PRIŠTINA 2011
1
SADRŽAJ
Poglavlje 1:
Opšte Beleške
Poglavlje 2:
Objašnjenja za Tabelu namene i korišćenja radio frekvencija
Poglavlje 3:
Tabela Namene i Koriščenja Frekvencija za Kosovo
Poglavlje 4:
Evropske Fusnote uključene u Tabeli Namene i Koriščenja Radio Frekvencija Kosova
Poglavlje 5:
Fusnote Uredbe ITU za Radio za Regiju 1
Poglavlje 6:
Termini i Značenja po CEPT i ITU (objašnjenja za usluga radio komunikacija)
Poglavlje 7:
Značajne Odluke i Preporuke CEPT/ECC
Poglavlje 8:
Evropski Standardi uključeni u dokumentima ETSI
Poglavlje 9:
Spisak upotrebljeni skračenica u ovaj dokumenat
2
Poglavlje 1:
Opšte Beleške
Frekvencijski Opseg ( Član S2 I RR)
S 2.1
Radio Spektar če biti podeljena na devet frekvencijskih opsega, koji če se dodeliti od ukupnog progrevsivnog broja, u skladu sa tabelom koja
sledi. Pošto jedinica frekvencija je Herc (Hz), frekvencije moraju se izraziti:
U kiloherc (kHz), do i uključujuči 3 000 kHz.
U megaherc (MHz), iznad 3 MHz do i uključujuči 3 000 MHz.
U Gigaherc (GHz), iznad 3 GHz do i uključujuči 3 000 GHz. Meñutim kada pračenje ovih odredbe bi izazvao ozbilne teškoče, na primer,
u vezi sa obaveštvanjem i registracijom frekvencija, spisak frekvencija i pitanja vezanim sa njim, mogu se uraditi razumne odstupanja.
-
Opseg
Broj
N
Simboli
Rastezanje
Frekvencija
(donja granica
isključena, gornja
granica uključena)
Odgovarajuče imena
Opsega
3 to 30 kHz
Mirijametarski Talasi
Metarske
Skračenice
za opseg
4
VLF
5
LF
30 to 300 kHz
Kilometarski Talasi
km
6
MF
300 to 3 000 kHz
Hektometarski Talasi
hm
7
HF
3 to 30 MHz
Dekametarski Talasi
Dm
8
VHF
30 to 300 MHz
Metarski Talasi
m
9
UHF
300 to 3 000 MHz
Decimetarski Talasi
dm
10
SHF
3 to 30 GHz
Centimetarski Talasi
cm
mm
11
EHF
30 to 300 GHz
Milimetarski Talasi
12
--
300 to 3 000 GHz
Decimilimetarski
Mam
--
Talasi
Napomena 1: Broj Osega N proširi se od 0.3x10N Hz do 3x10N Hz
Napomena 2: Prefiks k = kilo (103), M = mega (106), G = giga (109)
Na komunikacije izmeñu administracija i ITU, nijedno ime, simbol ili skracenica ne treba se koristiti za razlićite frekvencijskih opsega, osim onih
navedenih u No.S2.1.
3
Regioni i Teritorije
Za odreñivanje frekvencija, svet je podeljen u tri regiona, kao što če biti predstavljeno u mapi koja sledi. Republika Kosova je uključena u
Regionu 1.
Poglavlje 2:
Objašnjenja za Tabelu namena i korišćenja radio frekvencija
OBJAŠNJENJA ZA TABELU
Tabela koja predstavlja Nacionalni Plan Radiofrekvencija, sastavlja se od 6 kolona, sa sadržajem koji sledi:
Kolona 1: Definisanje Frekvencijskog Opsega za Region RR 1 i odgovarajuče beleške
Pokazuje opseg frekvencija kojeg se referiše kolona u tabeli
4
Svaki opseg frekvencija sadrži:
-
aktuelne članove S5 Radio Uredbe Definisanja, koje odgovaraju Regionu 1,
-
Aktuelne beleške u član S5 Radio Uredba,
-
Vidi aneks 5 za opis RR član S5
Kolona 2: Zajedničko Evropsko Definisanje (ECA)
Svaki opseg frekvencija sadrži:
-
Definisanje koriščenja ili glavnog interesa država članica CEPT, posle 2009 godine.
-
Član RR S5 beleške u pogledu večeg broja članica CEPT, posel 2009 godine
-
Beleške EU (vidi Poglavlje 4 za opis beleški).
Kolona 3:
Definisanje za Kosovo
Svaki opseg frekvencija sadrži:
-
Definisanje glavnog koriščenja ili glavnog interesa u državama članica CEPT, očekivane posle 2009
-
RR član S5 fusnote koje uticaju na glavni broj država CEPT posle 2009
-
Fusnote EU (vidi poglavlje 4 za opis fusnota)
Kolona 4: Glavno koriščenje
Kada je odgovarajuče, u opseg frekvencija i usluga definisane u Zajedničko Evropsko Definisanje, ova kolona sadrži:
-
glavno koriščenje koja se očekuje da bude u državama CEPT posle 2009
5
-
sistemi koji se očekuju da budu u koriščenje posle 2008 godine, u večini država članica CEPT. Pominje specifičnih koriščenja jednog
date usluge ne zabranjuje upotrebu drugih usluga pomenute u Zajedničko Evropsko Definisanj
Kolona 5: Dokumenti ECC/ERC & ETSI
Ova Kolona pokazuje dali je potrebno u svaki frekvencijki opseg
-
Pominuti značajne odluke ERC i / ili preporuke ERC usvajane od strane ECC/ERC
-
Ova Kolona sadrži informacije oko značajni Evropski standard – vidi Aneks 4.
Kolona 6: Beleške
-
Kad je važečim, datum stupanja na snagu:
a)
b)
c)
d)
Jedan specifično definisanje opšte Evropske koline za definisanje
Odluka ERC / Preporuke ERC pomenute u koloni koriščenja
Glavno koriščenje uključene u koloni koriščenja
Svako drugo značajno informacije kao priroda upotreba glavnog koriščenja
U pogledu sistema odbrane, dve pojmove se koriste sa definicijom koja je pračena:
1) Domet opšte vojne namene: - Domet opšte vojne namene normalno je jedan domet namene preporučen za radio opremu koje operišu u
usaglašeni vojni opseg. Jedna takva namena formira bazu za planiranje i origuravanje vojne opreme u buduče.
2) Vonji Usaglašani Opseg: - Jedan opseg frekvencija koji je uglavnom u vojnom koriščenju u Evropi je identifikovan za vojno koriščenje u
Opštoj Evropskoj Tabeli za Definisanje (ECA). Jedan takav frekvencijski opseg formira bazu za vojno koriščenje i planiranje. Opseg
može biti odvojen meñu civilnim korisnicima po nacionalnim zahtevima i one od zakonodavstvo.
3) Definisani frekvencijkih opseg za IMC, biče predmet sporazuma izmeñu RAT i IMC.
6
Poglavlje 3:
Tabela namene i koriscenja frekvencija za Kosovo
TABELA NAMENE I KORISCENJA FREKVENTNOG SPEKTRA NA OPSEGU
9 kHz DO 275 GHz ZA REPUBLIKU KOSOVA
7
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Ispod 9 kHz
Namena za Kosovo
Glavna namena
Nije namenjeno
Nije namenjeno
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
Nije namenjeno
Nije namenjeno
5.53 5.54
9-14 kHz
RADIONAVIGACIONA
Induktivne aplikacije
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-315 kHz
ISM
Aplikacija na bez-zicne uredjaje
u zdravstvu
14 - 19.95 kHz
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
5.55
FIKSNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
MOBILNI osim
Mobilnog Vazduhoplovnog
5.56
EU2
(R)
5.56
5.56
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
EU2
19.95 - 20.05 kHz
ETALON FREKVENCIJA I
ETALON FREKVENCIJA I
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA(20
SIGNAL TACNOG
SIGNAL TACNOG
kHz)
VREMENA(20 kHz)
VREMENA(20 kHz)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
POMORSKA MOBILNA 5.57
5.55
5.56
MOBILNI osim
Mobilnog Vazduhoplovnog
5.56
(R)
20.05 - 70 kHz
EU2
5.56
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
EU2
70 - 72 kHz
RADIONAVIGACIONA 5.60
RADIONAVIGACIONA 5.60
RADIONAVIGACIONA
5.60
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
8
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Vremenski signal DCF
POMORSKA MOBILNA 5.57
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIONA 5.60
5.56
RADIONAVIGACIONA 5.60
5.56 EU2
RADIONAVIGACIONA
5.60
POMORSKA
MOBILNA5.57
5.56 EU2
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
72 – 84 KHz
77.5 kHz
ERC/REC 70-03
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
84 - 86 kHz
RADIONAVIGACIONA 5.60
RADIONAVIGACIONA 5.60
EU2
RADIONAVIGACIONA
5.60
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
86 - 90 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
MOBILNA
MOBILNA
MOBILNA
5.56
5.56
EU2
5.56
EU2
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
90 - 110 kHz
RADIONAVIGACIONA 5.62
RADIONAVIGACIONA 5.62
RADIONAVIGACIONA
FIKSNA
FIKSNA
5.62
5.64
5.64
EU2
Induktivne aplikacije
FIKSNA
5.64
EU2
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
110 - 112 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
5.64
5.64
5.64
EU2
EU2
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
112 - 115 kHz
RADIONAVIGACIONA 5.60
RADIONAVIGACIONA 5.60
EU2
RADIONAVIGACIONA
5.60
EU2
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
9
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
RADIONAVIGACIONA 5.60
RADIONAVIGACIONA 5.60
RADIONAVIGACIONA
FIKSNA
FIKSNA
5.60
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
5.64
5.64
POMORSKA MOBILNA
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
115 - 117.6 kHz
EU2
5.64
5.66
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIONA 5.60
5.60
RADIONAVIGACIONA 5.60
5.64
POMORSKA MOBILNA
5.64
5.64
RADIONAVIGACIONA 5.60
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
EU2
126 - 129 kHz
RADIONAVIGACIONA 5.60
Unutar opsega 9-315 kHz
EU2
117.6 - 126 kHz
EU2
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
RADIONAVIGACIONA
Induktivne aplikacije
5.60
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
EU2
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
EU2
129 - 130 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA 5.60
RADIONAVIGACIONA 5.60
5.60
5.64
5.64
POMORSKA MOBILNA
EU2
5.64
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
EU2
130 - 135.7 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
MOBILNA osim mobilnog
5.64
5.67
5.64
Induktivne aplikacije
vazduhoplovnog
EU2
5.64
EU2
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
135.7 - 137.8 kHz
Amaterska 5.67A
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
5.67B
Amaterska 5.67A
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
5.67B
Amaterska 5.67A
FIKSNA
MOBILNA osim mobilnog
vazduhoplovnog
5.67B
Amaterska
Bezbednosni Sistemi
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
10
Unutar opsega 135.7-137.8 kHz
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
Bezbednosni Sistemi
Induktivne aplikacije
5.64
5.67
5.64
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9-148.5 kHz
Unutar opsega 9-315 kHz
137.8 - 148.5 kHz
EU2
5.64
EU2
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
148.5 - 255 kHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
5.68
5.69
5.70
Plan namene radiofrekvencija
GE.Uvodjenje digitalnih sistema.
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30 MHz
Unutar opsega 9-315 kHz
255 - 283.5 kHz
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
RADIODIFUZNA
5.70
5.71
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
RADIODIFUZNA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
RADIODIFUZNA
Radio vazduhoplovni signali
Plan namene radiofrekvencija GE.
Induktivne aplikacije
Plan namene radiofrekvencija
GE. Uvodjenje digitalnih sistema.
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30 MHz
Unutar opsega 9-315 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
283.5 - 315 kHz
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
Radio vazduhoplovni signali
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA (radiofarovi) 5.73
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA (radiofarovi)
5.73
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA (radiofarovi)
5.73
Pomorski radio signali
5.72
5.74
5.74
5.74
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
EU2
EU2
Plan namene radiofrekvencijaGE
Plan namene radiofrekvencijaGE
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30 MHz
Unutar opsega 9-315 kHz
315 - 325 kHz
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
Radio vazduhoplovni signali
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
(radiofarovi) 5.73
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
(radiofarovi) 5.73
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
(radiofarovi) 5.73
Pomorski radio signali
5.72
5.75
EU2
EU2
Induktivne aplikacije
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
Plan namene radiofrekvencijaGE
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Plan namene radiofrekvencija
GE85. IALA-plan dozvole za
diferencialni GPS
Unutar opsega 148.5 kHz – 30 MHz
Unutar opsega 9-315 kHz
325 - 405 kHz
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
5.72
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
EU2
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
EU2
Plan namene radiofrekvencija GE
Radio vazduhoplovni signali
Unutar opsega 148.5 kHz – 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
11
Za RFID samo Unutar opsega 400 600 kHz
Unutar opsega 315-600 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIONAVIGACIONA 5.76
RADIONAVIGACIONA
5.76
Radio vazduhoplovni signali
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
405 - 415 kHz
RADIONAVIGACIONA 5.76
Plan namene radiofrekvencija GE
Plan namene radiofrekvencija GE
Pomorski radio signali
EU2
5.72
EU2
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
IALA-plan dozvole za diferencialni
GPS
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz.
Za RFID samo Unutar opsega 400 600 kHz
Unutar opsega 315-600 kHz
415 - 435 kHz
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
Radio vazduhoplovni signali
POMORSKA MOBILNA 5.79
POMORSKA MOBILNA 5.79
POMORSKA
MOBILNA5.79
Induktivne aplikacije
EU2
5.72
Plan namene radiofrekvencija GE
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz.
Za RFID samo Unutar opsega 400 600 kHz
EU2
Plan namene radiofrekvencija GE
Pomorske namene
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 315-600 kHz
Uredjaji za detekciju zrtava lavine
ERC/REC 70-03
457 kHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz.
Za RFID samo Unutar opsega 400 600 kHz
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
435 - 495 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.79
5.79A
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNA
POMORSKA MOBILNA 5.79
5.79A
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA
5.79 5.79A
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNA
5.72
5.82
5.82
5.82
EU2
EU2
Pomorske namene
NAVTEX-emisije na
nacionalnom jeziku
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 315-600 kHz
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz.
Za RFID samo Unutar opsega 400 600 kHz
Plan namene radiofrekvencija GE
490 kHz
495 - 505 kHz
MOBILNA5.82A
MOBILNA5.82A
MOBILNA5.82A
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
5.82B
5.82B
5.82B
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
12
Unutar opsega 315-600 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
Radio vazduhoplovni signali
POMORSKA MOBILNA
5.79 5.79A 5.84
POMORSKA MOBILNA
5.79 5.79A 5.84
POMORSKA MOBILNA
5.79 5.79A 5.84
Induktivne aplikacije
EU2
EU2
NAVTEX-emisije na
nacionalnom jeziku
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
505 - 526.5 kHz
5.72
Plan namene radiofrekvencija GE
ERC/REC 70-03
Pomorske namene
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz.
Za RFID samo Unutar opsega 400 600 kHz
Plan namene radiofrekvencija GE
518 kHz
Unutar opsega 315-600 kHz
526.5 - 1606.5 kHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
5.87
5.87A
RADIODIFUZNA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Plan namene radiofrekvencija GE
Uvodjenje digitalnih sistema
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz.
Za RFID samo Unutar opsega 400 600 kHz
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 315-600 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
1606.5 - 1625 kHz
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
POMORSKA MOBILNA 5.90
5.92
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
POMORSKA MOBILNA 5.90
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
POMORSKA
MOBILNA5.90
RADIOLOKACIJA
Bezbednosni Sistemi
Induktivne aplikacije
Pomorske namene
Radio-determinacijske aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Plan namene radiofrekvencija GE
Induktivne aplikacije
Radio-determinacijske aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
Pomorske namene
Radio-determinacijske aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Plan namene radiofrekvencija GE
Induktivne aplikacije
Radio-determinacijske aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
1625 - 1635 kHz
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
5.93
5.93
5.93
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
POMORSKA MOBILNA 5.90
5.96
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
POMORSKA
MOBILNA5.90
5.96
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
5.93
5.93
5.93
1635 - 1800 kHz
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
POMORSKA MOBILNA 5.90
5.92
5.96
1800 - 1810 kHz
13
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1810 - 1850 kHz
AMATERSKA
Induktivne aplikacije
5.100
5.98
5.99
5.98
5.100
EU2
5.98
5.100
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
EU2
1850 - 2000 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Amaterska
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
Bezbednosni Sistemi
5.96
5.103
5.96
5.103
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
za mobilni
VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
za mobilni
VAZDUHOPLOVNI (R)
5.103
5.103
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Meteoroloska pomoc5.104
5.103
5.92
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI (R)
5.103
5.104
5.103
5.104
5.103
5.92
5.96
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
Pomorske namene
Radio-determinacijske aplikacije
ERC/REC 70-03
Induktivne aplikacije
Pomorske namene
Radio-determinacijske aplikacije
ERC/REC 70-03
2000 - 2025 kHz
5.103
5.92
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
2025 - 2045 kHz
Bezbednosni Sistemi
Induktivne aplikacije
Pomorske namene
Meteoroloska i Okeanografska Bova
Radio-determinacijske aplikacije
14
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Relevantne namene i
Fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
MOBILNA KOPNENA 5.92
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNA KOPNENA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
2045 – 2160 kHz
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
MOBILNA KOPNENA 5.92
2 160 - 2 170 kHz
RADIOLOKACIJA
5.93
Radio-determinacijske
aplikacije
2 170 - 2173.5 kHz
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
MOBILNI
Induktivne aplikacije
MOBILNA (udes i poziv)
DSC Za udes i poziv
EU2
2 173.5 - 2190.5 kHz
MOBILNA (udes i poziv)
MOBILNA (udes i poziv)
5.108
5.109
5.110
5.111
5.108
5.109
5.110
5.111
EU
Induktivne aplikacije
2187.5 kHz
ERC/REC 70-03
Teleks saobracaj udes
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
2174.5 kHz
2 190.5 - 2 194 kHz
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
MOBILNI
Induktivne aplikacije
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
EU2
2 194 - 2 300 kHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
5.103
5.112
5.92
5.103
Radio-determinacijske
aplikacije
15
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
Relevantne namene i
Fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
2300 - 2498 kHz
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Delovi ovog opsega Opsegmogu
se upotrebiti za
RADIODIFUZIJU ako je
potrebno
5.103
5.103
EU2
2498 - 2501 kHz
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI(2500 kHz)
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI(2500 kHz)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
Istrazivanje svemira
Istrazivanje svemira
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI(2500 kHz)
2501 - 2502 kHz
2502 - 2625 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
5.103
5.114
5.92
5.103
5.92
EU2
Radio-determinacijske
aplikacije
2625 - 2650 kHz
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
RADIONAVIGACIONA POMORSKA
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
5.92
5.92
Induktivne aplikacije
EU2
16
Relevantne namene i
Fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Bezbednosni Sistemi
Induktivne aplikacije
5.103
5.92
5.103
5.92
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
2650 - 2850 kHz
Radio-determinacijske
aplikacije
2850 - 3025 kHz
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNASLUZBA (R)
Induktivne aplikacije
5.111
5.115
5.111
5.115
ERC/REC 70-03
Plan namena na osnovu
dodatka 27
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
Telefonski saobracaj za
slucaj udesa
3025 - 3155 kHz
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNASLUZBA (OR)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Plan namena na osnovu
dodatka 26
Unutar opsega 148.5 kHz – 30
MHz
3155 - 3200 kHz
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
5.116
5.117
5.116
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Bezbednosni Sistemi
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
EU2
Unutar opsega 3155 - 3400 kHz;
i
Unutar opsega 148.5 kHz –
30MHz
Unutar opsega 148.5 kHz - 30
MHz
3200 - 3230 kHz
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
5.116
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
5.116
EU2
17
Delovi ovog opsega Opsegmogu
se upotrebiti za
RADIODIFUZIJU ako je
potrebno
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 3155 - 3400 kHz;
i
Unutar opsega 148.5 kHz 30MHz
Relevantne namene i
Fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
3230 - 3400 kHz
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
5.116
5.118
5.116
Delovi ovog opsega Opsegmogu
se upotrebiti za
RADIODIFUZIJU ako je
potrebno
ERC/REC 70-03
EU2
Unutar opsega 3155 - 3400 kHz;
i
Unutar opsega 148.5 kHz 30MHz
3400 - 3500 kHz
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA SLUZBA (R)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
Plan namena na osnovu
dodatka 27. Obuhvata HF Data
Links
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz- 30
MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz- 30
MHz
3500 - 3800 kHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.92
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.92
EU2
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Induktivne aplikacije
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
EU2
LAND MOBILE
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
3800 - 3900 kHz
Induktivne aplikacije
Plan namena na osnovu
dodatka 26
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
3900 - 3950 kHz
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
5.123
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (OR)
Induktivne aplikacije
18
Plan namena na osnovu
dodatka 26
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Relevantne namene i
Fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
3950 - 4000 kHz
EU2
Uvodjenje digitalnih sistema
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
ERC/REC 70-03
Euroloop Sistemi na 4515 kHz
4000 - 4063 kHz
FIKSNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.127
POMORSKA MOBILNA 5.127
5.126
EU2
4063 - 4438 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.79A 5.109
5.110
POMORSKA MOBILNA 5.79A
5.109
5.110
4438 - 4650 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
Aplikacije na zeleznici
EU2
4650 - 4700 kHz
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI
VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
Plan namena na osnovu
dodatka 27. Obuhvata HF Data
Links
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
4700 - 4750 kHz
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
Induktivne aplikacije
19
Plan namena na osnovu
dodatka 26
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Relevantne namene i
Fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
FIKSNA
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
4750 - 4850 kHz
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
Induktivne aplikacije
FIKSNA
ERC/REC 70-03
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Delovi ovog opsega Opsegmogu
se upotrebiti za
RADIODIFUZIJU ako je
potrebno
MOBILNA KOPNENA
4850 - 4995 kHz
MOBILNA KOPNENA
EU2
EU2
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Delovi ovog opsega mogu se
upotrebiti za RADIODIFUZIJU
ako je potrebno
4995 - 5003 kHz
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI(5000 kHz)
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI(5000 kHz)
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI(5000 kHz)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI
ETALONA FREKVENCIJA I
VREMENSKI SIGNALI
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
FIKSNA
FIKSNA
5003 - 5005 kHz
5005 - 5060 kHz
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
EU2
Bezbednosni Sistemi
Induktivne aplikacije
EU2
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Delovi ovog opsega mogu se
upotrebiti za RADIODIFUZIJU
ako je potrebno
5060 - 5250 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.133
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Induktivne aplikacije
EU2
20
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Alokimet i fusnotat
relevante Za Regjionin 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Induktivne aplikacije
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
5250 - 5450 kHz
EU2
5450 - 5480 kHz
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Induktivne aplikacije
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
EU2
5480 - 5680 kHz
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
Plan namene frekvencija na
osnovu dodatka 27. Obuhvata
HF Data Links
5.111
5.111
Induktivne aplikacije
5.115
Telefonski saobracaj za
slucaj udesa
5680 kHz
5.115
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
Plan namene frekvencija na
osnovu dodatka 26. Obuhvata
HF Data Links
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
5680 - 5730 kHz
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
5.111
5.111
Induktivne aplikacije
5.115
5.115
Telefonski saobracaj u
slicaju udesa
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
5680 kHz
5730 - 5900 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Induktivne aplikacije
EU2
21
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30
MHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA
5.136
5.136
5.136
Induktivne aplikacije
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
5 900 - 5 950 kHz
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
5950 - 6200 kHz
RADIODIFUZNA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
6200 – 6525 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.109
5.110 5.130
POMORSKA MOBILNA 5.109
5.110 5.130
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
DSC Saobracaj na udesu
5.132
5.137
5.132
5.137
EU2
5.132
5.137
EU2
Induktivne aplikacije
6312 kHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
Telefonski saobracaj u
slicaju udesa
Teleks saobracaj u udesu
6215 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka 27. Obuhvatae HF Data
Links
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka 26.
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
6268 kHz
6525 - 6685 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
Induktivne aplikacije
6685 - 6765 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
Induktivne aplikacije
6765 - 7000 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.138
5.138A
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
5.138
5.138A
5.138
5.138A
MSI
EU2
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 6765-6795 kHz;
i
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Unutar opsega 6765-6795 kHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 6765-6795 kHz
EU2
5.139
SRD ne-specificne
22
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
Induktivne aplikacije
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
7000 - 7100 kHz
5.140
5.141
5.141A
7100 - 7200 kHz
AMATERSKA
Induktivne aplikacije
5.141A
5.141C
5.142
5.141C
5.141C
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
7200 - 7300 kHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Induktivne aplikacije
7300 - 7400 kHz
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA
5.143
5.143
5.143
5.143A
5.143B
5.143B
5.143B
Induktivne aplikacije
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
5.143B
5.143C
5.143B
5.143B
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Opseg WARC 92, promena
Upotrebljavanja opsega je validan
od 1.04. 2007.
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
5.143C
5.143D
7400 - 7450 kHz
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Unutar opsega 7400-8800 kHz;
i
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
23
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 7400-8800 kHz; i
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
5.143E
5.143E
7450 - 8100 kHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.143E
5.144
EU2
EU2
8100 - 8195 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
EU2
Unutar opsega 7400-8800 kHz; i
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
8195 - 8815 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.109
5.110; 5.132 5.145
POMORSKA MOBILNA 5.109
5.110; 5.132 5.145
FIKSNA
DSC Saobracaj na udesu
5.111
5.145
5.111
EU2
Induktivne aplikacije
8414.5 kHz
ERC/REC 70-03
Telefonski saobracaj u
slicaju fudesa
Teleks saobracaj za udes
Unutar opsega 7400-8800 kHz; i
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
8291 kHz
8376.5 kHz
8815 - 8965 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka 27. Obuhvata HF Data Links
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
8965 - 9040 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
Bezbednosni Sistemi
Induktivne aplikacije
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka 26.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
9040 - 9400 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
EU2
Bezbednosni Sistemi
EU2
Induktivne aplikacije
24
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA
5.146
5.146
5.146
Induktivne aplikacije
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
5.147
5.147
5.147
Induktivne aplikacije
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
9400 - 9500 kHz
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i NMK
9500 - 9900 kHz
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i NMK
9900 - 9995 kHz
FIKSNA
EU2
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
EU2
9995 - 10003 kHz
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(10000 kHz)
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA
(10000 kHz)
ETALON FREKVENCIJA I SIGNAL
TACNOG VREMENA(10000 kHz)
5.111
5.111
5.111
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA
ETALON FREKVENCIJA I SIGNAL
TACNOG VREMENA
Induktivne aplikacije
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
SAR (komunikacije)
U vezi sa svemirskim brodovima
usmerenim na 10003 kHz(+/- 3 kHz)
5.111
5.111
5.111
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
5.111
5.111
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
Induktivne aplikacije
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka 27. Obuhvata HF Data Links
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
10003 - 10005 kHz
10005 - 10100 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
5.111
25
ERC/REC 70-03
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Amaterska
Amaterska
Amaterska
Amaterska
EU2
EU2
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
EU2
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
EU2
10100 - 10150 kHz
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
Ovaj clan se odredjuje prvenstveno za
podrsku vojnih ciljeva. Jedina
dozvoljena civilna sluzba unutar ovog
podopsega je Amatreska Sluzba koja
se moze odrediti na sekundarnoj
osnovi
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 10200-11000 kHz;
i Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka26.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka27. Obuhvata HF Data Links
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
10150 - 11175 kHz
11175 - 11275 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(OR)
11275 - 11400 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
11400 - 11600 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
EU2
Bezbednosni Sistemi
EU2
11600 - 11650 kHz
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA
5.146
5.146
5.146
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i NMK
26
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
5.147
5.147
5.147
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Beleske
11650 - 12050 kHz
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i NMK
12050 - 12100 kHz
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA
5.146
5.146
5.146
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
OpsegWARC 92,ndryshimi i
Upotreba opsega vazi od 1.04. 2007.
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i NMK
12100 - 12230 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
EU2
EU2
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
12230 - 13200 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.109
5.110 5.132 5.145
POMORSKA MOBILNA 5.109
5.110 5.132 5.145
FIKSNA
DSC Saobracaj na udesu
EU2
EU2
Induktivne aplikacije
Telefonski saobracaj u
slicaju udesa
Zeleznicke aplikacije
12577 kHz
ERC/REC 70-03
12290 kHz
ERC/REC 70-03
Teleks saobracaj na udesu
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
27
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Unutar opsega 11100-16000 kHz
12520 kHz
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
POMORSKA MOBILNA (OR)
POMORSKA MOBILNA (OR)
POMORSKA MOBILNA
(OR)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka26.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
13200 - 13260 kHz
POMORSKA MOBILNA (OR)
13260 - 13360 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka27. Obuhvata HF Data Links
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
13360 - 13410 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Induktivne aplikacije
5.149
5.149
5.149
RADIO ASTRONOMSKA
EU2
EU2
28
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.150
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.150
EU
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.150
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
EN 300 330
EN 302 291
Unutar opsega 13553-13567 kHz;
i Unutar opsega 148.5 kHz - 30
MHz
13410 - 13570 kHz
Induktivne aplikacije
ISM
SRD ne-specificne
Unutar opsega 13553-13567 kHz
ERC/REC 70-03
EN 300 330
Unutar opsega 13553-13567 kHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
EN 302 609
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
EN 300 330
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjenu zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
RADIODIFUZNA
EN 302 017
EN 302 245
13570 - 13600 kHz
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
5.151
ERC/REC 70-03 EN 300 330
RADIODIFUZNA 5.134
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije 609
ERC/REC 70-03
EN 300 330
ERC/REC 70-03
EN 302 609
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
EN 300 330
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjenu zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
13600 - 13800 kHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
EN 302 017
EN 302 245
ERC/REC 70-03
EN 300 330
ERC/REC 70-03
EN 302 609
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
EN 300 330
29
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjenu zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
FIKSNA
5.151
5.151
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
13800 - 13870 kHz
EN 302 017
EN 302 245
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema
ERC/REC 70-03
EN 300 330
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
EN 302 609
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
13870 - 14000 kHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
EU2
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
14000 - 14250 kHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA
Amaterska
Amaterska SATELITSKA
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
ERC/REC 70-03
14250 - 14350 kHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
Amateor
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
5.152
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
14350 - 14990 kHz
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
EU2
30
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(15000 kHz)
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(15000 kHz)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
U sprezi sa svemirskim brodovima
usmerenim na 14993 kHz (+/-3
kHz)
14990 - 15005 kHz
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(15000 kHz)
5.111
5.111
SAR (komunikacije)
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjenu zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
15005 - 15010 kHz
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(15000 kHz)
15010 - 15100 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
MOBILNAaeronauticcna(OR)
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka26.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
15100 - 15600 kHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
RADIODIFUZNA
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
31
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
FIKSNA
RADIODIFUZNA
5.146
5.146
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
15600 - 15800 kHz
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
15800 - 16360 kHz
FIKSNA
FIKSNA
5.153
EU2
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
5.153
Induktivne aplikacije
Zeleznicke aplikacije
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 11100-16000 kHz
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
16360 - 17410 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.109
5.110
5.132 5.145
POMORSKA MOBILNA 5.109
5.110
5.132 5.145
FIKSNA
16805, 16805.5, 16806, 16903,
16903.5, 16904 kHz
DSC poziv
DSC Saobracaj na udesu
EU2
Induktivne aplikacije
16804.5 kHz
ERC/REC 70-03
POMORSKA sluzba
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Plan kanala na osnovu dodatka17
Plan namene na osnovu dodatka25
Informacije za POMORSKU
Bezbednost
16806.5 kHz
Telefonski saobracaj u
slicaju udesa
16420 kHz
Teleks saobracaj na udesu
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
16695 kHz
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
17410 - 17480 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
EU2
32
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
FIKSNA
RADIODIFUZNA
5.146
5.146
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
17480 - 17550 kHz
Uvodjenje digitalnih sistema
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
17550 - 17900 kHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
17900 - 17970 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Plan namene frekvencija na osnovu
dodatka27. Obuhvata HF Data
Links
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
17970 - 18030 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
Induktivne aplikacije
Plan namene na osnovu dodatka26
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
18030 - 18052 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
EU2
33
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
18052 - 18068 kHz
EU2
18068 - 18168 kHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
5.154
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
RADIOLOKACIJA
AMATERSKA
Amaterska
Amaterska SATELITSKA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
18168 - 18780 kHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Bezbednosni Sistemi
DSC Pozivi
Induktivne aplikacije
18898.5, 18899. 18899.5 kHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
18780 - 18900 kHz
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
POMORSKA sluzba
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
EU2
Plan kanala na osnovu dodatka17
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
18900 - 19020 kHz
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
RADIODIFUZNA 5.134
5.146
5.146
5.146
34
RADIODIFUZNA,
planiranje na osnovu
Clana12
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA EU2
FIKSNA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
19020 - 19680 kHz
FIKSNA
19680 - 19800 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.132
POMORSKA MOBILNA 5.132
FIKSNA
DSC poziv
Induktivne aplikacije
EU2
19703.5, 19704, 19704.5 kHz
ERC/REC 70-03
POMORSKA sluzba
Informacije za POMORSKU
Bezbednost
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Plan kanala na osnovu dodatka17
Plan namena na osnovu dodatka
25
19680.5 kHz
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
19800 - 19990 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
EU2
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
19990 - 19995 kHz
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(20000 kHz)
ETALONA FREKVENCIJA I
SINJALE ORARE
ETALONA FREKVENCIJA I
SINJALE ORARE
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
SAR (komunikacije)
5.111
5.111
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
U vezi sa kozmicnim brodovima
orijentisanih u 10003 kHz
(+/-3 kHz)
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
19995 - 20010 kHz
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(20000 kHz)
5.111
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(20000 kHz)
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(20000 kHz)
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
5.111
35
ERC/REC 70-03
Aktivni fundamentalni uradjaji
(implantabilni) ugradjen u zivotinje
Unutar opsega 12500-20000 kHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
Induktivne aplikacije
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
RADIOLOKACIJA
Amaterska
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
20010 - 21000 kHz
EU2
21000 - 21450 kHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
Amaterska SATELITSKA
Induktivne aplikacije
AMATERSKA
21450 - 21850 kHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Procedure planifikacije na osnovu
Clana12
Uvodjenje digitalnih sistema.
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
21850 - 21870 kHz
FIKSNA 5.155A
5.155
FIKSNA
FIKSNA
EU2
21870 - 21924 kHz
FIKSNA 5.155B
FIKSNA 5.155B
FIKSNA
EU2
36
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
21924 – 22000 kHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
22000 – 22855 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.132
POMORSKA MOBILNA 5.132
5.156
EU2
FIKSNA
22855 – 23000 kHz
FIKSNA
FIKSNA
5.156
EU2
FIKSNA
23000 – 23200 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.156
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
EU2
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
Induktivne aplikacije
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
FIKSNA 5.156A
FIKSNA 5.156A
FIKSNA
23200 – 23350 kHz
23350 – 24000 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.157
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.157
EU2
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.157
Induktivne aplikacije
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Induktivne aplikacije
24000 – 24890 kHz
EU2
37
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
Amaterska SATELITSKA
Dokumenti
ECC/REC
24890 – 24990 kHz
Beleske
Ovaj opseg ce se upotrebiti za
vojne ciljeve od strane NATO.
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
24990 – 25005 kHz
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(25000kHz)
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(25000kHz)
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG
VREMENA(25000kHz)
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA
ETALON FREKVENCIJA I
SIGNAL TACNOG VREMENA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
25005 – 25010 kHz
Istrazivanje svemira shkencore i
mjeksore
25010 – 25070 kHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
MOBILNA VAZDUHOPLOVNA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
EU2
25070 – 25210 kHz
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA
MOBILNI
EU2
25210 – 25550 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
RADIO ASTRONOMSKA
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
EU2
25550 – 25670 kHz
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.149
38
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIO DIFUZNA
RADIO DIFUZNA
RADIODIFUZNA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
25670 – 26100 kHz
RADIO DIFUZNA
Uvodjenje digitalnih sistema.
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz - 30 MHz
ERC/DEC/(96)02
ERC/DEC/(98)11
T/R 20-09
Unutar opsega 26.960-27.410 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/DEC/(01)16
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 26.957- 27.283MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz- 30 MHz
26100 – 26175 kHz
POMORSKA MOBILNA 5.132
POMORSKA MOBILNA 5.132
FIKSNA
EU2
26175 – 27500 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
CB radio (CEPT PR 27)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI i
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Bezbednosni Sistemi
5.150
5.150
EU2
MSI
Kontroll modelimesh
SRD ne-specificne
Unutar opsega 26.957- 27.283MHz
ERC/DEC/(01)10
ERC/REC 70-03
ERC/DEC/(01)02
ERC/REC 70-03
26.995, 27.045, 27.095, 27.145,
27.195 MHz
Unutar opsega 26.957- 27.283MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz- 30 MHz
27500 – 28000 kHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
MOBILNA
MOBILNA
MOBILNA
EU2
39
Induktivne aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA
SATELITSKA
Amaterska SATELITSKA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
28 – 29.7 MHz
Induktivne aplikacije
Ovaj opseg ce se upotrebiti za
vojne ciljeve od NATO snaga
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz- 30 MHz
Induktivne aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 148.5 kHz- 30 MHz
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7-47.0 MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 30.0-37.5 MHz
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7-47.0 MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 30.0-37.5 MHz
29.7 – 30.005 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
EU2
30.005 – 30.01 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
OPERACIJE U SVEMIRU
(identifikime SATELITSKAe)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
EU2
30.01 – 37.5 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
Opsezi 30.3 - 30.5 MHz i 32.15
- 32.45 MHz su uskladjivani vojni
opsezi.
MOBILNI
EU2
EU27
40
Kontrola modelacije
ERC/DEC/(01)11
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 34.995-35.225
MHz samo Za modele fluturimi
PMR
T/R 25-08
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Unutar opsega 30.01-34.90 MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
Aplikacija na bez-zicne
uredjaje u zdravstvu
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 30.0-37.5 MHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
PMR
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
37.5 – 38.25 MHz
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
T/R 25-08
RADIO ASTRONOMSKA
5.149 EU2
Radio mikrofoni i prateci
slusnuredjaji
Vezhgime ne vazhdimesi
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
Komunikacija sa
refleksijom meteora
ERC/REC/(00)04
Unutar opsega 39.0-39.2 MHz
PMR
T/R 25-08
Radio mikrofoni i prateci
slusnuredjaji
ERC/REC 70-03
38.25 – 39.986 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
EU2
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
39.986 – 40.02 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
Svemirska istrazivanja
PMR
T/R 25-08
Svemirska istrazivanja
EU2
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
40.02 – 40.66 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
EU2
41
PMR
T/R 25-08
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
Kontrola modelacije
ERC/DEC/(01)12
40.665, 40.675 40.685, 40.695
MHz
SRD ne-specificne
ERC/DEC/(01)03
ERC/REC 70-03
Radio mikrofoni i prateci
slusnuredjaji
ERC/REC 70-03
40.66 – 40.7 MHz
FIKSNA
MOBILNI
5.150
ISM
5.150
EU2
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
40.7 – 40.98 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
EU2
Ovaj opseg ce se upotrebiti za
vojne ciljeve od NATO snaga
PMR
T/R 25-08
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7 kHz-47.0 MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
40.980 - 41.015 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
PMR
T/R 25-08
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Svemirska istrazivanja
5.160 5.161
EU2
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
EU2
41.015 - 44.000 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
5.160 5.161
EU27
EU27
42
Brez ushtarak i harmonizuar
PMR
T/R 25-08
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
44.0 – 46.4 MHz
FIKSNA
MOBILNI
5.162 5.162A
5.162A EU27
5.162A EU27
PMR
T/R 25-08
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 29.7 KHz-47.0MHz.
Audio sistemi sa uskim opsegom
uklucujuci i orientisane sisteme na
osnovi opsega alokacije
Radar za merenje profila
vetrova
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
Bezbednosni Sistemi
Uskladjen vojni opseg
46.4 - 47.0 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
5.162A EU27
5.162A EU27
MOBILNI
5.162
5.162A
PMR
T/R 25-08
Radio mikrofoni i prateci
slusni uredjaji
Radar za merenje profila
vetrova
ERC/REC 70-03
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
47 – 48 MHz
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Bezbednosni Sistemi
5.162A
5.162A EU2
5.162A EU2
Peidzing on-site
5.163
5.163
5.163
PMR
5.164
5.164
5.164
Radar za merenje profila
vetrova
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Bezbednosni Sistemi
5.162A
5.162A
EU2
5.162A
EU2
PMR
5.163
5.163
EU3
5.163
EU3
Radar za merenje profila
vetrova
5.164
5.164
EU3
EU3
T/R 25-08
Peidzing on-site ne brezin 47.047.25 MHz
Aplikime ne nje frekuence te
vetme
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
5.165
48.0 – 48.5 MHz
5.164
5.165
43
T/R 25-08
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Bezbednosni Sistemi
5.162A
5.162A
EU2
5.162A
EU2
PMR
5.164
5.164
EU3
5.164
EU3
Istrazivanje svemira/EESS
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
48.5 – 50.0 MHz
T/R 25-08
Radar za merenje profila
vetrova
5.165
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
50 - 51 MHz
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Amaterska
5.162A
Amaterska
Amaterska
Bezbednosni Sistemi
5.164
5.162A
5.165
5.164
EU2
EU3
5.162A
EU2
PMR
5.164
EU3
Radar za merenje profila
vetrova
T/R 25-08
Aplikacija na jednu frekvenciju
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
5.169
51 - 52 MHz
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Amaterska
5.162A
Amaterska
Amaterska
Bezbednosni Sistemi
5.164
5.162A
EU2
5.162A
EU2
PMR
5.165
5.164
EU3
5.164
EU3
Radar za merenje profila
vetrova
T/R 25-08
Aplikacija na jednu frekvenciju
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
5.169
52 - 54 MHz
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Bezbednosni Sistemi
5.162A
5.162A
EU2
5.162A
EU2
5.164
5.164
EU3
5.164
EU3
T/R 25-08
Aplikacija na jednu frekvenciju
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
5.165
5.169
44
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Bezbednosni Sistemi
T/R 25-08
ML spregnut sa opsegom61 - 68
MHz.
5.162A
5.162A
EU2
5.162A
EU2
PMR
5.164
5.163
EU3
5.163
EU3
Radar za merenje profila
vetrova
5.165
5.164
5.164
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
Bezbednosni Sistemi
FB spregnut sa opsegom 61 - 68
MHz.
5.162A
5.162A
EU2
5.162A
EU2
PMR
5.164
5.164
EU3
5.164
EU3
Radar za merenje profila
vetrova
54 - 61 MHz
5.169
61 - 68 MHz
T/R 25-08
Geografska podela sa drugim
uslugama na opsegu 46 - 68 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
5.165 , 5.171
68.00 - 70.45 MHz
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
EU2
EU2
PMR/PAMR
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.175
EU4
EU4
EU9
EU9
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
Bezbednosni Sistemi
5.149
Radio astronomija
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
ML sprega sa opsegom 77.8-80.25
MHz
ECC/DEC/(06)06 T/R
25-08
Uskladjeni vojni opdeg 73.3-74.1
MHz
ML sprega sa opsegom 80.25-84.6
MHz
70.45 - 74.80 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
PMR/PAMR
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.149
5.149
EU2
EU2
5.175
EU4
EU4
5.177
EU9
EU9
5.179
EU27
EU27
45
Neprekidna merenja na opsegu
73.0 - 74.6 MHz za monitorisanje
Suncanih vetrova
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
Znaci signalizacije za ILS
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
5.180
5.180
5.180
MOBILNA
MOBILNA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
ML sprega sa opsegom 85.0-87.5
MHz
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
Aplikacija na jednu frekvenciju
74.8 - 75.2 MHz
RADIONAVIGACIONA
5.181
75.2 - 77.7 MHz
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
PMR/PAMR
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.175
EU2
EU2
MOBILNA
MOBILNA
5.179
77.7 - 77.8 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
Bezbednosni Sistemi
PMR/PAMR
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.175
EU2
EU2
MOBILNA
MOBILNA
77.8 - 84.6 MHz
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
PMR/PAMR
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.175
EU2
EU2
5.187
EU27
EU27
MOBILNA
MOBILNA
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
Uskladjen vojni opseg 79.0-79.7
MHz
FB spregnut sa opsegom 68-74.8
MHz
Alociran za KSB (80.5 MHz-84.05
MHz)
84.6 - 85.0 MHz
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI osim
PMR/PAMR
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.175
EU2
EU2
5.187
46
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
Aplikacija na jednu frekvenciju
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNA
MOBILNA
Bezbednosni Sistemi
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
FB spregnut sa opsegom75.2-77.7
MHz
85.0 - 87.5 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
PMR/PAMR
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.175
EU2
EU2
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
5.187
87.5 - 100.0 MHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA audio FM
Bez-zicne audio aplikacije
5.190
Zenevski Sporazum
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 87.5-108.0 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
100 - 108 MHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA audio FM
Bez-zicne audio aplikacije
5.190
Zenevski Sporazum
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 87.5-108.0 MHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
5.194
108 - 117.975 MHz
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
5.197
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
5.197A
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
VAZDUHOPLOVNE
Komunikacije
Bezbednost I regulisanje letenja,
ispod 112 MHz ogranicen linkovima
podataka predajnika sa kopnenom
bazom
ILS/Lokalizator
Unutar opsega 108-112 MHz
VOR
Unutar opsega 108-117.975 MHz
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
5.197A
5.197A
47
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
5.200
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNE
Komunikacije
Bezbednost i regulisanje letenja
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
EPIRB
Opseg vredan samo za
Nezgode I spasavanje.
5.111, 5.200
5.111, 5.200
VAZDUHOPLOVNE
Komunikacije
Komunikacije VAZDUHOPLOVNO
– MOBILNIH nezgoda u opsegu
123.1 MHz
117.975 - 121.45 MHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R) 5.200
121.45 - 121.55 MHz
121.55 - 136 MHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
5.200, 5.201
5.200, 5.201
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
136 - 137 MHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(R)
5.202
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNA MOBILNA(R)
VAZDUHOPLOVNE
Komunikacije
5.202
137 - 137.025 MHz
METEOROLOSKA SATELITSKA
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKA SATELITSKA
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKA SATELITSKA
(svemir-zemlja)
Sateliti na niskim orbitama
METEOROLOSKA SATELITSKA
(svemir-zemlja)5.208A 5.208B
5.209
MOBILNI
MOBILNI
Meteoroloski satelit
MOBILNA SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
Operacije u svemiru (svemirzemlja)
Istrazivanje svemira
(svemir-zemlja)
MOBILNA SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
Operacije
u svemiru (svemir-zemlja)
Istrazivanje svemira
(svemir-zemlja)
5.206, 5.208
5.206, 5.208
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
FIKSNA
MOBILNI osim Vazduhoplovnog
mobilnog (R)
5.204, 5.205, 5.206, 5.207,5.208
48
Mobilne aplikacije
ERC/DEC/(99)06
MOBILNA
ograničena na
VAZDUHOPLOVNU
MOBILNU (OR),
uključujući
vazduhoplovni
sport
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
METEOROLOSKA SATELITSKA
(svemir-zemlja)
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKA SATELITSKA
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKA SATELITSKA
(svemir-zemlja)
Sateliti na niskim orbitama
ERC/DEC/(99)06
MOBILNI
MOBILNI
Meteoroloski satelit
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
Istrazivanje svemira
(svemir-zemlja)
Istrazivanje svemira
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELIT
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELIT
(S/E)
Sateliti na niskim orbitama
MOBILNI
MOBILNI
Meteoroloski satelit
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
Istrazivanje svemira
(svemir-zemlja)
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
Istrazivanje svemira
(svemir-zemlja)
5.206, 5.208
5.2065.208
METEOROLOSKI SATELIT
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELIT
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELIT
(svemir-zemlja)
Sateliti na niskim orbitama
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
MOBILNI
MOBILNI
Meteoroloski satelit
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208A
5.208B 5.209
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208A
5.208B 5.209
Mobilne aplikacije
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
Beleske
137.025 - 137.175 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
5.204, 5.205, 5.206, 5.207,5.208
MOBILNA ograničena na
VAZDUHOPLOVNU
MOBILNU (OR), uključujući
vazduhoplovni sport
Mobilne aplikacije
137.175 - 137.825 MHz
METEOROLOSKI SATELIT
(svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208
ERC/DEC/(99)06
MOBILNA ograničena na
VAZDUHOPLOVNU
MOBILNU (OR), uključujući
vazduhoplovni sport
Mobilne aplikacije
137.825 - 138 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI R
49
ERC/DEC/(99)06
Usaglasen vojni opseg i cili
perfshine kontrolu vazdusnih
operacija operacija
MOBILNA ograničena na
VAZDUHOPLOVNU
MOBILNU (OR), uključujući
vazduhoplovni sport
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
Bezbednosni Sistemi
LAND MOBILE
LAND MOBILE
Mobilne aplikacije
Svemirska istrazivanja(S/E)
Svemirska istrazivanja (S/E)
5.211
5.211
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
138 - 143.6 MHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
5.210
EU2
5.211
Usaglasen vojni opseg i cili
perfshine kontrolu vazdusnih
operacija operacija
Frekvencije138.625, 138.675
MHz i 138.650 MHz za postojoce
sisteme gonjenja i sisteme
gonjenja na nacionalnoj osnovi.
EU2
EU27
EU27
5.212
SRD ne-specificne
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 138.20-138.45
MHz
5.214
143.6 - 143.65 MHz
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir-zemlja)
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir-zemlja)
5.211
EU2
EU27
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir-zemlja)
5.211
EU2
EU27
Mobilne aplikacije
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA(OR)
Bezbednosni Sistemi
MOBILNA KOPNENA
5.211
EU2
MOBILNA KOPNENA
Mobilne aplikacije
5.210
5.211
5.212
Usaglasen vojni opseg i cili
perfshine kontrolu vazdusnih
operacija operacija
Bezbednosni Sistemi
5.214
143.65 - 144 MHz
5.211
Usaglasen vojni opseg i cili
perfshine kontrolu vazdusnih
operacija operacija
EU27
5.212, 5.214
144 - 146 MHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
Amaterska SATELITSKA
MOBILNA
MOBILNA
PMR/PAMR
5.216
146 - 146.5 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
ECC/DEC/(06)06
Aplikacija na jednu frekvenciju
T/R 25-08
146.5 – 146.8 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNA
MOBILNA
PMR/PAMR
50
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
Aplikacija na jednu frekvenciju
Radio-komunikacioni sistemi za
zastitu
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
MOBILNA
MOBILNA
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
ML1- u sprezi sa151.4-152.6 MHz
146.8 - 148 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
T/R 25-08
148 - 148.4 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209
5.218
MOBILNA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.2095.209
MOBILNA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.2095.209
5.218
5.218
5.219, 5.221
5.219, 5.221
5.219, 5.221
MOBILNA
MOBILNA
Sateliti na niskim orbitama
PMR/PAMR
ERC/DEC/(99)06
ECC/DEC/(06)06
ML1 –u sprezi sa.6-153.0 MHz
T/R 25-08
Bezbednosni RadioKomunikacioni Sistemi
148.4 - 149.9 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209
5.218, 5.219; 5.221
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209
Sateliti na niskim orbitama
ERC/DEC/(99)06
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
ML1 u sprezi sa153.0-154.5 MHz
T/R 25-08
5.218, 5.219, 5.221
5.218, 5.219, 5.221
MOBILNA
MOBILNA
Sateliti na niskim orbitama
ERC/DEC/(99)06
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209 5.224A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209 5.224A
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
RADIONAVIGACIONASATELITSKA 5.224B
RADIONAVIGACIONASATELITSKA 5.224B
RADIONAVIGACIONASATELITSKA 5.224B
5.220, 5.222, 5.223
5.220, 5.222, 5.223
5.220, 5.222, 5.223
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
149.9 - 150.05 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209 5.224A
Aplikacija na jednu frekvenciju
T/R 25-08
150.05 - 151.4 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
PMR/PAMR
5.149
51
ML2 u sprezi sa154.65-156.0
MHz
T/R 25-08
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
ECC/DEC/(06)06
Neprekidna merenja, suncana I
zvezdana zapazanja.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
FB1 u sprezi sa146.8-148.0 MHz
151.4 – 152.6 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
T/R 25-08
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna merenja, suncana I
zvezdana posmatranja.
5.149
5.149
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
PMR/ PAMR
FB1 u sprezi sa148.0 – 148.4 MHz
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna merenja, suncana i
zvezdana posmatranja.
5.149
5.149
5.149
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
152.6 – 153.0 MHz
153 - 154 MHz
FIKSNA
PMR/PAMR
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
Meteoroloska pomoc
ECC/DEC/(06)06
FB1 u sprezi sa148.4-149.4 MHz
T/R 25-08
154 - 154.5 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
PMR/PAMR
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.226
ECC/DEC/(06)06
FB1 u sprezi sa149.4-149.9 MHz
T/R 25-08
154.5 - 154.65 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.226
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
52
Aplikacija na jednu frekvenciju.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
FB2 u sprezi sa150.05-151.4 MHz
154.65 - 156 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
5.226
T/R 25-08
156 - 156.4875 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
5.226
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.226
5.226
PMR primarni
POMORSKA sluzba
Brodna Stanica, u sprezi sa160.625
- 160.950 MHz. Jedna frekvencija u
156.300 MHz u
156.375-156.475 MHz.
RP Dodatak 18
156.4875 - 156.5375 MHz
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje preko DSC)
5.111, 5.226, 5.227
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje preko DSC)
PMR primarni
DSC za pozivanje u slucaj udesa
156.525 MHz.
RP Dodatak 18
5.111, 5.226, 5.227
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje preko DSC)
5.111, 5.226, 5.227
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje preko DSC
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje preko DSC)
PMR primarni
Aplikacija na jednu frekvenciju.
RP Dodatak 18
5.226, 5.227
5.226, 5.227
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
5.226
5.226
156.5375 - 156.5625 MHz
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje Zames DSC)
5.226, 5.227
POMORSKA sluzba
156.5625 - 156.7625 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI (R)
5.226
53
PMR primarni
POMORSKA sluzba
Aplikacija na jednu frekvenciju.
RP Dodatak 18
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje)
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
(R)
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje)
PMR primarni
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
156.7625 - 156.8375 MHz
POMORSKA MOBILNA
(udes i pozivanje)
5.111, 5.226
5.111, 5.226
5.111, 5.226
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
156.8 MHz.
RP Dodatak 18.
Aplikacija na jednu frekvenciju.
Medjunarodna frekvencija za
Udes, spasavanje I pozivanje
156.8375 - 157.45 MHz
FIKSNA
PMR primarni
Radio stanica u sprezi sa161.5162.0 MHz and Aplikacija na jednu
frekvenciju.
POMORSKA sluzba
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RP Dodatak 18
5.226, 5.229
5.226
5.226
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
157.45 - 160.6 MHz
FIKSNA
PMR/PAMR
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
ECC/DEC/(06)06
ML3 u sprezi sa162.05-165.2 MHz
T/R 25-08
160.6 - 160.975 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
PMR primarni
Radio stanica, spregnut sa
opsegom156.025 -156.350 MHz.
POMORSKA sluzba
RP Dodatak 18
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.226
5.226
5.226
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
160.975 - 161.475 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
54
Aplikacija na jednu frekvenciju.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
PMR primarni
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
161.475 - 162.05 MHz
FIKSNA
Radio stanica, spregnut sa
opsegom156.9 - 157.4 MHz.
POMORSKA sluzba
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RP Dodatak 18
5.226
5.226
5.226
5.227A
5.227A
5.227A
5.229
Komunikiacije Brod-Pristaniste
AIS
ERC/DEC/(99)17
161.975 i 162.025 MHz
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
FB3 u sprezi sa157.45-160.6 MHz.
Frekvencija 164.175 MHz
upotrebljave se za postojece
sisteme. Za PMR/PAMR servise.
162.05 - 165.2 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
T/R 25-08
5.229
165.2 - 165.225 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
PMR/PAMR
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
ECC/DEC/(06)06
Aplikacija na jednu frekvenciju.
T/R 25-08
5.229
165.225 - 169.4 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
5.229
55
ML4 u sprezi sa169.825-174.0 MHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
PMR primarni
ECC/DEC/(06)06
Uredjaji za poboljsanje slusanja
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
Opsezi 169.400-169.475 MHz;
i 169.4875-169.5875; unutar opsega
169.4-174.0 MHz u jednoj osnovi
uskladjivanja opsega
Sistemi istrazivanja i informisanja /
Sistemi za citanje merenja
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
PMR/PAMR
ECC/DEC/(05)02
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
ECC/DEC/(05)02
ERC/REC 70-03
169.4 - 169.825 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.229
Socialni alarmi
Aplikacija na jednu frekvenciju.
Unutar opsega169.4750-169.4875
MHz i 169.5875-169.6000 MHz
169.825 - 174 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.229
PMR primarni
ECC/DEC/(06)06
Uredjaji za poboljsanje slusanja
ECC/DEC/(05)02
Unutar opsega 173.965-174.015
MHz; unutar opsega 169.4174.0 MHz u jednoj
osnovuskladjivanja opsega
ERC/REC 70-03
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
FB4 u sprezi sa165.225-169.4 MHz
Uredjaji za poboljsanje slusanja
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 173.965-174.015 MHz
Radio mikrofoni uredjaji za
poboljsanje slusanja
ERC/REC 70-03
U jednoj osnovuskladjivanja opsega
174 - 216 MHz
RADIODIFUZNA
5.235
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
5.235
5.235
5.237
T-DAB
Wiesbaden 1995 Specialni
Sporazum, korigiran u
Constanti, 2007
TV RADIODIFUZNA
Zenevski Sporazum
EN 300 744 je za DVB-T aplikacije.
Na osnovu MoR izmedju RAT i NMK
56
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
T-DAB
5.235
5.235
5.235
TV RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
T-DAB
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
216 - 223 MHz
5.237
5.243
Wiesbaden 1995 Specialni
Sporazum, korigiran u
Constanti, 2007
Zenevski Sporazum
EN 300 744 je za DVB-T aplikacije.
.
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
223 - 225 MHz
RADIODIFUZNA
FIKSNA
MOBILNA
TV RADIODIFUZNA
5.243
5.246, 5.247
Wiesbaden 1995 Specialni
Sporazum, korigiran u
Constanti, 2007
Zenevski Sporazum
EN 300 744 je za DVB-T aplikacije.
.
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
225 - 230 MHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA
5.246
EU10
T-DAB
Wiesbaden 1995 Specialni
Sporazum, korigiran u
Constanti, 2007
TV RADIODIFUZNA
Zenevski Sporazum
EN 300 744 je za DVB-T aplikacije
EU10
5.247
Ovaj opseg je unutar uskladjenog
vojnog opsega 225 – 400 MHz.
Zajednicka namena sa Sistemima
odbrane na nacionalnoj osnovi.
230 – 235 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
5.247
EU10
EU10
5.251, 5.252
EU27
EU27
57
Bezbednosni Sistemi
To je uskladjen vojni opseg
T-DAB
T-DAB Zajednicka namena sa
Sistemima odbrane na nacionalnoj
osnovi.
Wiesbaden 1995 Specialni
Sporazum, korigiran u
Constanti, 2007
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
To je uskladjen vojni opseg
T-DAB
T-DAB Zajednicka namena sa
Sistemima odbrane na nacionalnoj
osnovi . Wiesbaden 1995 Specialni
Sporazum, korigiran u
Constanti, 2007
Bezbednosni Sistemi
To je uskladjen vojni opseg
235 - 240 MHz
FIKSNA
MOBILNI
5.252
5.254
5.254
EU10
EU27
5.254
EU10
EU27
240 - 242.95 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
5.111
Kontrolla vazdusnog saobracaja.
5.254
5.254
EU10
5.254
EU10
EU27
EU27
MOBILNA
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA
VAZDUHOPLOVNA
5.111; 5.254; 5.256
5.111; 5.254; 5.256
MOBILNI
MOBILNI
5.256
242.95 - 243.05 MHz
FIKSNA
EPIRB
Opseg rezervisan samo za potrebe
udesa i spasavanja 243.0 MHz
Bezbednosni Sistemi
To je uskladjen vojni opseg
MOBILNI
5.111; 5.254; 5.256
243.05 - 267 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.111
Kontrolla vazdusnog saobracaja.
5.254
5.252
EU10
5.254
EU27
EU10
EU27
5.254; 5.256; 5.256A
267 - 272 MHz
FIKSNA
MOBILNI
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
5.254
5.257
MOBILNI
5.254
5.257
MOBILNI
EU10
EU27
5.254
5.257
Bezbednosni Sistemi
EU10
EU27
58
To je uskladjen vojni opseg
Kontrolla vazdusnog saobracaja.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
272 - 273 MHz
FIKSNA
MOBILNI
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
5.254
To je uskladjen vojni opseg
Kontrolla vazdusnog saobracaja.
5.254
EU10
5.254
EU27
EU10
EU27
273 - 312 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
5.254
To je uskladjen vojni opseg
Kontrolla vazdusnog saobracaja.
5.254
EU10
EU27
5.254
EU10
EU27
312 - 315 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI (Zemljasvemir) 5.254 5.255
To je uskladjen vojni opseg
Kontrolla vazdusnog saobracaja.
5.254
EU10
5.254
EU10
5.255
EU27
5.255
EU27
315 - 322 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
5.254
To je uskladjen vojni opseg
Kontrolla vazdusnog saobracaja.
5.254
EU10
5.254
EU27
EU10
EU27
322 - 328.6 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
To je uskladjen vojni opseg
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna merenja, takodje
VLBI.
5.149
5.149
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
EU27
EU10
EU10
EU27
59
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
5.258
EU2
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
5.258
EU2
ILS/ Drejtim zbrites
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
328.6 - 335.4 MHz
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
5.258
5.259
335.4 - 380 MHz
FIKSNA
To je uskladjen vojni opseg
MOBILNI
5.254
Kontrolla vazdusnog saobracaja.
5.254
EU10
5.254
EU27
EU10
EU27
380 - 385 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
5.254
5.254
EU2
5.254
Sistemi hitne sluzbe AGA
ECC/DEC/(06)05
PPDR
ECC/DEC/(08)05
EU2
EU10
EU10
EU27
EU27
T/R 25-08
PPDR DMO
ERC/DEC/(01)19
Opseg uskladjen sa vojnom
sluzbom Za mobilne kopnene
digitalne usluge. Za civilne i hitne
usluge.
Unutar opsega 384.8-385.0 i
394.8-395.0 MHz Za Emergentne
sisteme AGA 384.750-384.800
MHz i 394.750-394.800 MHz mogu
se upotrebiti kao prosireni
prefencijalni opsezi
ML u sprezi sa390.0-395.0 MHz.
PPDR (Hitne sluzbe)
Unutar opsega 380-380.15 i
390-390.15 MHz Za emergentne
sisteme DMO
385 - 387 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
MOBILI kopneni digitalni
PMR/PAMR
To je uskladjen vojni opseg
ERC/DEC/(96)04
T/R 25-08
5.254
5.254
EU2
EU10; EU27
5.254
EU2
EU10; EU27
PPDR
60
ECC/DEC/(08)05
ML u sprezi sa395-397 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380 - 470 MHz na osnovu
ECC/DEC/(08)05
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
387 - 390 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILI kopneni digitalni
PMR/PAMR
MOBILNI-SATELITSKI (Svemirzemlja) 5.208A 5.208B 5.254
5.255
To je uskladjen vojni opseg
ERC/DEC/(96)04
T/R 25-08
EU2
EU10; EU27
ML u sprezi sa397.0-399.9 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380 - 470 MHz na osnovu
ECC/DEC/(08)05
EU2
EU10; EU27
390 - 395 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
5.254
5.254
EU2
5.254
EU2
EU10
EU10
EU27
EU27
PPDR
ECC/DEC/(08)05
T/R 25-08
PPDR AGA
ECC/DEC/(06)05
PPDR DMO
ERC/DEC/(01)19
Opseg uskladjen sa vojnom
sluzbom Za mobilne kopnene
digitalne usluge. Za civilne i hitne
usluge.
FB u sprezi sa380-385 MHz.
PPDR (Hitne usluge)
Unutar opsega 384.8-385.0 i
394.8-395.0 MHz Za Emergentne
sistemeAGA 384.750-384.800 MHz
i 394.750-394.800 MHz mogu se
upotrebiti kao prosireni prefencijalni
opsezi
Unutar opsega 380-380.15 i
390-390.15 MHz Za emergentne
sisteme DMO
395 - 399.9 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
5.254
5.254
EU2
EU10
EU27
5.254
MOBILI kopneni digitalni
PMR/PAMR
ERC/DEC/(96)04
T/R 25-08
PPDR
ECC/DEC/(08)05
EU2
EU10
EU27
61
FB u sprezi sa385.0-389.9 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380-470 MHz na osnovu
ECC/DEC/(08)05
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209
5.224A
RADIONAVIGACIONASATELITSKA 5.222 5.224B
5.260
5.220
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209
5.224A
RADIONAVIGACIONASATELITSKA 5.222 5.224B
5.260
5.220
PPDR
ECC/DEC/(08)05
STANDARDNA FREKVENCIJA I
SATELITSKI VREMENSKI
SIGNAL (400.1 MHz)
STANDARDNAFREKVENCIJA
I SATELITSKI VREMENSKI
SIGNAL (400.1 MHz)
STANDARDNAFREKVENCIJA
I SATELITSKI VREMENSKI
SIGNAL (400.1 MHz)
PPDR
ECC/DEC/(08)05
5.261
5.261
5.261
5.262
5.262
5.262
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
Sateliti na niskim orbitama
ERC/DEC/(99)06
SATELITSKA
METEOROLOGIJA (svemirzemlja)
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) 5.263
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
5.262
SATELITSKA
METEOROLOGIJA (svemirzemlja)
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) 5.263
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
5.262
SATELITSKA
METEOROLOGIJA (svemirzemlja)
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.208A 5.208B
5.209
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) 5.263
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
5.262
Radio meteoroloska sonda
5.264
5.264
5.264
399.9 - 400.05 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.209
5.224A
RADIONAVIGACIONASATELITSKA 5.222 5.224B
5.260
5.220
400.05 - 400.15 MHz
400.15 - 401 MHz
62
Meteoroloski satelit
PPDR
ECC/DEC/(08)05
Beleske
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
KOPNENA SATELITSKA
ISTRAZIVANJA (svemirzemlja)
METEOROLOSKA POMOC
KOPNENA SATELITSKA
ISTRAZIVANJA (svemirzemlja)
METEOROLOSKA POMOC
Radio meteoroloska sonda
SATELITSKA
METEORLOGIJA (Zemljasvemir)
SATELITSKA
METEORLOGIJA (Zemljasvemir)
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
401 - 402 MHz
KOPNENA SATELITSKA
ISTRAZIVANJA (svemir-zemlja)
METEOROLOSKA POMOC
SATELITSKA METEORLOGIJA
(svemir-zemlja)
Meteoroloski satelit
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
FIKSNA
Platforma prikupljivanja podataka na
telemetriskoj osnovi
PPDR
ECC/DEC/(08)05
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
EU2
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu I dodatnuredjaji
Ovaj pod-opseg ce se utvrditi prema
politici NATO snaga.
Zajednicki sporazum CIV/MIL Za
frekvencije NATO-a.
EU2
402 - 403 MHz
KOPNENA SATELITSKA
ISTRAZIVANJA (Zemlja-svemir)
METEOROLOSKA POMOC
SATELITSKA METEOROLOGIJA
(Zemlja-svemir)
KOPNENA SATELITSKA
ISTRAZIVANJA (Zemljasvemir)
METEOROLOSKA POMOC
KOPNENA SATELITSKA
ISTRAZIVANJA (Zemljasvemir)
METEOROLOSKA POMOC
SATELITSKA
METEOROLOGIJA (Zemljasvemir)
SATELITSKA
METEOROLOGIJA (Zemljasvemir)
FIKSNA
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/DEC/(01)17
Radio meteoroloska sonda
ERC/REC 70-03
Meteoroloski satelit
ULP-AMUnutar opsega 402-405
MHz
Platforma prikupljivanja podataka na
telemetriskoj osnovi
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
EU2
EU2
PPDR
ECC/DEC/(08)05
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/DEC/(01)17
403 - 405 MHz
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
FIKSNA
ULP-AMUnutar opsega 402-405
MHz
ERC/REC 70-03
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Radio meteoroloska sonda
EU2
EU2
405 - 406 MHz
NDIHMA
METEOROLOGJIKE
FIKSNA
METEOROLOSKA POMOC
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
EU2
METEOROLOSKA POMOC
Radio meteoroloska sonda
EU2
63
PPDR
ECC/DEC/(08)05
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu
ERC/REC 70-03
Aplikacija na bez-zicne uredjaje u
zdravstvu I dodatnuredjaji
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
MOBILNI-SATELITSKI
MOBILNI-SATELITSKI
MOBILNI-SATELITSKI
PPDR
ECC/DEC/(08)05
(Zemlja-svemir)
(Zemlja-svemir)
(Zemlja-svemir)
Beleske
406 - 406.1 MHz
Sat-EPIRB
5.266
5.266
5.266
5.267
5.267
5.267
FIKSNA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.149
5.149
Opseg na raspolaganje samo za
slucaj udesa i spasavanja.
406.1 - 410 MHz
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
PPDR
Radio astronomy
ECC/DEC/(08)05
PMR/PAMR
ECC/DEC/(04)06am
Aplikacija na jednu frekvenciju.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380-470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
Neprekidna merenja Iizapazanje
zvezda
410 - 420 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir - svemir)5.268
ECC/DEC/(06)06
ML u sprezi sa420-430 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380- 470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
ERC/DEC/(96)04
T/R 25-08
PPDR
ECC/DEC/(08)05
PMR/PAMR
ECC/DEC/(04)06am
420 - 430 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
ECC/DEC/(06)06
ERC/DEC/(96)04
5.269
T/R 25-08
5.270
5.271
PPDR
64
ECC/DEC/(08)05
ML u sprezi sa420-430 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380- 470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
PPDR
5.271
5.272
5.273
5.274
5.275
5.276
5.277
5.277
5.277
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ECC/DEC/(08)05
PMR
430 - 432 MHz
EU2
EU12
EU2
EU12
432 - 433.05 MHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA Za Istrazivanje
zemlje (aktivna) 5.279A
SATELITSKA istrazivanje
zemlje (aktivna) 5.279A
SATELITSKA istrazivanje
zemlje (aktivna) 5.279A
5.138
5.271
5.272
5.276
5.277
5.280
5.277
5.277
EU2
EU12
Aktivni senzori (SATELITSKI)
Upotreba ovog opsega od strane
senzora na satelitskim uslugama za
Istrazivanje zemlje (EESS)(aktivna)
Bice u saglasnosti sa Rec ITUR
SA 1260-1
..
..
..
PMR
EU2
EU12
Amaterska
PPDR
65
ECC/DEC/(08)05
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Aktivni senzori (SATELITSKI)
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA Za strazivanje
zemlje (aktivna5.279A
MOBILNA KOPNENA
MOBILNA KOPNENA
SATELITSKA Za strazivanje
zemlje (aktivna) 5.279A
SATELITSKA Za strazivanje
zemlje (aktivna) 5.279A
Amaterska
5.138
5.277
5.280
5.138
5.277
5.280
ISM
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
433.05 - 434.79 MHz
5.138
5.271
5.272
EU2
EU12
Upotreba ovog opsega od strane
senzora na satelitskim uslugama za
Istrazivanje zemlje (EESS)(aktivna)
Bice u saglasnosti sa Rec ITUR
SA 1260-1
ISM (SRD gjenerale)
EU2
EU12
5.276
5.277
5.280
5.281
SRD ne-specificne
ECC/DEC/(04)02
ERC/REC 70-03
PPDR
ECC/DEC/(08)05
434.79 - 438 MHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
RADIOLOKACIJA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
SATELITSKA Za strazivanje
zemlje (aktivna) 5.279A
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA Za strazivanje
zemlje (aktivna) 5.279A
SATELITSKA Za strazivanje
zemlje (aktivna) 5.279A
5.277
5.277
5.138
5.271
5.276
5.277
5.280
5.282
EU2
EU12
EU2
EU12
Aktivni senzori (SATELITSKI)
Upotreba ovog opsega od strane
senzora na satelitskim uslugama za
Istrazivanje zemlje (EESS)(aktivna)
Bice u saglasnosti sa Rec ITUR
SA 1260-1
Amaterska
Ogranicena amaterska SATELITNA
sluzba
ne 435 - 438 MHz.
Amatrska SATELITNA sluzba
PPDR
66
ECC/DEC/(08)05
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Amaterska
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
438 - 440 MHz
PPDR
5.271
5.273
5.274
5.275
5.276
5.277; 5.283
5.277
EU2
EU12
5.277
ECC/DEC/(08)05
EU2
EU12
440 - 450 MHz
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Peidzing “on site”
Poziv i povratni odgovor
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Digitalni PMR i PMR 446
ECC/DEC/(05)12
ERC/DEC/(98)25
Analogni PMR -446 u 446 446.1MHz.
Digitalni PMR -446 u 446 -446.1
MHz
PMR/PAMR
ECC/DEC/(06)06
T/R 25-08
Aplikacija na jednu frekvenciju.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380-470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
PPDR
Radarsko merenja profila vetrova
ECC/DEC/(08)05
Radiollokacija
5.269
5.270
5.271
EU31
EU31
5.284
5.285; 5.286
Geografska podela sa ostalim
uslugama
PMR 446 u opsegu 446.0 – 446.1
MHz
Pod-Opseg 442 – 447 MHz u sprezi
sa 452 – 457 MHz je alociran za
Civilnu upotrebu na upravljanje
RAT-a.
67
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI
MOBILNI
Peixhing “on site”
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
450 - 455 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.286AA
PMR/PAMR
5.209
EU31
Poziv i povratni odgovor
ECC/DEC/(04)06am
ECC/DEC/(06)06
ERC/DEC/(96)04
EU31
5.271
5.286
5.286A
5.286B
5.286C
5.286D
5.286E
ML u sprezi sa460-465 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380-470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
PMR 446 u opsegu 446.0 – 446.1
MHz
T/R 25-08
Pod-Opseg442 – 447 MHz u sprezi
sa452 – 457 MHz je alociran za
Civilnu upotrebu na upravljanje
RAT-a.
PPDR
ECC/DEC/(08)05
Postojeca javna celijna mreza.
Peixhing “on site”
PMR/PAMR
ECC/DEC/(04)06am
455 - 456 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.286AA
MOBILNI
MOBILNI
EU31
EU31
5.209
5.271
ECC/DEC/(06)06
ERC/DEC/(96)04
5.286A
5.286B
5.286C
5.286E
T/R 25-08
PPDR
68
ECC/DEC/(08)05
Poziv i povratni odgovor
ML u sprezi sa465-466 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380-470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
PMR 446 u opsegu 446.0 – 446.1
MHz
Pod-Opseg 442 – 447 MHz u sprezi
sa452 – 457 MHz je alociran za
Civilnu upotrebu na upravljanje
RAT-a.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI
MOBILNI
Postojeca javna celijna mreza
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
T/R 32-02
Unutar opsega 457.525-457.575
MHz
456 - 459 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.286AA
5.271
5.287
POMORSKE Komunikacije na
bordu
5.287
EU31
5.287
EU31
Peixhing “on site”
5.288
PMR/PAMR
Poziv i povratni odgovor
ECC/DEC/(04)06am
ML u sprezi sa466-469 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380-470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
ECC/DEC/(06)06
ERC/DEC/(96)04
PPDR
T/R 25-08
ECC/DEC/(08)05
PMR 446 u opsegu 446.0 – 446.1
MHz
Pod-Opseg 442 – 447 MHz u sprezi
sa452 – 457 MHz je alociran za
Civilnu upotrebu na upravljanje
RAT-a
459 - 460 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
Postojeca javna celijna mreza
MOBILNA5.286AA
5.209
EU31
Peixhing “on site”
PMR/PAMR
EU31
ECC/DEC/(04)06am
5.271
ECC/DEC/(06)06
5.286A
ERC/DEC/(96)04
5.286B
5.286C
5.286E
T/R 25-08
PPDR
69
ECC/DEC/(08)05
Poziv i povratni odgovor
ML u sprezi sa466-469 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380-470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
PMR 446 u opsegu 446.0 – 446.1
MHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI
MOBILNI
PMR Digitalna .
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
T/R 32-02
Unutar opsega 467.525-467.575
MHz
460 - 470 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.286AA
POMORSKE Komunikacije na
bordu
Meteoroloska - SATELITSKA
(svemir-zemlja)
5.287
5.287
5.288
5.289
Meteoroloska pomoc
EU31
5.287
EU31
5.289
Peixhing “on site”
5.289
PMR/PAMR
Postojeca javna celijna mreza
5.290
Poziv i povratni odgovor
ECC/DEC/(04)06am
FB u sprezi sa450-460 MHz.
PPDR u jednoj osnovi uskladjenog
opsega 380-470 MHz prema
ECC/DEC/(08)05
ECC/DEC/(06)06
PPDR
Svemirska istrazivanja/EESS
ERC/DEC/(96)04
T/R 25-08
ECC/DEC/(08)05
Namena za EESS se vrsi pomocu
RP 5.289,Daljinski za platform
prikupljivanja podataka. Geografska
podela sa ostalim uslugama
PMR 446 u opsegu 446.0 – 446.1
MHz
70
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Radio mikrofoni I pomocni uredjaji
za slusanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 470-862 MHz u
jednoj osnovi uskladjenog opsega
MOBILNA
MOBILNI
470 - 608 MHz
RADIODIFUZNA
5.291A
5.294
5.296
5.291A
5.296
SAP/SAB
Mobilne aplikacije ogranicene na
SAB,ukljucujuci I radio mikrofone
TV RADIODIFUZNA
Zenevski Sporazum.
EN 300 744 je za aplikacije DVB-T.
5.291A
5.296
5.300
5.302
Limitiran na opsegu 470-494 MHz.
Geografska podela sa ostalim
uslugama
Radarsko merenja profila vetrova
5.304
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
608 - 614 MHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNA
MOBILNI
Radio mikrofoni I pomocni uredjaji
za slusanje
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.149
5.149
5.296; 5.300
5.296; 5.306
5.296; 5.306
SAP/SAB
5.304
TV RADIODIFUZNA
5.306
71
Neprekidna merenja i VLBI
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 470-862 MHz u
jednoj osnovi uskladjenog opsega
Mobilne aplikacije ogranicene na
SAB,ukljucujuci I radio mikrofone
Zenevski Sporazum.
EN 300 744 je za aplikacije DVB-T.
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
MOBILNA
MOBILNI
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
614 - 790 MHz
RADIODIFUZNA
5.296
5.296
EU13
5.296
5.300
5.311A
5.311A
5.311A
5.312
5.312
.
EU13
SAP/SAB
Mobilne aplikacije ogranicene na
SAB,ukljucujuci I radio mikrofone
TV RADIODIFUZNA
5.312
Radio mikrofoni I pomocni uredjaji
za slusanje
ERC/REC 70-03
Zenevski Sporazum.
EN 300 744 je za aplikacije DVB-T.
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
Unutar opsega 470-862 MHz ne nje
baze diapazoni akordimi
790 - 862 MHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.316B 5.317A
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.316B 5.317A
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.316B 5.317A
5.312
Ovaj opseg je planiran za Mobilne
aplikacije u buducnosti na osnavu
Radio Pravilnika RP.
Bezbednosni Sistemi
5.312
5.314
5.316
5.315
5.316A
EU2
EU13
5.312
5.316
EU2
Radio mikrofoni I pomocni uredjaji
za slusanje
Linqe taktike
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 470-862 MHz u
jednoj osnovi uskladjenog opsega
EU13
5.316A
5.316
SAP/SAB
Radio mikrofona
5.316A
TV RADIODIFUZNA
Zenevski Sporazum.
EN 300 744 je za aplikacije DVB-T
5.319
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
72
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
MOBILNI
MOBILNI
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
862 - 870 MHz
RADIODIFUZNA 5.322
Ovaj opseg je identificiran za IMT u
RP, ali unutar CEPT ovaj opseg nije
planiran za uskladjen unos uIMT-u.
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
5.319
5.323
5.323
EU2
EU13
5.323
EU2
Alarmi
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 868.6-869.700 MHz
SRD ne-specificna
ERC/REC 70-03
Radio mikrofoni I pomocni uredjaji
za slusanje
RFID
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 863-870
Strateski plan za upotrebu SRD
Unutar usvojenog opsega 862-870
MHz
Unutar opsega 863-865 MHz
Bez-zicne Audio aplikacije
ERC/REC 70-03
EU13
Unutar opsega 865-868 MHz
Unutar opsega 863-865 MHz.
Analogni zvucni uredjaji sa uskim
opsegom unutar opsega 864.8865.0 MHz
ERC Odluka
ERC/DEC/(97)06
ERC Rec.
CEPT/ERC/REC 70 – 03.
73
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
MOBILNI
MOBILNI
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
870 - 876 MHz
RADIODIFUZNA 5.322
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
5.319
5.323
5.323
EU2
EU13
5.323
Ovaj opseg je identificiran za IMT u
RP, alunutar CEPT ovaj opseg nije
planiran za uskladjen unos uIMT-u.
EU2
EU13
Bezbednosni Sistemi
T/R 25-08
Digitalna MOBILNA KOPNENA
PMR/PAMR
ECC/DEC/(04)06am
Na mestima gde su ili ce biti ovi
opsezi za civilne potrebe na osnovu
Odluk ERC/ECC(primer. digitalni
PAMR), namena koriscenja opsega
treba se smatrati na nacionalnoj
osnovi.Ostali pod-opsezi
Unutar usklagjenog
610-960 MHz mogu se upotrebiti
takodjer na nacionalnoj osnovi.
ML u sprezi sa915-921 MHz
ERC/DEC/(96)04
876 - 880 MHz
RADIODIFUZNA 5.322
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
5.319
5.323
5.323
MOBILNI
EU2
EU13
5.323
Ovaj opseg je identificiran za IMT u
RP, alunutar CEPT ovaj opseg nije
planiran za uskladjen unos uIMT-u.
EU2
Podela na nacionalnoj osnovi.
EU13
GSM-R
74
ECC/DEC/(02)05am
ECC/DEC/(02)09
ECC/DEC/(02)10
ML u sprezi sa921-925 MHz.
Sistemi na zeleznici
ERC Rec. TR 25-09, ML u sprezi
sa921-925 MHz.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
MOBILNI
MOBILNI
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
880 - 890 MHz
RADIODIFUZNA 5.322
Podela na nacionalnoj osnovi.
FIKSNA
GSM-900
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
5.319
5.317A
EU2
5.317A
EU2
5.323
5.323
EU13
5.323
EU13
EU29
ECC/REC/(05)08
ERC/DEC/(97)02
GSMOBV
ECC/DEC/(08)08
GSM-900
ECC/REC/(05)08
ERC/DEC/(94)01
ML u sprezi sa925-935 MHz
ERC Odluka ERC/DEC/(97)02, ML
u sprezi sa925 – 935 MHz
EU29
890 - 915 MHz
RADIODIFUZNA 5.322
MOBILNI
MOBILNI
FIKSNA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
RADIOLOKACIJA
5.323
ML u sprezi sa opsegom 935-960
MHz
Pod-opseg:
903.600 – 904.800 MHz za vojne
potrebe
GSMOBV
5.317A
EU13
5.317A
EU13
5.323
EU14
5.323
EU14
EU29
EU29
75
ECC/DEC/(08)08
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
RADIODIFUZNA 5.322
MOBILNI
MOBILNI
FIKSNA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
915 - 921 MHz
Ovaj opseg je identificiran za IMT u
RP, alunutar CEPT ovaj opseg nije
planiran za uskladjen unos uIMT-u.
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
RADIOLOKACIJA
5.323
Bezbednosni Sistemi
5.323
EU2
5.323
Na mestima gde su ili ce biti ovi
opsezi za civilne potrebe na osnovu
Odluk ERC/ECC(primer. digitalni
PAMR), namena koriscenja opsega
treba se smatrati na nacionalnoj
osnovi..Ostali pod-opsezi
Unutar usklagjenog
610-960 MHz mogu se upotrebiti
takodjer na nacionalnoj osnovi.
EU2
EU13
EU13
EU14
EU14
Digitalni MOBILNA KOPNENA
PMR/PAMR
ECC/DEC/(04)06am
FB u sprezi sa870-876 MHz
ERC/DEC/(96)04
T/R 25-08
921 - 925 MHz
RADIODIFUZNA 5.322
MOBILNI
MOBILNI
FIKSNA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Ovaj opseg je identificiran za IMT u
RP, alunutar CEPT ovaj opseg nije
planiran za uskladjen unos uIMT-u
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
RADIOLOKACIJA
5.323
Podela na nacionalnoj osnovi.
5.323
EU2
5.323
EU2
EU13
EU13
EU14
EU14
GSM-R
76
ECC/DEC/(02)05am
ECC/DEC/(02)09
ECC/DEC/(02)10
ECC/REC/(05)08
FB u sprezi sa876-880 MHz
Sistemi za zeleznice
ERC Rec. T/R 25-09, FB u sprezi
sa876 – 880 MHz (UIC Sistemi za
zeleznice).
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
RADIODIFUZNA 5.322
MOBILNI
MOBILNI
FIKSNA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
925 - 935 MHz
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
RADIOLOKACIJA
5.323
5.317A
5.323
EU2
EU13
5.317A
5.323
Podela na nacionalnoj osnovi.
GSM-900
EU2
EU13
EU14
EU14
EU29
EU29
ECC/REC/(05)08
FB u sprezi sa880-890 MHz
ERC/DEC/(97)02
ERC Odluka ERC/DEC/(97)02, FB
u sprezi sa880 – 890 MHz (EGSM)
GSMOBV
ECC/DEC/(08)08
GSM-900
ECC/REC/(05)08
ERC/DEC/(94)01
GSMOBV
ECC/DEC/(08)08
GSM-900
ECC/REC/(05)08
935 - 942 MHz
RADIODIFUZNA 5.322
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
5.317A
EU13
5.317A
EU13
5.323
EU14
EU29
5.323
EU14
EU29
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
RADIOLOKACIJA
5.323
FB u sprezi sa890-897 MHz
942 - 960 MHz
RADIODIFUZNA 5.322
MOBILNI
MOBILNI
ERC/DEC/(94)01
FIKSNA
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.317A
5.323
5.317A
EU13
5.317A
EU13
5.323
EU29
5.323
EU29
GSMOBV
77
ECC/DEC/(08)08
FB u sprezi sa897-915 MHz
Pod -Opseg948.600 – 949.800
MHz Za vojne potrebe.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
Navigacioni Sistemi
MOBILNI - VAZDUHOPLOVNI (R)
5.327A
MOBILNI - VAZDUHOPLOVNI
(R) 5.327A
MOBILNI - VAZDUHOPLOVNI
(R) 5.327A
Ukljucujuci DME, JTIDS, MIDS,
SSR,
TACAN
VAZDUHOPLOVNI CIVILNI
SISTEMI koji se uskladjuju sa vojnim
namenama.
5.328
5.328
5.328
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.328
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B
5.328A
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.328
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B
5.328A
Galileo
Unutar opsega 1164-1214 MHz
GLONASS
Unutar opsega 1190.3-1213.8 MHz
Navigacioni Sistemi
Ukljucujuci DME, JTIDS, MIDS,
SSR,
TACAN
VAZDUHOPLOVNI CIVILNI
SISTEMI koji se uskladjuju sa vojnim
namenama.
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
Aktivni senzori (SATELITSKI)
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.330
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.331
EU2
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.331
EU2
960 - 1164 MHz
1164 - 1215 MHz
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.328
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B
5.328A
1215 - 1240 MHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
5.331
5.332
Bezbednosni Sistemi
5.332
5.332
78
GLONASS
Unutar opsega 1237.8-1253.8 MHz
GPS
Unutar opsega 1215.6-1239.6 MHz
Radarski i Navigacioni Sistemi
Radari za Civilne Aerodrome koji ce
se uskladjivati sa vojnim namenama.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
Aktivni senzori (SATELITSKI)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
5.282
5.331
5.331
5.330
5.331
5.332
5.335
5.332
5.332
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1240 - 1260 MHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
RADIOLOKACIJA
EU2
Amaterska
EU2
Bezbednosni Sistemi
GLONASS
Unutar opsega 1237.8-1253.8 MHz
Bezbednosni Sistemi
Radarski i Navigacioni Sistemi
Radari za Civilne Aerodrome koji ce
se uskladjivati sa vojnim namenama
1260 - 1270 MHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
Aktivni senzori SATELITSKA)
Amaterska
AmaterskE SATELITSKA Usluge
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
Galileo
Unutar opsega 1260-1300 MHz
5.282
5.282
5.282
Radarski i Navigacioni Sistemi
Radarski i Navigacioni Sistemi I
Aktivni senzori
5.330
5.331
5.331
5.331
5.335A
5.335A
EU2
EU2
5.335
5.335A
79
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
Aktivni Senzori(SATELITSKI)
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.329
5.329A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
Amaterska
5.330
5.331
5.331
5.335A
5.331
5.335A
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1270 - 1300 MHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
EU2
Amaterska
EU2
Galileo
Unutar opsega 1260-1300 MHz
Radarski i Navigacioni Sistemi
Radar za merenje profila vetrova
Unutar opsega 1270-1295 MHz
5.335
Radarski i Navigacioni Sistemi i
Aktivni senzori
Radar za merenje profila vetrova
izmedju 1270 MHz i 1295 MHz
5.335A
1300 - 1350 MHz
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.337
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.337
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.337
Bezbednosni Sistemi
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Radarski i Navigacioni Sistemi
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (Zemlja-svemir)
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (Zemlja-svemir)
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (Zemlja-svemir)
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.149
5.149
EU2
EU2
SATELITSKI Navigacioni Sistemi
5.337A
5.337A
5.337A
80
Nadgledanje spektralnih linija 1330 1400 MHz.
Radari za Civilne Aerodrome koji ce
se uskladjivati sa vojnim namenama
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNI Link sa niskim
kapacitetom.
T/R 13-01
Beleske
1350 - 1400 MHz
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
5.149
5.149
EU2
5.149
EU2
5.338
5.338A
5.338A
5.339
EU15
5.338A
5.339
EU15
Pod-Opseg1394-1400 MHz u
sprezi sa1446 - 1452 MHz je je
namenjen za Civilnu upotrebu na
upravljanje RAT-a.
RADIO ASTRONOMSKA
Nadgledanje spektralnih linija 1330
- 1400 MHz.
Bezbednosni Sistemi
Civilni FIKSNI-Linkovi sa niskim
kapacitetom ce se uskladjivati sa
vojnim namenama.
Plan kanala za FIKSNE usluge u
ERC Rec. T/R 13-01, Annex A.
Pasivni Senzori (SATELITSKI)
Merenje zemljine vlage, nivoa soli i
temperature okeana. Indeks
vegetacije.
Bezbednosni Sistemi
Bezbednosni Sistemi
5.339
1400 - 1427 MHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.341
5.341
5.341
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir)
5.338A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir)
5.341
EU2
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir)
5.341
EU2
5.341
5.338A
5.338A
1427 - 1429 MHz
EU15
EU15
81
FIKSNI Link sa niskim
kapacitetom.
T/R 13-01
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.338A
5.341
5.342
5.341
5.338A
5.341
5.338A
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1429 - 1452 MHz
EU2
EU15
FIKSNA Veza sa niskim
kapacitetom.
T/R 13-01
Bezbednosni Sistemi
Civilni FIKSNI-Linkovi sa niskim
kapacitetom ce se uskladjivati sa
vojnim namenama.
Plan kanala za FIKSNE usluge u
ERC Rec. T/R 13-01,, Annex B
EU2
EU15
Pod-Opseg1446- 1452 MHz u
sprezi sa1394-1400 MHz je
namenjen za civilnu upotrebu
Pod-Opseg1446 – 1452 MHz u
sprezi sa1394 – 1400 MHz je
namenjen za Civilnu upotrebu na
upravljanje RAT-a.
1452 - 1492 MHz
RADIODIFUZNA 5.345
RADIODIFUZNA 5.345
RADIODIFUZNA 5.345
RADIODIFUZNA –
SATELITSKA 5.208B 5.345
FIKSNA
RADIODIFUZNA –
SATELITSKA 5.208B 5.345
FIKSNA
RADIODIFUZNA –
SATELITSKA 5.208B 5.345
FIKSNA
S-DAB
ECC/DEC/(03)02
Unutar opsega 1479.5-1492.0 MHz
Unutar opsega 1452.0-1479.5 MHz
T-DAB
Maastricht 2002 Specialni
Sporazum, korigiran u
Constanti, 2007
Pod-Opseg1452 – 1459 je
namenjen za Civilnu upotrebu na
upravljanje RAT-a.
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
5.342
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
5.342
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
5.342
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
5.342
5.341
5.341
1492 - 1518 MHz
EU2
EU15
Bezbednosni Sistemi
EU2
EU15
82
FIKSNA Veza sa niskim
kapacitetom.
Civilni FIKSNI-Linkovi sa niskim
kapacitetom ce se uskladjivati sa
vojnim namenama.
T/R 13-01
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Bezbednosni Sistemi
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.348
5.348A 5.348B 5.351A
5.341
5.342
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A
5.341
EU2
EU15
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.348 5.348A
5.348B 5.351A
5.341
EU2
EU15
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1518 - 1525 MHz
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
ECC/DEC/(04)09am
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
Jednosmerni fiksni Link
1525 - 1530 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
MOBILNASATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
SATELITSKA Za Istrazivanje
ZEMLJE
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.349
5.341
5.342
5.350
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
Jednosmerni fiksni Link
ECC/DEC/(02)08
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
ECC/DEC/(02)11
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
5.341
5.351
5.354
5.341
5.351
5.354
FIKSNA Vezanjedrejtimshe
5.351
5.352A
5.354
83
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
5.353A
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
SATELITSKA Za Istrazivanje
ZEMLJE
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
5.351
5.354
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
5.353A
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
SATELITSKA Za Istrazivanje
ZEMLJE
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
5.351
5.354
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
5.353A
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
SATELITSKA Za Istrazivanje
ZEMLJE
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
5.353A
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
SATELITSKA Za Istrazivanje
ZEMLJE
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ECC/DEC/(02)08
Prioritet za komunikacije za
udes i pozive GMDSS
1530 - 1533 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
5.353A
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
SATELITSKA Za Istrazivanje
ZEMLJE
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
5.342
5.351
5.354
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
ECC/DEC/(02)11
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
1533 - 1535 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
5.353A
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja)
SATELITSKA Za Istrazivanje
ZEMLJE
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
5.342
5.351
5.354
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
ECC/DEC/(02)08
ECC/DEC/(02)11
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
5.341
5.341
5.351
5.354
5.351
5.354
84
Prioritet za komunikacije za
udes i pozive GMDSS
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ECC/DEC/(02)08
ECC/DEC/(02)11
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
Prioritet za komunikacije za
udes i pozive GMDSS
SATELITSKI Mobilni Sistemi
EN 301 426
Ogranicen za komunikacije u slucaju
udesa.
SATELITSKI Sistemi za spasavanja
i pretrazivanja ukljucujuci i GMDSS
SATELITSKI Mobilni Sistemi
1535 - 1544 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
5.341
5.351
5.353A
5.341
5.351
5.353A
5.341
5.351
5.353A
5.354
5.355
5.354
5.354
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B
Komunikacije za opasnost I
bezbednost (uklkjucujuci I
GMDSS)
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
5.341
5.341
5.341
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
5.354
5.354
5.354
EN 301 473
5.355
5.356
5.357
5.357A
5.356
5.356
EN 301 681
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
5.341
5.351
5.354
5.355
5.357
5.357A
5.359
5.341
5.351
5.354
5.357
5.357A
5.359
5.341
5.351
5.354
5.357
5.357A
5.359
1544 - 1545 MHz
1545 - 1555 MHz
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
85
SATELITSKI Mobilni Sistemi
ECC/DEC/(02)08
ECC/DEC/(02)11
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B 5.351A
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
5.341
5.351
5.354
5.355
5.359
5.362A
5.341
5.351
5.354
5.359
5.341
5.351
5.354
5.359
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.208B 5.328B
5.329A
5.341
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.208B
5.328B 5.329A
5.341
RADIONAVIGACIONA
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.208B
5.328B 5.329A
5.341
5.362B
5.362C
5.362B
5.362B
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1555 - 1559 MHz
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
SATELITSKI Mobilni Sistemi
ECC/DEC/(02)08
ECC/DEC/(02)11
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
1559 - 1610 MHz
Galileo
Unutar opsega 1559.42-1591.42
MHz
GLONASS
Unutar opsega 1592.9-1610.5 MHz
GPS
Unutar opsega 1563.42-1587.42
MHz
Civilne usluge koje ce se uskladjivati
sa vojnim namenama.
86
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
5.341
5.355
5.359
5.364
5.366
5.367
5.368
5.369
5.371
5.372
5.341
5.359
5.364
5.366
5.367
5.368
5.371
5.372
5.341
5.359
5.364
5.366
5.367
5.368
5.371
5.372
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
5.355
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
5.359
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
5.359
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
5.359
5.364
5.366
5.367
5.368
5.369
5.371
5.372
5.364
5.366
5.367
5.368
5.371
5.372
5.364
5.366
5.367
5.368
5.371
5.372
RADIO ASTRONOMSKA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1610 - 1610.6 MHz
Unutar opsega 1592.9-1610.5 MHz
GLONASS
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
ERC Odluka ERC/DEC/(97)03
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ERC/DEC/(97)03
ERC/DEC/(97)05
1610.6 - 1613.8 MHz
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ERC/DEC/(97)03
ERC/DEC/(97)05
Zapazanje spektralnih linija
ERC Odluka ERC/DEC/(97)03
87
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.208B
ECC/DEC/(07)05
5.341
5.355
5.359
5.364
5.365
5.366
5.367
5.368
5.369
5.371
5.372
5.341
5.359
5.364
5.365
5.366
5.367
5.368
5.371
5.372
5.341
5.359
5.364
5.365
5.366
5.367
5.368
5.371
5.372
ERC/DEC/(97)03
ERC/DEC/(97)05
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
Beleske
1613.8 - 1626.5 MHz
ERC Odluka ERC/DEC/(97)03
ECC/DEC/(07)04
1626.5 - 1631.5 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
IMT SATELITSKA KOMPONENTA
Mobilne SATELITSKE Aplikacije
5.341
5.351
5.341
5.351
5.341
5.351
5.353A
5.354
5.355
5.359
5.353A
5.354
5.359
5.353A
5.354
5.359
ECC/DEC/(02)08
ECC/DEC/(02)11
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
88
Prioritet za komunikacije za
udes i pozive GMDSS
Civilne usluge koje ce se uskladjivati
sa vojnim namenama.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
Mobilne SATELITSKE
Aplikacije
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ECC/DEC/(02)08
Prioritet za komunikacije za
udes i pozive GMDSS
1631.5 - 1636.5 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
5.341
5.341
5.341
ECC/DEC/(02)11
5.351
5.351
5.351
ECC/DEC/(07)04
5.353A
5.353A
5.353A
ECC/DEC/(07)05
5.354
5.354
5.354
5.355
5.359
5.359
5.359
5.374
5.374
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
5.374
1636.5 - 1645.5 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
5.341
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
Mobilne SATELITSKE
Aplikacije
ECC/DEC/(02)08
5.341
5.341
ECC/DEC/(02)11
5.351
5.351
5.351
ECC/DEC/(07)04
5.353A
5.353A
5.353A
ECC/DEC/(07)05
5.354
5.354
5.354
5.355
5.359
5.359
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
Prioritet za komunikacije za
udes i pozive GMDSS
5.359
1645.5 - 1646.5 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
Mobilne SATELITSKE
Aplikacije
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
5.341
5.354
5.375
5.341
5.354
5.375
5.341
5.354
5.375
89
Prioritet za komunikacije za
udes i pozive GMDSS
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
Mobilne SATELITSKE
Aplikacije
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1646.5 - 1656.5 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
ECC/DEC/(02)08
5.341
5.341
5.341
ECC/DEC/(02)11
5.351
5.351
5.351
ECC/DEC/(07)04
5.354
5.354
5.354
ECC/DEC/(07)05
5.355
5.357A
5.357A
5.357A
5.359
5.359
5.359
5.376
5.376
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
5.376
1656.5 - 1660 MHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
Mobilne SATELITSKE
Aplikacije
ECC/DEC/(02)08
5.341
5.341
5.341
ECC/DEC/(02)11
5.351
5.351
5.351
ECC/DEC/(07)04
5.354
5.354
5.354
ECC/DEC/(07)05
5.355
5.359
5.359
5.359
5.374
5.374
5.362A
5.341
5.341
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.149
5.149
5.341
5.341
5.341
ECC/DEC/(07)04
5.351
5.351
5.351
ECC/DEC/(07)05
5.354
5.354
5.354
5.374
1660 - 1660.5 MHz
EU15
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
Mobilne SATELITSKE
Aplikacije
EU15
ECC/DEC/(02)08
ECC/DEC/(02)11
RADIO
ASTRONOMSKA
90
Neprekidna linija i zapazanje
VLBI.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Bezbednosni Sistemi
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
FIKSNA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
FIKSNA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
FIKSNA
RADIO
ASTRONOMSKA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.149
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.149
EU2
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.149
EU2
5.341
5.341
5.341
5.379
5.379A
5.379A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
5.379C
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
5.379C
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
5.379C
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
FIKSNA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
FIKSNA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.149
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.149
EU15
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.149
EU15
5.341
5.341
5.341
5.379
5.379A
5.379A
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
5.379C
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
5.379C
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
5.379C
RADIO ASTRONOMSKA
Meteoroloske sluzbe
5.149
5.149
EU2
5.149
EU2
5.341
5.341
EU15
5.341
EU15
5.379D
5.379D
5.379D
5.379E
5.379E
5.379E
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1660.5 - 1668 MHz
EU15
Neprekidna linija i zapazanje
VLBI.
EU15
5.379A
1668 - 1668.4 MHz
Bezbednosni Sistemi
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
RADIO
ASTRONOMSKA
Neprekidna linija i zapazanje
VLBI.
5.379A
1668.4 - 1670 MHz
91
RADIO
ASTRONOMSKA
Neprekidna linija i zapazanje
VLBI.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNA
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNA
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
Meteoroloski satelit
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
5.341
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
FIKSNA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A 5.379B
FIKSNA
5.341
5.341
5.379D
5.379D
5.379D
5.379E
5.379E
5.379E
5.380A
5.380A
5.380A
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.341
EU2
EU15
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
Bezbednosni Sistemi
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja))
Meteoroloski satelit
FIKSNA
FIKSNA
SATELITE TE
METEOROLOGJISE
(svemir-zemlja)
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.289
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.289
EU2
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.289
EU2
5.341
5.341
5.341
5.382
5.382
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ECC/DEC/(04)09am
Rec. ERC T/R 42-01
TFTS
1670 - 1675 MHz
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNI
Mobilne SATELITSKE
Aplikacije (svemirzemlja)
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
1675 - 1690 MHz
Meteoroloska RadioSonda
Meteoroloski satelit
Platforma prikupljanja
podataka
1690 - 1700 MHz
EU15
Platforma prikupljanja
podataka
Odredjenje za EESS
preko RP 5.289
EU15
5.382
92
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.289
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.289
EU2
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.289
EU2
Meteoroloski satelit
5.341
5.341
5.341
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1700 - 1710 MHz
EU15
Platforma prikupljanja
podataka
Odredjenje za EESS
preko RP 5.289
EU15
1710 - 1785 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNA5.384A
MOBILNA5.384A
MOBILNA5.384A
5.149
5.149
5.149
5.341
5.341
5.341
GSMOBV
ECC/DEC/(08)08
5.385
5.38
5.38
IMT
ECC/DEC/(06)07am
EU29
GSM-1800
ECC/DEC/(05)08
ERC/DEC/(95)03
EU29
5.386
ECC/DEC/(06)13
5.387
ECC/REC/(08)02
1785 - 1800 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNA5.384A
MOBILNA
MOBILNA
Ovaj opseg je identificiran za
IMT u RP, ali unutar CEPT-e
ovaj opseg nije planiran za
usaglaseno unosenje IMT-a
5.386
EU2
EU2
Mobilne aplikacije
5.387
EU15
EU15
93
Radio mikrofoni
ERC/REC 70-03
Bez-zicne Audio
Aplikacije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 1795-1800
MHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
MOBILNA
MOBILNA
MOBILNA
MOBILNA5.384A
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNA5.384A
MOBILNA5.384A
MOBILNA5.384A
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1800 - 1805 MHz
Ovaj opseg je identificiran za
IMT u RP, ali unutar CEPT
Ovaj opseg je identificiran za
IMT u RP, ali unutar CEPT
5.386
1805 - 1880 MHz
5.386
EU29
GSM-1800
ECC/REC/(05)08
ERC/DEC/(95)03
EU29
GSMOBV
ECC/DEC/(08)08
IMT
ECC/DEC/(06)07am
ECC/DEC/(06)13
ECC/REC/(08)02
1880 - 1885 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.384A
MOBILNA5.384A
MOBILNA5.384A
FIKSNA
FIKSNA
EU33
DECT
ERC/DEC/(94)03
DECT
ERC/DEC/(94)03
IMT
ECC/DEC/(06)01
EU33
1885 - 1900 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A 5.388B
FIKSNA
FIKSNA
5.388
5.388
EU33
5.388
EU33
1900 – 1910 MHz
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A
94
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
FIKSNA
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A 5.388B
FIKSNA
FIKSNA
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
1910 - 1930 MHz
5.388
5.388
EU29
5.388
IMT
EU29
ECC/DEC/(06)01
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
Unutar CEPT-e ovaj opseg je
identifikovan za IMT.
Obuhvata IMT-2000
Napredan -IMT
ERC/REC/(01)01
1930 - 1970 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A 5.388B
FIKSNA
FIKSNA
5.388
5.388
EU29
5.388
IMT
EU29
ECC/DEC/(06)01
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
Unutar CEPT-e ovaj opseg je
identifikovan za IMT.
Obuhvata IMT-2000
Napredan -IMT
ERC/REC/(01)01
1970 - 1980 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A 5.388B
FIKSNA
FIKSNA
5.388
5.388
EU29
5.388
IMT
EU29
ECC/DEC/(06)01
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
Unutar CEPT-e ovaj opseg je
identifikovan za IMT.
Obuhvata IMT-2000
Napredan -IMT
ERC/REC/(01)01
1980 - 2010 MHz
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
FIKSNA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
FIKSNA
5.388
5.388
5.388
5.389A
5.389A
5.389A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.351A
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
IMT
Mobilne SATELITSKE
Aplikacije
Unutar CEPT-e ovaj opseg je
identifikovan za IMT.
Obuhvata IMT-2000
Napredan -IMT
ECC/DEC/(06)09am
5.389B
ECC/DEC/(06)10
5.389F
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
95
Mobilni Satelitski Sistemi koji
upotrebljavaju ovaj opseg
mogu ukljuciti CGC.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
FIKSNA
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A 5.388B
FIKSNA
FIKSNA
5.38
5.388
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
2010 - 2025 MHz
EU29
IMT
5.388
EU29
ECC/DEC/(06)01
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
Unutar CEPT-e ovaj opseg je
identifikovan za IMT.
Obuhvata IMT-2000
Napredan -IMT
ERC/REC/(01)01
2025 - 2110 MHz
SATELITSKA ZA ISTRAZIVANJE
ZEMLJE (Zemlja-svemir) (svemirsvemir)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(Zemlja-svemir) (svemir-svemir)
SATELITSKIA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(Zemlja-svemir) (svemir-svemir)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNA5.391
MOBILNA5.391
MOBILNA5.391
OPERACIJE U SVEMIRU
(Zemlja-svemir) (svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) (svemir-svemir)
5.392
OPERACIJE U SVEMIRU
(Zemlja-svemir) (svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) (svemir-svemir)
5.392
EU2
OPERACIJE U SVEMIRU
(Zemlja-svemir) (svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) (svemir-svemir)
5.392
EU2
EU15
EU15
EU27
EU27
Bezbednosni Sistemi
Vojni uskladjeni opseg za
Radio-Relejne veze za
podgranicne operacije
unutar opsega 2025- 2070
MHz
FIKSNA Veza
T/R 13-01
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Istrazivanje
svemira/EESS
Prema opsegu alokacije
SATELITSKI sistemi
komunikacija i platforma
daljinskog upravljanja
2110 - 2120 MHz
FIKSNA
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A 5.388B
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) (duboki svemir).
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) (duboki svemir).
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) (duboki svemir).
FIKSNA
FIKSNA
5.388
5.388
EU29
5.388
EU29
SATELITSKI sistemi
komunikacija i platforma
daljinskog upravljanja za
Istrazivanje svemira (duboki
svemir).
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
Unutar CEPT-e ovaj opseg
je identifikovan za IMT.
Obuhvata IMT-2000
Napredan -IMT
SAP/SAB
IMT
ECC/DEC/(06)01
ERC/REC/(01)01
96
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
FIKSNA
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A
MOBILNA5.388A 5.388B
FIKSNA
5.388
5.388
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
2120 - 2170 MHz
IMT
EU29
5.388
EU29
ECC/DEC/(06)01
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
Unutar CEPT-e ovaj opseg je
identifikovan za IMT.
Obuhvata IMT-2000
Napredan -IMT
ERC/REC/(01)01
2170 - 2200 MHz
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.351A
FIKSNA
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.351A
FIKSNA
5.388
5.388
5.388
5.389A
5.389A
5.389A
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.351A
Ovaj opseg moze se
upotrebiti od FIKSNIH usluga
na nacionalnoj osnovi.
IMT SATELITSKA
KOMPONENTA
SATELITSKE Mobilne
aplikacije
5.389F
Unutar CEPT-e ovaj opseg je
identifikovan za IMT.
Obuhvata IMT-2000
Napredan -IMT
ECC/DEC/(06)09am
ECC/DEC/(06)10
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)05
ECC/REC/(06)05
ERC/DEC/(97)03
ERC/DEC/(97)05
97
Mobilni Satelitski Sistemi koji
upotrebljavaju ovaj opseg
mogu ukljuciti CGC
(Complementary Ground
Component )
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNA5.391
MOBILNA5.391
MOBILNA5.391
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
5.392
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
5.392
EU15
OPERACIJE U SVEMIRU
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) (svemir-svemir)
5.392
EU15
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
2200 - 2290 MHz
EU27
EU27
Lidhjet FIKSNAe
Uskladjen vojni opseg
T/R 13-01
RADIO
ASTRONOMSKA
SAP/SAB
Neprekidna linija i VLBI
zapazanja.
ERC/REC 25-10
Svemirska Istrazivanja
/EESS
Prema opsegu alokacije
SATELITSKI Sistem
komunikacije I Telemetrijska
platforma
2290 - 2300 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Mobilne aplikacije
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Istrazivanje svemira
((duboki svemir)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir)(svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir)(svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir)(svemir-zemlja)
EU2
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNA5.384A
MOBILNA
MOBILNA
Amaterska
Amaterska
Amaterska
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
SATELITSKI Sistem
komunikacije I Telemetrijska
platforma za
Istrazivanje svemira (duboki
svemir)
2300 - 2400 MHz
5.395
EU2
VAZDUHOPLOVNA
Telemetrija
ERC/REC 62-02
Amaterska
EU2
Mobilne aplikacije
SAP/SAB
98
ERC/REC 25-10
Delovi opsega se
upotrebljavaju za Telemetriju
VAZDUHOPLOVNI na
nacionalnoj osnovi
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Amaterska
MOBILNI
MOBILNA
MOBILNA
Amaterska
Amaterska SATELITSKA
Amaterska SATELITSKA
Amaterske
SATELITSKE Usluge
ISM
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
5.150
5.150
SRD ne-specificne
ERC/REC 70-03
Aplikacije Radioodredjivanja
ERC/DEC/(01)08
Unutar opsega 2400.02483.5 MHz
Unutar opsega 2400.02483.5 MHz
5.282
5.282
2400 - 2450 MHz
EU2
5.150
EU2
5.282
ERC/REC 70-03
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
RFID
ERC/REC 70-03
Sistemi za Emitovanje
podataka u sirokom
pojasu
ERC/DEC/(01)07
Unutar opsega 2446-2454
MHz Za aplikime AVI
Unutar opsega 2446-2454
MHz
Unutar opsega 2400-2483.5
MHz
ERC/REC 70-03
2450 - 2483.5 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
ISM
MOBILNI
MOBILNA
MOBILNA
SRD ne-specificne
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 2400.02483.5 MHz
Aplikacije Radioodredjivanja
ERC/DEC/(01)08
Unutar opsega 2400.02483.5 MHz
RADIOLOKACIJA
5.150
5.150
EU2
5.150
EU2
5.397
ERC/REC 70-03
99
Zeleznicke aplikacije
ERC/REC 70-03
RFID
ERC/REC 70-03
Sistemi za Emitovanje
podataka u sirokom
pojasu
ERC/DEC/(01)07
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 2446-2454
MHz za AVI aplikacije
Unutar opsega 2446-2454
MHz
Unutar opsega 2400-2483.5
MHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
SATELITSKE IMT
Komponente
MOBILNI
MOBILNA
MOBILNA
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.351A
RADIOLOKACIJA
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.351A
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.351A
5.150
5.150
5.150
5.371
5.371
5.371
ECC/DEC/(07)05
5.397
5.398
5.398
ERC/DEC/(97)03
5.398
5.402
5.402
ERC/DEC/(97)05
2483.5 - 2500 MHz
ISM
Mobilne aplikacije
Mobilne SATELITSKE
aplikacije
ECC/DEC/(07)04
5.399
5.400
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
IMT
ECC/DEC/(02)06
5.402
2500 - 2520 MHz
FIKSNA 5.410
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
5.405
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
FIKSNA
5.412
100
ECC/DEC/(05)05
Beleske
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
2520 - 2655 MHz
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
5.413 5.416
FIKSNA 5.410
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
5.339
5.339
EU2
5.339
EU2
5.403
5.418B
EU15
5.418B
EU15
5.405
5.418C
EU16
5.418C
EU16
Unutar opsega 2520-2575
MHz
T/R 13-01
IMT
ECC/DEC/(02)06
ECC/DEC/(05)05
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Prema opsegu alokacije
5.412
5.417C
5.417D
5.418B
5.418C
2655 - 2670 MHz
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
5.208B 5.413 5.416
FIKSNA 5.410
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje(pasivni)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
T/R 13-01
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje(pasivni)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje(pasivni)
IMT
ECC/DEC/(02)06
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Istrazivanje svemira (pasivni)
Istrazivanje svemira (pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SAP/SAB
5.149
5.149
EU2
5.149
EU2
5.412
5.208B
EU15
5.208B
EU15
EU16
Zapazanja - neprekidna
ERC/REC 25-10
Istrazivanje svemira (pasivni)
5.420
ECC/DEC/(05)05
EU16
101
Prema opsegu alokacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
FIKSNA
IMT
ECC/DEC/(02)06
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO
ASTRONOMSKA
5.149
5.149
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI 5.337
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
Meteoroloski Radari
5.423
5.423
Beleske
2670 - 2690 MHz
FIKSNA 5.410
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.384A
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
Istrazivanje svemira
(pasivni)
5.149
ECC/DEC/(05)05
Zapazanja - neprekidna
5.412
5.419
2690 - 2700 MHz
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
5.422
2700 - 2900 MHz
Radarski i Navigacioni
Sistemi
5.424
2900 - 3100 MHz
RADIOLOKACIJA 5.424A
RADIOLOKACIJA 5.424A
RADIOLOKACIJA 5.424A
Bezbednosni Sistemi
RADIONAVIGACIONA 5.426
RADIONAVIGACIONA 5.426
RADIONAVIGACIONA 5.426
Radarski i Navigacioni
Sistemi
5.425
5.425
EU2
5.425
EU2
5.427
5.427
EU27
5.427
EU27
102
ECC/REC/(02)09
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
Istrazivanje svemira (aktivni)
5.149
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
Istrazivanje svemira (aktivni)
5.149
EU2
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
Istrazivanje svemira (aktivni)
5.149
EU2
Aktivni senzori
(SATELITSKI)
Bezbednosni Sistemi
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
3100 - 3300 MHz
5.428
EU27
Aktivni Radarski senzori
(SATELITSKI)
EU27
3300 - 3400 MHz
RADIOLOKACIJA
5.149
5.429
5.430
RADIOLOKACIJA
5.149
RADIOLOKACIJA
EU2
5.149
Bezbednosni Sistemi
Radar
Gornja granica za radare u
Bordu aviona je 3410
MHz.
EU 17 Unutar opsega 34003410 MHz
EU2
3400 - 3500 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
--
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNA5.430A
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNA5.430A
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNA5.430A
BWA
RADIOLOKACIJA
Amaterska
RADIOLOKACIJA
Amaterska
RADIOLOKACIJA
ECC/DEC/(07)02
Unutar opsega 3400-3800
MHz
ECC/REC/(04)05
ERC/REC 14-03
5.431
FSS
IMT
Amaterska
Mobilne aplikacije
Radar
103
Ovaj opseg se planira ze
buduce mobilne aplikacije
(IMT), na osnovu odredaba
Radio Propisa (RP) za
Kordinirane aplikacije
SAB/SAP I za slucajne
upotrebe.
Na nekim mestima Mobilni
servis moze da bude na
sekundarnoj osnovi.
Gornja granica za radare u
Bordu aviona je 3410
MHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
BWA
ECC/DEC/(07)02
Unutar opsega 3400-3800
MHz
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNA5.430A
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNA5.430A
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNA5.430A
3500 - 3600 MHz
RADIOLOKACIJA
ECC/REC/(04)05
ERC/REC 14-03
FSS
IMT
Ovaj opseg se planira ze
buduce mobilne aplikacije
(IMT), na osnovu odredaba
Radio Propisa (RP)
za Kordinirane aplikacije
SAB/SAP I za slucajne
upotrebe.
Na nekim mestima Mobilni
servis moze da bude na
sekundarnoj osnovi.
Mobilne aplikacije
3600 - 3800 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
--
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNA
BWA
Na nekim mestima Mobilni
servis moze da bude na
sekundarnoj osnovi.
ECC/DEC/(07)02
Unutar opsega 3400-3800
MHz
ECC/REC/(04)05
FSS
ECC/DEC/(05)09
FIKSNA Veza sa
srednjim/visokim
kapacitetom
ERC/REC 12-08
FSS
ECC/DEC/(05)09
FIKSNA Veza sa
srednjim/visokim
kapacitetom
ERC/REC 12-08
Prioritet za Civilne mreze
3800 - 4200 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
Prioritet za Civilne mreze
4200 - 4400 MHz
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI 5.438
5.439
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI 5.438
5.440
EU18
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI 5.438
5.440
EU18
5.440
104
Uredjaji za radiomerenje Visine
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
Za merenja temperature na
morskim povrsinama.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
Ovo je vojni opseg
uskladjivan za Fiksne i
Mobilne Sisteme.
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
Mobilne aplikacije
Za kordinirane aplikacije
SAB/SAP I za slucajne
upotrebe.
4400 - 4500 MHz
EU2
EU2
EU27
EU27
4500 - 4800 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
Ovo je vojni opseg
uskladjivan za Fiksne i
Mobilne Sisteme.
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.441
MOBILNI
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.441
MOBILNI
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.441
MOBILNI
FSS
FSS da se ne implementira u
Evropski NATO.
Frekvencijski plan za Fiksne
Satelitske usluge u 4500 4800 MHz.
Za kordinirane aplikacije
SAB/SAP I za slucajne
upotrebe.
Unutar opsega 4500-7000
MHz za TLPR aplikacije.
EU27
EU27
Mobilne aplikacije
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
ECC/REC/(08)04
4800 - 4990 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
BBDR
MOBILNA5.442
MOBILNA osim
MOBILNA VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA osim
MOBILNA VAZDUHOPLOVNA
Bezbednosni Sistemi
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
EU27
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
EU27
5.339
5.443
5.339
5.339
Mobilne aplikacije
Za kordinirane aplikacije
SAB/SAP I za slucajne
upotrebe
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
Istrazivanje svemira i EES
(pasivni) se vrsi iznadi 4950
MHz ne disa vende
Neprekidna VLBI istrazivanja
RADIO
ASTRONOMSKA
Aplikacije za Radioodredjivanje
105
Unutar opsega 4940-4990
MHz
Ovo je vojni opseg
uskladjivan za Fiksne i
Mobilne Sisteme.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz za TLPR aplikacije.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
Ovo je vojni opseg
uskladjivan za Fiksne i
Mobilne Sisteme.
MOBILNA osim
MOBILNA VAZDUHOPLOVNA
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNA osim
MOBILNA VAZDUHOPLOVNA
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNA osim
MOBILNA VAZDUHOPLOVNA
RADIO ASTRONOMSKA
Mobilne aplikacije
Za kordinirane aplikacije
SAB/SAP I za slucajne
upotrebe
Istrazivanje svemira
(pasivni)
5.149
5.149
5.149
RADIO
ASTRONOMSKA
Aplikacije za Radioodredjivanje
Neprekidno VLBI zapazanje
4990 - 5000 MHz
EU27
EU27
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz za TLPR aplikacije.
5000 - 5010 MHz
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA –
SATELITSKA (Zemlja-svemir)
5.367
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA –
SATELITSKA(Zemlja-svemir)
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA –
SATELITSKA(Zemlja-svemir)
Galileo
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Aplikacije za Radioodredjivanje
Istrazivanje svemira
(pasivni)
Istrazivanje svemira
(pasivni)
Navigacijski
SATELITSKI Sistemi
5.367
5.367
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA –
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.443B
RADIO ASTRONOMSKA
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA –
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.443B
RADIO ASTRONOMSKA
Istrazivanje svemira (pasivni)
Istrazivanje svemira (pasivni)
5.367
5.367
Za buducu upotrebu od
Galileo
Neprekidno VLBI zapazanje
RADIO
ASTRONOMSKA
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz za TLPR aplikacije.
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI i Fiksne
Satelitske Sluzbe koje se
razmatraju na nekim mestima
5010 - 5030 MHz
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA –
SATELITSKA (svemir-zemlja)
(svemir - svemir)5.328B 5.443B
5.367
Galileo C1
Aplikacije za Radioodredjivanje
Sisteme Navigimi
SATELITSKA
106
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz za TLPR aplikacije.
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI i Fiksne
Satelitske Sluzbe koje se
razmatraju na nekim mestima
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
MLS
5.367
5.367
5.367
Aplikacije za Radioodredjivanje
5.444
5.444
5.444
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
MLS
VAZDUHOPLOVNA
MOBILNA5.444B
5.367
5.367
5.367
Aplikacije za Radioodredjivanje
5.444
5.444
5.444
5.444A
5.444A
5.444A
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.447A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.447A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.447A
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.446B
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.446B
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
5030 - 5091 MHz
EU18
EU18
ERC/REC 70-03
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI i Fiksne
Satelitske Sluzbe koje se
razmatraju na nekim mestima
Unutar opsega 4500-7000
MHz za TLPR aplikacije.
5091 - 5150 MHz
EU18
EU18
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI i Fiksne
Satelitske Sluzbe koje se
razmatraju na nekim mestima
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLRP aplikacije
5150 - 5250 MHz
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.446B
Emitovanje za
VAZDUHOPLOVNU
Telemetriju
BBDR
ECC/REC/(08)04
Fider Veza za MMS
5.446
5.446
5.446
5.446C
5.446C
5.446C
5.447
5.447
5.447
5.447B
5.447B
5.447B
5.447C
5.447C
5.447C
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI i Fiksne
Satelitske Sluzbe koje se
razmatraju na nekim
mestima.
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLRP aplikacije
WAS/RLANS
ECC/DEC/(04)08
Unutar opsega 5150-5350 i
5470-5725 MHz
ERC/REC 70-03
107
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.447F
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.447F
RADIOLOKACIJA
Aktivni senzori
(SATELITSKI)
Bezbednosni Sistemi
Aplikacije za Radioodredjivanje
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLRP aplikacije
ECC/DEC/(04)08
Unutar opsega 5150-5350 i
5470-5725 MHz
5250 - 5255 MHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.447F
RADIOLOKACIJA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
5.447D
5.447D
5.447D
5.447E
5.448A
5.448
EU2
5.448A
EU22
FIKSACIJA pozicije
EU2
EU22
5.448A
Radar za Automatski
Sistem Identifikacije
Brodova
WAS/RLANS
ERC/REC 70-03
Vremenski Radar
Postavljena na zemlji I avionu
5255 - 5350 MHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.447F
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.447F
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.447F
RADIOLOKACIJA
Aktivni senzori
(SATELITSKI)
Bezbednosni Sistemi
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
5.447D
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
5.447D
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
5.447D
Aplikacije za Radioodredjivanje
5.447E
5.448A
5.448A
5.448
EU2
EU22
FIKSACIJA pozicije
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLPR Aplikacije
ECC/DEC/(04)08
Unutar opsega 5150-5350 i
5470-5725 MHz
EU2
EU22
5.448A
Radar za Automatski
Sistem Identifikacije
Brodova
WAS/RLANS
ERC/REC 70-03
Vremenski Radar
108
Postavljena na zemlji I avionu
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.449
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
5.448B
RADIOLOKACIJA 5.448D
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.449
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
5.448B
RADIOLOKACIJA 5.448D
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.449
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
5.448B
RADIOLOKACIJA 5.448D
Aktivni senzori
(SATELITSKI)
Bezbednosni Sistemi
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni) 5.448C
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni) 5.448C
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni) 5.448C
Aplikacije za Radioodredjivanje
FIKSNA
FIKSNA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4.5-7.0 GHz
Za TLRP aplikacije
5350 - 5450 MHz
EU2
EU2
EU22
EU22
FIKSACIJA pozicije
Radar za Automatski
Sistem Identifikacije
Brodova
Vremenski Radar
Postavljena na zemlji I avionu
5450 - 5460 MHz
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.449
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
5.448B
RADIOLOKACIJA 5.448D
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.449
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
5.448B
RADIOLOKACIJA 5.448D
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.449
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
5.448B
RADIOLOKACIJA 5.448D
Aktivni senzori
(SATELITSKI)
Bezbednosni Sistemi
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni) 5.448C
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni) 5.448C
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni) 5.448C
Aplikacije za Radioodredjivanje
EU2
FIKSACIJA pozicije
ERC/REC 70-03
Radar za Automatski
Sistem Identifikacije
Brodova
Vremenski Radar
EU22
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLPR Aplikacije
Postavljena na zemlji I avionu
5460 - 5470 MHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
RADIOLOKACIJA 5.448D
RADIONAVIGACIONA 5.449
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
RADIOLOKACIJA 5.448D
RADIONAVIGACIONA 5.449
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
RADIOLOKACIJA 5.448D
RADIONAVIGACIONA 5.449
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.448B
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.448B
EU2
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.448B
EU2
EU22
Aktivni senzori
(SATELITSKI)
Bezbednosni Sistemi
FIKSACIJA pozicije
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLPR Aplikacije
EU22
Radar za Automatski
Sistem Identifikacije
Brodova
Vremenski Radar
109
Postavljena na zemlji I avionu
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA 5.450B
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA 5.450B
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE (aktivni)
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA 5.450B
Aktivni senzori
(SATELITSKI)
Bezbednosni Sistemi
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLPR Aplikacije
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.448B
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.448B
EU2
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.448B
EU2
Radar za Automatski
Sistem Identifikacije
Brodova
WAS/RLANS
ECC/DEC/(04)08
Unutar opsega 5150-5350 i
5470-5725 MHz
5470 - 5570 MHz
5.450
EU22
EU22
5.451
FIKSACIJA pozicije
ERC/REC 70-03
Vremenski Radar
Postavljena na zemlji I avionu
5570 - 5650 MHz
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA 5.450B
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA 5.450B
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA 5.450B
5.450
5.452
5.452
5.451
EU2
EU22
Bezbednosni Sistemi
FIKSACIJA pozicije
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLPR Aplikacije
ECC/DEC/(04)08
Unutar opsega 5150-5350 i
5470-5725 MHz
EU2
EU22
5.452
Radar za Automatski
Sistem Identifikacije
Brodova
WAS/RLANS
ERC/REC 70-03
Vremenski Radar
110
Postavljena na zemlji I avionu
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA
MOBILNI osim za mobilni
VAZDUHOPLOVNI 5.446A
5.450A
RADIOLOKACIJA
Amaterska
Amaterska
Amaterska
Amaterska
Amaterske
SATELITSKE Usluge
E/S (Zemlja-svemir)
Bezbednosni Sistemi
Istrazivanje svemira
(duboki svemir)
5.282
Amaterska -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
5.282
EU2
Amaterska -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
5.282
EU2
FIKSACIJA pozicije
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
5650 - 5725 MHz
5.451
EU17
EU17
5.453
EU22
EU22
Aplikacije za Radioodredjivanje
5.454
Radar za Automatski
Sistem Identifikacije
Brodova
WAS/RLANS
5.455
Unutar opsega 5660-5670
MHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLPR Aplikacije
ECC/DEC/(04)08
Unutar opsega 5150-5350 i
5470-5725 MHz
ERC/REC 70-03
Vremenski Radar
Postavljena na zemlji I avionu
5725 - 5830 MHz
FIKSNA –SATELITSKA
(Zemlja-Svemir)
FIKSNA –SATELITSKA
(Zemlja-Svemir)
FIKSNA –SATELITSKA
(Zemlja-Svemir)
Amaterska
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
BFWA
Amaterska
Amaterska
Amaterska
MOBILNI
MOBILNI
5.150
5.451
5.150
EU2
EU22
5.150
ECC/REC/(06)04
Unutar opsega 5725-5875
MHz
Bezbednosni Sistemi
EU2
ISM
Unutar opsega 5725-5875
MHz
EU22
5.453
SRD ne-specificne
ERC/REC 70-03
5.455
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
5.456
ECC/DEC/(02)01
RTTT
Unutar opsega 5725-5875
MHz
Unutar opsega 4500-7000
MHz Za TLPR Aplikacije
Unutar opsega 5795-5805
MHz.RTTT na opsegu 58055815MHz na nacionalnoj
osnovi
ERC/REC 70-03
Vremenski Radar
111
Postavljena na zemlji I avionu
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
BFWA
ECC/REC/(06)04
Unutar opsega 5725-5875 MHz
Prioritet za Civilne mreze
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
FSS
5.150
5.150
5.150
ISM
5850 - 5925 MHz
ITS
SRD ne-specificne
Aplikacije za Radioodredjivanje
Unutar opsega 5725-5875 MHz
ECC/DEC/(08)01
ECC/REC/(08)01
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 5875-5925 MHz.
Unutar opsega 5855-5875 MHz
Unutar opsega 5725-5875 MHz
Unutar opsega 4500-7000 MHz za
TLPR aplikacije
Tacka-Tacka
FIKSNA Veza sa srednjim/visokim
kapacitetom
Prioritet za Civilne Mreze
5925 - 6425 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ERC/REC 14-01
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.457A 5.457B
MOBILNA5.457C
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
FSS
ECC/DEC/(05)09
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000 MHz Za
TLRP aplikacije
FIKSNA Veza
ERC/REC 14-02
Tacka-Tacka
FIKSNA Veza sa srednjim/visokim
kapacitetom
Prioritet za Civilne Mreze
6425 - 6700 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA - SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
5.149
FIKSNA - SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (pasivni)
5.149
FIKSNA - SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (pasivni)
5.149
5.440
5.440
5.440
5.458
5.458
5.458
FSS
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Aplikacije za Radioodredjivanje
Za merenje temperature i brzine
vetra na morskoj povrsini, brzini
vetra i vlagi na zemlji.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000 MHz za
TLPR aplikacije
Fider Veze za MSS ne 6925 -7075
MHz
112
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ERC/REC 14-02
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) (svemir-zemlja) 5.441
5.458
5.458A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) (svemirzemlja) 5.441
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (pasivni)
5.458
5.458A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) (svemirzemlja) 5.441
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (pasivni)
5.458
5.458A
Tacka-Tacka
FIKSNA Veza sa srednjim/visokim
kapacitetom
Unutar opsega 6925-7075 MHz
5.458B
5.458C
5.458B
5.458C
5.458B
5.458C
6700 - 7075 MHz
MOBILNI
Fider Veze za MMS
Unutar opsega 6725-7025 MHz
Prioritet za Civilne Mreze
FSS
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Za merenje temperature i brzine
vetra na morskoj povrsini, brzini
vetra i vlagi na zemlji.
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 4500-7000 MHz Za
TLPR aplikacije
FIKSNA Veza
ERC/REC 14-02
Tacka-Tacka
FIKSNA Veza sa srednjim/visokim
kapacitetom
Za merenje temperature i brzine
vetra na morskoj povrsini, brzini
vetra i vlagi na zemlji.
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
7075 - 7125 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (pasivni)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (pasivni)
5.458
5.459
5.458
5.458
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) 5.460
MOBILNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) 5.460
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (pasivni)
OPERACIJE U SVEMIRU
(Zemlja-svemir)
5.458
MOBILNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(Zemlja-svemir) 5.460
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (pasivni)
OPERACIJE U SVEMIRU
(Zemlja-svemir)
5.458
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
7125 - 7235 MHz
5.458
FIKSNA Veza
5.459
113
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Za merenje temperature i brzine
vetra na morskoj povrsini, brzini
vetra i vlagi na zemlji.
Postojece FIKSNE Veze i u
buduce ce se odredjivati na osnovi
Odredaba ITU-R F.385.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
MOBILNI
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja-svemir)
SATELITSKA za
Istrazivanje Zemlje (Zemljasvemir)
Istrazivanje svemira
(Zemlja-svemir)
7235 - 7250 MHz
Istrazivanje svemira
(Zemlja-svemir)
Za merenje temperature i brzine
vetra na morskoj povrsini, brzini
vetra i vlagi na zemlji.
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
5.458
Postojece FIKSNE Veze i u
buduce ce se odredjivati na
osnovi Odredaba ITU-R F.385.
7250 - 7300 MHz
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI
5.461
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI
5.461
EU2
EU27
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI
5.461
EU2
EU27
FIKSNA Veza
ECC/REC/(02)06
Bezbednosni Sistemi
Tacka-Tacka
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
Fiksne i Mobilne Sisteme.
FIKSNA i Mobilne usluge
Da se ne primenjuju na vecini
NATO drzave
unutar opsega 7250-7375 MHz
Mobilne SATELITSKE
aplikacije
7250-7300 MHz u sprezi sa
7975-8025 MHz za Satelitske
MOBILNE Alokacije
7300 - 7450 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
5.461
EU2
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
5.461
EU2
Bezbednosni Sistemi
EU27
EU27
5.461
Mobilne SATELITSKE
aplikacije
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge.
Unutar opsega 7250-7375 MHz
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge.
Postojece FIKSNE Veze i u
buduce ce se odredjivati na
osnovi Odredaba ITU-R F.385.
114
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELITI
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
5.461A
EU2
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
5.461A
EU2
7450 - 7550 MHz
5.461A
EU27
Bezbednosni Sistemi
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge.Ogranicen
Geostacionarnim Sistemima
Meteorloski satelit
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge.
Postojece FIKSNE Veze i u
buduce ce se odredjivati na
osnovi Odredaba ITU-R F.385.
EU27
7550 - 7750 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
EU2
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
EU2
EU27
FIKSNA Veza
ECC/REC/(02)06
Bezbednosni Sistemi
Tacka-Tacka
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge.
Postojece FIKSNE Veze i u
buduce ce se odredjivati na
osnovi Odredaba ITU-R F.385.
EU27
7750 - 7850 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.461B
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.461B
FIKSNA -SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.461B
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
EU2
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
EU2
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge.Ogranicen
Geostacionarnim Sistemima
Meteorloski satelit
Postojece FIKSNE Veze i u
buduce ce se odredjivati na
osnovi Odredaba ITU-R F.385.
115
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
7850 - 7900 MHz
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge.
Postojece FIKSNE Veze i u
buduce ce se odredjivati na
osnovi Odredaba ITU-R F.385.
7900 - 7975 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
5.461
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
5.461
EU2
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
5.461
EU2
EU27
FIKSNA Veza
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
FIKSNA i Mobilne usluge
Da se ne primenjuju na vecini
NATO drzave NATO-s za
frekvencije iznad 7975 MHz.
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge
Mobilne SATELITSKE
aplikacije
FIKSNA Veza na osnovi Rec.
ECC/REC (02)06
EU27
7975 - 8025 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
5.461
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
5.461
EU2
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
5.461
EU2
Bezbednosni Sistemi
EU27
EU27
116
Mobilne SATELITSKE
aplikacije
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
FIKSNA i Mobilne usluge
Da se ne primenjuju na vecini
NATO drzave NATO-s za
frekvencije iznad 7975 MHz
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
SATELITSKI Sistemi za
Istrazivanje Zemlje
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNA5.463
5.462A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNA5.463
5.462A
EU2
EU27
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNA5.463
5.462A
EU2
EU27
Mobilne aplikacije
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
FIKSNA
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
SATELITSKI Sistemi za
Istrazivanje Zemlje
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir)
METEOROLOSKI SATELITI
(Zemlja-svemir)
MOBILNA5.463
5.462A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
METEOROLOSKI SATELITI
(E/S)
MOBILNA5.463
5.462A
EU2
5.463
EU27
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
METEOROLOSKI SATELITI
(E/S)
MOBILNA5.463
5.462A
EU2
5.463
EU27
Telemetrijske SATELITSKE
Komunikacije
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge
Mobilne aplikacije
Unutar opsega 8025-8200 MHz
FIKSNA
FIKSNA Veza
SATELITSKI Sistemi za
Istrazivanje Zemlje
Bezbednosni Sistemi
Telemetrijske SATELITSKE
Komunikacije
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna VLBI zapazanja
8025 - 8175 MHz
ECC/REC/(02)06
Ovo je vojni opseg uskladjivan za
SATELITSKE usluge
Telemetrijske SATELITSKE
Komunikacije
Tacka-Tacka
Unutar opsega 8025-8200 MHz
MOBILNA8025 – 8200 MHz
8175 - 8215 MHz
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
8215 - 8400 MHz
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
FIKSNA
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNA5.463
5.462A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
5.462A
5.463
5.462A
5.463
EU2
EU27
EU2
EU27
117
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) 5.465
FIKSNA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) 5.465
FIKSNA Veza
ECC/REC/(02)06
Tacka-Tacka
Telemetrijske SATELITSKE
Komunikacije opsega 8400-8450
MHz je ogranicen za aplikacije na
duboki svemir.
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja) 5.465 5.466
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
8400 - 8500 MHz
Istrazivanje svemira
8500 - 8550 MHz
RADIOLOKACIJA
5.468
5.469
5.469
EU2
EU24
5.469
EU2
EU24
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona
Radar
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLRP aplikacije
8550 - 8650 MHz
SATELITSKA ZA ISTRAZIVANJE
ZEMLJE (aktivna)
RADIOLOKACIJA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA (aktiv)
5.468
5.469
5.469A
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivna)
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivna)
RADIOLOKACIJA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktiv)
5.469
EU2
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktiv)
5.469
EU2
5.469A
5.469A
EU24
Aktivni Senzori
(SATELITSKI)
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona
Radar
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
EU24
Aplikacije za Radioodredjivanje
118
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLRP aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona
Radar
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
8650 - 8750 MHz
RADIOLOKACIJA
5.468
5.469
5.469
EU2
EU24
5.469
EU2
EU24
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLRP aplikacije
8750 - 8850 MHz
RADIONAVIGACIONi
VAZDUHOPLOVNI 5.470
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONi
VAZDUHOPLOVNI 5.470
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONi
VAZDUHOPLOVNI 5.470
RADIOLOKACIJA
5.471
Svemirska istrazivanja
EU2
Svemirska istrazivanja
EU2
EU24
EU24
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA 5.472
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA 5.472
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA
POMORSKA 5.472
RADIOLOKACIJA
5.473
Svemirska istrazivanja
5.473
EU2
Svemirska istrazivanja
5.473
EU2
EU24
EU24
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Radar
Aplikacije za Radioodredjivanje
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLRP aplikacije
8850 - 9000 MHz
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Radar
Aplikacije za Radioodredjivanje
119
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona.
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLRP aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.337
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.337
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.337
RADIOLOKACIJA
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Radar
5.471
Svemirska istrazivanja
5.473A
EU2
Svemirska istrazivanja
5.473A
EU2
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
9000 - 9200 MHz
5.473A
EU24
Aplikacije za Radioodredjivanje
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona.
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLRP aplikacije
EU24
9200 - 9300 MHz
RADIONAVIGACIONI
POMORSKA 5.472
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONI
POMORSKA 5.472
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONI
POMORSKA 5.472
RADIOLOKACIJA
5.473
Svemirska istrazivanja
5.473
EU2
Svemirska istrazivanja
5.473
EU2
5.474
5.474
5.474
EU24
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Radar
Aplikacije za Radioodredjivanje
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona.
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9200-9975 MHz; i
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije.
EU24
9300 - 9500 MHz
RADIONAVIGACIONA 5.476
RADIONAVIGACIONA 5.476
RADIONAVIGACIONA 5.476
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA ISTRAZIVANJE
ZEMLJE (aktivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(aktivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(aktivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
SVEMIRSKA
ISTRAZIVANJA (aktivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
5.427
5.474
5.475
5.475A
5.475B
5.476A
5.427
5.474
5.475
5.475A
5.475B
5.476A
5.427
5.474
5.475
5.475A
5.475B
5.476A
EU2
EU24
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona.
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
Radar
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9200-9975 MHz; i
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
EU2
EU24
Vremenski Radar
120
Postavljeni na kopno I na avion.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
Aktivni Senzori
(SATELITSKI)
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona.
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(aktivni)
SVEMIRSKA
ISTRAZIVANJA (aktivni)
9500 - 9800 MHz
SATELITSKA ZA ISTRAZIVANJE
ZEMLJE (aktivni)
RADIOLOKACIJA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(aktivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(aktivni)
5.476A
Radar
5.476A
EU2
EU24
5.476A
EU2
EU24
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9200-9975 MHz; i
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
9800 - 9900 MHz
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
Svemirska istrazivanja
(aktivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
Svemirska istrazivanja
(aktivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
SATELITSKA ZA ISTRAZIVANJE
ZEMLJE (aktivni)
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Svemirska istrazivanja (aktivni)
5.477
5.478
5.478A
5.478B
5.479
Radar
Aplikacije za Radioodredjivanje
5.478A
5.478B
EU2
EU24
5.478A
5.478B
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona.
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 9200-9975 MHz; i
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
EU2
EU24
9900 - 10000 MHz
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
5.477
5.478
5.477
5.478
5.477
5.478
5.479
5.479
5.479
VAZDUHOPLOVNA
Radionavigacija
Vojni i Civilni,primer. Priblizavanje
pisti za ateriranje aviona.
Sistemi nadzora i naoruzanja na
kopnu, brodu I avionu.
Radar
Aplikacije za Radioodredjivanje
121
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
Amaterska
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
Amaterska
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
Amaterska
SAP/SAB
Amaterska
Ne-Civilni Radari
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 25-10
5.479
5.479
5.479
FIKSNA Veza
FWA
ERC/REC 12-05
Beleske
10000 - 10150 MHz
EU2
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
EU2
10150 - 10300 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
Civilni i Vojni Radari
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
ERC/REC 70-03
Amaterska
Amaterska
Amaterska
Aplikacije za Radioodredjivanje
SAP/SAB
Amaterska
FIKSNA Veza
Civilni i Vojni Radari
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 12-05
SAP/SAB
Amaterska
ERC/REC 25-10
EU2
ERC/REC
Ukljucujuci Veze: Tackamultitacka
Radari sa niskom snagom na
nekoliko podopsega
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
25-10
EU2
10300 - 10450 MHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Amaterska
Amaterska
MOBILNI
Amaterska
MOBILNI
EU2
EU17
EU2
EU17
122
ERC/REC 70-03
Radari sa niskom snagom na
nekoliko podopsega
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
Civilni i Vojni Radari
ERC/REC 12-05
Amaterska
Amaterska-SATELITSKA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
ERC/REC 70-03
Amaterska
Amaterska
Aplikacije za Radioodredjivanje
SAP/SAB
Amaterska
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
5.481
5.481
Beleske
10450 - 10500 MHz
5.481
EU2
ERC/REC 25-10
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
FIKSNA Veza Ukljucujuci Veze:
Tacka-multitacka
EU2
10.5 - 10.55 GHz
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
FIKSNA Veza
ERC/REC 12-05
FWA
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
FIKSNA Veza
ERC/REC 12-05
Ukljucujuci Veze: Tackamultitacka
Unutar opsega 10.5-10.6 GHz; i
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
10.55 - 10.6 GHz
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
RADIOLOKACIJA
Ukljucujuci Veze: Tackamultitacka
FWA
123
Aplikacije za Radioodredjivanje
ERC/REC 70-03
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Unutar opsega 10.5-10.6 GHz; i
Unutar opsega 8.5-10.6 GHz Za
TLPR Aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
FWA
ERC/REC 12-05
Beleske
10.6 - 10.65 GHz
SATELITSKA ZA ISTRAZIVANJE
ZEMLJE (pasivni)
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
RADIOLOKACIJA
5.149
5.482
5.482A
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
RADIOLOKACIJA
5.149
5.482
5.482A
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA
ISTRAZIVANJA (pasivni)
RADIOLOKACIJA
5.149
5.482
5.482A
Ukljucujuci Veze: Tackamultitacka
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Merenje za padavine I kopneni
protok.
RADIO ASTRONOMSKA
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Neprekidna merenja i VLBI.
FIKSNA
FIKSNA Veza
ERC/REC 12-05
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA
ISTRAZIVANJA (pasivni)
5.149
5.482
5.482A
5.149
5.482
5.482A
10.65 - 10.68 GHz
SATELITSKA ZA ISTRAZIVANJE
ZEMLJE (pasivni)
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
Radiolocation
5.149
5.482
5.482A
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
124
RADIO ASTRONOMSKA
SAP/SAB
Merenje za padavine I kopneni
protok.
Neprekidna merenja i VLBI.
ERC/REC 25-10
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
5.340
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA
ISTRAZIVANJA (pasivni)
5.340
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Merenje za padavine I kopneni
protok.
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna merenja i VLBI.
ERC Rec. CEPT/ERC/REC 12-05
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ECC/DEC/(05)11
ERC/REC 12-06
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.441 5.484A
(Zemlja-svemir) 5.484
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.441 5.484A
(Zemlja-svemir) 5.484
Kopnene Stanice za
Avione
ECC/DEC/(05)11
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNA KOPNENASATELITSKA (svemir-zemlja)
FIKSNA–SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.441
5.484A (Zemlja-svemir)
5.484
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
MOBILNA KOPNENASATELITSKA (svemirzemlja)
FSS
ECC/DEC/(05)10
ECC/DEC/(05)11
ERC/DEC/(00)08
HEST
LEST
ECC/DEC/(06)03
ECC/DEC/(06)02
10.68 - 10.7 GHz
SATELITSKA ZA ISTRAZIVANJE
ZEMLJE (pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
5.340
5.483
10.7 - 11.7 GHz
Ogranicen FIKSNOM Vezom sa
visokim kapacitetom.
Unutar opsega 10.7-10.95/11.211.45 GHz u skladu sa App
30B te RP SIT/SUT
EUTELTRACK - VSAT
11.7 - 12.5 GHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
5.492
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.487
5.487A
RADIODIFUZNASATELITSKA 5.492
RADIODIFUZNASATELITSKA 5.492
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
ERC/DEC/(00)08
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
5.487
EU28
5.487A
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni
VAZDUHOPLOVNI
5.487
EU28
5.487A
HEST
ECC/DEC/(06)03
LEST
ECC/DEC/(06)02
125
u skladu sa App 30 of RP.SIT
Unutar opsega 12.4 -12.5 GHz
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA – SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
(Zemlja-svemir)
FIKSNA – SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
(Zemlja-svemir)
Kopnene Stanice za
Avione
ECC/DEC/(05)11
FSS
ECC/DEC/(05)10
ECC/DEC/(05)11
HEST
LEST
ECC/DEC/(06)03
ECC/DEC/(06)02
ERC/REC 12-02
Beleske
12.5 - 12.75 GHz
FIKSNA – SATELITSKA (svemirzemlja) 5.484A (Zemlja-svemir)
5.494
5.495
5.495
5.495
5.496
5.496
5.496
Prioritet za Civilne Mreze.
Nosioci sa niskom gustinom
ukljucujuci VSAT i digitalne SNG
treba podsticati da se upotrebe na
ovom opsegu.. VSAT - SIT/SUT
12.75 - 13.25 GHz
FIKSNA
FIKSNA – SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.441
MOBILNI
Istrazivanje svemira (duboki
svemir) (svemir-zemlja)
FIKSNA
FIKSNA – SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.441
FIKSNA
FIKSNA – SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.441
FIKSNA Veza
FSS
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.497
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.498A
EU26
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.497
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivni)ZEMLJE(aktivni
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.498A
EU26
Aktivni Senzori
(SATELITSKI)
Navigacioni uredjaji
Dopler (pomocni)
Rec. CEPT/ERC/REC 12-02
13.25 - 13.4 GHz
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI 5.497
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE (aktivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.498A
5.499
126
Radar za prebivaliste
brodova
Radar altimetar,skaterometar za
percepciju.
Navigacioni uredjaji
Dopler (pomocni)
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivni))
RADIOLOKACIJA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
5.501A
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivni)
RADIOLOKACIJA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
5.501A
Aktivni Senzori
(SATELITSKI)
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
13.4 - 13.75 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE (aktivna)
RADIOLOKACIJA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA 5.501A
Standardna Frekvencija i
Satelitski Vremenski Signal
(Zemlja-svemir)
5.499
Radar altimetar,skaterometar za
percepciju.
Satelitski rele podataka
Bezbednosni Sistemi
5.501B
5.500
EU2
5.501B
EU26
EU2
Navigacioni uredjaji
Dopler (pomocni)
Aplikacije za Radioodredjivanje
Radar za prebivaliste
brodova
EU26
5.501
Vojni radari
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 13.4-14.0 GHz
5.501B
13.75 - 14 GHz
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.484A
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA za Istrazivanje
zemlje
Svemirska istrazivanja
Standardna Frekvencija i
Satelitski Vremenski Signal
(Zemlja-svemir)
5.499
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.484A
RADIOLOKACIJA
Svemirska istrazivanja
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.484A
RADIOLOKACIJA
Svemirska istrazivanja
5.502
EU2
5.502
EU2
5.500
5.503
EU26
5.503
EU26
Satelitski rele podataka
Bezbednosni Sistemi
Vojni radari
FSS
Radare te navigacionit
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Aplikacije za Radioodredjivanje
Radar za prebivaliste
brodova
5.501
5.502
5.503
127
Matje VLBI ne vazhdimesi
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 13.4-14.0 GHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.457A 5.457B 5.484A
5.506 5.506B
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
Kopnene Stanice za
Avione
ECC/DEC/(05)11
Prioritet za Civilne Mreze.
Nosioci sa niskom gustinom
ukljucujuci VSAT i digitalne SNG
treba podsticati da se upotrebe na
ovom opsegu..
RADIONAVIGACIONA 5.504
Svemirska istrazivanja
Svemirska istrazivanja
ECC/DEC/(05)10
Svemirska istrazivanja
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.504C
5.506A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.504C
5.506A
Kopnene Stanice na
Bordu Brodova
HEST
5.504
5.504
LEST
MSS
VSAT/SNG
ECC/DEC/(06)02
14 - 14.25 GHz
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.504C 5.506A
5.504A
ECC/DEC/(06)03
ERC/REC 13-03
ERC Preporuke
CEPT/ERC/REC 13-03.
SATELITSKE Fiksne Aplikacije
Nosioci sa niskom gustinom
ukljucujuci VSAT i digitalne SNG
treba podsticati da se upotrebe na
ovom opsegu..
14.25 - 14.3 GHz
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
RADIONAVIGACIONA 5.504
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A 5.508A
Svemirska istrazivanja
5.504A
5.508
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A
5.508A
Svemirska istrazivanja
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A
5.508A
Svemirska istrazivanja
Kopnene Stanice za
Avione
ECC/DEC/(05)11
Kopnene Stanice na
Bordu Brodova
ECC/DEC/(05)10
5.504
5.504
VSAT/SNG
MSS
Prioritet za Civilne Mreze.
ERC/REC 13-03
ERC Rec. CEPT/ERC/REC 13-03.
SATELITSKE Fiksne Aplikacije
Nosioci sa niskom gustinom
ukljucujuci VSAT i digitalne SNG
treba podsticati da se upotrebe na
ovom opsegu.
128
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.484A 5.506
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A
5.509A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.484A 5.506
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A
5.509A
Kopnene Stanice za
Avione
ECC/DEC/(05)11
Kopnene Stanice na
Bordu Brodova
ECC/DEC/(05)10
Beleske
14.3 - 14.4 GHz
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A 5.509A
FSS
Fiksne veze treba se kordinirati sa
Fiksnim Satelitskim sluzbama na
nacionalnoj osnovi
RADIONAVIGACIONASATELITSKA 5.504A
MSS
VSAT/SNG
Prioritet za Civilne mreze
ERC/REC 13-03
ERC Rec. CEPT/ERC/REC 13-03
SATELITSKE Fiksne Aplikacije
Nosioci sa niskom gustinom
ukljucujuci VSAT i digitalne SNG
treba podsticati da se upotrebe na
ovom opsegu.
14.4 - 14.47 GHz
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A 5.509A
RADIONAVIGACIONASATELITSKA 5.504A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.484A 5.506
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A
5.509A
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.484A 5.506
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.506A
5.509A
Kopnene Stanice za
Avione
ECC/DEC/(05)11
Kopnene Stanice na
Bordu Brodova
ECC/DEC/(05)10
FSS
Fiksne veze treba se kordinirati sa
Fiksnim Satelitskim sluzbama na
nacionalnoj osnovi
5.504A
5.504A
MSS
VSAT/SNG
Prioritet za Civilne mreze
ERC/REC 13-03
ERC Rec. CEPT/ERC/REC 13-03
SATELITSKE Fiksne Aplikacije
Nosioci sa niskom gustinom
ukljucujuci VSAT i digitalne SNG
treba podsticati da se upotrebe na
ovom opsegu..
129
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.484A 5.506
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.504B
5.506A 5.509A
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.457A
5.484A 5.506
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir) 5.504B
5.506A 5.509A
RADIO ASTRONOMSKA
Kopnene Stanice za
Avione
ECC/DEC/(05)11
Kopnene Stanice na
Bordu Brodova
ECC/DEC/(05)10
5.149
5.504A
5.149
5.504A
Beleske
14.47 - 14.5 GHz
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.457A
5.457B 5.484A 5.506 5.506B
MOBILNI osim
za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI-SATELITSKI (Zemljasvemir) 5.504B 5.506A 5.509A
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.504A
FSS
Fiksne veze terba da se
koordiniraju sa Fiksnim
SATELITSKIM uslugama na jednoj
nacionalnoj osnovi.
Prioriteti za Civilne mreze
MSS
RADIO ASTRONOMSKA
VSAT/SNG
ERC/REC 13-03
ERC/REC 12-07
Nadgledanje Spektralnih linija
VLBI u buducnosti.
VSAT&SNG
ERC Rec. CEPT/ERC/REC 13-03
14.5 - 14.62 GHz
FIKSNA
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.510
MOBILNI
Svemirska istrazivanja
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA Veza
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
EU27
EU27
Nadgledanja VLBI u buducnosti
treba da budu kompatibilne za
primarne namene.
14.62 - 15.23 GHz
FIKSNA
MOBILNI
Svemirska istrazivanja
FIKSNA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA Veza
5.339
5.339
5.339
Bezbednosni Sistemi
U27
U27
130
RADIO ASTRONOMSKA
ERC/REC 12-07
Nadgledanja VLBI u buducnosti
treba da budu kompatibilne za
primarne namene. .
Opseg14.62 - 15.23 GHz je
uskladjeni vojni opseg fiksne I
mobilne usluge.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
MOBILNI
Svemirska istrazivanja
FIKSNA
MOBILNI
Svemirska istrazivanja
FIKSNA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA Veza
ERC/REC 12-07
5.339
5.339
5.339
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivna)
5.340
SVEMIRSKA
ISTRAZIVANJA (pasivna)
5.340
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONA
VAZDUHOPLOVNI
5.511D
5.511D
5.511D
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
FIKSNA -SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.511A
5.511C
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.511A
5.511C
FIKSNA -SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.511A
5.511C
Beleske
15.23 – 15.35 GHz
RADIO ASTRONOMSKA
Nadgledanja VLBI u buducnosti
treba da budu kompatibilne za
primarne namene.
EU27
15.35 - 15.4 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE (aktivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivna)
5.340
5.511
Pasivni
senzori(SATELITSKI)
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna merenja VLBI
U buducnosti
Pasivne aplikacije
15.4 - 15.43 GHz
Radari DOPLER sa
malom snagom I
osetljivoscu.
Kopneni Mobilni Radari
15.43 - 15.63 GHz
131
Radari DOPLER sa
malom snagom I
osetljivoscu.
FSS
Kopneni Mobilni Radari
Fider Veze MSS
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
RADIONAVIGACIONI
VAZDUHOPLOVNI
Radari DOPLER sa
malom snagom I
osetljivoscu.
Kopneni Mobilni Radari
5.511D
5.511D
5.511D
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
15.63 - 15.7 GHz
15.7 - 16.6 GHz
RADIOLOKACIJA
5.512
5.513
EU27
Bezbednosni Sistemi
Ovo je uskladjen vojni opseg za
kopnene, vazdusne i pomorseke
radare.
Bezbednosni Sistemi
Ovo je uskladjen vojni opseg za
kopnene, vazdusne i pomorseke
radare.
EU27
16.6 - 17.1 GHz
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Istrazivanje svemira (hapesire e
thelle) (Zemlja-svemir)
5.512
5.513
Istrazivanje svemira (duboki
svemir) (Zemlja-svemir)
EU27
Istrazivanje svemira (duboki
svemir) (Zemlja-svemir)
EU27
RADIOLOKACIJA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
MOBILNI
17.1 - 17.2 GHz
RADIOLOKACIJA
5.512
5.513
EU2
Bezbednosni Sistemi
WAS/RLANS
EU2
ERC/REC 70-03
Aplikacije za vojne radare.
Unutar opsega 17.1-17.3 GHz
ERC Rec. CEPT/ERC/REC 70-03.
HIZALANS
Aplikacije za vojne radare.
132
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivna)
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivna)
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
Bezbednosni Sistemi
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(aktivni)
5.513A
EU2
SVEMIRSKA
ISTRAZIVANJA (aktivni)
5.513A
EU2
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
17.2 - 17.3 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE (aktivna)
RADIOLOKACIJA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(aktivni)
5.512
5.513
5.513A
WAS/RLANS
Aplikacije za vojne radare.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 17.1-17.3 GHz
HIZALAN. ERC/REC 70-03
17.3 - 17.7 GHz
FIKSNA –SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.516 (svemir-zemlja)
5.516A 5.516B
RADIOLOKACIJA
FIKSNA –SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.516
(svemir-zemlja) 5.516A
5.516B
RADIOLOKACIJA
5.514
FIKSNA –SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.516
(svemir-zemlja) 5.516A
5.516B
RADIOLOKACIJA
EU2
EU2
Aplikacije za vojne radare.
Fider Veze za BSS
namene
Dodatak 30A of RP
Visoka Gustina FSS-a
ECC/DEC/(05)08
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
17.7 - 18.1 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
FIKSNA –SATELITSKA (svemirzemlja) 5.484A (Zemlja-svemir)
5.516
MOBILNI
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
(Zemlja-svemir) 5.516
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
(Zemlja-svemir) 5.516
Fider Veze za BSS
namene
FSS
133
FIKSNA Veza
Dodatak 30A of RP
ERC/DEC/(00)07
Sa uskladjenim kopnenim
stanicama
Prioritet za Civilne Mreze
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
FIKSNA Veza
Fider Veze za BSS
namene
ERC/REC 12-03
FIKSNA Veza
Sa uskladjenim kopnenim
stanicama
Prioritet za Civilne Mreze
METEOROLOSKI SATELIT
(svemir-zemlja)
METEOROLOSKI SATELIT
(svemir-zemlja)
FSS
ERC/REC 12-03
FIKSNA Veza
18.1 - 18.3 GHz
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA (svemirzemlja) 5.484A (Zemlja-svemir)
5.520
MOBILNI
5.519
5.521
Meteoroloski satelit
18.3 - 18.4 GHz
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA (svemirzemlja) 5.484A (Zemlja-svemir)
5.520
MOBILE
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
(Zemlja-svemir) 5.520
METEOROLOSKI SATELIT
(S/E)
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
(Zemlja-svemir) 5.520
METEOROLOSKI SATELIT
(S/E)
FIKSNA Veza
Fider Veze za BSS
namene
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
FIKSNA Veza
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
FIKSNA Veza
FSS
ERC/DEC/(00)07
Me stacionet Zemljeore te
koordinuara.
Prioritet za Civilne Mreze
FIKSNA Veza
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
ERC/DEC/(00)07
FIKSNA Veza
FSS
Sa uskladjenim kopnenim
stanicama
Prioritet za Civilne Mreze
5.519
5.521
18.4 - 18.6 GHz
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA (svemirzemlja) 5.484A
MOBILE
18.6 - 18.8 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE (aktivna)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivna)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivna)
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA (svemirzemlja) 5.522B
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.522B
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.522B
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Svemirska istrazivanja (pasivni)
5.522A
5.522C
FSS
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
5.522A
5.522A
134
Sa uskladjenim kopnenim
stanicama
Prioritet za Civilne Mreze
EESS povrsinske emisije, sneg,
led, more, padavine.
.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
FIKSNA Veza
FIKSNA –SATELITSKA (svemirzemlja) 5.523A
MOBILNI
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.523A
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.523A
FSS
ERC/DEC/(00)07
Sa uskladjenim kopnenim
stanicama
Prioritet za Civilne Mreze
FIKSNA Veza
ERC/DEC/(00)07
ERC/REC 12-03
FIKSNA Veza
FSS
ERC/DEC/(00)07
Sa uskladjenim kopnenim
stanicama
Prioritet za Civilne Mreze
18.8 - 19.3 GHz
19.3 - 19.7 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA –SATELITSKA (svemirzemlja) (Zemlja-svemir) 5.523B
5.523C 5.523D 5.523E
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) (Zemljasvemir) 5.523B 5.523C
5.523D 5.523E
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) (Zemljasvemir) 5.523B 5.523C
5.523D 5.523E
MOBILNI
19.7 - 20.1 GHz
FIKSNA –SATELITSKA (svemirzemlja) 5.484A 5.516B
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
5.524
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
5.516B
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A
5.516B
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
FSS/MSS
HEST
FSS sa visokom gustinom
LEST
135
Za nekordinirane kopnene stanice
SUT
ECC/DEC/(06)03
ECC/DEC/(05)08
ECC/DEC/(06)02
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A 5.516B
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja) 5.484A 5.516B
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja)
FSS/MSS
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.524
5.525
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja) 5.525
5.526
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
HEST
ECC/DEC/(06)03
FSS sa visokom gustinom
ECC/DEC/(05)08
5.526
5.527
LEST
ECC/DEC/(06)02
5.527
5.528
Beleske
20.1 – 20.2 GHz
Za nekordinirane kopnene stanice
SUT
5.528
20.2 – 21.2 GHz
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja)
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja)
FIKSNA –SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
Frekuence Standarde i
Sinjale Orare-SATELITSKAe
(svemir-zemlja)
5.524
EU2
FSS/MSS
Za nekordinirane kopnene stanice.
Vojni uskladjeni opseg za satelitski
downlink.
EU27
21.2 – 21.4 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivna)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJA ZEMLJE
(aktivna)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
Jednosmerne Linije –
FIKSNE, MOBILNE i
Obicne.
136
ERC/REC 25-10
Ukljucujuci SAP/SAB
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIODIFUZNA
SATELITSKA
RADIODIFUZNASATELITSKA Usluga
SRP
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
ECC/DEC/(04)10am
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na zemlje clanice CEPT u
frekventnim opsezima 21.4-27 GHz
Referentni datum je 1 Juli 2013
21.4 – 22 GHz
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
FIKSNA
MOBILNI
Televizija sa visokom
alokacijom I sirokim
opsegom.
5.208B
5.208B
5.530
5.530
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK
22 – 22.21 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivna)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivna)
SRP
ECC/DEC/(04)10am
5.149
5.149
137
T/R 13-02
Nadgledanje Spektralnih
linija(vodena linija I vodena linija
pomerana ka crvenoj ispod 22.5
GHz)
Unutar opsega 148.5 kHz- 30 MHz
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na zemlje clanice CEPT u
frekventnim opsezima 21.4-27 GHz
Referentni datum je 1 Juli 2013
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
T/R 13-02
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SATELITSKA za Istrazivanje
zemlje(pasivni)
SRP
ECC/DEC/(04)10am
5.149
5.149
5.532
5.532
T/R 13-02
Beleske
22.21 – 22.5 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Pasivni sistemi EESS zavrsice se
po fazama do te 2015.
Nadgledanje Spektralnih
linija(vodena linija I vodena linija
pomerana ka crvenoj ispod 22.5
GHz) kao i VLBI.
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na zemlje clanice CEPT u
frekventnim opsezima 21.4-27 GHz
Referentni datum je 1 Juli 2013
22.5 – 22.55 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
MOBILNA
MOBILNA
MOBILNA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SRP
ECC/DEC/(04)10am
138
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz . Referentni datum je
1 Juli 2013
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
T/R 13-02
POD-SATELITSKA5.338A
MOBILNA
MOBILNA
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SRP
ECC/DEC/(04)10am
POD-SATELITSKA5.338A
POD-SATELITSKA5.338A
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
RADIO ASTRONOMSKA
POD-SATELITSKA5.338A
MOBILNI
MOBILNI
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
SRP
ECC/DEC/(04)10am
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.338A
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.338A
T/R 13-02
Beleske
22.55 – 22.6 GHz
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz referentni datum je 1
Juli 2013
22.6 – 23 GHz
5.149
Nadgledanje Spektralnih linija
( Methyl Format i Ammonia linija u
22.81 - 22.86 GHz).
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz referentni datum je 1
Juli 2013
5.149
23 – 23.55 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
POD-SATELITSKA5.338A
POD-SATELITSKA5.338A
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI
MOBILNI
POD-SATELITSKA
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
5.149
5.149
SRP
ECC/DEC/(04)10am
139
Nadgledanje Spektralnih linija
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz referentni datum je 1
Juli 2013
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
T/R 13-02
MOBILNI
POD-SATELITSKA
MOBILNI
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
MOBILNI
POD-SATELITSKA
SRP
ECC/DEC/(04)10am
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Vezhgime te vazhdueshme. Matje
te linjes Amonia.
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SRP
Merenje isparavanja, vodene mase,
oblaka za odredjivanje vertikalne
namene fizickih karakteristika
atmosfere.
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz referentni datum je
1 Juli 2013
5.340
5.340
23.55 – 23.6 GHz
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz referentni datum je
1 Juli 2013
23.6 – 24 GHz
140
ECC/DEC/(04)10am
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Radioamaterske
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
SATELITSKA Amaterska
sluzba
Unutar opsega 148.5 kHz- 30 MHz
5.150
5.150
ISM
Unutar opsega 24-24.25 GHz
24 – 24.05 GHz
SRD ne-specificne
ERC/REC 70-03
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRP
ECC/DEC/(04) 10am
Unutar opsega 24-24.25 GHz
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
24.05 – 24.25 GHz
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Amaterska
Amaterska
Amaterska
SATELITSKA za Istrazivanje
zemlje (aktivna)
SATELITSKA za Istrazivanje
zemlje (aktivna)
FIKSNA
SATELITSKA za Istrazivanje
zemlje (aktivna)
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
MOBILNI
SRD ne-specificne
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 24-24.25 GHz
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije obuhvatajuci i uski
opseg SRP
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
SRP
ECC/DEC/(04) 10am
5.150
5.150
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
Radioamaterske
EU2
141
Satelitski radari za kisu.
ISM
Unutar opsega 24-24.25 GHz
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije
MOBILNI
MOBILNI
Aplikacija radioodredjivanja
SAP/SAB
SRP
ECC/DEC/(04) 10am
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
Aplikacija radioodredjivanja
SAP/SAB
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije
SRP
ECC/DEC/(04) 10am
24.25 – 24.45 GHz
FIKSNA
ERC/REC 25-10
Jednosmerne Fiksne Linije
24.45 – 24.5 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
POD-SATELITSKA
MOBILNI
MOBILNI
ERC/REC 25-10
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
Jednosmerne Fiksne Linije
24.5 – 24.65 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
POD-SATELITSKA
142
FIKSNA Veza
T/R 13-02
FWA
ERC/REC/(00)05
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
SRP
ECC/DEC/(04) 10am
CR u sprezi sa25.5-26.5 GHz Za
sistemet FDD
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
T/R 13-02
FWA
ERC/REC/(00)05
CR u sprezi sa25.5-26.5 GHz Za
sistemet FDD
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije
SRP
ECC/DEC/(04) 10am
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
FIKSNA Veza
T/R 13-02
FWA
ERC/REC/(00)05
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
SRP
ECC/DEC/(04) 10am
24.65 – 24.75 GHz
FIKSNA
POD-SATELITSKA
24.75 – 25.25 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
CR u sprezi sa25.5-26.5 GHz Za
sistemet FDD
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
25.25 – 25.5 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
T/R 13-02
POD-SATELITSKA5.536
POD-SATELITSKA5.536
MOBILNI
FWA
ERC/REC/(00)05
MOBILNI
MOBILNI
Aplikacija radioodredjivanja
SRP
ERC/REC 70-03
Standardna frekvencija i
Satelitski vremenski signal
(Zemlja-svemir)
143
ECC/DEC/(04) 10am
CR u sprezi sa25.5-26.5 GHz Za
sistemet FDD
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
25.5 – 26.5 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(svemir-zemlja)5.536A 5.536B
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
T/R 13-02
POD-SATELITSKA5.536
MOBILNI
FWA
ERC/REC/(00)05
POD-SATELITSKA5.536
MOBILNI
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir-zemlja) 5.536A 5.536C
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
MOBILNI
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir-zemlja) 5.536A
5.536C
SATELITSKA za Istrazivanje
zemlje (svemir-zemlja) 5.536A
5.536B
SATELITSKA za Istrazivanje
zemlje (svemir-zemlja) 5.536A
5.536B
Svemirska istrazivanja
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir-zemlja) 5.536A 5.536C
SRP
CR u sprezi sa25.5-26.5 GHz Za
sisteme FDD.
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije
Satelitske - telemetriske
komunikacije
ECC/DEC/(04) 10am
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
Standardna frekvencija i
Satelitski vremenski signal
(Zemlja-svemir)
26.5 – 27 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(svemir-zemlja)5.536A 5.536B
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
POD-SATELITSKA5.536
MOBILNI
ERC/REC 70-03
POD-SATELITSKA5.536
MOBILNI
MOBILNI
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir-zemlja) 5.536A
5.536C
SPACE RESEARCH (S/E)
5.536A 5.536C
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje(svemir-zemlja) 5.536A
5.536B
Aplikacija radioodredjivanja
Svemirska istrazivanja
SRP
ECC/DEC/(04) 10am
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(svemir-zemlja) 5.536A
5.536C
Standardna frekvencija i
Satelitski vremenski signal
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja) 5.536A
5.536B
144
Ovo je uskladjen vojni opseg za
FIKSNE I MOBILNE Sisteme.
Unutar opsega 24.05-27.00 GHz Za
TLRP aplikacije
Satelitske - telemetriske
komunikacije
Novi sistemi SRP mogu se
upotrebiti na frekventnim opsezima
21.4-27 GHz Referentni datum je 1
Juli 2013
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
Ovo je uskladjen vojni opseg za
FIKSNE I MOBILNE Sisteme.
POD-SATELITSKA5.536
POD-SATELITSKA5.536
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
POD-SATELITSKA
Fider Veze upotrebljive za
RADIODIFUZNA SATELITSKA
(HDTV)
27.5-29.5 GHz
Za uskladjivanje frekvencija izmedju
FS i FSS
27 – 27.5 GHz
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja) EU27
27.5 – 28.5 GHz
FIKSNA 5.537 A
FIKSNA 5.537 A
FIKSNA
Fider-Veze
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.484A 5.516B 5.539
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.484A 5.516B 5.539
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
FIKSNA Veza
ECC/DEC/(05)01
T/R 13-02
FSS
ECC/DEC/(05)01
Pravac Zemlja-svemir za
nekoordinirane kopnene stanice
Unutar opsega 27.5 - 27.8285 GHz.
Pravac Svemir-zemlja je ogranicen
za signale za kontolu snage uplinka, 27.5-27.501GHz
FWA
ERC/REC/(01)03
CRS u sprezi sa28.5-29.5 GHz za
sisteme FDD.
MOBILNI
5.538
5.540
5.538
5.540
28.5 – 29.1 GHz
FIKSNA 5.537 A
FIKSNA 5.537 A
FIKSNA
Fider-Veze
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.484A 5.516B 5.539
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.484A 5.516B 5.539
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
FIKSNA Veza
ECC/DEC/(05)01
T/R 13-02
MOBILNI
SATELITSKA Za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir) 5.541
5.540
SATELITSKA Za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir)
FSS
ECC/DEC/(05)01
FWA
ERC/REC/(01)03
SATELITSKA Za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir) 5.541
5.540
145
Fifer veze upotrebljive za
RADIODIFUZNA SATELITSKA
(HDTV)
27.5-29.5 GHz
Za uskladjivanje frekvencija izmedju
FS i FSS
Nekoordinirane kopnene stanice
Unutar opsega 28.4445-28.8365
GHz
TS u sprezi sa27.5-28.5 GHz za
sisteme FDD.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Fider-Veze
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.523C 5.523E
5.535A 5.539 5.541A
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.523C 5.523E
5.535A 5.539 5.541A
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
FIKSNA Veza
ECC/DEC/(05)01
T/R 13-02
MOBILNI
SATELITSKA Za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir) 5.541
5.540
SATELITSKA Za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir)
FSS
ECC/DEC/(05)01
FWA
ERC/REC/(01)03
Beleske
29.1 – 29.5 GHz
SATELITSKA Za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir) 5.541
5.540
Fifer veze upotrebljive za
RADIODIFUZNA SATELITSKA
(HDTV)
27.5-29.5 GHz
Unutar opsega 29.0605-29.4525
GHz
Nekoordinirane kopnene stanice
Unutar opsega Unutar opsega
29.4525-29.5 GHz
TS u sprezi sa27.5-28.5 GHz za
sisteme FDD.
29.5 – 29.9 GHz
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.484A 5.516B 5.539
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.484A 5.516B 5.539
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
HEST
ECC/DEC/(06)03
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir) 5.541
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir) 5.541
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
Densitet i Larte i FSS
ECC/DEC/(05)08
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
5.540
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
5.540
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir)
LEST
ECC/DEC/(06)02
MSS
5.542
146
SIT/SUT
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.484A
5.516B 5.539
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir) 5.541
5.543
5.525 5.526
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.484A
5.516B 5.539
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir) 5.541
5.543
5.525 5.526
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
FSS
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (Zemlja - svemir)
HEST
ECC/DEC/(06)03
Densitet i Larte i FSS
ECC/DEC/(05)08
LEST
ECC/DEC/(06)02
5.527 5.538
5.527 5.538
5.540 5.542
5.540
Beleske
29.9 – 30 GHz
Ogranicen za signale za kontrolu
signala uplink-a 29.999-30 GHz
SIT/SUT
MSS
Za nekordinirane Kopnene Stanice.
FSS/MSS
Za nekordinirane Kopnene Stanice
Ovo je vojni opseg uskladjen za
Satelitski uplink.
30 – 31 GHz
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.338A
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.338A
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
Standardna frekvencioja i
Satelitski Vremenski signal
(svemir-zemlja)
5.542
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
EU2
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
EU27
31 – 31.3 GHz
FIKSNA 5.543A 5.338A
FIKSNA 5.338A
FIKSNA
FIKSNA Veza
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
Svemirska istrazivanja 5.544
5.545
Standardna frekvencioja i
Satelitski Vremenski signal
(svemir-zemlja)5.149
5.149
147
ECC/REC/(02)02
Neprekidna nadgledanja
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
Povrsinske Temperature i
emisije, atmosferska
ugasenja.
5.340
5.340
FIKSNA
FIKSNA Veza
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
Pasivni
Senzori(SATELITSKI)
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
31.3 – 31.5 GHz
Merenje glecera, vodene pare,
emisije ulja, oblaka, povrsinske
temperature.
Referentni pregled za opseg 5060 GHz
Neprekidna nadgledanja.
31.5 – 31.8 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
Povrsinske Temperature i
emisije, atmosferska
ugasenja.
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
SVEMIRSKA ISTRAZIVANJA
(pasivni))
5.149
5.546
5.149
5.546
148
Merenje glecera, vodene pare,
emisije ulja, oblaka, povrsinske
temperature.
Referentni pregled za opseg 5060 GHz
Neprekidna nadgledanja.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA 5.547A
FIKSNA 5.547A
FIKSNA
FIKSNA Vezame densitet
te larte
ECC/REC/(04)06
ERC/REC/(01)02
Veze Tacka-Tacka i Tacka-Multitacka
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (svemirZemlja)
5.547
5.547B
5.548
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (svemirZemlja)
5.547
5.548
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (svemirZemlja)
FIKSNA 5.547A
FIKSNA 5.547A
FIKSNA
FIKSNA Veza sa visokom
gustinom
ECC/REC/(04)06
ERC/REC/(01)02
Veze Tacka-Tacka i Tacka-Multitacka
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (svemirZemlja)
5.547
5.547C
5.548
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (svemirZemlja)
5.547
5.548
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (svemirZemlja)
FIKSNA 5.547A
FIKSNA 5.547A
FIKSNA
FIKSNA Veza sa visokom
gustinom
ECC/REC/(04)06
ERC/REC/(01)02
Veze Tacka-Tacka i Tacka-Multitacka
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
5.547
5.547D
5.548
5.547
5.548
31.8 – 32 GHz
32 – 32.3 GHz
32.3 – 33 GHz
149
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA 5.547A
FIKSNA 5.547A
FIKSNA
FIKSNA Veza sa visokom
gustinom
ECC/REC/(04)06
ERC/REC/(01)02
Veze Tacka-Tacka i Tacka-Multitacka
RADIONAVIGACIONA
POD-SATELITSKA
RADIONAVIGACIONA
5.547
5.547E
RADIONAVIGACIONA
5.547
33 – 33.4 GHz
33.4 – 34.2 GHz
RADIOLOKACIJA
5.549
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Bezbednosni Sistemi
Ovo je uskladjen vojni opseg za
RADIOLOKACIONE Sisteme
Aplikacija radioodredjivanja
Merenje I nadgledanje
EU2
EU27
34.2 – 34.7 GHz
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Bezbednosni Sistemi
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (Toke hapesire)
5.549
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (Toke hapesire)
EU2
EU27
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (Toke hapesire)
Aplikacija radioodredjivanja
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Bezbednosni Sistemi
Svemirska istrazivanja 5.550
Svemirska istrazivanja
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(duboki svemir) (Toke hapesire)
Aplikacija radioodredjivanja
5.549
EU2
EU27
Ovo je uskladjen vojni opseg za
RADIOLOKACIONE Sisteme
Merenje I nadgledanje
34.7 – 35.2 GHz
Ovo je uskladjen vojni opseg za
RADIOLOKACIONE Sisteme
Merenje I nadgledanje
35.2 – 35.5 GHz
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
METEOROLOSKA POMOC
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
5.549
EU2
EU27
150
Aktivni
Senzori(SATELITSKI)
Bezbednosni Sistemi
Ovo je uskladjen vojni opseg za
RADIOLOKACIONE Sisteme
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
METEOROLOSKA POMOC
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
METEOROLOSKA POMOC
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
METEOROLOSKA POMOC
Aktivni
Senzori(SATELITSKI)
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.549
5.549A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
5.549A
EU2
EU27
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
FIKSNA
MOBILNI
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
35.5 – 36 GHz
Bezbednosni Sistemi
Ovo je uskladjen vojni opseg za
RADIOLOKACIONE Sisteme
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
Ovo je uskladjen vojni opseg za za
Fiksne imobilne Sisteme.
MOBILNI
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
EESS merenja emitacija povrsine
snega, leda, I pomorske povrsine.
.
Vodonik-cijanid i hidroksili linija
36.43 - 36.50GHz.
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.149
5.550A
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
36 – 37 GHz
5.149
5.550A
EU27
37 – 37.5 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
FIKSNA Veza sa visokom
gustinom
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
5.547
5.547 EU2
151
FIKSNA Veza sa niskim/srednjim
kapacitetom
T/R 12-01
Glavna namena od FiksnogCivilnog Sistema .
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
FSS
ERC/DEC/(00)02
MOBILNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
FIKSNA Veza sa visokom
gustinom
T/R 12-01
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(svemir-zemlja)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
5.547
Istrazivanje zemlje-satelita
(S/E)
Istrazivanje zemlje-satelita
(S/E)
Beleske
37.5 – 38 GHz
FIKSNA Veza sa niskim/srednjim
kapacitetom
Nekoordinirane kopne Stanice
nemaju prava da traze zastitu od
Fisnih usluga.
Glavna namena od FiksnogCivilnog Sistema .
5.547 EU2
38 – 39.5 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
FSS
ERC/DEC/(00)02
MOBILNI
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
SATELITSKA Za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
FIKSNA Veza sa visokom
gustinom
T/R 12-01
FSS
ERC/DEC/(00)02
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
5.547
FIKSNA Veza sa niskim/srednjim
kapacitetom
Nekoordinirane kopne Stanice
nemaju prava da traze zastitu od
Fisnih usluga.
Glavna namena od FiksnogCivilnog Sistema .
5.547 EU2
39.5 – 40 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja) 5.516B
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja) 5.516B
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
5.547
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
5.547
EU2
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
152
Kopnene Stanice
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
FIKSNA
Mobilni Sistemi sa sirokim
opsegom
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja) 5.516B
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
FSS
ERC/DEC/(00)02
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
FSS
ECC/DEC/(02)04
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
MWS
ECC/REC/(01)04
ERC/DEC/(99)15
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Beleske
40 – 40.5 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(Zemlja-svemir)
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja) 5.516B
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
SATELITSKA za Istrazivanje
Zemlje (svemir-zemlja)
Moguci opseg u buducnosti
40.5 – 41 GHz
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
5.547
5.547
153
Kopnene Stanice
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
FSS
ECC/DEC/(02)04
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
MWS
ECC/REC/(01)04
ERC/DEC/(99)15
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
41 – 42 GHz
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
5.547
5.551F
5.547
42 – 42.5 GHz
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
FSS
ECC/DEC/(02)04
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
MWS
ECC/REC/(01)04
ERC/DEC/(99)15
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
5.547
5.551F
5.551H
5.551I
5.551H
5.551I
154
Beleske
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
RADIO ASTRONOMSKA
Mobilni Sistemi sa sirokim
opsegom
FSS
5.149
5.547
5.149
5.547
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
42.5 – 43.5 GHz
MWS
Moguci opseg u buducnosti
ECC/DEC/(02)04
Za FIKSNE aplikacije. Prioritet za
Civilne mreze.
ECC/REC/(01)04
ERC/DEC/(99)15
RADIO ASTRONOMSKA
Na ovaj pojas ,Linije monoksida,
Silikon i puno drugih spektralnih
linija
Bezbednosni Sistemi
Ovo je uskladjen vojni opseg za
Satelitski up-link i za mobilne
sisteme.
43.5 – 45.5 GHz
MOBILNA5.553
MOBILNA5.553
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
MOBILNI-SATELITSKI
MOBILNI-SATELITSKI
RADIONAVIGACIONA
FIKSNA-SATELITSKA
FIKSNA-SATELITSKA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
5.554
5.554
EU27
45.5 – 47 GHz
MOBILNA5.553
MOBILNA5.553
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
MOBILNI-SATELITSKI
MOBILNI-SATELITSKI
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
5.554
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
5.554
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
155
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
Radioamaterske
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
SATELITSKA Amaterska
sluzba
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Fider-Veze
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FSS
5.552A
5.552A
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
47 – 47.2 GHz
47.2 – 47.5 GHz
RADIODIFUZNA SATELITSKA za
40 GHz
Za Fiksne aplikacije.
Prioritet za Civilne Mreze.
HAPS
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
47.5 – 47.9 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Fider-Veze
RADIODIFUZNA SATELITSKA Za
40 GHz
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552 (svemir-zemlja)
5.516B 5.554A
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552 (svemir-zemlja)
5.516B 5.554A
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) (svemir-zemlja)
Velika gustina FSS
ECC/DEC/(05)08
MOBILNI
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Fider-Veze
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FSS
5.552A
5.552A
47.9 – 48.2 GHz
HAPS
SAP/SAB
156
RADIODIFUZNA SATELITSKA Za
40 GHz
Za Fiksne aplikacije
Prioritet za Civilne Mreze
ERC/REC 25-10
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Fider-Veze
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552 (svemir-zemlja)
5.516B 5.554A 5.555B
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552 (svemir-zemlja)
5.516B 5.554A 5.555B
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) (svemir-zemlja)
FIKSNA Veza
ERC/REC 12-10
MOBILNI
Velika gustina FSS
ECC/DEC/(05)08
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
Beleske
48.2 – 48.54 GHz
RADIODIFUZNA SATELITSKA Za
40 GHz
Od 48.50 do 48.54 GHz
48.54 – 49.44 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Fider-Veze
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FIKSNA Veza
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.340
5.555
5.149
5.340
5.555
RADIODIFUZNA SATELITSKA ne
48.5 - 49.2 GHz Za 40 GHz
ERC/REC 12-10
FSS
Za Fiksne aplikacije
Prioritet za Civilne Mreze
Linje monosulfid ugljenika
48.94 - 49.4 GHz
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
49.44 – 50.2 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ERC/REC 12-10
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552 5.338A (svemirzemlja) 5.516B 5.554A
5.555B
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.552 5.338A (svemirzemlja) 5.516B 5.554A
5.555B
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) (svemir-zemlja)
Velika gustina FSS
ECC/DEC/(05)08
MOBILNI
SAP/SAB
ERC/REC 25-10
157
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
Atmosferski zvuk temperature.
Pasivni kopneni Radiometar.
Referentni pregled za opseg 52.659.3 GHz
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.340
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
Kopnene SATERLITSKE
aplikacije buducnosti.
Zajednicka Civilna I ne-civilna
upotreba.
50.2 – 50.4 GHz
50.4 – 51.4 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.338A
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir) 5.338A
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
EU2
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
FIKSNA 5.338A
FIKSNA 5.338A
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
51.4 – 52.6 GHz
5.547
5.556
FIKSNA Veza velike
gustine
ERC/REC 12-11
5.547
5.556
52.6 – 54.25 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.556
5.340
5.556
FIKSNA
Pasivni senzori
(SATELITSKI)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
158
Atmosferski zvuk temperature.
Pasivni kopneni Radiometar.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
FIKSNA
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
54.25 – 55.78 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.556A
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.556B
Atmosferski zvuk temperature.
Pasivni kopneni Radiometar.
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
55.78 – 56.9 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA 5.557A
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA 5.557A
POD-SATELITSKA5.556A
POD-SATELITSKA5.556A
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.547
5.557
5.547
5.558
FIKSNA Veza velikog
kapaciteta.
ERC/REC 12-12
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Atmosferski zvuk temperature.
EU21
56.9 – 57 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
POD-SATELITSKA5.556A
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.547
5.557
FIKSNA
FIKSNA Veza velikog
kapaciteta.
MOBILNI
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.547 EU21
5.558A
159
ERC/REC 12-12
Atmosferski zvuk temperature.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza velikog
kapaciteta.
ECC/REC/(09)01
Ne-koordinirana namena
MOBILNI
POD-SATELITSKA5.556A
POD-SATELITSKA5.556A
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Aplikacija radioodredjivanja
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.547
5.557
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.547
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza velikog
kapaciteta.
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Aplikacija radioodredjivanja
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.547
5.556
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.547
EU6
5.556
EU19
57 – 58.2 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA
Atmosferski zvuk temperature.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 57-64 GHz Za TLRP
aplikacije
ECC/REC/(09)01
Ne-koordinirana namena
58.2 – 59 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
160
ERC/REC 70-03
Atmosferski zvuk temperature.
Pasivni kopneni Radiometar.
Unutar opsega 57-64 GHz Za TLRP
aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNI
POD-SATELITSKA5.556A
POD-SATELITSKA5.556A
RADIOLOKACIJA
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Aplikacija radioodredjivanja
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
RADIOLOKACIJA 5.559
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
RADIOLOKACIJA 5.559
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
EU2
EU27
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
59 – 59.3 GHz
ERC/REC 70-03
Opseg 59-61 GHz je uskladjeni
vojni opseg za FIKSNA i Mobilne
sisteme RADIOLOKACIJA.
Atmosferski zvuk temperature.
Pasivni kopneni Radiometar.
Unutar opsega 57-64 GHz Za
TLRP aplikacije
59.3 – 62 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
Bezbednosni Sistemi
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
RADIOLOKACIJA
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
RADIOLOKACIJA
MOBILNI
POD-SATELITSKA
RADIOLOKACIJA
5.138
5.138
ISM
SRD ne-specificne
Aplikacija radioodredjivanja
WAS
Mobilni sistemi sirokog
opsega
Bezbednosni Sistemi
Aplikacija radioodredjivanja
EU2
EU27
ERC/REC 70-03
ERC/REC 70-03
Opseg 59-61 GHz je uskladjeni
vojni opseg za FIKSNA i Mobilne
sisteme RADIOLOKACIJA.
Unutar opsega 61.0-61.5 GHz
Unutar opsega 61.0-61.5 GHz
Unutar opsega 57-64 GHz Za
TLRP aplikacije
62 – 63 GHz
FIKSNA
POD-SATELITSKA
MOBILNI
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
RADIOLOKACIJA 5.559
RADIOLOCATION
POD-SATELITSKA
RADIOLOKACIJA 5.559
EU2
161
Za IBCN veze spregnute sa
65- 66 GHz
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 57-64 GHz Za
TLRP aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
RADIOLOKACIJA 5.559
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
POD-SATELITSKA
Bezbednosni Sistemi
ITS
Aplikacija radioodredjivanja
RADIOLOKACIJA 5.559
EU2
FIKSNA Veza velikog
kapaciteta.
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
63 – 64 GHz
ECC/DEC/(09)01
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 57-64 GHz Za TLRP
aplikacije
64 - 65 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.547
5.556
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
5.547
5.556
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
FIKSNA
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
MOBILNI osim
Za mobilni VAZDUHOPLOVNI
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
5.547
5.547
ECC/REC/(05)02
65 - 66 GHz
Mobilni sistemi sirokog
opsega
FIKSNA Veza velikog
kapaciteta.
66 - 71 GHz
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.553 5.558
MOBILNA5.553 5.558
MOBILNA5.553 5.558
MOBILNA- SATELITSKA
MOBILNA- SATELITSKA
MOBILNA- SATELITSKA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
5.554
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
5.554
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
Buduci Civilni Sistemi
162
Za IBCN veze spregnute sa
62-63 GHz
ECC/REC/(05)02
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNA
Bezbednosni Sistemi
MOBILNA- SATELITSKA
(svemir-zemlja)
MOBILNA- SATELITSKA
(svemir-zemlja)
EU27
MOBILNA- SATELITSKA
(svemir-zemlja)
EU27
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
ECC/REC/(05)07
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
FIKSNA
FIKSNA
RADIODIFUZNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNA
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.561
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.561
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.561
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA-SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
Amaterska
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
Amaterska
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.561
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
5.561
5.561
Beleske
71 - 74 GHz
Ovo je uskladjen vojni opseg.
Sprega izmedju ovih opsega sa
opsegom 81 - 84 GHz je razmatran
za vojne sisteme.
74 - 75.5 GHz
Istrazivanje svemira
Unutar opsega 75-85 GHz Za TLRP
aplikacije
VLBU merenja unutar opsega
74-84 GHz
75.5 - 76 GHz
EU2
EU35
EU2
Radioamaterske
SATELITSKA Amaterska
sluzba
FIKSNA Veza
Aplikacija radioodredjivanja
Istrazivanje svemira
EU35
163
ECC/REC/(05)07
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 75-85 GHz Za TLRP
aplikacije
VLBI
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Amaterska Sluzba
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Amaterska
Amaterska
Amaterska
SATELITSKA Amaterska
sluzba
Civilna RADIOLOKACIJA
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
5.149
5.149
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
76 - 77.5 GHz
EU2
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
EU2
Aplikacija radioodredjivanja
RTTT
ERC/REC 70-03
SRP
ECC/DEC/(04)03
ECC/DEC/(02)01
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 75-85 GHz Za TLRP
aplikacije
Radar unutar opsega 76-77
GHz
Putni saobracaj i Telemerenja
Saobracaja
77.5 - 78 GHz
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
AMATERSKA-SATELITSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
5.149
5.149
SRP
ECC/DEC/(04)03
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Amaterska
Amaterska
Amaterska
RADIOLOKACIJA Civilna i
ne-civilna
RADIO ASTRONOMSKA
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
EU2
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
EU2
5.560
5.560
5.560
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
Unutar opsega 75-85 GHz Za TLRP
aplikacije
78 - 79 GHz
164
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
SRP
ECC/DEC/(04)03
Unutar opsega 75-85 GHz Za TLRP
aplikacije
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA Civilna i
ne-civilna
RADIO ASTRONOMSKA
Amaterska
Amaterska-SATELITSKA
(svemirZemlja)
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
Amaterska
Amaterska-SATELITSKA
(svemirZemlja)
Amaterska
Amaterska-SATELITSKA
(svemirZemlja)
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
5.149
5.149
SRP
ECC/DEC/(04)03
ECC/REC/(05)07
Beleske
79 - 81 GHz
EU2
EU2
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
Unutar opsega 75-85 GHz Za TLRP
aplikacije
81 - 84 GHz
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FIKSNA Veza
SATELITSKA Amaterska
sluzba
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
RADIO ASTRONOMSKA
Bezbednosni Sistemi
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
EU27
Istrazivanje svemira (svemirZemlja)
5.149
EU27
Radioamaterske
Unutar opsega 81-81.5 GHz
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
5.561A
5.561A
5.561A
Unutar opsega 81-81.5 GHz
Ovo je uskladjen vojni opseg.
Sprega izmedju ovih opsega sa
opsegom 71 - 74 GHz je razmatran
za vojne sisteme.
Aplikacija radioodredjivanja
ERC/REC 70-03
ECC/REC/(05)07
Unutar opsega 75-85 GHz Za TLRP
aplikacije
84 - 86 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA Veza
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir) 5.561B
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.149
5.149
Aplikacija radioodredjivanja
165
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 75-85 GHz Za TLRP
aplikacije
Na osnovu MoR izmedju RAT i
NMK.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
5.149
RADIOLOKACIJA
5.149
EU2
RADIOLOKACIJA
5.149
EU2
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(akive)
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(akive)
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(akive)
RADIOLOKACIJA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(aktivni)
RADIO ASTRONOMSKA
5.562
5.562A
5.562
5.562A
5.562
5.562A
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
86 - 92 GHz
Merenje oblaka, izlivanja nafte,
snega, kise, referentnog prozora,
temperature zvuka blizu frekvencije
118 GHz.
Neprekidna osmatranje, osmatranje
spektralnih linija.
RADIO ASTRONOMSKA
92 - 94 GHz
RADIO ASTRONOMSKA
Diazenilium linija I brojne druge
spektralne linije, ukljucujuci sirok
pojas continuum zapazanja.
Aktivni
Senzori(SATELITSKI)
Radar za oblake
94 - 94.1 GHz
EU2
Istrazivanje svemira
(aktivni)
EU2
94.1 - 95 GHz
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
5.149
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
5.149
EU2
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
5.149
EU2
RADIO ASTRONOMSKA
166
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
RADIO ASTRONOMSKA
Visestruke linije zapazanja,
ukljucujuci sirok mopseg kontiuum
zapazanja.
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
5.149
5.554
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
5.149
EU2
5.554
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
5.149
EU2
5.554
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Horizontalna merenja atmosferskih
sastojaka.
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.341
5.341
5.341
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
95 - 100 GHz
100 - 102 GHz
102 - 105 GHz
167
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.341
5.341
5.341
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.341
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.341
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.341
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
105 - 109.5 GHz
109.5 - 111.8 GHz
RADIO ASTRONOMSKA
Zapazanje linija CO za 109.8
i 110.2 GHz i neprekidna
zapazanja.
RADIO ASTRONOMSKA
Zapazanje linija CO za 115.3 GHz.
111.8 - 114.25 GHz
114.25 - 116 GHz
168
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Pasivni Senzori za opseg apsorpcije
kiseonika sa pikom na 118. 75 GHz.
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.341
5.341
5.341
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Pasivni Senzori za opseg apsorpcije
kiseonika sa pikom na 118. 75 GHz
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.341
5.341
5.341
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivna)
POD-SATELITSKA5.562C
SRD ne-specificne
Unutar opsega 122-123 GHz
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Pasivni Senzori za opseg apsorpcije
kiseonika sa pikom na 118. 75 GHz
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.138
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.138
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.138
FIKSNA
POD-SATELITSKA
FIKSNA
POD-SATELITSKA
FIKSNA
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
Amaterska
MOBILNA5.558
Amaterska
MOBILNA5.558
Amaterska
5.138
Amaterska SATELITSKA
5.138
Amaterska SATELITSKA
5.138
116 - 119.98 GHz
119.98 - 120.02 GHz
120.02 - 122.25 GHz
122.25 - 123 GHz
Radioamaterske
SATELITSKA Amaterska
sluzba
SRD ne-specificne
169
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 122-123 GHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
RADIONAVIGACIONA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
RADIONAVIGACIONA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.554
5.554
5.554
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
RADIONAVIGACIONA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
RADIONAVIGACIONA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.562D
5.149
5.554
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.554
5.149
5.554
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni) 5.562E
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni) 5.562E
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(aktivni) 5.562E
FIKSNA
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.562A
5.562A
5.562A
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
123 - 126 GHz
126 - 130 GHz
130 - 134 GHz
RADIO ASTRONOMSKA
170
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA SATELITSKA
AMATERSKA
AMATERSKA SATELITSKA
AMATERSKA
AMATERSKA SATELITSKA
Sherbim Amaterska
SATELITSKA Amaterska
sluzba
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
Sherbim Amaterska
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
SATELITSKA Amaterska
sluzba
Amaterska
Amaterska
Amaterska
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
Amaterska-SATELITSKA
5.149
5.149
5.149
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
5.149
5.149
5.149
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
134 - 136 GHz
136 - 141 GHz
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Uskladjen referentni pregled
zazapazanje pasivnih senzora.
141 - 148.5 GHz
148.5 - 151.5 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
171
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
5.149
RADIOLOKACIJA
5.149
RADIOLOKACIJA
5.149
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni) 5.562F
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni) 5.562F
FIKSNA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni) 5.562F
FIKSNA
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Zastita do 1.1.2018
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.562G
5.149
5.562G
5.149
5.562G
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
(svemir-zemlja)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
Pasivni Senzori apsporcije linija
vodene pare sa pikom na183.31
GHz.
Atmosferska horizontalna merenja
linija CO na 164.38 GHz.
151.5 - 155.5 GHz
155.5 - 158.5 GHz
158.5 - 164 GHz
164 - 167 GHz
172
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
5.149
MOBILNA5.558
5.149
MOBILNA5.558
5.149
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirZemlja)
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
5.149
5.149
5.149
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
167 - 168 GHz
168 - 170 GHz
170 - 174.5 GHz
5.562D
174.5 - 174.8 GHz
FIKSNA
FIKSNA
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
174.8 - 182 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.562H
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.562H
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.562H
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
173
Pasivni Senzori apsporcije linija
vodene pare sa pikom na183.31
GHz.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Pasivni Senzori apsporcije linija
vodene pare sa pikom na183.31
GHz.
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.340
5.340
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.562H
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.562H
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
POD-SATELITSKA5.562H
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Pasivni Senzori apsporcije linija
vodene pare sa pikom na183.31
GHz.
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Pasivni Senzori apsporcije linija
vodene pare sa pikom na183.31
GHz.
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
POD-SATELITSKA
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
MOBILNA5.558
MOBILNI-SATELITSKI
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
5.149
MOBILNI-SATELITSKI
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
5.149
MOBILNI-SATELITSKI
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONASATELITSKA
5.149
5.341
5.341
5.341
5.554
5.554
5.554
182 - 185 GHz
185 - 190 GHz
190 - 191.8 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
191.8 - 200 GHz
174
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
EESS
Atmosferski ekstremni zvuk I
atmosferski daljinski sensor
dioksida azota na 201 GHz.
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
5.340
5.340
5.340
5.341
5.341
5.341
5.563A
5.563A
5.563A
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
EESS
Atmosferski ekstremni zvuk I
atmosferski daljinski sensor
vodene pare u 203.4 GHz i
ozona u 208.5 GHz.
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.341
5.341
5.341
5.563A
5.563A
5.563A
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.341
200 - 202 GHz
202 - 209 GHz
209 - 217 GHz
175
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (Zemljasvemir)
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni) 5.562B
5.149
5.341
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
217 - 226 GHz
226 - 231.5 GHz
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
231.5 - 232 GHz
232 - 235 GHz
176
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
RADIO ASTRONOMSKA
Atmosferska horizontalna
merenja. Referentni pregled za
merenja na visim frekvencijama
za vodenu paru.
Zapazanja za linije CO na 230.5
GHz
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
Pasivni Senzori
(SATELITSKI)
Pasivni Sensor ogranicen za
mikrovalne zvuke.
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.563A
5.563B
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.563A
5.563B
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.563A
5.563B
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA (svemirzemlja)
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
FIKSNA
MOBILNI
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIOLOKACIJA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJA
Amaterska
Amaterska - SATELITSKA
Amaterska
Amaterska - SATELITSKA
Amaterska
Amaterska - SATELITSKA
SRD ne-specificne
5.138
5.138
5.138
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.149
5.149
235 - 238 GHz
238 - 240 GHz
240 - 241 GHz
241 - 248 GHz
Radioamaterske
Radioamaterske
SATELITSKAe
177
ERC/REC 70-03
Unutar opsega 244-246 GHz
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
Glavna namena
AMATERSKA
AMATERSKA - SATELITSKA
AMATERSKA
AMATERSKA - SATELITSKA
AMATERSKA
AMATERSKA - SATELITSKA
Radioamaterske
Radioamaterske
SATELITSKAe
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.149
5.149
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
SATELITSKA ZA
ISTRAZIVANJE ZEMLJE
(pasivni)
RADIO ASTRONOMSKA
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
ISTRAZIVANJE SVEMIRA
(pasivni)
5.340
5.563A
5.563A
5.563A
FIKSNA
FIKSNA
FIKSNA
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
RADIO ASTRONOMSKA
MOBILNI-SATELITSKI
(Zemlja-svemir)
RADIO ASTRONOMSKA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
RADIONAVIGACIONA SATELITSKA
5.149
5.554
5.149
5.554
5.149
5.554
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
248 - 250 GHz
250 - 252 GHz
EESS
Granicni zvuk azotnog oksida blizu
251 GHz
RADIO ASTRONOMSKA
Neprekidna zapazanja za linije
sirokog spektralnog opsega.
252 - 265 GHz
178
Relevantne namene i
fusnote za Region 1
Zajednicka namena za
Evropu
Namena za Kosovo
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
FIKSNA
FIKSNA-SATELITSKA
(Zemlja-svemir)
MOBILNI
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.563A
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.563A
RADIO ASTRONOMSKA
5.149
5.563A
Nuk eshte Zacaktuar
Zadorimi
5.565
Nuk eshte Zacaktuar
Zadorimi
5.565
Glavna namena
265 - 275 GHz
275 - 3000 GHz
Nuk eshte Zacaktuar
Zadorimi
5.565
179
Dokumenti
ECC/REC
Beleske
Poglavlje 4:
Evropske Fusnote uključene u Tabeli Namene i Koriščenja Radio Frekvencija Kosova
EU 1
U okviru opsega frekvencija 20-108 MHz, zajedničkih diapazon namena za vojne opreme je 30-87.5 MHz, meñutim neke vrste
opreme koriste granicu pod (20 MHz) i iznad (108 MHz), regulisan u nacionalnoj bazi. Vojni usaglašeni opsegi su: 30.30 – 30.50
MHz; 32.15 – 32.45 MHz; 41.00 – 47.00 MHz; 73.30-74.10 MHz; 79.0-79.70 MHz. U slučaju definisanja dodatnih zahteva, druge
blokove opsega može se raspodeliti u celi zajednički diapazon namene za vojnu opremu sa ciljem da se snabdeva sa
frekvencijama za opremu sa preskočenjem u frekvencijama i da se podrži jedna veča snaga (sa veličinom Korpusa, tri divizije).
Ovo če biti urañeno od strane odgovarajuči organizacija za nacionalnu administraciju frekvencija.
EU 2
Zajedničko civilno-vojno koriščenje.
EU 3
CEPT administracije su prinuñene da uzimaju sve praktične korake da bi očistili opseg 47-68 MHz od službe Radiodifuzije.
I menovanje u službi Radiodifuzije u skladu sa sporazumom Stokholma 1961 moraju se zaštititi.
EU 4
CEPT administracije su prinuñene da uzimaju sve praktične korake da bi očistili opseg 68 -73 MHz od službe Radiodifuzije.
Imenovanje u službi Radiodifuzije u skladu sa finalnim akata Specialne Regionalne Konferencije, Ženeva, 1961, moraju se
zaštititi.
EU 5
O delovima ovog opsega, aeronautičke stanice i montirane stanice u avionima, mogu da koriste prostor kanala 8.33 kHz, za
zahteve komunikiranja koje nisu sigurni.
EU 6
Mobilne satelitske usluge je ograničen u niske satelitske orbitime.
EU 7
Ovaj opseg može se koristitit takoñe od fiksne linije sa niskim kapacitetom u ruralnim oblastima u jednon nacionalnoj bazi. Ove
veze treba da budu koordinisane sa mobilnom službom i zahtevaju punu zaštitu.
EU 8
Neko koriščenje fiksni linija sa niskim kapacitetom, mora da se izbegava u oblastima, gde takvo koriščenje može da uzroči štetno
mešanje u mobilnin morskim službama VHF radio-komunikacijama.
EU 9
U povečani broj država članica CEPT, jedan deo opsega 70.0 – 70.5 MHz, je definisan takoñe u amaterskim službama u
sekondarnoj bazi.
EU 10
Mobilne službe u usaglašenom vojnom opsegu 225 – 400 MHz, u celini sadrži mobilnne zemajlske, morske, zračne i satelitske.
EU 11
Ne se koristi
EU 12
Implementacija primedbi RRS5 ostaje na snazi. Administracije su prinuñene da ciljaju potpuno moguče
Tabelom Definisanja i Zajedničkom Evropsko Tabelom Definisanja.
180
usglašanje sa ITU
EU 13
Administracije CEPT, su prinuñene da uzimaju sve praktične korake da bi očistili opseg 645 – 960 MHz od službe aeronautičke
radio-navigacije do 2008 godine.
EU 14
Radiolokacija se ograniči u zahtevima za radare instalirani u morskim brodovima.
EU 15
U oppseg frekvencija 1350 – 2690 MHz, taktički sistemi radioreleja moraju da budu u stanju da se namene u celi diapazon ovog
opsega. Zahtevi za taktičke radio releje moraju se popuniti od pod – opsega: 1 350-1 400 MHz; 1 427-1 452 MHz; 1 492-1 525
MHz; 1 660-1 670 MHz; 1 675-1 710 MHz,1 785-1 800 MHz; 2 025-2 110 MHz; 2 200-2 290 MHz;2 520-2 575 MHz; 2 615-2 670
MHz. Taktički sistemi ojačanja radio, mogu da operišu u opseg 2520 – 2575 MHz i 2615 – 2670 MHz, osiguravajuči se da ne
uzrokuju štetno mešanje u zemlji IMT, i ne zahtevaju zaštitu od njih. Opšti zahtevi 2x 45 MHz za taktičko radio ojačanje za blizke
granične operacije i vežbe moraju se suočavati od 2025 – 2110 MHz i 2200 – 2290 MHz, posebno u opseg 2025 – 2070 / 2200 –
2245 MHz.
EU 15A
Korišlenje opsega od mobilne službe je ograničena za aplikacije taktičke radio releje.
EU 16
Sa unosom IMT – 2000, fiksna služba biče sekundarna u odgovarajučim delovima opsega.
EU 16A
Koriščenje opsega od mobilne službe je ograničen za taktičke radio releje i aplikacije ENG/OB.
EU 17
U pod opsegima 3400 – 3410 MHz, 5660 – 5670 MHz, 10.36 – 10.37 GHz, 10.45 – 10.46 GHz, amaterska služba deluje u jednoj
sekondarnoj bazi. U definacijama za druge službe, od CEPT administracije se zahteva da ako mogu da zaštite ove pod – opesge,
na takav način da bi olakšavali primanje amaterskih emisija sa minimalnom gustinom protoka snage.
EU 17A
Koriščenje opsega od mobilne službe je ograničena u aplikacijama ENG/OB.
EU 18
Ovaj opseg aeronautičke radionavigacije biče predmet proučavanja za zahteve i razvoje u buduče da se definiše.
EU 19
Ovaj opseg je definisan za službe radio astronomije. CEPT administracije su prinuñene da uzimaju sve praktične korake da
zaštite službu radio astronomije od štetni mešanja. Emisije od svemirskih stanica, u ovaj opseg i susednih opsega, mogu da
uzrokuju ozbiljne štetno mešanje.
EU 20
Ovaj opseg fiksne službe je izračovan za zajedničko upotrebu od civilni i ne-civilni korisnika. Jedna prioritetna upotreba i kanale ili
favoritne pod-opsega, biče definisani posle diskusija izmeñu zainteresovanih stranaka.
EU 21
Ne se koristi
181
EU 22
Opseg 5 250 – 5 850 MHz, se koristi za široku aplikaciju radio definisanja koje se nalaze unutar radionavigacionih i
radiolokacionih službi. Ovaj opseg biče objekat za dalnje detalnije razmatranje, posebno za identifikaciju sekundarni fiksne službe
da bi omogučio prenosive ENG, i aplikacije kamera u daljini.
EU 23
U pod – opsega 5660 – 5670 MHz (zemlja – svemir), 5830 – 5850 MHz (svemir – zemlja) i 10.45 – 10.50 GHz, amaterska
dodatna služba – satelit radi na jednoj sekondarnoj bazi i bez uzrokovanja mešanja u drugim službama. U definisanju drugi službi,
CEPT administracacijama se zatraži, kad je moguče da održavaju ove definacije na takav način da bi olakšavali ameterskim
emisijama sa minimalnom gustionom protoka snage.
EU 24
Opseg 8 500 – 10 000 MHz se koristi za široku aplikacije radiodefinisanja koje se nalaze unutar radionavigacionih i
radiolokacionih službi. Ovaj opseg biče objekat za dalnje detalnije razmatranje zajedno sa opsegom 5 250 – 5 850 MHz (vidi EU
20).
EU 25
Ne se koristi
EU 26
Opseg 13.25 – 14.00 GHz se koristi za široku aplikacije radiodefinisanja koje se nalaze unutar radionavigacionih i radiolokacionih
službi. Ovaj opseg biče objekat za dalnje detalnije razmatranje.
EU 27
Jedan opseg frekvencija koji je u opštem vojnom koriščenju u Evropi i identifikuje se za glavnu vojnu upotrebu u ECA. Jedan
takav opseg frekvencija stvara jednu bazu za vojnu upotrebu i planiranje. Opseg može se upotrebiti zajedno od civilni i vojni
korisnika, u skladu sa nacionalnim zahtevima i zakonodavstvo.
EU 28
CEPT administracije ne trebaju da pozicioniraju sisteme novi fiksne službe u opseg 11.7 – 12.5 GHz (ERC/DEC(00)08).
EU 29
Frekvencijski opsegi 890-915 / 953-960 MHz, 880 – 890 / 925-935 MHz, 1710-1785 / 1805-1880 MHz, 1900 – 1980 MHz, 2010 –
2025 MHz i 2010 MHz su rezervisane samo za upotrebu javni celularni mobila. Druge službe ka što su fiksne službe ne bi trebalo
se dozvoliti u navedenim opsega, kad postojanje sa sistemima javni mobila je moguče, što znači u regionima gde nema guste
populacije ili ruralne, gde frekvencijski opseg nije potreban za celularne mobilne sisteme.
EU 30
Nacionalne administracije moraju imati u obzir koordinaciju zona oko EISCAT, kad upotreblavaju opseg 925 -935 MHz, za
mobilne službe uključujuči meñunarodno planiranje za vojne službe. Kratki domet ne treba da se upotrebi u ovaj opseg.
EU 31
Opseg 440 – 470 MHz je namena za privatne šire regione Pejñera (PWAP)
EU 32
Opseg 880 – 915 MHz i 925 – 960 MHz, aktuelno su u upotrebi za GSM (druga generacija zemaljskog mobilnog sistema) u večini
država članica CEPT, i očekuje se da se upotrebe od IMT (treča generacija zemaljskog mobilnog sistema), u zavisnosti od
zahteva tržište i nacionalne skeme licenciranja.
EU 33
Opseg 1880 – 1900 MHz, očekuje se da upotrebi glavno od IMT/DECT.
182
EU 34
Deo opsega 450 – 475.5 / 460 -467.5 MHz, takoñe se može upotrebiti za postoječih
nacionalnim bazama.
EU 35
U Evropi opseg 75.5 – 76 GHz, takoñe je definisan za amaterske satelitske službe.
183
javne celularne mreže i razvijene u
Poglavlje 5:
Fusnote Radio Uredba ITU za Region 1
S5.53
Korišćenje frekvencija ispod 9 kHz je moguće pod uslovom da se ne ometaju
radio-službe kojima su dodijeljeni opsezi iznad 9 kHz.
S5.54
Pri korišćenju frekvencija ispod 9 kHz za naučna ispitivanja potrebno je
konsultovati druge administracije, radi praktične zaštite takvih ispitivanja od štetnih
smetnji.
S5.55
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu, Belorusiji, Bugarskoj, Georgiji, Kazakstanu, Moldaviji, Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu,
Turmenistanu, Ukraini, opseg 14 – 17 kHz je takoñe definisan u osnovnoj bazi za službe radionavigacije.
S5.56
Stanice u službama kojima su namijenjeni opsezi: 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz,
72-84 kHz i 86-90 kHz mogu da emituju etalon frekvenciju i signal tačnog vremena. Ove
stanice moraju biti zaštićene od štetnih smetnji.
S5.57
Korišćenje opsega: 14-19.95 kHz, 20.05-70 kHz, 72-84 kHz i 86-90 kHz od strane
pomorske mobilne službe je ograničeno na obalne stanice koje rade sa emisijama A1A i
F1B. Moguća je upotreba i emisija J2B ili J7B, pod uslovom da širina potrebnog opsega ne
prelazi širinu opsega upotrijebljenu za emisije A1A ili F1B.
S5.58
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu, Belorusiji, Bugarskoj, Georgiji, Kazakstanu, Moldaviji, Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu,
Turmenistanu i Ukraini, opseg 67 – 70 kHz je takoñe definisan u osnovnoj bazi za službe radionavigacije.
S5.59
Različite kategorije službi: U Bangladesh, Islamskoj Repulici Irana i Pakistan, definacija opsega 70 – 71 kHz i 84 – 86 kHz, za
fiksne i mobilne morske službe je u jednoj osnovnoj bazi (vidi br. S5.33).
S5.60
RR 5.60 U opsezima 70-86 kHz i 112-130 kHz impulsni radio-navigacioni sistemi mogu se
koristiti pod uslovom da ne prouzrokuju štetne smetnje drugim službama kojima su ovi opsezi namijenjeni.
S5.61
I Region 2, porast i delovanje stanica u morskoj radionavigacikoj službi u opseg 70 – 90n MHz i 110 – 130 MHz, biče objekat
sporazuma na osnovu člana 14/Br.S.9.21, sa administracijama u kojima službe koje deluju u skladu sa Tabelom, mogu biti
zabrinute. Meñutim stanice fiksnih službi, i mobilni i aeronautički radiolokacija ne treba da uzrokuju štetne mešanje za stanice
morskog radionavigaciske službe, uspostavljene u takvim sporazumima.
184
S5.62
Od Administracija čije stanice rade u radio-navigacionoj službi u opsegu 90-110
kHz se zahtijeva da koordiniraju tehničke i operativne karakteristike u cilju izbjegavanja
štetnih smetnji stanica koje rade u ovoj službi.
S5.64
Samo klase emisija A1A i F1B, A2C, A3C, F1C ili F3C, su ovlaščene za stanice fiksne službe u opseg definisan za tu službu
preko 90 kHz i 160 kHz (148.5 kHz u region 1), i za stanice morski mobilni službi u opseg definisan za tu službu preko 110 kHz i
160 kHz (148.5 kHz i 160 kHz, (148.5 kHz u Regionu 1), za stanice morskog mobilne službe. S5.65 Različite kategorije službi: U
Bangladesh, Islamskoj Repulici Irana i Pakistan, definacija opsega 112 – 117.6 kHz i 126 – 129 kHz, za fiksne i mobilne morske
službe je u jednoj osnovnoj bazi (vidi br. S5.33).
S5.66
Različite kategorije službi: U Nemačkoj, definisanje opsega 115 – 117.6 kHz i 126-129 kHz, za fiksne i mobilne morske službe je u
osnovnoj bazi.
S5.67
Dodatne definacije: U Armeniju, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Bugarskoj, Georgiji, Moldaviji, Mongoliji, Kirgistanu, Rumaniji, Rusiji,
Tañikistanu, Turkmenistanu, i Ukrajini, opseg 130 -148.5 je takoñe definisan u jednoj sekindarnoj osnovi za službe
radionavigacije. Unutar i preko ovih država ova služba mora da ima jednu pravu jednakost za delovanje.
S5.67A
Stanice amaterski službi koje upotrebe frekvencije u opseg 135.7 – 137.8 kHz, ne treba da prelaze maksimalnu snagu zračenja
od 1 W (e.i.r.p) i ne treba da uzrokuje štetne mešanje u stanicama službi radionavigacija koje deluju u zemljama koje se nalaze u
spisak br. 5.67 (WRC-07)
S5.67B
Upotreba frekvencije 135.7 -137.8 kHz, U Alžir, Egipat, Iranu, (Islamska Republika), Iraku, Arabska Đamahirija Libija, Liban,
Arapska Republika Sirije, Sudani Tunizija, je ograničen na fiksne mobilne i morske službe. Amaterske službe ne treba da se
upotrebe u navedenim zemljama u opseg 135.7 – 137.8 kHz, i to mra da se uzme u obzir od zemalja koje ovlaščuju takvu
upotrebu. (WRC -07).
S5.68
Alternativne definacije: U Angoli, Botsvani, Burundi, Kongo, Malavi, Ruandi, Južnoj Africi i Zaire, opseg 160 -200 kHz, je definisan
na osnovnoj bazi za fiksne službe.
S5.69
Dodatne definacije: U Somaliji, opseg 200 – 255 kHz, je takoñe definisan na osnovnoj bazi za aeronautičke radionavigacione
službe.
S5.70
Različite kategorije službi: U Angoli, Bitsvani, Burundi, Kamerun, Republika Centralne Afrike, Kongo, Etiopija, Kenija, Lesoto,
Madagaskar, Malavi, Mozambik, Namibija, Nigerija, Oman, Ruanda, Južna Afrika, Svaziland, Tanzanija, Čad, Zaire, Zimbabve,
opseg 200 – 283.5 kHz je definisan u osnovnoj bazi za aeronautičku radionavigacije službi.
S5.71
Alternativne Definacije: U Tuniziji, opseg 255 – 283.5 kHz, je definisan u osnovnoj bazi za službe radiodifuzije.
185
S5.72
Norveške stanice fiksneslužbe postavljene u severni proctor (iznad 60 paralele) i koje mogu biti objekat za auroralnu brigui,
dozvolava se da nastave sa delovanjem u četiri frekvencije u opseg 283.5 – 490 kHz i 510 – 526.5 kHz.
S5.73
U opseg 285 – 325 kHz (283.5 -325 kHz u Regionu 1), u u službama morske radionavigacije, stanice radioradara mogu emitovati
takoñe dodatne informacije pomoču tehnika tesnog opsega, sa uslovom da ne degraduje primarnu funciju radara.
S5.74
Dodatna namjena: U Regionu 1, frekvencijski opseg 285.3-285.7 kHz je, takoñe,
namijenjen pomorskoj radio-navigacionoj službi (različitoj od radio-farova) na primarnoj
osnovi.
S5.74
Dodatna namjena: U Regionu 1, frekvencijski opseg 285.3-285.7 kHz je, takoñe,
namijenjen pomorskoj radio-navigacionoj službi (različitoj od radio-farova) na primarnoj
osnovi.
S5.75
Različite kategorije službi: U Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Georgiji, Kazakstanu, Moldaviji, Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu,
Turkmenistanu, Ukrainu i deo Bugarske u Crnom Moru i Rumaniji, opseg 315 – 325 kHz, je definisan u jednoj osnovnoj bazi za
službe morske radionavigacije, pod uslovom da u prostor Baltičkom moru, davanje frekvencija u ovaj opseg moraju biti objekat
preliminarne konsultacije meñu odgovorne administracije.
S5.76
Frekvencija 410 kHz je odreñena za radio-goniometriju u pomorskoj radionavigacionoj
službi. Ostale radio-navigacione službe kojima je namijenjen opseg 405-415
kHz ne smiju da pričinjavaju štetne smetnje radio-goniometriji u opsegu 406.5-413.5 kHz.
S5.79
Korišćenje opsega: 415-495 kHz i 505-526.5 kHz od strane pomorske mobilne
službe je ograničeno na radio-telegrafiju.
S5.79 A
Kada se pušte u rad obalne stanice u NAVTEX službi na frekvencijama 490
kHz, 518 kHz i 4209.5 kHz, administracijama se obavezno preporučuje da koordiniraju
radne karakteristike saglasno sa procedurom propisanom od strane IMO (vidjeti Rezoluciju
339 (Rev. WRC-97)).
S5.82
U pomorskoj mobilnoj službi frekvencija 490 kHz, od dana pune primjene
GMDSS, (vidjeti Rezoluciju 331 (Rev. WRC-97)), biće isključivo korišćena za emisije
obalnih stanica za navigaciona i meteorološka upozorenja i hitne informacije brodovima,
uskopojasnom mašinskom telegrafijom. Uslovi za korišćenje frekvencije 490 kHz su
opisani u članovima 31 i 52 Pravilnika. Pri korišćenju opsega 415-495 kHz za
vazduhoplovnu radio-navigacionu službu, od administarcija se zahtijeva da obezbijede da
se ne prouzrokuju štetne smetnje na frekvenciji 490 kHz. (WRC-97)
186
S5.82 A
Upotreba opsega 495 – 505 kHz je ograničen u radiotelegrafiju (WRC-07)
S5.82 B
Administracije koje ovlaščuju upotrebu frekvencija u opseg 495 – 505 kHz, od drugih službi osim mobilne morske službe, moraju
da osiguravaju da ne se ne uzrokuje štetno mešanje u mobilnu morsku službu u ovaj opseg ili službi koje imaju definacije u
bliskim opsegom, posebno posmatranjem uslova koriščenja frekvencija 490 kHz i 518 kHz, ka što je opisano u član 31 i 52 (WRC
-07).
S5.84
Uslovi za koriščenje frekvencija 518 kHz od mobilne morkse službe, opisuju se u članovima N38/S31 i 60/52 i u član 38 aneksa
S13 (vidi Rezoluciju 339 (WRC - 95)).
S5.87
Dodatne definacije: U Angoli, Botsvana, Lesoto, Malavi, Mozambiku, Namibiji, Južnoj Africi, Svaziland, Zambiji, Zimbabve, opseg
526.5 – 535 kHz, je takoñe definisan u sekondarnoj bazi za mobilne službe.
S5.87 A
Dodatne definacije: U Uzbekistan opseg 526.5- 1 606.5 kHz, takoñe je definisan u službe radionavigacije na osnovnoj bazi. Takvo
upotreba je objekat sporazuma osigurani pod Br. 9.21 sa interesovanim administracijama je ograničena u delovanjem radiofara
pstavljeni u zemlju 27 Octobra 1997 do kraja njihovog trajnosti (WRC-97).
S5.90
U opseg 1 605 – 1 705 kHz, u slučajevima kad jedna stanica radiodifuzije Regiona 2 ima brigu, prostor služba mobilni morskih
stanica u Region 1 mora da se ograniči na takav način da ova služba osigurava od širenja zemaljski talasa.
S5.92
Neke zemlje Regiona 1 koriste radio-determinacijske sisteme u opsezima:
1606.5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz i
3500-3800 kHz koji podliježu zaključivanju Sporazuma saglasno odredbi No. 9.21. Srednja
izračena snaga ovih stanica neće prevazići vrijednost od 50 W.
S5.93
Dodatne definacije: U Angoli, Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Bugarskoj, Georgiji, Mañarskoj, Kazakstanu, Letoniji, Lituaniji,
Moldaviji, Mongoliji, Nigeriji, Uzbekistanu, Polskoj, Kirgistanu, Slovačkoj, Češkoj Republici, Rusiji, Tañikistanu, Čad,
Turkmenistanu i Ukrainu, opseg 1625 -1635 kHz, 1800-1810 kHz i 2160-2170 kHz, su definisani takoñe u osnovnoj bazi za fiksne
i mobilne zemaljske službe, objekat sporazuma postignut na osnovu Br. S9.21.
S5.96
U Nemačkoj, Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Danskoj, estoniji, Finskoj, Georgiji, Mañarskoj, Irskoj, Izrael, Jordanu, Kazakstanu,
Letoniji,lituaniji, Malta, Moldaviji, Norveškoj, Uzbekistanu, Polskoj, Kirgistanu, Slovačkoj, Ćeñkoj Republici, Veliku Britaniju, Rusiju,
Švedskoj, Tañikistanu, Turkmenistanu, i Ukrainu, administracije mogu da definišu do 200 kHz za njohove amaterske službe u
opseg 1750 -1800 kHz i 1850 – 2000 kHz. Meñutim, kad administracije definišu opseg unutar ovog diapazona za njihove
amaterske službe, moraju da uzimaju sve potrebne korake da bi zaustavili štetne mešanja od njihove amaterske službe u fiksnim i
187
mobilnim službamadrugih zemalja, posle preliminarne konsultacije sa administracijama susednih zemalja. Prosečna snaga svak
amaterske stanice ne treba da prelazi 10 W.
S5.98
Alternativne Definacije: U Angoli, Armeniji, Austriji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Belgiji, Bugarskoj, Kamerunu, Kongo, Danskoj,
egipat, Eritreji, Španskoj, Etiopiji, Georgiji, Grćkoj, Italiji, Kazakstanu, Liban, Lituaniji, Luksemburgu, Malavi, Moldaviji, Uzbekistan,
Nizozemskoj, Siriji, kirgistanu, Rusiji, Somaliji, Tañikistanu, Tanzaniji, Tuniziji, Turkmenistanu i Ukrainu,opseg 1810 – 1830 kHz, je
definisan u osnovnoj bazi za aeronautičku fiksnu i mobilnu službu.
S5.99
Dodatnte definacije: U Saudiskoj Arabiji, Bosnji i hercegovini, Iraku, Makedonija, Libija, Slovačkoj, Ćeškoj Republici, Rumaniji,
Sloveniji, Čad, togo, i Jugosllaviji, opseg 1810 – 1830 kHz takoñe je definisan u osnovnoj bazi za fiksne i mobilne službe, osim
mobilne aeronautike.
S5.100
Amaterska služba može koristiti opseg 1810-1830 kHz poslije konsultacija sa
zemljama koje su pobrojane u odredbama Nos. 5.98 i 5.99 Pravilnika da bi se spriječile
štetne smetnje izmeñu amaterskih stanica i stanica drugih službi koje rade saglasno sa
odredbama Nos. 5.98 i 5.99 Pravilnika.
S5.101
Alternativne definacije: U Burundi i Lesoto, opseg 1 810 – 1 850, je definisan u osnovnoj bazi za fiksne i mobilne službe, osim
mobilne aeronautike.
S5.103
RR 5.103 Pri dodjeli frekvencija stanicama u fiksnoj i mobilnoj službi u opsezima
1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz i 2650-2850 kHz treba voditi računa o
posebnim zahtjevima pomorske mobilne službe.
S5.104
RR 5.104 Služba meteorološke pomoći u opsegu 2025-2045 kHz se koristi samo na
pomorskim stanicama na plutačama.
S5.107
Dodatne definacije: U Saudiskoj Arabiji, Botsvani, Eritreji, Etiopiji, Irak, Lesoto, Malavi, Libiji, Somaliji, Svaziland i Zambiji, opseg
2160 – 2170 kHz, takoñe je definisan u jednoj osnovnoj bazi za fiksne i mobilne službe, osim mobilne aeronautike (R). Prosečna
snaga stanica u ovim službama ne treba da prelazi 50 W.
S5.108
Prenošene frekvencije 2 182 kHz je jedna meñunarodna frekvencija za signale pozivanja i katastrofe u radiotelefoniji. Uslovi za
upotrebu opsega 2 173.5 – 2 190.5 kHz, opisuju se u članu N38/S31 i 60/S52 i članovima 37 i 38 aneksa S13.
S5.109
Frekvencije 2 187.5 kHz, 4 207.5 kHz, 6 312 kHz, 8 414.5 kHz, 12 577 kHz i 16 804.5 kHz, su meñunarodne frekvencije za
informisanje za katastrofe za digitalne selektivne pozive. Uslovi za upotrebu ovih frekvencija su opisane u članu Br. 38/S31.
188
S5.110
Frekvencije 2174.5 kHz, 4177.5 kHz, 6268 kHz, 8376.5 kHz, 12520 kHz i 16695
kHz su meñunarodne frekvencije za opasnost za uskopojasnu mašinsku telegrafiju. Uslovi
upotrebe ovih frekvencija su propisani u članu 31 Pravilnika.
S5.111
Noseće frekvencije 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz i frekvencije
121.5 MHz, 156.8 MHz i 243 MHz mogu se, takoñe, upotrijebiti saglasno postupcima koji
su na snazi za terestričke radio-komunikacijske službe, za operacije traženja i spašavanja
pomoću svemirskih letjelica sa posadom. Uslovi upotrebe ovih frekvencija su propisani u
članu 31 i Apendisku 13 Pravilnika.
Isto se primjenjuje na frekvencije 10003 kHz, 14993 kHz i 19993 kHz, ali na svakoj od
ovih frekvencija emisije moraju da budu ograničene u opsegu od 3 kHz od nosioca
frekvencije.
S5.112
Alternativne deinacije: U Belgiji, Bosni i Hercegovini, Kipar, Danskoj, Španskoj, Francuskoj, Grčkoj, Island, Italiji, Liberiji, Malta,
Norveškoj, Velikoj Britaniji, Sri Lanki, Turskoj, i Jugosllaviji, opseg 2194 – 2300 kHz je definisan na osnovnoj bazi za fiksnu i
mobilnu službu, osim mobilne aeronautike.
S5.113
Uslovi za korišćenje opsega 2300-2498 kHz, 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz i 50055060 kHz, od strane radio-difuzne službe dati su u Nos. 5.16 do 5.20, 5.21 i 23.3 do 23.10 Pravilnika.
S5.114
Alternativne definacije: U Belgiji, Bosni i Hercegovini, Kipar, Danskoj, Španskoj, Francuskoj, Grćkoj, Iraku, Malta, Norveškoj,
Velika Britanija, Turskoj i Jugosllaviji, opseg 2502 – 2625 kHz, je definisan u osnovnoj bazi za fiksne i mobilne službe,osim
mobilne aeronautike.
S5.115
Prenošene Frekvencije 3 023 kHz i 5 680 kHz, može se takoñe upotrebiti, u skladu sa članom N38/S31 i članom 38 u aneksu
S13, od stanica mobilne morske službe, u koordinaciju sa delovanjem zahteva i pomoči.
S5.116
Administracije imaju prava da odobre upotrebu opsega 3155-3195 kHz radi
obezbjeñenja zajedničkog kanala na svjetskoj osnovi za ureñaje male snage za osobe sa
oštećenim sluhom. Dodatni kanali u ove svrhe mogu biti dodijeljeni i iz opsega izmeñu
3155 kHz i 3400 kHz, za potrebe lokalnog rada.
Napominje se da su frekvencije u opsegu od 3000 do 4000 kHz pogodne za ureñaje za
osobe sa oštećenim sluhom koji su izrañeni da rade na kratkim rastojanjima pomoću
indukcionog polja.
S5.117
Alternativne definacije: U Belgiji, Bosni i Hercegovini, Kamerunu, Kipar, Obala Slonovača, Danskoj, Egipat, Španskoj, Grčkoj,
Island, Liberiji, Malta, Norveška, Velika Britanija, Singapor, Šri Lanka, Togo, Turska i Jugosllavija, opseg 3155 – 3200 kHz je
definisan na osnovnoj bazi za fiksnu i mobilnu službu, osim mobilne aeronautike.
189
S.5.123
Dodatne definacije: U Botsvani, Lesoto, Malavi, Mozambiku, Namibiji, Juñnoj Africi, Svazilandu, Zambiji, i Zimbabve, opseg 3 900
– 3 950 kHz je takoñe definisan na osnovnoj bazi za službe radiodifuzije. Snaga stanica radiodiguzija koje deluju u ovak opseg
neče proči onu dovoljnu za jednu nacionalnu službu, i nikakvom slučaju neče prelaziti 5 kW.
S5.127
Koriščenje opsega 4 000 – 4 063 kHz, od morske mobilne službe je ograničena za stanice broda koji koriste radiotelefoniju (vidi
Br. 4374/S52.220 i aneks 16/S17)
S5.128
U Afganistanu, Argentini, Aremeniji, Australiji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Botsvani, Burkina Faso, Republika Centralne Afrike, Kini,
Georgiji, Indiji, Kazakstanu, Mali, Moldaviji, Nigeriji, Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu, Čad, Turkmenistanu i Ukrainu, u opseg 4 063 –
4 123 kHz, 4 130 – 4 133 kHz i 4 408 – 4 438 kHz, stanice sa ogranočenom snagom u fiksnoj službi koje su postavljene najmanje
600 km, daleko od obale, mogu delovati pod uslovom da štetne mešanje ne bi se uzrokovalo u mobilnoj morskoj službi.
S5.130
Uslovi za upotrebu prenošenja frekvencija 4 125 kHZ i 6 215 kHz, opisane su u članovima N38/S31 i 60/S52 i članovima 37 i 38 /
aneksa S13.
S5.131
Frekvencija 4209.5 kHz se isključivo upotrebljava za emitovanje od strane
obalnih radio stanica meteoroloških i navigacionih upozorenja i hitnih informacija
brodovima pomoću uskopojasne mašinske telegrafije. (WRC-97)
S5.132
Frekvencije 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz, 12 579 kHz, 16 806.5 kHz, 19 680 kHz, 22 376 kHz i 26 100.5 kHz, su
meñunarodne frekvencijeza emitovanje Informacije za Spašavanje na More (MSI) (vidi Rezoluciju 333 (Mob-87) i Aneks 31/S17).
S5.133
Različite kategorije službi: U Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Georgiji, Kazakstanu, Latviji, Lituaniji, Moldaviji, Uzbekistanu,
Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu, i Ukraini, definisanje opsega 5 130 – 5 250 kHz u mobilnoj službi, osim mobilne
aeronautike, je na osnovnoj bazi.
S5.134
Upotreba opsega 5 900 – 5 950 kHz, 7 300 – 7 350kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 100 kHz, 13 570 13 600 kHz, 13 800 - 13 870 kHz, 15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz i 18 900 - 19 020 kHz, od službi radiodifuzije, se
rezerviše sa emisijama sa jednom stranim opsegom, sa karakteristikama specifikovane u Aneks 45/S11, Radio Uredbi.
S5.136
Opseg 5900-5950 kHz je namijenjen, do 1. aprila 2007. godine, za fiksnu službu i
kopnenu mobilnu službu na primarnoj osnovi, i za ove službe se primjenjuje procedura sadržana u
Rezoluciji 21 (Rev. WRC-95). Poslije 1. aprila 2007. godine frekvencije u ovom opsegu mogu da
koriste stanice pomenutih službi, koje rade samo u okviru granica država u kojima su locirane,
pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje za radio-difuznu službu. Prilikom upotrebe
frekvencija za ove službe, od administracija se zahtijeva da koriste minimum zahtijevane snage
uzimajući u obzir sezonsko korišćenje frekvencija za radio-difuzne službe objavljeno u skladu sa
Pravilnikom.
190
S5.137
Pod uslovom da ne prouzrokuju štetne smetnje pomorskoj mobilnoj službi, opsezi
6200-6213.5 kHz i 6220.5-6525 kHz mogu biti izuzetno korišćeni od strane fiksne službe, pod
uslovom da se komunikacije vrše unutar države, a da srednja snaga ne prelazi 50 W. U isto
vrijeme prilikom notifikacije ovih frekvencija biće skrenuta pažnja Birou o gornjim uslovima.
S5.138
Sljedeći opsezi:
6765-6795 kHz (centralna frekvencija 6780 kHz)
433.05-434.79 MHz (centralna frekvncija 433.92 MHz)
61-61.5 GHz (centralna frekvencija 61.25 GHz)
122-123 GHz (centralna frekvencija 122.5 GHz)
244-246 GHz (centralna frekvencija 245 GHz)
predviñeni su za primjenu u industriji, nauci i medicini.
Korišćenje frekvencijskih opsega za ISM biće predmet posebnog odobrenja zainteresovanih
administracija u sporazumu sa administracijama čije radio-komunikacione službe mogu biti
ometane. Pri primjeni ovih sporazuma administracije treba da se pridržavaju najnovih ITUR
Preporuka.
S 5.138 A
Do 29. marta 2009. godine opseg 6765-7000 kHz je namijenjen za fiksnu
službu na primarnoj osnovi i kopnenu mobilnu službu na sekundarnoj osnovi. Poslije ovog
datuma ovaj opseg je namijenjen fiksnoj i mobilnoj izuzev vazduhoplovne mobilne (R)
službama na primarnoj osnovi. (WRC-03)
S5.139
Različite kategorije službi: U Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorisiji, Georgiji, Kazakstanu, Latviji, Lituaniji, Moldaviji, Uzbekistanu,
Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraini, definisanje opsega 6 765 – 7 000 kHz, u mobilnoj zemaljskoj službi je na
osnovnoj bazi (vidi Br. S5.33).
S5.140
Dodatne definacije: U Angoli, Iraku, Ruandi, Somaliji, i Togo, opseg 7 000 – 7050 kHz je definisan takoñe na osnovnoj bazi za
fiksnu službu.
S5.141
Alternativne Definacije: U Egipat, Eritreji, Etiopiji, Guineji, Libiji, Mdagaskaru i Malavi, opseg 7 000 – 7 050 kHz je definisan na
osnovnoj bazi za fiksnu službu.
S5.141 A
Dodatne definacije: U Uzbekistanu i Kirgistanu, opseg 7 000 – 7 050 kHz i 7 100-7 7 200 kHz, su takoñe definisane za fiksne i
mobilne zemajlske službe u sekondarnim bazama (WRC – 03).
191
S5.141 B
Dodatne definacije: Posle 29 Marta 2009, U Alžiru, Saudiskoj Arabiji, Australiji, Bahrejnu, Botsvani, Brunei Darusalam, Kini,
Komorosi, Koreja, Diego Garcia, Đibuti, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Eritreja, Indonezija, Iran, Japan, Jordanija, Kuvajt,
Libia, Marok, Mauritanija, Novi Zeland, Oman, Papua New Guines, Katar, Sirija, Singapor, Sudan, Tunizija, Vjetnam i Jemen,
opseg 7 100 – 7 200 kHz, je takoñe definisan za fiksne i mobilne službe, osim mobilne službe aeronautike (R), na osnovnoj bazi
(WRC -03).
S5.141 C
Opseg 7100-7200 kHz je namijenjen za radio-difuznu službu do 29. marta
2009. godine na primarnoj osnovi.
S5.142
Do 29 Marta 2009, upotreba opsega 7 100 – 7 300 kHz u Regionu 2 od amaterske službe neče uzrokovati prepreke u službi
radiodiguzije, predviñen za upotrebu unutar Regiona 1 i Regiona 3.
S5.143
Opseg 7300-7350 kHz je namijenjen, do 1. aprila 2007. godine, za fiksnu službu na
primarnoj osnovi i za kopnenu mobilnu službu na sekundarnoj osnovi, i na ove službe se
primjenjuje procedura sadržana u Rezoluciji 21 (Rev. WRC-95). Poslije 1. aprila 2007. godine
frekvencije u ovom opsegu mogu da koriste stanice pomenutih službi, koje rade samo u okviru
granica država u kojima su locirane, pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje radio-difuznoj
službi. Prilikom upotrebe frekvencija za ove službe, od administracija se zahtijeva da koriste
minimum zahtijevane snage uzimajući u obzir sezonsko korišćenje frekvencija za radio-difuzne
službe objavljeno u skladu sa Pravilnikom.
S5.143 B
Opseg 7350-7450 kHz je namijenjen do 29. marta 2009. godine za fiksnu službu na
primarnoj osnovi i kopnenu mobilnu službu na sekundarnoj osnovi. Poslije 29. marta 2009.
godine, pod uslovom da ne stvaraju štetne smetnje radio-difuznoj službi, frekvencije u opsegu
7350-7450 kHz mogu biti korišćene od stanica u fiksnoj i kopnenoj mobilnoj službi komunicirajući samo u granicama zemlje u kojoj
su locirane, tako da ukupna izračena snaga svake
stanice ne prevazilazi 24 dBW. (WRC-03)
S5.143 C
Dodatne definacije: posle 29 Marta 2009 U Alžiru, Saudiskoj Arabiji, BAhrejnu, Đibuti, Egipat, Ujedinjene Arapski Emirati, Iran,
Libia, Jordnija, Kuvajt, marok, Mauritanija, Oman, Katar, Sirija, Sudan, Tunizija i Jemen, opseg 7 350 – 7 400 kHz i 7 400 – 7450
kHz, su takoñe definisane za fiksne službe na osnovnoj bazi (WRC – 03).
S5.143 E
Do 29. marta 2009. godine opseg 7450-8100 kHz je namijenjen za fiksnu
službu na primarnoj osnovi i kopnenu mobilnu službu na sekundarnoj osnovi (WRC-03).
S5.145
Uslovi za upotrebu prenošeni frekvencija 8 291 kHz, 12 290 kHz i 16 420 kHz, su opisane u članovima N38/S31 i 60/S52 i u član
38 Aneksa S13.
192
S5.146
Opsezi 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz,
17480-17550 kHz i 18900-19020 kHz su namijenjeni, do 1. aprila 2007. godine, za fiksnu službu
na primarnoj osnovi i na ovu službu se primjenjuje procedura sadržana u Rezoluciji 21 (Rev.
WRC-95). Poslije 1. aprila 2007. godine frekvencije iz ovih opsega mogu da koriste stanice u
fiksnoj službi, koje rade samo u okviru granica država u kojima su locirane, pod uslovom da ne
izazivaju štetne smetnje za radio-difuznu službu. Prilikom upotrebe frekvencija za fiksnu službu,
od administracija se zahtijeva da koriste minimum zahtijevane snage uzimajući u obzir sezonsko
korišćenje frekvencija za radio-difuzne službe objavljeno u skladu sa Pravilnikom.
S5.147
Pod uslovom da radio-difuzna služba nema štetne smetnje, frekvencije u opsezima
9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz i 11975-12050 kHz mogu koristiti stanice za fiksnu službu
koje rade samo u okviru granica države u kojima su te stanice locirane tako da svaka stanica ne
koristi ukupnu izračenu snagu veću od 24 dBW.
S5.149
U davanje frekvencija za stanice drugih službi, za koji opsegi: 13 360 - 13 410 kHz, 25 550 - 25 670 kHz, 37.5 - 38.25 MHz, 73 74.6 MHz u Regionu 1 dhe 3, 150.05 - 153 MHz u Regionu 1, 322 - 328.6 MHz∗, 406.1 - 410 MHz, 608 - 614 MHz u Regionu 1 i
3, 1 330 - 1 400 MHz∗, 1 610.6 - 1 613.8 MHz*, 1 660 - 1 670 MHz, 1 718.8 - 1 722.2 MHz*, 2 655 - 2 690 MHz, 3 260 - 3 267
MHz∗, 3 332 - 3 339 MHz∗, 3 345.8 - 3 352.5 MHz∗, 4 825 - 4 835 MHz, 4 950 - 4 990 MHz, 4 990 - 5 000 MHz, 6 650 - 6 675.2
MHz∗, 10.6 - 10.68 GHz, 14.47 - 14.5 GHz∗, 22.01 - 22.21 GHz∗, 22.21 - 22.5 GHz, 22.81 - 22.86 GHz∗, 23.07 - 23.12 GHz∗,
31.2 - 31.3 GHz, 31.5 - 31.8 GHz u Regionu 1 dhe 3, 36.43 - 36.5 GHz∗, 42.5 - 43.5 GHz, 42.77 - 42.87 GHz∗, 43.07 - 43.17
GHz∗, 43.37 - 43.47 GHz∗, 48.94 - 49.04 GHz∗, 72.77 – 72.91 GHz∗, 93.07 – 93.27 GHz∗, 97.88 – 98.08 GHz∗, 140.69 – 140.98
GHz∗, 144.68 – 144.98 GHz∗, 145.45 – 145.75 GHz∗, 146.82 – 147.12 GHz∗, 150 – 151 GHz∗, 174.42 – 175.02 GHz∗, 177 –
177.4 GHz∗, 178.2 – 178.6 GHz∗, 181 – 181.46 GHz∗, 186.2 – 186.6 GHz∗, 250 – 251 GHz∗, 257.5 – 258 GHz∗, 261 – 265 GHz,
262.24 – 262.76 GHz∗, 265 – 275 GHz, 265.64 – 266.16 GHz∗, 267.34 – 267.86 GHz∗, 271.74 – 272.26 GHz∗ su definisane (*
pokazuje radio astronomiju koja se upotrebi za pregled spektralni linija), administracije su prinuñene da uzimaju sve neophodne
mere da zaštite službu radio astronomije od štetne mešanja. Emisije od zračnih stanica mogu biti ozbilnji izvori mešanja u službi
radio astronomije (vidi Br. 343/S4.5 i 344/S4.6 i član 36 / S29).
S5.150
Sljedeći opsezi:
13553-13567 kHz centralna frekvencija 13560 kHz
26957-27283 kHz centralna frekvencija 27120 kHz
40.66-40.70 MHz centralna frekvencija 40.68 MHz
2400-2500 MHz centralna frekvencija 2450 MHz
5725-5875 MHz centralna frekvencija 5800 MHz
24-24.25 GHz centralna frekvencija 24.125 GHz
su, takoñe, dodijeljeni za primjenu u industriji, nauci i medicini (ISM). Radiokominikacijske
službe koje rade u okviru ovih opsega moraju prihvatiti štetne smetnje koje
mogu biti prouzrokovane ovim primjenama. Rad ISM ureñaja u ovim opsezima regulisan je
u odredbi No. 15.13 Pravilnika.
193
S5.151
RR 5.151 Opsezi 13570-13600 kHz i 13800-13870 kHz su namijenjeni, do 1. aprila 2007. godine,
za fiksnu službu na primarnoj osnovi i za mobilnu, izuzev vazduhoplovne mobilne (R) službe, na
sekundarnoj osnovi, i predmet su primjene procedure sadržane u Rezoluciji 21 (Rev. WRC-95).
Poslije 1. aprila 2007. godine, frekvencije iz ovih opsega mogu da koriste stanice naprijed
navedenih službi samo koje rade unutar granica države pod uslovom da ne pričinjavaju štetne
smetnje radio-difuznoj službi. Kada stanice koriste frekvencije iz ovih opsega u navedenim
službama, odrediće im se minimum potrebne snage uzimajući u obzir sezonsko korišćenje
frekvencija za radio-difuznu službu publikovano u skladu sa Pravilnikom.
S5.152
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Kini, Obala Slonovača, Georgiji, Islamskoj Republici Irana, kazaksnau,
Uzbekistanu, Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraini, opseg 14 250 – 14 350 kHz je definisan takoñe u osnovnoj
bazi za fiksne službe. Stanice fiksne službe ne treba da upotrebe jednu snagu zračenja koja prelazi 24 dBW.
S5.154
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Georgiji, Kazakstanu, Moldaviji, Uzbekistanu, Kirgistanu, Rusiji,
Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraini, opseg 18 068 – 18 168 kHz, je difinisan takoñe za upotrebu unutar ovih granica, na
osnovnoj bazi za fiksne službe, sa snagom koja ne prelazi 1 kW.
S5.155
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Georgiji, Kazakstanu, Moldaviji, Uzbekistanu, Kirgistanu, Slovačkoj,
Češkoj Republici, Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraini, opseg 21 850 – 21 870 kHz, je takoñe definisan na osnovnoj bazi za
službe mobilne aeronautike (R).
S5.155 A
U Armeniji, Azerbejñanu, Bjelorusiji, Bugarskoj, Georgiji, Mañarskoj, Kazakstanu, Moldaviji, Mongoliji, Uzbekistanu, Kirgistanu,
Slovačkoj, Češkoj Republici, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraini, upotreba opsega 21 850 – 21 870 kHz, od fiksne službe
je ograničena za pružanje službi koje su vezane za osiguravanje vazdušnih letova.
S5.155B
Opseg 21870-21924 kHz se koristi za fiksne službe bezbjednosti u vazdušnoj
plovidbi.
S5.156
Dodatne definacije: U Nigeriji, opseg 22 720 – 23 200 kHz, je definisan takoñe na osnovnoj bazi za službe meterološke pomoči
(radiosonde).
S5.156A
Opseg 23200-23350 kHz se koristi za fiksne službe bezbjednosti u vazdušnoj
plovidbi.
S5.157
Korišćenje opsega 23350-24000 kHz u pomorskoj mobilnoj službi ograničeno je
na radio-telegrafiju u komunikacijama izmeñu brodova.
194
S5.160
Dodatne Definacije: U Botsvani, Burundi, Lesoto, Malavi, Demokratskoj Republici Kongo, Ruandi i Svazilandu, opseg 41 – 44
kHz, je takoñe definisan na osnovnoj bazi za službe aeronautičke radionavigacije.
S5.162 A
Dodatne definacije: U Nemačkoj, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Kini, Vatikan, Danskoj, Španskoj, Estoniji, Rusiji, Finskoj,
Francuskoj, Island, Italiji, Letoniji, Makedoniji, Lihtenštajnu, Lituaniji,Luksemburgu, Monako, Norveškoj, Nizozemskoj, Portugalu,
Slovačkoj, Češkoj, Velika Britanija, Serbia, Slovenija, Švedskoj i Švajvarskoj, opseg 46 -48 MHz, takoñe je definisan za
radiolokativne službe u sekondarnim bazama. Ova upotreba je ograničena za delovanje radara sa profilom vetra, u skladu sa
Rezolucijom 217 (WRC – 97) (WRC – 07).
S5.163
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu Bjelorusiji, Estoniji, Georgiji, Mañarskoj, Kazakistanu, Latviji, Lituaniji, Moldaviji,
Mongoliji, Uzbekistanu, Kirgistanu, Slovačkoj, Češkoj Republici, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraine, opsegi 47 -48.5
MHz i 56.5 – 58 MHz, su takoñe definisani na sekundarnoj bazi za fiksne i mobilne zemaljske službe.
S5.164
Dodatne definacije: U Albaniji, Nemačkoj, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Obalu Slonovača, Danskoj, Španskoj,
Finskoj, Francuskoj, Gabonu, Grčkoj, Irskoj, Izrael, Italiji, Jordanu, Libanu, Libiji, Lihtenštajnu, Luksemburg, Madagaskar, Mali,
Malta, Marok, Mauritaniji, Monako, Nigeriji, Norveškoj, Nizozemskoj, Polska, Sirija, Velika Britanija, Senegal, Sloveniji, Švedskoj,
Švajcarskoj, Svazilandu, Togo, Tuniziji, Turskoj i Jugosllaviji, opseg 47 – 68 Mhz, u Rumuniji opseg 47 – 58 MHz i u Českoj
Republici opseg 66 – 68 MHz, su takoñe definisani na osnovnoj bazi za mobilne zemaljske službe. Meñutim, stanice mobilne
zemaljske službe u navedenim zemljama, vezano za svaki opseg referisan u ovoj beleški, ne treba da uzrokuju štetno mešanje ili
da zahtevaju zaštitu od postoječi stanica, ili oni planiranih za radiodifuziju drugi zemalja, koje nisu nevedene u vezi sa opsegom.
S5.165
Alternativne definacije: U Angoli, Kamerunu, Kongo, Madagaskaru, Mozambiku, Somaliji, Sudanu, Tanzaniji i Čad, opseg 47 – 68
Mhz, je takoñe definisan na osnovnoj bazi za fiksne i mobilne službe, osim mobilne aeronautike.
S5.169
Alternativne definacije: U Botsvani, Burundi, Lesoto, Malavi, Mali, Namibiji, Ruandi, Južnoj Africi, Svazilandu, Zairu i Zimbabve,
opseg 54 – 68 MHz, je definisan na osnovnoj bazi za amaterske službe.
S5.171
Dodatne definacije: U Botsvani, Burundi, Lesoto, Malavi, Mali, Namibiji, Ruandi, Južnoj Africi, Svazilandu, Zairu i Zimbabve,
opseg 54 – 68 MHz, je takoñe definisan na osnovnoj bazi za fiksne i mobilne službe, osim mobilne aeronautike.
S5.175
Alternativne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu Bjelorusiji, Estoniji, Georgiji, Kazakistanu, Latviji, Lituaniji, Moldaviji, Mongoliji,
Uzbekistanu, Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraine, opsegi 68 -73 MHz i 76 – 87.5 MHz, su definisani na
osnovnoj bazi za službe radiodifuzije. Druge službe definisane na drugim zemljama u ovim opsegima i služba radiodifuzije u
navedenim zemljama su objekat za sporazum sa susednim zemljama.
S5.177
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu Bjelorusiji, Bugarskoj, Estoniji, Georgiji, Mañarskoj, Kazakistanu, Latviji, Lituaniji,
Moldaviji, Mongoliji, Uzbekistanu, Polskoj, Kirgistanu, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraine, opseg 73 – 74 MHz, je takoñe
definisan na osnovnoj bazi za službe radiodifuzije su objekat sporazuma pod članom 14/Br.S9.21.
195
S5.179
S5.180
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu Bjelorusiji, Bugarskoj, Kini, Georgiji, Kazakistanu, Latviji, Lituaniji, Moldaviji,
Mongoliji, Kirgistanu, Slovačkoj, Češkoj Republici, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu i Ukraine, opsegi 74.6 -74.8 MHz i 75.2 –
75.4 MHz, su takoñe definisani na osnovnoj bazi za službe aeronautičke radionavigacije, samo za transmitere sa bazom na
zemlji.
Frekvencija 75 MHz je dodijeljena vazduhoplovnim radio markerima. Dodjela
frekvencija stanicama drugih službi u blizini granice zaštitnog opsega je ograničena, jer te
stanice svojom snagom ili geografskim položajem mogu prouzrokovati štetne smetnje ili na
drugi način ugroziti rad vazduhoplovnih radio markera.
Potrebno je učiniti dodatne napore u cilju daljnjih poboljšanja karakteristika
vazduhoplovnih prijemnika kao i na ograničenju snaga predajnika koji rade u opsegu 74.875.2 MHz.
S5.181
Dodatne definacije: U Nemačkoj, Austriji, Belgiji, Kipar, Danskoj, Egipat, Španskoj, Francuskoj, Grčkoj, Izrael, Italiji, Japan,
Jordaniji, Liban, Malta, Marok, Monako, Norveškoj, Siriji, Velikoj Britaniji, Švedskoji Švajcarskoj, opseg 74.8 – 75.2 MHz je
definisan takoñe u sekundarnoj bazi za mobilne službe, objekat sporazuma postignut od člana 14/Br. S9.21. Sa ciljem osiguranja
da se ne uzrokuju štetno mešanje u stanicama aeronautičke radionavigaciske službe, stanice za mobilnu službu ne trabaju da
ulaze u opseg, za toliko vreme dok se ne zahteva od jedne administracije implementacija postupka po članu 14/Br. S9.21.
S5.187
Alternativne definacije: U Albaniji, opseg 81 – 87.5 MHz, je definisan na osnovnoj bazi za službe radiodifuzije i upotrebljava se u
skladu sa odlukama Finalnoh Akata Specijalne Regionalne Konferencije (Ženevi, 1960).
S5.190
Dodatne definacije: U Francuskoj, Irskoj, Izrael, Italiji i Monako, opseg 87.5 – 88 MHz, je takoñe definisan na osnovnoj bazi za
mobilne zemajlske službe, objekat za sporazum postignut na osnovu člana 14/Br.S9.21.
S5.194
Dodatne definacije: U Armeniji, Azerbejñanu Bjelorusiji, Bugarskoj, Georgiji, Kazakistanu, Liban Moldaviji, Mongoliji, Uzbekistanu,
Kirgistanu, Siriji, Rusiji, Somaliji Tañikistanu, Turkmenistanu, Turskoj i Ukraine, opseg 104 - 108 MHz, su takoñe definisani na
sekundarnoj bazi za mobilne službe, osim mobilne aeronautike (R).
S5.197
Dodatne definacije: U Nemačkoj, Austriji, Kipar, Danskoj, Egipat, Španskoj, Francuskoj, Izrael, Italiji, Japan, Jordaniji, Liban,
Malta, Marok, Monako, Norveškoj, Pakistan, Siriji, Velikoj Britaniji i Švedskoji, opseg 108 – 111.975 MHz je definisan takoñe u
sekundarnoj bazi za mobilne službe, objekat sporazuma postignut od člana 14/Br. S9.21. Sa ciljem osiguranja da se ne uzrokuju
štetno mešanje u stanicama aeronautičke radionavigaciske službe, stanice za mobilnu službu ne trabaju da ulaze u opseg, za
toliko vreme dok se ne zahteva od jedne administracije implementacija postupka po članu 14/Br. S9.21.
196
S5.197 A
RR 5.197A Vazduhoplovna mobilna (R) služba može koristiti opseg 108-117.975 MHz na
primarnoj osnovi, i to ograničeno na sisteme za prenos navigacionih informacija za podršku
vazduhoplovnoj navigaciji i funkcijama nadzora, a u saglasnosti sa priznatim
meñunarodnim vazduhoplovnim standardima. Takvo korišćenje biće u saglasnosti sa
Rezolucijom 413 (WRC-03) i neće prouzrokovati štetne smetnje ni zahtijevati zaštitu od
stanica koje rade u vazduhoplovnoj radio-navigacionoj službi koje rade u saglasnosti sa
meñunarodnim vazduhoplovnim standardima. (WRC-03)
S5.200
U opsegu 117.975-136 MHz, frekvencija 121.5 MHz je vazduhoplovna
frekvencija za slučaj opasnosti, a kada je potrebno i frekvencija 123.1 MHz, kao dodatna
vazduhoplovnoj frekvenciji 121.5 MHz. Mobilne stanice u pomorskoj mobilnoj službi
mogu komunicirati na ovim frekvencijama u svrhe bezbjednosti i opasnosti sa stanicama u
vazduhoplovnoj službi.
S5.201
Dodatne definacije: U Angoli, Armeniji, Azerbejñanu Bjelorusiji, Bugarskoj, Estoniji, Georgiji, Mañarskoj, Iran, Irak, Japan,
Kazakistanu, Latvija, Lituanija, Moldaviji, Mongoliji, Mozambik, Papu Nova Guinea, Uzbekistanu, Polska, Kirgistanu, Slovačka,
Češka Republika, Rumaniji, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu, i Ukraina, opseg 132 – 136 MHz, je takoñe definisan na osnovnoj
bazi za aeronautičke mobilne službe (OR). U davanju frekvencija stanicama za aeronautičku mobilnu službu (OR), administracije
moraju uzeti u obzir frekvencije date u stanicama aeronautičke mobilne službe (R).
S5.204
Različite kategorije službi: U Afganistanu, Sauditskoj Arabiji, Bahrejnu, Bangladeshu, Bosni i Hercegovini, Brunei Darusalam, Kini,
Kubi, Ujedinjene Arapski Emirati, Indiji, Indoneziji, Iranu, Iraku, Malajziji, Omanu, Pakistanu, Filipine, Katar, Singapor, Šri
Lanka,Tailand, Jemen i Jugoslaviji, opseg 137 – 138 MHz, je definisan na osnovnoj bazi za fiksne i mobilne službe, osim mobilne
aeronautike.
S5.205
Različite kategorije službi: U Izrael i Jordanu, definisanje opsega 137 -138 MHz, u fiksnim i mobilnim službama, osim mobilne
aeronautike, je na osnovnoj bazi (vidi Br. S5.33).
S5.206
Različite kategorije službi: U Armeniji, Austriji, Azerbejñanu Bjelorusiji, Bugarskoj, Egipat, Georgiji, Mañarskoj, Finskoj,
Francuskoj, Grčkoj, Kazakistanu, Liban, Moldaviji, Mongoliji, Uzbekistanu, Polska, Kirgistanu, Sirija, Slovačka, Češka Republika,
Rumaniji, Rusiji, Tañikistanu, Turkmenistanu, i Ukraina, definacija opsega 137 – 138 MHz, za aeronautičku mobilnu službu (OR)
je na osnovnoj bazi.
S5.208
Upotreba opsega 137 – 138 MHz od satelitske mobilne službe je objekat koordinacije pod Rezolucijom 46 (Rev.WRC-97)/
NoS9.11A. Granica fluksa gustina pokazan u Aneksu 2 Rezolucije 46 (Rev.WRC-95)/Aneks 1 Aneksa S5, mora da se primenjuje
dok jedna svetska konferencija radiokomunkacija ne razmatra to. Do tada, primenjuje se Rezolucija 714 (WRC – 95).
197
S5.208A
Prilikom dodjela svemirskim stanicama u mobilnoj satelitskoj službi u
opsezima 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400.15-401 MHz, administracije će preduzeti sve
praktične korake da zaštite radio astronomsku službu u opsezima 150.05-153 MHz, 322328.6 MHz, 406.1-410 MHz i 608-614 MHz od štetnih smetnji i neželjenih emisija. Nivoi
štetnih smetnji radio astronomskoj službi su dati u Tabeli Preporuke ITU-R RA.769-1.
(WRC-97)
S.208 B
U opseg:
137-138MHz,
387-390MHz,
400.15-401MHz,
1 452-1 492MHz,
1 525-1 559MHz,
1 559-1610MHz,
1 613.8-1 626.5MHz,
2 655-2 670MHz,
2 670-2 690MHz,
21.4-22 GHz,
Važi Rezolucija 739 (WRC – 07), za astronomske službe u opseg 150.5 – 153 MHz, 322 – 328 MHz, 406.1 – 410 MHz, i 608 –
614 MHz, od štetno mešanje i neželnju emisiju. Granica nivoa mešanja u astronomskim službama je predstavljena u
Preporukama ITU-R (WRC – 07).
S5.209
Korišćenje frekvencijskih opsega 137-138 MHz, 148-150.05 MHz, 399.9-400.5 MHz,
400.15–401 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz za mobilnu satelitsku službu je ograničeno za
ne-geostacionarne satelitske sisteme.
S5.210
Dodatne definacije: U Francuskoj, Italiji, Lihtenštajnu, Slovačkoj, Češkoj Republici, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj, opseg 138 143.6 NMHz i 143.65 -144 MHz, su takoñe definisani na sekundarnoj bazi za službe svemirskih istraživanja (svemir – zemlja).
S5.211
Dodatne definacije: U Nemačkoj, Saudioskoj Arabiji, Austriji, Belgiji, Bahrejnu, Bosni i Herecegovini, Danskoj, Ujedinjene Arapske
Emirati, Španskoj, Finskoj, Grčkoj, Irskoj, Izrael, Keniji, Kuvajtu, Mekodoniji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Mali, Malta, Norveškoj,
Nizozemskoj, Katar, Velika Britanija, Slovenija, Somalija, Švedska, Švajcarska, Tanzanija, Tunizija, Turska i Jugoslavija, opseg
138 – 144 MHz, je definisan takoñe na osnovnoj bazi za mobilne morske i zemaljske službe.
S5.212
Alternativne definacije: U Angoli, Botsvani, Burundi, Kamerun, Republika Centralne Afrike, Kongo, Gabon, Gambia, Kane, Guinea,
Irak, Jordania, Lesoto, Liberia, Libija, Malavi, Mozambik, namibija, Nigerija, Oman, Ruanda, Siera leone, Južna Afrika, Svaziland,
Čad, Togo, Zaire, Zambija i Zimbabve, opseg 138 – 144 MHz, je definisan na osnovnoj bazi za fiksne i mobilne službe.
198
S5.214
Dodatne definacije: U Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Eritreja, Etiopija, Kenia, Makedonija, Malta, Slovenija,Somalija, Sudan,
Tanzanija i Jugoslavija, opseg 138 – 144 MHz, je definisan takoñe na osnovnoj bazi za fiksne službe.
S5.218
Dodatna namjena: Opseg 148-149.9 MHz je takoñe namijenjen za službu svemirskih
operacija (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi i ta namjena je predmet sporazuma koji se
zaključuje saglasno odredbi No. 9.21 Pravilnika. Širina opsega bilo koje pojedinačne emisije neće
prevazići 25 kHz.
S5.219
Korišćenje opsega 148-149.9 MHz za mobilnu satelitsku službu podliježe primjeni
procedure koordinacije prema odredbi No. 9.11A Pravilnika. Mobilna satelitska služba neće
ograničavati korišćenje fiksne, mobilne i službe svemirskih operacija u opsegu 148-149.9 MHz.
S5.220
Korišćenje opsega 149.9-150.05 MHz i 399.9-400.05 MHz za mobilnu satelitsku
službu podliježe koordinaciji saglasno odredbi No. 9.11A Pravilnika. Mobilna satelitska
služba neće ograničavati razvoj i korišćenje radio-navigacione satelitske službe u opsezima
149.9-150.05 MHz i 399.9-400.05 MHz. (WRC-97)
S5.221
Stanice mobilne satelitske službe u opseg 148 – 149.9 MHz, ne treba da uzrokuju ñtetno mešanje ili da zahtevaju zaštitu od
stanica fiksne ili mobilne službe, koje deluju u skladu sa tabelom Namene Frekvencija u dole nanedenim zemljama: Albaniju, Alžir,
Nemačkoj, Saudiskoj Arabiji, Australiji, Austriji, Bahrejnu, Bangladešu, Barbados, Bjelorusiji, Belgiji, Benin, Bosni i Hercegovini,
Brunei Darusalam, Bugarskoj, Burkina Faso, Kamerun, Kanadi, Kini, Kipar, Kolumbiji, Kongo, Republici Koreji, Hrvatskoj, Kubi,
Danskoj, Egipat, Ujedinjejne Arapske Emirati, Ekuador, Eritrea, Španskoj, Estoniji, Etiopiji, Finskoj, Francuskoj, Gabon, Kane,
Grčkoj, Guinea, Guinea Bisao, Honduras, Mañarskoj, Indiji, Indoneziji, Iran, Irskoj, Island, Izrael, Italiji, Đamajke, Japan, Jordanija,
Kazakistan, Kenia, Kuvajt, Letonija, Makedonija, Liban, Libija, Lihtenštajn, Lituanija, Luksemburg, Malajzija, Mali, Malta,
Mauritanija, Moldavija, Mongolija, Mozambik, Namibija, Norveška, Novi Zeland, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama,
Nova Papua Guinea, Praguaj, Nizozemska, Filipine, Polska, Portugal, Katar, Sirija, Kirgistan, slovačka, Rumanija, Velika Britanija,
Rusija, Senegal, Siera Leone, Singapor, Slovenija, Šri Lanka, Južna Afrika, Švedska, Švajcarska, Surinam, Svaziland, Tanzanija,
Čad, Tailand, Togo, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunizija, Turska, Ukraina, Vietnam, Jemen, Jugoslavija, Zambija i Zimbabve.
S5.222
Emisije radio-navigacione satelitske službe u opsezima 149.9-150.05 MHz i 399.9400.05 MHz mogu se, takoñe, koristiti za prijemne zemaljske stanice u službi istraživanja
svemira.
S5.223
Prihvatanjem da upotreba opsega 149.9 – 150.05 MHz, od fiksne i mobilne službe, može da uzrokuje štetno mešanje u službi
satelitske radionavigacije, administracije su prinuñene da ovlaščuju takve upotrebe u aplikaciju Br. 342/S4.4
S5.224A
Korišćenje opsega 149.9-150.05 MHz i 399.9-400.05 MHz za mobilnu satelitsku
službu (Zemlja-svemir) je ograničeno na kopnenu mobilnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) do 1 januara 2015. godine.
199
S5.224B
Namjena opsega 149.9-150.05 MHz i 399.9-400.05 MHz za radio-navigacionu
satelitsku službu biće na snazi do 1. januara 2015. godine.
S5.226
Frekvencija 156.8 MHz je meñunarodna frekvencija za opasnost, bezbjednost i
poziv u pomorskoj mobilnoj VHF radio-telefonskoj službi. Uslovi za korišćenje ove
frekvencije su sadržani u članu 31 i Apendiksu 13 Pravilnika.
U opsezima: 156-156.7625 MHz, 156.8375-157.45 MHz, 160.6-160.975 MHz i
161.475-162.05 MHz svaka administracija će dati prioritet pomorskoj mobilnoj službi
jedino na onim frekvencijama koje su dodijeljene stanicama pomorske mobilne službe.
(vidjeti član 31 i 52, i Apendiks 13 Pravilnika).
Bilo koje korišćenje frekvencija u ovim opsezima od strane službi kojima su namijenjeni
treba izbjegavati u zonama gdje takvo korišćenje može prouzrokovati štetne smetnje
pomorskoj mobilnoj VHF radio-telefonskoj službi.
Meñutim, frekvencija 156.8 MHz i frekvencijski opsezi u kojima je prioritet dat pomorskoj
mobilnoj službi mogu se koristiti na unutrašnjim plovnim putevima pod uslovom da se
zaključi sporazum izmeñu zainteresovanih administracija uzimajući u obzir postojeće
korišćenje frekvencija i postojeće sporazume.
S5.227
U mobilnim morskim službama VHF frekvencije 156.525 MHz, ekskluzivno za selektivne digitalne pozive, za katastrofe,
bezbednost i pozive (vidi Rezoluciju 323 (mob-87)). Uslovi za upotrebu ove frekvencije su opisani u član N38/S31 i 60/S52 i članu
38/Aneks S13 i Aneks 18/S18.S5.228. Ne se koristi 161.
S5.227 A
Dodatne definacije: Opseg 161.9625 – 161.9875 MHz i 162.0125 – 162.0375 MHz, su takoñe definisani u satelitskim mobilnim
službama (od zemlje u svemir) u sekundarnim bazama za prihvatanje emisija automatskog sistema za identifikacije (AIS), od
stanica koje deluju u mobilne morske službe (vidi Aneks 18). (WRC -07).
S5.229
Altenativne definacije: U Marok, opseg 162 – 174 MHz, je definisan na osnovnoj bazi za službe radiodifuzije. Upotreba ovog
opsega biče objekat za sporazum sa administracijama koje imaju službe u delovanju ili planirane, u skladu sa Tabelom, koje se
može uticati.
S5.235
Dodatne definacije: U Nemačkoj, Austriji, Belgiji, Danskoj, Španskoj, Finskoj, Francuskoj, Izrael, Italiji, Lihtenštajn, Malta, Monako,
Norveška, Nizozemska, Velika Britanija, Švedska i Švajcarska, opseg 174-223 MHz je takoñe definisan na osnovnoj bazi za
mobilnu zemaljsku službu. Meñutim stanice mobilne zemaljske službe neče uzrokovati štetno mešanje ili da zahtevaju zaštitu od
postoječe stanice radiodifuzije, ili planirane, u drugim zemljama koje nisu navedene ovde.
S5.237
Dodatne definacije: U Kongo, Erireji, Etiopiji, Gambiji, Guineji, Libiji, Malavi, Mali, Uganda, Senegal, Siera Leone, Somaliji,
Tanzaniji i Zimbabve, opseg 174 – 223 MHz je takoñe definisan na sekundarnoj bazi za fiksne i mobilne službe.
200
S5.246
Alternativne definacije: U Španskoj, Francuskoj, Izrael i Monako, opseg 223 -230 MHz, je definisan na osnovnoj bazi za službe
radiodifuzije i mobilne zemaljske (vidi Br. S5.33) osnovajuči se na činjenicu da u pripremi plana frekvencija, služba radiodifuzije
ima priotarni izbor frekvencija, i je definisano na sekondarnoj bazi za fiksne i mobilne službe osim mobilne aeronautike. Meñutim
stanice mobilne zemaljske službe neče uzrokovati štetno mešanje ili da zahtevaju zaštitu od postoječi stanica ili planirane,
radiodifuzije u Marok i Alžiru.
S5.247
Dodatne definacije: U Saudiskoj Arabiji, Bahrejnu, Ujedinjene Arapske Emirati, Jordaniji, Oman, Katar i Siriji, opseg 223 -235 MHz
je takoñe definisan na osnovnoj bazi za aeronautičke radionavigacione službe.
S5.251
Dodatne definacije: U Nigeriji, opseg 230 – 235 MHz je takoñe definisan na osnovnoj bazi za aeronautičke radionavigacione
službe, objekat za sporazum postignut na osnovu člana 14/Br. S9.21.
S5.252
Alternativne definacije: U Botsvani, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibiji, Južnoj Africi, Svaziland, Zambiji i Zimbabve, opseg 230 –
238 MHz i 246 – 254 MHz, su definisani na osnovnoj bazi za službe radiodifuzije, objekat za sporazum postignut na osnovu člana
14/Br. S9.21.
S5.254
Opsegi 235 – 322 MHz i 335.4 – 399.9 MHz, mogu se koristiti od mobilne satelitske službe, objekat sporazuma postignut od
Br.S9.21, pod uslovom da stanice u ovu službu ne ozrokuju štetno mešanje u druge službe, koje deluju ili su planirane da deluju u
skladu sa Tabelom Namene Frekvencija.
S5.255
Opsegi 312 – 315 MHz (zemlja-svemir) i 387 – 390 MHz (svemir – zemlja) u mobilnoj satelitskoj službi, mogu se koristiti takoñe od
satelitski sistema geostacionarne. Ova upotreba je objekat za koordinaciju pod Rezolucijom 46 (Rev. WRC -95)/Br. S9.11A.
S5.256
RR 5.256 Frekvenciju 243 MHz koriste stanice objekat za spašavanje kao i ureñaji koji se koriste u svrhe spašavanja )vidi Aneks
13 Pravilnika)
S5.256 A
Dodatne definacije: U Kini, rusiji, Kazakistanu i Ukrainu, opseg 258 -261 MHz, takoñe je definisan za službe svemirskih
iztraživanja (od zemlje u svemir) i službe svemirski delovanja (od zemlje u svemir), na osnovnoj bazi. Stanice za službe svemirkih
istraživanja (od zemlje u svemir) i službe svemirski delovanja (od zemlje u svemir) ne treba da uzrokuju štetno mešanje, ili da
zahtevaju zaštitu od, ili da se uzdrži od upotrebe i razvoj službe mobilnog sistema i sistema mobilne satelitske službe u ovaj
opseg. Stanice u službama svemirski istraćivanja (od zemlje u svemir) ne treba da ograniče buduče razvijanje sistema fiksne
službe drugim državama (WRC-03).
S5.257
Opseg 267-272 MHz administracije mogu koristiti za telemetriju u svemiru u
svojim zemljama na primarnoj osnovi na osnovu sporazuma zaključenog saglasno odredbi
No. 9.21 Pravilnika.
201
S5.258
Korišćenje opsega 328.6-335.4 MHz za vazduhoplovnu radio-navigacionu službu
je ograničeno na sisteme za instrumentalno slijetanje vazduhoplova.
S5.259
Dodatne definacije: U Nemačkojm, Austriji, Belgiji, Kipar, Danskoj, Egipat, Španskoj, Francuskoj, Grčkoj, Izrael, Italiji, Japan,
Jordan, Malta, Marok, Monako, Norveška, Nizozemska, Sirija, Velika Britanija, Švedska i Švajcarska, opseg 328.6 – 335.4 MHz,
je definisan takoñe na sekundarnoj bazi za mobilne službe, objekat sporazuma postignut od Br. S9.21. Sa ciljem da se osigurava
ne štetton mešanje u stanicama aeronautičke radionavigacione službe, stanice mobilne službe ne treba da se predstavljaju u
opseg, za toliko vreme dok se ne zahteva od jedne administracije, implementiranje postupka prema Br. S9.21, za aeronautičke
radionavigacione službe.
S5.260
Korišćenje opsega 399.9-400.05 MHz od strane fiksnih i mobilnih službi može
prouzrokovati štetne smetnje radio-navigacionoj satelitskoj službi, te se od administracija
zahtijeva da ne dozvole takvo korišćenje prilikom primjene odredbe No.4.4 Pravilnika.
S5.261
Emisije se moraju ograničiti u opsegu 25 kHz oko etalona frekvencije 400.1
MHz.
S5.262
Dodatne definacije: U Saudiskoj Arabiji, Armeniji, Azerbejñanu, Bahreinu, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Kolumbiji,
Kosta Riki, Kubi, Egipat, Ujedinjejne Arapske Emirati, Ekuador, Georgija, Mañarska, Iran, Irak, Izrael, Jordan, Kazakistan, Kuvajt,
Liberija, Malajzia, Moldavia, Nigeria, Uzbekistan, Pakistan, Filipine, Katar, Sirija, Kirgistan, Slovačka, Rumanija, Rusija,
Sipngapor, Somalija, Šri Lanka, Tañikistan, Turkemenistan, ukraina i Jugoslavia, opseg 400.05 – 401 MHz je definisan takoñe na
osnovnoj bazi za mobilne i fiskne službe.
S5.263
Opseg 400.15 – 401 MHz je takoñe definisan za službe svemirskih istraživanja u pravcu svemir-svemir za komunikaciju sa
glavnom svemirskom opremom.
S5.264
Korišćenje opsega 400.15-401 MHz za mobilnu satelitsku službu podliježe primjeni
procedure koordinacije saglasno odredbi No.9.11A Pravilnika. Granice snage gustine fluksa date
su u Aneksu 1 Apendiksa 5 Pravilnika i primjenjivaće se dok ih ne revidira kompetentna Svjetska
konferencija za radio-komunikacije.
S5.266
Korišćenje opsega 406-406.1 MHz od strane mobilne satelitske službe
ograničeno je na satelitske radio-farove male snage za označavanje mjesta udesa (vidjeti
takoñe član 31 i Apendiks 13 Pravilnika).
S5.267
Zabranjena je bilo koja emisija koja može da prouzrokuje štetne smetnje u
korišćenju opsega 406-406.1 MHz.
202
S5.268
Upotreba opsega 410 -420 MHz od strane službe za svemirkse istraživanja, je ograničen za komunikacije ne dalje od 5 km, od
jedne orbite svemirskog broda.
S5. 269
Različite kategorije službi: U australiji, SAD, Indiji, Japan, Velika Britanija, definisanje opsega 420 – 430 Mhz i 440 – 450 MHz, u
službi radiolokacije je na osnovnoj bazi (vidi Br. S5.33).
S5.282
U opsezima: 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, i 5650-5670
MHz, može da radi amaterska satelitska služba pod uslovom da ne prouzrokuje štetne
smetnje drugim službama, koje rade u skladu sa Tabelom (vidjeti No.5.43 Pravilnika).
Administracije koje dozvoljavaju takvu upotrebu obezbijediće da se bilo koja štetna
smetnja prouzrokovana emisijama sa stanice u amaterskoj satelitskoj službi odmah
eliminiše saglasno sa odredbama No.25.11 Pravilnika. Korišćenje opsega 1260-1270 MHz i
5650-5670 MHz od strane amaterske satelitske službe je ograničeno na smjer Zemljasvemir.
S5.286
Opseg 449.975-450.25 MHz može se koristiti za službu rada u svemiru (Zemlja-svemir)
i službu istraživanja svemira (Zemlja-svemir) pod uslovom zaključivanja sporazuma saglasno
odredbi No.9.21 Pravilnika.
S5.286A
Korišćenje opsega 454-456 MHz i 459-460 MHz za mobilnu satelitsku službu
podliježe primjeni procedure koordinacije na osnovu odredbe No. 9.11A Pravilnika.
S5.287
U pomorskoj mobilnoj službi, frekvencije 457.525 MHz, 457.55 MHz, 457.575
MHz, 467.525 MHz, 467.55 MHz i 467.575 MHz mogu se koristiti za komunikacije
Izmeñu stanica na palubi broda. Kada je potrebno, ureñaji podešeni za rad sa kanalnim
razmakom od 12,5 kHz, mogu se koristiti za komunikacije na palubi broda na dodatnim
Plan namjene radio-frekvencija u Republici Crnoj Gori 86 frekvencijama 457.5375 MHz, 457.5625 MHz, 467.5375 MHz i 467.5625
MHz. Korišćenjeovih frekvencija u teritorijalnim vodama je predmet nacionalne regulative odnosne
administracije. Karakteristike ureñaja treba da su u saglasnosti sa karakteristikama koje su
specificirane u Preporuci ITU-R M.1174 (vidjeti Rezoluciju 341 (WRC-97)). (WRC-97)
S5.289
Satelitska služba istraživanja Zemlje može takoñe koristiti opsege 460-470 MHz i
1690-1710 MHz za emisije u smjeru svemir-Zemlja pod uslovom da ne prouzrokuju štetne
smetnje stanicama koje rade saglasno sa Tabelom namjene.
S5.306
Dodatna namjena: U Regionu 1 izuzev Afričke radio-difuzne oblasti (vidjeti Nos. 5.10
do 5.13 Pravilnika), opseg od 608-614 MHz je takoñe namijenjen radio-astronomskoj službi na
sekundarnoj osnovi.
203
S5.328
Korišćenje opsega 960-1215 MHz u vazduhoplovnoj radio-navigacionoj službi je
rezervisano na svjetskoj osnovi za rad i razvoj pomoćnih vazduhoplovnih elektronskih
ureñaja za vazduhoplovnu navigaciju i za bilo koje ureñaje na zemlji sa kojima su direktno
povezani.
S5.328A
Stanice u radio-navigacionoj satelitskoj službi u opsegu 1164-1215 MHz treba
da rade u saglasnosti sa odredbama Rezolucije 609 ( WRC-03) i neće zahtijevati zaštitu od
stanica u vazduhoplovnoj radio-navigacionoj službi u opsegu 960-1215 MHz. Odredba
No. 5.43A Pravilnika se ne primjenjuje. Odredba No.21.18 Pravilnika se primjenjuje.
(WRC-2000)
S5.332
U opsegu 1215-1260 MHz aktivni vazduhoplovni senzori u satelitskoj službi
istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira neće prouzrokovati štetne smetnje, tražiti
zaštitu od, ili uticati na rad ili razvoj radio-lokacijske službe, radio-navigacione satelitske
službe i drugih službi kojima je opseg namijenjen na primarnoj osnovi. (WRC-2000)
S5.335 A
U opsegu 1260-1300 MHz aktivni senzori na svemirskim letjelicama u službi
istraživanja Zemlje satelitom i službi istraživanja svemira neće prouzrokovati štetne smetnje niti
tražiti zaštitu ili na drugi način ograničavati rad i razvoj radio-lokacijske ili drugih službi kojima
je ovaj opseg dodijeljen na primarnoj osnovi. (WRC – 2000)
S5.337
Korišćenje opsega: 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz i 9000-9200 MHz od
strane vazduhoplovne radio-navigacione službe je ograničeno na radare na zemlji i
odgovarajuće transpondere na letjelicama koje rade samo na frekvencijama iz ovih opsega i
samo kad su pobuñeni od radara koji rade u istom opsegu.
S5.337A
Korišćenje opsega 1300-1350 MHz od zemaljskih stanica u radio-navigacionoj
satelitskoj službi i stanica u radio-lokacijskoj službi biće pod uslovom da ne stvaraju štetne
smetnje niti da traže zaštitu ili na drugi način ograničavaju rad i razvoj vazduhoplovne
radio-navigacione službe.
S5.339
Opsezi 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz i 15.20-15.35 GHz su
takoñe namijenjeni za istraživanja svemira (pasivna) i satelitskih službi za istraživanje Zemlje
(pasivna) na sekundarnoj osnovi.
S5.345
Korišćenje opsega 1452-1492 MHz za potrebe radio-difuzne satelitske službe i
radio-difuzne službe je ograničeno na digitalnu zvučnu radio-difuziju i regulisano je
odredbama Rezolucije 528 (WARC-92).
204
S5.348
Korišćenje opsega 1518-1525 MHz od strane mobilne-satelitske službe je
predmet primjene koordinacije shodno odredbi No. 9.11A Pravilnika. U opsegu 1518-1525
MHz stanice u mobilnoj satelitskoj službi neće zahtijevati zaštitu od stanica u fiksnoj
službi. Odredba No. 5.43A Pravilnika se ne primjenjuje.
S5.351
Opsezi 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626.5-1645.5 MHz i 1646.5-1660.5
MHz neće se koristiti za spojne veze u bilo kojoj službi. U izuzetnim okolnostima,
meñutim, zemaljskoj stanici u odreñenoj fiksnoj tački u bilo kojoj mobilnoj satelitskoj
službi administracija može omogućiti da vrši komunikacije preko svemirske stanice
koristeći ove opsege.
S5.353A
Primjenjujući proceduru sadržanu u Sekciji II član 9 Pravilnika za mobilnu
satelitsku službu u opsezima 1530-1544 MHz i 1626.5-1645.5 MHz daće se prioritet za
prilagoñavanje zahtjeva za spektrom za komunikacije u svrhe opasnosti, hitnosti i
bezbjednosti za Svjetski pomorski sistem za opasnost i bezbjednost (GMDSS). Pomorske
mobilne satelitske komunikacije u svrhe opasnosti, hitnosti i bezbjednosti imaće prioritet
pristupa i mogućnost neposrednog komuniciranja u okviru svih drugih mobilnih satelitskih
komunikacija koje rade u okviru mreža. Mobilni satelitski sistemi neće prouzrokovati
neprihvatljive smetnje, ili zahtjevati zaštitu od komunikacija u svrhe opasnosti, hitnosti i
bezbjednosti GMDSS sistema. U obzir će se uzeti prioritetnost komunikacija u svrhe
bezbjednosti u ostalim mobilnim satelitskim službama (primjenjivaće se odredbe iz
Rezolucije 222 (WRC-2000)).
S5.354
Korišćenje opsega 1525-1559 MHz i 1626.5-1660.5 MHz za mobilne satelitske
službe podliježe primjeni procedure koordinacije saglasno sa odredbom No. 9.11A
Pravilnika.
S5.356
Korišćenje opsega 1544-1545 MHz za mobilnu satelitsku službu (svemir-Zemlja)
je ograničeno na komunikacije u svrhe opasnosti i bezbjednosti (vidjeti član 31 Pravilnika).
S5.357
Emisije u opsegu 1545-1555 MHz za terestričke vazduhoplovne stanice direktno
do vazduhoplovnih stanica, ili izmeñu vazduhoplovnih stanica, u vazduhoplovnoj mobilnoj
(R) službi su dozvoljene kada se takve emisije koriste za proširene ili dodatne veze satelitvazduhoplov.
205
S5.357 A
Primjenjujući proceduru sadržanu u Sekciji II član 9 Pravilnika za mobilnu
satelitsku službu u opsezima 1545-1555 MHz i 1646.5-1656.5 MHz, daće se prioritet u
ispunjavanju zahtjeva za spektrom za komunikacije u svrhe opasnosti, hitnosti i
bezbjednosti za Svjetski pomorski sistem za opasnost i bezbjednost (GMDSS). Pomorske
mobilne komunikacije u svrhe opasnosti, hitnosti i bezbjednosti imaće prioritet pristupa i
mogućnost neposrednog komuniciranja u okviru mreže svih mobilnih satelita. Mobilni
satelitski sistemi neće prouzrokovati neprihvatljive smetnje, ili tražiti zaštitu od
komunikacija u svrhe opasnosti, hitnosti i bezbjednosti GMDSS sistema. U obzir će se
uzeti prioritetnost komunikacija u svrhe bezbjednosti u ostalim mobilnim satelitskim
službama (primjenjivaće se propis iz Rezolucije 222 (WRC-2000)).
S5.364
Korišćenje opsega 1610-1626.5 MHz za mobilnu satelitsku službu (Zemljasvemir)
i za radio-determinacijsku satelitsku službu (Zemlja-svemir), podliježe primjeni
procedure koordinacije saglasno odredbi No. 9.11A Pravilnika. Mobilna zemaljska stanica
koja radi u bilo kojoj službi u ovom opsegu ne treba da proizvodi gustinu ekvivalentne
izotropske izračene snage iznad vrijednosti od -15 dB(W/4 kHz) u dijelu opsega koji koriste
sistemi koji rade u skladu sa odredbom No. 5.366 Pravilnika (na koju se primjenjuje
odredba No. 4.10 Pravilnika), izuzev drugačijeg sporazuma zainteresovanih administracija.
U dijelu opsega gdje takvi sistemi ne rade, srednja gustina e.i.r.p. mobilne zemaljske
stanice neće prevazići vrijednost od -3 dB(W/4 kHz). Stanice mobilne satelitske službe
neće zahtijevati zaštitu od stanica u vazduhoplovnoj radio-navigacionoj službi, stanica koje
rade u skladu sa odredbom No. 5.366 Pravilnika i stanica u fiksnoj službi koje rade u skladu
sa odredbom No. 5.359 Pravilnika. Administracije koje su odgovorne za koordinaciju
mobilnih satelitskih mreža učiniće napor da obezbijede zaštitu stanicama koje rade saglasno
sa odredbama No. 5.366 Pravilnika.
S5.365
Korišćenje opsega 1613.8-1626.5 MHz za mobilnu satelitsku službu (svemir-Zemlja)
podliježe primjeni procedure koordinacije saglasno odredbi No. 9.11A Pravilnika.
S5.366
Opseg 1610-1626.5 MHz je rezervisan na svjetskoj osnovi za korišćenje i razvoj
pomoćnih vazduhoplovnih elektronskih ureñaja za vazduhoplovnu navigaciju i za bilo koje
ureñaje na Zemlji ili satelitu sa kojima su direktno povezani. Korišćenje takovog satelita
podliježe sporazumu saglasno odredbi No. 9.21 Pravilnika.
S5.367
Dodatna namjena: Opsezi 1610-1626.5 MHz i 5000-5150 MHz su takoñe dodijeljeni
vazduhoplovnoj mobilnoj-satelitskoj službi na primarnoj osnovi i podliježu sporazumu saglasno
odredbi No. 9.21 Pravilnika..
206
S5.368
Odredbe No. 4.10 Pravilnika ne primjenjuje se u opsegu 1610-1626.5 MHz na
radio-determinacijsku satelitsku i mobilnu satelitsku službu, izuzimajući vazduhoplovnu
radio-navigacionu satelitsku službu.
S5.371
Dodatna namjena: Opsezi 1610-1626.5 MHz (Zemlja-svemir) i 2483.5-2500 MHz
(svemir-Zemlja) su, takoñe, dodijeljeni radio-determinacijskoj satelitskoj službi na sekundarnoj
osnovi i podliježu sporazumu saglasno odredbi No. 9.21 Pravilnika.
S5.372
Stanice radio-determinacijske satelitske službe i mobilne satelitske službe neće
prouzrokovati štetne smetnje stanicama radio-astronomske službe koje koriste opsege
1610.6-1613.8 MHz (No. 29.13 Pravilnika).
S5.376
Emisije u opsegu 1646.5-1656.5 MHz od vazduhoplovnih stanica u
vazduhoplovnoj mobilnoj (R) službi direktno prema terestričkim vazduhoplovnim
stanicama, ili izmeñu vazduhoplovnih stanica, su takoñe dozvoljene kada se takve emisije
iskorišćene za proširene ili dodatne veze vazduhoplov-satelit.
S5.376 A
Mobilne zemaljske stanice koje rade u opsegu 1660-1660.5 MHz neće
prouzrokovati štetne smetnje stanicama u radio-astronomskoj službi. (WRC-97)
S5.379A
Od administracija se zahtijeva da pruže svu potrebnu zaštitu u opsegu 1660.51668.4 MHz za buduća istraživanja u radio-astronomiji, naročito eliminišući emisije
svemir-Zemlja u službi meteorološke pomoći u opsegu 1664.4-1668.4 MHz što je prije
moguće.
S5.379 C
U cilju zaštite radio-astronomske službe u opsegu 1668-1670 MHz, ukupna
snaga gustine fluksa proizvedena od strane mobilnih zemaljskih stanica u mreži mobilne
satelitske službe, koje rade u ovom opsegu neće prevazilaziti -181 dB(W/m2) u 10 MHz i
–194 dB(W/m2) u bilo kojih 20 kHz bilo koje radio-astronomske stanice koja je upisana u
Glavni meñunarodni registar frekvencija (Master International Frequency Register-MIFR),
za više od 2% integracionog perioda od 2000 s. (WRC-03).
S5.379D
Zajednički rad mobilne satelitske službe, fiksne i mobilne službe i službe
istraživanja svemira (pasivno), u opsegu 1668-1675 MHz je na osnovu regulative sadržane
u Rezolucije 744 (WRC-03). (WRC-03)
S5.385
Dodatna namjena: Opseg 1718.8-1722.2 MHz je, takoñe, namijenjen radioastronomskoj
službi na sekundarnoj osnovi za posmatranje linijskog spektra
207
S5.388
Opsezi 1885-2025 MHz i 2110-2200 MHz predviñeni su za korišćenje, na
svjetskoj osnovi, za administracije koje žele da primijene sisteme Meñunarodnih mobilnih
telekomunikacija–2000 (IMT-2000). Takvo korišćenje ne spriječava upotrebu ovih opsega
od strane službi kojima su namijenjeni. Opsezi će biti raspoloživi za IMT-2000 u skladu sa
Rezolucijom 212 (Rev.WRC-97) (Vidjeti takoñe Rezoluciju 223 (WRC-2000)). (WRC2000).
S5.388 A
Opsege 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz i 2110-2170 MHz mogu da koriste stanice
na platformama na velikim visinama (HAPS) kao bazne stanice za Meñunarodne mobilne
telekomunikacije-2000 (IMT-2000) saglasno sa Rezolucijom 221 (WRC-03). Korišćenje stanica
na platformama na velikim visinama (HAPS) kao baznih stanica za IMT-2000 ne spriječava
korišćenje ovih opsega od bilo koje stanice u službama kojima su namijenjeni i ne daje prioritet
po Pravilniku. (WRC-03)
S5.389A
Korišćenje opsega 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz od strane mobilne satelitske
službe podliježe koordinaciji saglasno odrebi No. 9.11A Pravilnika i odredbama Rezolucije 716
(WRC-95). Korišćenje ovih opsega neće započeti prije 1. januara 2005.
S5.392
Od administracija se zahtijeva da preduzmu sve potrebne mjere da emisije svemirsvemir
izmeñu dva ili više ne-geostacionarna satelita, u istraživanju svemira, svemirskim
operacijama i satelitskoj službi istraživanja Zemlje u opsezima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz i neće uticati na emisije ovih
službi u smjeru Zemlja-svemir, svemir-Zemlja i svemir-svemir i u
ovim opsezima izmeñu geostacionarnih i ne-geostacionarnih satelita.
S5.398
U odnosu na radio-determinacijsku satelitsku službu u opsegu 2483.5-2500 MHz, neće
se primijeniti odredbe saglasno sa odredbom No. 4.10 Pravilnika.
S5.399
U Regionu 1, u frekvencijskom opsegu 2483.5-2500 MHz, u državama različitim od
onih koje su navedene u odredbi No. 5.400 Pravilnika, neće se prouzrokovati štetne smetnje, ili
neće se zahtijevati zaštita od stanica radio-lokacijske službe od strane stanica radiodeterminacijske
satelitske službe.
S5.402
RR 5.402 Korišćenje opsega 2483.5-2500 MHz za mobilnu satelitsku i radiodeterminacijsku
satelitsku službu, podliježe primjeni procedure koordinacije saglasno
odredbi No. 9.11A Pravilnika. Od administracija se zahtijeva da preduzmu sve potrebne
korake da spriječe štetne smetnje radio-astronomskoj službi od emisija u opsegu 2483.52500 MHz, posebno onih prouzrokovanih od strane drugog harmonika koji pada u opseg
4990-5000 MHz, koji je namijenjen na svjetskoj osnovi radio-astronomskoj službi.
208
S5.403
RR 5.403 Na osnovu sporazuma koji se ostvaruje saglasno odredbi No. 9.21 Pravilnika, opseg
2520-2535 MHz (do 1. januara 2005. opseg 2500-2535 MHz), može se takoñe koristiti za
mobilnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) izuzev vazduhoplovne mobilne satelitske službe, za
rad koji je ograničen u okviru nacionalnih granica. U ovom slučaju primjenjuju se odredbe
saglasno sa odredbom No. 9.11A Pravilnika.
S5.410
Opseg 2500-2690 MHz može se koristiti za tropsferske sketer sisteme na osnovu
sporazuma dobijenog saglasno odredbi No. 9.21 Pravilnika.
S5.413
Prilikom uvoñenja sistema u radio-difuznoj satelitskoj službi u opsegu 2500-2690
MHz od administracija se zahtijeva da preduzmu sve potrebne korake da bi zaštitile radioastonomsku
službu u opsegu 2690-2700 MHz.
S5.414
Namjena frekvencijskog opsega 2500-2520 MHz za mobilnu satelitsku službu
(svemir-Zemlja) primjenjivaće se od 1. januara 2005. i podliježe postupku koordinacije
prema odredbi No. 9.11A Pravilnika.
S5.417 C
Korišćenje opsega 2605-2630 MHz od strane ne-geostacionarnih satelitskih
sistema u radio-difuznoj satelitskoj službi (zvuk), shodno odredbi No. 5.417A Pravilnika,
Plan namjene radio-frekvencija u Republici Crnoj Gori za koje je kompletna informacija o koordinaciji ili notifikaciji Apendiksa 4
Pravilnika, primljena poslije 4. jula 2003, podliježe primjeni odredbi No.9.12 Pravilnika. (WRC-03)
S5.417 D
Korišćenje opsega 2605-2630 MHz od strane geostacionarnih satelitskih mreža
za koje je kompletna informacija o koordinaciji ili notifikaciji Apendiksa 4 Pravilnika,
primljena poslije 4. jula 2003, podliježe primjeni odredbi No.9.13 Pravilnika uzimajući u
obzir ne-geostacionarne satelitske sisteme u radio-difuznoj satelitskoj službi (zvuk), shodno
odredbi No. 5.417A Pravilnika, dok se odredba No.22.2 Pravilnika ne primjenjuje. (WRC03)
S5.418B
Korišćenje opsega 2630-2655 MHz od strane ne-geostacionarnih satelitskih
sistema u radio-difuznoj satelitskoj službi (zvuk), shodno odredbi No. 5.418 Pravilnika, za
koje je kompletna informacija o koordinaciji ili notifikaciji Apendiksa 4 Pravilnika,
primljena poslije 2. juna 2000, podliježe primjeni odredbi No.9.12 Pravilnika. (WRC-03)
S5.418 C
Korišćenje opsega 2630-2655 MHz od strane geostacionarnih satelitskih mreža,
za koje je kompletna informacija o koordinaciji ili notifikaciji Apendiksa 4 Pravilnika,
primljena poslije 2. juna 2000, podliježe primjeni odredbi No.9.13 Pravilnika uzimajući u
obzir ne-geostacionarne satelitske sisteme u radio-difuznoj satelitskoj službi (zvuk), shodno
odredbi No. 5.418 Pravilnika, dok se odredba No.22.2 Pravilnika ne primjenjuje. (WRC-03)
209
S5.419
Namjena frekvencijskog opsega 2670-2690 MHz za mobilnu satelitsku službu stupiće
na snagu od 1. januara 2005. godine. Prilikom uvoñenja mobilne satelitske službe u ovom opsegu
administracije će da preduzmu sve potrebne korake da zaštite satelitske sisteme koji rade u ovom
opsegu prije 3. marta 1992. godine. Koordinacija mobilnih satelitskih sistema u ovom opsegu
sprovešće se saglasno sa odredbom No.9.11A Pravilnika.
S5.423
Opseg 2700-2900 MHz koriste zemaljski radari za potrebe meteorološke službe i
rade na jednakoj osnovi sa stanicama vazduhoplovne radio-navigacione službe.
S5.425
U opsegu 2900-3100 MHz korišćenje sistema brodskih interrogator transpondera
(SIT) ograničeno je na podopseg: 2930-2950 MHz.
S5.426
Korišćenje opsega 2900-3100 MHz od strane vazduhoplovne radio-navigacione
službe je ograničeno na zemaljske radare.
S5.427
U opsezima 2900-3100 MHz i 9300-9500 MHz odzivi od radarskih transpondera
treba da budu imuni na odzive od radarskih stanica radio-farova (racons-a) i ne smiju da
izazivaju štetne smetnje brodskim i vazduhoplovnim radarima u radio-navigacionoj službi
imajući u vidu odredbu No. 4.9 Pravilnika.
S5.438
Korišćenje opsega 4200-4400 MHz za vazduhoplovnu radio-navigacionu službu
planirano je isključivo za radio-visinomjere ugrañene na avionima i za odgovarajuće
transpondere sa kojima rade, a postavljeni su na tlu. Meñutim, pasivno detektovanje u
satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira može se vršiti u ovom
opsegu na sekundarnoj osnovi (ne obezbjeñuje se zaštita od strane radio-visinomjera).
S5.440
Standard frekvencije i satelitska služba tačnog vremena mogu koristiti
frekvenciju 4202 MHz za prenos svemir-Zemlja i frekvenciju 6427 MHz za prenos
Zemlja-svemir. Takav prenos će biti ograničen u okviru granica 2 MHz oko ovih
frekvencija i isti podliježe sporazumu saglasno odredbi No. 9.21 Pravilnika.
S5.442
U opsegu 4825-4835 MHz i 4950-4990 MHz, namjena za mobilnu službu je
ograničena na mobilnu, izuzev vazduhoplovnu mobilnu službu.
210
S5.443 B
U cilju da ne prouzrokuju štetne smetnje sistemima mikrotalasnog slijetanja
koji rade oko 5030 MHz ukupna snaga gustine fluksa proizvedena na površini Zemlje u
opsegu 5030-5150 MHz od svih svemirskih stanica izmeñu bilo koje radio-navigacione
satelitske službe sistema (svemir-Zemlja) koje rade u opsegu 5010-5030 MHz neće
prevazilaziti –124.5 dB(W/m2) u opsegu 150kHz. Kako ne bi prouzrokovali štetne smetnje
radio-astronomskoj službi u opsegu 4990-5000 MHz, sistemi radio-navigacione satelitske
službe koji rade u opsegu 5010-5030 MHz pridržavaće se granica u opsegu 4990-5000
MHz koje su definisane u Rezoluciji 741B (WRC-03). (WRC-03)
S5.446
Dodatna namjena: Opseg 5150-5216 MHz namijenjen je za radio-determinacijsku
satelitsku službu (svemir-Zemlja) na sekundarnoj osnovi. Korišćenje radio-determinacijske
satelitske službe je ograničeno na spojne veze u vezi sa radio-determinacijskom satelitskom
službom koja radi u opsezima 1610-1626.5 MHz i/ili 2483.5 –2500 MHz. Ukupna gustina snage fluksa na površini Zemlje ne smije
da prelazi vrijednost –159dBW/m2 u bilo kom opsegu od 4
kHz za sve upadne uglove.
S5.446B
U opsegu 5150-5250 MHz stanice u mobilnoj službi neće zahtijevati zaštitu od
zemaljskih stanica u fiksnoj satelitskoj službi. Odredba 5.43A Pravilnika se ne primjenjuje
za mobilne službe uzimajući u obzir FSS zemaljske stanice. (WRC-03)
S5.447B
Dodatna namjena: Opseg 5150-5216 MHz je takoñe namijenjen za fiksnu satelitsku
službu (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. Ova namjena je ograničena na spojne veze negeostacionarnih
satelitskih sistema u mobilnim satelitskim službama i podliježe postupku
koordinacije prema odredbi No. 9.11A Pravilnika. Gustina snage fluksa na površini Zemlje
proizvedena od svemirskih stanica fiksnih satelitskih služi koje rade u pravcu svemir-Zemlja u
opsegu 5150-5216 MHz ne smije da prelazi vrijednost –164 dBW/m2 u bilo kom opsegu od 4 kHz
za sve upadne uglove.
S5.447C
Administracije odgovorne za mreže u fiksnoj satelitskoj službi u opsegu 5150-5250
MHz koje rade pod uslovima datim u odredbama Nos. 5.477A Pravilnika i 5.477B Pravilnika
moraju koordinirati na jednakoj osnovi, saglasno odredbi No. 9.11A Pravilnika, sa
administracijama odgovornim za mreže ne-geostacionarnih satelita koji rade pod uslovima
odredbe No. 5.446 Pravilnika, a puštene su u rad prije 17. novembra 1995. Mreže satelita koji
rade pod uslovom odredbe No. 5.446 Pravilnika puštene u rad poslije 17. novembra 1995. neće
zahtijevati zaštitu od, i neće prouzrokovati štetne smetnje za rad, stanica fiksne satelitske službe
koja radi pod uslovima odredbi Nos. 5.477A Pravilnika i 5.477B Pravilnika.
211
S5.447 D
Namjena opsega 5250-5255 MHz za službu istraživanja svemira na primarnoj osnovi
je ograničena za aktivne senzore na svemirskim letjelicama. Ostale upotrebe opsega od strane
službi istraživanja svemira su na sekundarnoj osnovi. (WRC-97)
S5.447 F
U opsegu 5250-5350 MHz stanice u mobilnoj službi neće zahtijevati zaštitu od
radio-lokacijske službe, službe satelitskog istraživanja Zemlje (aktivno) i službe
istraživanja svemira (aktivno). Ove službe neće nametati mobilnoj službi strožiju zaštitu,
zasnovanu na karakeristikama sistema i kriterijumu interferencije, kao što je dato u
Preporukama ITU-R M.1638 i ITU-R SA.1632. (WRC-03)
S5.448 A
Službe satelitskog istraživanja Zemlje (aktivno) i istraživanja svemira (aktivno) u
frekvencijskom opsegu 5250-5350 MHz neće zahtijevati zaštitu od radio-lokacijske službe.
Odredba broj 5.43 Pravilnika se ne primjenjuje. (WRC-03)
S5.448C
Služba istraživanja svemira (aktivno) koja radi u opsegu 5350-5460 MHz neće
uzrokovati štetne smetnje niti zahtijevati zaštitu od drugih službi kojima je ovaj opseg namijenjen.
(WRC-03)
S5.448 D
U frekvencijskom opsegu 5350-5470 MHz stanice u radio-lokacijskoj službi
neće prouzrokovati štetne smetnje niti tražiti zaštitu od radarskih sistema u vazduhoplovnoj
radio-navigacionoj službi koja radi u saglasnosti sa No. 5.449 Pravilnika. (WRC-03)
S5.449
Korišćenje opsega 5350-5470 MHz u vazduhoplovnoj radio-navigacionoj službi
ograničeno je na vazduhoplovne radare i pripadajuće vazduhoplovne radio-farove.
S5.450 A
U opsegu 5470-5725 MHz stanice u mobilnoj službi neće zahtijevati zaštitu od radiodeterminacijskih
službi. Radio-determinacijske službe neće nametati mobilnoj službi strožije
kriterijume zaštite, zasnovane na karakteristikama sistema i kriterijumu interferencije, kao što je
utvrñeno u Preporuci ITU-R M.1638. (WRC-03)
S5.450 B
U frekvencijskom opsegu 5470-5650 MHz stanice u radio-lokacijskoj službi,
izuzev radara na Zemlji koji se koriste u meteorološke svrhe u opsegu 5600-5650 MHz
neće prouzrokovati štetne smetnje niti zahtijevati zaštitu radarskih sistema u pomorskoj
radio-navigacionoj službi (WRC-03).
S5.452
Izmeñu 5600 MHz i 5650 MHz zemaljski radari se koriste za potrebe
meteorologije čiji je rad zasnovan na istoj osnovi sa stanicama za pomorsku radionavigacionu
službu.
212
S5.458
U opsegu 6425-7075 MHz mjerenja pasivnim mikrotalasnim senzorom vrše se na
okeanima. U opsegu 7075-7250 MHz vrše se mjerenja pasivnim mikrotalasnim senzorom.
Administracije moraju voditi računa o službama satelitskog istraživanja Zemlje (pasivno) i
istraživanja svemira (pasivno) u budućem planiranju opsega 6425-7025 MHz i 7075-7250 MHz.
S5.458A
Prilikom dodjela u opsegu 6700-7075 MHz za svemirske stanice fiksne satelitske
službe, administracije moraju da preduzmu sve neophodne korake za zaštitu osmatranja spektralne
linije u okviru radio-astronomske službe u opsegu 6650-6675.2 MHz od štetnih smetnji od
neželjenih emisija.
S5.458B
Namjena za smjer svemir-Zemlja u fiksnoj satelitskoj službi u opsegu 67007075 MHz je ograničena na spojne veze za ne-geostacionarne satelitske sisteme mobilne
satelitske službe i podliježe postupku koordinacije saglasno odredbi No. 9.11A Pravilnika.
Korišćenje opsega 6700-7075 MHz (svemir-Zemlja) od strane spojnih veza negeostacionarnih
satelitskih sistema u mobilnoj satelitskoj službi nije predmet odredbe No.
22.2 Pravilnika.
S5.458C
Zahtjevi administracija u opsegu 7025-7075 MHz (Zemlja-svemir) za geostacionarne
satelitske sisteme u fiksnoj satelitskoj službi dostavljeni poslije 17. novembra 1995. biće
razmatrani na osnovu relevantnih ITU-R preporuka sa zahtjevima administracija koje imaju
notifikovane i puštene u rad ne-geostacionarne satelitske sisteme u ovom frekvencijskom opsegu
prije 18. novembra 1995. Ova konsultacija biće u odnosu na mogućnost zajedničkog rada oba geostacionarna sistema u fiksnoj
satelitskoj službi i ne-geostacionarnog satelitskog sistema u
ovom opsegu.
S5.461
Dodatna namjena: Opsezi 7250-7375 MHz (svemir-Zemlja) i 7900-8025 MHz
(Zemlja-svemir) su takoñe namijenjeni za mobilnu satelitsku službu na primarnoj osnovi saglasno
sporazumu koji je dat u odredbi No. 9.21 Pravilnika.
S5.461A
Korišćenje opsega 7450-7550 MHz od strane meteorološke satelitske službe (svemirZemlja) je ograničeno na geostacionarne satelitske sisteme. Ne-geostacionarni meteorološki
satelitski sistemi u ovom opsegu notifikovani prije 30. novembra 1997. mogu da nastave sa radom
na primarnoj osnovi do kraja njihovog trajanja (ERC -97).
S5.461B
Korišćenje opsega 7750-7850 MHz od strane meteorološke satelitske službe (svemirZemlja) je ograničeno na ne-geostacionarne satelitske sisteme (ERC-97)
213
S5.462A
U opsegu 8025-8400 MHz satelitska služba istraživanja Zemlje koja koristi
geostacionarne satelite neće proizvoditi gustinu snage fluksa koja prevazilazi sljedeće odreñene
vrijednosti za upadni ugao (), bez saglasnosti ugrožene administracije:
-174 dB(W/m2) u opsegu 4 kHz za 0 ≤< 5
-174+0.5 (-5) dB(W/m2) u opsegu 4 kHz za 5≤< 25
-164 dB(W/m2) u opsegu 4 kHz za 25≤< 90
Ove vrijednosti se proučavaju u okviru Rezolucije 124 (WRC-97).
S5.463
Vazduhoplovnim stanicama nije dozvoljeno da emituju u opsegu 8025-8400 MHz.
S5.465
U službi istraživanja svemira korišćenje opsega 8400-8450 MHz je ograničeno na
daleki svemir.
S5.469A
U opsegu 8550-8650 MHz, stanice u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i
službi istraživanja svemira (aktivno) neće prouzrokovati štetne smetnje ili ograničiti korišćenje i
razvoj stanica radio-lokacijske službe. (WRC -97)
S5.470
Korišćenje opsega 8750-8850 MHz za vazduhoplovnu radio-navigacionu službu
ograničeno je na vazduhoplovne pomoćne navigacijske ureñaje sa Doppler-ovim efektom,
sa centralnom frekvencijom 8800 MHz.
S5.472
U opsezima: 8850-9000 MHz i 9200-9225 MHz, pomorska radio-navigaciona
služba ograničena je na obalne radare.
S5.474
U opsegu 9200-9500 MHz mogu se koristiti transponderi za traganje i spašavanje
(SART), uzimajući u obzir odgovarajuće ITU-R preporuke (vidjeti takoñe član 31
Pravilnika).
S5.476A
U opsegu 9500-9800 MHz stanice u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i
službi istraživanja Zemlje (aktivno) neće prouzrokovati štetne smetnje ili ograničavati korišćenje i
razvoj, stanica radio-navigacione i radio-lokacijske službe. (WRC -07)
S5.479
Opseg 9975-10025 MHz je takoñe namijenjen za meteorološku satelitsku službu na
sekundarnoj osnovi za korišćenje od strane radara za prognozu vremena.
S5.484
Korišćenje opsega 10.70-11.70 GHz od strane fiksne satelitske službe (Zemljasvemir)
je ograničeno na spojne veze za radio-difuznu satelitsku službu.
214
S5.487
U opsegu 11.7-12.5 GHz fiksne, fiksne satelitske, mobilne izuzev
vazduhoplovnih mobilnih i radio-difuzne službe saglasno sa njihovim odnosnim dodjelama
ne smiju prouzrokovati štetne smetnje ili tražiti zaštitu od radio-difuznih satelitskih stanica
koje rade saglasno sa Planom u Apendiksu 30 Pravilnika.
S5.487A
Dodatna namjena: Opseg 11.70-12.50 GHz je, takoñe, namijenjen za fiksnu satelitsku
službu (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi i ograničen je na ne-geostacionarne sisteme i
podliježe primjeni odredbi koje su date u No. 9.12 Pravilnika za koordinaciju sa drugim negeostacionarnim
satelitskim sistemima u fiksnoj satelitskoj službi. Ne-geostacionarni satelitski
sistemi u fiksnoj satelitskoj službi neće tražiti zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u
radio-difuznoj satelitskoj službi koja radi u saglasnosti sa Pravilnikom, bez obzira na datum kad je
Biro primio kompletnu informaciju o koordinaciji ili notifikaciji za ne-geostacionarne satelitske
sisteme u fiksnoj satelitskoj službi, i kompletnu informaciju o koordinaciji ili notifikaciji za
geostacionarne satelitske sisteme, i ne primjenjuje se odredba No. 5.43A Pravilnika. Negeostacionarni
satelitski sistemi u fiksnoj satelitskoj službi u gornjim opsezima radiće na takav
način da bilo koja neprihvatljiva smetnja, koja može da se desi u toku rada, bude brzo eliminisana.
(WRC-03)
S5.497
Korišćenje opsega 13.25-13.4 GHz od strane vazduhoplovne radio-navigacione
službe ograničeno je na navigacione pomoćne ureñaje koji koriste Doppler-ov efekat.
S5.498A
Satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivna) i služba istraživanja svemira (aktivna)
koje rade u opsegu 13.25-13.4 GHz neće prouzrokovati štetne smetnje, ili spriječavati korišćenje i
razvoj vazduhoplovne radio-navigacione službe. (WRC – 97)
S5.501A
Namjena opsega 13.4-13.75 GHz za službu istraživanja svemira na primarnoj osnovi
je ograničena na aktivne senzore svemirskih letjelica. Ostala korišćenja opsega od strane službe
istraživanja svemira su na sekundarnoj osnovi. (WRC-97)
S5.501B
U opsegu 13.40-13.75 GHz satelitska službe istraživanja Zemlje (aktivna) i služba
istraživanja svemira (aktivna) neće prouzrokovati štetne smetnje ili ograničiti korišćenje i razvoj
radio-lokacijske službe. (WRC -97).
S5.504
Korišćenje opsega 14-14.3 GHz od strane radio-navigacione službe biće takvo da
obezbijedi dovoljnu zaštitu svemirskim stanicama u fiksnoj satelitskoj službi.
S5.504A
U opsegu 14-14.5 GHz, avionske zemaljske stanice u sekundarnoj vazduhoplovno
mobilnoj satelitskoj službi mogu takoñe da budu u vezi sa svemirskim stanicama u fiksnoj
satelitskoj službi. Primjenjuju se uslovi iz odredbi Nos. 5.29, 5.30 i 5.31 Pravilnika. (WRC – 03).
215
S5.506 A
U opsegu 14-14.5 GHz brodske zemaljske stanice sa e.i.r.p. većim od 21 dBW
radiće pod istim uslovima kao zemaljske stanice na plovilu saglasno sa Rezolucijom 902
(WRC-03). Ova fusnota se neće primjenjivati na brodske zemaljske stanice za koje je
primljena kompletna informacija po Apendiksu 4 Pravilnika u Birou za radio-komunikacije
prije 5. jula 2003. godine.
S5.506 B
Zemaljske stanice na brodovima koje su u vezi sa svemirskim stanicama u
fiksnoj satelitskoj službi mogu da rade u frekvencijskom opsegu 14-14.5 GHz, bez traženja
predhodne saglasnosti od Kipra, Grčke, Malte... unutar minimalne razdaljine date u
Rezoluciji 902 (WRC-03) od ovih zemalja. (WRC-03)
S5.511D
Služba fiksnih satelitskih sistema za koje je kompletna informacija za objavljivanje
primljena u Birou do 21. novembra 1997. mogu raditi u opsezima 15.4-15.43 GHz i 15.63-15.7
GHz u smjeru svemir-Zemlja i u opsegu 15.63-15.65 GHz u smjeru Zemlja-svemir. U opsezima
15.4-15.43 GHz i 15.65-15.7 GHz emisije sa ne-geostacionarnih svemirskih stanica neće
prevazilaziti granice gustine snage fluksa na površini Zemlje od –146 dB(W/m2/MHz) za bilo koji
upadni ugao. U opsegu 15.63-15.65 GHz u kome administracija planira emisije sa negeostacionarnih
svemirskih stanica koje prevazilaze -146 dB(W/m2/MHz) za bilo koji upadni
ugao, treba da budu koordinirane sa ugroženom administracijom saglasno odredbi No. 9.11A
Pravilnika. Stanice koje rade u fiksnoj satelitskoj službi u opsegu 15.63-15.65 GHz u smjeru Zemlja-svemir neće prouzrokovati
štetne smetnje stanicama u vazduhoplovnoj radio-navigacionoj
službi. (Primjenjuje se odredba No. 4.10 Pravilnika).
S5.513 A
Aktivni senzori na svemirskim letjelicama koji rade u opsegu 17.2-17.3 GHz neće
prouzrokovati štetne smetnje, ili ograničavati razvoj, radio-lokacijske i drugih službi kojima je
opseg namijenjen na primarnoj osnovi. (WRC -97).
S5.516A
U opsegu 17.3-17.7 GHz zemaljske stanice u fiksnoj satelitskoj službi (svemirZemlja) neće zahtijevati zaštitu od spojnih veza zemaljskih stanica u radio-difuznoj
satelitskoj službi koje rade u skladu sa Apendiksom 30A, niti će stavljati bilo kakva
ograničenja ili zabrane na lokacije spojnih veza zemaljskih stanica u radio-difuznoj
satelitskoj službi unutar oblasti opsluživanja spojnih veza. (WRC- 03)
216
S5.516B
Sljedeći opsezi su identifikovani za korišćenje u primjenama velike gustine u fiksnoj
satelitskoj službi (HDFSS):
17.3-17.7 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1
18.3-19.3 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 2
19.7-20.2 GHz (svemir-Zemlja) u svim Regionima
39.45-40 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1
40-40.5 GHz (svemir-Zemlja) u svim Regionima
40.5-42 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 2
47.5-47.9 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1
48.2-48.54 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1
49.44-50.2 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1
i
27.5-27.82 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 1
28.35-28.45 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 2
28.45-28.94 GHz (Zemlja-svemir) u svim Regionima
28.94-29.1 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 2 i 3
29.25-29.46 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 2
29.46-30 GHz (Zemlja-svemir) u svim Regionima
48.2-50.2 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 2
Ova identifikacija neće spriječiti korišćenje ovih opsega od drugih primjena u fiksnoj satelitskoj
službi ili ostalih službi kojima su ovi opsezi namijenjeni na ko-primarnoj osnovi i neće
ustanovljavati prioritet u ovoj regulativi izmeñu korisnika opsega. Administracije treba ovo da
uzmu u obzir kada razmatraju regulatorne odredbe u odnosu na ove opsege. Vidjeti Rezoluciju
143 (WRC-03).
S5.519
Dodatna namjena: Opseg 18.1-18.3 GHz je, takoñe, namijenjen meteorološkoj
satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. Njegova upotreba je ograničena na
geostacionarne satelite i biće u saglasnosti sa odredbama člana 30, Tabela 21-4 Pravilnika.
S5.520
Korišćenje opsega 18.1-18.4 GHz za fiksnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) je
ograničeno na spojne veze geostacionarnih satelitskih sistema u radio-difuznoj satelitskoj
službi.
S5.522 A
Emisije u fiksnoj službi i fiksnoj satelitskoj službi u opsegu 18.6-18.8 GHz su
ograničene na vrijednosti date u Nos. 21.5A i 21.16.2 Pravilnika, respektivno. (WRC -2000)
S5.522 B
Korišćenje opsega 18.60-18.80 GHz u fiksnoj satelitskoj službi je ograničeno
na geostacionarne sisteme i sisteme sa orbitom apogeja većom od 20000 km. (WRC-2000)
217
S5.523B
Korišćenje opsega 19.3-19.6 GHz (Zemlja-svemir) od strane fiksne satelitske službe
je ograničeno na spojne veze za ne-geostacionarne satelitske sisteme u pomorskoj mobilnoj
službi. Takvo korišćenje podliježe primjeni odredbi No. 9.11A i No. 22.2 Pravilnika koja se ne
primjenjuje.
S5.523E
Odredba No. 22.2 Pravilnika nastaviće da se primjenjuje u opsezima 19.6-19.7 GHz i
29.4-29.5 GHz, izmeñu spojnih veza mreža ne-geostacionarne satelitske službe i onih mreža
fiksne satelitske službe za koju je kompletirana informacija o koordinaciji saglasno Apendiksu 4
Pravilnika, ili informacija o notifikaciji. Obje vrste informacija se razmatraju pošto su primljene u
Birou prije 21. novembra 1997. (WRC – 97)
S5.525
Radi olakšavanja meñuregionalne koordinacije izmeñu mreža u mobilnim satelitskim i
fiksnim satelitskim službama, nosioci u mobilnoj satelitskoj službi koji su osjetljiviji na smetnje
biće smješteni u višim djelovima opsega 19.7-20.2 GHz i 29.5-30 GHz.
S5.526
U opsezima 20.10-20.20 GHz i 29.90-30 GHz, mreže koje su obje u fiksnoj i
mobilnoj satelitskoj službi mogu uključivati veze izmeñu zemaljskih stanica u odreñenim ili
neodreñenim tačkama ili dok su u pokretu, preko jednog ili više satelita za komunikacije
tačka-tačka ili tačka-više tačaka.
S5.527
U opsezima 19.70-20.20 GHz i 29.50-30 GHz, ne primjenjuje se odredba No. 4.10
Pravilnika u odnosu na mobilnu satelitsku službu.
S5.530
RR 5.530 Namjena za radio-difuznu satelitsku službu u opsegu 21.4-22 GHz stupiće na
snagu 1. aprila 2007. godine. Korišćenje ovog opsega za satelitsku radio-difuziju poslije
ovog datuma i na internoj osnovi prije ovog datuma, podliježe odredbama Rezolucije 525
(WARC-92).
S5.532
Korišćenje opsega 22.21-22.5 GHz za službe istraživanja Zemlje satelitom (pasivno) i
istraživanja svemira (pasivno) neće nametnuti ograničenja na fiksne i mobilne izuzev
vazduhoplovnih mobilnih službi.
S5.535
U opsegu 24.75-25.25 GHz spojne veze stanica radio-difuzne satelitske službe
imaće prioritet u odnosu na ostale korisnike u fiksnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir).
Ostali korisnici će zaštititi i neće zahtijevati zaštitu od postojećih i budućih mreža u kojima
rade spojne veze radio-difuzne satelitske stanice.
218
S5.536
Korišćenje opsega 25.25-27.5 GHz za meñusatelitsku službu je ograničeno na
istraživanje svemira i primjene u istraživanju Zemlje satelitom, kao i za prenos podataka koji
nastaju od industrijskih i medicinskih aktivnosti u svemiru.
S5.536 A
Administracije čije zemaljske stanice rade u službi istraživanja Zemlje satelitom ili
službi istraživanja svemira neće zahtijevati zaštitu od stanica u fiksnim i mobilnim službama
drugih administarcija. Dodatno, zemaljske stanice u službi istraživanja Zemlje satelitom ili službi
istraživanja svemira mogu da rade uzimajući u obzir Preporuke ITU-R SA.1278 i ITU-R
SA.1625, respektivno. (WRC-03)
S5.537
Svemirske službe koje koriste ne-geostacionarne satelite koji rade u meñusatelitskoj
službi u opsegu 27-27.5 GHz su izuzete od odredbe No. 22.2 Pravilnika.
S5.538
Dodatna namjena: Opsezi 27.5-27.501 GHz i 29.999-30 GHz su, takoñe, namijenjeni
za fiksnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi za emisije radio-farova, koji su
predviñeni za kontrolu snage uzlazne (up-link) veze.
Takve emisije (svemir-Zemlja) ne smiju da prevaziñu e.i.r.p. od +10 dBW u smjeru susjednog
satelita na geostacionarnoj satelitskoj orbiti. U opsegu 27.5-27.501 GHz takve emisije, svemirZemlja, neće prevazići vrijednost nivoa snage gustine fluksa koje su date u članu 21, Tabela 21-4
Pravilnika na površini Zemlje.
S5.539
Opseg 27.5-30 GHz može se koristiti za fiksnu satelitsku službu (Zemlja-svemir)
za obezbjeñivanje spojnih veza za radio-difuznu satelitsku službu.
S5.543
Opseg 29.95-30 GHz može se koristiti za veze svemir-svemir u satelitskoj službi
istraživanja Zemlje za telemetriju, trunking i svrhe kontrole na sekundrarnoj osnovi.
S5.544
U opsegu 31-31.3 GHz granice snage gustine fluksa su date u članu 21 Tabele 21-4
Pravilnika, i primjenjuju se na službu istraživanja svemira.
S5.547
Opsezi 31.8-33.4 GHz, 37-40 GHz, 40.5-43.5 GHz, 51.4-52.6 GHz, 55.78-59 GHz i 6466 GHz su dostupni za primjene za fiksne službe velike gustine (videti Rezolucije 75 (WRC2000) i 79 (WRC-2000)). Administracije treba da uzmu ovo u obzir kada razmatraju regulatorne
odredbe u vezi sa ovim opsezima. Zbog mogućnosti razvijanja primjena za fiksne službe velike
gustine u opsezima 39.5-40 GHz i 40.5-42 GHz (videti No. 5.516V Pravilnika), administracije
treba da uzmu u obzir mogućnosti ograničenja za primjene u fiksnoj službi velike gustine, na
odgovarajući način. (WRC-03)
219
S5.547 A
Administracije treba da urade praktična mjerenja potencijalnih smetnji izmeñu
stanica u fiksnoj službi i vazduhoplovnih stanica u radio-navigacionoj službi u opsegu 31.833.4 GHz, uzimajući u obzir operativne potrebe vazduhoplovnih radarskih sistema. (WRC – 2000).
S5.548
U projektovanju sistema za meñusatelitsku službu u opsegu 32.3-33 GHz, za radionavigacionu
službu u opsegu 32-33 GHz, i za službu istraživanja svemira (daleki svemir) u
opsegu 31.8-32.3 GHz, administracije će preduzeti sve neophodne mjere radi sprječavanja štetnih
smetnji izmeñu ovih službi, imajući u vidu bezbjednosne aspekte u radio-navigacionoj službi
(vidjeti Preporuku 707).
S 5.549 A
U opsegu 35.5-36 GHz, srednja gustina snage fluksa na površini Zemlje, stvorena od
bilo kog senzora na svemirskim letjelicama u službi istraživanja Zemlje (aktivno) ili službi
istraživanja svemira (aktivno), za bilo koji ugao veći od 0.8od sredine snopa neće prevazići –
73.3 dB(W/m2) u ovom opsegu. (WRC-03)
S5.551 H
Ekvivalentna gustina snage fluksa (e.p.f.d.) koja je proizvedena, u opsegu 42.5-43.5
GHz od svih svemirskih stanica u bilo kom ne-geostacionarnom satelitskom sistemu u fiksnoj
satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ili u radio-difuznoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) koja radi
u opsegu 42-42.5 GHz neće prevazilaziti sljedeće vrijednosti na mjestu radio-astronomskih
stanica za više od 2% vremena:
- -230 dB(W/m2) u 1 GHz i -246 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz opsega 42.5-43.5 GHz na
lokaciji bilo koje radio-astronomske stanice registrovane na pojedinačnom tanjirastom
teleskopu (single-dish teleskop); i
- -209 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz opsega 42.5-43.5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske
stanice registrovane kao vrlo duga osnovna linija interferometarske stanice.
Ove e.p.f.d. vrijednosti biće procijenjene koristeći metodologiju datu u Preporuci ITU-R S. 1586 i
preporučeni model antene sa maksimalnim dobitkom antene u radio-astronomskoj službi date u
Preporuci ITU-R RA.1631 i primjenjivaće se preko cijelog neba i za elevacione uglove veće od
minimalnog radnog ugla min radio-teleskopa (za koga će definisana vrijednost od 5biti usvojena
u nedostatku notifikovane informacije). Ove vrijednosti će se primjenjivati u bilo kojoj radio-astronomskoj stanici:
- koja je bila u funkciji prije kraja WRC-03 i koja će biti notifikovana u ITU prije 4.
januara 2004. godine; ili
- koja je bila notifikovana prije dana prijema kompletne informacije o koordinaciji ili
notifikaciji Apendiksa 4 za odgovarajuće svemirske stanice čija je upotreba ograničena.
Druge radio-astronomske stanice notifikovane poslije ovih datuma moraju tražiti ugovore sa
administracijama koje imaju ovlašćene svemirske stanice. Ograničenja u ovoj fusnoti mogu biti
prevaziñena na lokaciji radio-astronomske stanice bilo koje države čija se administracija složi. (WRC – 07)
220
S5.551I
Gustina snaga fluksa u opsegu 42.5-43.5 GHz proizvedena od bilo koje geostacionarne
svemirske stanice u fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), ili radio-difuznoj satelitskoj službi
(svemir-Zemlja) koja radi u opsegu 42-42.5 GHz, neće prevazići sljedeće vrijednosti na mjestu
bilo koje radio-astronomske stanice:
- -137 dB(W/m2) u 1 GHz i –153 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz u opsegu 42.5-43.5 GHz,
na mjestu bilo koje radio-astronomske stanice registrovane kao pojedinačni tanjirasti
teleskop (single-dish telescope); i
- -116 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz u opsegu 42.5-43.5 GHz na mjestu bilo koje radioastronomske
stanice registrovane kao vrlo duga osnovna linija interferometarske stanice
Ove vrijednosti će se primenjivati na lokaciji bilo koje radio-astronomske stanice:
- koja je bila u funkciji prije kraja WRC-03 i koja će biti notifikovana u ITU prije 4.
januara 2004. godine ili
- koja je bila notifikovana prije dana prijema kompletne informacije o koordinaciji ili
notofikaciji Apendiksa 4 za odgovarajuće svemirske stanice čija je upotreba ograničena.
Druge radio-astronomske stanice notifikovane poslije ovih datuma moraju tražiti ugovore sa
administracijama koje imaju ovlašćene svemirske stanice. Ograničenja u ovoj fusnoti mogu biti
prevaziñena na lokaciji radio-astronomske stanice bilo koje države čija se administracija složi.
(WRC-03)
S5.552
Namjena spektra za fiksnu satelitsku službu u opsezima 42.5-43.5 GHz i 47.250.2 GHz za emisiju Zemlja-svemir je veća nego u opsegu 37.5-39.5 GHz za emisije
svemir-Zemlja zbog smještaja spojnih veza za radio-difuzne satelite. Od Administracija se
zahtijeva da preduzmu sve praktične mjere da rezervišu opseg 47.2-49.2 GHz za spojne
veze za radio-difuznu satelitsku službu koja radi u opsegu 40.5-42.5 GHz.
S5.552 A
Namjena za fiksnu službu u opsezima 47.2-47.5 GHz i 47.9-48.2 GHz je predviñena
za korišćenje stanica na platformi na velikoj visini. Korišćenje opsega 47.2-47.5 GHz i 47.9-48.2
GHz podliježe primjeni odredbi koje su sadržane u Rezoluciji 122 (WRC -07).
S5.553
U opsezima 43.5-47 GHz i 66-71 GHz stanice u kopnenoj mobilnoj službi mogu
da rade tako da ne prouzrokuju štetne smetnje svemirskim radio-komunikacionim službama
kojima su ovi opsezi namijenjeni. (vidjeti No. 5.43 Pravilnika).
S5.554
U opsezima 43.5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191.8-200
GHz i 252-265 GHz, satelitske veze koje spajaju kopnene stanice u odreñenim fiksnim
tačkama su takoñe dozvoljene kada se koriste u vezi sa mobilnom satelitskom službom ili
radio-navigacionom satelitskom službom.
221
S5.554 A
Korišćenje opsega 47.5-47.9 GHz, 48.2-48.54 GHz i 49.44-50.2 GHz od strane
fiksne satelitske službe (svemir-Zemlja) je ograničeno na geostacionarne satelite. (WRC03)
S5.555
Dodatna namjena: 48.94-49.04 GHz, 97.88 – 98.08 GHz, 140.69 – 140.98 GHz, 145.45 – 145.75 GHz, 146.82 – 147.12 GHz,
250 – 251 GHz dhe 262.24 – 262.76 GHz je, takoñe, namijenjen radio-astronomskoj
službi na primarnoj osnovi.
S5.555 B
Gustina snage fluksa u opsegu 48.94-49.04 GHz proizvedena od bilo koje
geostacionarne svemirske stanice u fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) koja radi u opsezima
48.2-48.54 GHz i 49.44-50.20 GHz neće prevazići –151.8 dB(W/m2) u bilo kom opsegu širine
500 kHz na lokaciji bilo koje radio-astronomske stanice. (WRC-03)
S5.556
U opsezima 51.4-54.25 GHz, 58.2-59 GHz i 64-65 GHz, osmatranja u radioastronomskoj
službi mogu se vršiti na osnovu nacionalnih ugovora.
S5.556 A
Korišćenje opsega 54.25-56.9 GHz, 57-58.2 GHz i 59-59.3 GHz od strane
meñusatelitske službe je ograničeno na satelite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Pojedinačne
ulazne gustine snage fluksa na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje koju
proizvode stanice u meñusatelitskoj službi, za sve uslove i sve metode modulacije, neće prevazići
–147 dB(W/m2/100 MHz) za sve upadne uglove. (WRC-97)
S5.557 A
U opsegu 55.78-56.26 GHz radi zaštite stanice u službi istraživanja Zemlje satelitom
(pasivno), maksimalna gustina snage isporučena od predajnika prema anteni stanice fiksne službe
je ograničena na -26 dB(W/MHz). (WRC – 2000)
S5.558
U opsezima 55.78-58.2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122.25-123 GHz, 130-134
GHz, 167-174.8 GHz i 191.8-200 GHz stanice u vazduhoplovnoj mobilnoj službi mogu da
rade pod uslovom da ne prouzrokuju štetne smetnje meñusatelitskoj službi (vidjeti No. 5.43
Pravilnika).
S5.558 A
Korišćenje opsega 56.9-57 GHz od strane meñusatelitskih sistema je ograničeno na
veze izmeñu satelita u geostacionarnoj satelitskoj orbiti i emisije od ne-geostacionarnih satelita na
visokoj orbiti ka satelitima na niskoj orbiti. Za veze izmeñu satelita u geostacionarnoj satelitskoj orbiti, pojedinačne ulazne snage
gustine fluksa na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad
površine Zemlje, za sve uslove i sve metode modulacije, neće prevazići –147 dB(W/m2/100 MHz)
za sve upadne uglove. (WRC-97)
222
S5.559
U opsegu 59-64 GHz, radari na vazduhoplovima i radio-lokacijskoj službi mogu
da rade pod uslovom da ne prouzrokuju štetne smetnje meñusatelitskoj službi (vidjeti No.
5.43 Pravilnika).
S 5.561 A
Opseg 81-81.5 GHz je, takoñe, namijenjen za amaterske i satelitske amaterske službe
na sekundarnoj osnovi. (WRC-2000)
S5.562
Korišćenje opsega 94-94.1 GHz od strane službi istraživanja Zemlje satelitom (aktivno)
i istraživanja svemira (aktivno) je ograničeno na radare za osmatranje oblačnosti, na svemirskim
letjelicama. (WRC-97)
S5.562A
U opsezima 94-94.1 GHz i 130-134 GHz, emisije od svemirskih stanica službe
istraživanja Zemlje satelitom (aktivno) koje su usmjerene na glavni snop radio-astronomske
antene imaju mogućnost da oštete neke radio-astronomske prijemnike. Svemirske agencije koje
rukovode predajnicima i radio-astronomskim stanicama trebalo bi da zajedno planiraju operacije
kako bi izbjegli takve slučajeve najviše moguće. (WRC -2000)
S5.562 B
U opsezima 105-109.5 GHz, 111.8-114.25 GHz, 155.5-158.5 GHz i 217-226 GHz
korišćenje za ovu namjenu je ograničeno samo na svemirsku radio-astronomiju. (WRC – 2000)
S5.562C
Korišćenje opsega 116-122.25 GHz od strane meñusatelitske službe je ograničeno na
satelite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Pojedinačna ulazna snaga gustine fluksa proizvedena
od stanica meñusatelitske službe, za sve uslove i sve metode modulacije, za sve visine od 0 km do
1000 km, iznad površine Zemlje u blizini svih geostacionarnih orbitalnih pozicija zauzetih od
pasivnih senzora, neće prevazilaziti -148 dB (W/(m2MHz)) za sve upadne uglove. (WRC – 2000)
S5.562 E
Ova namjena za službu istraživanja Zemlje satelitom (aktivna) ograničena je na opseg 133.5-134 GHz. (WRC -2000).
S5.562F
U opsegu 155.5-158.5 GHz namjena za službe istraživanja Zemlje satelitom (pasivna)
i svemirskih operacija (pasivna) završiće se do 1. januara 2018. godine. (WRC – 2000)
5.562G
Datum stupanja na snagu namjene za fiksne i mobilne službe u opsegu 155.5-158.5
GHz biće 1. januar 2018. godine. (WRC – 2000)
223
S5.562H
Korišćenje opsega 174.8-182 GHz i 185-190 GHz od strane meñusatelitske službe je
ograničeno na satelite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Pojedinčna ulazna snaga gustine fluksa
koju proizvodi stanica u meñusatelitskoj službi, za sve uslove i za sve metode modulacije na svim
visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje i u blizini svih geostacionarnih orbitalnih
pozicija zauzetih od pasivnih senzora neće prevazići – 144 dB(W/(m2MHz)) za sve upadne
uglove. (WRC – 2000)
S5.563 A
U opsezima 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz, zemaljski
ureñaji za pasivno osmatranje atmosfere se lansiraju u atmosferu da bi pokazali atmosferski
sastav. (WRC – 2000)
S5.563 B
Opseg 237.9-238 GHz je, takoñe, namijenjen za službu istraživanja Zemlje satelitom
(aktivnu) i službu istraživanja svemira (aktivnu) samo za radare na svemirskim letjelicama za
osmatranje oblačnosti. (WRC – 2000).
224
Poglavlje 6:
Termini i Značenja po CEPT i ITU (objašnjenja za usluge radio komunikacija)
6.1
Uvod
6.1.1
Za cilj plana, termini koji slede treba da imaju dole navedeni definisani smisao. Meñutim ovi termini i značenja, ne se primenjuju
nužno za druge ciljeve. Identična značenja za one uključene u Aneks za Ustav ili Aneks za Konvenciju Meñunarodne Unije
Telekomunikacija (Ženeva 1992), su obelžene kao “(CS)” ili respektivno “(CV)”
Napomena 1: Ako u tekstu dole navedeni značenja,jedan termin je štampan u italic, to znači das am termin je definisan na ovo
Poglavlje.
Napomena 2: Definisani termini u drugim Uredbama Kosova (standardi), ne dovodi se u pitanje.
6.2
Sekcija I. Opšti termini
6.2.1
Administracija: Svaki department vlade ili služba, odgovorna za izvršenje preduzeti obaveza u Ustavu Meñunarodne Unije
Telekomunikacija, u Konvenciju Meñunarodne Unije Telekomunikacija i Administrativne Uredbe (CS 1002)
6.2.2
Telekomunikacije: Svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, korišćenjem
žičnih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema.
Radio: Opšti izraz koji se primjenjuje u vezi sa upotrebom radio talasa.
Radio talasi: Elektromagnetni talasi čija je frekvencija, prema dogovoru, niža od 3000 GHz, a koji se rasprostiru u prostoru bez
vještačkog voñenja.
Radio-komunikacije: Prenos telekomunikacionih signala elektromagnetnim talasima iz radio-frekvencijskog spektra koji se
slobodno prostiru kroz otvoreni prostor.
Terestrička radio-komunikacija: Svaka radio-komunikacija koja nije svemirska radio-komunikacija ili radio-astronomija.
Svemirska radio-komunikacija: Svaka radio-komunikacija ostvarena korišćenjem jedne ili više svemirskih stanica, ili jednog ili više
reflektujućih satelita ili drugih objekata u svemiru.
Radio-determinacija: Odreñivanje položaja, brzine i/ili drugih karakteristika nekog predmeta, ili dobijanje obavještenja koja se
odnose na ove parametre, pomoću osobina prostiranja radio talasa.
Radio-navigacija: Radio-determinacija upotrijebljena u svrhu navigacije, uključujući i upozorenja na prepreke.
Radio-lokacija: Radio-determinacija upotrijebljena u druge svrhe od svrhe radionavigacije.
Radio-astronomija: Astronomija zasnovana na prijemu radio talasa svemirskog porijekla.
Koordinisano univerzalno vrijeme (UTC): Vremenska skala, zasnovana na sekundi Meñunarodnog sistema jedinica (SI), kako je
definisana u ITU-R, prema Preporuci ITU-R TF.460-6. Za većinu praktičnih primjena vezanih za ovaj Plan namjene, UTC je brojno
jednako srednjem sunčevom vremenu primarnog meridijana (0o geografske dužine) ranije izražavanom kao GMT.
Industrijska, naučna i medicinska (ISM) primjena radio-frekvencijske energije: Rad ureñaja i aparata konstruisanih da lokalno
proizvode i koriste radiofrekvencijsku energiju za potrebe industrije, nauke, medicine, domaćinstva ili za slične potrebe, isključujući
primjenu u oblasti telekomunikacija.
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
225
6.3
Sekcija II. Specifični termini koji imaju veze sa upravljanjem frekvencija
6.3.1
Namjena (radio-frekvencijskog opsega): Upis datog radio-frekvencijskog opsega u Tabelu namjene radio-frekvencija u svrhu
njegove upotrebe od strane jedne ili više terestričkih ili svemirskih službi radio-komunikacija ili radio-astronomske službe pod
odreñenim uslovima. Ovaj se termin, takoñe, upotrebljava za odreñeni radio-frekvencijski opseg.
Raspodjela (radio-frekvencije ili radio-frekvencijskog kanala): Upisivanje
odreñenog frekvencijskog kanala u usaglašeni plan, usvojen na odgovarajući način, u cilju korišćenja od jedne ili više djelatnosti
za terestričku ili svemirsku radio službu pod odreñenim uslovima.
Dodjela (radio-frekvencije ili radio-frekvencijskog kanala): Dozvola koju izdaje nadležno regulatorno tijelo, kojom se odobrava
korišćenja radio-frekvencije ili radio-frekvencijskog kanala pod odreñenim uslovima.
6.3.2
6.3.3
6.4
Sekcija III. Radiokomunikacione Službe
6.4.1
Radio služba (u daljem tekstu služba): Služba koja podrazumijeva prenos, predaju i/ili prijem radio-talasa za odreñene potrebe
telekomunikacija. U ovom Planu namjene, ako nije drugačije naznačeno, svaka radio služba se odnosi na terestričke radiokomunikacije.
Fiksna služba: Radio služba izmeñu odreñenih fiksnih tačaka.
Fiksna satelitska služba: Radio služba izmeñu zemaljskih stanica koje se nalaze na odreñenim fiksnim tačkama kada se koristi
jedan ili više satelita. U izvjesnim slučajevima, ova služba obuhvata i veze izmeñu satelita, koje se takoñe mogu svrstati u
meñusatelitsku službu. Fiksna satelitska služba obuhvata, takoñe, spojne veze za druge svemirske radio službe.
Meñusatelitska služba: Radio služba koja obezbjeñuje veze izmeñu vještačkih satelita.
Služba operacija u svemiru: Radio služba čiji je zadatak da obezbijedi rad sa svemirskim letjelicama, za slučaj svemirskog
trakinga, svemirske telemetrije i svemirske telekomande. Ove funkcije biće obezbijeñene u okviru službe u kojoj rade svemirske
stanice.
Mobilna služba: Radio služba izmeñu mobilnih i kopnenih radio stanica ili izmeñu mobilnih radio stanica.
Mobilna satelitska služba: Radio služba izmeñu: mobilnih zemaljskih stanica I jedne ili više svemirskih stanica, ili izmeñu
svemirskih stanica upotrebljavanih u ovoj službi, ili izmeñu mobilnih zemaljskih stanica posredstvom jedne ili više svemirskih
stanica. Ova služba može takoñe obuhvatati i spojne veze koje su potrebne za njeno korišćenje.
Kopnena mobilna služba: Mobilna služba izmeñu baznih radio stanica i kopnenih mobilnih radio stanica, ili izmeñu kopnenih
mobilnih radio stanica.
Kopnena mobilna satelitska služba: Mobilna satelitska služba u kojoj se mobilne zemaljske stanice nalaze na kopnu.
Pomorska mobilna služba: Mobilna služba izmeñu obalnih radio stanica I brodskih radio stanica, ili izmeñu brodskih radio stanica,
ili izmeñu pridruženih radio stanica za unutrašnje brodske komunikacije. Radio stanice na objektima za spasavanje i stanice radiofarova za označavanje mjesta udesa mogu takoñe učestvovati u ovoj službi.
Pomorska mobilna satelitska služba: Mobilna satelitska služba u kojoj se mobilne
zemaljske stanice nalaze na brodu. Radio stanice na objektima za spasavanje I stanice radio-farova za označavanje mjesta
udesa mogu takoñe učestvovati u ovoj službi.
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
226
6.4.12
6.4.13
6.4.14
6.4.15
6.4.16
6.4.17
6.4.18
6.4.19
6.4.20
6.4.21
6.4.22
6.4.23
6.4.24
6.4.25
6.4.26
6.4.27
6.4.28
6.4.29
6.4.30
Služba lučkih operacija: Pomorska mobilna služba u luci ili u njenoj blizini, izmeñu obalnih radio stanica i brodskih radio stanica, ili
izmeñu brodskih radio stanica, u kojoj su poruke ograničene na one koje se odnose na manipulaciju, kretanje i sigurnost brodova,
a u slučaju opasnosti i na sigurnost osoba. Poruke koje imaju prirodu javne korespondenije su isključene iz ove službe.
Manevarska brodska služba: Sigurnosna služba u pomorskoj mobilnoj službi, osim u službi lučkih operacija, izmeñu obalnih i
brodskih radio stanica ili izmeñu brodskih radio stanica u kojoj su poruke ograničene na one koje se odnose na
manevar brodova. Poruke koje imaju prirodu javne korespondenije su isključene iz ove službe.
Vazduhoplovna mobilna služba: Mobilna služba izmeñu vazduhoplovnih radio stanica i avionskih radio stanica, ili izmeñu
avionskih radio stanica, u kojoj mogu učestvovati i radio stanice na sredstvima za spasavanje. Stanice radio-farova za
označavanje mjesta udesa mogu takoñe učestvovati u ovoj službi kada rade na frekvencijama odreñenim za bezbjednost i
opasnost.
Vazduhoplovna mobilna (R)* služba: Vazduhoplovna mobilna služba odreñena za komunikacije koje se odnose na sigurnost i
regularnost leta, prvenstveno duž nacionalnih ili internacionalnih civilnih vazdušnih puteva.
Vazduhoplovna mobilna (OR)** služba: Vazduhoplovna mobilna služba predviñena za komunikacije prvenstveno van nacionalnih
ili internacionalnih civilnih vazdušnih puteva, uključujući i komunikacije koje se odnose na koordinaciju leta.
Vazduhoplovna mobilna satelitska služba: Mobilna satelitska služba u kojoj se mobilne zemaljske stanice nalaze na avionu. Radio
stanice na sredstvima za spasavanje i stanice radio-farova za označavanje mjesta udesa mogu takoñe učestvovati u ovoj službi.
Vazduhoplovna mobilna satelitska (R)* služba: Vazduhoplovna mobilna satelitska služba odreñena za komunikacije koje se
odnose na sigurnost i regularnost leta, prvenstveno duž nacionalnih ili internacionalnih civilnih vazdušnih linija.
Vazduhoplovna mobilna satelitska (OR)** služba: Vazduhoplovna mobilna satelitska služba predviñena za komunikacije
prvenstveno van nacionalnih ili internacionalnih civilnih vazdušnih linija, uključujući i komunikacije koje se odnose na koordinaciju
leta.
Radio-difuzna služba: Radio služba čije su emisije namijenjene za neposredni prijem od strane najšire javnosti. Ova služba može
obuhvatati prenos zvuka, televizijski prenos ili druge vrste prenosa.
Radio-difuzna satelitska služba: Radio služba u kojoj su signali, emitovani ili reemitovani sa svemirskih stanica, namjenjeni za
neposredni prijem od strane najšire javnosti. U radio-difuznoj satelitskoj službi, izraz "direktni prijem" odnosi se kako na
"individualni" tako i na "zajednički" prijem.
Radio-determinacijska služba: Radio služba u svrhu radio-determinacije.
Radio-determinacijska satelitska služba: Radio služba u svrhu radio-determinacije koja uključuje upotrebu jedne ili više svemirskih
stanica. Ova služba može takoñe obuhvatati spojne veze potrebne za njen vlastiti rad.
Radio-navigacijska služba: Radio-determinacijska služba u svrhu radionavigacije.
Radio-navigacijska satelitska služba: Radio-determinacijska satelitska služba korišćena u svrhu radio-navigacije. Ova služba
može takoñe obuhvatati spojne veze potrebne za njen rad.
Pomorska radio-navigaciona služba: Radio-navigacijska služba namjenjena za dobrobit i za sigurno funkcionisanje brodova.
Pomorska radio-navigaciona satelitska služba: Radio-navigacijska satelitska služba u kojoj se zemaljske stanice nalaze na
brodovima.
Vazduhoplovna radio-navigaciona služba: Radio-navigacijska služba namijenjena za dobrobit i za sigurno funkcionisanje aviona.
Vazduhoplovna radio-navigaciona satelitska služba: Radio-navigacijska satelitska služba u kojoj se zemaljske stanice nalaze na
avionima.
Radio-lokacijska služba: Radio-determinacijska služba u svrhu radio-lokacije.
227
6.4.31
6.4.32
6.4.33
6.4.34
6.4.35
6.4.36
6.4.37
6.4.38
6,4.39
6.4.40
6.4.41
6.4.42
Radiolokacijska satelitska služba: Radio-determinacijska satelitska služba koja se koristi u svrhu radio-lokacije. Ova služba može
takoñe obuhvatati spojne veze za njen rad.
Služba meteorološke pomoći: Radio služba koja se koristi za meteorološka I hidrološka osmatranja i istraživanja.
Satelitska služba istraživanja Zemlje: Radio služba izmeñu zemaljskih stanica I jedne ili više svemirskih stanica, koja može
obuhvatati i veze izmeñu svemirskih stanica:
- u kojoj se informacije koje se odnose na karakteristike Zemlje i njenih prirodnih pojava, uključujući i podatke koji se odnose na
stanje okoline,dobijaju pomoću aktivnih senzora ili pasivnih senzora na ZemljiniM satelitima;
- u kojoj se takve informacije sakupljaju pomoću avionskih platformi ili platformi na Zemlji;
- u kojoj se takve informacije mogu distribuirati zemaljskim stanicama u odgovarajućem sistemu;
- u kojoj se može nalaziti i veza izmeñu platformi.
Ova služba može takoñe obuhvatati spojne veze potrebne za njen rad.
Meteorološka satelitska služba: Satelitska služba istraživanja Zemlje za meteorološke potrebe;
Služba etalona frekvencije i signala tačnog vremena: Radio služba za naučne i/ili tehničke i druge svrhe, kojom se obezbjeñuje
prenos odreñenih frekvencija, vremenskih signala sa utvrñenom visokom tačnošću, koja je namijenjena opštem prijemu.
Satelitska služba etalona frekvencije i signala tačnog vremena: Radio služba u kojoj se svemirske stanice na satelitima koriste u
iste svrhe kao kod službe etalona frekvencije i signala tačnog vremena. Ova služba može takoñe obuhvatati spojne
veze potrebne za njen rad.
Služba istraživanja svemira: Radio služba u kojoj se svemirski brod ili drugi predmet u svemiru koristi u naučno-istraživačke ili
tehnološko-istraživačke svrhe.
Amaterska služba: Radio služba u svrhu ličnog usavršavanja, meñusobnih komunikacija i tehničkih ispitivanja koje obavljaju
radioamateri, tj. Propisno ovlašćene osobe koje se zanimaju za radio-tehniku isključivo iz ličnih ciljeva I bez materijalne koristi.
Amaterska satelitska služba: Radio služba koja koristi svemirske stanice na Zemljinim satelitima za iste svrhe kao što su svrhe
amaterske službe.
Radio-astronomska služba: Služba koja se odnosi na korišćenje radio-astronomije.
Služba bezbijednosti: Svaka radio služba korišćena stalno ili povremeno za čuvanje sigurnosti ljudskih života ili imovine.
Specijalna služba: Radio služba koja nije na drugi način definisana u ovom članu,
a koja se obavlja isključivo za specifične potrebe i nije otvorena za javnu korespondenciju.
(R): Route – smer (hodnik) (OR): off –route –van smera (van hodnika).
228
Poglavlje 7:
ECC/DEC/(08)08
ECC/DEC/(08)05
ECC/DEC/(08)01
ECC/DEC/(07)05
ECC/DEC/(07)04
ECC/DEC/(07)02
ECC/DEC/(07)01
ECC/DEC/(06)13
ECC/DEC/(06)12
ECC/DEC/(06)10
ECC/DEC/(06)09
ECC/DEC/(06)08
ECC/DEC/(06)07
ECC/DEC/(06)06
ECC/DEC/(06)05
ECC/DEC/(06)04
Značajne Odluke i Preporuke CEPT/ECC
Odluka ECC 31 Oktobra 2008 za usaglašenu upotrebu sistema GSM u bord brodova o
frekvencijskim opsegima 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz
Odlika ECC 27 Juna 2008 za usaglašenu opsega frekvencija za implementaciju javne digitalne zaštite
i aplikaciju radija za pomoč u katastrofima (PPDR) u opsegima sa širenjem 380-470 MHz.
Odluka ECC 4 Marta 2008, za usaglašenu upotrebu 5875-5925 MHz frekvencojskog opsega za
Intelegentan Sistem Transporta (ITS)
Odluka ECC 21 Decembra 2007 za isklučivanje od individualne license i mobilni zemaljski satelitski
terminal, koje deluju na mobilnu satelitsku službu, definisanje na frekvencijsko širenje 1-3 GHz.
Odluka ECC datuma/mesec 2007, za Slobodan promet i upotrebu satelitski zemaljski mobilni terminal,
koji deluju u mobilnoj satelitskoj službi, definisanje u širenje frekvencija 1-3 GHz.
Odluka ECC 30 Marta o dostupnosti frekvemncijski opsega ižmeñu 3400 – 3800 MHz za
uslagašavanje i implementaciju broadband sistema sa wireless pristupo (bez žica) (BWA)
Odluka ECC 30 Marta 2007 oko izgrade opreme i analitički materijala (BMA) koristeči tehnologiju
UWB u dole nevedeni opseg 8.0 GHz.
Odluka ECC 1 Decembra 2006 za imenovanje frekvencija 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710 – 1785
MHz i 1805 – 1880 MHz, za zemaljske sisteme IMT-2000/UMTS
Odluka ECC 1 Decembra 2006 za usaglašenje uslova za opremu koje koriste tehnologiju Ultra Wide
Band (UWB) sa funkcijom niskog ciklusa (LDC) u frekvencijski opsge 3.4 – 4.8 GHz.
Odluka ECC 1 Decembra 2006 za tranzicionalne sporazume za fiksne službe i taktički radio sistema
sa pojačanjem u opseg 1980 – 2010 MHz i 2170 2200 MHz, da bi pomogao u usaglašenu
predstavljenje i razvoj sistema u satelitskim mobilnim službama, uključujuči one suplementarne od
Dodatne Zemalske Komponente.
Odluka ECC 1 Decembra 2006 o definisanju opsega 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz, za upotrebu
od sistema na mobilne satelitske službe (MMS), uključujuči one suplementarne od Dodatne Zemalske
Komponente (CGC)
Odluka ECC 1 Decembra 2006 o upotrebi sonde zidni i zemaljski radara sistema i slika (GPR/WPR)
Odluka ECC 1 Decembra 2006 za usaglašenje i koriščenje vazdušnog sistema GSM na
frekvencijskim opsegima 1710 -1885 i 1805-1880 MHz (uključujuču tehničke anekse od WGSE)
Odluka 7 Jula 2006 o dostupnosti frekvencijski opsega u predstavljenju uski mobilni zemaljski digitalni
opsega PMR/PAMR u opsegima 80 MHz, 160 MHz i 400 MHz.
Odluka 7 Jula 2006 o usaglašavanju frekvencijskog opsega da se definisaju za operacije vazduh –
zemlja -vazduh (AGA) Mobilnog Digitalnog Zemaljskog Sistema, za hitne službe
Odluka ECC 24 Marta 2006 o usaglašavanju uslova za opreme koje koriste tehnologiju UWB, u pod229
ECC/DEC/(06)03
ECC/DEC/(06)02
ECC/DEC/(06)01
ECC/DEC/(05)12
ECC/DEC/(05)11
ECC/DEC/(05)10
ECC/DEC/(05)09
ECC/DEC/(05)08
ECC/DEC/(05)05
ECC/DEC/(05)02
ECC/DEC/(05)01
ECC/DEC/(04)10
ECC/DEC/(04)09
ECC/DEC/(04)08
ECC/DEC/(04)06
ECC/DEC/(04)03
opsegima 10.6 GHz
Odluka ECC 24 Marta 2006 za isklučenje od individualne licence i terminalni satelita sa e.i.p.r visokim
(HEST) sa e.i.p.r. iznad 34 dBW koji deluju unutar frekvencijski opsega 10.70 -12.75 GHz ili 19.70 –
20.20 GHz, od svemir na zemlju i 14.00 – 14.25 GHz ili 29.50 – 30.00 GHz zemlja – svemir.
Odluka ECC 24 Marta 2006 za isklučenje od individualne licence i terminalni satelita sa e.i.p.r visokim
e.i.p.r nizak (LEST) koji deluju unutar frekvencijski opsega 10.70 – 12.75GHz ili 19.70 – 20.20 GHz od
svemir na zemlju i 14.00 – 14.25 GHz ili 29.50 – 30.00 GHz zemlja - svemir
Odluka ECC 24 Marta 2006 za usaglašavanje upotrebe zemaljskog spectra IMT – 2000/UMTS,
sisteme koji deluju unutar frekvencijskog opsega 1900-1980 MHz, 2010 -2025 MHz i 2010 – 2170
MHz
Odluka ECC 28 10.2005 za usglašavanje frekvencija,tehnički karakteristika, isključenje od
individualne licenciranje i slobodne nošenja i koriščenja digitalni aplikacija PMR 446, koje deluju u
frekvencijski opseg 446.1 – 446.2 MHz
Odluka ECC 24 Juna 2005 o slobodnoj kretanju i koriščenju zemaljski stanica aviona (AES) u
frekvencijskim opsegima14-14.5 GHz (zemlja - svemir), 10.7-11.7 GHz (svemir -zemlja) i 12.5 -12.75
GHz (svemir - zemlja).
Odluka ECC 24 Juna 2005 o slobodnoj kretanju i koriščenju zemaljski stanica u bord brodova koji
deluju u fisknu mrežu satelitske službe u frekvencijski opseg 14-14.5 GHz (zemlja -svemir), 10.7-11.7
GHz (svemir -zemlja) dhe 12.5 -12.75 GHz (svemir - zemlja).
Odluka ECC 24 Juna 2005 o slobodnoj kretanju i koriščenju zemaljski stanica u bord brodova koji
deluju u fisknu mrežu satelitske službe u frekvencijski opseg 5 925 – 6 425 MHz (zemlja - svemir) i 3
700 – 4 200 MHz (svemir - zemlja)
Odluka ECC 24 Juna 2005 za dostupnost frekvencijski opsega z aplikacije sa visokom gustinom u
satelitskim fiksnim službama (svemir-zemlja i zemlja –svemir)
Odluka ECC 18 Marta 2005 za usaglašanje i koriščenje spektra za sisteme IMT-2000/UMTS koji
deluju unutar opsega 2500 – 2690 MHz
Odluka ECC 18 Marta 2005, za upotrebu frekvencijskog opsega 169.4 – 169.8125 MHz
Odluka ECC 18 Marta 2005, za upotrebu opsega 27.5-29.5 GHz, od fiksne službe zemaljski stanica
ne koordinirane u fiksnim satelitskim službama (zemlja – svemir)
Odluka ECC 12 Decembra 2004 o frekvencijskim opsegima koji se definisaju za privremeno
predstavlejenje radara sa sopstvenim kretanjem sa kratkom širenjem.
Odluka ECC 12 Decembra 2004 o definisanju frekvencija 1518 – 1525 MHz i 1670 – 1675 MHz za
mobilne satelitske službe
Odluka ECC 9 Jula 2004 o usaglašenom koriščenju frekvencijski opsega za implemenataciju sistema
sa bez žični pristup (wireless), uključujuči mreže radija u lokalnim regionima (WAS/RLANs)
Odluka ECC 19 Marta 2004 o dostupnosti frekvencijski opsega za predstavljenje šireg mobilnog
zemaljskog digitalnog opsega PMR/PAMR u opsegima 400 MHz i 800/900 MHz.
Odluka ECC 19 Marta 2004 frekvencijski opseg 77-81 GHz da se definiše za upotrebu radara sa
sopsvenim kretanjem sa kratkom širenjem
230
ECC/DEC/(04)02
ECC/DEC/(03)02
ECC/DEC/(02)11
ECC/DEC/(02)10
ECC/DEC/(02)09
ECC/DEC/(02)08
ECC/DEC/(02)06
ECC/DEC/(02)05
ECC/DEC/(02)04
ECC/DEC/(02)01
ERC/DEC/(01)19
ERC/DEC/(01)17
ERC/DEC/(01)16
ERC/DEC/(01)12
ERC/DEC/(01)11
Odluka ECC 19 Marta 2004 usaglašeni frekvencija, tehničke frekvencije i isključenje od individualne
licence oprema ne specifične sa ktarkom širenjem u frekvencijski opseg 433.050 – 434.790 MHz,
isključujuči audio aplikacije i glasa.
Odluka ECC 17 Octobra 2003, o definisanje frekvencijskog opsega 1479.5 -1492 MHz za koriščenje
sistema digitalni satelitski audio transmisija
Odluka ECC 15 Novembra 2002 o isključenju od individualni lecenca korisnika satelitskoh terminal koji
deluju unutar frekvencijskog opsega 1525 – 1559 MHz svemir – zemlja i 1626-1660.5 MHz zemlja –
svemir, za zemaljske mobilne aplikacije.
Odluka ECC 15 Novembra 2002 o isključenju od individualni lecenca od GSM – R, mobilni terminal
koji deluju unutar frekvencijski opsega 876 – 880 MHz i 921 – 925 MHz, za železničke svrhe
Odluka ECC 15 Novembra 2002 o prometu i koriščenju korisnika satelitski terminal koju deluju u
frekvencijski opseg 876 – 880 MHz i 921 – 925 MHz, za železničke svrhe u državama članica CEPT,
povečanjem polja aplikacije ERC/DEC/(95) 01
Odluka ECC 15 Novembra 2002 o slobodnom prometu i koriščenje satelitski terminal koji deluju u
frekvencijski opseg 525-1559 MHz svemir- zemlja 1626.5 – 1660.5 MHz zemlja -svemir, u državama
članica CEPT, povečanjem polja aplikacije ERC/DEC/(95) 01
Odluka ECC 15 Novembra 2002, za definisanje frekvencijskog opsega 2500 – 2690 MHz za
UMTS/IMT - 2000
Odluka ECC 5 Jula 2002 za definisanje i dostupnost frekvencijskog opsega za železničke svrhe u
opsegima 876 – 880 i 921 -925 MHz.
Odluka ECC 15 Novembra 2002, za upotrebu opsega 40.5 – 42.5 GHz od zemaljski sistema (fiskne i
službe emitovanja) i ne koordirane zemaljske stanice u satelitskoj fiksnoj službi i satelitsku službu za
emitovanje (svemir-zemlja)
Odluka ECC 15 Novembra 2002, za frekvencijske opsegi koji če se definisati za koordiniranu
predstavljenje drumskog transporta i Telematičkog Saobračajnog Sistema
Odluka ERC 12 Marta 2001 o usaglašavanju frekvencijski opsega koji če se definisati za Operacije na
Direktan Način (DMO) digitalnog mobilnog zemaljskog sistema za hitne službe.
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence opreme sa kratkom širenjem koriščene za aktivne medicinske implante sa ultra
niskom snagom koje deluju u frekvencijski opseg 402 – 405 MHz
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence opreme sa kratkom širenjem koriščene za induktivne operacije koje deluju u
frekvencijski opseg 26.957 – 27.283 MHz
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence opreme sa kratkom širenjem koriščene za kontrolu modela, koje deluju u
frekvencijski opseg 40.665, 40.675, 40.685 dhe 40.695 MHz
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence opreme sa kratkom širenjem koriščene za kontrolu letečeg modela, koje deluju
231
ERC/DEC/(01)10
ERC/DEC/(01)08
ERC/DEC/(01)07
ERC/DEC/(01)03
ERC/DEC/(01)02
ERC/DEC/(00)07
ERC/DEC/(00)08
ERC/DEC/(00)02
ERC/DEC/(99)17
ERC/DEC/(99)15
ERC/DEC/(99)06
ERC/DEC/(98)25
ERC/DEC/(98)11
ERC/DEC/(97)05
ERC/DEC/(97)03
u frekvencijski opseg 34.995–35.225 MHz
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence opreme sa kratkom širenjem koriščene za kontrolu modela, koje deluju u
frekvencijski opseg 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 i 27.195 MHz
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence opreme sa kratkom širenjem koriščene za otkriče kretanja i alarma koji deluju
na frekvencijski opseg 2400 – 2483.5 MHz
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence opreme sa kratkom širenjem koriščene za mreže lokalni radija (RLANs) koje
deluju na frekvencijski opseg 2400 – 2483.5 MHz
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence ne specifični oprema sa kratkom širenjem koje deluju u frekvencisjki opseg
40.660 – 40.700 MHz
Odluka ERC 12 Marta 2001, o usaglašavanju frekvencijski opsega, tehnički karakteristika i isklučenja
od individualni licence ne specifični oprema sa kratkom širenjem koje deluju u frekvencisjki opseg
26.957–27.283 MHz
Odluka ERC 19 Octobra 2000, za upotrebu opsega 10.7 – 12.5 GHz od fiksni službi i zemaljske
stanice fiksni satelitski službi (svenir – zemlja)
Odluka ERC 19 Octobra 2000, za upotrebu opsega 10.7 – 12.5 GHz od fiksni službi i zemaljski
stanica satelita za emitovanje i satelitski fiksni službi.
Odluka ERC 19 Octobra 2000, za upotrebu opsega 37.5 –40.5 GHz od fiksni službi i zemaljske
stanice fiksni satelitski službi (svenir – zemlja)
Odluka ERC 1 Juna 1999, za automatsku identifikaciju i system kanala posmatranja (AIS) u morskim
opsegima VHF
Odluka ERC 1 Juna 1999, o definisanju usaglašenih frekvencijski opsega 40.5 në 43.5 GHz za
predstavljenje Multimedialnog Sistema bez Ćica (wireless) (MWS), uključujuči Sistem Video
Distribucije sa Mnogo bodova (MVDS)
Odluka ERC 1 Juna 1999, o usaglašenom predstavljenju sistema ličnog satelitskog komunikacije,koji
deluju u opseg ispod 1 GHz (S–PCS<1GHz)
Odluka ERC 23 Novembra 1998, o usaglašenom frekvencijski opseg koji če se definisati za PMR 446
Odluka ERC 23 Novembra 1998, o usaglašenom frekvencijski opseg koji če se definisati za CEPT PR
27, radio oprema i o implementaciju tehnički standard za ovu opremu
Odluka ERC 30 Juna 1997, o slobodnoj kretanju, koriščenje i licenciranje zemaljski mobilni stanica
službe ličnog satelitskog komunikacije (S-PCS) koje deluju unutar opsega 1610-1626.5 MHz, 2483.5
– 2500 MHz, 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz unutar CEPT
Odluka ERC 30 Juna 1997, o usaglašenu koriščenju spectra za službe ličnog satelitskog
komunikacije (S-PCS) koji deluju unutar opsega 1610–1626.5 MHz, 2483.5–2500 MHz, 1980–2010
MHz i 2170–2200 MHz
232
ERC/DEC/(97)02
ERC/DEC/(96)04
ERC/DEC/(96)02
ERC/DEC/(96)01
ERC/DEC/(94)03
ERC/DEC/(94)01
ECC/REC/(08)04
ECC/REC/(08)02
ECC/REC/(08)01
ECC/REC/(06)05
ECC/REC/(06)04
ECC/REC/(05)08
ECC/REC/(05)07
ECC/REC/(05)05
ECC/REC/(05)02
ECC/REC/(04)06
ECC/REC/(04)05
ECC/REC/(03)03
ECC/REC/(02)09
ECC/REC/(02)06
ECC/REC/(02)02
ECC/REC/(01)04
Odluka ERC 30 Juna 1997, o širenim frekvencijskim opsegima koji se koriste za ssistem GSM
digitalne komunikacije u Celoj Evropi
Odluka ERC 7 Marta 1996, o frekvencijskim opsegima za predstavljenje Trans Evropskog Radio
Sistema (TETRA)
Odluka ERC 7 Marta 1996, o usaglašanju frekvencijski opsega koji če biti definisani za radio opremu
CEPT PR 27, i za implementaciju tehnički standard ove opreme
Odluka ERC 7 Marta 1996, o usaglašanju frekvencijski opsega koji če biti definisani za predstavljenje
Digitalnog Mobilnog Zemaljskog Sistema, za hitne službe
Odluka ERC 24 Octobra 1994 o frekvencijskom opsegu koji če biti definisan za koordinirano
predstavljenje digitalnog sistema digitalne Evropske komunikacije – bez kable
Odluka ERC 24 Octobra 1994, o frekvencijskom opsegu koji če biti definisan za koordinirano
predstavljenje digitalnog sistema komunikacija GSM, u celoj - Evropi
Identifikacija frekvencijski opsega za implementaciju radio aplikacija Broad Bbenda za pomoć u
katastrofama u frekvenciskoj širenje 5 GHz
Planiranje frekvencija i koordinacija frekvencija za GSM 900 (uključujuči E-GSM) / UMTS 900, GSm
1800/UMTS 1800 u mobilni zemaljski sistem
Upotreba opsega 5855-5875 MHz za Sistem Intelegentnog Transporta (ITS)
Odredbe informisanja o progresu implementacije mobilnog satelitskog sistema koji su kandidati za
upotrebu frekvencijski opsega 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz MSS
Upotreba opsega 5725-5875 MHz za fiksni broadband za pristup bez ćica (wireless) (BFWA)
Planiranje frekvencija i koordinacija frekvencija za sistem GSM 900, GSM 1800, E-GSM i GSM-R
Sporazumi za kanale radio frekvencija za fiksne sisteme u opsegima 71–76 GHz i 81–86 GHz
Rani pristup za amatorske službe u opseg 7100–7200 kHz
Upotreba 64–66 GHz frekvencijskog opsega za fiksne službe
Uputstva za definisanje u bloku za fiksne sisteme bez žica (wireless) u opsegima 31.8–33.4 GHz
Uputsva preporučene za smeštaj i definisanje fiksni bez žica (wireless) sistema sa mnogim bodovima,
u frekvencijskim opsegima 3.4–3.6 i 3.6–3.8 GHz
Merse za osiguravanje budučeg koriščenja UMTS/IMT – 2000 zemaljski u širenju 2.5 GHz, u pogledu
satelitskog sistema za emitovanje
Zaštita aeronautički radionavigacione službe u opseg 2700 – 2900 MHz od mešanja koje se uzrokuju
od delovanja digitalni kamera bez žice.
Regulisanje kanala za službe digitalne fiksnog sistema koji deluju u frekvencijsku širenje 7125-8500
MHz
Regulisanje kanala za službe digitalne fiksnog sistema (tačka na tački i tačka na mnoge tački) koji
deluju u frekvencijski opseg 31–31.3 GHz
Upuststva preporučene za smeštanje i definisanje wireless (bez žica) multimedijskog sistema (MWS)
u frekvencijski opseg 40.5–43.5 GHz
233
ERC/REC/(01)03
ERC/REC/(01)02
ERC/REC/(01)01
ERC/REC/(00)05
ERC/REC/(00)04
CEPT/ERC/REC
12–02
CEPT/ERC/REC
12–03
CEPT/ERC/REC
12–05
CEPT/ERC/REC
12–06
CEPT/ERC/REC
12–07
CEPT/ERC/REC
12–08
CEPT/ERC/REC
12–09
CEPT/ERC/REC
12–10
CEPT/ERC/REC
12–11
CEPT/ERC/REC
12–12
CEPT/ERC/REC
13–03
CEPT/ERC/REC
13–04
CEPT/ERC/REC
14–01
CEPT/ERC/REC
14–02
CEPT/ERC/REC
14–03
Upotreba delova opsega 27.5–29.5 GHz za fiksni wireless pristup (bez žica) (FWA)
Regulisanje kanala za službe digitalne fiksnog sistema koji deluju na frekvencijski opseg 31.8–33.4
GHz
Sistemi granične koordinacije UMTS/IMT–2000
Upotreba delova opsega 24.5–26.5 GHz za fiksni wireless pristup (bez žica)
Usaglašene frekvencije i slobodan promet, kao i upotreba za aplikacije za razaranje meteora
Usaglašene regulisanje kanala radio frekvencija za analog fiskne i digitalne zemaljske sisteme koje
deluju u opseg 12.75 GHz u 13.25 GHz
Usaglašene regulisanje kanala radio frekvencija za analog fiskne i digitalne zemaljske sisteme koje
deluju u opseg 17.7 GHz u 19.7 GHz
Usaglašene regulisanje kanala radio frekvencija za analog fiskne i digitalne zemaljske sisteme koje
deluju u opseg 10.0 GHz u10.68 GHz
Usaglašene regulisanje kanala radio frekvencija za analog fiskne i digitalne zemaljske sisteme koje
deluju u opseg 10.7 GHz u 11.7 GHz
Usaglašene regulisanje kanala radio frekvencija za analog fiskne i digitalne zemaljske sisteme koje
deluju u opseg 15.23 GHz u 15.35 GHz
Usaglašene regulisanje kanala radio frekvencija i definisanje u bloku, za sisteme sa niskim
kapcitetom, prosečnom, i visokim, u opseg 3600 MHz u 4200 MHz
Usaglašene regulisanje kanala radio frekvencija za sisteme fiksne službe 57.0 në 59.0 GHz, koja ne
zahteva planiranje frekvencija
Usaglašene regulacije kanala radio frekvencija za digitalne sisteme koji deluju u opsegima 48.5 GHz
u 50.2 GHz
Regulisanje kanala radio frekvencija za system fiksne službe koje deluju u opseg 51.4–52.6 GHz
Regulisanje kanala radio frekvencija za system fiksne službe koje deluju u opseg 55.78–57.0 GHz
Upotreba opsega 14.0 – 14.5 GHz za terminale sa veoma malim rupama (VSAT) i satellite za
kolekciju vesti (SNG)
Frekvencijski opsegi za fiksni pristup ebez žica (wireless) u frekvencojsko širenje izmeñu 3 i 29.5 GHz
Regulisanje kanala radio frekvencija za analoge sa visokim kapacitetom i sisteme radio pojačanja –
digitalne koje deluju u opseg 5925 MHz – 6425 MHz
Regulisanje kanala radio frekvencija za analoge sa prosečnim i visokim kapacitetom ili kapacitete
visoki pojačani sistema radio – digitalne, koje deluju u opseg 6425 MHz – 7125 MHz
Usaglašene regulacije kanala radio frekvencija i definisanje u bloku za sisteme sa niskim i prosečnim
kapacitetom u opseg 3400 MHz u 3600 MHz
234
CEPT/ERC/REC
25–10
CEPT/ERC/REC
62–01
CEPT/ERC/REC
62–02
CEPT/ERC/REC
70–03
T/R 02–02
T/R 12–01
T/R 13–01
T/R 13–02
T/R 20-09
T/R 22–06
T/R 25–08
T/R 25–09
T/R 32–02
Širenje frekvencija za upotrebu privremenih zemaljski audio i video veza SAP/SAB (uključujiči
ENG/OB)
Upotreba opsega 135.7–137.8 kHz odamaterski službi
Usaglañeni frekvencijski opsegi za vazdušne telemetrične aplikacije, civilne i vojne
U pogledu upotreba opreme sa kratkim širenjem (SRD)
Usaglašeni frekvencijski opsegi za hitne službe
Usaglašene regulacije kanala radio frekvencija za digitalne analog i zemaljske fiksne sisteme koje
deluju u opseg 37 GHz–39.5 GHz
Regulisanje kanala za fiksne službe i širenju 1–3 GHz
Regulisanje kanala za fiksne službe i širenju 22.0–29.5 GHz
PR 27 radio opreme koje imaju cilj da pruže radio komunikaciju sa glasom i kratkom širenjem u opseg
27 MHz
Usaglašeni opsegi za radio frekvencije za visoku performansu u mrežama lokalni Evropski radija
(HIPERLAN) u frekvencijskim opsegima 5 GHz i 17 GHz
T/R 25-08 kriterijumi planiranja i koordinacija frekvencija u zemaljsku mobilnoj službi u širenje od 29.7
– 921 MHz
Definisanje frekvencija u opseg 900 MHz za železničke svrhe
Frekvencije koje če biti koriščene od stanica komunikacija u bordu.
235
Poglavlje 8:
Evropski Standardi prema dokumentima ETSI
EN 300 065
Telegrafska oprema sa direktnom pritiskom u uskom opsegu za primanje meterološki informacija ili navigacioni (NAVTEX)
EN 300 066
Bezplatno krstarenje morski satelita u hitnim pozicijama pokazajuči radio svetionika
EN 300 086
Mobilna zemaljska služba: radio oprema sa jednim konektorom RF, unutrašnjim ili spolnjim, koji ima kao cilj analog govore
EN 300 113
Mobilna zemaljska služba: radio oprema koje imaju kao cilj emitovanje podataka ( i govora) i koji imaju jedan konektor
antene
EN 300 135
Radio oprema sa moduliranim ugao grañanskog opsega (CEPT PR 27 Radio Oprema)
EN 300 152
Morske hitne pozicije koje pokazuju radio svetionik (EPIRBs) koji ima za cilj upotrebu frekvencija 121.5Mhz ili frekvencija
121.5 i 243 MHz, za domačinstvo.
EN 300 162
Radiotelefonski transmitera i primaoce za mobilne morkse službe koje deluju u opsegima VHF
EN 300 219
Zemaljske mobilne službe: radio oprema koje emetuju signal da bi inicirali jedan specifičan odgovor u reciver – prijemnik.
EN 300 220
SRD radio oprema koje če se upotrebiti u frekvencijske širenje 25 do 1 000 MHz, sa nivo snage koja do 500 mW
EN 300 224
Elektromagnetički kompatabilitet i pitanja radio spektra (ERM), služba pejñera u zemlji
EN 300 296
Mobilna zemaljska služba: Radio oprema koje koriste integralne antene koje imaju sa ciljem analog govore
EN 300 328
Sistemi prenosa sa širom opsegom: oprema za prenos podataka koje deluju u opseg 2.4 GHz ISM i koje upotrebe tehniku
modulacije šireg spektra
EN 300 330
SRD radio oprema sa frekvencijskom širenjem 9 kHz u 25 MHz i induktivni sistem u frekvencijsku širenjem 9 kHz u 30 MHz
EN 300 341
Mobilna zemaljska služba (RP 02), radio oprema koje koristte jednu integralnu antenu koja emetuje signa da bi inicirao
jedan specifičan odgovor u resiveru – prijemniku.
EN 300 373
Mobilski mosrski Transmiteri i resiveri, za upotrebu u opsegima MF i HF
EN 300 390
Mobilna zemaljska služba: radio oprema koje imaju sa ciljem emitovanje podataka ( i govora) i upotrebu jedne integralne
antene
236
EN 300 392
Zemaljske radio (TETRA), sa glasom plus podatke
EN 300 401
Sistemi radio emitovanja, digitalne audio emitovanje (DAB) u mobilnim, portabl i fiksne resivere.
EN 300 422
Mikrofoni bez žica (wireless) u frekvencijsko širenje 25 MHz u 3 GHz
EN 300 433
Mobilna zemaljska služba: dvo strani opseg (DSB) i/ili jedno strani opseg (SSB) radio oprema sa širinom regulisano za
grañanski opseg.
EN 300 440
Oprema sa kratkom širenjem: radio oprema koje če se upotrebiti za frekvencijsko širenje 1 u 40 GHz
EN 300 454
Audio veze sa širim opsegom
EN 300 471
Mobilna zemaljska služba: uredbe za pristub i podelu opšti kanala koriščenja od opreme koje su uskladu sa EN 300 113
EN 300 674
Drumski transport i Telematični Saobračaj (RTTT), posvečen za komunikacije sa kratkom širenjem (DSRC), opremu za
emitovanje (500 kbit/s/250 kbit/s), koje deluju u 5.8 GHz
EN 300 676
VHF postavljene u zemlji kose se zadrže sa rukom, mobilni i fiksni radio transmiteri, resiveri i transmiteri za VHF,
aeronautičke mobilne službe, koje koriste široko regulisanje
EN 300 698
Radio telefonski transmiteri i resiveri za morske mobilne službe koje deluju u opsegima VHF, koje se koriste u unutrašnim
zemaljskim vodama
EN 300 718
Svetionici lavina, sistem resivera, i transmitera
EN 300 720
Elektromagnetički kompatibilitet i pitanja radio spektra (ERM), Ultra visoke frekvencije (UHF) u siste, komunikacije u bord i
oprema
EN 300 744
Video digitalno emitovanje (DBV), okvirna struktura, kodiranje kanala i regulisanje za digitalnu zemaljsku televiziju
EN 300 761
Oprema sa kratkom širenjem (SRD), Automatična Identifikacija vozila (AVI) za železnice koje deluju o frekvencijsku širenje
2.45 GHz
EN 301 025
Radio telefonska oprema za opšte komunikacije i prateču opremu za klasu „D“, Digitalne Selektivne Pozive (DSC)
EN 301 091
Oprema sa kratkom širenjem: Drumski transport i telematički saobračaj (RTTT), oprema radara koji deluju u šireneje 76
GHz u 77 GHz
237
EN 301 166
Mobilna zemaljska služba: radio oprema za digitalne i analog komunikacije (govori i/ili podatke) koje deluju u kanalima sa
uskim opsegom i koje imaju jedan konektor antena
EN 301 178
Veoma visoke portabl frekvencije (VHF), radio telefonska oprema za mobilne morske službe koje deluju u opsegima VHF
(samo za aplikacije Ne-GMDSS)
EN 301 357
Audio analog oprema sa širokim opsegom bez kable,koje koriste integralne antene, koje deluju na frekvencijskim širenjem
CEPT, preporučene 863 u 865 MHz.
EN 301 360
Satelitski Interaktivni Terminali (SIT) i satelitski terminali korisnika (SUT) koji emituju u smer geostacionarni satelita u 27.5 u
29.5 GHz
EN 301 406
Povečane digitalne komunikacije bez kable (DECT)
EN 301 419
EN 301 426
Celularni digitalni sistem telekomunikacija (faza 2 +) (GSM), zahtevi za globalne anekse
Zemaljske stanice mobilni satelita za niske podatke (LMES) i zemaljske stanice mobilni morski satelita (MMES), koji
nemaju kao cilj ugražavanje i sigurne komunikacije koje deluju u 1.5 / 1.6 GHz.
EN 301 427
Zemaljske stanice mobilni satelita za niske podatke (MESs), osim zemaljske stanice mobilne aeronautike koje deluju u
11/12/14 GHz
EN 301 428
Terminali sa veoma malim rupama (VSAT), sami transmitere, transmiter/resiver ili zemaljske stanice sa satelitom sa
resiverom, koji deluju u 11/12/14 GHz
EN 301 430
Prevozne zemaljske stanice, za satelite koji prikupjuju vesti (SNG TES) koji deluju u frekvencijskim opsegima 11-12/13-14
GHz
EN 301 441
Zemaljske mobilne stanice (MESs), uključujuči zemaljske stanice koje se zadržavaju rukom za mreže lične komunikacija
(S-PCN) u opsegima 1.6/ 2.4 GHz po satelitskim mobilnim službama (MSS)
EN 301 442
Zemaljske mobilne stanice (MESs), uključujuči zemaljske stanice koje se zadržavaju rukom za mreže lične komunikacija
(S-PCN) u opsegima 2.0 GHz po satelitskim mobilnim službama (MSS)
EN 301 443
Terminali sa veoma malim rupama (VSAT), samo za transmitere, prenos/resiver, zemaljski stanica samo za satelitsko
resiver, koji deluju u opseg 4 GHz i 6 GHz
EN 301 444
Zemaljske mobilne stanice (LMESs), koji deluju u opsegima 1.5 GHz i 1.6 GHz, pružajuči glas i/ili podatke za komunikaciju.
238
EN 301 447
Usaglašen EN za zemaljske satelitske stanice u bord brodova (ESVs) koji deluju u frekvencijskim opsegima 4/6 GHz,
definisanu fiksne satelitske službe (FSS)
EN 301 449
Bazna stanica za širenje spektra CDMA, koji operuju u celularni opseg 450 MHz (CDMA 450) i 410, 450 u opseg 870 MHz
PAMR (CDMA-PAMR)
EN 301 459
Interaktivni satelitski terminali (SIT) i terminali satelitski korisnika (SUT), koji emituju u smer satelita u geostacionarnoj orbiti
u 29.5 GHz i u 30.0 GHz
EN 301 473
Zemaljske stanice aviona (AES) koji deluju po aeronautičkim mobilnim satelitskim službama (AMSS), mobilne satelitske
službe (MMS) i/ili aeronautičke mobilne službe u drumskoj službi (AMS)(R)S), MSS
EN 301 502
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM), oprema bazni stanica i repetitora, koji pokrivaju suštinske zahteve po
članu 3.2 direktivi R & TTE
EN 301 511
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM), usaglašeni EN za mobilne stanice u opseg GSM 900 i GSM 1800,
pokrivajuči suštinske zahteve
EN 301 526
Mobilna stanica za širenje spektra CDMA, koji deluju u celularni opseg 450 MHz (SDMA 450) i 410, 450 i opseg 870 MHz
PAMR (CDMA-PAMR)
EN 301 681
Zemaljske mobilne stanice (MESs) geostacionarne mobilni satelitski sistema, uključujuči zemaljske stanice koje se drže
rukom, za mreže satelita za lične komunikacije (S-PCN) u 1.5/1.6 GHz po MSS
EN 301 721
Zemaljske mobilne stanice (MESs), koje pružaju komunikacije sa podatkama koje imaju nisku stopu (LBRDC), koje koriste
satelit sa niskom zemaljskom orbitom (LEO) koji deluju pod 1 GHz
EN 301 688
Fiksna i mobilna portable oprema VHF koje deluju u 121.5 MHz i 123.1 MHz
EN 301 753
Oprema sa više bodova i antene: usaglašene opšti standardi za sistemi fiskni i digitalni radija sa više bodova i antene.
EN 301 783
Mobilna Zemaljska služba: Oprema amaterski radija dostupne za biznis
EN 301 839
Radio oprema u frekvencijsko širenje 402 MHz u 405 MHz za Aktivne Medicinske Implante sa Ultra niskom snagom i
aksesori
EN 301 840
Radio digitalni mikrofoni koji deluju u opseg 1 785 MHz u 1 800 MHz
EN 301 841
Digitalne veze vazduh-zemlja VHF, način 2 radio opreme (VDL)
239
EN 301 842
Digitalne veze vazduh-zemlja VHF, način 4 radio opreme (VDL)
EN 301 893
Mreža radio pristupa sa širim opsegom (BRAN), 5 GHz visoka performansa RLAN
EN 301 908
Bazne stanice (BS), repetitori i oprema korisnika (UE), za treču generaciju celularne mreže IMT – 2000
EN 301 929
Transmiteri i resiveri u obalske stanice za GMDSS i druge aplikacije u morskom mobilnoj službi
EN 301 997
Radio oprema za upotrebu u multimedijskim sistemima bez žica (wireless) (MWS) u frekvencijski opseg 40.5 GHz u 43.5
GHz
EN 302 017
Oprema za emitovanje za službe emitovanja glasa sa regulisanom širinom (AM)
EN 302 018
Oprema za emitovanje za službe emitovanja glasa sa regulisanom frekvencijom (FM)
EN 302 054
Meterološka pomoč, radiosonde koje če se upotrebiti u frekvencijskoj širini 400.15 u 406 MHz, sa nivo snage koje idu do
200 mW
EN 302 064
Videoveze bez žica (wireless) (WVL) koji deluju u 1.3 GHz u 50 GHz
EN 302 065
Tehnologija ultra širog opsega (UWB) za svrhe komunikacija
EN 302 066
Aplikacije sonde zemaljski i zidni radara (GPR/WPR) sisteme slika
EN 302 077
Oprema za emitovanje za službu zemaljske audio –digitalne emitovanje (T-DAB)
EN 302 152
Satelitski svetionici za lične lokatore (PLB) koji deluju u 406.0 MHz i u 406.1 MHz
EN 302 186
Mobilne zemaljske satelitske stanice aviona (AESs) koji deluju u 11/12/14 GHz
EN 302 194
Radari za navigaciju koji se koriste u unutrašnjim zemaljskim vodama
EN 301 195
Radio oprema u frekvencijsko širenje 9 KHz u 315 kHz, za aktivne medicinske implante sa ultra niskom snagom i aksesora
(ULP-AMI)
EN 302 208
Oprema za identifikaciju za radio frekvencije koje deluju u opseg 865 u 868 MHz, sa nivo snage do 2 W
EN 302 217
Karakteristike i zahtevi za opremu tačka u tački i antene
240
EN 302 245
Oprema za emitovanje za službe emitovanja svetski digitalni radija (DRM)
EN 302 248
Radari za navigaciju za upotrebu brodova ne SOLAS
EN 302 291
Oprema za induktivne komunikaciju podataka u bliskom širenju SRD koje deluju u 13.56 MHz
EN 302 297
Oprema za emitovanje za analog službu televizijski emitovanja
EN 302 326
Oprema multi bodova i antene
EN 302 340
Zemaljske satelitske stanice u bord brodova (ESVs) koji deluju u frekvencijskim opsegima 11/12/14 GHz.
EN 302 372
Sonde radara sa tankim nivo (TLPR) koji deluju u frekvencijskiom opsegima 5.8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz
EN 302 426
Repetitori spektra širenja CDMA koji deluju u celularni opseg 450 MHz (CDMA 450) i u 410 MHz, 450 MHz i 870 MHz,
opsegi PAMR (CDMA-PAMR)
EN 302 448
Pračenje zemaljski stanica u Vozovima (ESTs) koji deluju u frekvencijskim opsegima 14/12 GHz
EN 302 454
Radiosonde koje se koriste u frekvencijskom širenju 1 668.4 MHz u 1 690 MHz
EN 302 480
Sistem GSM u bord aviona
EN 302 502
Sistemi za emitovanje podataka sa fiksnim širem opsegom 5.8 GHz
EN 302 510
Radio oprema u frekvencijskom širenje 30 MHz u 37.5 MHz, za aktivne medicinske implante membrana, sa ultra niskom
snagom i aksesori
EN 302 536
Radio oprema u frekvencijsko širenje 315 kHz u 600 kHz
EN 302 537
Sistem službi medicinski podataka sa ultra niskim snagom, koja deluje u frekvencijski opseg 401 MHz u 402 MHz i 405
Mhz u 406 MHz
EN 302 561
Radio oprema koje koriste modulisanje za konstantne i ne-konstatne pokrivače, koji deluju u 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili
150 kHz
EN 302 571
Intelegentni sistem trasnporta (ITS), oprema za radio komunikacije koje deluju u frekvencijski opseg 5855 MHz u 5925 MHz
241
EN 302 608
Radio oprema za železnički sistem Eurobalise
EN 302 609
Radio oprema za železnički sistem Euroloop
EN 303 035
TETRA oprema koje pokrivaju suštinske zahteve po članu 3.2 direktive R&TTE
242
Poglavlje 9:
Spisak upotrebljeni skračenica u ovaj dokumenat
AGA
- Air Ground Air (Vazduh Zemlja Vazduh)
AIS
- Automatic Identification System (Automatični Sistem Identifikacija)
APP
- Appendix of the ITU Radio Regulations (Aneks Radio Uredbi ITU)
AVI
- Automatic Vehicle Idenfication (Automatično Identifikovanje Vozila)
BBDR
- Broad Band Disaster Relief (Širi Opseg za Pomoč u Katastrofama)
BFWA
- Broadband Fixed Wireless Access (Pristup sa Fiksnim Širim Opsegom Bez Žiza)
BMA
- Building Material Analysis (Materijal za Izgradnju Analiza)
BSS
- Broadcasting Satellite Service (Služba Satelitske Radiodifuzije)
BWA
- Broadband Wireless Access (Pristup Širim Opsegom Bez Žiza)
CB
- Citizen Band (Grañanski opseg/Civilni)
CEPT
- European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations (Evropska Konferencija Administracija Pošta i Telekomunikacija)
CGC
- Complementary Ground Component (Dopunska Komponenta Zemaljske)
CRS
- Central Radio Station (Centralna Radio Stanica)
DEC
- Decision (Odluka)
DECT
- Digital Enhanced Cordless Telecommunication (Poboljšani Brojni Sistem Telekomuniklacija Bez žica)
DME
- Distance Measuring Equipment (Aparati za Merenje Distanci)
DMO
- Direct Mode Operation (Operacija sa Direktnim Modalitetom)
DSC
- Digital Selective Calling (Poziv sa Selektivnim Brojem)
243
DSI
- Detailed Spectrum Investigation (Detaljna Investigacija Spektra)
DVB-T
- Terrestrial Digital Video Broadcasting (Zemaljska Radiodifuzivna Televizija sa Brojnom Tehnikom)
ECA
- European Common Allocation (Evropska Zajednička Tabela za Definisanje frekvencija)
ECC
- Electronic Communications Committee (Komitet Elektronskih Ki+omunikacija CEPT-a)
ECM
- Electronic Countermeasures (Elektronične kontramere)
ECP
- European Common Proposal (Evropski Zajkednički Predlozi)
EESS
- Earth Exploration-Satellite Service ( Satelitska Služba Istraživanja Zemlje)
E-GSM
- Extended GSM ( Proširen GSM)
EISCAT
- European Incoherent SCATter facility (Evropska nekoherentan SCATter instalacija)
ENG
- Electronic News Gathering (Elektronskon Prikupljanje vesti )
EPIRB
- Emergency Position-Indicating Radiobeacon ( Hitna pozicija –Ukazuje radio far)
ERC
- European Radiocommunications Committee (komitet evropski radio komunikacija)
ERMES
- European Radio Messaging System (Evropski system radio poruka).
ERO
E/s
- European Radiocommunications Office (Evropska kancelarija Radiokomunikacija),
Stalni sekretarijat unutar komiteta CEPT, koji se bavi sa radio pitanjima.
- Earth-to-space direction (smer svemir - zemlja)
EU
- EUropean footnote (Evropske fusnote)
FDD
- Frequency Division Duplex (Duplex sa podelom frekvencija)
FM
- Frequency Modulation (Frekvencijska modulacija)
FSS
- Fixed-Satellite Service (Fiksna Satelitska služba)
FWA
- Fixed Wireless Access (Fiksni pristup bez žica)
244
GE75
- Geneva 1975 Agreement (Sporazum Ženeve 1975)
GE85
- Geneva 1985 Agreement (Sporazum Ženeve 1985)
GLONASS
- Global Navigation Satellite System (Globalni satelitski sistem navigacije)
GMDSS
- Global Maritime Distress and Safety System(Globalni morski sistem spašavanja i bezbednosti )
GNSS
- Global Navigation Satellite System (Globalni satelitski sistem navigacije)
GPS
- Global Positioning System (Globalni pozicioni sistem), sistem radionavigacije koji se upravlja od SAD
GSM
- Global System for Mobile Communications (Globalni sistem za mobilne komunikacije). vidi odluku
ERC/DEC/(94)01.
HDTV
- High Definition Television (Televizija sa visokim definacijom)
HEST
- High E.i.r.p. Satellite Terminals (Satelitski terminali sa visokim e.i.r.p)
HF
- High Frequency (Visoke frekvencije)
HIPERLAN
- High Performance Radio Local Area Network (Lokalne radio mreže sa visokim performansom)
IALA
- International Association of Lighthouse Authorities (Meñunarodna asocijacija svetionički autoriteta)
IBCN
- Integrated Broadband Communications Network (Mreža komunikacija integrisane sa širim opsegom)
ILS
- Instrument Landing System (Instrumentalni sistem sletanja)
IMO
- International Maritime Organisation (Meñunarodna morska organizacija)
IMT-2000
- International Mobile Telecommunications (MeñunarodneMobilne Telekomunikacije).
ISM
- Industrial, Scientific and Medical (Industrijski, Naučne, Medicinske). upotreba radio talasa za ne –
komunikacijske svrhe, na primer mikrotalasne pečnice, itd.
ITS
- Intelligent Transport Systems (Intelegentni Sistemi Transporta)
ITU
- International Telecommunication Union (Meñunarodna Unija telekomunikacija)
245
JTIDC
- Joint Tactical Information Distribution System (Zahednički Taktički Sistem za distribuciju informacije)
LDC
- Low Duty Cycle (Ciklus sa niskim zadatkom)
LEST
- Low E.i.r.p. Satellite Terminals (Satelitski terminali sa niskim e.i.r.p )
MIDS
- Multifunctional Information Distribution System (Multi funksionalni sistem za distribuciju informacija)
ML
- Mobile Link (Mobile station transmits) (Mobilna veza-prenos mobilni stanica)
MLS
- Microwave Landing System ( Sistem mikrotalsa za zemaljsko sletanje)
MSI
- Maritime Safety Information (Informacija za morsku bezbendnost)
MSS
- Mobile-Satellite Service (Mobilna satelitska služba)
MWS
- Multimedia Wireless System (Multimedijski sistem bez žica)
MVDS
- Microwave Video Distribution System (Mikrotalsni system za distribuciju video).
NATO
- North Atlantic Treaty Organisation (Severo atlantski pakt).
NGSO
- Non-Geostationary Satellite Orbit (Ne geostacionarna satelitska orbita).
NAVTEX
- Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings
and urgent information to ships (Sistem sa uskim opsegom za direktno štampanje u telegrafiji za prenos vesti
I navigacije, meterološke I hitne informacija brodova)
NDB
- Non-Directional Beacon ( Radio fari sa ne definisnaim smerom)
NJFA
- NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (Zajednički civilno vojni sporazum NATO)
OB
- Outside Broadcasting (Spolnja Radiodifuzija)
PAMR
- Public Access Mobile Radio (Profesionalni mobilni radio sa javnim pristupom)
PKO
- Peace Keeping Operations (Operacije za čuvanje mira)
PMR
- Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio (Profesionalni - lični mobilni radio)
246
PPDR
- Public Protection and Disaster Relief (Javna zaštita i pomoč u katastrofama).
PWAP
- Private Wide Area Paging (Privatni peišing u široj oblasti)
(R)
- Route (Koridor)
R&TTE
- Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (Radio oprema I oprema terminal
radiokomunikacija)
RA
- Radio Astronomy (Radio Astronomija)
REC
- Recommendation (Preporuke)
RFID
- Radio Frequency Identification (sistem Identifikacije sa radio frekvencijama)
RLAN
- Radio Local Area Network (lokalna radio mreža);
RR
- ITU Radio Regulations (Radio Uredbe ITU), izdanje 1990. ISBN 92-61-04141-8.
RTTT
- Road Transport & Traffic Telematics (Drumski transport & telematički saobračaj), razvijen od DRIVE.
SAB
- Services Ancillary to Broadcasting (Pomočne službe za radiodifuziju ), na primer. za proizvodnju programa i
specilajni slučajeva, vizuelne veze, komunikacije u studijama, radio mikrofoni, itd.
SAP
- Services Ancillary to Programming (Pomočne službe za program)
SAR(communications)
- Search and Rescue (Komunikacije za istraživanje I spašavanje)
S-DAB
- Satellite Digital Audio Broadcasting (Satelitski glasna radiodifuzija u brojnoj tehnika)
s/E
- Space-to-Earth direction (smer svemir-zemlja)
SIT
- Satellite Interactive Terminal (interaktivni satelitski terminal)
SNG
- Satellite News Gathering ( Prikuplja nje informacija/satelitske vesti)
S-PCS
- Satellite Personal Communication System ( Satelitski sistem lični komunikacija)
SRD
- Short Range Device (oprema sa kratkim diapazonom),
247
SRR
- Short Range Radar (Radar sa kratkim diapazonom)
SUT
- Satellite User Terminal (Satelitski terminali korisnika)
T-DAB
- Terrestrial Digital Audio Broadcasting (Zemaljsko digitalno audio emitovanje)
TACAN
- TACtical Aeronautical Navigation System (taktički system aeronautičke navigacije).
TFTS
- Terrestrial Flight Telecommunications System (Sistem telekomunikacija za letove). vidi odluku
ERC/DEC/(92)01.
TETRA
- Terrestrial Trunked Radio (profesionalni radio mobilni sistem sa više pristupa)
TLPR
- Tank Level Probing Radar (Sonda radara sa tankim nivo)
TRR
- Tactical Radio Relays (Taktičko pojačanje radija)
TS
- Terminal Station (zemaljska stanica)
TV
- Television (Televizija)
UIC
- International Union for Railways (Meñunarodna železnička unija)
ULP-AMI
- Ultra Low Power Active Medical Implants (Aktivni medicinski implanti sa ultra niskom snagom )
UMTS
- Universal Mobile Telecommunications System (Univerzalna Mobilna Tehnologija telekomunikacija 3
generacija)
UWB
- Ultra – Wideband (Ultra širi opseg)
VLBI
- Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomija) (Vrsta astonomske inferometrije koja se upotrebi u
radio astronomiji)
VOR
- VHF Omni-directional Range (jedno smerni VHF Sistem Radija)
VSAT
- Very Small Aperture Terminal (Vrsta zemaljskog satelitskog sistema dvo smerni sa antenom manjom od 3
metara)
248
VTS
- Vessel Traffic System (radar) (Sistem monitorisanja morskog saobračaja)
WARC
- World Administrative Radio Conference (Svetska Administrativna Radio Konferencija).
WARC poslednja održana 1992. WARC sada je izmenjena od WRC.
WAS
- Wireless Access System (Sistem pristupa bez žica)
WRC
- World Radiocommunication Conference (Svetska konferencija radiokomunikacija).
Ova konferencija se organizuje od ITU. Ona se održi svake dve godine. Prva konferencija je održana 1993
godine.
249
Download

tabela namene i koriscenja frekventnog spektra