2015
Belletici Öğretmenlik
1
YASAL DAYANAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu, (11/08/1982 tarih ve 2698 S.K.)
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği,
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (Madde 74)
M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Madde 92)
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Karar, Madde 13 (1/12/2006-2006/11350 sayılı BKK)
M.E.B. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. (Md. 55)
Çorum İdare Mahkemesinin 2007/576 sayılı kararı)
(Rehber öğretmen Belleticilik görevi alamaz)
Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2007/802 sayılı kararı)
(Derse giren Nöbetçi Belletici Öğretmen 6 saat belletici ücreti alamaz)
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 23/10/2009 tarihli ve 9405 sayılı “Geçici
öğrenci barınmaları” konulu yazıları.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 26/10/2009 tarihli ve 9440 sayılı
“Tereddüt Edilen Hususlar” konulu yazıları.
İlköğretim Genel Müdürlüğü’ nün 27/06/2007 tarihli ve 11296 sayılı
genelgeleri.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 30/01/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı
“Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi” konulu genelgeleri.
(Rehber öğretmen Belleticilik görevi alamaz)
27/02/2007 tarihli ve 2007/19 Nolu Genelge
2
M.E.B. Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği
Belletici öğretmen görevlendirilmesi
MADDE 92- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin yeme,
yatma, dinlenme, eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri
hizmetlerin yürütülmesi için ilgili mevzuatı doğrultusunda belletici
öğretmen görevlendirilir.
(2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından,
okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın
karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki
ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar
arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla
görevlendirilir. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde
sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında
görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.
BELLETİCİ NASIL BELİRLENİR? (Ortaöğretim)
 a) Öncelikle aynı okulda görevli öğretmenler arasından,
b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması/ihtiyacın
karşılanmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki
(ayni ilçedeki-ayni ildeki) diğer eğitim kurumlarında görevli
istekli (dilekçe verenler) öğretmenler arasından, (Okul
Öncesi,ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli)
 c) Her iki durumda da ihtiyaç karşılanmazsa sırasıyla
yerleşim birimindeki, ilçedeki ildeki öğretmenler arasından
res’en görevlendirilir. (Bakınız 30/01/2013 tarihli ve 2013-3
sayılı genelge)
 Res’ en görevlendirmenin MEM yetkililerince yapılması
gerektiği değerlendirilmektedir.
KİMLER BELLETİCİ OLUR?
 Eğitim kurumlarında görevli öğretmenler
(Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim
kurumlarında görevli bulunan kadrolu
öğretmenler)
 İhtiyaç halinde YİBO’larda görevli kadrolu
ana sınıfı öğretmenleri, ve Rehber
Öğretmenler
 Asker öğretmenler ,(İsterlerse)
 (ancak Ücret alamazlar)
KİMLER BELLETİCİ OLAMAZ?












Her derece ve türdeki okul müdürleri,
Her derece ve türdeki okul müdür vekilleri,
Müdür başyardımcıları,
Müdür yardımcıları,
Rehber öğretmenler,(RHY madde 55-Mahkeme kararları var,
Ek ders ücreti karşılığı derse giren (ücretli) öğretmenler, (Resmi görevi
olmayanlar, emekliler)
Dilekçe vererek hizmet yılından dolayı nöbetten düşen öğretmenler,
Hamile öğretmenler,(istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve
doğum sonrasında bir yıl süreyle )
Kadrosuz Usta Öğreticiler,
Hizmetliler,
Memurlar,
Pansiyonun bulunduğu il dışında görevli bulunan öğretmenler,
Rehber Öğretmen Belleticilik Görevi Yapar
mı?
 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin
 Verilemeyecek Görevler başlıklı Madde 55 Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve
psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik
danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet
ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki
hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev
verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak
atanmalarına engel teşkil etmez. “ hükmü uyarınca
verilmez. Verilmeyeceği yönünde mahkeme
kararları da bulunmaktadır.
BELLETİCİLİK GÖREVİ NE KADAR SÜRER?
 Belleticiler haftada en az iki gün ve 24 saat süreyle
nöbet tutarlar.
 Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ nin 10.maddesi
uyarınca okul Müdürü tarafından düzenlenen İç
Yönergede yer alan saatte başlar-biter)
 Nöbet bir önceki nöbetçi belletici öğretmenden
pansiyonun tümü kontrol edilerek teslim alınır ve
durum nöbet defterine yazılarak rapor edilir.
BELLETİCİ GÖREVLENDİRME İŞ VE İŞLEMLERİ
NASIL YAPILIR?
 Belletici öğretmen Devlet Memurları Şikayet ve Müracaat
Yönetmeliği eki olan Ek-1 form dilekçe ile ilgili pansiyonlu
okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurur.
 Okul müdürü iki nüsha olarak doldurduğu Belletici
Öğretmen Teklif Formunu bağlı bulunduğu il-ilçe millî
eğitim müdürlüğüne üst yazı ekinde gönderir.
 İl-İlçe Millî Eğitim Müdüründen alınan onayla
görevlendirme yapılmış olur.
 Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız
öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek
öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda
hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen
gösterilir
RESEN BELLETİCİ GÖREVLENDİREBİLİR Mİ?
 EVET..
 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 92:
 (2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler
arasından, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması
ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı
yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim
kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar
arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim
müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki durumda
da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim
yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli
öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.
BİR GÜNDE KAÇ BELLETİCİ GÖREV ALABİLİR?
 Bu sayı pansiyonda barınan parasız/paralı yatılı
öğrenci sayısıyla ilgilidir. (OPY Madde 10/2) Özel
eğitim okulları dışındaki diğer okullarda bir günde;
 50 öğrenciye kadar 1,
 51-100 öğrenciye kadar 2,
 101 ve daha fazla öğrenci için 3
belletici öğretmen görevlendirilmesi
esastır.
BELLETİCİNİN AMİRİ KİMDİR?
 Elbette disiplin amiri okul
müdürüdür. Ancak belletici
öğretmenler belleticilik göreviyle ilgili
olarak pansiyondan sorumlu müdür
yardımcısına karşı sorumludur. Okul
Pansiyon Yönergesinde belirtilen
görevleri yerine getirmekle de
yükümlüdürler.
BELLETİCİLİK ÜCRETİ NE KADARDIR?
 Belletici Öğretmene her bir belleticilik görevi için günde 4




saat gündüz ek ders ücreti ödenir.
Nöbetçi Belletici öğretmenlere her bir görev için ise 6 saat
gündüz ek ders ücreti ödenir. 24 saat sürecek olan nöbeti
boyunca kendi okulunda veya görevli olduğu bir başka
okulda bir veya birden fazla derse girmesi halinde
(Pansiyon iç yönergesindeki görevlerini yapması şartıyla) ek
ders ücreti kesilmez, 6 saat olarak ödenir. Belleticilik
görevine karşılık ayda en fazla 48 saat ek ders ücreti ödenir.
Nöbetçi Belletici öğretmenler belletici öğretmenler
arasından okul müdürü tarafından seçilir ve
belletici/nöbetçi belletici öğretmenlerin görevleri yazılı
olarak ilgililere tebliğ edilir.
Nöbetçi Belleticiler arasında nöbet devir -teslimi görevi
Pansiyon Nöbet Defteri ile yapılır.
Asker öğretmenlere belleticilik ücreti ödenmez..
BELLETİCİNİN GÖREVLERİ NELERDİR? 1
 Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri
şunlardır.
a. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında
eğitimleri ile ilgilenmek.
b.Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etütlerde
sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde
onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları
güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,
c. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve
gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,
d. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında
bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde
yemek yemelerini sağlamak,
e. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli
olarak yapılmasını sağlamak,
f. Etüt aralarında öğrencileri gözetimi altında
bulundurmak,
g. Etütlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili
müdür yardımcısına vermek,
BELLETİCİNİN GÖREVLERİ NELERDİR? 2
 h.Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve
idarecilere bildirmek,
i.Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan
iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
j. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip,
durumları ile ilgilenmek,
k. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek,
ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını
önlemek,
l. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları
yazmak,
m. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre
çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde
hazır bulunmak,
n. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine
zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri
yapmak.
 Muayene ve Teslim Alma Komisyonunda görev almak,
BELLETİCİ PANSİYONDA ÜCRETSİZ YEMEK
YİYEBİLİR Mİ?






Evet..
Okul müdürü,
Pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı,
Belleticiler, (Görevli oldukları günlerde)
Memur
Hizmetliler
pansiyon tabelasına dâhil edilerek ücretsiz yemek
yerler.
BELLETİCİ ÖĞRETMEN DERSE GİREBİLİR Mİ?
 Belletici olarak görevlendirilen
öğretmenler, bu görevlerini
aksatmadan aynı günlerde dersi varsa
okulundaki derslerine girebilir,
 Belletici öğretmen, her iki görev
karşılığı (Ders Görevi ve Belleticilik
Görevi) ek ders ücretinden ayrı ayrı
yararlandırılır.
Okul Pansiyonlarında Öğrenciler Geçici
olarak barınabilir mi?
 Hayır..
 Okul Pansiyonlarında;
 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)
sonucunda Bakanlıkça yerleştirilenler,
 İl-İlçelerce yapılan Mahalli Sınav sonucu
yerleştirilenler,
 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız
Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’ nin
17 ve 18.maddesi uyarınca yerleştirilenler dışında
hiç kimse “Geçici”, “Misafir” vb. adlar altında okul
pansiyonlarında barındırılamaz..
BELLETİCİ ÜCRETİ HANGİ MADDEYE GÖRE
ÖDENİR?
 Belleticilik görevi (MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE
İLİŞKİN KARAR)
 MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme,
yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin
yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her
belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat
süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir.
Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda
ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.
 (2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı
belleticilik görevi verilmez.
 Aynı okulun pansiyonunun kız ve erkek olarak iki bağımsız
bölümde bulunması gerekçesiyle bir günde 3'den fazla belletici
görevlendirilemez.
NÖBETÇİ BELLETİCİ NE KADAR ÜCRET ALIR?
 Ücret hesabı =Aylık Katsayı*140 gösterge*Saat sayısı







formülü ile bulunur.
2014-1.dönem Örnek;
Aylık Ücret =0,076791*140*48=516,04 TL (Brüt)
Bu miktardan Gelir Vergisi +Damga Vergisi kesilir..
2007/19 Nolu Genelge Madde 1 :
Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında
kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile
hazırlık ve planlama, planlama ve bakım onarım,öğrenci sosyal ve
kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında
ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna
bakılmaksızın gündüz
öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir
Not :Net ücret hesabı için Web Sitemizin Excel Tahakkuk Programları
arasında yer alan Kişisel Ek ders Ücreti Hesaplama programından
yararlanabilirsiniz.
BELLETİCİ ÖĞRETMEN PANSİYONDA
KALABİLİR Mİ?
 Belletici öğretmen isterse, okulun imkânlarına göre
belletici olarak görevli olduğu zamanla sınırlı olmak
üzere pansiyonda kalabilir. Sürekli olarak kalamaz.
 Nöbetçi Belletici Öğretmen ise 24 saat boyunca görevli
olduğundan pansiyonda kalmak (yatmak) zorundadır.
 Okul Pansiyonları Yönetmeliği 5.maddesinde
“Pansiyonlarda, parasız ve paralı- yatılı öğrenciler ile
kapsamına giren görevliler ve Millî Eğitim Bakanlığınca izin
verilenler dışında hiç kimse barındırılamaz” hükmü gereği
okul pansiyonlarında PYBS , Mahalli Sınav ve Sınavsız
geçişle yerleştirilen Parasız/Paralı yatılı öğrenciler ve
Belletici öğretmenler (Görev günleri hariç) dışında hiç bir
kimse geçici veya sürekli olarak barındırılamaz.
Download