633.66
PROEKT
633.49
633.42
k
633.36
633.28
(2
0m
)
632.84
631.67
631.52
G2 . . 1
631.42
H max = 12
631.07
629.15
629.10
628.94
13
2
629.94
6,7
629.90
629.28
629.61
po
n
10
ov
g.l
ktr
.
le
25
0
ne
~e
lu
l.
KV
4
4,2
5
20
.
L= t R
to
i= 62 11
la
1. .1
B
77 6m 01
-P
(2
%
ri
0m
le
)
p L=
i= 93
2. .4
25 9m
%
9m
2. %
5
L= 3.97
i=
632.33
632.21
632.09
%
629.55
629.66
al
en
re
g
80ion
R5
0
Bi
L=3
3.
ali=2.09 41m
en
%
pa
tR
11
01
1.5
OP[TINA PRILEP
ul. "Marksova" br.1 Prilep, Makedonija
faks. 048 420 720
tel. 048 416 484
e-mail :[email protected]; [email protected]
GRANICA NA PLANSKI OPFAT, P =9 147m
GRANICA NA [email protected] PARCELA
r.l.
REGULACIONA LINIJA
PROSTOR OGRANI^EN SO [email protected] LINII
VO KOJ E DOZVOLENO POSTAVUVAWE NA
POVR[INI ZA GRADEWE NA POVE]E GRADBI
5
7
. .1
H max = 12
A
S
REDEN BROJ NA [email protected] PARCELA
MAKSIMALNA VISINA NA GRADBITE
G2
LESNA I NEZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
D2
Z
629.70
2.629.73
J
REGIONALEN PAT - R1101
Broj
629.58
ZA[TITEN POJAS NA
REGIONALEN PAT - R1101 (20m)
629.51
629.38
Izrab. Prov.
62/12 12 2012g
KOMUNALNA SUPRASTRUKTURA
TRAFOSTANICA DO 10/0,4KV
E2
V
I
RAZDELEN ZA[TITEN POJAS (OSTROV 5m)
V
VODOVODNA [email protected]
REGISTRACIJA I POTPIS
LICENCA BR. 0029
V
V
FK
FK
FEKALNA KANALIZACIJA
FK
FK
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
TEL. KABEL
Direktor:
Branko Ne{koski d.i.a.
odgovoren planer:
Ilija Beli~oski d.i.a.- br. na ovlastuvawe 0.0098
sorabotnici vo izrabotkata na planskata dokumentacija:
Goran~e Jo{eski d.s.i. - br. na ovlastuvawe A 5.0013
Dimko Xixaleski d.e.i. - br. na ovlastuvawe A 4.0011
Vesna Nikoloska d.g.i. - br. na ovlastuvawe A 2.1072
Opis na Grafi~kiot prilog
NPH F80
NADZEMEN [email protected] HIDRANT
R60 1.627.60
Proekt broj:
Kompjuterski fajl:
\Gama\raboten\12_063_UPVNM_Komunalec_Alinci\
03_PLANSKA DOKUMENTACIJA
la
Bi
to
ko
n
KP br.68 i 69, KO Alinci
op{tina Prilep,
R. Makedonija
NARA^ATEL
re
20
6.628.20
7.0
10.0
LOKACIJA
ZNA^EWE
5,5
gi
on
za
{t
it
en
po
jas
na
R55
t
SIMBOL
632.21
pa
629.44
k
za izgradba na stopanski
kompleks na KP br.68 i 69,
KO Alinci, op{tina Prilep
632.09
5.629.30
R
4,2 12
5
0,6
LEGENDA
632.39
632.35
R12
1,5
7
10 1,5
B
r.
l
3,5
X=540775.13; Y=570261.67; Z=627.60
X=540834.46; Y=570333.92; Z=629.70
X=540930.44; Y=570444.43; Z=633.60
X=540888.53; Y=570412.15 ; Z=631.50
X=540826.53; Y=570340.55; Z=629.30
X=540786.33; Y=570293.16; Z=628.20
X=540804.58; Y=570359.13; Z=628.80
r.
10
g.l
,75
D2
.
od
A
TS 10/04kv g.l
7.628.80 . .2 .
Iu
Pr
il
ep
te
ti
{
631.32
629.71 629.64
628.91
631.17
628.84
629.53
629.58
629.16
632.03
628.85
629.48
631.95
629.04
629.32
629.53
629.76
631.90
628.77
629.43
630.90
628.98
631.78
628.87
629.57 629.39
631.72
629.15
628.50
631.69
628.88
629.49 629.32
631.55
629.10
630.64
629.38 629.26
631.53
629.04
628.64
631.46
629.25 629.26
NPH1 80 630.51
629.21
628.98
628.80
628.99
629.20
631.40
629.20
631.29
629.11
629.20
628.93
630.26
629.18
628.89
628.90
628.89
631.24 631.18
629.16 629.15
629.19 628.97
628.62
629.11
629.00
629.10
631.09
628.86 628.93
629.03
630.96
629.94
629.00 628.71
628.93
630.97
628.90
628.88
628.93
630.81
629.82
628.83
630.92 630.70
628.89
629.83
628.89
628.96
628.83
E2
629.02
630.75 630.55
628.89
629.83
629.03
629.79
628.87
629.07
630.64 630.45
629.71
628.91
629.02
630.34 630.38
629.72
628.94 L=629.14
630.34
i= 28629.23
628.95
629.70
630.26
1. .7 629.32
630.16
74 6m
629.99
629.53
630.11
%
629.11
628.90
L=
10
629.07
629.95
629.20
i=
629.19
3. .34m
628.97
629.88
87
629.38
629.24
6
3,5
IZRABOTIL
1
2
3
4
5
6
7
631.32
629.23
ik
629.18
629.16
R1
2
pr
629.63
3,5
KOORDINATI NA PREKR[NI TO^KI
631.40
R631.39
4.631.50
632.61
50
632.52
632.50
10
0
L
=
L=
94
i
=
1
i= 4
2. .7
2. 6.
66 38 32 m
%
% m
629.70629.29
629.20
629.63
3. 633.60
5,5
630.06
629.49
3,5
Iu - industriska ulica
5
629.93
0,6
631.41
629.59
630.08 629.49
1.5
631.40
630.28
629.67
631.57
631.60
R5
deponija "Alinci"
630.42
629.81
0629.37629.29
629.44
5
630.10
5,0
PRESEK B - B
0
6
630.65
za
.
630.54
630.38
R6
g.l
R4
629.96
630.29
630.04
631.51
631.61
631.35
631.60
631.53
631.09
631.53
630.91
630.57
630.40
630.26
80
631.06
630.75
630.07
630.08
630.12
630.05
629.91
629.89
629.98
NPH2
ja
s
631.12
631.03
631.15
630.98
630.54
630.69
630.53
6,7
631.49
k
14
na
10
631.58
4,25
n
631.94
20
ko
re
gi
on
al
en
.
632.18
632.27
632.21
g.l
10
631.86
k
regionalen pat R1101 Prilep - Gradsko
pa
t
632.38
g.l.
632.19
R1
10
1
632.45
632.01
R40
632.77
9,8
632.61
k
2%
633.12
632.90
Urbanisti~ki plan von
naseleno mesto
PRESEK A - A
633.59633.65
PLANSKA DOKUMENTACIJA
BUNAR
POPIVATELEN BUNAR
Site grafi~ki prilozi i pi{aniot materijal koi {to se pojavuvaat
tuka se del od originalen i neobjaven trud na arhitektot
(pretprijatieto) i ne smeat da se kopiraat, koristat ili otu|uvaat
bez pismena soglasnost na arhitektot (pretprijatieto).
S JP za PUP
SITE PRAVA [email protected]
Download

sintezen plan PDF