1
LIŠKA PŘÍRODOPISNÁ
1.
Koně patří do řádu lichokopytníků. Kolik prstů mají na jedné noze ?
2.
Spánek je pro každého živočicha fyziologickou nutností. Kolik času denně průměrně prospí žirafy?
A
4h
B
1h
C
20minut
D
6h
3.
Jak se říká skupinám buněk u rostlin?
4.
5.
A
B
C
D
vakuoly
cytoplazma
tkáně
pletiva
A
B
C
D
živočichové
rostliny
jednobuněčné houby
houby
A
B
C
D
na korýše, hlavatce
na plže,mlže,hlavonožce
na slimáky,hlemýždě
na škeble,chobotnice
A
B
C
D
křižák
pokoutník
vodouch
sklípkan
A
B
C
D
psoun prérijní
kočka domácí
fretka
puma
Co jsou to kvasinky?
Jak dělíme měkkýše?
6.
Který pavouk si nedělá pavučiny?
7.
Které z těchto zvířat nepatří do řádu šelmy?
2
Pro ty, kteří ještě nenavštívili kontrolu č. 3:
Lišku najdete dle azimutu a vzdálenosti.
Vzorec pro výpočet naleznete na kontrole č.3
do kterého dosaďte následující koeficienty :
A3 = 150
L3 = -55
Pro ty, kteří již navštívili kontrolu č. 3 a mají
již koeficienty A2, L2:
Liška se nachází na stromě (nutno povylézt).
Strom naleznete dle azimutu a vzdálenosti.
Vzorec pro výpočet :
Azimut :
180 + A2
Vzdálenost [m]:
300 + L2
Výchozí místo je, kde právě stojíte ☺
2,3
LIŠKA AZIMUTOVÁ (strom)
(společná)
V autobuse se veze 7 děvčat a řidič.
Každé děvče má 7 ruksaků.
V každém ruksaku je 7 velkých koček.
Každá kočka má sebou 7 malých kočiček.
OTÁZKA : Kolik nohou je v autobuse ?
3
Pro ty, kteří ještě nenavštívili kontrolu č. 2 :
Lišku najdete dle azimutu a vzdálenosti.
Vzorec pro výpočet naleznete na kontrole č. 2
do kterého dosaďte následující koeficienty :
A2 = -40
L2 = -50
Pro ty, kteří již navštívili kontrolu č. 2 a mají
již koeficienty A3, L3:
Liška se nachází na stromě (nutno povylézt).
Strom naleznete dle azimutu a vzdálenosti.
Vzorec pro výpočet :
Azimut :
100 + A3
Vzdálenost [m] :
200 + L3
Výchozí místo je, kde právě stojíte ☺
4
LIŠKA PEXESOVÁ
OBOUSTRANNÉ PEXESO
V okruhu o poloměru cca 10m od tohoto místa
se na viditelných místech nachází oboustranná
Pexesa. Každé oboustranné pexeso má číslo.
V oblasti je celkem neznámý počet shodných
párů Pexes. Ne všechny jsou však párové
(některé nemají bratříčka ☺).
Vašim úkolem je najít co nejvíce z obou stran
shodných Pexes, a zapsat jejich dvojice čísel.
V průkazu k předepsanému číslu (vlevo) zapište
shodného bratříčka (vpravo).
Nezapomeňte se dívat na pexesa z obou stran !
Součet všech čísel ze všech nalezených
správných párů je 150. Tak budete mít jistotu, že
máte všechny.
Tato kontrola je společná s dětskou Liškou, tak
se nenechte zahanbit děckama ☺
5
1.
LIŠKA MATEMATICKÁ
Derivace lineárni funkce je:
2.
Jaká je délka přepony pravoúhlého trojúhelníka s
délkami odvěsen 12 a 9 ?
3.
Komplexní číslo má část reálnou a :
4.
Kolik je logaritmus 27 o základu 3 ?
5.
Dalibor Gut a jeho manželka jdou do divadla se
svými třemi dětmi. Jejich sedadla jsou v jedné
řadě všechny vedle sebe. Kolika různými způsoby
se mohou na sedadlech rozmístit:
6.
Negace výroku "opiji se a bude mi špatně" je
výrok:
7.
A
B
C
lineární funkce
konstanta
polynom
D
kvadratická funkce
A
imaginární
B
C
D
nereálnou
iracionální
absolutní
A
B
C
neopiji se a budu zvracet
opiji se a přesto mi nebude špatně
neopiji se nebo mi nebude špatně
D
E
špatně mi bude i když se neopiji
neopiji se a nebude mi špatně
A
B
nauky o komplexních číslech
kombinatoriky
C
nauky o funkcích
D
planimetrie
Variace s opakováním je pojem z:
6
1.
Který světadíl je největší ?
2.
Který z krajů je největší?
3.
Která je nejstarší CHKO v ČR z nabízených?
4.
Jaká je nejvyšší přehradní hráz v ČR?
5.
6.
7.
LIŠKA ZEMĚPISNÁ
A
B
C
D
Jižní Amerika
Evropa
Asie
Afrika
A
B
C
D
Jihočeský
Zlínský
Středočeský
Ústecký
A
B
C
D
Beskydy
Český Ráj
Kokořínsko
Šumava
A
B
C
D
Slapy
Orlík
Dalešice
Brněnská přehrada
A
B
C
D
E
Úslava
Střela
Úhlava
Radbuza
Mže
A
B
C
D
E
Filipíny
Francie
Etiopie
Irán
Něměcko
Která řeka NEprotéká městem Plzeň:
Která země má nejmenší počet obyvatel ?
Jaké procento číní rozloha Evropy z celého povrchu Země ?
A
B
C
D
E
5%
8%
2%
6%
9%
7
1.
2.
3.
4.
5.
LIŠKA CHEMICKÁ
Sloučenina dvou molekul monomeru se
nazývá
A
B
C
D
dimer
izomer
bimer
monomer
A
B
uhlovodany
sacharidy
C
D
E
uhlohydráty
karbohydráty
bikarbonáty
Která sloučenina mezi uvedené nepatří
Jaký je vzorec měděnky (po oxidaci měděné střechy)
A
CuSO5
B
CuCO3
C
Cu(NO3)2
D
ZnSO4
E
ZnSO3
Který z uvedených vzorců je vzorec methanolu?
A
C2H5OH
B
CH3OH
C
CH3COOH
D
C2H6OH
Které chemické prvky (kovy alkalických zemin) v sobě skrývá věta: Běžela Magda Caňonem,
Srazila Banány Ramenem?
A
Bór, Mangan, Vápník, Stroncium,
Baryum, Radium
B
Berylium, Hořčík, Vápník, Stroncium,
Baryum, Radium
C
D
Berylium, Mangan, Uhlík, Stroncium,
Baryum, Radium
Bór, Hořčík, Vápník, Síra, Baryum,
Radium
8
LIŠKA FYZIKÁLNÍ
1.
Změna objemu v důsledku mechanického nebo tepelného působení se jmenuje
A
diletence
B
dilatace
C
dilatence
D
dilace
2.
Tepelný děj při němž nenastává výměna mezi plynem a okolím se nazývá:
A
izobarický
B
adiabatický
C
izotermický
D
izochorický
3.
Jiný název pro neustálý, neuspořádaný pohyb částic
je?
A
Brucknerův pohyb
B
Braunův pohyb.
C
Barův pohyb
4.
5.
6.
D
Braunerův pohyb
A
B
C
D
kvantovou mechaniku
fotolelektrický jev
teorii relativity
teorii gravitace
Albert Einstein dostal Nobelovu cenu za
....
Vzorec pro dráhu rovnoměrně zrychleného pohybu
je :
A
B
C
D
s=a/v
s=1/2at²
s=2at²
s=at
Co to je Sublimace
A
B
C
D
když se plynné látky mění na kapalné
když se plynné látky mění na pevnou látku
přeměna pevných látek na látky plynné
přeměna pevných látek na látky kapalné
1.
2.
3.
9
Jaké je povolání Helenky Vondráčkové
A
poslankyně
B
zpěvačka
C
meteoroložka
D
učitelka
E
porodní asistentka
Kolikrát se stal Lišák Karel Berndt vítězem Honu na Lišku ?
A
10
B
15
C
12
D
20
E
18
V kterém roce trio polárníků Vladimír Weigner, Jaroslav Pavlíček a Miroslav Jakeš přešlo jako první na světě zimní
Grónsko bez cizí pomoci ?
A
1980
B
1984
C
1978
D
1987
E
1991
4.
Mrazík je:
5.
Jaké je jméno Čecha, který jako druhý získal Nobelovu cenu:
A
Jaroslav Heyrovský
B
Miroslav Heyrovský
C
Jaroslav Seifert
D
Michal Seifert
E
Oto Wichterle
6.
A
B
C
D
E
oblíbený žertovný seriál z prostředí Tyrolských Alp
oblíbený pocit člověka po ztrátě zaměstnání
oblíbená sovětská pohádka z ruského prostředí
oblíbená přezdívka Martina Mráze
oblíbený mechanizmus státu k fixaci vkladů občanů
Jak se jmenuje slavné sousoší od Josefa Václava Myslbeka inspirované rukopisem Královédvorským ?
A
B
C
D
E
F
7.
LIŠKA OSOBNOSTNÍ
Hostivít a Mnata
Vojen a Mnislav
Oldřich a Slavoj
Slavoj a Záboj
Oldřich a Alena
Eva a Marie
Jak se jmenoval(a) 1. mluvčí Charty 77 v roce 1978 ?
A
B
C
D
E
F
Karel Šabata
Jiří Šabata
Jan Šabata
Ludmila Šabatová
Tereza Šabatová
Jaroslav Šabata
10
LIŠKA FILMOVÁ
Přiřaďte názvy filmů k textu :
A
Nu nepotěšil jste mne, ale ani já vás nepotěším…
1
Slavnosti sněženek
B
Láska patří k mládí, jako mládí k socialismu a žárlivost, ta
ošklivá sestra lásky, je buržoazní přežitek, který nemá v
naší společnosti co dělat …
2
Postřižiny
C
Pan Ješita se ptá, jesli je to daleko. Řekněte mu, že tam
bude, coby dup. Coby dup, coby, dup, to je takový
překladatelský oříšek ...
3
Samotáři
D
Tak dost !… Kde jste se zas tak ožrali ? Měli byste se oba
léčit! ... Tak, to je ta moje nová družka. .. Vyměnil jsem ji
za obraz. Krajinka v zimním hávu.
4
Nuda v Brně
E
Pracující lid bdí a potrestá každého, kdo mu bude stát v
cestě!
5
Černí baroni
F
Zabili ho ? Jo, ale ty ostatní taky. Jen ten jediný si mohl
říct :" Byl jsem v žitě"
6
Jáchyme, hoď ho do stroje
G
.. Ty Oli, bacha je dost labilní. To je evidentní tady z toho
"š" ve slově: "souloš" má úplně jinej sklon než tady: "kdyš
jsem tě viděl poprvé"…
7
Pupendo
H
Soudruhu kapitáne, která loď zahájila palbu na zimní
palác? … Tak to vím opět naprosto přesně. Byl to křižník
Potěmkin. Od té doby a na jeho počest soudruzi v SSSR
staví potěmkinovy vesnice.
8
Jak básníci přicházejí o iluze
I
Takže… komunismus je svinstvo, a bolševici jsou svině. ..a
napiš: kromě Míli Břečky … a to ti klidně podepíšu...
9
Tankový prapor
J
Donalde, slezte z toho lustru. Vidím vás.
10
Jak svět přichází o básníky
K
… ale určitě je tahle země pěkně zkurvená. … No, to
každopádně… Ostatně jako jakákoliv jiná země...
11
Marečku, podejte mi pero
L
Loďka je dlouhá, vesla jsou krátký, pojď Milko milá
poplujem zpátky. Poplujem dál, mi poplujem dál, tam v
zelený, v zelený háj ...
12
Vrchní prchni
11
LIŠKA HOUBIČKOVÁ
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
Přiřaďte obrázky k názvům
A. Klouzek obecný
B. Hřib satan
C. Křemenáč březový
D. Smrž obecný
8.
E.
F.
G.
H.
Ryzec hnědý
Muchomůrka zelená
Kozák březový
Čirůvka májovka
12
LIŠKA ZVÍŘÁTKOVÁ
1.
4.
2.
5.
3.
6.
Přiřaďte obrázky k názvům
A.
B.
C.
D.
Potkan
Myš polní
Morče
Hraboš polní
E.
F.
G.
H.
Psoun stepní
Krtek
Krysa obecná
Kapybara
LIŠKA HISTORICKÁ
13
1.
Idea o sjednocení všech slovanských národů se nazývá:
A proslavismus
B austroslavismus
C panslavismus
D multislavismus
2.
Jak se jmenoval poslední Přemyslovec na českém trůně ?
3.
Kdy proběhla první pražská
defenestrace?
A
B
C
D
1417
1419
1420
1421
A
B
C
D
na Vyšehradě
na Tetíně
v kostele Sv. Klimenta
ve Staré Boleslavi
4.
Kde byla zavražděna Sv. Ludmila?
5.
Přiřaďte řecké mytologické postavy a jejich poslání:
A posel bohů
1 Hádes
B bůh moří
2 Áres
C bůh podsvětí
3 Hermes
D bůh války
4 Dionýsos
E bůh ohně a kovářské práce
5 Poseidon
F bůh vína
6 Hefaistos
LIŠKA NOTOVÁ
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Přiřaďte noty k názvům skladeb:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Kde domov můj (hymna)
Saxána (Dívka na koštěti)
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš (K.Gott)
Humoreska (A.Dvořák)
Yesterday (Beatles)
Já jsem z Kutné Hory (lidovka)
15
LIŠKA MÍSTOPISNÁ
1.
Která z následujících osobností se narodila na Kokořínsku ?
A
Karel Jaromír Erben
B
Josef Kajetán Tyl
C
Josef Václav Radecký
D
Josef Ladislav Píč
E
František Ladislav Čelakovský
2.
Kdo založil hrad Kokořín ?
A
Adam z Valdštejna
B
Hynek Berka z Dubé
C
Záviš z Falknštejna
D
Jindřich z Lipé
E
Jan Lucemburský
3.
Ve Vojtěchově v rodině sládka místního pivovaru se narodila jedna ze dvou
prvních lékařek v Čechách. Jak se jmenovala ?
A
Bohuslava Kecková
B
Josefína Janatková
C
Karla Suslová
D
Anna Bayerová
E
Božena Frýdlová
4.
5.
Která z následujícíh postav nemá spojitost s Kokořínskem ?
A
Ladka
B
Oront
C
Torstenson
D
Petrovští
E
Babinský
F
Grobián
Kokořínský rodák je i Václav Bolemír Nebeský, který byl velmi blízkým přítelem
Boženy Němcové. Kde se přesně narodil ?
A
Janova Ves
B
Osinalice
C
Nové Dvory
D
Mšeno
E
Konrádov
F
Dolní Vidim
16
LIŠKA CIMRMANOVA I.
Z jaké Cimrmanovy opery pochází následující sloka ? : „Miloval jsem děvče krásné, měla oči tuze
vlasy měla jako len, na políčku plela len"
1. krásné,
A
Panama
B V chaloupky stínu
C Uhlířské Janovice
D
Maralík
2. Učastnil se Cimrman 2. Olympijských her v r. 1900 ?
A Ne, onemocněl, zánětem žil.
B
Ne, odmítl, neboť by tím proslavil nenáviděné Rakousko-Uhersko.
C Ano, jako zanícený divák
Ano, ale medaile nepřevzal, neb by tím proslavil nenáviděné
D
Rakousko-Uhersko
Z které Cimrmanovy povídky pochází následující pasáž ?: “Víc než krejcar mi nedávejte, nechci se vrátit
3. mezi tu bohatou pakáž.”
A
Umělkyně
B Přenošené dítě
C Hrabě lidumil
D Starobinec
4. Jak poznáte typického představitele Cimrmanovy Zirkularschule ?
A Hraje zásadně bez smyčce
B Hraje zásadně za kobylkou
C Hraje zásadně bez kobylky
D Hraje odlišnou skladbu než orchestr, aniž by si toho kdo všimnul
Kolik lekcí dal učitel hudby Jedlička (houslista třetího nálevu) málému Járu Cimrmanovi (poslední lekce
5. byla osudová), po které se Cimrman přestal houslově rozvíjet ?
LIŠKA IQ
18
1. Doplňte číslo místo otazníku?
2. Součet každé linie pěti čísel je 20.
Které číslo dosadíte místo otazníku?
3. Každý symbol má
určitou hodnotu.
Logickou úvahou dosaďte
správné číslo místo
otazníku?
4. Kolika způsoby můžete dosáhnout 123
bodů na tomto terči. Použijte jenom 3 šipky.
Každé šipka dopadne vždy na jedno pole a
žádná šipka nesmí spadnout na zem. Každé
pole můžete použít vícekrát v jednotlivých
řadách hodů, ale stejná řada čísel může být
použita jenom v jednom pořadí (tj. trojhod
11-60-23 je stejný jako 23-11-60).
19
LIŠKA KYTIČKOVÁ
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
Přiřaďte obrázky k názvům
A.
B.
C.
D.
Vlčí bob mnoholistý
Čekanka obecná
Chrpa polní
Jetel plazivý
E.
F.
G.
H.
Hořec bezlodyžný
Kakost bahenní
Jitrocel prostřední
Violka psí
20
1.
Mont Blanc měří :
A
B
C
D
LIŠKA HOROLEZECKÁ I
4810m
4823m
4848m
4881m
2.
Kdo byl první Čechoslovák na Everestu byl:
A
Zoltán Demján
B
Miroslav Šmíd
C
Jozef Psotka
D
Leopold Súlovský
3.
Vilém Heckel zahynul v roce 1970 pod Huascaránem. Ve kterém to
bylo státě?
4.
Nejvyšší hora Ruska se jmenuje podle:
A
milovaného vůdce
B
milovaného umělce
C
milovaného zřízení
D
třídního nepřítele
5.
Starosta a Starostová jsou v:
A
Skaláku
B
Adršpachu
C
Příhrazech
D
Teplických skalách
21
LIŠKA CIMRMANOVA II.
Jak se jmenuje psychodramatický výstup, který má v podtitulu: ”Zdravotní scénka pro žárlivou vdovu,
1. hypochondra a ostýchavce“ ?
A V chaloupky stínu dobře
B Pro vdovičku
C Nestyda Hausner
D Elektrická sesle
2. V jakém pořadí svolával náčelník polární výpravu ?
náčelník Karel Němec, lékárník Vojtěch Šofr, pomocný učitel Václav
Poustka, potah Varel Frištenský
náčelník Karel Němec, potah Varel Frištenský, lékárník Vojtěch Šofr,
B
pomocný učitel Václav Poustka
náčelník Karel Němec, potah Varel Frištenský, pomocný učitel Václav
C
Poustka, lékárník Vojtěch Šofr
náčelník Karel Němec, pomocný učitel Václav Poustka, lékárník
D
Vojtěch Šofr, potah Varel Frištenský
A
Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Cimrmanovu filosofickou tezi napadající vulgární
3. materialismus ?
A Pravda – nepřesná, zpřesňujeme pravdu
B Víme vše: nevíme nic
C Nepřesný omyl - krok stranou
D Stažené kalhoty
Která kapitola z deníku české polární výpravy následuje za kapitolou „Frištenský simuluje pooperační
4. slabost“ ?
A Simulant dostal na pamětnou
B Zdařilá operace
C Táhni a srůstej
D Bloudíme v mlze
5. Která z následujícíh postav ze hry Akt je povoláním sexuolog ?
A Bedřich Síra
B Ladislav Pýcha
C Josef Turnovský
D Karel Zeithaml
22
LIŠKA HOROLEZECKÁ II
1.
4.
2.
5.
3.
6.
Přiřaďte obrázky k názvům
A.
B.
C.
D.
E.
Nanga Parbat
Kapelník
Faraon
Ama Dablam
Eiger
F.
G.
H.
I.
J.
Gerlachovský štít
Kobyla
Hefaistos
Anapurna
Starosta
23
LIŠKA VESMÍRNÁ
1.
Který první Američan letěl do vesmíru ?
2.
Nejjasnější hvězdy ze tří souhvězdí letní oblohy tvoří
takzvaný „letní trojúhelník“, seskupení, které pomáhá
při orientaci. Jsou to souhvězdí:
A
B
C
D
B
C
D
Velká medvědice, Drak,
Kassiopea
Labuť, Orel, Lyra
Velký pes, Malý pes, Orion
Orel, Drak, Malý Pes
A
B
C
D
12,5°
23,5°
67°
17,5°
A
B
C
D
astronomická jednotka
světelný rok
parsek
2x 1013 km
A
B
C
D
Bootes major
Ursa major
Canis major
Zeman major
A
B
C
D
planeta
ztužený tuk
planetka
kometa
A
B
C
D
Trinnity
Curiosity
Land Rover
Explorer
A
3.
4.
5.
John Glenn
Neil Armstrong
Buzz Aldrin
Alan Shepard
Výška Polárky nad obzorem souvisí se zeměpisnou
šířkou pozorovacího stanoviště. V jaké výšce můžeme
pozorovat Polárku na obratníku Raka?
Která z uvedených astronomických vzdálenosti je
největší?
Jak se nazývá latinsky souhvězdí Velký vůz
6.
Co je to ceres?
7.
Jak se jmenuje vozítko, které se teď prohání po Marsu ?
24
LIŠKA CITÁTŮ SLAVNÝCH
Přiřaďte jména autorů k jejich citátům :
A
Lidský život se točí pouze kolem sexuality. Na
tom se nic nezměnilo a nezmění
1
Karel Havlíček
Borovský
B
Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích
2
Francesco Petrarca
C
Revoluce není žádná večerní párty.
3
Vladimír Iljič Lenin
D
Jediný prostředek, jak život snést - považovat
ho za krásný.
4
Napoleon Bonaparte
E
Socialismus nebo smrt!
5
Sigmund Freud
F
Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek
na příděl
6
Archimedes
Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě
G Pánbůh potrestá…
7
Pythagoras
H
Užitečni idioti se poperou, aby nám dodali i
provaz, na kterém je poté pověsíme.
8
Fidel Castro
I
Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty,
které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.
9
John Lennon
J
Přislibujte si mne, vyhrožujte si mne, přece
zrádcem nebudu !
10
Mao Ce-Tung
K
Ať děláš co děláš, poslední kapka vždycky
padne do kalhot.
11
Jára Cimrman
L
Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit
pravdu neuvěřitelnou
12
Winston Churchill
Download

null