Sadržaj SAP kursa za studente Univerziteta Singidunum
Naziv kursa: SAP Introduction Training in the GBI Model Company
Datum početka: 1. mart 2012.
Trajanje: 45 časova
Dinamika izvođenja nastave: 8 časova nedeljno
Cena kursa: 160 eura (u cenu uključen PDV) u dinarskoj protivvrednosti
Uslovi plaćanja: dve rate (prva rata pre početka kursa, druga rata pre završnog testa)
Rok za prijavu: 15. februar 2012.
Sadržaj kursa:
R. br.
1
2.
3.
4.
Tematska jedinica
Metod
nastave
Teoretska
objašnjenja
Uvod u SAP
SAP Arhitektura
SAP Softverska rešenja
SAP ERP moduli
SAP ERP 6.0 EhP4-Sistem-Navigacija
Praktičan
Konekcija na sistem pomoću aplikacije SAP Logon 720
rad
na
Kreiranje parametara konekcije
računaru
Definisanje parametara konekcije
Dodeljivanje korisničkih imena i šifara polaznicima kursa
Navigacija u SAP Easy Access meniju
Objašnjenje pojma „transakcioni kod“
Objašnjenje primene pomoćnih menija
Izmena korisničkog profila
Objašnjenje menija za pretragu
Kreiranje prečica za transakcije
Vežbe za samostalni rad polaznika kursa
Objašnjenje organizacione strukture virtuelnog preduzeća Global Bike Inc. Teoretska
(GBI verzija 2.01)
objašnjenja
Procesna integracija modula
Objašnjenje modula Prodaja i distribucija (Sales and Distribution-SD)
Praktičan
5.
6.
Povezanost sa ostalim modulima
Pregled osnovnih Customizing aktivnosti
Objašnjenje studije slučaja
Kreiranje novog kupca
Kreiranje kontakt osobe za novog kupca
Izmena postojećih podataka za kupca
Kreiranje i obrada zahteva kupaca
Kreiranje ponude za prodaju robe i usluga kupcu
Kreiranje cenovnih i količinskih popusta
Kreiranje i obrada porudžbina od kupaca
Otpočinjanje procesa isporuke proizvoda kupcima
Provera stanja na zalihama i kreiranje otpremnice
Pregled toka dokumenata
Vežbe za samostalni rad polaznika kursa uz nadzor predavača
Objašnjenje modula Upravljanje tokovima materijala (Material
Management-MM)
Povezanost sa ostalim modulima
Pregled osnovnih Customizing aktivnosti
Objašnjenje studije slučaja
Kreiranje novog dobavljača
Kreiranje analitičke kartice materijala namenjenog trgovini
Prikazivanje stanja zaliha
Kreiranje zahteva za nabavkom
Pregled zvanične ponude od dobavljača
Vrednovanje ponuda dobavljača (prihvatanje i odbijanje ponude)
Kreiranje porudžbine od dobavljača
Prijem materijala iz porudžbine
Pregled toka porudžbine
Vežbe za samostalni rad polaznika kursa uz nadzor predavača
Objašnjenje modula Upravljanje proizvodnjom (Production Planning-PP)
Povezanost sa ostalim modulima
Pregled osnovnih Customizing aktivnosti
Objašnjenje studije slučaja
Izmena analitičke kartice materijala
Planiranje potrošnje materijala
rad
na
računaru
Praktična
rad
na
računaru
Praktičan
rad
na
računaru
7.
Kreiranje i izmena radnih planova
Kreiranje radnih centara
Kreiranje i prikazivanje grupe proizvoda
Kreiranje sastavnice materijala
Kreiranje plana prodaje i proizvodnje
Transfer plana prodaje i proizvodnje u zahtev za proizvodnjom
Pregled zahteva za proizvodnjom
Pregled stanja zaliha
Prijem materijala namenjenog za proizvodnju
Pokretanje proizvodnje
Potvrda završetka proizvodnje
Prijem gotovih proizvoda na zalihe
Vežbe za samostalni rad polaznika kursa uz nadzor predavača
Objašnjenje modula Finansijsko računovodstvo (Financial Accounting-FI)
Povezanost sa ostalim modulima
Pregled osnovnih Customizing aktivnosti
Objašnjenje studije slučaja
Prikaz postojećeg kontnog okvira
Prikaz postojećeg računa glavne knjige
Kreiranje novog računa stanja
Kreiranje novog računa uspeha
Pomeranje fiskalnog perioda
Knjiženje na računima glavne knjige
Opšte knjiženje poslovnih promena u finansijskom računovodstvu
Izmena knjigovodstvenog dokumenta
Unošenje deviznog kursa
Storniranje knjiženja
Nabavka osnovnih sredstava
Kreiranje i slanje fakture kupcima
Prikaz fakture poslate kupcima
Knjiženje uplata od strane kupaca
Prijem fakture od dobavljača
Knjiženje isplata dobavljačima
Prikaz salda na računima glavne knjige
Prikaz finansijskih izveštaja
Prikaz izveštaja o novčanim tokovima
Praktičan
rad
na
računaru
8.
9.
10.
Vežbe za samostalni rad polaznika kursa uz nadzor predavača
Praktičan
Objašnjenje modula Upravljačko računovodstvo(Controlling-CO)
rad
na
Povezanost sa ostalim modulima
računaru
Pregled osnovnih Customizing aktivnosti
Objašnjenje studije slučaja
Pregled i kreiranje grupe mesta troškova
Kreiranje, izmena i brisanje mesta troškova
Kreiranje računa primarnih troškova
Kreiranje računa sekundarnih troškova
Kreiranje računa za preračun troškova
Raspored aktivnosti između mesta troškova
Kreiranje internih učinaka
Preknjižavanje troškova na mestima troškova
Knjiženje planskih troškova
Kreiranje planske kalkulacije
Pregled troškova u zahtevu za proizvodnjom
Pripisivanje troškova proizvodnje konačnim učincima
Kreiranje baza za raspodelu opštih troškova
Kreiranje šeme kalkulacije cene koštanja
Vežbe za samostalni rad polaznika kursa uz nadzor predavača
Objašnjenje modula Upravljanje ljudskim resursima(Human Capital Praktičan
rad
na
Management-HCM)
Povezanost sa ostalim modulima
računaru
Pregled osnovnih Customizing aktivnosti
Objašnjenje studije slučaja
Kreiranje radnih mesta
Zapošljavanje radnika
Kreiranje i izmena osnovnih podataka o zaposlenima
Prikaz izmene organizacionog plana
Vežbe za samostalni rad polaznika kursa uz nadzor predavača
Osnove ABAP-a (Programski jezik SAP-a)
Teoretska
Osnove rada u ABAP editoru
objašnjenja
uz osnove
praktičnog
rada
11.
12.
Objašnjenje administratitvnih aktivnosti u SAP-u
Kreiranje novih korisnika
Izmena osnovnih podataka korisnika
Kreiranje pojedinačnih uloga
Kreiranje kompozitnih uloga
Dodeljivanje uloga korisnicima
Vežbe za samostalni rad polaznika kursa uz nadzor predavača
Polaganje završnog testa za dobijanje sertifikata
Prijava studenata:
Ime i prezime:
Fakultet:
Godina studija:
E-Mail:
Telefon:
Razlog za sticanje znanja iz SAP-a:
Prijavu za SAP kurs poslati na E-Mail: [email protected]
Detaljnije informacije o kursu:
Doc. dr Vojislav Marjanović
E-Mail: [email protected]
Tel.: 064/1279007
Praktičan
rad
na
računaru
Praktičan
rad
na
računaru
Download

Sadržaj SAP kursa za studente Univerziteta Singidunum