ALANYA İLÇESİ
MAHMUTLAR MAHALLESİ
1/25.000 ÖLÇEKLİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
&
PLAN HÜKÜMLERİ
1
İçindekiler
1
AMAÇ ............................................................................................................................................. 5
2
KAPSAM ........................................................................................................................................ 5
3
PLANLAMA ALANIN COĞRAFİ VE BEŞERİ ÖZELLİKLERİ ............................................... 5
3.1
KENTİN ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ YERİ..................................................................... 5
3.2
BÖLGENİN YÖNETİMSEL YAPISI, İDARİ BÖLÜNÜŞ ................................................... 6
3.3
FİZİKSEL YAPI ..................................................................................................................... 6
3.3.1
İklimi ............................................................................................................................... 6
3.3.2
Bitki Örtüsü ve Topoğrafya............................................................................................. 6
3.4
JEOLOJİK YAPI.................................................................................................................... 8
3.4.1
Genel Jeolojik Durum...................................................................................................... 8
3.4.2
Deprem Durumu.............................................................................................................. 8
3.4.3
Afet Durumu.................................................................................................................... 9
3.5
KENTSEL NÜFUS - DEMOGRAFİK YAPI ........................................................................ 9
3.5.1
Kentsel Nüfus Değişimi .................................................................................................. 9
4
SOSYAL YAPI ............................................................................................................................. 10
5
EKONOMİK YAPI....................................................................................................................... 11
6
7
5.1
TARIM, HAYVANCILIK VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ ................................................ 11
5.2
SANAYİ................................................................................................................................ 11
5.3
HİZMETLER SEKTÖRÜ ..................................................................................................... 12
5.3.1
Ticaret............................................................................................................................ 12
5.3.2
Turizm ........................................................................................................................... 12
5.3.3
Eğitim ............................................................................................................................ 12
5.3.4
Bankacılık Faaliyetleri................................................................................................... 12
BUGÜNKÜ KENTSEL VE KIRSAL ALAN KULLANIMI VE MÜLKİYET DURUMU ........ 13
6.1
KONUT YERLEŞME ALANLARI...................................................................................... 13
6.2
KENTSEL BÖLGESEL MERKEZ, MERKEZİ İŞ ALANLARI......................................... 13
6.3
SANAYİ YERLEŞME ALANLARI .................................................................................... 13
6.4
KENTSEL YEŞİL ALANLAR............................................................................................. 14
6.5
KENTSEL SOSYAL DONATI ALANLARI ....................................................................... 14
6.6
TARIM ALANLARI............................................................................................................. 14
KENTSEL ULAŞIM VE TEKNİK ALTYAPI............................................................................. 15
2
7.1
KENTSEL ULAŞIM ............................................................................................................. 15
7.1.1
Karayolları..................................................................................................................... 15
7.1.2
Denizyolları ................................................................................................................... 15
7.1.3
Havayolları .................................................................................................................... 15
7.2
8
TEKNİK ALTYAPI .............................................................................................................. 16
7.2.1
Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi ........................................................ 16
7.2.2
Enerji ............................................................................................................................. 16
ÖNCEKİ PLAN KARARLARI - UYGULAMASI ...................................................................... 17
8.1
1/25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (1990)......................................................... 17
8.2
MAHMUTLAR (ALANYA) 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE 1/5000
ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI.................................................................................................... 19
9
PLANLAMA HEDEFLERİ ve STRATEJİLERİ.......................................................................... 23
9.1
Fiziksel Hedef ve Stratejiler .................................................................................................. 23
9.1.1
Çevresel Hedef ve Stratejiler......................................................................................... 23
9.1.2
Tarihi ve Ören Yerlerine İlişkin Hedef ve Stratejiler .................................................... 25
9.1.3
Teknik Altyapı Hedef ve Stratejiler............................................................................... 25
9.1.4
Kentsel Ve Mekansal Hedefler...................................................................................... 26
9.2
Sosyal Hedef ve Stratejiler .................................................................................................... 26
9.2.1
9.3
Hedefler ......................................................................................................................... 26
Ekonomik Hedef ve Stratejiler .............................................................................................. 27
9.3.1
Tarım Sektörü Hedef ve Stratejileri............................................................................... 27
9.3.2
Sanayi Sektörü Hedef ve Stratejileri ............................................................................. 28
9.3.3
Hizmet Sektörü Hedef ve Stratejileri............................................................................. 29
9.3.4
Turizm sektörü stratejileri ............................................................................................. 29
10
11. PROJEKSİYONLAR .......................................................................................................... 29
11.1.
Kentsel Nüfus Projeksiyonları........................................................................................... 30
12.
1/25.000 ÖLÇEKLİ MAHMUTLAR ÇEVRE DÜZENİ REVİZYON PLANI PLAN
KARARLARI........................................................................................................................................ 34
10.1
Kentsel Yerleşim Alanları; .................................................................................................... 34
10.2
Kentsel Çalışma Alanları;...................................................................................................... 35
10.2.1
Merkez Ticaret Alanı..................................................................................................... 35
10.2.2
Küçük Sanayi Sitesi....................................................................................................... 36
10.2.3
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ................................................................................ 36
10.3
Turizm Tesis Alanları............................................................................................................ 36
10.4
Kamu Kurum ve Sosyal Donatı Alanları............................................................................... 36
10.5
Mevcut Kullanımı Sürdürülecek alanlar................................................................................ 36
3
MAHMUTLAR 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ..................... 38
Tablo: 1 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Alan Dağılımı (1990) .................................................. 17
Tablo: 2 Onaylı 1/1000 Uygulama İmar Planı Konut Alanları Kaks Dağılımı ve Nufus Kapasite
tablosu ................................................................................................................................................... 21
Tablo: 3 Revizyon ÇDP Konut Yerleşme Alanları Alan Dağılımı ....................................................... 35
Tablo: 4 Revizyon Çevre Düzeni Planı Alan Dağılımı ........................................................................ 37
Grafik: 1 Mahmutlar Mahallesinin 1945-2012 Nüfus Dağılımı.............................................................. 9
Grafik: 3 Mahmutlar Mahallesinin 2012 Nüfusunun Alanya’nın diğer Mahallelerine Göre Dağılımı 10
Grafik: 4 Uygulama İmar Planı Alan Dağılımı. .................................................................................... 21
Grafik: 5 Çevre düzeni Planı Alan Dağılımı Grafiği............................................................................. 34
Harita : 1Türkiye Haritası üzerinde Mahmutlar Mahallesinin Konumu ................................................. 5
Harita : 2 Yükselti haritası....................................................................................................................... 7
Harita : 3 Eğim Haritası........................................................................................................................... 7
Harita : 4 Mevcut Çevre Düzeni Planı .................................................................................................. 18
Harita : 5 Yürülükte Olan 1/1000 Uygulama İmar Planı....................................................................... 20
4
AMAÇ
Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Mahmutlar
Mahallesi sınırı, üst ölçekli planlarla mekânsal ve işlevsel bir bütünlük sağlayarak
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, doğal, tarih ve kültürel kaynakların rasyonel
kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, konut, tarım, sanayi, turizm gibi arazi
kullanım kararlarında düzenli ve dengeli gelişiminin sağlanması, bölgenin sosyo-kültürel
kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, bölgede bulunan çevre sorunlarının belirlenmesi ve
çözüm kararlarının verilmesini amaçlamaktadır.
1
KAPSAM
Mahmutlar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak
Mahmutlar Mahallesinin sınırlarının tamamını kapsamaktadır.
2
2.1
PLANLAMA ALANININ COĞRAFİ VE BEŞERİ ÖZELLİKLERİ
KENTİN ÜLKE VE BÖLGE İÇİNDEKİ YERİ
Mahmutlar Mahallesi Türkiye’nin güneyinde, coğrafi olarak Akdeniz Bölgesi'nde yer
alan Antalya ili Alanya İlçesine bağlı bir yerleşmedir. Güneyinde Akdeniz bulunan
mahallenin sınırlarını kuzeyde Toros Dağları (Yaylalar), doğuda Kargıcak Mahallesi, batıda
Kestel Mahallesi oluşturmaktadır.
Harita : 1Türkiye Haritası üzerinde Mahmutlar Mahallesinin Konumu
5
2.2
BÖLGENİN YÖNETİMSEL YAPISI, İDARİ BÖLÜNÜŞ
1974 yılında belediye olmuş olan Mahmutlar, 12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360
sayılı ‘ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN ’ ile Alanya ilçesine bağlı bir mahalle statüsüne dönmüştür.
Mahmutlar mahallesi sınırları yaklaşık 2.832 hektar’dır.
2.3
-FİZİKSEL YAPI
2.3.1 İklimi
Mahmutlar mahallesi, bulunduğu Bölgenin iklimsel özelliklerine sahiptir. Bu sebeple
Mahmutlarda, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi hâkimdir.
İklim özellikleri, yüksekliğe bağlı olarak farklılık gösterir.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Mahmutlarda yıllık
sıcaklık ortalaması 18,6 oC Yıllık ortalama yağış miktarı ise 1068,20 mm’dir. En çok yağışı
kış ve ilkbahar aylarında almaktadır. En az yağış ise yaz aylarında düşmektedir.
Bölgedeki Hâkim rüzgâr yönü Güney’dir.
2.3.2 Bitki Örtüsü ve Topoğrafya
Mahmutlar Mahallesi Güneyinde Akdeniz, Kuzeyinde Toros Dağları yer almaktadır.
Haritada görüldüğü üzere denizden sonra hızlı aralıklar ile yükselti artmaktadır. Buda bölgede
tropik bir mikro klima oluşumunu sağlamaktadır. Böylece bölgede Muz, avakado, kivi gibi
tropik bitkiler yetiştirile bilmektedir.
Özellikle eğimin %20 ile %30 arasında olduğu bölgelerde muz yetiştiriciliği açısından
oldukça verimlidir.
6
Harita : 2 Yükselti haritası
Harita : 3 Eğim Haritası
7
Yerleşmede, tarım alanlarının bulunduğu yerler haricinde, Akdeniz bitki örtüsü olan
maki bitki örtüsü hâkimdir.
Genel olarak kızılçam, karaçam, sedir, meşe, köknar, ardıç, çınar ve kızılağaç bulunan
orman alanlarında kavak, ıhlamur, kestane, fındık gibi orman ürünleri ile de
karşılaşılmaktadır.
Mahmutlarda tabii bitki örtüsünün dışında zirai çalışmalarla oluşmuş bitki örtüleri de
mevcuttur. Sahil kesiminde Narenciye bahçeleri ve muz plantasyonları yöreye canlı bir
yeşillik kazandırırken yöre için iyi bir tarım ürünü olan avokado ve kivi gibi ağaç türleri
artmaktadır. Dağlık ve platoluk kesimde soğuğa dayanıklı Elma, Armut ve Ayva gibi meyve
türleri yetiştirilmektedir.
2.4
JEOLOJİK YAPI
2.4.1 Genel Jeolojik Durum
Orta Toroslar’ın güneyinde, metamorfik kayaç topluluklarının yüzlek verdiği ManavgatAlanya-Anamur arasında kalan bölge Alanya Masifi olarak adlandırılır. Antalya Napı ile
tektonik olarak altlanan Alanya Masifi üst dokanağını Hadim Napı ile yapmaktadır. Alanya
Masifi’nde yüksek-basınç metamorfizmasına uğramış kayaçlar Gündoğmuş ilçesinin batısında
ve Alanya’nın kuzey doğusunda yüzlek verir. Gündoğmuş bölgesindeki birimler tipik nap yığını
yapısı sunar. Bu tektonik istif alttan üste doğru; 1-Üst Permiyen yaşlı mermerler, 2-Mavişist
fasiyesi koşullarında başkalaşıma uğramış bloklu seri, 3-Yeşilşist fasiyesindeki fillitçe baskın,
ince karbonat ve kuvarsit düzeyleri içeren düzenli seri ve 4-Üst Permiyen yaşlı mermerlerden
oluşmaktadır.
2.4.2 Deprem Durumu
Depremler, iç dinamik süreçlerle yerkabuğu içerisinde meydana gelen
deformasyonların yarattığı ve jeolojide fay olarak tanımlanan kırılmalar sonucu oluşan yer
sarsıntılarıdır. Depremin büyüklüğü (magnitüd), kırılma (faylanma) esnasında açığa çıkan
enerjinin miktarına bağlıdır. Kırılma yoluyla boşalan enerji, kırılma merkezinden uzaklaştıkça
genelde düzenli olarak azalır. Ancak, bazen yerel jeolojik özelliklerden kaynaklanan olumsuz
zemin koşulları bu durumu bozan unsur oluşturur ve kaynaktan uzak olunmasına rağmen
depremin yıkıcı etkisinin beklenilenden fazla olmasına yol açar. Bu nedenle herhangi bir
bölgenin deprem potansiyeli değerlendirilirken depreme yol açan fayların (aktif fay) ve yerel
zemin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Çalışma alanı ve yakın civarında oluşmuş en
yakın fay, Mut Fay Zonu olup KD-GB uzanımlı ve Göksu Nehrini dik olarak kesen faydır.
8
İnceleme alanı ve yakın çevresi "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" na göre 4.
derecede Deprem Bölgesi içinde kalmaktadır
2.4.3 Afet Durumu
Çalışma alanında gelişebilecek krip ve akma şeklinde heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi
doğal afetler gözlenmemiştir. Ancak genel yamaç eğiminin %60’tan büyük olduğu alanlarda
lokal stabilite problemleri beklenebilecektir. İnceleme alanında yapılacak yapılarda “Afet
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine hassasiyetle uyulmalıdır.
2.5
KENTSEL NÜFUS - DEMOGRAFİK YAPI
2.5.1 Kentsel Nüfus Değişimi
Mahmutların 1975 yılı nüfusu 2188 kişidir. 2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt
sistemine göre mahallenin nüfusu 25.690 kişi olarak belirlenmiştir. Grafik (1) de
yerleşmenin 1945 yılından bu yana nüfus değişimi verilmiştir. 1974 yılından önceki
dönemlerde mahalle nüfusu Mahmutlar köyü nüfusu olarak değerlendirilecektir. Yıllar
itibariyle nüfus artışlarına bakıldığında mahallede özellikle 1990 yılından sonra hızlı bir nüfus
artışı gözlenmektedir.
Grafik: 1 Mahmutlar Mahallesinin 1945-2012 Nüfus Dağılımı
9
Grafik: 2 Mahmutlar Mahallesinin 2012 Nüfusunun Alanya’nın diğer Mahallelerine Göre Dağılımı
Kışlık ve yazlık olarak değişkenlik gösteren Mahmutlar Mahallesi`nin 2012 nüfusu
25.690 olmasına rağmen bu rakam da mahallede sürekli ikamet eden yabancılar hariçtir.
Mahalle su abone sayısına bakıldığında 3500 adet yabancı uyruklu vatandaşa su abonesi
verildiği tespit edilmiştir. Konut sahibi olan yabancı uyruklu vatandaşları tahmini üçte biri kış
dönemin dede ikamet ettiği düşünülürse kışlık nüfus 30.000 olmaktadır.
Mahallenin su abone kayıtlarına göre 1.244 adet ticari 21.402 adet mesken olmak
üzere toplam 22.646 adet su abone sayısı vardır. Mesken abone sayısını ortalama aile
büyüklüğü ile çarpınca (21.402*4= 85.608) 85.608 kişi yazlık nüfus çıkmaktadır. Diğer sahil
yerleşmelerinde gelen nüfusun birçoğu turistik tesislerde kalmasına rağmen Mahmutlarda ki
yaz nüfusu Tercihli Kullanım Alanlarında barınmakta ve ikamet ettiği sürece kent
imkânlarından yararlanmaktadırlar. Bölgede yaz sezonu Mayıs ayı ile Başlayıp Ekime kadar
devam ettiği düşünülürse yazlık nüfus mahallenin altyapı ve soysa kültürel tesislerini 6 ay
boyunca kullanmaktır.
3
SOSYAL YAPI
Mahmutlar mahallesinin sosyal yapısına bakıldığı zaman yerleşik nüfusun mahallenin
çok göç almasından dolayı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Göçle gelen insanlar
Mahmutlar halkı ile kolayca kaynaşmaktadırlar. Mahallenin turizm sektörüne hitap etmesi,
önemli ulaşım potansiyellerine sahip olması, sahilinin bulunması, sunduğu kentsel yaşam
standartlarının yüksek olması gibi nedenlerin getirdiği iletişim ve etkilenme sonucunda,
mahallede son 10 yıldır, çağdaş yaşam biçimine doğru sürekli bir değişim ve ekonomik
10
yaşamda da buna bağlı bir değişme çok belirgindir. Mahalle hızla gelişirken Mahmutların
yerli halkı alışkanlıklarından vazgeçmekte, uğraşıları olmuş Tarımsal Faaliyetlerini
bitirmektedirler. Mahallede yaşayan yabancı nüfus mahalleye farklı bir kültür getirmekte bu
durum da sosyal yaşantıya yansımaktadır. Mahmutlar çok canlı bir sosyal yaşantıya sahiptir.
Bu durum kentin gelişim eğrisini de olumlu yönde etkilemektedir.
4
EKONOMİK YAPI
Mahmutlar Mahallesinin ekonomisi 2 ana eksen üzerine oturmaktadır. Bunlardan
birincisi Turizm; ikincisi ise Tarımdır. Daha önceki yıllarda tarımın ağırlıkta olduğu mahalle
ekonomisinde son yıllarda turizm daha ağır basmaktadır.
4.1
TARIM, HAYVANCILIK VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ
Mahmutlar halkının bir kısmı geçimini tarımdan sağlamaktadır. Mahallede tarıma
elverişli geniş arazilerin bulunması ve mahallenin Akdeniz iklimine sahip olması birçok sebze
ve meyvelerin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle muz, sebze ve narenciye
üretiminin yanı sıra tropikal meyvelerinde yetiştirildiği mahallede, tarımcılık yoğun olarak
örtü altı tarım (seracılık) şeklinde yapılmaktadır. Bunun sebebi örtü altı tarımda elde edilen
verimlilik, aynı türlerle karşılaştırıldığında tarla tarımının 5 katı kadardır. Seracılıkta,
üreticilerin refahı yanında etkilediği sektörler bakımından da işlem hacmini ve geliri
artırmaktadır.
Üreticilerin daha verimli ve sağlıklı ürünler elde etmesi amacı ile mahallede Tarım Kredi
Kooperatif Şubesi açılarak, üretimle ilgili seminerler düzenlenmektedir. Elde edilen kaliteli ve
sağlıklı ürünlerin neticesinde, diğer sektörlerde de olduğunu gibi tarım sektöründe de mahalle
ön plana çıkmaktadır.
Tarımsal faaliyetlerde ise sırasıyla; narenciye ve muz üretimi görülmektedir. Tarımsal
dağılım yamaçlara doğru gelişme gösterirken ova üzerinde turizm ekonomisi hâkimiyetini
geliştirmektedir.
4.2
SANAYİ
Mahallede bir adet faal durumda Küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.
11
4.3
4.3.1
HİZMETLER SEKTÖRÜ
Ticaret
Mahmutlar mahallesinde yapılan ticari aktiviteler daha ziyade yerel nüfusun
ihtiyaçlarına ve Turizm sektörüne hizmet vermektedir. Bu ticarethanelerde daha çok tüketime
yönelik mallar satılmaktadır. Az sayıda da olsa dayanıklı tüketim malları satan ticarethaneler
bulunmaktadır.
4.3.2
Turizm
Mahallede Turizme bağlı olarak hizmet veren birçok iş sektörüne rastlanmaktadır.
4.5 km.lik kesintisiz sahili bulunan mahallenin en önemli geçim kaynaklarından biri de
turizmdir. Mahallede, 7 adet dört yıldızlı, 13 adet üç yıldızlı olmak üzere, toplam 49 turistik
tesis, 3 bin 412 oda, 7 bin 661 yatak kapasitesi bulunmaktadır.
4.3.3
Eğitim
Mahmutlar Mahallesi genelindeki toplam 5 eğitim kurumunda 2012–2013
Eğitim
Öğretim yılında 3313 öğrenci ve 105 öğretmen mevcuttur. Yeni Mahalle’de 1 ilkokul ve
ortaokul, Yukarı Mahalle’de 2 İlkokul (4 yıllık birleştirilmiş eğitim veren), Cumhuriyet
Mahallesi’nde 1 Lise ve 2 ilkokul ve orta okuldan oluşan eğitim kurumları bulunmaktadır.
4.3.4
Bankacılık Faaliyetleri
Mahallede 7 adet banka şubesi ( İş Bankası, Garanti Bankası, TEB ,HSBC,Ziraat
Bankası,Deniz Bank, Yapı Kredi Bankası) bulunmaktadır. Ayrıca Mahallede neredeyse bütün
bankaların bankamatikleri yer almaktadır. Mahmutlar yerleşmesinin, Alanya ilçe merkezine 7
km gibi çok kısa bir mesafede bulunmasına rağmen bankacılık faaliyetlerinin bu kadar
gelişmiş olması dikkat çekmekte ve bize mahallede hizmetler sektörünün gelişmiş olduğunu
göstermektedir. Bu gelişmişliğin asıl sebebini Mahmutların kentsel olarak bir cazibe merkezi
olması ve mahallenin yaz nüfusunda görülen hızlı artış olarak yorumlamak mümkündür.
12
5
BUGÜNKÜ KENTSEL VE KIRSAL ALAN KULLANIMI VE
MÜLKİYET DURUMU
Bugünkü kentsel ve kırsal alan kullanımı başlığı altında çalışma alanı sınırları içerisinde
tespit çalışmaları ile kentsel ve kırsal kullanım fonksiyonları, alansal olarak detayda
incelenmiştir.
5.1
KONUT YERLEŞME ALANLARI
Planlama alanı içersinde yapılan analiz çalışmalarından biri de arazi kullanımının
belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmadır. Bu çalışmada, konut yerleşme alanları
başlığı altında planlama alanı içersindeki; Mevcut Konut Alanları ve Kırsal yerleşim Alanları
tespit edilmiştir.
Merkezdeki yerleşim alanlarının genel olarak kıyı boyunca lineer bir şekilde
konumlandığı ve yerleşmenin son yıllarda kuzey kesimlere doğru kaydığı görülmüştür. Yaz
aylarında mahalle halkının büyük çoğunluğu Gödre, Keşbelen, Cindi, Çayarası, Gökbel
(Gıryurt) Yaylalarına göç ederek, yaklaşık 3 ay boyunca burada yaşamakta ve bu alanlarda
bahçeli ve düşük yoğunluklu konut yerleşimleri gözlenmektedir.
5.2
KENTSEL BÖLGESEL MERKEZ, MERKEZİ İŞ ALANLARI
Bu başlık altında Merkezi İş Alanı, Pazar ve Pazarlama faaliyeti yapılan alanlar, Toptan
Ticaret alanları ve Depolama Alanları tespit edilmiştir.
Ticaret-merkez fonksiyonu içinde en büyük alanı; Merkez özelliği gösteren ve
belediyenin de bulunduğu ana arter ile eski Alanya yolu denilen ana yol üzerinde geliştiği
görülmektedir.
5.3
SANAYİ YERLEŞME ALANLARI
2009 yılında yeni Küçük Sanayi sitesi faaliyete geçmiştir. Alanya Sanayi Sitesinden
sonra bölgenin en büyük küçük sanayi sitesidir.
13
5.4
KENTSEL YEŞİL ALANLAR
Kentsel Yeşil Alanlar başlığında planlama alanı içerisinde uygulamaları tamamlanmış
olan yeşil alan, park, çocuk bahçeleri, mesire yerleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlar tespit
edilmiştir.
Kentsel yeşil alan denilince ilk akla gelenler semtlere yönelik park, çocuk bahçesi ve
oyun alanları olarak sayılabilir.
5.5
KENTSEL SOSYAL DONATI ALANLARI
Bu başlık altında, İdari Tesis Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Spor
Alanları, Sosyal-Kültürel Tesis Alanları,
Dini Tesisi Alanları ve Cezaevi alanı
detaylandırarak tespit edilen Kentsel Sosyal Donanım Alanları alt başlıklarında detayda
aşağıdaki gibidir;
Mahallede bir adet lise, 5 adet ilkokul olmak üzere toplam 5 adet eğitim tesisi
bulunmaktadır.
Sağlık tesis alanı olarak mahallede 1 adet sağlık ocağı yer almaktadır.
Mahallenin kuzeyinde T.C. Adalet Bakanlığı’nın talebi ile 25.64 ha büyüklüğünde L tipi
cezaevi alanı yer almaktadır.
5.6
TARIM ALANLARI
Bu başlık altında; aktif olarak tarım yapılan alanlar bulunmaya çalışılmıştır. Mahalle
yerleşik alanının kuzeydoğusunda tarıma elverişli geniş alanlar yer almaktadır. Kent
içerisinde kalan tarım alanları yerlerini tarımsal faaliyetlerin eskisi gibi rantabl olmaması
sebebiyle konut alanlarına bırakmaktadırlar.
14
6
6.1
6.1.1
KENTSEL ULAŞIM VE TEKNİK ALTYAPI
KENTSEL ULAŞIM
Karayolları
Mahmutlar Mahallesi bağlı bulunduğu Alanya ilçesinin Antalya- Mersin, D–400
karayolunun 7–12. km’leri arasında yer almaktadır. Antalya iline 152 km uzaklıktadır.
Ulaşımını
Antalya-Mersin;
Alanya-Taşkent
karayollarıyla sağlamaktadır.
Mahmutlar
mahallesi, Alanya-Gazipaşa-Taşkent yol kavşağında konumlanmıştır.
Mahalle’nin İç Anadolu ile bağlantısı ikinci derecede Manavgat - Cevizli yoluyla
yapılmaktadır. Alanya'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir yolunun açılması ile Alanya
- Ankara hattı daha da kısalmış bazı tarifeli otobüs seferleri bu güzergâha dönmüştür. HadimKonya yolunun açılması ve Mahmutların da Mahmutlar-Taşkent yoluyla bu çevre yoluna
bağlanması, mahallenin çevre illerle bağlantısını güçlendirerek ulaşım mesafelerinin
kısalmasını sağlamıştır.
Mahalle köylerinin az bir kısmı il yollarından faydalanmaktadır. Diğer köyler kaplama
veya toprak yol kullanmaktadır. Mahalle'de yayla yolları hariç yolsuz köy bulunmamaktadır.
6.1.2
Denizyolları
Mahmutlar
Mahallesine
denizyolu
ile
ulaşım
Alanya
limanı
üzerinden
sağlanmaktadır. Alanya limanı uluslararası deniz trafiğine açıktır. Alanya’dan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ne gün aşırı feribot seferleri düzenlenmektedir. Kent merkezindeki iskele,
kurvaziyerlerin bağlamasına uygundur, limanda bekleme yerleri mevcuttur. Yatlar için
mendireğin arkasında demir ve bağlama yerleri vardır. Mahalle’ye Alanya Limanından her 15
dakikada bir otobüs kalkmaktadır.
6.1.3
Havayolları
Mahmutlar Mahalle’sine hava yoluyla ulaşım, 150 kilometre mesafedeki Uluslararası
Antalya Havaalanı ve yaklaşık 20 km uzaklıktaki Gazipaşa Havaalanı Üzerinden üzerinden
sağlanmaktadır. Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara’dan doğrudan; öteki illerden Ankara
bağlantılı olarak Antalya’ya her gün birkaç sefer yapılmaktadır. Seferler, yaz ve kış tarifesine
göre değişmekle birlikte sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı uçak vardır. Hava yoluyla
Antalya, İstanbul’dan yaklaşık 1 saat, Ankara’dan yaklaşık 50 dakikadır. Havaalanından
15
yolcu servisi ile Antalya Otobüs Terminali’ne gidildiğinde her saat başı Antalya’dan
Mahmutlara şehirlerarası otobüs kalkmaktadır.
6.2
6.2.1
TEKNİK ALTYAPI
Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi
Mahmutlar mahallesinde pissuların denizin 1500 m açığına jetleme yöntemi ile
atılmasını sağlayan Derin Deniz Deşarj Projesi 2003 yılında tamamlanarak faaliyete
geçmiştir. Bunların dışında Atık su arıtma tesisi projesi hazırlanarak, 2007 yılında
tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Arıtma Tesisi 40 bin m³ kapasiteli olup, 1. etap arıtma tesisi
20 bin m³ kapasiteli kısmı bu gün ve 20 yıl yetecek olup, 20 yıl sonunda nüfus projeksiyonu
yeniden değerlendirilerek projesi ve oturtulacağı alan belirli olan 2. etap arıtma tesisi
yapımına başlanabilecektir.
6.2.2
Enerji
Mahallede, meydana gelen enerji kesintisinin önlenmesi ve hatlardan gelen voltajın
düzenlemesini sağlamak amacıyla, TEDAŞ’dan 7 Milyon TL lik bir ödenek sağlanarak
İndirici Trafo Merkezi mahallede konumlandırılmıştır. Kurulmuş olan Trafo alanı ile bölge
sahil yerleşmelerinin en büyük sorunlarından biri olan elektrik kesintisi ve hatlardan gelen
düzensiz voltaj olayı önlenmiştir.
16
7
ÖNCEKİ PLAN KARARLARI - UYGULAMASI
Bu bölümde Mahmutlar mahallesini içerisine alan üst ölçekli planlar ile mahalleye ait alt
ölçekli planlar ele alınacak ve bu planlar hakkında genel bilgilere yer verilecektir.
7.1
1/25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (1990)
1/25 000 ölçekli Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı 1990 yılında Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce (TAU) yapılmıştır.
ALAN DAĞILIMI (MAHMUTLAR) 1/ 25 000
ALAN KULLANIMI
ALAN(ha)
Oran (%)
KENTSEL YERLEŞİM ALANLARI
309.04
35.7
2. KONUT ALANLARI
10.26
1.18
TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR
380.32
43.92
KUMSAL
41.14
4.75
TURİZM TESİS ALANLARI
10.62
1.23
ALT YAPI VE YOLLAR
114.47
13.22
TOPLAM
865.85
100
Tablo: 1 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Alan Dağılımı (1990)
Yukarıda, Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı, Mahmutlar mahallesi plan kararları Alan
Dağılımları Ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu planın yapılmasının en büyük amacı bölgedeki
parçalı sahil yapısında yerel yönetimlere verilmiş olan planlama yetkilerinin kontrol altına
alınarak sahil yerleşmelerine bir düzen vermektir. Bunun yanı sıra diğer bir hedef ise turizm
sektörünü, mevcut talebi yönlendirici kararlar üretmek, potansiyel arz eden mevcut
yerleşmeler ve yörelerde sağlıklı ve planlı gelişmeleri yönlendirici plan kararları üretmektir.
17
Harita : 4 Mevcut Çevre Düzeni Planı
18
1990 yılında yapılmış olan 1/25 000 ölçekli Doğu Antalya Çevre Düzeni Planı
kapsamında o günkü İmar Planlı Alana göre verilmiş olan 319,30 ha’lık Kentsel Gelişme
Alan Sınırı, Bölgenin ve Mahallenin 1990 yılından itibaren turizm potansiyeli açısından ve
kentleşme açısından gösterdiği gelişmeler karşısında yetersiz kalmıştır. Buna sebep olarak
Mahmutlar mahallesinin 1990 yılından sonra hızlı ve önüne geçilemez gelişimi gösterilebilir.
Mahmutların için düşünülen gelişme hızı ve gösterdiği gelişme eğrisi bu plan
kapsamında tam olarak öngörülememiştir. Bunun getirisi olarak da planın gösterdiği
hedeflerden olan mevcut talebi düzenli ve planlı bir şekilde yönlendirmeyi sağlamak amacıyla
mevcut üst ölçekli plan kararları delinerek alt ölçek planlarda yeni gelişme alanları
belirlenmiştir. Plana aykırı ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek adına belediye tarafından
planlı bir şekilde ve mevcut gelişimi destekleyecek şekilde imar planları yapılmış ve
gelişmenin önü açılmaya çalışılmıştır.
7.2
MAHMUTLAR (ALANYA) 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mahmutlar mahallesinin ilk imar planı 1978 yılında İller Bankası tarafından yapılmıştır.
O dönemde sahildeki Devlet Karayolu ile mahallenin ortasından geçen eski Alanya yolu arası
planlanmıştır. Bu planda sahil boyunca konaklama ve günübirlik tesisleri için turizm kuşağı,
bunun gerisinde konut alanları planlanmıştır. Ancak 1978 yılından sonra Akdeniz turizminin
aktivitesi Mahmutları da etkisi altına almaya başlamış ve 80’li yıllara doğru, Turizm tesisleri
ile birlikte konut talebinde de yoğun artış olmuştur.
İlk planın yapıldığı dönemlerde sağlıklı kadastro planları olmaması nedeniyle imar
planında bazı zorunlu değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan imar planının da etkisiyle mahalle kırsal görünümden kentsel görünüme
geçmiştir. Belediye, Konut ve Turizm yapıları için arsa talebinin çok yüksek olması nedeniyle
oluşan bozuk yapılaşmaların önlenmesini sağlayacak İlave İmar Planı ve Mevzii İmar Planları
yaptırmıştır.
35 paftadan oluşan mevcut imar planı ve plan açıklama raporları incelendiğinde
Plan adaları alan dağılımı Grafik (4) yer almaktadır. Grafik incelendiğinde konut adaları
plan adalarının %66 sı Konut alanlarından oluşmaktadır.
19
Kentin yeni yapılaşan alanları incelendiğinde yaklaşık kişi başına düşen inşaat alanı 50
m2 dir. Konut Adalarının yaklaşık inşaat yapı alanı hesaplandığı zaman mevcut planlı konut
adalarının 140.099 kişi nüfus kapasitesine sahip olduğu hesaplanmıştır. Ancak 30.11.2008
tarih ve 18126 sayılı tarım il müdürlüğünden alınan tarım görüşünde yaklaşık .100 ha. alan
yeni yapılacak Çevre düzeni Planında İmar planı dışında tutulmuştur.
Harita : 5 Yürülükte Olan 1/1000 Uygulama İmar Planı
20
Tablo: 2 Onaylı 1/1000 Uygulama İmar Planı Konut Alanları Kaks Dağılımı ve Nufus Kapasite tablosu
Yapılan bu planlar Mahmutlar yerleşmesinin hizmet verdiği yaz nüfusuna hitap
etmektedir. Mahmutlardaki yaz nüfusunun büyük bir çoğunluğu diğer sahil yerleşmelerinin
birçoğunda olduğu gibi Turizm Tesis Alanlarında ikamet etmemektedirler. Tamamıyla
yerleşmenin kentsel fonksiyonlarını kullanmakta ve yerleşmenin çekim potansiyellerinin
getirisi olarak konut alanlarını tercih etmekte ve buraya yerleşmektedirler. Bölgesinde
Alanya’dan sonra 2. merkez olma yolunda Alanya ilçesine bağlanan ilk mahalle belediyesi
olan Mahmutlar mahallesi, ulaşım olanaklarının, yaşam standartlarının, inşaat kalitesinin
yüksek olması, yapılaşmanın dikeyde yoğunlaşıp tabanda yer açması sebebiyle tercih
edilmektedir. Tamamıyla kendiliğinden gelişen talepler kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne
geçmek adına planlı bir gelişimi desteklemek Mahmutlar belediyesi için kaçınılmaz bir hale
gelmiştir.
Mevcut İmar Planına göre alan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Grafik: 3 Uygulama İmar Planı Alan Dağılımı.
21
Tablo 1: 1/1000 Ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı Alan Dağılımı
22
8
PLANLAMA HEDEFLERİ ve STRATEJİLERİ
8.1
Fiziksel Hedef ve Stratejiler
8.1.1
Çevresel Hedef ve Stratejiler
8.1.1.1 Hedefler
1. Çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi
2. Su yüzeylerinin (Doğal ve Yapay Göllerin) Korunması
3. Su Yüzeylerini Besleyen Su Kaynaklarının Korunması
4. Yeraltı Su Kaynaklarının Korunması
5. Sulak Alanların Korunması
6. Yıllık su potansiyeline dayanılarak nüfus sektörel ve tarım projeksiyonlarının
belirlenmesi
7. Su Kirliliğinin Önlenmesi ve Su Niteliğinin Geliştirilmesi
8. Erozyonun Önlenmesi
9. Hava ve Toprak Kirliliklerinin Önlenmesi
10. Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi
11. Görüntü Kirliliğinin Önlenmesi
12. Flora ve Faunanın Korunması
13. Orman Alanlarının Korunması
14. Tarımsal üretim atıklarının oluşturduğu kirliliğin ortadan kaldırılması ve bu atıkların
geri dönüşümünün sağlanması
15. Sanayi Tesislerinin Yaratmış Olduğu Kirliliğin Önlenmesi
16. Katı Atıkların Toplanması, Geri Dönüşümünün Sağlanması
17. Sıvı Atıkların Toplanması, Arıtılması
23
8.1.1.2 Stratejiler
1. Çevresel değerler, koruma kullanma dengesi dikkate alınarak korunacak ve
geliştirileceklerdir.
2. Yeraltı su kaynakları ve sulak alanlar mutlaka korunacaktır.
3. Bölgede bulunan su kaynaklarının kirlenmesini engelleyici önlemler alınarak, su
kalitesinin geliştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
4. Erozyonun önlenmesi için gerekli önlemler alınacaktır. (Ağaçlandırma, set oluşturma
vb.)
5. Kentsel yerleşimlerde hava kirliliğini önleyici önlemler alınacaktır.
6. Toprak kirliliğini önleyici ve koruma kullanım dengesi doğrultusunda gerekli
düzenlemeler yapılacaktır. Tarımsal faaliyetlerin yarattığı kirlilikler, plansız
yapılaşmalar sonrasında oluşan toprak kirliliğinin azaltılması sağlanacaktır.
7. Bölgede bulunan flora ve fauna türlerinin korunarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
8. Orman alanları mutlak olarak korunacak, bozuk orman alanları düzenlenecek ve
geliştirilecektir.
9. Mera ve çayır alanlarının ıslah edilmesi ve korunması koşulları oluşturulacaktır.
10. Evsel ve sanayi atık suyu için kanalizasyon şebekesi ve ayrışma-arıtma tesisleri
kurulacaktır.
11. Katı atıkların düzenli ve çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle toplanarak geri
dönüşümlerinin sağlanacaktır.
12. Tüm kentsel yerleşmelerde gürültü kirliliğini önleyici tedbirler alınacaktır.
24
8.1.2
Tarihi ve Ören Yerlerine İlişkin Hedef ve Stratejiler
8.1.2.1 Hedefler
1. Tarihi ve ören yerlerinin korunarak turizme kazandırılması
2. Bölgenin tanıtımında, bölgede bulunan tarihi ve kültürel yerlerin öne çıkarılması
3. Koruma kullanma dengesinin oluşturulması
4. Sürdürülebilir koruma anlayışının geliştirilmesi
8.1.2.2 Stratejiler
1. Koruma kullanma dengesinin oluşturulması
2. Bölgenin turizm potansiyeli göz önüne alınarak tarihi kimliği koruyucu ve geliştirici
yeni tur güzergahları oluşturularak mevcut tarihi ve ören yerleri ile bütünlüğü
sağlanacak.
3. Bölgenin turizm kimliğinin, tarihi ve kültürel kimliğiyle birlikte güçlendirilip öne
çıkarılması ve değerlerin tanıtımı için festival, kongre ve fuarlar düzenlenecektir.
8.1.3
Teknik Altyapı Hedef ve Stratejiler
8.1.3.1 Hedefler
1. Teknik altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi
2. Yenilenebilir Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanılması
3. Ulaşım Bağlantılarının Güçlendirilmesi
4. Ulaşımda Kara ulaşımı dışında denizyolu ulaşımının güçlendirilmesinin sağlanması
5. Yerleşim alanlarının (kentsel yerleşim, turizm, sanayi vb) kanalizasyon, içme suyu ve
katı atık depolama alanlarının çevre kirliliği yaratmadan planlanması
6. Teknik altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi
8.1.3.2 Stratejiler
1. Teknik altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi, kentsel yerleşimlerde mekansal
gelişmeler göz önüne alınarak, gerekli altyapı yatırımları yapıldıktan sonra
yapılaşmaya açılması
25
2. Bölgenin denize komşu olması göz önüne alınarak Antalya il merkezi, Kemer, Finike
ve Kaş ilçeleri ile deniz ulaşımı güçlendirilecektir.
3. Bölge genelinde yerleşimlerin gerekli teknik altyapı çalışması yapılıp tamamlandıktan
sonra yapılaşmaya açılması. Etaplar oluşturularak dengeli ve rasyonel teknik altyapı
iyileştirilmesi / geliştirilmesi sağlanmalıdır.
8.1.4
Kentsel Ve Mekansal Hedefler
8.1.4.1 Hedefler
Yaşam standartları yüksek, sağlıklı, kimlikli mekanlar sağlanabilmesi için arazi
kullanış biçimlerinin uygunluğunun sağlanması
8.2
Sosyal Hedef ve Stratejiler
8.2.1
Hedefler
Planlama bölgesinin mekansal gösterim dışında mekana yansıtılmayan ancak fiziksel olarak
mekan ile bir bütünlük oluşturan sosyal hedefler oluşturulurken mevcut durumlar, yatırımlar
ve plan bölgesi için önerilen amaçlar dikkate alınarak sosyal hedefler oluşturulmuştur.
1. Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi
2. Bölgede sağlık tesislerinin yeterli hale getirilmesi amacıyla sağlık tesislerinin nitel ve
nicel gelişiminin sağlanması
3. Bölge halkının sosyo-kültürel gereksinimlerinin giderilmesine yönelik sosyal ve
kültürel tesislerin yapılması ve geliştirilmesi
4. Nüfusun gelişiminin dengeli dağılımını sağlayacak çalışmaların yapılması
5. Sosyo ekonomik ve mekansal kararlarda tutarlılık sağlanması için yerleşme
merkezlerinin kademelendirilmesi yapılarak uygulama bölgeleri oluşturulması
6. Planlama bölgesinde bulunan tarihi ve kültürel yerlerin tanıtımına yönelik fuar,
festival vb. etkinliklerin yapılması
7. Kadın nüfusun aktif üretim sürecine katılımını sağlayıcı programların yapılması
8.2.1.1 Stratejiler
1. Bölgenin sosyal gelişmişliğinin düzenlenecek kültürel etkinliklerle desteklenmesi
26
2. Kırsal ve kentsel yerleşimlerde duyarlığın ve bilinç düzeyinin yükseltilmesine yönelik,
sosyal tesislerin kurulması
3. Bölgede yapılan her türlü yatırım ve bilgilendirmede sivil toplum örgütleri ile ilişki
kurulmalı, sivil toplum birlik ve vakıfların etkin olarak katılımı sağlanmalıdır.
Bölge nüfusunun yarısına yakınını oluşturan kadın nüfusun sosyal ve toplumsal faaliyetlere
katılımları artırılmalı, kırsalda kadının topluma katılımını güçlendirecek aktiviteler ve
örgütlenmeler yapılmalıdır.
8.3
Ekonomik Hedef ve Stratejiler
Ekonomik hedefler oluşturulurken sosyal hedeflerin oluşturulmasıyla paralel olarak
planlama amacı doğrultusunda öneriler yapılmıştır. Ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi
açısından nüfus, yatırımlar, muhtelif potansiyeller en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır.
Planlama bölgesinin ekonomik gelişkinliğini artırmaya yönelik oluşturulan hedeflerde
çevresel duyarlılıkta göz önüne alınmıştır.
Genel hedefler
1. Gelir düzeyinin artırılması
2. Sektörel gelişmelerin KOBİ girişimlerinin desteklenmesi
3. Dengeli ekonomik gelişmenin sağlanması
8.3.1
Tarım Sektörü Hedef ve Stratejileri
8.3.1.1 Hedefler
1. Tarımsal ürünlerin ekonomiye girdisini artıracak organize üretim teknikleri ile
geliştirilmesi
2. Tarımsal ürünlerin yerinde işlenerek ekonomiye katkısının sağlanması
3. Tarımsal üretimin yönlendirilmesi, pazarlanması ve üreticilere hizmet götürülebilmesi
konularında faaliyet göstermek üzere kooperatiflerin ve üretici birliklerinin kurulması,
var olanların ekonomik ve örgütsel olarak güçlendirilmesi
27
4. Tarımsal ürün deseninde ülke ihtiyaçları ile birlikte, ihracat talebine göre
çeşitlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi
5. Tarımsal üretimde organik tarım yöntemlerinde, modernizasyona gidilerek
verimliliğin, çeşitliliğin ve kalitenin artırılması
6. Bölge iklim topoğrafya ve sulama koşullarına bağlı uygun tarım ürünleri üretiminin
sağlanması
8.3.1.2 Stratejiler
1. Özel mahsul alanlarında yetiştirilen ürünlerin korunarak geliştirilmesi. Özellikle
turunçgiller, sebze ve meyve bahçeleri iyileştirilecek ve üretim geliştirilecektir.
2. Tarımsal ürünlerin işlenerek iç ve dış pazarda katma değeri yüksek olması için
tarımsal üretim, pazarlama ve depolama birimlerinin oluşturulması
3. Tarımsal ürünlerde çeşitliliğin sağlanmasında sulu tarım alanlarından faydalanması ve
iklimsel girdilerin tarım arazileri ile birleşimi göz önüne alınarak bölgede dengeli
ihtiyaçlar doğrultusunda ürün yetirilmesinin sağlanması.
4. Bölgede bulunan su kaynakları ile balıkçılık sektörünün gelişmesi sağlanacaktır.
5. Mutlak tarım alanlarının korunarak tarımsal girdisi yüksek ürünler ile organik tarım
yöntemlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
8.3.2
Sanayi Sektörü Hedef ve Stratejileri
8.3.2.1 Hedefler
1. Sanayi tesislerinin tarıma zarar veren tek tek yapılaşması yerine bölgede bulunan
sanayi bölgesinde gelişmesi koşulları yaratılarak sanayi odak noktalarının
oluşturulmasının sağlanması
2. Bölgesel üretimlere bağlı olarak organize tarımsal sanayilerin kurulmasının
sağlanması
8.3.2.2 Stratejiler
1. Tarımsal üretimlerin işlenerek iç ve dış pazarda yer almasını sağlayacak tarım
sanayilerinin kurulması
28
8.3.3
Hizmet Sektörü Hedef ve Stratejileri
8.3.3.1 Hedefler
1. Hizmetler sektörünün gelişmesinin desteklenmesi
2. Turizm ve rekreasyon alanlarının niteliklerini geliştirici önlemlerin alınarak
desteklenmesi
3. Alternatif turizmlerin türlerinin güçlendirilmesinin sağlanması
4. Bölgede var olan turizm kaynaklarından yararlanabilmek için tur güzergahları
oluşturulması
5. Turizmin doğanın korunmasında araç olarak kullanılması ve alternatif turizm türlerinin
geliştirilmesi(Yerel kültüre saygılı, kırsal ekonomiye katkısı olan )
6. İhtisaslaşmış ticari ve kişisel hizmetlerin geliştirilmesi
Bölgede üretilen ürünlerin iç ve dış pazara yönelik sergilenmesi ve dış yatırımları çekmek
amacı ile fuar türü organizasyonların yapılması
8.3.4
Turizm sektörü stratejileri
8.3.4.1 Strateji
1. Turizm sektörünün gelişmesinde doğal kaynakların korunması ve koruma kullanım
dengesine bağlı kalınacaktır.
B.SENTEZ
9
11. PROJEKSİYONLAR
Planlamada kullanılacak nüfus verileri birkaç yöntem ile hesap edilmeye çalışılmıştır.
Öncelikle Mahmutlar mahallesi konumu gereği irdelenmiştir. Bölgesinde turizm açısından
önemli bir çekim merkezi olmasından dolayı yaz ve kış nüfuslarında önemli farklılıklar
gözlenmektedir.
Mevcut analizler gereği mahallenin büyümesi ve konut talebi dikkate alınarak nüfus
hesaplamaları yapılmıştır.
29
11.1. Kentsel Nüfus Projeksiyonları
Mahmutlar Köyü 1974 tarihinde Bakanlıkça alınan kararla Mahmutlar Belediyesi
olmuştur. Kentsel nüfus projeksiyonları için gerekli olan 1975-2000 yılları arasındaki nüfus
değerleri, Mahmutlar Beldesi nüfusu olarak alınacaktır.
Elde edilen bilgilere göre, Mahmutların 1990 (DİE) nüfusu 4852 kişi ve 2000 nüfusu
14463 kişidir.2007 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ise mahalle nüfusu 18365 kişidir.
Nüfus projeksiyon hesaplarında 5’er yıllık trendler dikkate alındığı için, ‘İnterpolasyon’
yöntemine göre Mahmutların 1995 yılı nüfusu hipotetik olarak hesaplanacak ve projeksiyon
hesaplarında 1995 yılı nüfusu da veri olarak kullanılacaktır.
P1995 = P1990 * (a)5
a = ant. [(log (P2000/P1990)) / 10)]
a = ant. [(log (2135/1296)) / 10)]
a = 1,051
P1995 =4852*(1,051)5
P1995 = 8377 kişi
Mahallenin 1975–2005 yılları arasındaki nüfus bilgileri, nüfus artış oranları ve
ortalamaları logaritmik artış metoduna göre bulunarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Mahallenin 1975–2005 yılları arasındaki ortalama nüfus artış oranı ‰ 67,8’dir.
Tablo 2: 1975–2000 Yılları Arasındaki Nüfus Bilgileri ve Nüfus Artış Oranları
YILLAR
x
Nüfus(P)
x2
P*x
Log P
Log P*x
r (Log)
1970
-3
2058
9
-6174
33.134
-99.403
1975
-2
2188
4
-4376
33.400
-66.801
0.0123
1980
-1
2869
1
-2869
34.577
-34.577
0.0557
1985
0
3435
0
0
35.359
0
0.0367
1990
1
4852
1
4852
36.859
36.859
0.0715
1995
2
8377
4
16754
39.231
78.462
0.1154
30
2000
3
14463
9
43389
41.603
124.808
0.1154
0
38242
28
51576
254.164
39.347
0.0678
• P = Nüfus, r = Nüfus Artış Hızı
Mahmutlar Mahallesinin 2010 – 2025 yılları arasındaki kentsel Nüfus Projeksiyonları
Doğrusal, Logaritmik, Bileşik Faiz, Üssel Artış Metotlarına göre hesaplanarak, mahalle için
bir Nüfus Projeksiyonu yapılmıştır.
Tablo 3: Nüfus Projeksiyon Hesaplarında Kullanılan Metotlar ve Formülleri
EN KÜÇÜK KARELER METODU
DOGRUSAL ARTIŞ METODU
Pt = a + bx
a=P/n
b = Px / x²
LOGARİTMİK ARTIŞ METODU
LogPt = Loga + Logbx
Loga = LogP / n
Logb = LogPx / x²
ÜSSEL ARTIŞ METODU
rt
Pt = Po * e
BİLEŞİK FAİZ METODU
t
Pt = Po(1 + r)
P = Gözlem Yılı Nüfusu
Pt = Projeksiyon Yılı Nüfusu
Po = 2006 Yılı Nüfusu
n = Gözlem Yılı Sayısı
r = Ortalama Nüfus Artışı
t = Pt Yılı – Po Yılı
Tablo 4: Yıllara Göre Projeksiyon Nüfusları
Projeksiyon Metot
En Küçük
Kareler
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Doğrusal
-
-
-
-
-
-
-
16837 19217 21597 23978
Logaritmik
-
-
-
-
-
-
-
23385 33312 47454 67598
-
-
-
-
-
-
-
20788 28759 39785 55038
-1
-
-
-
-
-
-
-
21013 29384 41090 57460
-2
-
-
-
-
-
-
-
19737 25923 34048 44720
-3
-
-
-
-
-
-
-
18027 21626 25944 31124
Bileşik Faiz
Üssel Artış
1975 1980 1985 1990 1995
31
-4
Mevcut
(Ortalama)
-
-
-
-
-
-
-
16480 18072 19819 21735
2188 2869 3435 4852 8377 14463 15027 19467 25185 32820 43093
Yapılan projeksiyon hesapları sonucunda; Mahmutlar mahallesinin 2025 yılı için kentsel
nüfusu 43093 kişi olarak bulunmuştur. Bu hesaplara göre; 2005–2025 yılları arasında, kent
nüfusu 43093 – 15027 = 28.066 kişi artacaktır. İncelenen 1975–2005 yılları arasında; nüfusun
bütün periyotlarda arttığı görülmektedir. Projeksiyon hesabı sonucunda da 2025 yılında kent
nüfusunda 41980 kişilik bir artış hesaplanmıştır. Ancak yapılan arazi çalışmalarında, halk ve
belediye ile yapılan görüşmelerde; Mahallenin Alanya-Gazipaşa-Taşkent yol kavşağında
konumlanmış olması ve D–400 karayolunun işlerliğinin artması, etkin bir konumda olması,
mahallenin bağlı olduğu Alanya ilçesinin nüfus olarak doygun bir durumda olması göz
önünde bulundurularak kentin 2025 yılı için mekan ve nüfus olarak tahmin edilenden daha
fazla büyüyeceği düşünülmektedir.
Mahallede kentsel hizmetlerin gelişmesi ve iş olanaklarının artması ile 2025 yılı
Projeksiyon nüfusu 43093 kişinin, daha fazla bir artış oranı göstererek 50.000 kişi olacağı
öngörülmektedir. Dolayısıyla Mahmutlar mahallesi kış nüfusu yapılacak planlama
çalışmalarında 50.000 kişi olarak dikkate alınacaktır. Bunun yanı sıra önerilen kentsel alan
kullanımında ise yaz nüfusunun baz alınması gerekmektedir. Mahalledeki yaz nüfusu, Turizm
Tesis Alanlarında ikamet etmediği için bu nüfusun barınması için gerekli olan alanlar Tercihli
Kullanım Alanları ile Konut alanlarında artış meydana getirecek ve planlama bu bağlamda
değerlendirilmelidir.
Mahallenin günümüzde 65–70.000 arasında değişen yaz nüfusu miktarı;
1- Kentsel yaşam standartlarının yükselmesi,
2- Kentsel hizmetlerdeki artış
3- Kentteki gelişime paralel olarak iş olanaklarının artması
4- Mahallenin İlçe olacağının düşünülmesi
5- Alanya ilçesinin kapasite olarak doygunluğa ulaşması
32
Gibi nedenlerden dolayı 2025 yılındaki kış nüfusu projeksiyonlarına paralel olarak
artacaktır. Bu bağlamda mahallede 2025 yılında ikamet edecek olan yaz nüfusunun yaklaşık 2
kat artan kış nüfusuna paralel olarak 140.000 ne ulaşacağı öngörülmektedir
Grafik 1: Mahmutlar Mahallesi Nüfus Projeksiyonu
33
12. 1/25.000 ÖLÇEKLİ MAHMUTLAR ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN
KARARLARI
Yapılan 1/25000 Ölçekli Öneri Çevre Düzeni Planı 2832 ha’lık Mahmutlar mahallesinin
sınırlarını kapsamaktadır. Hazırlanan planda kentin gelişim potansiyelleri, Kentsel Nüfus
Projeksiyonları, 1/1000 – 1/5000 ölçekli mevcut imar planı kararları ve kurum görüşleri
alınarak oluşturulmuş İlave-Mevzii İmar Planı kararları dikkate alınmıştır.
Genel alan dağılımına bakıldığında Planlama alanın %40 orman ,%26 Tarım Alanı %24
lük bir kısmı Konut Yerleşmesi ve Diğer kullanımlar yer almaktadır.
Grafik: 4 Çevre düzeni Planı Alan Dağılımı Grafiği
9.1
Kentsel Yerleşim Alanları;
Kentsel yerleşim alanları 1990 yılında yapılan Çevre Düzeni Planında 309.04 ha olarak
hesaplanmıştır.
Yapılan Çevre düzeni planında ise mahallenin gelişim potansiyelleri, mahallenin sunmuş
olduğu kentsel yaşam standartlarının yüksek olması, mahallenin düzenli ve planlı gelişimine
34
paralel olarak yapılmış alt ölçekli planlar ve yasal sürecini tamamlamış mevzi planlar konut
yerleşme alanı olarak planlanmıştır.
2008 yılında tarım il müdürlüğünden alınan görüşe göre Özele ürün alanı veya Mutlak
Tarım Alanı olarak belirtilen alanlar alt ölçekli planları olmasına rağmen konut dışı
tutulmuştur.
Kent ve bölgenin İç Anadolu ile tek bağlantısı olan Konya Hadim Yolu Kara Yolu
Projesi Karayollarından Temin edilerek, yol bağlantısının önemi gereği güzergahın kent
içinden gecen kısmının imar planlarında 25 m olarak geçirilmiştir. Bu yolun Kentiçi Kısmının
gerçekleştirilmesinin sağlanması için yolun doğu kısmında kalan yaklaşık 1 ada
genişliğindeki alan yerleşmeye dahil edilmiştir.
Böylelikle; Mevcut onaylı planlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak
planlama alanın konut yerleşme alanları dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.
Tablo: 3 ÇDP Konut Yerleşme Alanları Alan Dağılımı
9.2
Kentsel Çalışma Alanları;
9.2.1 Merkez Ticaret Alanı
Kent konum itibarı ile Konya Hadim Yolu ve Antalya Mersin D-400 karayolunun
kesişiminde yer almaktadır. Kentin merkez bölgesi de bu iki bağlantının düğüm noktasında
bulunmaktadır. Alt ökçeli planlarında ticaret olan adalar ve merkez olarak gelişme potansiyeli
olan 23.2 ha lık alan merkez ticaret bölgesi olarak planlanmıştır.
35
9.2.2 Küçük Sanayi Sitesi
Çok modern bir şekilde projeleri hazırlanarak uygulaması yapılmış ve 2009 yılında
kullanıma açılmıştır. Mevcut çevre düzeni planında yer alan Küçük Sanayi Sitesi kent
merkezinden uzaklaştırılarak 16.02 ha’lık bir alanı sınırlandıracak şekilde çevre yolunun
kuzey kısmına bitişik olacak şekilde
13.07 ha’lık bir alanı kapsayan sanayi alanlarının
bulunduğu alana taşınmıştır.
9.2.3 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
Yeni açılacak olan çevre yolunun batıda küçük sanayi sitesinin güneyinde kalan kısmına
yol boyunca yaklaşık 32 ha lik bir alana konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır.
9.3
Turizm Tesis Alanları
Turizm alan sınırı kaldırılmasıyla Turizm Bakanlığı kontrolünden çıkan, sahile paralel
olarak konumlanmış olan bu alanlarda bulunan tesislerin geliştirilmesi ve yeni alanların
oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 1990 yılı Çevre Düzeni Planında 10.62 ha olan
turizm tesis alanları yapılan Çevre Düzeni Planında ise 3.7 ha olarak hesaplanmıştır.
9.4
Kamu Kurum ve Sosyal Donatı Alanları
Kente ve Bölgeye hizmet veren veya verme kapasitesine sahip kamu kurum ve donatı
alanları bu plana işlenmişti.
Planları yapılarak faaliyete geçen Alanya L tipi ceza evi yaklaşık 25 ha bir alana sahiptir.
9.5
Mevcut Kullanımı Sürdürülecek alanlar
Planlama alanın %68 lik kısmında alınan kurum ve kuruluş bilgileri, mülkiyet yapısı ve
bitki örtüsü gereği mevcut yapısı ve kullanımı sürdürülecek alandan oluşmaktadır.
Altdaki tabloda detaylı alan kullanım tablosu verilmiştir.
36
Tablo: 4 Revizyon Çevre Düzeni Planı Alan Dağılımı
37
MAHMUTLAR 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN
HÜKÜMLERİ
1. GENEL HÜKÜMLER
1. Bu plan, plan kararları, plan hükümleri ve plan açıklama raporuyla bir bütündür.
2. Bu planın onayından sonra idari sınırlarda olabilecek değişikliklerde, plan değişikliğine
gerek kalmaksızın yeni idari sınırlar geçerli olacaktır.
3. Bu plandan ölçü alınarak uygulama yapılamaz. Bu plan ile belirlenen kentsel gelişme alanı
sınırları imar planı çalışmalarında bu planda projeksiyon nüfuslarına göre belirlenen alansal
büyüklüğü aşmayacak şekilde doğal, yapay ve yasal eşikler çerçevesinde kesinleşir.
4. İmar planlarının yapımı aşamasında; 3194 sayılı İmar Kanunu ve “Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinde” belirtilen ve planların yapımı sırasında temin edilmesi gereken veriler ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilerek bu görüşlerde belirtilen hususlar planlara
yansıtılacaktır.
5. 3621 sayılı Kanunu kapsamına giren alanlarda “Kıyı Kanunu” ve “Kıyı Kanununun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde uygulama yapılacaktır. Kıyılar,
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına
açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
6. Bu planın onayından önce, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun, “Plansız Alanlar İmar
Yönetmeliği” kapsamında ya da dönemin ilgili diğer mevzuatına göre uygulama görmüş
alanların hakları geçerlidir. Bu alanlarda yoğunluk artışı ve kullanım değişikliği getirecek
plan değişikliği/revizyonu yapılamaz.
7. 1/25.000 ölçekli planın onama tarihinden önce mevzuatına uygun olarak onaylanmış ve
plan kararı olarak bu plan kararları ile çelişmeyen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar geçerlidir.
Onaylı 1/1000 ölçekli planı olan alanlarda uygulama onaylı imar planlarına göre yapılır.
Onaylı imar planı ya da onaylı mevzii imar planı dışında arazi kullanma kararı getirilen
alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onanmadan inşaat uygulaması yapılamaz.
Bu plan ile getirilen yeni kullanım kararlarına alt öçekli planlarda, onaylan çevre düzeni
planına göre revizyon yapılmadan herhangi bir imar faaliyetinde bulunulamaz
8. Bu planın onayından önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili idarelerce
onaylanmış alt ölçekli imar planları ile bu planlara göre yapılmış ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre ruhsat almış diğer yapıların hakları saklıdır.
9. Kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan alanlarda hazırlanacak imar planları 3621 sayılı
Kıyı Kanunu ile ilgili diğer yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanarak onaylanacaktır.
10. Sosyal ve teknik altyapının gerektirdiği su depoları, GSM baz istasyonları, arıtma tesisleri,
trafo ve benzeri altyapı kullanımları için konaklama, lojman ve sosyal tesis içermemek ve
ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmak, turistik tesislere ait olan arıtma tesisleri ile su
depoları kendi mülkiyetlerinde olmak ve kıyıda sahil şeridinin 1. Bölümünde kalmamak
şartıyla 1/25000 ölçekli plan değişikliği aranmaksızın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile yapılabilir.
11. Bir kadastral parselin yüzde ellisinden fazlası bu planla bir kentsel kullanım lekesi (konut,
turizm tesis alanı gibi) içerisinde kalıyorsa, alt ölçekli planlarda doğal eşiklerde dikkate
38
alınarak; kurum görüşü alınması şartı ile parselin tamamı için kentsel kullanıma yönelik karar
getirilebilir.
Ancak bu planın onayından sonra tevhit edilerek büyütülen parsellerde bu hüküm
uygulanmaz.
12. İnşaat alanı net imar parseli üzerinden hesaplanır. Plan bütünündeki tüm yapıların Emsal
hesabında “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ndeki Emsal tanımına uyulması zorunludur.
13. Bu plan kapsamında yapılacak tüm yapılara kot; doğal zeminin bozulmasını önleyecek
şekilde binanın oturduğu tabii zeminin köşe kotları ortalamasından verilecektir.
Yapılaşmalarda bitki varlığının bozulmamasına özen gösterilecektir.
14. Planlama alanı içerisinde kalan her türlü yapıya ilişkin mimari projelerde (tadilatlar dahil
olmak üzere) “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
uyulması zorunludur.
15. Taşkın alanlarında, 4373 sayılı “Taşkın Sulara, Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu”
ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Taşkın alanları ile ilgili onaylı jeolojik ve jeoteknik
etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.
16. Bu Planın onayından sonra bu planın ilke ve stratejileri ile plan karar ve hükümlerine
uygun olmak koşulu ile Nazım İmar Planının bütüncül olarak hazırlanması esastır.
17. Bu plan ile tanımlanan planlama alanı içerisinde yer alan meskun yerleşim alanlarında
bulunması olası kentsel, sosyal ve teknik alt yapı alanlarına ilişkin eksik sosyal donatı
alanlarının nazım imar planı çalışmalarında öncelikle mevcut kentsel yerleşik alanlardan
karşılanması gerekmekte olup, karşılanamaması durumunda bu planda tanımlanan kentsel
gelişme alanlarında kentsel yerleşim alanlarının kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarına
ilişkin eksik donatı alanlarının karşılanması zorunludur.
18. Planlama alanı içerisinde imar planları yapılırken 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında kalan alanlar için, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun görüşü alınmak zorundadır.
19. Bu planda orman, tarım alanı, olarak gösterimi yapılmakla beraber bu kullanımların
dışında kaldığı ilgili idaresince/idarelerince tespit edilmiş olan alanlarda; varsa bu planın
onayı öncesinde ilgili mevzuatına uygun olarak onaylanmış imar planı koşulları geçerlidir.
20. Planlama alanı içerisinde dere taşkın sahalarında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün
görüşü doğrultusunda işlem yapılacaktır. Taşkın alanı koruma sınırlarının alt ölçekli planlarda
gösterilmesi zorunludur.
21. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirler Ve Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
22. Yapı adaları içerisinde kalan doğal suyolları; duvar, çit ve bina gibi yapılarla
kesilmeyecektir. Doğal su akışı kontrollü olarak, serbest akışına devam edebilecek nitelikte
direne edilecektir.
23. İmar Planları yapılırken Onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda belirtilen hususlara
uyulacaktır.
24. Orman alanları, 6381 sayılı “Orman Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde
korunacaktır.
25. Bu plandan önce inşa edilmiş olan mevcut yapılar "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerektiğinde belediyesince yaptırılacak
39
jeolojik ve jeoteknik etütler sonucu (ilgili idare tarafından onaylanarak) gerekli görülmesi
halinde takviye edilecektir.
26. Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım vb.
altyapının yer ve güzergâh seçiminde ve doğal gaz boru hatları ve tesislerinde ilgili idarece
onaylanacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarına uyularak gerekli güvenlik önlemleri
alınacaktır.
27. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirletici faaliyetlere kesinlikle izin verilmeyecektir.
28. İçmesuyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan barajların su
kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanları korunacaktır.
29. İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş alanlarda “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği” hükümleri geçerli olup, içme ve kullanma suyu koruma kuşakları içinde kalan
tüm kentsel ve kırsal yerleşmelerin altyapıları öncelikle ele alınıp iyileştirilecektir. Bu
alanlarda yapılacak uygulamalarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.
30. Katı atıkların düzenli toplanması ve depolanması esas olup, bu alanlarda “Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerinde belirlenen kriterler çerçevesinde uygulama yapılacaktır.
31. Planlama Alanı bütününde toplu arıtma sistemlerine geçilmesi konusunda entegre
projelere ağırlık verilecektir.
32. Kentsel gelişme alanlarında ilgili idarelerce;
32.1. Sağlıklı ve yeterli içme kullanma suyunun temini; bu suların dezenfeksiyonun
sağlanması ve buna ilişkin yeni altyapı oluşturulması,
32.2. Kanalizasyon ve atık su, izale ve bertaraf altyapısının usul ve tekniğine uygun olarak
gerekli sıhhi şartlara haiz olacak şekilde inşa edilerek kullanıma verilmesi,
32.3. İnsan sağlığı açısından önem arz eden kemirici nitelikteki haşere kontrolünün ve
mücadelesinin sağlanması ve üremeleri için uygun olan fiziki ortamların yok edilmesi veya en
aza indirilmesi,
32.4. Muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması.
32.5. Halkın yeme, içme, dinlence, eğlence ve konaklama alanlarındaki tesislerin gerekli sıhhi
hijyenik ve teknik şartlara haiz olacak şekilde faaliyet göstermelerinin temini, rutin ve
periyodik kontrollerin yapılması, kontrol sonuçlarına göre gerekli işlemlerin uygulanması
gerekmektedir.
32.6. TS 12576 “Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal
Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları Standardı ’ gereği özürlüler ve yaşlılar için
uygun sokak, cadde, meydan ve yolların tasarlanması.
33. İmar planında, arazi ve arsa düzenlemeleri; 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri
doğrultusunda yapılacaktır. Bu uygulamalar yapılıp onaylanmadan yapı ruhsatı verilemez.
34. Kadastral parseller imar parseline dönüştürülmeden inşaat uygulaması yapılamaz.
35. Uygulama imar planında, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen alanlar kamu
eline geçmeden inşaat uygulamasına geçilemez.
40
36. Bu plan kapsamındaki mimari projelerde 04.04.1991 gün ve TS:9111 sayılı TSE Teknik
Kurulu Kararı ile belirlenen "Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi
Kuralları" na ilişkin iç mekân mimari standartları göz önüne alınmak suretiyle, bedensel
özürlü insanların, yeni yapılacak turizm yapılarını, resmi kurum ve kuruluşlara ait yapıları ve
umumi binaları kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi mecburidir.
37. İnşaat emsali imar parseli üzerinden hesaplanır. Eğimden ve kot farkından dolayı kat
kazanılamaz. Topografyadan kaynaklanan zorunluluklardan dolayı zemin kotu altında kat
yapılması halinde bu kat emsale dâhildir.
38. PLANDA YER ALMAYAN KONULARDA YASAL DÜZENLEMELERE
UYULMASI PLANDA VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN
KONULARDA, ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ YAPIMI VE
UYGULANMASINDA, KONUSU VE İLGİSİNE GÖRE;
- 3194 SAYILI İMAR KANUNU,
- 3621/ 3830 SAYILI KIYI KANUNU,
- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
- 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU,
- 2634/4957 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU,
- 2863/5226 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU,
- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA,
644 ve 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER,
- 2872/5491 SAYILI ÇEVRE KANUNU,
- 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
HAKKINDA KANUN,
- 6831/3373 SAYILI ORMAN KANUNU,
- 2873 SAYILI MİLLİ PARKLAR KANUNU,
- 4342 SAYILI MERA KANUNU,
- 5403, SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNU,
- 4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU,
- 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU,
- 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU
- 2565 SAYILI ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU,
- 3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HK.
KANUN,
- 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU,
- 775 SAYILI GECEKONDU KANUNU,
- 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU,
41
- 3213/5995 SAYILI MADEN KANUNU,
- 2920 SAYILI TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU,
- 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU,
- 6085 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU,
- KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA
YÖNETMELİK,
- ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ,
- ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN
KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ,
- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK,
- MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ ,
VE YERLEŞME, YAPILAŞMA, PLANLAMA VE UYGULAMA İLGİLİ KANUN,
YÖNETMELİK, VB. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAK, PLANLAMA İLKE VE
ESASLARINA, TEKNİK KURALLARA UYGUNLUK SAĞLANACAKTIR.
2. ARAZİ KULLANIMI KARARLARI
2.1. KENTSEL YERLEŞME ALANLARI
Bu planın onayından önce mevzuata uygun olarak onaylanmış ve bu planda gösterilmemiş
mevzii imar planları geçerlidir.
2.1.1. Kentsel Yerleşik Alanlar
Bu planın onama tarihinden önce ilgili idarece onanan, bu planla aykırı olmayan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları geçerlidir.
Bu plana aykırı olan alanlar; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planları, revizyon planı yapılarak bu planla uyumlu hale getirilmesi zorunludur.
YOĞUNLUK ARALIKLARINA GÖRE NÜFUS YAPI YOĞUNLUĞU DÖNÜŞÜM TABLOSU
YOĞUNLUK ARALIĞI
YAPI YOĞUNLUĞU
(E=KAKS)
1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇDP
DÜŞÜK
90-125 k/ha
0.75-1.05
ORTA
126-210 k/ha
1.06-1.75
YÜKSEK
211 k/ha ve üstü
1.76-.2.10
2.1.2.Kentsel Gelişme Alanları
Düşük yoğunlukta Kentsel Gelişme Alanlarda Brüt Yoğunluk 90-125 k/ha kişi/ha'dır, yapı
yoğunluğu ise 0.75-1.05 ’dir.
2.1.3.Kırsal Nitelikli Yerleşik Alanlar (KYA); kurum görüşleri alınarak nazım ve uygulama
imar planları yapılacak alanlardır. Bu alanlarda Brüt Yoğunluk 70-85 k/ha kişi/ha'dır, yapı
yoğunluğu ise 0.40-0.50 ’dir.
2.1.4.Düzenlenecek Alanlar (D); kurum görüşleri alınarak, bu doğrultu da alt ölçekli plan
kararları düzenlenecek alanlardır.
42
2.2. SANAYİALANLARI
2.2.1. 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili Yönetmeliği ”ne uygun olarak, çevre
ve sağlık koşulları gözetilerek toplu olarak yer almaları öngörülen, her türlü orta ve büyük
ölçekli sanayi tesisleri ve ya işletmelerinin yer aldığı alanlardır.
2.2.2. Bu alanlarda, “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve
Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Kullanılması, Yok
Edilmesi, Denetlenmesi Esaslarına İlişkin Tüzük”te tanımlanan maddelerin üretimi, atık
bertarafı ve depolanmasına yönelik tesisler yer alamaz.
2.2.3. Bu tesislere ilişkin yer seçimi, izin ve ruhsata ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili
mevzuat doğrultusunda yapılacak olup, yapılanma koşulları imar planlarında belirlenecektir.
Söz konusu tesis alanları amacı dışında kullanılamaz.
2.2.4. Bu alanlarda yer alacak tesislerin çevresel etki değerlendirmesine (ÇED) tabi olması
halinde, ÇED Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
2.2.5. Bu alanlarda kurulacak sanayi ve depolama tesislerinde, türlerine göre "İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" uyarınca,tesis mülkiyeti içerisinde sağlık koruma
bandı bırakılacaktır.
2.2.6. Bu alanlarda çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınacak önlemler ile birlikte, atık
suların bertarafında “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nin “Teknik Usuller Tebliği”nde
belirtilen kriterler sağlanacaktır.
2.2.7. Bu planın onayından önce, kentsel yerleşme alanları içinde veya dışında yer seçmiş ve
mevzuata uygun olarak onaylanmış imar planı bulunan sanayi alanlarında, mevcut plan
koşulları geçerli olup, bu alanlarda yoğunluk artışı ve sanayi türü değişikliği getirecek plan
değişikliği/revizyonu tevsi yapılamaz.
2.2.8. Sanayi kullanımının ekonomik ömrünü doldurmasından sonra, bu alanlar kentsel
yerleşme alanları içinde yer seçmiş ise özel planlama alanlarındaki kullanımlar yer alabilir;
kentsel yerleşme alanlarının ve mücavir alanlarının dışında yer seçmiş ise kırsal yerleşme
alanlarındaki kullanımlar yer alabilir.
2.2.9. Bu planın onayından sonra, ihtiyaç duyulabilecek olan sanayi alanları, öncelikle toprak
niteliğinin düşük olduğu alanlarda, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve ilgili
kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınarak, Organize Sanayi Bölgesi statüsünde veya
minimum 50 hektar alana sahip olacak sanayi alanları şeklinde oluşabilecektir. İlgili
idaresince belirlenecek bu tür alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşüne sunulacaktır.
Talebin uygun görülmesi halinde bu planda değişiklik yapılacaktır.
2.3. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ
3.3.1. Küçük ölçekte, çevre kirliliği etkileri olmayan, onarım ve imalat yapan işletmelerin
olarak yer aldığı çalışma alanlarıdır.
3.3.2. Küçük sanayi sitelerinde, küçük sanayi iş yerleri, yönetim binası, çırak okulu, satış
yerleri, ibadet tesisleri, sosyal tesisler, alt yapı tesisleri yer alabilir.
2.4. TARIM ALANLARI
Bu plana aykırı olup; tarım görüşü olmamasına rağmen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları olan alanlarda revizyon imar planı yapılarak bu planla
uyumlu hale getirilmesi zorunludur.
2.4.1. Tarımsal Amaçlı Yapılar: toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre
nitelikte olmayan hayvancılık,(besicilik) ve su üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak
43
tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, sütçülük),üreticinin bitkisel üretime
bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un
değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik
atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibariyle hasattan sonra iki saat
içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu
ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesislerdir. Entegre
nitelikte olmayan soğuk hava depoları da bu kapsamdadır.
2.4.2. Tarım alanlarında yapılacak ifraz işlemlerinde 5403 sayılı Kanun ve bu Kanuna
istinaden çıkarılmış yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.
2.4.3. Tarım dışı kullanım taleplerinin, öncelikle niteliği en düşük tarım alanlarında
değerlendirilmesi esastır.
2.4.4. Tarımsal amaçlı yapılar kullanım amacı dışında kullanılamaz ve dönüştürülemez.
2.4.5. Eğitim, sağlık gibi sosyal ve teknik altyapı tesisleri için gerekli alanların kentsel
alanlardan karşılanamaması halinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, öncelikle
marjinal tarım arazilerinde yer seçilmesi kaydıyla uygulama yapılabilir.
2.4.6. Nitelikli tarım toprakları ile fiilen sulanan veya sulama projeleri ilgili kuruluşlar
tarafından hazırlanmış ve yatırım programına alınmış / alınacak tarım topraklarının tarımsal
üretim amaçlı korunması esastır. Nitelikli tarım alanlarında, mutlak tarım arazileri, özel ürün
arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri için 5403 sayılı yasada öngörülen ifraz
koşulları geçerli olacaktır.
2.4.7. Tarım alanlarında uygulamalar bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşullarını
aşmamak kaydıyla, 3194 sayılı imar kanunu; "Plansız alanlar Yönetmeliği” nin 6.bölüm’ünde
belirtilen esaslara göre yapılır.
2.4.8. 5403 sayılı Kanun'un geçici 1. Maddesi uyarınca tarım kullanımı dışına çıkarılmış
alanlarda bu planın marjinal tarım arazilerine ilişkin hükümleri uygulanır.
2.4.9. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı taleplerinde, 5403 sayılı "Toprak Koruma ve
Arazi Kullanım Kanunu" çerçevesinde işlem yapılacaktır.
2.4.10. Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların
bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında her tür
gerçek ve tüzel kişiliklerin yapacağı entegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100
büyükbaş, 200 küçükbaş 50.000 adet kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen
sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma
Emsali (E) % 50 oranında arttırılabilir.
2.5.Tarımsal Arazi Sınıfları
2.5.1.Mutlak Tarım Arazileri
Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar, 1.15 Maddesindeki tanımlar çerçevesinde yapılabilir.
Bu alanlarda; emsal E: 0.05'dir.
Bir parsel üzerinde müştemilat hariç birden fazla yapı yapılamaz. Müştemilat binaları inşaat
alanına dâhildir. Bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm bulunabilir.
Çiftçinin barınabileceği konut yapılması durumunda maks İnşaat alanı 75 m2’yi geçemez. Bu
yapılar, tarımsal amaçlı yapılar için belirlenmiş emsal değerine dâhildir.
Tarım alanlarında bu koşullara uygun yapılan yapılar, amacı dışında kullanılamaz.
2.5.2 Dikili Tarım Arazileri
Bu alanlarda;
Emsal (E): 0.05’dur.
Çiftçinin barınabileceği konut yapılması durumunda maks. İnşaat alanı 75 m2’yi geçemez.
44
Tarım alanlarında bu koşullara uygun yapılan yapılar, amacı dışında kullanılamaz.
Bu alanlarda örtü altı tarım yapılması durumunda sera yapıları emsale dahil değildir.
2.5.3. Özel Ürün Arazileri
Bu alanlarda; 3.4.2. Maddesindeki koşullar geçerlidir.
2.5.4. Örtü Altı Tarım Arazileri
Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar 1.15 Maddesindeki tanımlar çerçevesinde yapılabilir.
Bu alanlarda; emsal E: 0.05'dir.
Bir parsel üzerinde müştemilat hariç birden fazla yapı yapılamaz. Müştemilat binaları inşaat
alanına dâhildir. Bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm bulunabilir.
Çiftçinin barınabileceği konut yapılması durumunda maks. İnşaat alanı 75 m2’yi geçemez. Bu
yapılar, tarımsal amaçlı yapılar için belirlenmiş emsal değerine dâhildir.
Tarım alanlarında bu koşullara uygun yapılan yapılar, amacı dışında kullanılamaz.
Seralar emsale dâhil değildir.
2.5.5.Marjinal Tarım Arazileri
Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar 1.15 Maddesindeki tanımlar çerçevesinde yapılabilir.
Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı marjinal tarım arazilerinde
karşılanabilir.
Bu alanlarda; emsal E: 0.10'dir.
Çiftçinin barınabileceği konut yapılması durumunda maks İnşaat alanı 100 m2’yi geçemez.
Bu yapılar, tarımsal amaçlı yapılar ile yukarıda belirtilen tesisler için belirlenmiş emsal
değerine dâhildir.
Bu alanlarda örtü altı tarım yapılması durumunda sera yapıları emsale dahil değildir.
2.6. TURİZM ALANLARI
2.6.1.Turizm Konut Tercihli Yerleşme Alanlarında; alt ölçekli imar planlarında yer alan karar
ve koşullara göre turizm tesisleri, turizm amaçlı ticaret ya da konut yapılabilir.
2.6.2. Golf Turizmi Alanlarında; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 25.07.2014 tarihinde
onaylanan Mahmutlar – Gökçebelen Turizm Merkezi 1. Etap Çevre Düzeni Planı plan
hükümleri geçerlidir.
2.7. ORMAN ALANLARI
2.7.1. Bu planda "orman alanı" olarak gösterilen alanlar, devlet ormanları, hükmi şahsiyeti
haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanları, ağaçlık/
ağaçlandırılacak alanlar olup, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır.
2.7.2. Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro sınırları esas
alınır.
2.7.3. Planda hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın orman mülkiyetinde olan ve Orman
Genel Müdürlüğü’ne tahsisi yapılan alanlar, bakanlığın ve ilgili kurumların görüşlerinin ve
ilgili izinlerin alınması kaydıyla, çevre düzeni planı değişikliğine gerek kalmaksızın tahsis
süresi dâhilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir.
2.7.4. Orman alanları içinde, özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil edilmiş) alanlarda
sadece konut, tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılar yer alabilir; müştemilatlar emsale dâhildir.
‘2.4. TARIM ALANLARI’ plan hükümleri geçerlidir.
2.7.5. Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin b bendine konu orman vasfını yitirmiş alanlarda
hukuki durumda olabilecek değişikliklerin sonucuna göre orman genel müdürlüğü görüşü
45
öncelikli olmak üzere, plan yapımına dair görüş alınan ilgili tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının görüşlerini almak kaydıyla, bu planda belirlenen nüfus projeksiyonu, emsal ve
yoğunluk değerleri aşılmadan çevre düzeni planı tadilatı yapılmaksızın alt ölçekli planlar
yapılabilir.
2.8. ÇAYIR VE MERA ALANLARI
Bu alanlarda 5178/4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında uygulama yapılacaktır.
Planda mera olarak gösterilmiş alanlarda, Mera Kanunu dışında ve özel mülkiyete konu
alanlar bulunması durumunda ‘2.4. TARIM ALANLARI’ plan hükümleri uyarınca uygulama
yapılabilir.
2.9. SOSYAL DONATI ALANLARI
(EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARI )
2.9.1. Eğitim Tesis Alanları
Eğitim tesisleri kentsel yerleşme alanlarında yapılabilir. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili
yönetmelik hükümlerinde belirtilen standartlara uyulacaktır. Yapılanma koşulları alt ölçekli
planlar da belirlenecektir.
2.9.2. Sağlık Tesis Alanları
Sağlık tesis alanları kentsel yerleşme alanlarında yapılabilir. Hastane ve sağlık kuruluşlarına
ait tesisler, zorunlu arıtma ve atık depolama tesisleri Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurum ve
kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda yapılacaktır.
Sağlık tesisleri konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerinde
belirtilen standartlara uyulacaktır.
2.9.3. Kültür ve Spor Alanları
Bu planın amaç ve ilkeleri, genel uygulama hükümleri doğrultusunda ilgili kurum ve
kuruluşların uygun görüşü alınarak kullanıma açılacak alanlardır. Bu alanlar nüfusun
ihtiyaçlarına göre alt ölçekli planlarla düzenlenecektir.
2.10. SİT ALANLARI
Mevcut Sit alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun ilke
kararları uyarınca:
2.10.1. I. Derece arkeolojik sit alanları:
Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda:
Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez ve imar planlarında aynen korunacak sit alanları
olarak belirtilir. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yapılar dışındaki mevcut yapılar
zaman içinde yıkılarak sit alanı dışındaki hazine arazilerine veya kamulaştırılacak diğer
arazilere taşınacak ,bu hususta ortaya çıkacak sorunlar için Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun Kararı alınacaktır.
Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, ağaçlandırılmaya gidilmeyecek, yalnızca sınırlı mevsimlik
tarımsal faaliyete devam edilebilecektir.
I. Derece Arkeolojik Sit Alanları olarak belirlenen höyük ve tümülüslerde toprağın
sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yasaklanacak, ağaçlandırmaya gidilmeyecek,
yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir.
Her türlü kazı yapılması önlenecek ( Bilimsel amaçlı olanların dışında ) toprak, taş
alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer vs. gibi ocaklar açılmayacaktır.
46
Zorunlu durumlarda, ilgili resmi ve özel kuruluşlarca dikilecek direkler ,açılacak su kanalları
,boru hatları, karayolları yapımı vb. gibi uygulamalar için Koruma Kurulu’ndan özel izin
alınacaktır.
Bu gibi alanlarda sit sınırları sınır taşları veya tel örgüler ile belirlenecek kamuoyu yaratma
amacıyla Kültür Bakanlığı tarafından tanıtıcı levhalar konulacaktır, ayrıca koruyucu önlem
almak üzere bu alanlar için bekçi sağlanması konusunda yerel yönetimlerce gerekli önlemler
alınacaktır.
Turistik önemi olan I.derece arkeolojik alanlarda herhangi bir hafriyat yapılmadan gezi yolu
veya meydan tanzimi ve otopark yapılabilmesi için Koruma Kurulu’nun izni alınacaktır.
2.11. SU TOPLAMA HAVZALARI, İÇME VE KULLANMA SUYU KORUMA
KUŞAKLARI, YERALTI SUYU KAYNAKLARI
2.11.1. Suyun dengeli kullanımı esastır. Su kullanımında suyun verimli kullanılması
sağlanacaktır. Havzada su kaynaklarının korunmasına ilişkin yapılacak çalışmalar Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından
sağlanacaktır.
2.11.2. İçme ve kullanma suyu temin edilen Kıta İçi Yüzeysel Su kaynaklarının korunmasında
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
2.11.3. Yeraltı su kaynaklarının fiziksel, kimyasal, biyolojik ve bakteriyolojik özelliklerini
olumsuz yönde etkileyecek atıksu deşarjına izin verilemez.
2.12. ATIKSU ARITMA TESİSİ VE KATI ATIK DEPOLAMA, MEZBAHA VE
DİĞER BERTARAF TESİS ALANLARI
2.12.1. Çevre düzeni planı bütünü içinde her türlü atıkların ilgili mevzuatta belirtilen
standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve/veya bertaraf edilmesi zorunludur.
2.12.2. Çevre Düzeni Planı bütünü içinde kimyasal, tıbbi, tehlikeli atıkların, katı atıkların
kaynağında ayrı toplanması, bunların deponi alanlarına taşınması, transfer istasyonlarının
kurulması, geri kazanım ile ilgili işlemlerin yürütülmesini kapsayan atık yönetimi sisteminin
kurulması ile ilgili çalışmalar Çevre ve Orman Bakanlığı, Valilikler, Belediyeler tarafından
tamamlanarak işlemler buna göre yürütülecektir.
Planlama alanı içerisinde mahalli idarelerce oluşturulacak hizmet birlikleri, katı atık yönetim
sisteminin kurulmasını üstlenebilirler. Yönetim sistemi kuruluncaya kadar Katı Atıkların,
Kimyasal Atıkların ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelikleri hükümleri geçerlidir.
2.12.3. Bu planın genel kullanım, koruma ve gelişme ilke ve hedefleri çerçevesinde, ilgili
kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda ilgili mevzuat uyarınca yer tespiti ve uygulaması
yapılacaktır.
2.12.4. Atık Depolama Tesisinde taban izolasyonu sağlanacaktır. Sızıntı sularının yeraltı
sularına ve toprağa sızarak kirlilik oluşturmaları önlenecektir. Ayrıca işletme sırasında açığa
çıkacak gaz emisyonlarının gaz toplama sistemi ile toplanması sağlanacaktır.
2.12.5. Planlama Bölgesinde bulunan yüzeysel su kaynaklarının su kalitesinin olumsuz yönde
etkilenmesini önlemek amacıyla, atık sularını akarsu, toprak v.b. alıcı ortama veren ve nüfusu
yoğun olan ilçe ve mahalle belediyelerinin kanalizasyon sistemleri tamamlanacak ve
kanalizasyon sisteminin sonlandığı noktada atık su arıtma tesisleri inşa edilecektir.
2.13. ARITMA TESİSİ ALANLARI
2.13.1. Çevre Düzeni Planı bütünü içinde her türlü sıvı atıkların ilgili mevzuatta belirtilen
standartları sağlayacak şekilde arıtılması ve / veya bertaraf edilmesi zorunludur. Bu alanların
yer seçim ve uygulaması bu planın ilkeleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
47
alınarak belediyeler, kurum ve kuruluşlar, mahalli idare hizmet birlikleri tarafından
yapılabilir.
2.13.2. Arıtma Tesisi Alanlarının yer seçimi ve uygulaması, bu planın genel kullanım, koruma
ve gelişme ilke ve hedefleri çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri
alınarak belediyeler, kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan/oluşturulacak Birlikler
vasıtasıyla yapılabilir.
2.14. ULAŞIM
2.14.1. Karayolları
6085 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu” ve “Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler Ve
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” ile 5576/5015 sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve
ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
2.14.2. Denizyolları
Bu alanlarda 3830/3621 sayılı “Kıyı Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri ile yürürlükteki diğer
mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
2.14.2.1. İskeleler
İskeleler hangi özel, tüzel kişi veya kamu kuruluşları tarafından yapılırsa yapılsın özel
mülkiyete konu olamaz, kamu kullanımına açık tutulur, hiçbir şekilde kapatılamaz, yolcu
geçişi engellenemez, kapı yapılamaz, üzerine gölgelik çardak veya kapalı hacim konulamaz.
2.15. KARAYOLU KENARINDA YAPILACAK YAPI VE TESİSLER
2.15.1. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki karayolu güzergâhlarındaki
yapılaşmalarda, belirlenmiş olan standartlardan az olmamak üzere, yapı yaklaşma mesafesi
bırakılacaktır.
2.15.2. Karayolları genel müdürlüğü tarafından planlanacak yeni devlet yollarının kent içi
geçişlerinde; kamulaştırma sınırının, o yolun çevreye vereceği olumsuzlukları göz önüne
alacak şekilde geniş tutulması sağlanacaktır.
2.15.3. Karayolu servis alanlarında, akaryakıt ve LPG istasyonları, servis istasyonu,
konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler ile teşhire ve
ticarete yönelik mağazalar yer alabilir. Bu amaçlı yapılacak yapılarda, ilgili kurum ve
kuruluşların uygun görüşlerinin alınması zorunludur. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
yapılmadan uygulama yapılamaz.
2.16. AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARI
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında yapılacak tesislerde,
2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu” ve “Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler ve
Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” ile 5576/5015 sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve ilgili
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
2.16.1. Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve LPG
istasyonları ile bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna
hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu alanlarda yapılacak imar planları ilgili kurum ve kuruluş
görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik yapılmaksızın ilgili idaresince onaylanabilir.
Bu alanlarda yapılanma koşulları: Maks. Emsal= 0.40
Yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü= 5.000 m2.olacaktır.
2.16.2.Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu dışındaki güzergahlarda ve köy yollarında,
mevzuata uygun olmak koşulu ile akaryakıt ve LPG istasyonları yapılabilir. Bu alanlarda
yapılacak imar planları ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik
yapılmaksızın ilgili idaresince onaylanabilir.
48
Bu alanlarda yapılanma koşulları: Maks. Emsal= 0.20
Yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü= 2.000 m2.olacaktır.
2.17. OTOGAR ALANI
Bu planın amaç ve ilkeleri, genel uygulama hükümleri doğrultusunda ilgili kurum ve
kuruluşların uygun görüşü alınarak kullanıma açılacak alandır. Bu alan nüfusun ihtiyaçlarına
göre alt ölçekli planlarla düzenlenecektir.
49
Download

alanya ilçesi mahmutlar mahallesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni