Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
POZICIJA
1
700000 PRIHODI
1.215.900,00
1.286.200,00
1,06
235.800,00
235.800,00
1,00
3.600,00
3.600,00
1,00
600,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
600,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
1,00
1,00
1,00
2.000,00
2.000,00
1,00
3.000,00
3.000,00
1,00
100,00
100,00
1,00
32.000,00
32.000,00
1,00
195.000,00
195.000,00
1,00
10.000,00
10.000,00
1,00
185.000,00
100
185.000,00
100,00
1,00
100
70.100,00
100,00
70.100,00
1,00
Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i
imovine i prihodi od pozitivnih
721000 kursnih razlika
8.000,00
8.000,00
1,00
Prihodi od iznajmljivan po prostora i
721122 ostale materijalne imovine
7.000,00
7000,00
1,00
1.000,00
1000,00
1,00
62.100,00
62.100,00
1,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
5000,00
7000,00
7000,00
1,00
1,00
1,00
10.000,00
10000,00
1,00
2.000,00
2000,00
1,00
4.000,00
4000,00
1,00
100,00
100,00
1,00
5.000,00
5000,00
1,00
710000 PORESKI PRIHODI
711000 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća
711110
711200
711211
714000
Porez na dobit pojedinaca (zaostale
obaveze)
Porez na dobit preduzeća
Porez na dobit
Porez na imovinu
714111 Porez na imovinu
714121 Porez na naslijeđe i darove
Porez na promet nepokretnosti od
714131 fizičkih lica
Domaći porez na dobra i usluge
715000 (zaostale uplate)
716000 Porez na dohodak
717000 Prihodi od indirektnih poreza
Prihodi od indirektnih poreza koji
717131 pripadaju Direkciji cesta
717141
719000
719114
720000
Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju jedinicama lokalne
samouprave
Ostali porezi
Poseban porez na plaću za zaštitu od
prir. i dr. nesreća
NEPORESKI PRIHODI
721211 Prihodi od kamate na depozite u banci
Naknade i takse i prihodi od pružanja
722000 javnih usluga
722131 Općinske adm. takse
722321 Općinske komunalne takse
722431 Naknada za dodjeljeno zemljište
722515 Naknada za korištenje podataka katastra
Naknada za upotrebu cesta za vozila
722531 pravnih lica
Naknada za upotrebu cesta za vozila
722532 građana
Naknada za korištenje opće korisne
722541 funkcije šuma (zaostale uplate)
Poseban porez za zaštitu od prir.nesreća 722581 osnovica neto plata
1,00
Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
POZICIJA
1
Posebna naknada za zaštitu od prir.
722582 nesreća –druge samostalne djelatnosti
2.000,00
2.000,00
1,00
20.000,00
545.000,00
20000,00
1,00
585.300,00
1,07
35.000,00
37.500,00
1,07
500.000,00
10.000,00
365.000,00
500.000,00
47.800,00
395.000,00
1,00
4,78
812212 Primljeni transferi od Federacije
265.000,00
295.000,00
812214 Primljeni transferi od Kantona
100.000,00
100.000,00
Neiskorištena finasijska sredstva iz
591111 predhodnih god
132.000,00
Naknada iz funkcion. premije osiguranja
od autoodgovornosti za vatrogasne
722584 jedinice
722791 ostale neplanirane uplate
730000 TEKUĆI TRANSFERI
Primljeni tekući transferi od Federacije
732112 BiH
Primljeni tekući transferi od BPK-a
732114 Goražde
732116 Primljeni tekući transferi od općina
810000 KAPITALNI PRIMICI
812200 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
UKUPNO
1.347.900,00
1.286.200,00
0,95
Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 3/2
2
3
4
POZICIJA
1
RASHODI
Kod
POZICIJA
1
600000 RASHODI
0,00
#DIV/0!
610000 Tekući rashodi
930.300,00
855.700,00
0,92
611000 Plate i naknade troškova zaposlenih
520.700,00
507.800,00
0,98
611100 Bruto plaće i naknade plaće
430.000,00
430.000,00
1,00
611200 Naknade troškova zaposlenih
90.700,00
77.800,00
0,86
611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao
12.500,00
11.500,00
0,92
611221 Naknada za topli obrok tokom rada
611224 Regres za godišnji odmor
53.000,00
11.700,00
50.000,00
11.300,00
0,94
0,97
611225 Otpremnina za odlazak u penziju i
611227 Pomoć u slučaju smrti
12.500,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
0,32
1,00
612000 Doprinosi poslodavca
45.000,00
45.000,00
1,00
45.000,00
191.600,00
45.000,00
186.400,00
1,00
8.000,00
9.000,00
1,13
-
200,00
#DIV/0!
612110 Doprinosi na teret poslodavca
613000 Izdaci za materijal i usluge
613100 Putni troškovi
613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sred.
613113
613115
613115-1
613115-2
0,97
Putovanja - lična vozila u zemlji
Troškovi dnevnica
Troškovi dnevnica - Općinske službe
Troškovi dnevnica - Općinsko vijeće
Troškovi dnevnica i prevoza u
613125 inostranstvu
613191 Ostale naknade putnih i dr. troškova
613200 Izdaci za energiju
7.000,00
6.000,00
1.000,00
300,00
7.000,00
6000,00
1000,00
#DIV/0!
1,00
1.000,00
0
40.500,00
1000,00
500,00
40.500,00
1,00
#DIV/0!
613211
613214
613215
613216
613300
Izdaci za električnu energiju
Izdaci za ugalj
Izdaci za drvo
Izdaci za plin
Izdaci za komunalne usluge
35.000,00
5.000,00
200,00
300
32.800,00
35000,00
5000,00
200,00
300,00
26.000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,79
613310 Izdaci za komunikacije
613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju
12.000,00
5.000,00
12.000,00
5000,00
1,00
613324 Izdaci za usluge održavanja čistoće
613329 Ostale komunalne usluge
613400 Nabavka materijala
11.000,00
4.800,00
12.000,00
0,00
9000,00
15.400,00
0,00
1,88
1,28
5.000,00
7000,00
1,40
613411 Izdaci za obrasce i papir
1,00
Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
POZICIJA
1
613412 Izdaci za kompjuterski materijal
613413 Izdaci za obrazovanje kadrova
Materijal za dekoraciju službenih
613415 prostorija
613416 Sitni inventar
613482 Hrana i prehrambeni materijal
613484 Materijal za čišćenje
5.000,00
0,00
5000,00
700,00
1,00
#DIV/0!
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
200,00
500,00
1000,00
1000,00
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00
1,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva
12.000,00
12.000,00
1,00
Gorivo za prevoz
Prevoz robe
Registracija motornih vozila
Izdaci za prevoz ljudi
Izdaci za tekuće održavanje
9.000,00
0
2.000,00
1.000,00
3.500,00
8000,00
1000,00
2000,00
1000,00
3.500,00
0,89
#DIV/0!
1,00
1,00
613711 Opravka i održavanje zgrada
613712 Opravka i održavanje opreme
613713 Opravka i održavanje vozila
Opravka i održavanje cesta, željeznica i
613714 mostova
Ostalo održavanje cesta, željeznica i
613714-1 mostova
613724 Usluge održavanja puteva
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1000,00
1000,00
1500,00
1,00
1,00
#DIV/0!
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
0,00
0,00
8.300,00
8.300,00
1,00
2.800,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
74.500,00
2800,00
1000,00
2000,00
2500,00
71.700,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1.000,00
0,00
1000,00
#DIV/0!
1,00
3.000,00
5.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
5000,00
1500,00
0,00
700,00
500,00
0,00
1,00
1,00
1,00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
0,00
613974-1 Izdaci za rad komisija - Općinske službe
4.000,00
4.000,00
613974-2 Izdaci za rad komisija - Općinsko vijeće
Izdaci za naknade skupštinskim
613975 zastupnicima
4.000,00
3.000,00
47.500,00
47.500,00
Ostali izdaci za druge samostalne
613976 djelatnosti i povremeni samostalni rad
10.000,00
7.000,00
613510
613522
613523
613524
613700
613800 Izdaci osiguranja i bankarske usluge
613811
613813
613814
613822
613900
Osiguranje imovine
Osiguranje vozila
Osiguranje uposlenih
Usluge bankarstva
Ugovorene usluge
613911 Usluge medija
613912 Štamparske usluge
Usluge javnog informisanja i odnosa sa
613913 javnošću
613914 Usluge reprezentacije
613915 Ostale stručne usluge
613919 Ostali izdaci za informisanje
613922 Usluge stručnog obrazovanja
613924 Izdaci za stručne ispite
613962 Troškovi sudskih sporova
613974 Izdaci za rad komisija
1,00
0,96
Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
POZICIJA
1
613983 Porez za zaštitu od nepog.
2.500,00
2.500,00
1,00
613991 Ostale nepomenute usluge
4.000,00
4.000,00
1,00
173.000,00
116.500,00
0,67
54.000,00
50.500,00
0,94
614117 Tekući transferi mjesnim zajednicama
614121 Transfer za kulturu
6.000,00
36.000,00
6000,00
1,00
28.000,00
0,78
614121-1 Transfer za manifestaciju “Ustik. Ljeto”
25.000,00
20000,00
0,74
2.000,00
1000,00
0,50
9.000,00
0,00
8.000,00
6000,00
1000,00
0,67
#DIV/0!
3.000,00
0,00
2000,00
1000,00
0,38
1.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,29
#DIV/0!
4.000,00
13500,00
3,38
0
37.000,00
0,00
14.000,00
#DIV/0!
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3000,00
5000,00
3000,00
2000,00
0,60
1,00
1,00
0,67
21.000,00
1000,00
0,05
14.000,00
9.000,00
0,64
614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi
Tekući transferi i drugim nivoima
614100 vlasti
614121-2 Ostale kult.manifestacije
Grebak, Zebina šuma, Reintegracija
614121-3 Općine
614121-4 KUD "Polet"
614122 Transfer za sport
614122-1 Auto-trka na brdskim stazama
614122-2 NK "Kolina"
614122-3 Ostali transferi za sport
Transfer za općinsku izbornu
614124 komisiju
Ostali namjenski transferi drugim
614129 nivoima vlasti
614200 Tekući transferi pojedincima
614232
614233
614234
614239
614241
614300
Izdaci za invalide, ranjene borce i
porodice
Izdaci za raseljena lica
Isplata stipendija
Ostali grantovi pojedincima
Tranfer za posebne namjene elementarne nepogode
Tekući transferi neprofitnim
organizacijama
0,38
Tekući transferi neprofitnim
614311 organizacijama (javni poziv)
614324 Transfer udruženjima UDB
Subvencije javnim preduzećima i
614400 poljop. peoiz.
9.000,00
5.000,00
4000,00
5000,00
0,44
1,00
68.000,00
43.000,00
0,63
614411 Subvencije javnim preduzećima
53.000,00
35.000,00
0,66
614411-1 Subvencija JKP"Ušće"
614411-2 SubvencijaDomu zdravlja Ustikolina
614411-3 Subvencija JU Obdanište
Subvencije poljoprivrednoj
614414 proizvodnji
21.000,00
12.000,00
20.000,00
23000,00
10000,00
2000,00
1,10
0,83
0,15
15.000,00
8.000,00
5.000,00
5000,00
0,53
1,00
10.000,00
407.600,00
3000,00
426.500,00
614414-1 Podsticaj za poljoprivredu
614414-2 Učešće u proektu navodnjavanja Cvilina
821000 Kapitalni izdaci
0,30
1,05
Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
POZICIJA
1
821111 Nabavka zemljišta
821224 Digitalizacija katastra
821225 Obnova gradske geodetske mreže
0,00
0,00
1.000,00
8000,00
0,00
1000,00
#DIV/0!
#DIV/0!
1,00
821311 Nabavka namještaja za Općinu
821312 Kompjuterska oprema
Servisiranje i kalibracija geodetske
821314 opreme
Nabavka i održavanje softverskih
821315 aplikacija
821321 Motorna vozila
821361 Nabavka mašina, uređaja i alata
0,00
1.000,00
0,00
500,00
#DIV/0!
0,50
1.000,00
1000,00
1,00
1.000,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
2,00
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
1.000,00
5.600,00
1000,00
1000,00
2000,00
#DIV/0!
1,00
0,36
17.000,00
10000,00
0,59
380.000,00
395.000,00
1,04
0,00
10.000,00
5.000,00
4.000,00
1.347.900,00
1.286.200,00
821340 Elektronska i fotografska oprema
821372 Inventar
821383 Nabavka opreme za CZ-u
821521 Studije izvodljivosti i projektovanja
Rekonstrukcija i investicijsko
821600 održavanje
821600-1 Zimsko održavanje puteva
531100 Budžetska rezerva Općine
UKUPNO
#DIV/0!
0,40
Član 3.
Izdaci budžetskih korisnika u uznosu od 1.286.200,00 KM raspoređuju se po
funkcionalnoj klisifikaciji kako slijedi
RASHODI KORISNIKA PO FUNKCINALNOJ
METODI
BUDŽET
2013
BUDŽET
2014
I. AKTIVNOSTI OPĆINSKIH SLUŽBI
1
Bruto plaće
2
Doprinosi na teret poslodavca
3
Naknada za prevoz na posao
4
Topli obrok
5
Regres za godišnji odmor
6
Otpremnina za penziju
1
430.000,00
45.000,00
12.500,00
53.000,00
11.700,00
12.500,00
2
430.000,00
45.000,00
11.500,00
50.000,00
11.300,00
4.000,00
3
1,00
1,00
0,92
0,94
0,96
0,32
Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
POZICIJA
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pomoć u slučaju smrti
ili invalidnosti
Naknada za rad komisija
Naknada skupštinski
zastupnicima
Naknade za rad komisija
Općinskog vijeća
1.000,00
4.000,00
1.000,00
4.000,00
1,00
1,00
47.500,00
47.500,00
1,00
Putni toškovi
Izdaci za električnu energiju
Izdaci za drva i ugalj
Izdaci za vodu i kanalizaciju
Izdaci za telefonske i
PTT usluge
Izdaci za obrasce i
papir (kancelarijski materijal)
Izdaci za obrazovanje
kadrova
Izdaci za kompjuterski
materijal
4.000,00
8.000,00
35.000,00
5.200,00
5.000,00
3.000,00
9.000,00
35.000,00
5.200,00
5.000,00
0,75
1,12
1,00
1,00
1,00
12.000,00
12.000,00
1,00
5.000,00
7.000,00
1,40
Materijal za čišćenje
Nabavka materijala
za kafe kuhinju
Troškovi nabavke goriva i
maziva
Usluge prevoza
Registracija motornih vozila
Osiguranje imovine
Materijal za opravku i
održavanje opreme
Materijal za opravku i
održavanje zgrada
Materijal za opravku i
održavanje vozila
Osiguranje vozila
Usluge bankarstva i
platnog prometa
Štamparske usluge
Usluge medija
Usluge informisanja
Usluge reprezentacije
Porez za zaštitu od nepogoda
Ostale nepomenute usluge
Kompjuterske usluge
Troškovi sudskih sporova
Grant Općinskoj
izbornoj komisiji
Budžetska rezerva Općine
Ostali izdaci za informisanje
UKUPNO
II. AKTIVNOST OBRAZOVANJA
-
700,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
1,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00
2.800,00
8.000,00
1.000,00
2.000,00
2.800,00
0,88
1,00
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
1,00
1.000,00
1.000,00
1,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1,00
1,00
2.500,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
4.000,00
2.500,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
2.500,00
4.000,00
2.000,00
-
1,00
1,00
13.500,00
4.000,00
744.000,00
3,40
0,40
4.000,00
10.000,00
748.700,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
POZICIJA
1
1.
2.
Stipendije stidentima
J.U. Obdanište
UKUPNO
III. AKTIVNOSTI ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDI
1.
Podsticaj za poljoprivredu
2.
Učešće u navod. Cvilina
UKUPNO
IV. AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA
Izdaci za vojne invalide,
ranjene borce i porodice
poginulih boraca
1.
2.
3.
4.
5.
Izdaci za održivi povratak
Transfer udruženjima
građana - UDB
Transfer za naselja
pogođena nepogodama
Pomoć u slučaju
smrti ili invalidnosti
UKUPNO
V. STAMBENO-KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Studije izvodljiv.,
projektne pripeme
i projektovanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
JKP Ušće I D.zdrav.
Nabavka motornih vozila
Grantovi mjesnim zajednicama
Izdaci za usluge
održavanja čistoće
Rekonstrukcija i investicijsko
održavanje
Materijal za opravku i
održavanje puteva
Usluge održavanja
puteva
3.000,00
20.000,00
23.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
1,00
0,10
0,26
5.000,00
3.000,00
8.000,00
1,00
0,30
0,53
5.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
0,60
1,00
5.000,00
5.000,00
1,00
21.000,00
1.000,00
0,04
1.000,00
37.000,00
1.000,00
15.000,00
1,00
0,40
17.000,00
33.000,00
6.000,00
10.000,00
33.000,00
6.000,00
0,57
5.000,00
10.000,00
15.000,00
11.000,00
380.000,00
-
395.000,00
1,00
1,00
1,03
-
447.000,00
5.000,00
8.000,00
457.000,00
1,01
VI. KULTURNE, REKRACIONE I RELIGIJSKE AKTIVNOSTI
1.
Grantovi udruženjima
8.000,00
2.
Transfer za kulturu
36.000,00
3.
Transfer za sport
8.000,00
9.000,00
28.000,00
3.000,00
1,12
0,77
0,38
Zimsko održavanje puteva
Nabavka zemljišta
UKUPNO
Kod
Budžet 2013.god.
Budžet 2014
Indeks 4/2
2
3
4
POZICIJA
1
UKUPNO
40.000,00
0,76
VII. RASHODI KOJI NISU KVALIFIKOVANI PO GLAVNIM GRUPAMA
1.
Rashodi ne kvalifikovani
25.200,00
17.200,00
0,68
UKUPNO I + II + III + IV + V + VI + VII
,
0,93
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
52.000,00
AKTIVNOSTI OPĆINSKIH SLUŽBI
AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA
AKTIVNOSTI VEZANEZA PODRŠK
AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGU
STAMBENO-KOMUNALNE AKTVIN
KULTURNE, REKREACIONE I REL
RASHODI KOJI NISU KLASIFIKOV
UKUPNO
1.347.900,00
748.700,00
23.000,00
15.000,00
37.000,00
447.000,00
52.000,00
25.200,00
1.347.900,00
1.286.200,00
744.000,00
5.000,00
8.000,00
15.000,00
457.000,00
40.000,00
17.200,00
1.286.200,00
Član 4.
Način izvršenja Budžeta Općine Foča u 2014. godini, upravljanje prihodima, primicima
i izdacima budžeta, raspolaganje sredstvima tekućih i kapitalnih transfera, te prava i
obaveze korisnika budžetskih sredstava utvrđuju se Odlukom o izvršenju Budžetu
Općine Foča za 2014.
godinu koju donosi Općinsko vijeće.
Član 5.
Budžet stupa na snagu od 01.01.2014. godine a objaviće se u „Službenim novinama
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i važi za fiskalnu 2014. god.
Broj: _____________/14
Predsjedavajući
Datum, _______ 2014.godine
Općinskog vijeća
Petar Mihajlović
0,99
0,21
0,53
0,40
1,02
0,76
0,68
0,95
Download

BUDŽET 2014 KONAČNA VERZIJA.xlsx