VELIKONOCE NA SRÍ LANCE
Odlet Praha * 29. 3. – 07. 4. 2012 * 10 dnů / 4 noci *)
Průvodce: česky hovořící * Základní cena Kč 41.500,- včetně pojištění a víza
*) Tato nabídka platí výhradně pro klienty doporučené společností spravující hotel Weligama Bay Resort a kteří si
následný pobyt v tomto hotelu u moře zajišťují přímo s touto společností.
PROGRAM:
Čt 29. 03.
DEN 01: PRAHA – DUBAI – COLOMBO
16:00 Plánovaný odlet Emirates z Prahy – Ruzyně (Terminál 1). Předpokl. doba letu do Dubaje cca 6 hod.
V Dubaji přestup v rámci Terminálu 3 na další linku Emirates, odlet do Colomba cca 02:45 místního času.
Předpokládaná doba letu do Colomba je 4,5 hod.
Během obou leteckých úseků Vám bude v ceně letenky poskytnuta bohatá nabídka stravovacích sluţeb i nápojů
(včetně alkoholických).
Emirates
Pá 30. 03.
Emirates
Dubai, Terminál 3
DEN 02: KATUNAYAKE, SLONÍ SIROTČINEC, KANDALAMA Hotel: Amaya Lake
08:45 Přílet na Bandaranaike International Airport v Katunayake u Colomba. Po vyřízení vstupních formalit a
vyzvednutí zavazadel budete očekáváni místním řidičem/průvodcem. Vydáte se na cca čtyřhodinovou cestu směrem
do „Kulturního trojúhelníku“ (jsou v něm téměř všechny zásadní památkové lokality ostrova).
První zastávkou bude velmi populární sloní sirotčinec v Pinnawale – marná sláva, slon a čaj, to jsou synonyma pro
Srí Lanku! Ale nečekejte zde klasickou zoologickou zahradu, i kdyţ sloni jsou chováni v zajetí, je to velmi specifické
zařízení. Funguje jiţ několik desetiletí a jeho smyslem byla a je péče o divoká slůňata, která z jakýchkoliv důvodů
přišla o matku, dále o slony handicapované (je zde například slon, který kdysi šlápl na minu nebo velký slon-samec
oslepený kdysi pytláky atd.) a v neposlední řadě je tu generace slůňat, která se jiţ narodila zde. Současné stádo čítá
cca 60 kusů a uvidíte je na dvou místech: V klasickém velkém výběhu, jehoţ součástí je přístřešek, pod kterým jsou
nejmenší slůňata krmena mlékem a potom v řece, kam je stádo opakovaně voděno vţdy na cca hodinovou koupel.
Váš průvodce zná jak harmonogram krmení tak i koupelí, a proto operativně rozhodne o pořadí prohlídek.
Do cíle Vašeho dalšího pobytu na břehu vodní nádrţe Kandalama v centru ostrova přijedete po dalších 2 hodinách
v průběhu odpoledne. I tuto nádrţ nechali zbudovat moudří králové jiţ v prvních stoletích našeho letopočtu, aby byl
dostatek vláhy v obdobích sucha. Ubytujete se a jistě si rádi dopřejete pár hodin relaxu v hotelovém bazénu,
vycházku k vodě či v útulném hotelovém baru. Den završí večeře v hotelové restauraci.
Sloní sirotčinec
So 31. 03.
Sloní sirotčinec
DEN 03: SIGIRIYA, HABARANA, POLONNARUWA
Kandalama
Hotel: Amaya Lake
Tento den proţijete celý mimo hotel. Zatímco dopoledne to bude opravdu nalehko, na odpoledne si sebou vezměte
dlouhé kalhoty a trička se zakrytými rameny.
Snídaně, po které se vydáte úzkými silničkami mezi rýţovými poli a místními vesničkami na místo, které povaţujeme
za nejstěţejnější památku Srí Lanky – skalní komplex Sigiriya. Z těchto důvodů ji věnujeme samostatnou přílohu.
Cesta z hotelu trvá cca 50 minut a doporučujeme vyrazit co nejdříve (nejlépe do 08:00), abyste výstup na vrchol
absolvovali alespoň částečně ve stínu, který sama skála poskytuje. Ideální je velmi lehké oblečení – tričko, kraťasy,
sandály, čepice proti úpalu, samozřejmě voda. A také další tričko do rezervy, do kerého se po sestupu jistě rádi
převléknete.
Samotný výstup na vrchol není aţ tak náročný, nicméně pokud si na něj netroufnete, je moţné na ostatní účastníky
počkat na velké plošině u Lví brány těsně před závěrečným výstupem.
Po sestupu ze Sigiriye se vydáte do Polonnaruwy – s výjimkou prvních cca 30 minut je to po velmi kvalitní nové
silnici.
A právě v místech, kde se na onu hlavní silnici napojíte – tedy na periferii správního střediska Habarana – uţ po léta
fungují projíţďky na slonech. Půl- aţ hodinová vyjíţďka povede okolní buší a nezřídka i do nějaké té vodní plochy.
Tento program je fakultativní dle dohody s průvodcem, který Vás bude informovat o aktuální ceně (obvykle 5-10
EUR / os.). Tedy nic povinného, ale říká se, ţe nejhezčí pohled na zemi je ze hřbetu koně. No a kam se „hrabe“ kůň
na slona, ţe…
Ještě před příjezdem do Polonnaruwy budete mít příleţitost se naobědvat v příjemné turistické restauraci (ve vl.
reţii).
Po obědě Vás čeká kompaktní areál ruin druhého nejvýznamějšího královského města v historii ostrova. Po pádu
nejstaršího království v Annuradhapuře v 10. století bylo toto místo vybráno za nové královské sídlo. Ačkoliv historie
Polonnaruwy není tak dlouhá (jen několik století), je zde celá řada úţasných památek v mnohem zachovalejším
stavu neţ u Annuradhapury – pokud nejste opravdoví historičtí či archeologičtí fajnšmekři, kteří musí vidět
Annuradhapuru stůj co stůj, naleznete zde reprezentativní obrázek o starých časech: ruiny velkého královského
paláce (údajně měl 7 podlaţí!), audienční síně, řady chrámů, obrovskou stúpu... Nedaleko se v areálu Gal Vihara
nachází další monumentální památka té doby – obří sochy Buddhy vytesané do skály. Počítejte s tím, ţe na
některých místech (i zde u soch) se musíte zout a sundat pokrývku hlavy.
V areálu bude i dobrá příleţitost ke koupi typických suvenýrů – jsou zde dílny na zpracování dřeva s širokou
nabídkou rukodělných výrobků.
Do hotelu se tedy vrátíte po setmění, tak abyste se v pohodě připravili na večeři.
Sigiriya
Ne 01. 04.
Habarana
DEN 04: DAMBULLA, KOŘENÍ, BATIKA
Polonnaruwa
Hotel: Amaya Hills
Snídaní končí Váš pobyt u jezera Kandalama. Dalším stěţejním bodem Vašeho programu bude dopolední návštěva
jeskynního chrámu v Dambulle. Je třeba si obléci kalhoty, které nebudou „příliš sexy“ (optimum aspoň přes kolena) a
tričko se zakrytými rameny. Ţeny toto obvykle elegantně vyřeší šátkem. Do areálu se zouvá, a jestli Vám není moc
příjemné tak chodit v místech, kde předtím „ťapkaly“ desetitisíce jiných bosonohů, stačí maličkost – vzít si s sebou
nějaké starší ponoţky.
Cesta do Dambully trvá necelou půlhodinku. Nejdříve si vyfotíte obří sochu zlatého Buddhy a pak Vás vyvezou
k boční brance, čímţ si ušetříte cca polovinu pěšího výstupu. Cesta ke vstupu do samotného areálu trvá cca 15
minut a je třeba se mít trochu na pozoru: pohybuje se zde poměrně velká tlupa opic. Samy o sobě nejsou agresívní,
ale nějaké větší lesklé předměty (opravdu velké naušnice, přívěsky, spony do vlasů,…) by mohly vyvolat jejich
zvědavost. Rozhodně nekrmit!
V areálu je celkem 5 jeskyní – od nejstarší z prvního století před naším letopočtem aţ po relativně nejnovější –
nádherně zdobených malbami, sochami především Buddhy, ale i bohů, králů a dalších bájných bytostí, zmenšených
dagob atd. Na rozdíl od minulosti se zde můţe bezproblémově fotografovat.
Po prohlídce – ještě během dopoledne – bude Vaše cesta pokračovat cca 2 hodiny směrem na jih, kde se nachází
městečko Matale, jehoţ okolí je jiţ po staletí známé pěstováním koření. Ne nadarmo toto byl hlavní předmět zájmu
prvních kolonistů – Portugalců a zejména Holanďanů. Během krátké exkurze uvidíte, jak roste vanilka, muškátový
oříšek, aloe, kakao atd. atd. V další fázi Vás čeká přednáška a demonstrace co se z čeho vyrábí a na co je to dobré
a věřte nám, ţe řada těch věcí opravdu funguje… No a pochopitelně v místním obchůdku si tyto produkty můţete na
závěr zakoupit.
Jen pár minut odsud se ještě podíváte do místní batikové dílny. Někteří z Vás to asi sami někdy zkoušeli, například
ve škole. Ale tady uvidíte, jak to dělají opravdoví mistři. Je to práce delikátní a v určitých fázích i hodně fyzicky
náročná. A opět moţnost nákupu na závěr.
Nedaleko je příjemná rodinná restaurace, kde se turisté obvykle zastaví na oběd (za úhradu).
Z Matale vystoupáte cca během hodiny do výšky cca 500-600m n.m., kde Vás čeká nejvýznamější město centrální
Srí Lanky – Kandy. Toho Kandy, kde věrní posledního kandyjského krále (jinak krutého a nepopulárního) kladli r.
1815 coby poslední nezávislé království odpor Britům. V Peradenyii, městečku známém velkou univerzitou a slavnou
botanickou zahradou, odbočíte z hlavní silnice. Zdánlivě nekonečná, křivolaká a povětšinou rozbitá silnička vystoupá
aţ k „paláci v oblacích“, jak se zdejšímu hotelu říká. Má krásný kandyjský styl a úchvatný výhled Vám bude
satisfakcí za to trmácení! Ubytování.
Podvečer trocha relaxu po cestě a umíme si představit, ţe si jej uţijete u bazénu či na terase při šálku čaje či
případně něčeho ostřejšího. Pod Vámi se rozsvítí stovky světel, ozvou se muezzini z několika mešit v okolí a do toho
tisíce ptačích hlasů… kouzelná chvíle!
Večeře s nabídkou tak bohatou, ţe ani nestačíte vše okusit, a pak nocleh.
Batiková dílna
Dambulla
Po 02. 04.
DEN 05: BOTANICKÁ ZAHRADA, KANDY
Zahrada koření
Hotel: Amaya Hills
Po snídani opustíte Váš hotel, do kterého se vrátíte aţ večer. Myslete na to, ţe celý den můţete být relativně
„nalehko“, ale na konci dne budete pro návštěvu chrámu potřebovat tentokráte dlouhé kalhoty či dostatečně dlouhou
sukni a zakrytá ramena – záleţí na Vás, jestli se tak obléknete na celý den či si vezmete převlečení do autobusu. Do
areálu se zouvá, a jestli Vám není moc příjemné tak chodit v místech, kde předtím „ťapkaly“ desetitisíce jiných
bosonohů, stačí maličkost – vzít si s sebou nějaké starší ponoţky.
Po cca půlhodině jízdy dorazíte k bráně Královské botanické zahrady v Peradenyi. Na prohlídku jejího areálu
počítejte cca 3 hodiny – je velká a je v ní opravdu co vidět: pavilon orchidejí, obří bambusy, aleje palem či unikátních
obřích seychellských kokosů, stromy na kterých hnízdí tisícihlavá hejna velkých netopýrů… Nemusíte být právě
botaniky, a přesto věříme, ţe to pro Vás bude příjemné dopoledne.
Po příjezdu do Kandy (cca 30 minut) se můţete dle dohody s průvodcem podívat do dílen na zpracování dalšího
přírodního bohatství ostrova – drahých kamenů (včetně filmové projekce, v jak neuvěřitelně primitivních podmínkách
se kameny těţí), obchodů s hedvábím (sárí apod.) či populárními tričky atd. Anebo si můţete zvolit samostatné
toulání ulicemi, abyste „nasáli“ tu pravou nefalšovanou pouliční atmosféru Kandy. Ještě předtím budete moci dobře a
za slušnou cenu poobědvat.
Navečer pak začíná v místním krytém amfiteátru pásmo folklorního programu – typických kandyjských tanců
doprovázených místními hudebníky a zejména vynikajícími bubeníky. Moţná si někdo řekne, ţe na nějaký folklór pro
turisty není moc zvědavý, ale my věříme, ţe i shlédnutí této show bude patřit k celkovému pozitivnímu dojmu, který
ve Vás Srí Lanka zanechá! Jen pár kroků od amfiteátru, jiţ po setmění, čeká jedno z nejposvátnějších míst celého
buddhistického světa: Dalida Maligawa, chrám uchovávající údajný Buddhův zub. Relikvii rozhodně neuvidíte,
nicméně areál chrámu – zejména ve večerním osvětlení – na Vás jistě zapůsobí magickým dojmem.
Po prohlídce návrat do Vašeho „paláce v oblacích“ na večeři.
Botanická zahrada
Út 03. 04.
Kandy
DEN 06: ČAJ, MOŘE
Chrám Buddhova zubu
Hotel: Weligama Bay Resort
Snídaní končí poznávací část Vašeho programu, ovšem ještě před odjezdem směr jih se zastavíte v nedaleké
původní, ale stále fungující továrně na čaj. Uvidíte cestu, kterou zelené lístky čaje urazí od prvotního sušení aţ po
balení do pytlů – cestu provoněnou úţasným aroma. Protoţe moţnosti nákupu čaje jsou přímo v továrně omezené,
Váš průvodce Vám doporučí, kde se budete moci v tomto smyslu dostatečně zásobit a samozřejmě nakoupit čaj
coby suvenýr.
Na cestě k moři se musíte obrnit trpělivostí, ale na druhou stranu platí úměra čím více na jih tím hezčí moře. Na
samý jih ostrova dorazíte odpoledne a ubytujete se v hotelu s českým managementem.
Ubytováním v pláţovém hotelu končí poznávací část a sluţby Vašeho průvodce.
Pobytová část začíná večeří v hotelu.
Čaj
St 04. 04.
Čajová továrna
DEN 07: MOŘE
Čajová továrna
Hotel: Weligama Bay Resort
Snídaně, večeře. Relax.
Weligama
Čt 05. 04.
Weligama
DEN 08: MOŘE
Weligama
Hotel: Weligama Bay Resort
Snídaně, večeře. Relax.
Weligama
Pá 06. 04.
DEN 09: MOŘE, COLOMBO
Snídaně, relax.
Za příplatek si můţete předem rezervovat prodlouţení pobytu.
Pokoj je třeba uvolnit okolo poledne (později dle aktuálních moţností hotelu).
Protoţe cesta zpět můţe dle dopravní situace trvat 3-4 hodiny, počítejte s odjezdem z hotelu na letiště – kde musíte
být okolo půlnoci – cca mezi 20:00-21:00 hod.
So 07. 04.
DEN 10: COLOMBO – DUBAI – PRAHA
03:15 Plánovaný odlet linkou Emirates do Dubaje, přílet cca 06:00.
10:10 Plánovaný odlet linkou Emirates do Prahy, přílet cca 14:30
HOTELY:
AMAYA LAKE, Kandalama / Dambulla
Naše mínění:
Pokud si můţeme dovolit subjektivní názor, má tento hotel nejkrásnější a nejpůsobivější „genius loci“ z celé Srí
Lanky. Vynikající výchozí bod pro poznávání (Annuradhapura celý den, Sigiriya nebo Polonnaruwa půl dne,
Dambulla „za humny“). Klid, pohoda, pozorování ptáků a další fauny, projíţďky po jezeře, a špičková Ayurveda – to
je Amaya Lake! TENTO HOTEL SE NAŠÍ CK VELMI OSVĚDČIL PŘI POBYTU STOČLENNÉ INCENTIVNÍ
SKUPINY V BŘEZNU 2010.
Poloha:
Cca 160 km severovýchodně od Colomba – zhruba napůl cesty do Trincomalee na východním pobřeţí – v srdci tzv.
Kulturního trojúhelníku, blízko Dambully, v rozlehlém areálu lesoparku přímo na břehu vodní nádrţe Kandalama
(pozor – v jezeře se nekoupe!).
Hotel:
Tradiční (bývalý název Culture Club Resort) a velmi přírodně koncipovaný hotel nabízí velkou vzdušnou
recepci/lobby s přístupem na internet, otevřený bar, otevřený restaurant s výhledem směrem k jezeru, velkým
bazénem (rekonstruován 2008) s pool barem, lehátky, slunečníky a osuškami (vše v ceně) a několika obchůdky. Pro
hromadné akce je určena menší klimatizovaná konferenční místnost.
Pokoje:
92 téměř výhradně v jednotlivých bungalovech (vyjímečně 2 spojené) je rovnoměrně roztroušeno pod stromy.
Všechny jsou velmi citlivě zařízeny obývací částí a několika schůdky oddělenou loţnicí, klima, koupelnou se
separátní vanou a sprchou, WC, telefonem, sejfem, Sat-TV, minibarem, varnou konvicí a krytou terasou.
Aktivity:
Badminton, stolní tenis, volejbal. Platí se tenis a jóga. Některé večery lokální hudební produkce. Pravým klenotem je
vyhlášené ayurvedické centrum – můţete si na místě zaplatit jednotlivé procedury, nebo si předem objednat
kompletní léčebný pobyt (doporučujeme aspoň 2 týdny).
AMAYA HILLS, Peradenyia / Kandy
Naše mínění:
Naší CK tradičně vyuţívané zařízení – dříve jako Le Kandyan – bývá ne neprávem označováno „Palácem v
oblacích“. Velmi vysoký standard sluţeb umocňuje vynikající lokalita – jednak jako základna pro poznávání regionu
(město Kandy, Královská botanická zahrada, výchozí bod pro cestu do hor), ale i krásná atmosféra: Například rána
jsou zde neopakovatelná… Jen nezapomeňte lehký svetřík, u večeře se můţe hodit!
Poloha:
V kopcích nad Kandy (cca 600 m n.m.) v oblasti Peradenyia, ve stráni s monumentálním výhledem na hory v
centrální části ostrova, uprostřed bohaté vegetace.
Hotel:
Ve starosrílanském palácovém stylu postavená budova o několikadvoupatrových křídlech má centrální část se
vzdušnou lobby/recepcí a sluneční terasou s bazénem, pool barem, lehátky, slunečníky a osuškami (vše v ceně). 2
restauranty, 2 bary, obchůdky, velké konferenční centrum, unikátní noční klub Garage (otevřen o víkendech). V
pěším dosahu od hotelu se nachází čajová plantáţ a původní továrna na zpracování čaje.
Pokoje:
Rovná stovka kvalitních pokojů (všechny s výhledem do údolí) majících koupelnu/WC, klimatizaci, telefon, sejf, SatTV, minibar a varnou konvici (káva/čaj). Balkon či terasa.
Aktivity:
Výborné ayurvedické centrum, squash, biliár (vše za úhradu). Bezplatně fitness, stolní tenis.
DOPORUČUJEME: WELIGAMA BAY RESORT, Weligama
Naše mínění:
Krásný koncept boutique hotelu, hezká pláţ, příjemný servis. Top ubytování a stravování na úrovni 5*. Pokoje v
hlavní budově jsou výtečné, ale pro opravdový záţitek doporučujeme připlatit si za vilku anebo suite v nejvyšším
patře. České vedení hotelu má se Srí Lankou bohaté zkušenosti a bude maximálně nápomocno udělat Vám pobyt
co nejhezčí. Skvělé pro honeymooners, rodinky, ale zdaleka nejen pro ně!
Poloha:
Téměř na nejjiţnějším cípu ostrova zhruba napůl cesty mezi městy Galle a Matara, uprostřed malebné zátoky s
krásnou písčitou pláţí na úzkém odděleném pozemku. V pěším dosahu městečko Weligama s místními obchůdky,
restauracemi, populárními rybími trhy. Dobré výchozí místo pro výlety do bliţšího (holandská pevnost Galle) či
vzdálenějšího (národní park Uda Walawa s cca 350 slony, deštný prales Sinharaja) okolí.
Hotel:
Komorní zařízení otevřené na podzim 2008 vděčí za svůj vznik české firmě a je spravováno českým
managementem. Dvoupatrová hlavní budova (výtah k dispozici) má v přízemí stylové lobby s recepcí, spa centrem a
obchůdkem (připravuje se k otevření). Zahradní areál s vilkami po stranách a nádherným výhledem na moře je
nejblíţe k pláţi ukončen menším bazénem a barem s resaturací (moţno volit mezi uzavřenou klimatizovanou částí či
posezením venku). Lehátka, osušky a slunečníky k dispozici u bazénu.
Pokoje:
Pouhých 24 pokojů – všechny orientovány k moři – je větším dílem rozděleno do hlavní budovy: V prvním patře
základní kategorie - pokoje Superior, ve druhém patře exkluzívní Junior Suites a Family Suites s nejlepším výhledem
na oceán. Od hlavní budovy vedou k moři 2 řady začínající vţdy jedním Family Bungalow (má 2 regulérní pokoje,
kaţdý s příslušenstvím, spojené terasou) a následované vţdy 3 Garden Villas. Všechny pokoje jsou řešeny stylově a
velkolepě, s rozlehlou koupelnou, klimatizací, LCD+DVD, přípojkou na internet, sejfem a terasou či balkonem
(pokoje v hlavní budově mají průběţný balkon po celém patře s jednoduchým přepaţením).
Aktivity:
Bawana Spa, knihovna s půjčovnou DVD, směnárna. Personál můţe zprostředkovat výlety, vybavení a školu surfu
(velmi populární místo!) či další lokální vyţití. Občas příleţitost k pozorování velryb!
CENA – OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI:
41.500,- Kč ... Okruh / 4 noci (následný pobyt u moře ve vl. reţii)
Cena zájezdu zahrnuje:
* Letenku Emirates Airlines Praha - Dubai - Colombo a zpět v economy class, veškeré letištní a palivové taxy
* Ubytování a polopenzi (začíná večeří v Den 02 a končí snídaní v Den 06)
* Služby místního kvalifikovaného česky hovořícího řidiče/průvodce nebo kvalifikovaného pracovníka CK
pouze s těmito účastníky, veškerou dopravu klimatizovaným komfortním vozem / minivanem, vstupy do všech
objektů v rámci programu ve dnech 02-06
* Asistenci místní agentury, základní pojištění léčebných výloh, zákonné poj. CK
Cena zájezdu nezahrnuje obědy, nápoje (kromě snídaní), fakultativní programy (za úhradu), poplatky za pouţití fotoči videokamery a za úschovu obuvi v některých objektech, spropitné a další nespecifikované platby osobního rázu.
Pro běţnou konzumaci (oběd, nápoje v poledne i večer plus případné spropitné nosičům, číšníkům atd.) byste měli
vystačit s částkou adekvátní cca 300-500 Kč / osoba / den.
UPOZORNĚNÍ:
Jednotlivé body programu mohou být uskutečněny v jiném pořadí.
Změny z důvodů klimatických podmínek, organizačních (změny v návštěvních řádech, podmínkách opravňujících ke
vstupu atd.) či jiných, které nebyly v době plánování zájezdu známy a neumožní realizovat program v úplném
rozsahu jsou vyhrazeny. Průvodce vždy nabídne alternativní možné řešení. Dispozice ohledně oblečení či používání
foto- a videokamer se mohou měnit, průběžná konzultace s Vaším průvodcem je nezbytná.
Ubytování je zajištěno ve jmenovaných hotelích – změna může nastat jen ve vyjímečných případech, při poskytnutí
adekvátní alternativy.
Download

VELIKONOCE NA SRÍ LANCE - Hotel Weligama Bay Resort