MHE LUKAČ
TEHNIČKI IZVJEŠTAJ
Opis i nivo kvaliteta ugrađene elektromašinske opreme
«Tehel» d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, juni 2010.
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
SADRŽAJ:
1.
OPŠTI PODACI
3
2.
TEHNIČKI PODACI MHE DUBRAVA
3
3.
VODOZAHVAT
3
4.
DOVOD VODE U ELEKTRANU
4
5.
PREDTURBINSKI ZATVARAČ
4
6.
TURBINA
5
7.
SISTEM NAPAJANJA ULJEM POD VISOKIM PRITISKOM
(HIDRAULIČNI UREĐAJ)
6
8.
GENERATOR
8
9.
TRANSFORMATORI
11
10.
24 kV RAZVODNO POSTROJENJE
14
11.
SISTEM UPRAVLJANJA AGREGATA
15
12.
UPRAVLJANJE ELEKTRANOM
16
13.
POMOĆNA OPREMA ELEKTRANE
17
14.
PRORAČUN MOGUĆE PROIZVODNJE
18
15.
ZAKLJUČCI
22
2
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
1.
OPŠTE
MHE Lukač je hidroenergetski objekat, koji se nalazi neposredno ispod naselja Bradina na
rijeci Trešanici uz magistralni put Sarajevo-Konjic. Rijeka Trešanica je centralni vodotok
vodoprivredne zone omeđen masivom planine Lisin. Instalisana snaga male elektrane je
2830 kW, što će uz vodni potencijal pomenute rijeke omogućiti proizvodnju oko 11 GWh
godišnje.
MHE Lukač je jedna u nizu više elektrana na ovoj rijeci. Izgradnjom svih uzvodnih
elektrana stvoreni su uslovi za racionalno korištenje vode i što će vjerovatno stvoriti uslove
za većom proizvodnjom.
Elektrana je derivacionog tipa sa vodozahvatom tirolskog tipa i strojarom smještenom
neposredno iznad ušća potoka Lukač u rijeku Trešanicu.
Ova elektrana u fazi je završnih ispitivanja na opremi i trebala bi da bude puštena u rad u
naredna tri mjeseca.
2.
TEHNIČKI PODACI MHE DUBRAVA
Srednji godišnji proticaj
Instalisani proticaj
Biološki minimum
Bruto pad
Neto pad
Maksimalan heto pad
Minimalan neto pad
Pelton turbina, maksimalna snaga
Generator trofazni sinhroni 0,4kV nom. snage
Transformator uljem halđeni snage
0,72
1,7
0,105
180
170,43
174
170
2830
3200
3500
m3/s
m3/s
m3/sec
m
m
m
m
kW
kVA
kVA
Godišnja proizvodnja el. energije
11063
MWh
U elektrani je instalisan jedan agregat vertikalne konstrukcije.
3.
VODOZAHVAT
Vodozahvat MHE Dubrava je smješten neposredano ispod samog izvora objekta uzvodne
male hidroelektrane Trešanica T-4 na koti 553,20 m.n.m. Izveden je „tirolskog“ tipa. Na
vodozahvatu je ugrađena gruba rešetka sa nagibom 10 % i tablastim zatvaračem dim.
1,2x1,02m, te ispuštanjem biološkog minimuma vode od 0,105 m3/sec. Iz vodozahvata
voda ulazi u taložnik izveden sa nagibom i sa tablastim zatvaračem 1,2x1,2m, radi
mogućnosti ispiranja taložnice. Na taložnici je izveden preljev viška vode u vodotok. Na
izlazu iz taložnika je ulazna komora sa finom rešetkom sa nagibom od 75 stepeni i ulaznim
zatvaračem dim. 1,2x1,2m, kao i odzračnom cijevi za ispust zraka iz cjevovoda. U ulaznoj
komori se nalazi nivo sonda za kontrolu nivoa vode u vodozahvatu, odnosno upravljanja
snagom MHE po nivou.
Vodozahvat čini jednu konstruktivnu cjelinu sa difuzorom i donjom vodom uzvodne MHE
Trešanica T-4 čime se obezbjeđuje potpuno očiščena voda od prljavština za pogon turbine
MHE Lukač..
3
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Vodozahvat na MHE Lukač
4.
DOVOD VODE U ELEKTRANU
Dovod vode u elektranu je izveden sa derivacionim ukopanim cjevovodom od GRP
materijala, karakteristika:
- Ukupna dužina cjevovoda
- Prečnik cjevovoda
- Konusni komad od čelika
- Krutost GPP cijevi zavisno od pozicije ugradnje, SN
- Nazivni pritisak GRP cijevi,PN
- Gubici u cjevovodu
2100 m
1200 mm
Ø1200/800 mm
5000 do1000
10 do25 bara
max. 5 m
Na prelaznom čeličnom komadu Ø 800 mm izveden je poklopac sa cijevi Ø 450 mm koji
se koristi prilikom revizionoh radova. Na poklopcu je ugrađen priključak sa ručnim
ventilom Ø 150 mm koji služi za ispuštanje vode iz cjevovoda.
5.
PREDTURBINSKI ZATVARAČ
Na dovodnom cjevovodu je ugrađen konusni prelazni čelični komad Ø 120/800 mm na
koji se nastavlja predturbinski zatvarač kuglastog tipa smješten u strojarnici. Uloga mu je
da odvoji pogonsku vodu turbine u fazi normalnog zaustavljanja i u momentu djelovanja
zaštita.
Za neto pad od 170 m i ukupni porast pritiska u cjevovodu u fazi djelovanja povratnog
vodnog udara, ovaj tip zatvarača može zadovoljiti sve pogonske uslove, te je odabran
zatvarač standardne vrijednosti nazivnog pritiska PN 25 bara.
4
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Zatvarač se otvara rasterećen od pritiska vode iz dovodnog cjevovoda otvaranjem
obilaznog cjevovoda Ø 100mm i hidraulički pogonjenim servomotorom sa pritiskom ulja
iz tlačnog sistema, a zatvara gubitkom pritiska ulja normalnim zaustavljanjem ili proradom
zaštita i djelovanjem pridodatim protutegom na vratilu zatvarača.
Tehnički podaci predturbinskog zatvarača:
•
•
•
•
•
•
Tip
Nazivni pritisak PN
Nazivni promjer DN
Obilazni vod
Zaptivane profilnom gumom
Ležajevi na vratilu
kuglasti
25 bara
800 mm
Ø 100 mm
nizvodno
SKF samomazajući
Izgled predturbinskog zavarača
6.
TURBINA
Za konkretne radne uslove u elektrani je instalirana vertikalna Pelton turbina sa četiri
mlaznice. Turbina je opremljenja sa iglama i odrezačima mlaza kojima se upravlja
hidraulički iz centralnog hidrauličkog uređaja sa uljem pod pritiskom. Turbina nije
opremljenj ležajevima, obzirom na vertikalnu konstrukciju agregata ležajevi su ugrađeni na
generatoru. Osnovni tehnički podaci turbine:
Tip :
Pelton TP4 – 18/280/861-600
Instalisana snaga
2830 kW
Instalisani protok
1,70 m3/sec
Neto pad
170,43 m
5
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Bruto pad
180 m
Broj okretaja
600 o/min.
Broj mlaznicca
četiri
Nadbrzina (pobjeg)
963 o/min
Opterećenje radnog kola turbine
max. 37 kN
Ukupna težena
5155 kg
Proizvodnja
2006 god.
Izgled Pelton turbine
7.
SISTEM NAPAJANJA ULJEM POD VISOKIM PRITISKOM
(HIDRAULIČKI UREĐAJ)
Ovaj sistem, kao akumulator energije ulja pod visokim pritiskom, omogućava upravljanje
pojedinim sklopovima opreme turbine u raznim fazama pogonskih uslova.
Sistem upravljanja uljem pod pritiskom čine sljedeći elementi:
•
Uljnotlačna naprava sa visokotlačnom pumpom,
•
Akumulator tlaka,
•
Upravljački ventili sa instalacijom cijevi,
•
Izvršni servomotori za upravljanje pojedinim sklopovima turbine.
Ugrađeni sistem pod pritiskom ili uljotlačni sistem treba obezbijediti sljedeće funkcije:
•
Pozicioniranje igala turbine,
•
Otvaranje-zatvaranje odrezača mlaza,
6
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
•
Brzo zatvaranje turbine,
•
Zaštita agregata u fazi pobjega,
•
Upravljane predturbinskim zatvaračem.
Uljnotlačni sistem je opremljen pojedinačnim pojačivačkim upravljačkim ventilima za
obezbjeđenje izvršenja navedenih funkcija.
Akumulator tlaka je izveden kao boca napunjena plinom pod pritiskom od 80 bara i
obezbijeđuje potrebnu dodatnu energiju sistema u slučaju ispada iz pogona visokotlačne
uljne pumpe sa ulogom brzog zatvaranja svih servomotora igala turbine, zatvaranja
skretača mlaza i zatvaranja servomotora predturbinskog zatvarača.
Tehnički podaci sistema za napajanje uljem:
•
Radni pritiska uređaja
80-120 bara
•
Kapacitet uljne pumpe
15 l/min.
•
Snaga uljne pumpe
3 kW
•
Vrsta ulja u sistemu
ISO – VCG 68
•
Akumulator tlaka (helijum)
50 kg
U sistemu napajanja uljem je ugrađen sigurnosni ventil za kontrolu visokog pritiska,
nivostat za kontrolu nivoa ulja u rezervoaru i kontaktni termometar za praćenje
temperature ulja.
Izgled hidrauličnog uređaja
7
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
8.
GENERATOR
U MHE Lukač ugrađen je trofazni sinhroni generator sa rotirajućom uzbudom. Generator
je sa vertikalnom osovinom i preko elastične spojnice spojen sa turbinom.
Generator je izveden sa kliznim ležajevima, a podmazuju se uljima pogodnim za širok
opseg temperatura i hlađeni su vodom preko zatvorenog sistema hlađenja. Ležajevi su
opremljeni PT-100 temperaturnim sondama koje se montiraju zavrtanjem. Isti tip sondi je
montiran na svakom statorskom namotu. Generator je sposoban da da izlaznu snagu 115%
nominalne snage uz nominalni stepen iskorištenja. Generator je projektovan da može da
izdrži mehaničke magnetne udare nastale trofaznim i jednofaznim promjenama.
Tehničke karakteristike generatora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Proizvođač
Tip:
Broj:
Snaga:
Broj okretaja:
Pobjeg:
Napon:
Struja:
Cos phi
Frekvenca:
Klasa izolacije:
Spoj:
Normalan rad:
Nadmorska visina:
Temperatura okoline:
Moment inercije
Zaštita:
Vibracije:
Standard:
Težina
Končar
6SB06 710M2-10
No: 23480
3200 KVA
600 o/min
1160 o/min
6300 V±5%, 50Hz
293 A±5%
0,8
50 Hz
F
zvijezda; izolovano zvjezdište
Paralelno sa mrežom
do 1000m
do +400C
GD2 550 tm2
IP23
EN 60034-9
VDE 0530/IEC 34-1
18500 kg
Broj okretaja i pobjeg
Moment inercije generatora sa momentom inercije turbine neće dozvoliti povećanje
nominalnog broja okretaja veće od 65%. Sama konstrukcija generatora je prilagođena
silama, koje nastaju 15 minutnim ispitivanjem generatora na brzinu pobjega 1160 o/min.
Inače, broj okretaja u fazi pobjega je kontrolisan sa centrifugalnim klatnom ugrađenim na
vratilu generatora koje djeluje kod porasta broja okretaja od 145% u odnosu na nominalni
broj okretaja generatora od 600 o/min.
Nivo buke
Nivo buke ne prelazi 90 db, mjereći je na jedan metar udaljenosti od generatora.
8
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Namotaji
Namotaji statorski i rotorski su u klasi F. Dozvoljena temperatura za statorske namotaje je
80 0C, za rotorske 80 0C i 90 0C, a temperatura ambijenta 40 0C.
Rashladni sistem
Generator se hladi vazduhom, prirodnom cirkulacijom, sa ventilatorima montiranim na
osovini generatora. Konstrukcija generatora je prilagođena za normalan protok rashladnog
medija i odvodnju nastale toplote.
Ležajevi generatora su izvedeni kao klizni i hlade se zasebnim zatvorenim prinudnim
sistemom tečnog hlađenja (permant) pod pritiskom 1,5 -2 bara. Pošto je rashladni sistem
potpuno zatvoren onemogućeno je evntualno zagađenje okoline.
Rashladni sistem ležajeva generatora
Konstrukcija
Stator
Statorski ram je od nerđajućeg čelika. Projektovan i izrađen bez bilo kakvih oštečenja.
Statorsko jezgro je sa veoma malim gubicima. Statorski namotaji su urađeni u klasi „F“.
Šest temperaturnih sondi su ugrađene na principu otpora u namotajima i paketu generatora
čime se daje posebna temperaturna slika generatora, u svim pogonskim stanjima.
Rotor
Konstrukcija rotora je u skladu sa najnovijim dostignućima u proizvodnji rotacionih
elemenata generatora. Faktor sigurnosti primijenjen kod pobjega generatora definiše
materijale, koji će se primijeniti za izradu generatora i neće biti manji od 1,5.
9
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Vratilo generatora
Vratilo generatora je izrađeno od najkvalitetnijih ugljeničnih čelika. Kod proračuna i
utvrđivanja dimenzija vratila generatora, proizvođač generatora u proračun je uključio sve
brzine uključujući i pobjeg. Vratilo generatora je montirano na zvijezdu rotora generatora,
a njen drugi kraj je prilagođen za spoj turbine.
Ležajevi
Generator je sa dva klizna ležaja, standardne segmentne izvedbe sa bijelom kovinom, s tim
da je jedan ležaj vodeći, a drugi kombinovani. Svaki ležaj je jednostavan za montažu i
demontažu. U ležajevima su montirane posebne sonde koje registruju temperaturu i daju
alarmni signal ukoliko temperatura pređe granicu iznad dopuštene od 75 oC. Ležajevi se
podmazuju uljem za klizne ležajeve MOBIL HEAVY MEDIUM ili INA TURBO S.
Sistem uzbude i regulator napona
Generator ima uzbudni sistem sa rotirajućim diodama. U kučištu generatora su ugrađeni
svi strujni transformatori (zvjezdištu generatora). Regulator napona je dio generatora i
ugrađen je u ormar upravljanja.
Sistem upravljanja agregatom nadzire regulator napona, daje mu referentne tačke prije
sinhronizacije, a poslije nadzire reaktivnu snagu odnosno faktor snage generatora i
cjelokupan elektronski sklop naponskog regulatora.
Tip uzbuide:
Napon uzbude:
Struja uzbude:
Brushless
123V
10,2A
Izgled generatora u fazi montaže
10
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
9.
TRANSFORMATORI
Transformatori su locirani van objekta strojarnice i u slućaju kvarova i eventualnih požara
ne može biti ugrožena opreme instalisana u strojari.
Trofazni energetski uljni transformator predviđen je za rad u bloku sa generatorom i vezan
je na 20 kV postrojenje.
Tehnički podaci blok transformatora su sljedeći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Proizvođač
Tip:
Broj:
Nazivna snaga
Broj faza
Vrsta ulja za punjenje
S konzervatorom ili hermetički zatvoren
Frekvencija
Nazivni napon u praznom hodu
VN
NN
Ispitni napon 50 Hz, 1 min
VN/NN
Udarni napon 1,2/50
VN/NN
Tip regulacije na VN strani
Opseg regulacije na VN strani
Grupa spoja
Način hlađenja
Napon kratkog spoja
Temperatura okoline
Srednje zagrijavanje namota
Zagrijavanje ulja
Priključci
21. Ukupna težina:
22. Godina prozvodnje:
kVA
Hz
kV
kV
kV
kV
%
%
0
C
K
K
VN
NN
kg
Končar D&ST
9NTBN 3500 38x
CT 1522-580713
3500
3
Mineralno ulje
S konzervatorom
50
20 (10)
6,3
50/3
125/Bez napona
± 2 x 2.5
Dyn5
ONAN
6.1
40
65
60
Provodni izolatori
Provodni izolatori
9200
2006.
11
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Blok Transformator
Natpisna pločica na blok transformatoru
12
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Tehnički podaci transformatora vlastite potrošnje:
1. Prozvođač
2. Tip:
3. Broj
4. Nazivna snaga
kVA
5. Broj faza
6. Vrsta ulja za punjenje
7. S konzervatorom ili hermetički zatvoren
8. Frekvencija
Hz
9. Nazivni napon u praznom hodu
VN/NN
kV
10. Ispitni napon 50 Hz, 1 min
VN/NN kV
11. Udarni napon 1,2/50
VN/NN kV
12. Tip regulacije na VN strani
13. Opseg regulacije na VN strani
%
14. Grupa spoja
15. Način hlađenja
16. Napon kratkog spoja
%
0
17. Temperatura okoline
C
18. Srednje zagrijavanje namota
K
19. Zagrijavanje ulja
K
20. Priključci
VN/NN
21. Ukupna težina
kg
22. Godina proizvodnje
Končar D&ST
8EuTBN 160-24x/A
CT0096-580420
160
3
Mineralno ulje
Bez konzervatora
50
20(10/0,42
50/3
125/Bez napona
± 2 x 2.5
Yzn5
ONAN
3.9
40
65
60
Provodni izolatori
800
2006.
Transformator vlastite potrošnje
13
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
10.
24 kV RAZVODNO POSTROJENJE
24kV srednjenaponsko postrojenje sastoji se od 4 predfabricirane ćelije s fiksno
ugrađenom opremom. Sva povezivanja s postrojenjem su izvedena kablovskim vezama i to
tako da kablovi ulaze u ćelije s donje strane. Kompletan srednjenaponski blok je smješten
u strojari a sastavljen je iz sljedećih funkcionalnih jedinica:
Odvodna ćelija prema mreži
Sadrži prekidač odvodnog mjesta prema mreži s priključkom za uzemljenje, strujne mjerne
transformatore, odvodnike prenapona za unutrašnju montažu te mjerni ormarić sa
ugrađenim električnim zaštitama tip REX 521
Mjerna ćelija
Sadrži naponske mjerne transformatore sa rastavljačem i visokonaponskim osiguračima.
Transformatorska ćelija transformatora vlastite potrošnje sadrži prekidač odvodnog mjesta
sa rastavljačem i priključkom za uzemljenje.
Transformatorska ćelija blok transformatora
Sadrži prekidač odvodnog mjesta sa rastavljačem i priključkom za uzemljenje, strujne
mjerne transformatore, te mjerni ormarić sa ugrađenim električnim zaštitama tip RET 541
u kojem se nalaze i električne zaštite generatora.
24 kV srednjenaponsko postrojenje
14
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Osnovne karakteristike SN postrojenja su:
Napon:
Struja :
Struja kratkog spoja:
Uzemljivač:
Prekidač:
Godina proizvodnje:
24kV
630A
16kA – 1s
24kV, 16kA, tk 1s
Vakumski, tip VD4/UNIMIX
2006.
Priključak na SN mrežu.
MHE Lukač priključena je preko posebnog 20kV kablovskog odvoda presjeka
3x1x150mm2 do trafo stanice 35/20/10kV, 2x4MVA Podorašac. Ova trafo stanica direktno
je priključena kablovskim odvodom na 35kV dalekovod.
Na ovaj način ostvarena je direktna veza elektrane sa 35kV dalekovodom, čime je
značajno povećana stabilnost u proizvodnji električne energije i izbjegnuti kvarovi na
lokalnoj distributivnoj mreži.
Brojilo električne energije
Brojilo je dvosmjerno, indirektno, trofazno, trosistemsko, multifunkcijsko za mjerenje
aktivne i reaktivne energije. Brojilo je priključeno preko strujnih i naponskih mjernih
transformatora ugrađenih u mjernoj ćeliji.
Brojilo je tip Iskraemeco MT 851 i pripremljeno za mogućnost daljinskog očitanja
(opremljeno sa portom RS 485).
Ovo je kontrolno brojilo za očitanje proizvodnje elektrane.
11.
SISTEM UPRAVLJANJA AGREGATOM
Sistem upravljanja omogućava upravljanje cijelim agregatom kao jednim sistemom
(integrirano upravljanje). Ovaj sistem ima i mogućnost ručne sinhronizacije agregata.
Sistem upravljanja omogućava rad agreagata u režimima:
•
•
Prazan hod
Paralelno sa mrežom
o Po nivou
o Po snazi
Sistem upravljanja je izgrađen od industrijskog standardnog operaciong panela PLC
sistema Simatic-7 koji je smješten u ormar. U ormaru je ugrađena druga oprema i
materijali koji osiguravaju realizaciju traženih funkcija.
Na vratima ormara su ugrađeni tipkala i preklopke za ručni rad, operacioni panel za
prikazivanje mjerenja i podataka, te unos parametara regulacije i upravljanja.
Na vratima ormara je ugrađen i ručni sinhronizator sa mogućnošću ručnog uključenja
generatora u mrežu.
15
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Ormari upravljanja agregatom
12.
UPRAVLJANJE ELEKTRANOM
U samoj elektrani ugrađen je nadzorni sistem, koji skuplja podatke iz PLC sistema
upravljanja.
Nadzorni sistem obavlja sljedeće zadatke:
•
•
•
•
•
•
Sakuplja podatke iz PLC sistema agregata. Podaci se sakupljaju preko inteligentnog
interfejsa.
Pamti podatke o radu elektrane i arhiviraju se najmanje sljedeće informacije:
o Svi alarmi sa informacijom o vremenu prorade.
o Sve promjene statusa agregata – pokretanje i zaustavljanje sa zapisom
vremena događaja.
o Histogrami pritiska i nivoa vode u dovodnom cjevovodu, aktivne i reaktivne
snage (ili faktora snage)
o Histogrami temperatura namota generatora i ležajeva.
o Histogrami napona generatora.
Ispisuje sve alarme i druge događaje.
Prikazuje podatke na zahtjev na ekranu računara u elektrani.
Omogućava zaustavljanje i puštanje u pogon agregata.
Omogućava komunikaciju sa sistemom daljinskog nadzora, na kojeg prenosi sve
gornje podatke.
Nadzorni sistem je izgrađen kao PC stanica. Konfiguracija sistema je:
•
PC stanica
16
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
•
•
Pisač
UPS nezavisni sistem s autonomijom od 30 minuta.
Sistem daljinskog nadzora
Sistem daljinskog nadzora omogućava:
•
•
•
•
13.
Kontinuiran nadzor elektrane.
Sakupljanje svih podataka za sve elektrane na jednom sistemu daljinskog nadzora
Alarmiranje u slučaju prorade alarma. Alarmiranje putem zvučnog signala i putem
slanja SMS poruke dežurnom.
Zadavanje osnovnih komandi (start, stop, brzi stop, aktivnu snagu, reaktivnu snagu,
faktor snage)
POMOĆNA OPREMA ELEKTRANE
Pomoćno napajanje, AC – DC, ispravljač i aku baterija
Pomoćni napon 3x400/220V, 50Hz obezbjeđuje se preko transformatora vlastite potrošnje
20/10/0,4kV. Razvod pomoćnog napona 3x400/220V, 50Hz izveden je na ormaru AC
izmjeničnog napajanja. Iz ovog razvoda se napajaju hidraulički agregat, utičnice i rasvjeta
u strojari, grijači ugrađeni u opremi, centrale sigurnosnih sistema itd.
Pomoćni istosmjerni napon 24V DC obezbjeđuju dvije serijski vezane aku baterije 12V
DC, 135Ah, sa ispravljačem.
Razvod pomoćnog istosmjernog napona 24V DC izveden je na DC ormaru.
Sistem omogućuje automatsko punjenje i održavanje ugrađenih hermetički zatvorenih
akumulatorskih baterija i istovremeno napajanje potrošača.
Sa DC ormara napajaju se zaštitni, upravljački i signalni uređaji u objektu, motorni pogoni
prekidača.
Oprema na vodozahvatu
Za potrebe regulacije i mjerenja nivoa gornje vode na ulaznom dijelu cjevovoda u
predkomori ugrađena je analogna piezo-rezistivna sonda, sa strujnim mjernim izlazom 4 –
20mA.
Mjerač i regulator su podešeni tako da u pogonskom režimu regulacije po nivou regulator
položaja regulacionih igala ne „njiše“ turbinu, odnosno u slučaju znatnijeg pada nivoa
vode zaustavi turbinu.
Dizalica za montažu i održavanje
U strojari je ugrađena mosna dizalica raspona prema građevinskom projektu strojare i
nosivosti 20 t.
Kranska staza je min. 8,5 m iznad osnovne kote strojare.
Korisna visina dizanja je 6,0 m od poda strojare čime je omogućena nesmetana montaža i
demontaža opreme.
Mosna dizalica ima sljedeće karakteristike:
•
•
Proizvođač: „ABUS KG“ GUMMERSBACH- NJEMAČKA
Upravljanje dizalice je sa osnovne kote strojare
17
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
Napajanje uz pomoć fleksibilnog kabala sa ormara vlastite potrošnje
Pokrivanje cjelokupnog radnog prostora u strojari
Dimenzionisanje dizalice na nosivost od 20 t
Kretanje dizalice duž kranske staze i po mostu dizalice raspona 7,6 m.
Potrebne krajnje kontakte na mostu i mački kao i na kretanju kuke dizalice
Potrebne ateste materijala, sklopova opreme i osoblja na izradi i korištenju.
Ukupna težina dizalice: 6380 kg.
Izgled mosne dizalice u strojarnici
4.
PRORAČUN MOGUĆE PROIZVODNJE
Uvodne pretpostavke i podloge
Proračun moguće proizvodnje električne energije HE Lukač bazira se na podacima o
višegodišnjim mjerenjima vodotoka Trešanica koji su obrađeni i doboveni od Federalnog
hidrometeorološkpg zavoda BiH.
Proraču proizvodnje električne energije je izvršen preko formirane linije trajanja dnevnih
prirodnih doticaja (Slika 1.).
Prosječni višegodišnji prirodni proticaj na profilu zahvata HE Lukač iznosi 0,72 m3/s.
18
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Slika 1.: Prosječna linija trajanja dnevnih proticaja na profilu HE Lukač
U obzir je uzeto obavezno ispuštanje ekološki prihvatljivog proticaja u korito rijeke
nizvodno od vodozahvata. Glavnim projektom MHE Lukač ova vrijednost je utvrđena u
iznosu od 0,105 m3/s.
Ostvareni padovi su definisani kao razlika nivoa gornje vode i nivoa donje vode te
umanjeni za vrijednost gubitaka u sistemu i tehničkih ograničenja rada turbine.
Pri proračunu moguće proizvodnje su korištene sljedeće specifičnosti:
- Instalisani proticaj MHE Lukač iznosi 1,70 m3/s
19
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
- Kao podloga za definisanje stepena iskorištenja turbine korišten je dijagram
korisnog dejstva turbine
- Prosječan stepen iskorištenja generatora uzet je u iznosu od 0,95
- Prosječan stepen iskorištenja transformatora uzet je u iznosu od 0,99
- Usvojeni tehnički minimum rada agregata iznosi 10%, odnosno 0,17 m3/s
Izbor karakterističnih proticaja za obradu proizvodnje je izvršen u skladu sa raspoloživim
podlogama iz Knjige 1 Glavnog projekta HE Lukač.
Iskoristivi proticaji
U okviru proračuna definisana je vrijednost iskoristivih proticaja MHE Lukač. Dobivena
vrijednost prosječno iskoristivog proticaja iznosi 83% prosječnog dotoka na profil zahvata
MHE.
Moguća proizvodnja
Vrijednosti moguće proizvodnje MHE Lukač iznosi 11.063 MWh, dok instalisana snaga
postrojenja iznosi 2.830 kW. Srednja ostvarena snaga u prosječnoj godini iznosi 1.263 kW.
Prikaz moguće proizvodnje i snage HE Lukač dat je u Tabeli 1 i na Slici 2.
Tabela 1.: Prikaz moguće proizvodnje i snage HE Lukač
Trajanje
Qdot.
Qrasp.
Qrad.
Hn
P
E
%
m3/s
m3/s
m3/s
m
kW
MWh
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
3,00
2,00
1,50
1,30
1,20
1,15
1,10
1,05
1,03
0,94
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,52
0,48
2,90
1,90
1,40
1,20
1,10
1,05
1,00
0,95
0,93
0,84
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,42
0,38
1,70
1,70
1,40
1,20
1,10
1,05
1,00
0,95
0,93
0,84
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,42
0,38
170,00
170,00
171,31
172,02
172,34
172,49
172,63
172,76
172,82
173,03
173,13
173,23
173,33
173,42
173,51
173,59
173,66
173,73
173,76
173,81
2.394
2.394
1.996
1.723
1.581
1.509
1.437
1.364
1.335
1.204
1.146
1.074
1.002
931
861
790
719
648
604
546
1.049
1.049
874
755
692
661
629
597
585
527
502
470
439
408
377
346
315
284
265
239
Ukupna moguća proizvodnja (MWh)
11.063
20
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
Slika 2.: Kriva trajanja moguće snage i proizvodnje HE Lukač
«Tehel» d.o.o. Sarajevo
21
MHE Lukač
_________________________________________________________________________
15.
ZAKLJUČCI
1. Oprema predturbinskog zatvarača, turbine, generatora, transformatora, uzbude,
upravljanja, električnih zaštita, AC razvoda, DC razvoda, SN postrojenja je
renomiranih evropskih proizvođača.
2. Primarna elektromašinska oprema (generator, transformator, turbina, predturbinski
zatvarač) je kvalitetne izvedbe te omogućava dosta dug životni vijek.
3. Generator i turbina su dosta robusne izvedbe tako da se očekuje njihov rad bez
buke i vibracija i sa veoma niskim temperaturama zagrijavanja. Ležajevi generatora
se hlade vodom, a ne zrakom, što predstavlja dodatnu sigurnost pouzdanog rada
generatora.
4. MHE Lukač je priključena direktno preko kablovskih odvoda na vlastitu trafo
stanicu 35/20/10kV Podorašac, a ova direktno na 35kV mrežu, čime je značajno
povećana stabilnost u proizvodnji i izbjegnuti kvarovi na lokalnoj distributivnoj
mreži.
5. Ako se traži potpuna evaluacija, Investitoru se predlaže izrada ekonomskofinansijske analize MHE Lukač kojom bi se procijenila profitabilnost i likvidnost
projekta. Istovremeno, analizom osjetljivosti u okviru ekonomsko-finansijske
analize iskazanom kroz uticaj promjene ulaznih podataka na njene rezultate, bi se
ostvario uvid u mogući uticaj varijacije moguće proizvodnje električne energije na
profitabilnost cjelokupnog projekta.
«Tehel» d.o.o. Sarajevo
22
Download

MHE Lukac - Spiljak STS doo Konjic