ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", БЕОГРАД
Број: 810/23
Дана: 11.05.2014
Б И Л Т Е Н бр. 23
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈБП “СРБИЈАВОДЕ“
11.05. 2014. године
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Subotica
!
!
SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Zla
!
a
tic
LEGENDA:
!
Krivaja
!
!
!
!
!
!
!
Vodotoci
!
!
!
!
!
Veli
ki ka
nal
!
!
Nasipi
!
!
Sombor
Drzavna granica
!
!
!
Bečej
!
!
!
!
!
!
!
!
Naselja
! !
a
Tis
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Novi Sad
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
Vršac
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Sremska Mitrovica
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Nera
!
!
!
!
!
!
Veliko Gradište
!
Beograd
!
!
!
!
Kladovo
!
!
!
!
Požarevac
!
!
!
!
!
Loznica
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Smederevo
!
!
!
!
!
Drina
!
va
Mla
Obrenovac
!
!
!
!
!
!
Šabac
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Petrovac
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Zaječar
!
Paraćin
!
!
!
va
!
ora
!
Čačak
!
!
!
!
Z .M
Užice
!
!
!
Kragujevac
!
!
!
ok
a
!
!
Tim
rav
!
!
Bajina Bašta
!
!
Negotin
o
V.M
!
!
!
!
Svilajnac
!
Valjevo
!
!
!
!
!
Ko
ra
ba
lu
!
Varvarin
Kraljevo
!
!
Arilje
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Aleksinac
Kruševac
!
!
!
!
!
!
!
!
!
rava
Prijepolje
!
!
Niš
Nisava
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Priština
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
221.281
!
!
!
!
!
!
!
Prizren
!
221.281
!
!
Свега:
Đakovica
!
221.281
ванредна
одбрана
Drim
редовна
одбрана
!
Gnjilane
li
Be
Дужина каналске мреже (м)
Vranje
!
!
Peć
!
!
!
!
!
!
-
!
!
Kosovska Mitrovica
!
79,25
ПодрињскоКолубарско
УКУПНО
!
!
79,25
79,25
Одбрана од поплава од унутрашљих вода
МЕЛ.
ПОДРУЧЈЕ
Pirot
Novi Pazar
!
Доњи Дунав
Сава
Морава
Свега:
УКУПНО
!
!
ВОДНО
ПОДРУЧЈЕ
!
!
!
!
!
!
Prokuplje
r
Iba
Дужина одбрамбене линије( km )
редовна
ванредна
одбрана
одбрана
!
Одбрана од поплава oд спољних вода Sjenica
!
!
!
!
o
J. M
!
!
Trstenik
Ivanjica
!
!
! !
!
ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
I
СПОЉНЕ ВОДЕ
Водоток
Сектор, Деоница
Дужина
(km)
Угрожена насеља
Стање
Шабац,Владимирци
Шабац, Богатић
Ванредна одбрана
Редовна одбрана
Укупно ВП Сава
УКУПНО
ВП МОРАВА – нема
одбране
ВП: Д.ДУНАВ– нема
одбране
ВП:САВА
Сава
Сава
С.4.1.С.4.2..
С.4.3.1. С.4.4.(1,2,3 и 7.)
39,31
39,94
79,25
79,25
УНУТРАШЊЕ ВОДЕ
Хидромелиорациони
систем
МП ПодрињскоКолубарско
Реципијент
ПК 18.
Сава
ПК 12
Сава
Угрожена насеља
Делови КО: Баново Поље,
Богатић, Глушци, Узвеће,
Шеварице и Дреновац
Румска, Двориште, Десић,
Радовашница, Грушац,
Волујац, Метлић, Бојић,
Синошевић, Накучани,
Пејиновић, Заблаће,
Матијевац, Белотић, Вукошић,
Лојанице, Владимирци,
Крнуле, Церовац, Риђаке,
Меховине, Бобовик, Жабар,
Кујавица, Вучевица, Скупљен,
Коман, Предворица, Трбушац,
Орид, Орашац, Мрђеновац,
Миокус, Драгојевац и делови
КО: Петковица, Бела Река,
Цуљковић, Добрић, Маови,
Поцерски Метковић, Варна,
Горња Врањска, Мала
Врањска, Јеленча, Мишар,
Прово, Звезд, Јаловик, Крнић,
Јазовник, Свилеува,
Брдарица, Драгиње, Каона,
Мровска, Ћуковине,
Градојевић, Букор и Криваја
Стање
Дужина
(m)
Редовна одбрана
193.497
Редовна одбрана
27.784
Укупно МП
ПодрињскоКолубарско
УКУПНО
221.281
221.281
НАРЕДБЕ:
Водно подручје Сава:
00
1.
Наредбом бр.С.4.-7. од 09.05.2014.год. укида се ванредна и уводи редовна одбрана у 15 часова на
сектору С.4. Шабац-Владимирци, деонице С.4.1. и С.4.2.
00
2. Наредба бр. С.4.-2. од 27.04.2014.год. о проглашењу редовне одбране у 07 часова на Сави код Шапца
и Богатића(С.4. деоница С.4.3.1. С.4.4.(1.2.3.7.)
00
3.
Наредбом бр.С.5.-8. од 09.05.2014.год. укида се ванредна одбрана у 15 часова на сектору С.5.
Ваљево, деоница С.5.3 7.
Мелиорационо подручје Подрињско-Колубарско:
4.
Наредбом бр. 1-2014 уводи се редовна одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 03.05.2014.
године у 07 часова на црпнoj станица: „Каленића Ревеница“ на Подрињско-Колубарском
мелиорационом подручју: „ПК ХМС 18 након испуњеног критеријума А1 из Оперативног плана за
ОПУВ.
http://www.srbijavode.rs/
2
11.05.2014
Наредбом бр. 2-2014 уводи се ванредна одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 06.05.2014.
године у 18 часова на на каналу „Кленовица“ на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју: „ПК
ХМС 3 Тамнава, након испуњених критеријума Б2 и Ц2 из Оперативног плана за ОУПВ.
Наредбом бр. 3-2014 уводи се редовна одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 07.05.2014.
године у 07 часова на црпнoj станици: „Мрђеновац“ на Подрињско-Колубарском мелиорационом
подручју: „ПК ХМС 12 и на црпнoj станици: „Прово“ на Подрињско-Колубарском мелиорационом
подручју: „ПК ХМС 13 након испуњеног критеријума А1 из Оперативног плана за ОУПВ.
Наредбом бр. 4-2014 укида се ванредна одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 09.05.2014.
године у 15 часова на каналу „Кленовица“ на Подрињско-Колубарском мелиорационом подручју: „ПК
ХМС 3 Тамнава, након испуњених критеријума из Оперативног плана за ОУПВ.
5.
6.
7.
Обавештења и налози:
Водно подручје Морава:
Извештај стања нивоа воде у акумулацијама на дан 09.05.2014.године у 12.00 часова.
Наредбом 07-2641 од 10.05.2014. године свим субјектима из Оперативног плана на ВП „Морава“ због
најављених падавина од стране РХМЗС-а (од 10.05-17.05) наређено је да се строго придржавају својих
обавеза из Општег план за одбрану од поплава.
8.
9.
ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 11.05.2014.
II
Бр.
Станица
Река
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Варварин
Ћуприја
Багрдан
Љубичево
Смед. Паланка
Смед. Паланка
Мајур
Врањ. Прибој
Грделица
Корвинград
Алексинац
Мојсиње
Власотинце
Лесковац
Печењевце
Пепељевац
Дољевац
Пирот
Ниш
Крат. стена
Милочај
Јасика
Рашка
Лоп. лакат
Смедерево
Јамена
Ср.Митровица
Шабац
Београд
Радаљ
Пријепоqе
Лешница
Ваљево
Словац
Бели Брод
Дражевац
Боговађа
Коцељева
Ћеманов мост
Бездан
Богојево
Бачка Пал.
Нови Сад
Земун
Панчево
Смедерево
ВЕЛ.МОРАВА
ВЕЛ.МОРАВА
ВЕЛ.МОРАВА
ВЕЛ.МОРАВА
Јасеница
Кубршница
Лугомир
Ј.МОРАВА
Ј.МОРАВА
Ј.МОРАВА
Ј.МОРАВА
Ј.МОРАВА
Власина
Ветерница
Јабланица
Топлица
Топлица
Нишава
Нишава
ЗАП.МОРАВА
ЗАП.МОРАВА
ЗАП.МОРАВА
Ибар
Ибар
ДУНАВ
САВА
САВА
САВА
САВА
ДРИНА
ЛИМ
Јадар
КОЛУБАРА
КОЛУБАРА
КОЛУБАРА
КОЛУБАРА
Qиг
Тамнава
Тамнава
ДУНАВ
ДУНАВ
ДУНАВ
ДУНАВ
ДУНАВ
ДУНАВ
ДУНАВ
http://www.srbijavode.rs/
ВОДОСТАЈ
промена за 24ч
(цм)
-14
-17
-30
-52
-4
-2
-4
-12
-12
-7
-23
-11
-4
-3
-7
-6
-10
-22
-14
-14
-14
-17
-14
-24
-6
-28
-25
-18
-7
96
-2
-13
-2
-7
-6
-5
-26
-9
-12
-11
-9
-7
-8
-8
-6
7ч
(цм)
16
122
217
-80
85
84
40
-87
147
-62
24
218
42
96
73
58
52
-32
128
306
143
19
243
85
576
944
616
466
410
227
102
50
43
24
72
217
126
73
157
233
248
286
454
461
576
3
19ч
(цм)
26
133
221
-55
960
624
414
216
162
237
252
290
459
466
-
ПРОТИЦАЈ
7ч
(м3/с)
401
462,0
496
547
3,12
0,31
28,4
84,1
137
182
228
9,14
13,1
8,72
8,4
18,1
21,3
59,1
52,2
47,9
196
67,3
108
7430
2896
3788
628
101
5,7
4,57
16,3
20,8
2.66
1,93
2132
2795
7430
11.05.2014
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
В.Градиште
Прахово
Сента
Тител
Багрдан
Љубичевски м.
Велико Село
Књажевац
Зајечар
Чокоњар
ДУНАВ
Дунав
ТИСА
ТИСА
В.МОРАВА
В.МОРАВА
Млава
Б.Тимок
Б.Тимок
Тимок
783
264
356
217
-80
153
96
12
-
-2
-2
-12
-30
-52
-19
-2
-10
-
Напомена:
Водостај од 19h се односи на претходни дан
Легенда:
Превазиђен условни водостај
265
364
221
-55
-
506
496
547
19,5
22,3
28,4
-
Превазиђена граница редовне одбране од поплава
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
III
ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА
Водно подручје Сава:
IV
На Сектору С.4. (Сава у зони ВС Шабац) водостај је у опадању.
Водостај на Колубари и Љубостињи у опадању.
Водостај на ЦОК-у је у опадању.
Река Тамнава код Ћемановог моста: водостај је у опадању.
Река Јадар, Ловачка река, Штира у опадању.
ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ
Водно подручје Сава:
-
-
-
На реци Сави у току дана је дошло до опадања водостаја. Мере ванредне одбране од поплава су укинуте
и спроводе се мере редовне одбране од поплава на сектору/ деоници С.4. (С.4.1 и С.4.2) на територији
Шапца и општине Владимирци. На деоницама С.4.3.1. С.4.4.(1.2.3.7.) и даље на снази мере редовне
одбране од поплава. Посебна пажња је посвећена деоници деснообалног насипа реке Саве - С.4.4.2 која
је у фази реконструкције и на којој су радови обустављени (десни насип уз Саву од железничког моста у
Шапцу до Дреновца, 9.53 км) – на деоници су на снази мере редовне одбране од поплава. На деоници
С.4.1.1 (Десни насип уз Саву Прово – Орлача 15,00 km) уочена су мања процуривања у ножици насипа у
брањени део, без испирања материјала и без значајнијег плављења земљишта у брањеном подручју.
Надлежно водопривредно предузеће ВП „Сава“, Шабац у сарадњи са ВПЦ „Сава-Дунав“ спроводи мере
предвиђене општим и оперативним планом одбране од поплава. Врши се стална координација са
сектором за ванредне ситуације и градским службама.
На деоници С.5.3.7 и даље су на снази мере ванредне одбране од поплава.
На црпним станицама „Каленића Ревеница“, „Прово“ и „Мрђеновац“ на Подрињско-Колубарском
мелиорационом подручју и даље је у току редовна одбрана од поплавних унутрашњих вода. На ЦС
„Каленића Ревеница“ ангажован је већи број радника на чишћењу траве на предцрпилишту и заштитним
решеткама. Услед пробијања плутајуће преграде која задржава долазећу траву и дрезгу, која је
постављена на месту рачвања канала ка устави и ка црпилишту пуми на ЦС „Каленића Ревеница“,
ангажована је радна машина „ЈЦБ“ са дугом руком која уклања наведени материјал у површинском слоју
и дубински. На црпним станицама: „Прослоп“ и „Дреновац“ и даље је појачан број часова рада.
На ЦС „Косно грло“ на ХМС ДД 7 појачан инензитет пумпања од 07.05.2014. од 10 часова. У погону су две
од три пумпе непрекидно од 09.05.2014. у 07 h. На ЦС „Косно грло 1“ пријављен је квар на трафо станици
и та црпна станица је и даље без напајања електричном енергијом. ЦС „Србово“ је у протеклим данима
радила према потреби и испумпавала је пристиглу воду са сливног подручја.
Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне
воде и загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
Звонимир Коцић, дипл. грађ. инж.
http://www.srbijavode.rs/
4
11.05.2014
Доставити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни
координатор одбране од поплава, Београд
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за
обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав»,
факс 011/311 -29-27
ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
http://www.srbijavode.rs/
5
11.05.2014
Download

BILTEN JVP SV br 23 11052014.pdf