Čapí stopy
Co a komu nabízíme
Novela 359/1999 Sb.
prozatím
neschválena
Fámy o transformaci
Služby Stopy čápa
Nová kniha
Dagmar
Zezulové
Stránky dětem
Slovo na úvod
Vážení čtenáři,
v osmém čísle Čapích
stop najdete, mimo známé
rubriky také důležité
změny v sociálním
systému. Novela zákona o
sociálně-právní ochraně
dětí je skutečně na
spadnutí a proto
považujeme za nutné začít
pomalu klienty
seznamovat novinkami,
které přinese. Také
výplata většiny dávek
bude brzy zcela závislá na
tzv. S kartě. Nebudou
samozřejmě chybět ani
další informace z oblasti
péče o ohrožené děti. A
změny provází i Stopu
čápa. Tereza Čejková
odchází na mateřskou
dovolenou a tým přivítá
novou kolegyni Moniku
Klimešovu.
Obsah
Co nabízíme ………………….... 2
Z MPSV …………………..………… 3
Děsivé pohádky o
transformaci ….……….6
Novela 359/1999 Sb …...12
Změny v sociálním
systému …………………16
Nová kniha Dagmar
Zezulové …………….. 18
Užitečné odkazy ………....19
Změny na Stopě čápa ..…20
Stránky dětem ……………...21
Kontakty ……………………….. 23
Vaše Stopa čápa
1
Co nabízíme
 Supervize rodiny
 Individuální psychologická práce s dítětem
 Asistovaný kontakt dítěte v NRP s původní rodinou
 Poradenství ve věcech sociálně právní ochrany dětí
a zejména náhradní rodinné výchovy.
 Kluby pěstounů v Královéhradeckém kraji
 Provázení rodiny
 Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči na
převzetí dítěte
 Workshopy
 Víkendová setkání
 Odlehčovací služby
Pro koho tu jsme
 Studenti, veřejnost a organizace působící v oblasti
NRP
 Zájemci o náhradní rodinnou péči
 Žadatelé o náhradní rodinnou péči
 Rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči
2
Z MPSV
Transformace systému péče o ohrožené děti nabývá schválením novely
zákona o sociálně-právní ochraně dětí reálnější obrysy a vstoupila tak do
další fáze. Neuškodí si proto zopakovat základní principy, podle kterých
hodlá Ministerstvo práce a sociálních věcí i nadále postupovat.
Základní principy ochrany práv dětí a
péče o ohrožené děti
Hlavním cílem Národní strategie péče ochrany práv dětí je funkční systém
zajišťující důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb,
který pracuje na základě těchto základních principů:
1. Je plně zaměřen na dítě
Dítě je v centru dění celého systému. Dítě a jeho prosperita je prvořadým
zájmem všech odpovědných účastníků systému a veškeré jejich úsilí je
zaměřeno na efektivní řešení situace každého jednotlivého dítěte. Dítě je
partnerem při řešení situace své i své rodiny. S dítětem je potřeba mluvit, je
nezbytné mu naslouchat, zjišťovat jeho přání a potřeby, brát je v úvahu
(přiměřeně jeho věku a rozumové vyspělosti) a poskytovat na jejich základě
nejvhodnější pomoc a podporu.
2. Respektuje potřeby a vývoj dítěte
Všichni v systému znají vývojové potřeby dětí a vědí, jaký význam má
kvalita péče na zdraví a vývoj dětí. Ochrana
a podpora všestranného rozvoje možností
dětí je založena na komplexním posouzení
vývoje dítěte a identifikování oblastí podpory
a rozvoje. Přijímaná opatření jsou včasným
řešením a jsou vždy přiměřená vzhledem k
věku a vývojové fázi dítěte.
3. Sleduje dlouhodobý
dítěte,
podporuje
jedinečnost a vývoj
zájem
jeho
Opatření přijímaná na ochranu dětí jsou
součástí individuálního plánu vytvořeného
pro každé dítě a jeho rodinu. Tento plán vychází z posouzení vývojových
potřeb dítěte a schopnosti rodičů či jiných pečovatelů reagovat na tyto
potřeby. Ochrana dítěte se zaměřuje na určení výstupů pro každé dítě,
které zabezpečí jeho bezpečí a rozvoj. Pokrok v situaci dítěte je pravidelně
hodnocen a revidován. Účelem všech intervencí je dosažení nejlepších
3
možných výsledků pro každé dítě, přičemž je nezbytné brát v úvahu
jedinečnost každého dítěte.
4. Umožňuje rovné příležitosti pro všechny děti bez
ohledu na jejich pohlaví, schopnosti, rasu, etnikum,
zdravotní postižení, okolnosti nebo věk
Rovnost příležitostí znamená, že děti mají zaručenu příležitost dosáhnout
nejlepších možných vývojových výsledků bez jakýchkoliv předsudků či
překážek vzhledem k jejich pohlaví, schopnostem, rase, etniku,
zdravotnímu postižení, okolnostem či věku. Děti jsou podporovány z
dlouhodobého hlediska a je jim věnována zvýšená pozornost zejména ve
vztahu k jejich vzdělávacím a zdravotním potřebám.
5. Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny, stejně tak,
jako celé jejich sociální okolí
Všichni v systému chápou dítě v kontextu celé rodiny (rodičů nebo
pečovatelů a širší rodiny a sociálního prostředí (komunita a kultura, ve
které vyrůstá). Interakce mezi vývojovými potřebami dítěte, schopnostmi
rodičů nebo pečovatelů na tyto potřeby vhodně reagovat, dopadem faktorů
širší rodiny na dítě a na schopnosti rodičů vyžaduje během hodnocení
pečlivé zkoumání. Hlavním cílem je pochopit souvislosti mezi vývojovými
potřebami dítěte a schopnostmi a možnostmi rodičů nebo pečovatelů tyto
potřeby uspokojovat. Dalším základním úkolem ochrany dítěte je
poskytovat dítěti a rodinným příslušníkům služby, které na dané potřeby
reagují. V případech dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu je posuzování
potřeb dítěte a zdrojů pro jejich naplnění ještě komplexnější.
4
6. Staví na silných stránkách dětí a rodin a identifikuje
problémová místa
Při ochraně dětí a rodin je zásadní správné identifikování silných stránek a
problémových míst v celkové situaci daného dítěte, jeho rodiny a kontextu,
ve kterém tyto osoby žijí. Vždy je důležité posoudit, jaký dopad má celá
situace na zdraví a vývoj dítěte. Je nutné uplatňovat vyvážený přístup k
dětem a rodinám a nezaměřovat se výhradně na deficitní model práce s
rodinami, ale sledovat i oblasti pozitivních kapacit v rámci rodiny, ze
kterých je možno vycházet v případě intervencí. Práce se silnými stránkami
dítěte a jeho rodiny je důležitou součástí plánu pro řešení situace ohrožení
dítěte.
7. Funguje integrovaně a ve spolupráci všech
zúčastněných subjektů
Od narození se v životě dítěte a jeho rozvoji angažuje celá řada různých
úřadů a služeb v rámci komunity (zejména v oblasti zdraví a vzdělávání).
Mezioborová spolupráce ve věci ochrany a podpory prosperity dítěte začíná,
jakmile je zjištěno, že dítě nebo rodinní příslušníci mají dodatečné potřeby
vyžadující podporu či služby nad rámec běžně využívaných služeb.
8. Je trvalým a interaktivním procesem
Ochrana dítěte vyžaduje nutnost pochopit, čím ohrožené dítě v kontextu
své rodiny a místní komunity prochází. Přijímání vhodných opatření
představuje trvalý a interaktivní proces, jehož hodnocení pokračuje i během
intervencí a realizace daných opatření.
9. Poskytuje a reviduje opatření a poskytované služby
Opatření a služby jsou realizovány a poskytovány na základě
identifikovaných potřeb dítěte a rodin s paralelně probíhajícím
hodnocením. Součástí ochrany je řešení okamžitých a praktických potřeb,
stejně
jako
potřeb
komplexnějších
a
dlouhodobějších.
Dopad
poskytovaných služeb na vývoj a situaci dítěte je pravidelně přezkoumáván.
10. Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a
důkazech
Efektivní praktická práce s dětmi a rodinami je založena na důkladných
odborných úsudcích, které jsou podloženy důkazy a které vycházejí ze
znalostí a zkušeností daného odborníka. Rozhodnutí založená na těchto
úsudcích jsou přezkoumávána, přičemž je nezbytné brát v úvahu jakékoliv
nové informace získané v průběhu další práce s dítětem a rodinou
Na těchto principech stojí ochrana dětí také v ostatních státech
Evropské unie.
Principy naleznete na webu MPSV
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11902/principy.pdf
5
Děsivé pohádky o
transformaci
O tom, že mediální obraz transformace systému péče o ohrožené
děti je značně zdeformovaný a skandalizovaný, již byla v Čapích
stopách řeč. Mediální bouře pomalu utichá, bulvární media zjistila,
že na snaze přesunout péči o děti do rodin není nic tak úžasně
skandálního a obrátila své zraky jinam. Pomalu se začínají objevovat
i seriózní informace.
Samozřejmě tu stále jsou pochyby, jak bude celý systém fungovat a
je to dobře. Dříve, než se uvede do praxe, tu nemůže být jistota, že se
neobjeví trhliny a chyby. Praktické zkušenosti také hovoří o tom, že
černobílá řešení nebývají šťastná. Jisté je pouze to, že systém
stávající již dlouhou dobu nevyhovoval současným trendům ochrany
práv dětí a potřeboval nutně změnu.
Neziskové organizace z celé České republiky, které se zabývají
náhradní rodinnou péčí, společně okomentovaly deset nejčastějších
fám, které média opakují. Tady jsou:
1. Kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí.
České kojenecké ústavy (KÚ) jsou většinou moderně vybavená zařízení. Děti
rozhodně netrpí hladem nebo zimou, mají dostatek hraček a je jim
dostupná kvalitní zdravotní péče. Výzkumy však ukazují, že pro nejmenší
děti je velmi potřebné navázat pevnou vazbu ke stálé pečující osobě obvykle matce. Tato osoba je pak dítěti k dispozici a reaguje na jeho
potřeby individuálním způsobem. Děti v kojeneckých ústavech tuto
možnost - navzdory často obětavému personálu - nemají. Sestřičky mají
vždy na starosti zároveň více dětí a navíc se střídají na směny. Dítě tak
večer uspává jiná osoba, než která k němu přijde ráno po probuzení. Dítě
nevídá sestřičku při běžných činnostech, jaké se odehrávají v rodině,
nemůže si tak vytvářet rodinné modely přirozeně – pozorováním a
6
nápodobou - jako tomu je v rodině. Negativní dopady ústavní péče na děti
do 3 let popisuje řada českých i zahraničních výzkumů.
2. Pěstouni nejsou odborníci, nebudou se umět postarat o
všechny děti, zejména ty, které mají nějaký zdravotní
handicap.
Předně platí, že jen menší část dětí v současnosti pobývajících v
kojeneckých ústavech má zdravotní handicap či jiné specifické zdravotní
potřeby. Podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky (ÚZIS ČR)
mělo pouze 15,5% dětí, které byly v roce 2010 propuštěny z kojeneckých
ústavů, nějaký handicap či specifické potřeby. Již v současné době se
pěstounské rodiny starají o děti se závažnými zdravotními problémy a to i
bez dostatečných podpůrných služeb. Mezi pěstouny jsou i lidé s odborným
vzděláním - lékaři, speciální pedagogové, sociální pracovníci, zdravotní
sestry apod. Je zároveň možné pěstouny proškolit v péči o děti s
konkrétními potřebami, dát jim domů přístroj, který dítě potřebuje. Je
možné, aby odborný zdravotní personál rodinu s takovým dítětem
pravidelně navštěvoval a naučil pěstouny poskytovat dítěti potřebnou péči,
jakou by dostávalo po zdravotní stránce v kojeneckém ústavu. Zároveň i
pěstouni mohou využít terénních služeb rané péče, služeb pro děti se
zdravotním postižením atd.
3. Pěstouni si budou brát děti do pěstounské péče na
přechodnou dobu pro peníze.
Pěstounská péče na přechodnou dobu je velmi náročná služba poskytovaná
7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Je proto správné, že je finančně
ohodnocena. Zájemci o tuto formu péče budou procházet procesem
náročného prověřování a přípravy. Během této doby odborníci posoudí
motivaci zájemců, jejich schopnost sebereflexe, ochotu se vzdělávat a
schopnosti poskytovat kvalitní péči. Lidé, kteří mají k pěstounství jen
finanční motivaci, nebudou schváleni.
7
4. Pěstouni na přechodnou dobu se nebudou chtít dětí
vzdát.
Pěstounská péče na přechodnou dobu není pro každého. Přesto se
domníváme, že se najdou lidé, pro které bude tato forma péče přijatelná a
vhodná. Loučení se s dítětem a jeho předání do vlastní rodiny či nové
rodiny nebude pro pěstouny lehké. Na tuto roli budou pěstouni
připravováni, budou procházet prověřováním jejich osobnostního
nastavení, motivace a kompetencí a bude jim poskytováno další vzdělávání
a další potřebné služby. V zemích jako například Norsko, Švédsko, Dánsko,
Holandsko, Velká Británie, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko či
Rakousko již systém pěstounské péče na přechodnou dobu nahrazující
kojenecké ústavy funguje. Ve všech těchto a mnoha dalších zemích jsou
pěstouni ochotní pečovat o dítě pouze na přechodnou dobu. Domníváme
se, že i mezi Čechy se najde dostatek lidí ochotných pečovat o dítě na
přechodnou dobu.
5. Pěstounů nebude dost.
Zdaleka ne pro všechny děti, které se v současnosti dostávají do
kojeneckých ústavů (přibližně 2000 dětí ročně), bude třeba nalézt jako
alternativu ústavní péče umístění v pěstounské péči. Podle pracovníků
orgánů sociálně- právní ochrany dětí (OSPOD), kteří provádí šetření v
rodinách a mají klíčovou roli v procesu odebírání dětí z rodiny, by řada dětí
nemusela být umístěna mimo rodinu, kdyby měl OSPOD více času na práci
s rodinou a bylo k dispozici více terénních, ambulantních a respitních
služeb pro rodiny. V letošním roce, tj. 2012, dochází k navýšení
personálních kapacit OSPODů, pracovníci OSPOD tedy budou mít více
času na práci s rodinami, zároveň dochází k rozšiřování dalších
podpůrných služeb pro rodiny, ve kterých je dítě ohroženo. Lze tedy
očekávat, že se bude stále více dařit pracovat s rodinami tak, aby dítě
mohlo zůstat ve své rodině. Novelizace zákona o sociálně-právní ochraně
dětí, kterou již přijala vláda, přinese výrazné zlepšení podmínek pro
8
pěstouny - v oblasti finanční, nároků na pomoc, podporu a doprovázení. Ve
společnosti nyní prakticky neexistuje na tomto poli osvěta, neprobíhají
aktivní nábory nových pěstounů. Ze zahraničních zkušeností (např. Velká
Británie, Skotsko, Polsko...) však vyplývá, že pěstounství může být ve
společnosti váženou a smysluplnou “profesí”, kterou si jako své povolání a
poslání volí stále více lidí. Již nyní v České republice proběhlo několik
kampaní a náborů, které ukázaly, že nové pěstouny je možné najít.
6. Budovy kojeneckých ústavů připadnou developerům,
lidé, kteří tam teď pracují, přijdou o zaměstnání.
V novém systému budou potřeba odborníci, kteří budou poskytovat služby
v terénu - jak rodinám a dětem v ohrožení, tak pěstounům, kteří se budou
starat o přijaté děti. Bude to příležitost pro personál stávajících zařízení,
který může využít své dosavadní zkušenosti a znalosti, případně si
kvalifikaci rozšířit. Budovy stávajících zařízení (kojeneckých ústavů) jsou
většinou majetkem kraje, jde často o pavilony nemocnic. Po jejich uvolnění
bude na krajích, jak s hmotným majetkem naloží.
7. Na transformaci ústavů je krátká doba, nestihne se
to. Hrozí, že děti budou na ulici.
Transformaci systému péče o ohrožené děti plánuje Česká republika již
řadu let. Doposud se však skutečně jednalo pouze o plány bez dalších
konkrétních kroků. Stanovení pevného termínu pro ukončení umísťování
dětí do kojeneckých ústavů - do 31.12. 2013 - je nutným krokem, aby
všechny složky systému začaly podnikat aktivity k zásadní změně a
pomohly dětem vyrůstat v rodinném prostředí - ve vlastním či náhradním.
Neznamená to však, že ze dne na den děti umístěné do KÚ zůstanou na
ulici. Jednotlivé složky systému musí hledat vhodné umístění pro každé
dítě, které je v rodině či rodinou ohroženo.
9
8. Dítě se bude stěhovat z rodiny do rodiny.
Náhlá a častá změna místa a pečujících osob samozřejmě není v zájmu
dítěte. Záměrem pěstounské péče na přechodnou dobu není dítě opakovaně
stěhovat, ale co nejdříve mu umožnit buď návrat do vlastní rodiny, nebo
přechod do stabilní formy náhradní rodinné péče. Přechod z péče do péče,
pokud k němu bude docházet, by měl být vždy maximálně citlivý vůči
potřebám dítěte, načasovaný dle potřeb dítěte a podporovaný ze strany
odborníků, kteří přechodem provedou dítě i obě dvě rodiny. V současné
praxi ústavních zařízení i nyní existují děti, které vystřídají více ústavů a
ani pokud zůstanou v jednom ústavu, neznamená to stabilní prostředí střídají se směny, v některých ústavech jsou děti přesouvány mezi
skupinami, někteří zaměstnanci odcházejí apod. Stabilita ústavní péče pro
dítě je tedy pouze zdánlivá. Častým argumentem proti pěstounské péči
bývá poukazování na to, že například ve Velké Británii prochází děti velmi
mnoha (pěti, osmi...) pěstounskými rodinami. Toto tvrzení není pravdivé.
Podle výzkumů z Anglie dochází k selhání pěstounské péče pouze v případě
přibližně 7% dětí, které byly umístěny do 5 let věku (a byly sledovány až
dalších 15 let). U dětí umístěných do 10 let svého věku dochází k selhání
pěstounské péče zřídkakdy.
9. Pro dítě je horší navázat vazbu v rodině a pak o ni
přijít, než být v ústavu, kde silnou vazbu nenaváže.
Výzkumy psychologů a neurofyziologů ukazují, že pro dítě je v raném věku
důležité naučit se navázat vztah s osobou, která o ně pečuje. Dítě si tím
totiž zajišťuje možnost přežít, získat to, co potřebuje, přivolat si pomoc a
pozornost, skrze pečující osobu zažít blízkost, radost, podporu, ochranu,
přijetí, lásku, respekt, naladění, limity atd. Pokud má dítě v raném věku
možnost se bezpečné připoutat - navázat vztah - s pečující osobou, umí si
vytvořit vztah i s další pečující osobou. Pro schopnost navazovat vazby s
jinými lidmi je nejdůležitější (a často i nenahraditelné) období prvních
měsíců a let života.
10
10. Celý “systém pěstounů” bude ještě dražší než ústavní
péče, která tu už dávno a dobře funguje.
Náklady na jedno dítě v kojeneckém ústavu se v současnosti pohybují
kolem 35 tisíc korun měsíčně, náklady na pěstounskou péči budou nižší.
Finančně nevyčíslitelný je přínos pro děti, které poznají díky pěstounské
péči rodinné prostředí, budou se učit rodičovskému chování přirozenou
cestou nápodoby, pozorováním a pozorností jejich pečovatelů.
S textem vyjádřily souhlas tyto organizace:
Občanské sdružení Salinger
Amalthea, o.s.
Asociace náhradních rodin ČR
Centrum pro rodinu Náruč
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s.
Člověk hledá člověka, o.s.
Dětem rodinu a péči, o.s.
Děti patří domů, o.s
Domus - Centrum pro rodinu
Filadelfia - Přístav Oldřichovice
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Občanské sdružení Janus
Liga lidských práv
Lumos
Náhradním rodinám, o.p.s.
OS ISIS - pro pomoc náhradním rodinám
Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s.
Rozum a Cit, o.s.
Sdružení pěstounských rodin
Středisko náhradní rodinné péče, o.s.
Unie center pro rodinu a komunitu
V zájmu dítěte, o.s.
o.s. Vzájemné soužití
Nadace táta a máma
Nadační fond J&T
Vhled, o.s.
11
Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí byla
téměř schválena
Dlouho a bouřlivě diskutovaná novela
zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní
ochraně dětí byla schválena a putovala do
senátu. Senát ale bohužel využil svého práva
novelu zatím vrátil k projednání. I u této důležité
novely visí zatím ve vzduchu pár otazníků a to
hlavně za otázkou „Jak to nakonec v praxi bude
vypadat?“. Pevně věřím tomu, že je to krok
správným směrem. Že brzy utichnou debaty,
které se týkají především finančních dopadů a bude patrné, že velké
legislativní změny jsou namířeny zejména na pomoc ohroženým dětem a
na prevenci jejich ohrožení vůbec.
Všechny novinky týkající se sociálně právní ochrany dětí by se nám
do Čapích stop nevešly. Zaměříme se tedy přímo na nejzásadnější změny
v oblasti náhradní rodinné péče.
Dohoda o výkonu pěstounské péče
Pokud senát novelu schválí, povinnost uzavřít tuto dohodu budou mít
všichni ti, kteří vykonávají pěstounskou péči. Navrhne to pěstounům
(také poručníkům) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
obvodu má pěstoun trvalé bydliště. Pěstoun si však může zvolit, zda tuto
dohodu chce uzavřít s tímto úřadem, s jiným obecním úřadem,
s úřadem krajským nebo s osobou pověřenou k sociálně-právní ochraně
dětí. Touto osobou je myšlena právnická osoba, která obdržela toto
speciální pověření. Občanské sdružení Salinger toto pověření má již
jedenáct let. Tuto dohodu tedy můžete uzavřít také u nás na Stopě
12
čápa. Pokud dohodu neuzavřete do 30 dnů, bude vám jaksi uzavřena
automaticky s místně příslušným úřadem. V praxi to tedy znamená, že
zůstanete v agendě sociální pracovnice úřadu, u které už jste. Pokud
jste s jejich pomocí spokojeni, není samozřejmě důvod ji měnit.
O této dohodě se můžete také se svými sociálními pracovnicemi poradit.
Zeptat se na ni samozřejmě lze také na Krajském úřadě, nebo vás rádi
informujeme my.
Stejná povinnost bude platit pro všechny osoby, které jsou v evidenci
Krajského úřadu zařazeny jako pěstouni na přechodnou dobu (nazývaní
také profesionální pěstouni) a to i v době, kdy nebudou pečovat o žádné
dítě. Také pro tzv. předpěstounskou péči. Důležitá je také informace, že
tuto dohodu, můžete jako osoba pečující vypovědět i bez udání důvodu.
Pak ale samozřejmě musíte tuto dohodu uzavřít s jiným k tomu
kompetentním subjektem. S uzavřením dohody bude mít subjekt, se
kterým byla dohoda uzavřena (úřad, osoba pověřená …) nárok na státní
příspěvek ve výši 48 000,-Kč. Ten použije na zaplacení služeb, které
bude rodina potřebovat.
Konkrétní podobu dohody zatím neznáme. Novela se jí věnuje jen
poměrně obecně a předpokládá se, že Ministerstvo práce a sociálních
věcí teprve vydá nějaký metodický pokyn, ve kterém bude blíže popsána.
V novele najdete informace o dohodě v § 47b
Dávky pěstounské péče
Finanční prostředky jsou samozřejmě velice důležitá součást péče o dítě.
I tady přináší novela změny. Dle § 47e „Okruh dávek pěstounské péče“
budou vypláceny následující peněžité dávky:
13
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
a) 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d) 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
Pokud je vaše dítě v některém ze 4. stupňů závislosti – má závažné
zdravotní komplikace – příspěvek se zvyšuje. Vyplácí se měsíčně.
Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Činí 25 000,- Kč a náleží tomu, kdo byl do svých 18. let v pěstounské
péči a nárok mu vzniká ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte. Dostane ho tedy dítě, které jste doposud měli
v pěstounské péči (také péči poručníka). Pěstounská péče sice končí
zletilostí dítěte, ale pro tuto dávku je rozhodující, kdy přestane pobírat
příspěvek na úhradu potřeb. Takže pokud studuje, bude to až po
skončení studia, nejdéle vak do 26. let. Vyplácí se pouze jednou.
Odměna pěstouna
a) 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
b) 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c) 20 000 Kč,
1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci
jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III
(těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě,
nebo
d) 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno
na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III
(těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).
Odměna pěstouna již nebude automaticky náležet všem. Prarodiče tuto
odměnu dostanou pouze v případech, zvlášť zřetele hodných (přihlíží se
k finanční situaci, zdravotnímu stavu dítěte atd.). O výplatě sice
rozhoduje úřad práce, vyžádá si ale ne/doporučení od obecního úřadu –
14
čili od sociální pracovnice na městském úřadě, která vede vaši agendu
NRP. Vyplácí se měsíčně.
Příspěvek při převzetí dítěte
Výše příspěvku při převzetí dítěte se tak, jako doposud, řídí věkem
dítěte:
a)do 6 let 8 000 Kč,
b)od 6 let do 12 let 9 000 Kč,
c)od 12 let do 18 let10 000 Kč.
Vyplácí se jednorázově.
Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
Pro nárok na tento příspěvek je třeba mít v péči alespoň tři děti, u nichž
existuje zároveň nárok na odměnu pěstouna. Opět tedy nezáleží na tom,
zda je dítěti již 18. let, ale zda stále existuje nárok na ostatní dávky.
Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací
ceny nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč.
Součet těchto příspěvků poskytnutých za posledních 10 kalendářních let
přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
Další informace k novele
Velmi doporučuji vybírat si pečlivě zdroje, ze kterých čerpáte informace.
Ne všechny jsou bohužel seriózní a pravdivé. Někdy pečující osoby
zbytečně děsí a někdy neuvádějí skutečně důležitá fakta. Stává se, že si
autoři některých článků uváděné zprávy neověří, vyloží po svém, nebo
v nejhorším případě účelově překroutí. Kde je tedy možné se s klidným
svědomím informovat? Nejlépe z oficiálních zdrojů jako je například
sněmovní tisk, webové stránky parlamentu nebo senátu ČR, případně
ministerstev.
Tisková zpráva MPSV k novele
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13078/tz_130612a.pdf
Senát
http://www.senat.cz/dokumenty/
Znění poslední verze novely
15
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13078/tz_130612a.pdf
Další důležité změny
S velkými změnami v sociálním systému přišla také novinka
v podobě karty sociálních systémů, tak zvané S karty. Tato karta bude
teď třeba pro výplatu peněžních dávek, které vyplácí úřady práce. Týká
se to tedy také dávek pěstounské péče, rodičovského příspěvku,
přídavku na dítě, porodného, příspěvku na bydlení a dalších.
Kartu získáte na vašem místně
příslušném úřadě práce. Tento úřad
práce vám zašle výzvu k vyzvednutí
karty. Pokud nebudete na dopis
reagovat, pošlou vám další, který
bude adresován do vlastních rukou
a pokud se ani tehdy neozvete, bude
vás na vaší adrese hledat pracovník
úřadu práce. A tady pozor! Pokud se úřadu práce ani touto cestou
nepodaří příjemce dávky kontaktovat, zahájí řízení o pozastavení výplaty
dávek. Máte-li z takové věci obavy, není nic jednoduššího, než si pro
jistotu na úřad zavolat a zeptat se, jak se to s vaší kartou má.
Kontaktní centrum
Pokud už teď víte, že si
kartu
nebudete
moci
vyzvednout, můžete dát
plnou moc někomu, kdo
kartu vyzvedne za vás.
Nejlépe někdo koho dobře
znáte a důvěřujete mu.
Dávky: 844 844 803
S Karta: 800 752 782
Se sepsáním plné moci vám samozřejmě může pomoci pracovnice
Stopy čápa.
Kartu potřebují opravdu všichni příjemci dávek. I ti, kteří si nadále
přejí posílat peníze na účet nebo poštovní poukázkou. Jediné výplaty,
16
kterých se tato změna netýká, jsou důchody a dávky z nemocenského
pojištění (to je například také peněžitá pomoc v mateřství). Kartu
obdržíte zdarma. Platit budete pouze za některé služby, např. – vystavení
náhradní karty, opětovné zaslání PIN, atd.
Karty by dle plánu měly být vydávány od června 2012. Jak už to tak
bývá, plány byly optimistické, takže se zatím nemusíte bát, že jste něco
propásli. Úřad vás sám kontaktuje. Pokud máte přesto strach, abyste o
peníze nepřišli, můžete využít některý z níže uvedených kontaktů.
Karta má další různé funkce, které lze využít. Jaké to jsou, který úřad
práce je ten váš a další užitečné informace, se dozvíte na níže uvedených
webových stránkách, kde je také ke stažení informační leták.
Více informací
zde:www.skontakt.cz
www.mpsv.cz
Krajská pobočka úřadu práce
Královéhradeckého kraje:
Vedoucí oddělení nepojistných
sociálních dávek:
Mgr. Martina
Hronková 950 116 500
[email protected]
17
Nová kniha Dagmar Zezulové
Domov je místo, odkud tě
nevyhodí… ani když vyrosteš
Vážení čtenáři Čapích stop,
dovolujeme si vás upozornit na zajímavou knihu, která právě vyšla.
Stopa čápa je jejím fanouškem hlavně proto, že autorka zprostředkovává
vlastní osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí. Knihu napsala
lékařka a pěstounka, na internetových diskusích známá pod jménem
MACEŠKA, připravila ke druhému vydání pokračování příběhů o životě
svých přijatých i biologických dětí. Díky tomu, že popisuje patnáct let
života své rodiny od přijetí prvních dětí až po jejich dospělost, poskytuje
cenný a nezkreslený pohled na problematiku dětí žijících v dětských
domovech a náhradních rodinách. Ten, kdo se zajímá o problematiku
náhradní rodinné péče, si ji jistě nenechá ujít. Pokud máte o knihu
zájem, můžete kontaktovat nakladatelství Smart Press, s.r.o., se sídlem
v Praze, které knihu vydalo.
Olga Formanová, nakladatelství Smart
Press, s.r.o. Redakce: Terronská 985/51,
160 00 Praha 6 E-mail:
[email protected] Telefon: 233
320 075, Mobil: 774 265 330
www.smartpress.cz
18
Užitečné odkazy
www.ospod.cz Také orgány sociálně-právní ochrany dětí mají své
webové stránky. Mrkněte na ně. Mimo jiné zde můžete například
vznést anonymní dotaz přímo sociálním pracovnicím konkrétního
městského úřadu.
www.cijedite.cz je velice zajímavá stránka, na které naleznete
komentáře a názory mnoha odborníků z oblasti NRP. Se všemi
samozřejmě nemusíte souhlasit. Ani já sama se se všemi neztotožňuji.
Můžeme zde hovořit o solidní diskusi s podloženými argumenty a ne o
jakési internetové „pavlači“ ve kterou se mnoho webů rádo zvrtává.
vzd.cz Tento web asi už nemusíme představovat. Přesto
připomínáme, že zde naleznete relevantní, ucelené a seriozní
informace z oblasti NRP. Nejen aktuální pohyb transformace systému
péče o ohrožené děti, ale spoustu jiných zajímavostí.
www.policie.cz Zabrousit na web policie vás možná nikdy nenapadlo.
Právě proto připomínáme, že zde naleznete velmi cenné informace.
Mimo databáze hledaných osob, také preventivní aktivity policie nebo
pravidla bezpečného internetu – zejména pro vaše děti.
www.salinger.cz Proč doporučujeme navštívit naše stránky je asi
nasnadě. Občanské sdružení Salinger má šest středisek. Podívejte se
na ně, možná zjistíte, že můžete využít nejen služeb Stopy čápa, ale i
některého s těch ostatních.
www.senat.cz Důvěryhodná webová stránka, na které můžete mimo
jiné zjistit, jak jsou na tom zákony, které prošly poslaneckou
sněmovnou a čekají na projednání a schválení senátem.
19
Změny na Stopě čápa
Sociální pracovnice Tereza Čejková odchází začátkem srpna na
mateřskou dovolenou. V pečlivém a přísném výběrovém řízení byla
jako její zástupkyně vybrána Monika Klimešová, na kterou se nyní
můžete s důvěrou obracet.
Telefonní kontakt na pracovnici zůstává stejný, tedy: 608 123 891
Mění se pouze e-mailová adresa: [email protected]
(adresa [email protected] – nebude aktivní)
Tak
dlouho
jsem
pracovala s dětmi a pro děti
pod logem Stopy čápa, až si ten
čáp usmyslel, že se staví také u
nás doma. Dovolte mi tímto,
abych se, alespoň na čas,
s vámi touto cestou rozloučila a
popřála vám příjemnou spolupráci
s mojí kolegyní. Před odchodem na mateřskou „dovolenou“ (kdo ji
má už za sebou, chápe uvozovky ) si pro tentokrát pevné nervy
popřeju já sama a budu se těšit, až se znovu potkám s klienty
Stopy čápa.
Tereza Čejková
20
Stránky dětem
Abychom ani o prázdninách nezaháleli, jsou tu hádanky pro
chytré hlavičky.
Nemá ruce, nemá nohy
a přeci vrata otevírá.
Stojí krejčí na pasece,
tisíc jehel s sebou nese.
Mám dvě očka,
pozor kočka,
ouška šedivá.
Maličké zvířátko
zrzavý kožíšek
spořádá zakrátko
lískový oříšek.
Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku,
Hovím si v mechu v lesíčku.
Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku.
Když jsme ji svlékali, všichni jsme plakali.
21
A ještě pár říkanek
Leze šneček na kopeček,
těžko se mu dýchá,
dolů sjede jak po másle,
až mu v uších píchá.
Skáče žába po blátě,
koupíme jí na gatě.
Na jaký, na jaký,
na zelený strakatý.
Oslíčku střapatý,
povoz mně trošku,
koupím ti podkůvku na každou nožku.
Koupím ti podkůvky,
oslíčku bosý,
aby ses nezrousal,
od chladné rosy.
Skáče bleška po písku,
hledá, kdo je na blízku.
Kdo nejede na koni,
toho bleška dohoní.
Alík leží na bříšku, hop
a má blešku v kožíšku
22
Kontakty
Adresa sídla Občanského sdružení Salinger:
Gočárova třída 760, Hradec Králové 500 02
Více na www.salinger.cz
Emaily a mobily
Vedoucí střediska: Mgr. Iva Rosíková: [email protected],
tel.: 773 800 292
Sociální pracovnice: Jarmila Říčařová: [email protected],
Tel: 776 807 437
Sociální pracovnice: Monika Klimešová, DiS.: monika.klimesova @salinger.cz,
tel.: 608 123 891
Adresa
Třída Karla IV. 430, Hradec Králové 500 02
(Schůzku je dobré sjednat předem, ať už po telefonu či e-mailu, pracovníci bývají
často v terénu)
495 260 021
23
24
Download

Čapí stopy 8 - Občanské sdružení Salinger