
Keltové (2011)
– Budíček pro Emer
– Keltská bojová píseň
– Píseň slunce
Strážci času (2012)
– Hodiny tikají
– Tik tik tik tik…
Hárun a Oceán příběhů (2014)
– Bolova romance pro Vřeštivku
– Oceán příběhů
– Zachraňte Oceán
Vyvedení z Egypta
– Go Down Moses
– Starý příběh
– Stráže
– Budíček pro Emer
– Ranní
– Ráno
Ukolébavky
– Bláznova ukolébavka
– Ho ho watanay
– Jablíčková ukolébavka
– Mravenčí ukolébavka
– Spinkej
Bojové písně
– Keltská bojová píseň
Písně k putování
– My stále putujem
Písně staré puťákové
– My stále putujem
– Sokole sokole!
Začátky písní
Autobusy přijíždějí…
Bodejte je, sekejte je…
Byla jednou jedna matička…
Dívka loudá se vinicí…
Foukej vítr do plachet…
Houká už vláček, houká…
Já o listech jsem zpívala…
Jsi moře, vyplouvám…
Každý ráno boty zouval…
Mám svůj hudební svět…
Medvěd jménem Fred…
Mezi horami…
My stále putujem…
Neboj se, prospi se maličko…
Peče se děťátko…
Pije Vajda…
Povím vám teď historii…
Příběhy splétané v copáncích…
Sbohem krbe s komnatou…
Síla slunce v nás…
Sokole, sokole…
To ta Heľpa…
U ohně sedím přemítám…
Vstávej, už nespi…
V širém poli stojí zámek…
Autobusy
Keltská bojová píseň
Svatý Vavřín
Pískající cikán
Píseň potulného pěvce
Vláček
Lothórien
Jsi moře!
Rána v trávě
Můj hudební svět
Medvěd jménem Fred
Mezi horami
My stále putujem
Jablíčková ukolébavka
Svatý Vavřín
Vajda
Nikola Sanders
Oceán příběhů
To ta Heľpa
Sbohem krbe s komnatou
Píseň slunce
Píseň na cestu
Bilbova píseň
Budíček pro Emer
Pacholek a děvečka
Autobusy
Spirituál kvintet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9
Au to bu sy při jíž dě
Zná me ze mi vy vo le
Po li caj ti s tvá ří ble
Po je de me sta ří, mla
Pod je dnou či pod o bo
Po ve de me ži vot no
jí,
nou,
dou,
dí,
jí,
vý,
ná
vy
ně
tu
me
po
už
zí
tra,
že
ny,
sně né
brá
ší,
bu
do nás
zů stat
ne chcem,
ce,
svo je
srd
bra
li
všech ny,
F
vy
je
de me
ne vej de me
stej ně s ná mi
na šim pá nům
ta
svo bo da
zy
vo
snad se
Em
mož
do
mar
že
spoj
ne
C
za
po
ne
nej
za
vrá
na
ko
po
víc
to
tí,
dě
le
je
va
sto
kdo
jí.
nou.
dou.
dí.
jí!
ví…
au to bu sy při jíž dě
zná me ze mi vy vo le
po li caj ti s tvá ří ble
po je de me sta ří, mla
pod je dnou či pod o bo
po ve de me ži vot no
C
mož
do
mar
že
spoj
ne
13
G
C
jí,
nou,
dou,
dí,
jí,
vý,
Am
ná
vy
ně
tu
me
po
už
tra,
že
zí
ny,
sně né
brá
bu
ší,
do nás
zů stat
ne chcem,
ce,
svo je
srd
li
všech ny,
bra
7
G
Bilbova píseň
Am
U
o
U
Vždyť
U
Však
7
Am
o
o
ja
A
a
zda
luč ním
še dé
ké to
kaž dé
o všech
le ka
G
o hně
žlu tém
o hně
vše chno,
o hně
za tím
G
se dím,
lis tí
se dím,
co jsem
se dím,
co tak
Am
pře mí tám,
o všem, co
na stro mech, v to li ka
pře mí tám,
ja ký to
je víc než
ne vi děl,
o li dech
pře mí tám
pře mí tám
o ča sech
F
G
a o všech
kví tí
ml ze, stří br ném
bu de do čkat se
ja
ro v kaž dém
li dech, kte ré ne
kro kům ti chým na
C
ces
slu
zi
há
po
slou
tách
nci,
my
ji
znám,
chám,
z let
sviš
a
je
a
kdy
jsem kdy u vi děl,
proš lých pod zi mech;
si bu de svět,
a
li
to vi dě né!
z dáv no přeš lých let
dáv no mi nu lých,
Am
E
ních dnů,
tě ní
ja ro,
za se
ja ký
pout ník
G
kte rý mi
vě tru ve
to už ne
ji nak ze
bu de je
sta ne ve
Am
jsem šel;
vla sech.
vi dět.
le né.
jich svět.
dve řích.
Budíček pro Emer
G
Ref. Vstá
Vstá
5
F
1.
2.
3.
4.
vej,
vej
C
G
už ne spi,
už ne spi,
D
Le žíš tu ti še na kup ce se na,
Sní da ni chy stej pro nás o ba,
Ká va na sto le, tak to je pe cka,
Sní dá me hoj ně
ve dle se be,
Puťák 2011
C
Em
mo je nej mi lej
mo je nej vzác něj
F
C
já dlou ze če kám,
já taj ně dou fám,
cu kr a o lej,
já jsem rád ho dně,
ší
ší
D
G
E
E
mer.
mer.
D
až ty bu deš pro bu ze na.
že ne bu de zas jen vo da.
při ne sou nám na še dě cka.
že jsem vy bral prá vě te be.
Jablíčková ukolébavka
Puťák 2009
43 1.
2.
10
2.
21
32
C
skří
tků.
něha a lá
G
C
Fine
Am
G
1.
po stel máš u stla nou z rů žo vých kví tků,
o sny se sta rá moc ja ble čných
Am
G
1.
2. Snad cí tíš jak to tu pod zi mně vo ní, na stal čas hoj no sti plo dy už zra jí,
G
kra
ji.
C
Ne boj se pro spi se ma li čko,
k sní da ni sla ďou čké ja blí čko,
G
G
C
C
C
ska jsou na ja blo ni
G
3. Tak sta ro sti pusť už z hla vy,
G
Am
u nás ve vo ňa vém ja ble čném
Am
G
a ne chej mě ví skat tě ve
G
G
vla sech,
C
D. C. al Fine
rá ny ti u ti ší bal zám ja blí čko vý, he zky si od po čiň za chum lán ve svých snech.
Jsi moře!
6
12
F m
ká,
1. Jsi mo ře, vy plou
Em
24
Hm
jsme,
nad dře vem roz pja
F m
Em
Hm
tým.
Hm
Vlá pla chta tě la
Hm
už pla chta vzdou vá
srd cem za ves mír!
tit se!
cíl,
Hm
Dej Bo že ne vrá
Em
F m
Ná vrat se ne če
už kde si ho ří
Vlá pla chta tě la srd cem za ves mír!
Svatopluk Karásek
Ma já ky zmi zte.
F m
Hm
vám.
tit se!
F m
Hm
dej Bo že ne vrá
2. Už v pou to vplu li
18
Hm
F m
F m
se
Hm
Vlá pla chta tě la srd cem za ves mír!
Keltská bojová píseň
7
Dm
Am
Am
Dm
Am
Puťák 2011
E
Bo dej te je, se kej te je, hla va ne hla
Ko lem se be kaž dej rá ny štěd ře roz dá
G
le tí kou sek
E
tě
la.
C
Am
Dm
Am
Am
va.
vá.
Dm
F
C
Le tí ru ka, le tí no ha,
Am
E
Zkr va ve ná, zkr va ve ná pláň bi tev ní
Am
ce
lá.
Lothórien
Stanislava Pošustová
83 Am
Já
o lis
Já zpí va
2. Ve věč ném
v El da
3. Ó Ló ri
do vo dy
4. Chci -li však
Kde vzít tu,
1.
9
1. Tam
2. Tam
3. Již
17
Am
za
ros
pří
Am
slun cem
tlo zla
liš dlou
tech
la
hvěz
mar,
én!
li
zpí
jež
a
té
ho
jsem
jsem
dném
kde
Již
sty
vat
mě
zpí
o
sou
Ti
zi
pa
o
po
ží
Il ma
a
na po bře
však zde za mo řem Dě lí
ko ru
a
ve vad nou cí
va la
vět ru
mra ku
ri on
ma jde,
da jí,
lo dích,
ne se
mě sí
lis to
na tom
rion
cím
nu
cem
ví
to
G
a zla té
a le sem
v El da mar
bla že ných
den ho lý,
Ře ka je
kte rá mi
na zpá tek
po mo
a ko
bře hu
kdys ros
sl
pro
e
la
tl
zy
nor
ři
ša
já
puťáková
Am
lo.
lis tí by
lo.
za bou ři
val,
sví
tí
el
fů král.
bez
stí,
li
od
ší.
ná
při jde vstříc?
po mo
řích?
G
pě
til
pře
G
zla
ne
zla
ny
se
bý
Am
jdou
věk,
vám
Am
strom.
tý
lék.
ní
tý zaplétám.
Medvěd jménem Fred
1.
2.
3.
4.
5
C
C
C
G
C
G
C
C
G
C
C
G
C
C F
F
C
F
G
Ref. Nej lep ší ze všech měd vě dů to je prá vě Fred,
Ref.4 Nej le pší ze všech je žeč ků, to je prá vě Kurt,
16
C
G
C
Med věd jmé nem Fred med věd jmé nem Fred vy šel na vý let, vy šel na vý let,
Lé kař je do brý, lé kař je do brý, s ne vše dní pé čí s ne vše dní pé čí
Je zte dě ti med, je zte dě ti med, pra vý vče lí med, pra vý vče lí med,
Je žek jmé nem Kurt, je žek jmé nem Kurt, měl chuť na jo gurt, měl chuť na jo gurt,
G
ces tu si však splet, ces tu si však splet, do mů ne do
čí, ne mo ci lé čí, všu de ra du
ne mo ci lé
tak jak med vě di, tak jak med vě di, rá di ho ma
ke kra vič kám šel, ke kra vič kám šel, do mů ne do
11
C
G
G
F
ne mo ci on lé
ne mo ci on lé
ky
ky
F
zná, vče lí
zná, na jo
G
F
med u ží
gurt cho dí
šel
dá,
jí,
šel,
G
G
vá,
vá
G
C
a do stal ka
ve všem po má
pě kně ml sa
za chví li po
G
F
ó,
ó,
F
C
šel.
há.
jí.
šel.
C
vždy si po ra dí, na všech ny
vždy si po ra dí, na všech ny
C
G
a pro to se cí
a po tom se cí
C
tí líp!
tí hůř!
Mezi horami
5
C
za
na
jak
za
bi
je
na
bi
Am
Me
Keď
Tu
Me
li
ho
hrob
li
G
zi
ho
šla
zi
ho
za
A
ho
ra
bi
nič
ra
mi
li,
ka,
mi
Am
G
Jan ka,
hro bě,
pad la,
Jan ka,
lip
za
pla
lip
Am
Ja níč ka, Jan
na je
ho hro
už viac ně vsta
Ja níč ka, Jan
G
ka
mor
kat
ka
ze
do
Ja
ze
le
va
níč
le
ná,
li,
ka,
ná,
G
ka,
bě
la,
ka,
Čechomor
Am
mie sto je le
kříž po sta vi
do brá A nič
mie sto je le
Am
ňa.
li.
ka.
ňa.
Můj hudební svět
G
1. Mám
2. S ky
4
Dm
Ma lá tný
Písni čky si
F
8
E
C
G
f
ff
Am
a
ni kdo ho
všechny tex ty nazpa
Am
pár a kor dů
a vět.
ne jsem za tím v půl ce.
Dm
hra je do u
ší
ne u stá le broukám
E
Am
svůj hu de bní svět,
rou
v ruce
ta
Am
Terka Lubovská
Dm
E
E
ne ru
ší.
měť znám.
Am
p
Ref. Li di jsou mi u kra de ný, zpí vat si je do vo le ný, ne ní tře ba stá tní po vo le ní.
My stále putujem
6
Ref. My
1.
2.
C
Am
Am
C
Dm
puťáková
G
stá
le pu tu jem a no vá zem nás všu de ví tá,
kam po ve de tě tou ha,
Kdo chceš jít tak pojď
stá le dál
my do ne zná ma tá hnem,
Dál
F
G
C
Am
slun ce jde s ná mi
my jde me s ním,
za ná mi ces ta mi zí
od
a
do oh ňů se dí vat, když nadě je z nich září,
jen si ti še brou kat, noc
ni kdo z nás ne ví, kde zůsta ne me navždy, jed nou až ko ně z vo zů
na
12
F
G
C
A
F
G
kol vo zů roz ry tá
a dál ka o či zmá mí nám li dem svo bod ným.
ne zdá se ti dlou há, když vši chni za čnou zpí vat a ú směv maj ve tváři.
pos le dy vy přá hnem kde smrk se snou bí s jed lí
a mís ta má dost každý.
Nikola Sanders
4
7
10
C
D
C
Původní Bureš
D
Am
Po vím vám teď his to ri i, co vy prá ví se v tom dle kra ji, jak Pe tr o du ši při šel
Am
Am
D
C
D
a po tom ji za se na šel. Na po čát ku vše ho by la krá sná pan na ce lá bí lá,
Am
D
máš
D
D
C
ro di če už ne mě la,
C
D
D
Am
Am
čer nou du
G
Am
u strej ce Ni ko ly byd le la. Ref. Hej Ni ko lo San der si,
Am
ši!
Am
G
Hej Ni ko lo San der si,
C
D
Am
kou kej si ji ne
chat!
U strejce Nikoly bydlela,/ Kristýna se jmenovala./ Vod hlavy k patě celá chudá,/ rybáře Petra milovala.
A Petr jí měl taky rád,/ jenže Nikola mu jí nechtěl dát,/ bohatej a lakomej/ byl ten Nikola Sanders.
Hej Nikolo…
Zima byla, mokro bylo,/ že by jsi psa nevyhnal,/ jen do domu u jezera,/ ňákej chlap se dobejval.
„Copak je to za návštěvu?/ Koukej mazat, beru bič./ Kdybys věděl, kdo tu bydlí,/ tak už bys byl dávno pryč!“
Hej Nikolo…
U kuchyně u dveří/ divnej chlápek stojí. Nikola na něj kouká/ a možná se trochu bojí.
A ten chlapík povidá:/ „Nikolo věnuj mi chviličku,/ mám tu něco pro tebe.“/ a z kapsy tahá lahvičku.
Hej Nikolo…
Když se z toho napiješ/ s někym s kym se domluvíš,/ tak tvoje duše bude jeho/ a jeho duše bude tvá.
Jak jsou ty lidi drzí,/ Nikola jenom zírá,/ jenže chlápek už je pryč/ a domem zavanula síra.
Hej Nikolo…
Druhýho dne navečer/ přichází k nim Petr,/ má dřeváky naboso/ a pruhovanej svetr.
Nikola jim nalejvá/ a žvaní cosi o duši,/ tak se Petr napije,/ aniž co zlýho vytuší.
Hej Nikolo…
Není sklenka jako sklenka,/ deci jako deci,/ ráno když se rozední,/ začnou se dít věci.
Kristýna je zmatená,/ slunce zalezlo za mraky,/ Petr se dvoří starý bábě,/ Nikola hostí žebráky.
Hej Nikolo…
V zahradě kloní hlavu růže,/ která včera kvetla./ Nikola miluje Kristýnu/ a Kristýna miluje Petra.
Růže je někdy jako dívka,/ dívka je jako růže./ V Nikolovi našla otce,/ v Petrovi ztratila muže.
Hej Nikolo…
Nikola večer přemýšlí/ a čistá duše se bouří. Nemůže si vzít Kristýnu,/ i když po tom touží.
Na polici v lahvičce,/ eště trochu zbývá,/ Petr jde zrovna kolem,/ Nikola na něj kývá.
Hej Nikolo…
„Kdo měl jednou černou duši,/ nebude mít nikdy klid./ Pojď se Petře napít/ a duši si vyměnit!“
Tak se znova napijou/ a Nikola hned začne řvát:/ „Máš zas čistou duši,/ no tak, co bys eště rád?!“
Hej Nikolo…
Pak se náhle ve stínu/ objevil proud světla./ Petr objímá Kristýnu/ a Kristýna objímá Petra.
V tom se z venku ozvalo,/ rachocení hromu./ Nikola na ně křičí:/ „Táhněte z mýho domu!“
Hej Nikolo…
A když ti dva odešli,/ tak už se nic nestalo,/ jen vrzání okenic,/ do ticha který nastalo.
Kdo z vás půjde k jezeru,/ tak tam ten dům uvidí,/ v něm opuštěnej od lidí/ umřel Nikola Sanders.
Hej Nikolo…
Oceán příběhů
Puťák 2014
Dm
A
3
3
G
Dm
3
1. Pří bě hy splé ta ne-é
2. Je de náct mi nut jen
3. Pa nov ník stí no vý
3
A
Dm
3
3
G
3
Ka há ní co by ne-e
a po tom nud ný den
smu tek tě u lo ví
6
D
3
3
A
Ref.
Ref.
3
3
nu da už po
ne šťast ník Tla
mo ře nám u
D
3
3
3
bě
bě
hů
hů
F
3
B
7
3
roz češ ho
roz češ ho
Dm
3
o
o
3
ce
ce
án
án
3
na
A
3
3
Dnes má me v pro gra mu o tra vu
Stí ny ti jsou v pa tách srd ce máš
To ne ní žád na hra mu síš si
3
Pří běh je za cu chán
Pří běh je za cu chán
Chattam-šad!!!
pří
pří
G
A
3
3
rá nu číst se zna my ná
za ne chal tla
chů Šach
mí rá
ne vy hra je
G
v o ce án
pří to mnost
ú kryt
3
A
3
A
3
3
F
3
ú žas tu ne ní klam
máš to ho dost a dost
jen kou sek svět la mít!
7
in stant ní
za tmě ní
jen dost přát
3
B
F
3
3
v co pán cích
rá
sko mí
v te mnotě má
A
Dm
3
3
A
ty
ty
jsi zván
jsi zván
o ce
o ce
án!
án!
A
3
vy plout
s ná mi
G
3
3
ní
kup
chá
ní
teď snad…
3
F
G
F
na
na
Pacholek a děvečka
6
lidová
Em
V ši rém po li
Em
slou ží tam je
H
7
sto jí zá
D
mek,
v ši rém po li
Em
den pa cho lek, slou ží tam je
Slouží tam s jednou děvečkou, to s rychtářovou dcérečkou.
Sedm let tam spolu byli, slova spolu nemluvili.
A jak přišlo léto osmé, dal jim Pán Bůh dítko krásné.
Tak se spolu domluvili, že by to dítě zabili.
Dělej, milá, jakpak myslíš, jenom ať se nevyzradíš.
Zlatou šňůru ukroutila, do studnice ho spustila.
Děvče pána to vidělo, hned pánovi žalovalo.
Pohleď Aničko na pole, co uvidíš, to je tvoje.
Stojí, stojí šibenička, na ní bílá holubička.
Kdo teď na ní viset bude, kdo by jiný než Anička.
A už s ní jde kat po mostě a rozmlouvá s ní po sprostě.
Chceš, Aničko, moje býti? Já ti koupím živobytí.
Dělej, kate, co máš dělat, moje očka zavazovat.
D
Em
H
7
den pa cho
sto jí zá mek,
Em
lek.
Píseň na cestu
Am
So
Žel
Vl
Kro
Králí
Na
5
se
ho
mi
pří
be
ko
žel
vl
ca
heb
le,
vo,
ku,
ne,
ký,
zla té
s se bou
zu by
kla dem
ská la
C
Am
Zep tej
Dej mi
O strý
Buď
Bez te
5
le,
ko
so
vo, sta
rá
ku, sil
ný
ca ne, kro
ku, králí ku
na na
ho
do
a
při
je
ko le,
vo, sta
ku, sil
ca ne,
ku, králí
na na
Em
zla té
s se bou
zu by
kla dem
ská la
ho
do
a
při
je
slun
le
drá
tan
tvr
G
na mo jí
před ci zí
u lov mi
ru
dých
spo jí se
ce, co
sů, ať
py,
cích
dá, ať
ces tě
ra nou
do sta
vá
srd
ce, co
sů, ať
py,
cích
dá, ať
lé
brá
ces
ní
du
táš.
ní.
tě.
ku.
še.
Am
mě
če
mě chrá
tek zvě
leč
ní
ce
na
G
le,
vo,
ku,
ne,
ký,
so ko
rá žel
vl
ný
kro ca
ku heb
Am
v blan ky tných výš kách
kru nýř tvůj věkům se
o chra ňuj
mě
po
skvě
ta
neč
lý
pře ko nej pusti nu
G
Zep tej se
Dej mi ho
O strý mi
pří
Buď
Bez te be
slun
le
drá
tan
tvr
Em
So
Žel
Vl
Kro
Králí
Na
argonautská
G
Em
v blan ky tných výš kách lé
kru nýř tvůj věkům se brá
o chra ňuj
mě po ces
lý
skvě
ta neč ní
pře ko nej pusti nu du
G
na mo jí
před ci zí
u lov mi
ru
dých
spo jí se
ká.
ní.
ře.
ků.
še.
táš.
ní.
tě.
ku.
še.
Em
ces tě
ra nou
do sta
vá
srd
mě
mě
tek
leč
ce
če
chrá
zvě
ní
na
ká.
ní.
ře.
ků.
še.
Píseň potulného pěvce
Puťák 2008
D
4
D
let,
sel,
nov,
tu,
C
Fou kej ví tr
Tak se
o při
ti chou pí seň
pod nímž pře čká
stá
le
rány na du
zášť a zloba
proje ví svou
do
do
be
tem
pla chet,
ve sel
ze slov,
no tu,
C
je nom vpřed,
ši už
scel
čer ných vdov,
tu,
do bro
G
G
po
po
žeň svůj
a svou
mysl roz ve
temnou tmou mu sví til
překo ná svou pros to
D
ces tu jem svět.
pro
písní pěvce, kte rý pěl:
v rado sti své naj de krov,
zní pak všude, zní i
tu:
Píseň slunce
Intro
9
D
Sí la slun
24
32
C
D
sus2
C
A
C A
D
sus2
C
na rá ží na břeh
sus2
D
C
D
sus2
do dní.
Intermezzo
Ref. 2. Síla slunce v nás spálí každou hráz,
tak servi okovy a z pout smíš vyplout.
Svíce svobodná v duši plane nám,
zlý řád přetrhej, jsi přec světla troud.
a z pout
jsi přec
sus2
F
B
a v ře čiš
hřmí. A ví tr z pólů zběh, nám chří pí dá dech, by z kos tí ka men ných
D
tak ser vi o ko vy
pře tr hej,
zlý řád
hráz,
hráz,
1. Ať pří boj v na šich ži lách
sus2
C
ce v nás, spá lí kaž dou
ce v nás, spá lí kaž dou
smíš vy plout.
svět la troud.
dých nám ži vot
41
sus2
D
B
D
C
sus2
Ref. 1. Sí la slun
16
Puťák 2011
ti srd cí tep
D
sus2
a z hlín pla men
2. Z paží pučí síla, hlas soví ve vlasech,
když moudrý svit noci svět zří.
Na vlčích instinktech, jež dní zbrousil běh,
do ctností spletených, co z lích s láskou svých
nový život smí vzít.
Intermezzo
Ref. 3. Síla slunce v nás spálí každou hráz,
tak servi okovy a z pout smíš vyplout.
Svíce svobodná, Inis Mona,
tak dej světu jas, než vezme jej čas.
Intermezzo
3. Když zlo dědictví spílá a chví se v kořenech,
chcem krajinu krví svou ctít.
Zavřít koloběh — těl splín padne v mech
a prach přikryje sníh. My jdem v paprscích
s ním život dál žít.
Pískající cikán
Spirituál kvintet
G
Am
Hm
Am
lou dá se vi
ni
1. Dív
ka
ne se a „Pro pá
2.
O
hléd
tam sto jí po
li
3. Chví
ti
4. Jenže tatík, jak vi dí ci
ká
5. Teď smutnou dce ru má u
vrá
6. Pár
ši
del honí se po lou
zá
věr zbý vá už jenom
7. Na
5
G
tam, kde
švar né
do mů
„Ať táhne
„Kéž vrá
ci kán,
pe
ní
Am
stráň kon čí
ho vi dí
jdou spo lu
pryč, ve sta
tí se mi zas
roz ma rýn
ze ča sto
Hm
G
C
G
Am
cí,
tam, kde zí
na!“ v stí nu, kde
chu, pís nič ka
na,
pě stí do
tek, jen Bůh ví,
ce, v trá vě ro
říct, v čem je ten
G
C
tam pís nič ku ně kdo
vo ní cí,
ci ká na, jak le ží, pís nič ku
je sly šet ci kán, jak
do smí chu,
od ra ná, groš ne má, ně co ti
na zpá tek ten, kte rý v dá lce si
jde dál a pís nič ku
v klo bou ce,
ne jsou nic, má víc, kdo po svém si
Hm Am
dka je
sto jí
si ji
sto lu
jak se jí
sa se
kou sek
G C
pí
pí
pí
spí
pí
pí
pís
níz ká,
ska,
lí
zí ská,
tří ská,
stý ská.
blý ská,
ští stka:
D
ská.
ská.
ská.
ská!“
ská.“
ská.
ká.
Rána v trávě
Ref. Kaž dý rá no
5
11
bo ty
Kaž dý rá no dlou ze
Am
G
že se li di ma jí rá di, dou fal,
a při chů zi tě lem sem tam ký val
Am
G
C
a ví neč ko ze zla ta,
a do ní se po dí vat,
to ses mu sel na cho dit,
C
Žalman
G
Am
Am
zou val,
zí val,
Am
G
o ro sil si no hy v trá vě,
u třel če lo do ru
ká vu
G
Am
C
G
F
C
a pro cit li prá vě. 1. Po znal Mo ra věn ku krás nou
před se bou sta sá hů. 2. Tou žil na jít stu dá neč ku
3. Stu dá neč ka pro mlu vi la,
G
F
C
Am
Em
Am
v Če chách slá vu mu zi kan tů u ma za nou od blá ta.
by mu ře kla proč ho leč ku, mu síš svě tem cho dí vat.
a bych já ti prav du řek la, měl ses jin dy na ro dit.
Sbohem krbe s komnatou
puťáková
C
G
1. Sbo hem kr be s kom na
2. -klin ka s el fy
če
ká
3. -pří tel za námi, před námi
4. na sed ni! Tak
na sed
5
Am
na
pus
na
na
G
sed ni než se
tých blat vy že
ko nec vše zdo
sed ni! Tak
C
ro
ne
lá
na
F
ze
nás
me
sed
dní,
chvat,
přec
ni!
tou,
nás,
děs,
ni!
C
ať pa dá déšť a
vich ry řvou,
na lou ce, nad níž
str mí sráz,
za lůž ko po stačí ze lený les,
Mu sí me jet, než se ro ze dní.
C
G
tak
do
až
Tak
C
jsme za le sem a
za ho rou. Rokam pak to ne ví nik do z nás. Nea
od po či nem od svých cest. Tak
Mu sí jet prv ní i pos led
ní!
Svatý Vavřín
lidová
3
C
né
Gm
By
F
la
jed
G
ho sy náč ka,
nou
jed
na
Dm
ma
tič
ka,
C
mě la pře krás né
ho
Dm
mě
la
G
sy náč ka.
Zlý pohan se o tom dozvěděl,/ poručil dětátko přinésti,/ do vroucího másla vložiti.
Peče se děťátko jak ryba,/ pak ho ten zlý pohan posnídá,/ pak ho ten zlý pohan posnídá.
Jeho matička to slyšela,/ stála za dveřma a plakala,/ stála za dveřma a plakala.
Ach moje matičko, neplakej,/ ležím já v rosičce studenej,/ ležím já v rosičce studenej.
Zlý pohan se o tom dozvěděl,/ poručil dětátko přinésti,/ do vroucího oleje vložiti.
Peče se děťátko jak ryba,/ pak ho ten zlý pohan posnídá,/ pak ho ten zlý pohan posnídá.
Jeho matička to slyšela,/ stála za dveřma a plakala,/ stála za dveřma a plakala.
Ach moje matičko, neplakej,/ ležím já v rosičce studenej,/ ležím já v rosičce studenej.
Zlý pohan se o tom dozvěděl,/ poručil dětátko přinésti,/ na železný rožeň vložiti.
Peče se děťátko jak ryba,/ pak ho ten zlý pohan posnídá,/ pak ho ten zlý pohan posnídá.
Jeho matička to slyšela,/ stála za dveřma a plakala,/ stála za dveřma a plakala.
Ach moje matičko, neplakej,/ ležím já v rosičce studenej,/ ležím já v rosičce studenej.
Zlý pohan se o tom dozvěděl,/ poručil dětátko přinésti,/ na cínový talíř vložiti.
Peče se děťátko jak ryba,/ pak ho ten zlý pohan posnídá,/ pak ho ten zlý pohan posnídá.
Jeho matička to slyšela,/ stála za dveřma a plakala,/ stála za dveřma a plakala.
Ach moje matičko, neplakej,/ ležím já v rosičce studenej,/ ležím já v rosičce studenej.
Zlý pohan do něho zakrojí/ a děťátko k němu promluví,/ a děťátko k němu promluví.
Ty zlý pohane nekrájej/ a mojí dušičku nežádej,/ a mojí dušičku nežádej.
Moje dušička je spasená, tvoje je na věky ztracená,/ tvoje je na věky ztracená.
Zpívali to žáci ve škole/ a svatý Vavřinec při stole,/ a svatý Vavřinec při stole.
pře
krás
To ta Heľpa
Dm
Am
ta
A v tej
2. Za Ja
Za Ďu
1. To
5
F
1. Ko
2. Du
9
Heľ
Heľ
nič
rič
sto,
naj
Dm
Am
len
ľen
je
Du
za
za
jed
jed
Am
ko
Du
ho
naj
len
ľen
je
Du
sto,
naj,
Dm
za
za
jed
jed
nie
aj
Am
ným
ným
sr
po
po
to
mo
ši
E
me
je
vi
či
sto.
sto.
la.
la.
C
E
jej
ré
vo
po
li,
le,
Am
G
Am
ným,
ným,
lidová
E
pa, to ta Heľ pa,
to
je
pek né
pe,
a v tej Heľ pe švar ných chlap cov
kom, za Pa lič kom krok by
ne spra
kom za Mi šič kom Du naj pre sko
C
ho
naj
Am
Dm
Am
déč ko ma
če še nie
bo
mo
lí.
je.
Vajda
5
Vláček
Ref.
1.
2.
3.
4.
7
12
E
hou
tvá
li
s tá
tichu
Am
Hou ká už vlá
Ten vlak nevo zí
Ten vlak veze jen
Ten vlak veze mou
Ten vlak při jíždí
ká hů hů.
ře,
di,
tou,
půl noč ním,
sly ším znít,
ků ži dřou,
do přá val,
mo hl
jet,
po sle dní,
ček,
bílé
dobré
mámu
v nočním
hou ká hů hů.
tvá ře,
di,
li
s tá tou,
tichu půl noč ním,
Hou ká už vlá
ten vlak nevo zí
ten vlak veze jen
ten vlak veze mou
ten vlak při jíždí
ček,
bílé
dobré
mámu
v nočním
Dm
spá su, mír a klid, ar chan dě lů trub ky už
s mas kou ne vin nou, bo há če, co z chu dá ka
lou pil, kar ty hrál, whis ky pil a dout ník si
mě
i se stru Bet,
i ty, bra tře, s ná mi bys
ko la v dá li zní, je de na
soud, na soud
Am
pro buď
zlo dě
ať se
znáš -li
li
Am
E
Ve ze nám
pod vod níky
kdo ban ky
po ve ze
už je ho
Am
se, už hou
je a lhá
ry chle kli
Bi bli sva
tuj
hří
ká,
ře,
dí,
tou,
chů,
E
už
a
ať se
Bibli
lituj
Am
hou
lhá
kli
sva
hří
ká
ře!
dí!
tou.
chů…
hů hů!
Download

Zpěvník Rozrazil