Obavezni predmet za studijski program METALURGIJA I METALNI MATERIJALI
Katedra za metalurško inženjerstvo
Predmet: Goriva i sagorevanje
Semestar: V
Fond časova: 2+1
Literatura
1.
2.
3.
4.
T.Volkov Husović, K.T.Rić, Z.V. Popović, Goriva i sagorevanje, u štampi
M. Jovanović, “ Energetika metalurških peći”
Z. Popvić, K. Raić, “Energetika metalurških peći” - zbirka rešenih zadataka
Z.V.Popović, K.T. Raić, T.D.Volkov-Husović," Toplotne operacije u metalurgiji Zbirka rešenih zadataka", Interni materijal Katedre za metalurško inženjerstvo, 226.
str.
5. S.Joksimović Tjapkin, Procesi sagorevanja, TMF, 380 str.
6. Neorganska hemijska tehnologija, TMF
Referetna literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F.A.Williams, Combustion Theory, Addison Wesley Publishing Comp. 1965.
J.D. Gilchrist, Fuels, Furnaces and Refractories, Pergamon Press, 1977
Walter R. Niessen Combustion and Incineration Processes, 1994
S.C. Yao (Editor) Heat and Mass Transfer in Fires and Combustion Systems 1991
(Htd, Vol 176) 1991
L. Douglas Smoot, Philip J. Smith Coal Combustion and Gasification (Plenum
Chemical Engineering Series) 1985
Robert W. Dibble, et al Combustion : Physical and Chemical Fundamentals,
Modeling and Simulation, Experiments, Pollutant Formation , 1999
G. Cox (Editor) Combustion Fundamentals of Fire (Combustion Treatise) 1995
Williams, et al Combustion and Gasification of Coal (Applied Energy Technology
Series) 1999
Kratak opis kursa:
Kurs je koncipiran da pruži teorijska i praktična znanja iz oblasti goriva i sagorevanja.
Studenti se upoznaju sa vrstama goriva i preporukama za njihovo korišćenje u
metalurškom inženjerstvu, na osnovu njihovih osnovnih karakteristika. Takodje, u
okviru kursa se posebna pažnja posvećuje procesima sagorevanja, kao i relevantim
faktorima koji obezbedjuju kontrolu sagorevanja. Poseban deo se odnosi na zaštitu
životne sredine.
Sadržaj kursa
I Goriva.
Podela, sastav, osobine. Čvrsta goriva. Tečna goriva. Gasovita goriva. Oplemenjavanje
goriva. Toplotna vrednost goriva. Razredjenje goriva i oredjivanje sastava smeša.
Sastav gasa.
II Sagorevanje goriva.
Teorija sagorevanja čvrstih, tečnih i gasovitih goriva. Potpuno sagorevanja. Materijalni i
energetski bilansi procesa sagorevanja. Izračunavanje odnosa vazduh-gorivo na osnovu
Obavezni predmet za studijski program METALURGIJA I METALNI MATERIJALI
analize produkata sagorevanja. Stvarna zapremina vazduha. Sastav dimnog gasa.
Obračun zapremine vazduha i dimnog gasa na osnovu toplotne vrednosti goriva. I-t
dijagrami, Obračun viška vazduha pri sagorevanju. Kontrola sagorevanja.
Nepotpuno sagorevanje
Prostiranje plamena u gasovima. Normalna brzina prostiranja plamena. Teorija
normalne brzine prostiranja plamena. Metode odredjivanja normalne brzine prostiranja
plamena. Prinudno paljenje. Koncentracione granice paljenja.
Temperature sagorevanja. Kalorimetarska temperatura sagorevanja. Obračunska
temperatura plamena. Odredjivanje temperature sagorevanja pomoću dijagrama (I-t
dijagrami).
Procesi sagorevanja kao izvor zagadjenja vazduha. Toksiči produkti sagorevanja. Izvori
toksičnih produkata sagorevanja. Uzroci nastanka toksičnih produkata sagorevanja.
Mogućnost emisije toksičnih produkata sagorevanja.
Cilj kursa
Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima za izbor goriva prema zadatim
uslovima, i uspostavljanje optimalnih uslova za proeces sagorevanja u realnim
uslovima.
Način provere znanja
Način provere znanja: Putem domaćih zadataka i dva kolokvijuma.
Završni ispit: pismeni
Preduslov izlaska na ispit
Termodinamika
Način formiranja završne ocene
Ocena za aktivnost se kreće između 5 i 10, i za svaku aktivnost prosečna ocena mora
biti iznad 5 za prolaz.
Konačna ocena će biti formirana prema formuli:
OCENA = DZ x 0.1 + KOL1 x 0.2 + KOL2 x 0.2 + ISPIT x 0.4
Obavezni predmet za studijski program METALURGIJA I METALNI MATERIJALI
Semestralni termin plan
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Aktivnost nastavnika -Problematika
Predavanje 1
Plan rada
Goriva. Podela, sastav, osobine. Čvrsta goriva.
Tečna goriva. Gasovita goriva. Oplemenjavanje
goriva.
Predavanje 2
Toplotna vrednost goriva
Predavanje 1
Razredjenje goriva i oredjivanje sastava smeša.
Sastav gasa.
Predavanje 3
Cena goriva
Predavanje 4
Teorija sagorevanja čvrstih, tečnih i gasovitih
goriva. Potpuno sagorevanja. Materijalni i
energetski bilansi procesa sagorevanja.
Predavanje 5
Izračunavanje odnosa vazduh-gorivo na osnovu
analize produkata sagorevanja. Stvarna
zapremina vazduha. Sastav dimnog gasa
Predavanje 6
Obračun zapremine vazduha i dimnog gasa na
osnovu toplotne vrednosti goriva. I.-t dijagrami,
Predavanje 7
Obračun viška vazduha pri sagorevanju.
Kontrola sagorevanja
I kolokvijum
Predavanje 8
Nepotpuno sagorevanje
Predavanje 9
Prostiranje plamena u gasovima. Normalna
brzina prostiranja plamena. Teorija normalne
brzine
prostiranja
plamena.
Metode
odredjivanja normalne brzine prostiranja
plamena. Prinudno paljenje. Koncentracione
granice paljenja.
Predavanje 10
Temperature
sagorevanja.
Kalorimetarska
temperatura
sagorevanja.
Obračunska
temperatura plamena. Odredjivanje temperature
sagorevanja pomoću dijagrama (I-t dijagrami).
Predavanje 11
Procesi sagorevanja kao izvor zagadjenja
vazduha. Toksiči produkti sagorevanja. Izvori
toksičnih produkata sagorevanja. Uzroci
nastanka toksičnih produkata sagorevanja.
Mogućnost emisije toksičnih produkata
sagorevanja. Merenje temperature
II kolokvijum
Konsultacije
Popravni kolokvijum
Aktivnost asistenta
Aktivnost
studenta
Računski primeri +
zadavanje DZ1
Računski primeri +
zadavanje DZ2
Računski primeri +
zadavanje DZ3
Predaja DZ 1
Računski primeri +
zadavanje DZ4
Računski primeri +
zadavanje DZ5
Predaja DZ 3
Računski primeri +
zadavanje DZ6
Predaja DZ 5
Računski primeri +
zadavanje DZ
Predaja DZ 6
Računski primeri +
zadavanje DZ8
Predaja DZ 7
Računski primeri +
zadavanje DZ9
Računski primeri +
zadavanje DZ10
Predaja DZ 8
Računski primeri +
zadavanje DZ11
Predaja DZ 10
Računski primeri +
zadavanje DZ12
Predaja DZ 11
Predaja DZ 2
Predaja DZ 4
Predaja DZ 9
Predaja DZ 12
Predaja DZ
UKUPNO
Download

Goriva i sagorevanje MMM