Институт техничких наука САНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСТИТУТА
ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
У 2013. ГОДИНИ
(ИТН САНУ – извештај бр. 13)
Академик Зоран Ђурић
директор Института
Београд, јануар 2014. године
Садржај
Сажети извештај директора о раду Института
3
1. Организација Института
1.1. Управни одбор и Директор Института
1.2. Научни одбор
1.3. Кадровски ресурси
2. Научноистраживачки пројекти
3. Научна и технолошка достигнућа
4. Међународна сарадња
5. Учешће на међународним конференцијама
6. Издавачка и организациона делатност
7. Библиотека Института
8. Побољшање радних услова и нова опрема
9. Финансијско пословање
10. Закључак
4
4
4
5
5
7
12
14
18
19
20
20
20
Додатак
I.
II.
III.
IV.
V.
Распоред истраживача на пројектима
Списак сарадника Института
Биографије сарадника Института
Резултати рада истраживача у 2013. години
Извештај о раду библиотеке Института
22
26
28
39
98
1
2
Сажети извештај директора о раду Института
Пословање ИТН САНУ у 2013. години одвијало се у условима опште кризе која траје
дуги низ година. Сарадници Института углавном испуњавају задатке и критеријуме које је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја поставило пред њих. Пошто је у
транзиционом периоду у потпуности уништена привреда, а посебно индустрија и српско
тржиште постало потпуно отворено, резултати наше науке не налазе неопходну подршку,
примену и валоризацију на српском тржишту. Политичке одлуке о инвестицијама и увоз
готових технологија без икакве озбиљне консултације науке и њеног учешћа већ су нас
довеле у ситуацију потпуне зависности, а довешће нас, ако се ништа не предузме, до још
већег и неподношљивог научног, техничког и економског заостајања за Светом.
Сматрам и даље да је основни проблем Института недостатак адекватног пословног
простора у који би се сместили сви сарадници Института са припадајућом опремом. То би
омогућило да се учине одређени колективни напори и повећа удео примењених истраживања
и тиме допринесе развоју привреде и индустрије. Покушаји да решимо овај проблем уз
помоћ ресорних Министарстава и САНУ за сада нису успели, због пречесте промене
одговорних људи у Министарствима, те се увек почиње све из почетка. Иако постоји
подршка Председника САНУ, ипак није било могуће да се прегруписавањем расположивог
простора Института САНУ нађе адекватан простор за наш Институт. Дакле, проблем
простора ћемо наставити да решавамо и ове године.
Обзиром на стање у нашој привреди и посебно индустрији, сви покушаји да са њима
направимо неку врсту сарадње нису дали опипљиве резултате. Осим тога, и сами сарадници
Института немају посебну оспособљеност, жељу и мотивацију да своје резултате пласирају, а
за такав ангажман и не постоји озбиљна подршка надлежних и одговарајућа регулатива.
Увези са овим, у наредном периоду предстоји оријентисање на већу применљивост резултата
истраживања и доношење одговарајуће регулативе.
Као могући излаз ми ћемо покушати да радимо на ЕУ пројектима ХОРИЗОНТ 2020. За
реализацију тог циља формирана је група сарадника која би требало систематски да прате
позиве које објављује ЕУ и да раде на формулисању предлога пројеката. Један од проблема је
свакако велика фрагментираност проблематике на којој сарадници Института раде и тешко је
направити неки озбиљнији пројекат на коме би радило више од 10 сарадника.
Што се тиче научних публикација оне су по броју на нивоу неколико прошлих година,
што је свакако задовољавајуће када се има у виду да је третман науке у друштву све лошији
и лошији. Према студији «Стање науке у Србији године 2010-2012» коју је израдио
Национални савет за научни технолошки развој, наш Институт је трећи у Србији по броју
објављених радова по истраживачу.
Набавка капиталне опреме је у завршној фази. Набавља се симултани TGA/DTA-DSC
уређај (Thermo-Gravimetric Analysis/Differential Thermal Analysi-Differential Scanning
Calorimetry). Поред овог уређаја набавља се и (Thermo mechanical Analysis) TMA
дилатометар, као и нискотемпературни DSC и масени квадруполни анализатор. Произвођач
опреме је француска фирма SETARAM, а вредност набавке je 270.000 €. Опрема служи за
испитивање термо-механичких својстава материјала.
Најзначајнији резултат рада Библиотеке ИТН САНУ у 2013. години јесте успостављање
институционалног дигиталног репозиторија (www.itn.sanu.ac.rs/opus4) који треба да служи
као архива свих релевантних резултата научног рада Института. Кад год је то могуће,
депоновани документи биће доступни у режиму отвореног приступа. Библиотека ИТН
САНУ укључила се у пројекат ретроактивне дигитализације докторских дисертација који
реализује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. Тезе сарадника Института су
укључене су у дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, додељен им је DOI, а
након тога су укључене и у европски репозиторијум докторских дисертација DART-Europe
E-Theses portal. Библиотека ИТН САНУ дала је значајан допринос раду Секције
библиотекара и књижничара Заједнице института Србије.
3
Што се тиче финансијских средстава које добијамо по пројектима, она су у номиналном
износу врло мало порасла, али због присутне инфлације реално су мања него прошлих
година. Прилив «сопствених средстава» је ове године био мањи него ранијих година. Ово је
углавном проистекло услед мањих средстава које смо раније реализовали преко чланова
САНУ, јер су средства научног фонда САНУ драстично смањена.
1. Организација Института
У Институту су запослена 35 сарадника са пуним радним временом: 29 истраживача (од
тога су 16 доктори наука, четири магистри наука, а пет мастери), и шесторо у Стручним
службама (стручно, административно, техничко, финансијско и помоћно особље у
Секретаријату и један библиотекар у Библиотеци). Такође је запослен један доктор наука са
50% радног времена, а три доктора наука сарађују са ¼ радног времена. Рад института у
области природних и техничко-технолошких наука одвија се у оквиру већег броја пројеката
основних истраживања и технолошког развоја. Управни одбор и директор Института баве се
како свеобухватним, тако и свакодневним управљањем Институтом.
1.1. Управни одбор и директор Института
Институтом управљају Управни одбор Института, чије чланове именује Извршни одбор
Председништва САНУ, и директор Института, који руководи Институтом као пословодни
орган.
Чланови Управног одбора Института у мандату од 2010.-2014. године су:
1. проф. др Дејан Поповић, дописни члан САНУ, председник УО,
2. проф. др Душан Теодоровић, дописни члан САНУ,
3. др Ненад Игњатовић, научни саветник запослен у Институту,
4. др Нина Обрадовић, виши научни сарадник запослен у Институту, и
5. проф. др Мирољуб Аџић, професор емеритус Универзитета у Београду, именован од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Директор Института је академик Зоран Ђурић, именован за директора Института на
период од четири године, почев од 23.05.2011. године.
1.2. Научно веће Института
Научно веће Института, а у складу са Законом о НИД и Законом о САНУ из 2010. године,
чине следећи чланови Већа: сви запослени у Институту са научним звањем (са пуним и
делимичним радним временом) и три представника Одељења техничких наука САНУ. Како
је у међувремену један члан Већа из реда представника ОТН САНУ постао директор,
тражили смо и добили од Одељења, а уз сагласност Извршног одбора Председништва САНУ,
замену: академика Зорана Поповића. Његово чланство у Већу ће се верификовати на првој
следећој седници Већа којој буде присуствовао.
Научно веће је одржало укупно 10 седница у 2013. години (2 редовне и 8 електронских),
на којима је покренуло и дало предлог за изборе у научна звања 2 (Дарко Косановић и
Драгана Југовић) доктора наука, покренуло изборе у звање истраживач-сарадник 2
истраживача-приправника (Милош Миловић и Адриана Пелеш), изабрало 3 (Зорка Ђурић и
претходно двоје), и покренуло и обавило реизборе 4 истраживача сарадника (Маја
Кузмановић, Ана Станковић, Зоран Стојановић, Сузана Филиповић). Такође је размотрен низ
питања у вези научно-истраживачког рада у Институту и дата сагласност за организовање
једног скупа (12-та Конференција младих истраживача – Наука и инжењерство материјала).
Постојећи проблем који мора да се реши на нивоу свих института САНУ, је питање права
гласа чланова Већа који представљају релевантна Одељења САНУ (у нашем случају
4
Одељења техничких наука САНУ), а у процедури предлагања за избор у научна звања. С
обзиром да нису запослени у Институту, став је Министарства да они немају право гласа,
чиме је наше Веће онемогућено да предлаже за избор у звање научног саветника.
Представници Одељења САНУ су легитимни чланови Научних већа Института САНУ према
Закону о САНУ и Статутима Института САНУ.
1.3. Кадровски ресурси
Институт има 35 сарадника запослена са пуним радним временом, од којих су 29
укључени у истраживачки рад који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије; од тога су 16 доктори наука, четири магистри наука, а пет
мастери. Шесторо запослених са пуним радним временом ради у Стручним службама
(стручно, административно, техничко, финансијско и помоћно особље у Секретаријату и
један библиотекар у Библиотеци). Такође је запослен један доктор наука са 50% радног
времена, а три доктора наука сарађују са ¼ радног времена. Више чланова САНУ руководи
истраживачким програмима који се делом остварују у Институту, од тога тројица сарађују
током целе године и двојица по потреби. Списак запослених сарадника на дан 31. децембра
2013. године, са звањима, кратким биографијама и резултатима у 2013. години, дат је у
прилогу на крају текста.
Ова година је, кадровски, била мирна. Институт је напустио Момчило Дакић, стручни
сарадник, одласком у старосну пензију, после комплетног радног века проведеног у нашем
институту.
У току је израда докторских теза мр Зорана Стојановића, мр Ане Станковић, Миодрага
Лукића и Ивана Дуганџића, а у току су докторске студије Маје Кузмановић, Ненада
Филиповића, Јелене Живојиновић, Милоша Миловића, Зорке Ђурић и Адриане Пелеш.
У више научно звања је изабран др Небојше Лабуса, а у току су избори др Дарка
Косановића и др Драгане Југовић. Милош Миловић и Адриана Пелеш су изабрани у звање
истраживача сарадника, а реизабрани Маја Кузмановић, Ана Станковић, Зоран Стојановић и
Сузана Филиповић.
У мају је др Лана Поповић Манески отишла на породиљско одсуство, родивши ћерку.
2. Научноистраживачки пројекти
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је финансирало
следеће пројекте у 2013. години (циклуса финансирања 2011–2014) у којима је Институт
координатор или реализатор истраживања:
А) из основних истраживања – хемија:
1. „Р
Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и
функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији“, чији је руководилац
пројекта проф. др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у
Београду, а број пројекта ОИ172035,
2. „Е
Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурних функционалних
материјала за примену у новим технологијама“, чији је руководилац пројекта проф. др
Бранимир Гргур, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у
Београду, а број пројекта ОИ172046,
3. „Р
Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и интерактивних
носача у горивим спреговима и електролизи воде“, чији је руководилац пројекта проф. др
Недељко Крстајић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета
у Београду, а број пројекта ОИ172054,
5
4. „У
Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала“, чији је
руководилац пројекта проф. др Владимир Павловић, редовни професор Пољопривредног
факултета Универзитета у Београду, а број пројекта ОИ172057.
Б) из технолошког развоја:
1. „М
Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже“, чији је руководилац пројекта др
Зоран Митровић, ванредни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом
Саду, а број пројекта ТР32019
2. „И
Истраживање и развој амбијентно интелигентних сервисних робота антропоморфних
карактеристика“, чији је руководилац пројекта проф. др Вељко Поткоњак, редовни
професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, а број пројекта
ТР35003,
3. „П
Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насења и климатске
промене – међусобни утицаји“, чији је руководилац пројекта др Мила Пуцар, научни
саветник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије у Београду, а број пројекта
ТР36035,
4. „У
Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са предлогом мера и
поступака за смањење штетног дејства на животну средину“, чији је руководилац
пројекта др Миле Бугарин, виши научни сарадник у Институту за рударство и
металургију Бор, а број пројекта ТР37001.
В) из интегралних и интердисциплинарних истраживања:
1. „Р
Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце“, чији је
руководилац пројекта проф. др Бранислав Боровац, редовни професор Факултета
техничких наука у Новом Саду, а број пројекта ИИИ44008,
2. „Н
Наноструктурни функционални материјали у каталитичким и сорпционим процесима“,
чији је руководилац пројекта др Душан Јовановић, научни саветник у ИХТМ - Центру за
катализу и хемијско инжењерство, Београд, а број пројекта ИИИ45001,
3. „М
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи“, чији је
руководилац пројекта проф. др Драгољуб Ускоковић, научни саветник у Институту
техничких наука Српске академије наука и уметности, а број пројекта ИИИ45004,
4. „Ф
Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали“, чији је руководилац
пројекта др Златко Ракочевић, научни саветник у Институту нуклеарних наука Винча, а
број пројекта ИИИ45005,
5. „0
0–3Д Наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима енергије:
синтеза, карактеризација и процесирање“, чији је руководилац пројекта др Горан
Бранковић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања, а број
пројекта ИИИ45007,
6. „М
Материјали и процеси у литијумским батеријама и горивим ћелијама“, чији је
руководилац пројекта проф. др Славко Ментус, редовни професор Факултета за физичку
хемију Универзитету у Београду, а број пројекта ИИИ45014,
7. „М
Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и
конверзију енергије“, чији је руководилац пројекта др Јован Недељковић, научни
саветник у Институту за нуклеарне науке Винча, а број пројекта ИИИ45020.
Детаљни извештаји о овим пројектима предају се Министарству просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, а релевантне информације се могу добити од
руководилаца пројеката, односно у Секретаријату Института.
Поред тога, у Институту се преко Фонда САНУ финансирају: пројекат Ф-131 «Теоријска
и експериментална истраживања металних конструкција и њихов утицај на савремено
6
пројектовање и извођење» академика Николе Хајдина, пројекат Ф-137 «Развој система за
сензорну стимулацију са циљем опоравка» проф. Дејана Поповића, дописног члана САНУ, и
по потреби пројекат Ф-198 «Проучавање консолидације савремене техничке керамике»
академика Момчила М. Ристића.
Уговор о научноистраживачкој сарадњи у области биомедицинског инжењерства и
рехабилитације са Иновационо-развојним центром Tecnalia Serbia д.о.о., и анексом овог
уговора 2012. године започета реализација научноистраживачког пројекта РЕХТЕХ, чији
руководилац је проф. Дејан Поповић, дописни члан САНУ, је настављена и 2013. године.
3. Научна и технолошка достигнућа у 2013. години
А) ISI публикације
Из ових пројеката проистекли су различити научни и технолошки резултати. Наводимо
неке од публикација које су током 2013. године објављене или су прихваћене за публиковање
у часописима са ISI листе, а на којима су сарадници Института коаутори:
1. Aleksic, O.S., Nikolic, M.V., Lukovic, M.D., Nikolic, N., Radojcic, B.M., Radovanovic, M.,
Djuric, Z., Mitric, M., Nikolic, P.M., 2013, "Preparation and characterization of Cu and Zn
modified nickel manganite NTC powders and thick film thermistors", Materials Science and
Engineering: B, vol. 178, no. 3, pp. 202-210 (http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2012.11.003).
2. Aleksic, O.S., Nikolic, M.V., Lukovic, M.D., Aleksic, S.O., Nikolic, P.M., 2013, "Analysis and
optimization of a thermal sensor system for measuring water flow", Sensors and Actuators A:
Physical,vol. 201, pp. 371–376 (http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2013.07.035).
3. Arsenović, M., Stanković, S., Pezo, L., Mančić, L., Radojević, Z., 2013, "Optimization of the
production process through response surface method: Bricks made of loess", Ceramics
International, vol. 39, no. 3, pp. 3065–3075 (http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.09.086).
4. Bojić, N.V., Nikolić, R.R., Jugović, B.Z., Jugović, Z.S. & Gvozdenović, M.M. 2013, "Uniaxial
tension of drying sieves", Hemijska Industrija, vol. 67, no. 4, pp. 655-662
(http://dx.doi.org/10.2298/HEMIND120824109B).
5. Cekić, B., Ćirić, K., Iordoc, M., Marković, S., Mitrić, M. & Stojić, D. 2013, "Kinetics of
hydrogen absorption in Zr-based alloys", Journal of Alloys and Compounds, vol. 559, pp. 162166. (http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.01.104)
6. Choi, J., Park, S., Stojanović, Z., Han, H.-S., Lee, J., Seok, H.K., Uskoković, D., Lee, K.H.
2013, "Facile Solvothermal Preparation of Monodisperse Gold Nanoparticles and Their
Engineered Assembly of Ferritin–Gold Nanoclusters", Langmuir, vol. 29, pp. 15698–15703
(http://dx.doi.org/10.1021/la403888f).
7. Dugandžić, I.M., Jovanović, D.J., Mančić, L.T., Milošević, O.B., Ahrenkiel, S.P., Šaponjić,
Z.V., Nedeljković, J.M., 2013, "Ultrasonic spray pyrolysis of surface modified TiO2
nanoparticles with dopamine", Materials Chemistry and Physics, vol. 143, no. 1, pp. 233–239
(http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2013.08.058).
8. Dugandzic, I., Lojpur, V., Mancic, L., Dramicanin, M.D., Rabanal, M.E., Hashishin, T., Tan,
Z., Ohara, S., Milosevic, O., 2013, "Aerosol route as a feasible bottom-up chemical approach
for up-converting phosphor particles processing", Advanced Powder Technology, vol. 24, no. 5
, pp. 852–857 (http://dx.doi.org/10.1016/j.apt.2013.02.011).
9. Elkais, A.R., Gvozdenović, M.M., Jugović, B.Z., Grgur, B.N. 2013, "The influence of thin
benzoate-doped polyaniline coatings on corrosion protection of mild steel in different
environments", Progress in Organic Coatings, vol. 76, no. 4, pp. 670–676
(http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2012.12.008).
10. Filipović, N., Stevanović, M., Radulović, A., Pavlović, V., Uskoković, D. 2013, "Facile
synthesis of poly(epsilon-caprolactone) micro and nanospheres using different types of
7
polyelectrolytes as stabilizers under ambient and elevated temperature", Composites Part B:
Engineering,
vol.
45.
no.
1,
pp.
1471–1479
(http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.07.008)
11. Filipović, S., Obradović, N., Krstić, J., Šćepanović, M., Pavlović, V., Paunović, V., Ristić,
M.M., 2013, "Structural characterization and electrical properties of sintered magnesium–
titanate
ceramics", Journal
of
Alloys
and
Compounds, vol.
555,
39–44
(http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.12.040).
12. Filipovic, S., Obradovic, N., Kosanovic, D., Pavlovic, V. & Djordjevic, A. 2013, "Sintering of
the mechanically activated MgO-TiO2 system", Journal of Ceramic Processing Research, vol.
14, no. 1, pp. 31-34.
13. Frantlović, M., Jokić, I., Djurić, Z., Radulović, K., 2013, "Analysis of the competitive
adsorption and mass transfer influence on equilibrium mass fluctuations in affinity-based
biosensors", Sensors
and
Actuators
B:
Chemical,
vol.
189,
pp.
71–
79, http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2012.12.080.
14. Gomez-Villalba, L.S., Sourty, E., Freitag, B., Milosevic, O., Rabanal, M.E., 2013, "Tem–stem
study of europium doped gadolinium oxide nanoparticles synthesized by spray
pyrolysis", Advanced Powder Technology, vol. 24, no. 5, pp. 24, 864–870
(http://dx.doi.org/10.1016/j.apt.2013.03.011).
15. Grbović Novaković, J., Kurko, S., RašKović-Lovre, Ž., MilošEvić, S., Milanović, I.,
Stojanović, Z., Vujasin, R., Matović, L., 2013, "Changes in Storage Properties of Hydrides
Induced by Ion Irradiation",Materials Science-MEDZIAGOTYRA, vol. 19, no. 2, pp. 134–139.
(http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.19.2.1579)
16. Ignjatović, N., Ajduković, Z., Savić, V., Najman, S., Mihailović, D., Vasiljević, P., Stojanović,
Z., Uskoković, V., Uskoković, D., 2013, "Nanoparticles of cobalt-substituted hydroxyapatite in
regeneration of mandibular osteoporotic bones", Journal of Materials Science: Materials in
Medicine, vol. 24, no. 2, pp. 343-354 (DOI: 10.1007/s10856-012-4793-1).
17. Ignjatović, N., Uskoković, V., Ajduković, Z., Uskoković, D., 2013, "Multifunctional
hydroxyapatite and poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanoparticles for the local delivery of
cholecalciferol", Materials Science and Engineering: C, vol. 33, no. 2, pp. 943-950
(http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2012.11.026).
18. Jakovetić, S.M., Jugović, B.Z., Gvozdenović, M.M., Bezbradica, D.I., Antov, M.G., Mijin,
D.Z. & Knežević-Jugović, Z.D. 2013, "Synthesis of Aliphatic Esters of Cinnamic Acid as
Potential Lipophilic Antioxidants Catalyzed by Lipase B from Candida antarctica", Applied
Biochemistry and Biotechnology, vol. 170, no. 7, pp. 1560 - 1573 (DOI: 10.1007/s12010-0130294-z).
19. Jovic, V., Lacnjevac, U., Jovic, B., Gajic-Krstajic, L., Krstajic, N., 2013, "Ni-MoO2 composite
cathodes for hydrogen evolution in alkaline solution: Effect of aging of the electrolyte for their
electrodeposition", Journal of the Serbian Chemical Society vol. 78, pp. 689–700.
(http://dx.doi.org/10.2298/JSC120831112J)
20. Jugović, D., Mitrić, M., Milović, M., Jokić, B., Vukomanović, M., Suvorov, D., Uskoković, D.,
2013, "Properties of quenched LiFePO4/C powder obtained via cellulose matrix-assisted
method", Powder
Technology,
vol.
246,
pp.
539-544
(http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2013.06.021).
21. Kumrić, K.R., Đukić, A. B., Trtić-Petrović, T. M., Vukelić, N. S., Stojanović, Z., Grbović
Novaković, J. D. & Matović, L. L. 2013, "Simultaneous removal of divalent heavy metals from
aqueous solutions using raw and mechanochemically treated interstratified
montmorillonite/kaolinite clay", Industrial and Engineering Chemistry Research, vol. 52, no.
23, pp. 7930-7939. (http://dx.doi.org/10.1021/ie400257k)
22. Labus, N., Krstić, J., Marković, S., Vasiljević-Radović, D., Nikolić, M.V. & Pavlović, V. 2013,
"ZnTiO3 ceramic nanopowder microstructure changes during compaction", Science of
Sintering, vol. 45, no. 2, pp. 209-221.(http://dx.doi.org/10.2298/SOS1302209L)
8
23. Lačnjevac, U.Č., Jović, B.M., Gajić-Krstajić, L.M., Kovač, J., Jović, V.D., Krstajić, N.V.,
2013, "Ti Substrate Coated with Composite Cr-MoO2 Coatings as Highly Selective Cathode
Materials in Hypochlorite Production", Electrochimica Acta, vol. 96, pp. 34-42
(http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2013.02.086).
24. Lojpur, V., Mancic, L., Rabanal, M.E., Dramicanin, M.D., Tan, Z. Hashishin, T., Ohara, S.,
Milosevic, O. 2013, "Structural, morphological and luminescence properties of nanocrystalline
up-converting Y1.89Yb0.1Er0.01O3 phosphor particles synthesized through aerosol
route", Journal
of
Alloys
and
Compounds, vol.
580,
pp.
584–591
(http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.07.125).
25. Lojpur, V., Nikolic, M., Mancic, L., Milosevic, O. & Dramicanin, M.D. 2013, “Y2O3:Yb,Tm
and Y2O3:Yb,Ho powders for low-temperature thermometry based on up-conversion
fluorescence.” Ceramics
International,
vol.
39,
no.
2,
pp.
1129-1134
(http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.07.036)
26. Lukić, I., Kesić, Ž., Maksimović, S., Zdujić, M., Liu, H., Krstić, J., Skala, D., 2013, "Kinetics
of sunflower and used vegetable oil methanolysis catalyzed by CaO·ZnO", Fuel, vol. 113, pp.
367–378. (http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2013.05.093)
27. Mančić, L., Lojpur, V., Marinković, B.A., Dramićanin, M.D., Milošević, O., 2013,
"Hydrothermal synthesis of nanostructured Y2O3 and (Y0.75Gd0.25)2O3 based
phosphors", Optical
Materials,
vol.
35,
no.
10,
pp.
1817-1823
(http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2013.03.006).
28. Marinković Stanojević, Z., Mančić, L., Srećković, T. & Stojanović, B. 2013,
"Mechanochemical synthesis of bismuth ferrite", Journal of Mining and Metallurgy, Section B:
Metallurgy, vol. 49, no. 1, pp. 27-31. (doi:10.2298/JMMB120430039M)
29. Marinović, V., Marinović, S., Jovanović, M., Jovanović, J., Nešić, G. & Stojanović, M. 2013,
"The galvanostatic reduction on modified platinum electrode and determination of
trinitrotoluene in neutral solution", International Journal of Electrochemical Science, vol. 8,
no. 2, pp. 1986-1998.
30. Markovic, R., Stevanovic, J., Gvozdenovic, M., Jugovic, B., Grujic, A., Nedeljkovic, D., StajicTrosic, J. 2013, "Treatment of Waste Copper Electrolytes Using Insoluble and Soluble
Anodes", International Journal of Electrochemical Science, vol. 8, no. 1, pp. 7357-7370.
31. Marković, S., Lukić, M., Jovalekić, Č., Škapin, S.D., Suvorov, D. & Uskoković, D. 2013,
"Sintering effects on microstructure and electrical properties of CaCu 3Ti4O12 ceramics",
Ceramic Transactions, vol 240 (DOI: 10.1002/9781118744109.ch37).
32. Matovic, B., Nikolic, D., Labus, N., Ilic, S., Maksimovic, V., Lukovic, J., Bucevac, D. 2013,
"Preparation and properties of porous, biomorphic, ceria ceramics for immobilization of Sr
isotopes", Ceramics
International,
vol.
39,
no.
8,
pp.
9645-9649
(http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.05.086).
33. Milović, M., Jugović, D., Cvjetićanin, N., Uskoković, D., Milošević, A.S., Popović, Z.S.,
Vukajlović, F.R., 2013, "Crystal structure analysis and first principle investigation of F doping
in
LiFePO4", Journal
of
Power
Sources,
vol.
241,
pp.
70–79
(http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.04.109).
34. Mitić, V.V., Paunović, V., Janković, S., Pavlović, V., Antolović, I. & Rančić, D. 2013,
"Electronic ceramic structure within the Voronoi cells model and microstructure fractals
contacts surfaces new frontier applications", Science of Sintering, vol. 45, no. 2, pp. 223232.http://dx.doi.org/10.2298/SOS1302223M
35. Mitrovic, A., Zdujic, M. 2013, "Mechanochemical treatment of Serbian kaolin clay to obtain
high reactive pozzolana", Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 78, no. 4, pp. 579–590.
(doi:10.2298/JSC120829107M)
36. Nikolic, M.V., Aleksic, O.S., Radojcic, B.M., Lukovic, M.D., Nikolic, N., Djuric, Z., 2013,
"Optimization and Application of NTC Thick Film Segmented Thermistors", Key Engineering
Materials 543, 491–494 (http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.543.491).
9
37. Nikolic, P.M., Paraskevopoulos, K.M., Zorba, T.T., Djuric, Z.Z., Pavlidou, E., Vujatovic, S.S.,
Blagojevic, V., Aleksic, O.S. & Nikolic, M.V. 2013, "Far infrared reflectivity spectra of leadtelluride doped with Mn and Yb", Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid
Communications, vol. 7, no. 5-6, pp. 362-366.
38. Nikolić, Z., Shiljkut, V.M., Nikolić, D., 2013, "Diesel-solar electricity supply for remote
monasteries",Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 5, pp. 041815.
(http://dx.doi.org/10.1063/1.4813068)
39. Paunovic, V., Mitic, V.V., Prijic, Z., Zivkovic, L., 2013, "Microstructure and Dielectric
Properties
of
Dy/Mn
Doped
Batio3
Ceramics", Ceramics
International,http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.08.092.
40. Peleš, A., Dorđević, N., Obradović, N., Tadić, N., Pavlović, V.B., 2013, "Influence of
prolonged sintering time on density and electrical properties of isothermally sintered cordieritebased ceramics", Science of Sintering 45, 157–164. (http://dx.doi.org/10.2298/SOS1302157P)
41. Petrovic, V.V., Milosevic, H. & Pavlovic, V.B. 2013, "Investigation of sintering kinetics of
magnesium
titanate", Science
of
Sintering, vol.
45,
no.
2,
pp.
133-139.
(http://dx.doi.org/10.2298/SOS1302133P)
42. Purenovic, J., Mitic, V.V., Kocic, L., Pavlovic, V., Randjelovic, M., Purenovic, M. 2013,
"Intergranular area microalloyed aluminium-silicate ceramics fractal analysis", Science of
Sintering, vol. 45, no. 1, pp. 117–126. (doi:10.2298/SOS1301117P)
43. Rafailović, L.D., Gammer, C., Rentenberger, C., Trisović, T., Kleber, C., Karnthaler, H.-P.,
2013, "Enhanced oxygen evolution and reduction reactions of porous ternary NiCoFe foam
electrodes prepared by dynamic hydrogen template deposition", Nano Energy, vol. 2, no. 4, pp.
523 - 529 (http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2012.12.004).
44. Sarajlić, M., Đurić, Z., Jović, V., Petrović, S., Đorđević, D., 2013, "An adsorption-based
mercury sensor with continuous readout", Microsystem Technologies, vol. 19, no. 5, pp. 749755 (DOI: 10.1007/s00542-012-1679-6).
45. Sarajlić, M., Đurić, Z., Jović, V., Petrović, S., Đorđević, D., 2013, "Detection Limit for an
Adsorption-Based Mercury Sensor", Microelectronic Engineering, vol. 103, pp. 118–122
(http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2012.10.009).
46. Spasojević, M.D., Trišović, T.L., Ribić-Zelenović, L. & Spasojević, P.M. 2013, "Development
of RuO2/TiO2 titanium anodes and a device for in situ active chlorine generation", Hemijska
Industrija, vol. 67, no. 2, pp. 313-321 (doi:10.2298/HEMIND120414076S)
47. Stanković, A., Dimitrijević, S., Uskoković, D. 2013, "Influence of size scale and morphology
on antibacterial properties of ZnO powders hydrothemally synthesized using different surface
stabilizing agents", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 102, pp. 21-28
(http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2012.07.033)
48. Stevanović, M.M., Uskokovic, V., Filipovic, M.R., Skapin, S.D., Uskokovic, D., 2013,
"Composite PLGA/AgNpPGA/AscH nanospheres with combined osteoinductive, antioxidative
and antimicrobial activities", ACS Applied Materials and Interfaces, vol. 5, no. 18, pp 9034–
9042 (http://dx.doi.org/10.1021/am402237g).
49. Stojanović, Z., Otoničar, M., Lee, J., Stevanović, M.M., Hwang, M.P., Lee, K.H., Choi, J.,
Uskoković, D., 2013, "The solvothermal synthesis of magnetic iron oxide nanocrystals and the
preparation of hybrid poly(L-lactide)-polyethyleneimine magnetic particles", Colloids and
Surfaces
B:
Biointerfaces,
vol.
109,
pp.
236–243
(http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2013.03.053).
50. Terzić, A., Pavlović, L., Radojević, Z., Pavlović, V. & Mitić, V. 2013, "Novel utilization of fly
ash for high-temperature mortars: Phase composition, microstructure and performances
correlation", International
Journal
of
Applied
Ceramic
Technology,http://dx.doi.org/10.1111/ijac.12135.
51. Uskoković, V., Hoover, C., Vukomanović, M., Uskoković, D.P., Desai, T.A., 2013,
"Osteogenic and Antimicrobial Nanoparticulate Calcium Phosphate and Poly-(D, L-Lactide-co10
Glycolide) Powders for the Treatment of Osteomyelitis", Materials Science and Engineering:
C, vol. 33, no. 6, pp. 3362 - 3373 (http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2013.04.023).
52. Vučen, S.R., Vuleta, G., Crean, A.M., Moore, A.C., Ignjatović, N. & Uskoković, D. 2013,
"Improved percutaneous delivery of ketoprofen using combined application of nanocarriers and
silicon microneedles", Journal of Pharmacy and Pharmacology, vol. 65, no. 10, pp. 14511462(DOI: 10.1111/jphp.12118)
53. Vujković, M., Jugović, D., Mitrić, M., Stojkovic, I., Cvjetićanin, N., Mentus, S., 2013, "The
LiFe(1-x)VxPO4/C Composite Synthesized by Gel-Combustion Method, with Improved Rate
Capability and Cycle Life in Aerated Aqueous Solutions". Electrochimica Acta, vol. 109, pp.
835–842 (http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2013.07.219).
54. Lojpur, V., Mancic, L., Vulic, P., Dramicanin, M.D., Rabanal, M.E., Milosevic, O., 2014,
"Structural, morphological and up-converting luminescence characteristics of nanocrystalline
Y2O3:Yb/Er powders obtained via spray pyrolysis", Ceramics International, vol. 40. no. 2, pp.
3089–3095 (http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.002).
55. Stevanović, M., Bračko, I., Milenković, M., Filipović, N., Nunić, J., Filipič, M., Uskoković,
D.P., 2013, "Multifunctional PLGA particles containing poly(L-glutamic acid)-capped silver
nanoparticles and ascorbic acid with simultaneous antioxidative and prolonged antimicrobial
activity", Acta
Biomaterialia,vol.
10,
no.
1,
pp.
151–162
(http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2013.08.030).
Такође су објављена два рада из категорије монографске студије/поглавља у истакнутој
монографији међународног значаја, односно рада у тематском зборнику водећег
међународног значаја:
1. Magdalena Stevanović, "Silver nanoparticles with polymers as medical devices: Chapter 15",
In: Silver Nanoparticles: Synthesis, Uses and Health Concerns, Editors: Armentano Ilaria and
Jose Maria Kenny, New York: Nova Science Publishers, 2013, ISBN: 978-1-62808-402-3
(Nanotechnology Science and Technology, Materials Science and Technologies)
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=43803&osCsid=4ae82
45ae55e45a5746d463e8be4f53d
2. Aleksandar Rodić, Branko Miloradović, Svemir Popić, Sofija Spasojević, Branko Karan,
„Development of modular compliant anthropomorphic robot hand”, New trends in medical and
service robots: Theory and integrated applications, pp. 205-219, Springer International
Publishing, Cham, 2014.
Б) Технолошка остварења у 2013. години
Експертски рад
1. Др Лидија Манчић, члан Комисије за нанотехнологије Института за стандардизацију.
Патенти
1. Исправа о патенту бр. 52770 од 01.11.2013. (уписан у Регистар патената 25.06.2013.)
аутора Драгана Ускоковића и Магдалене Стевановић, по пријави П-2006/0542
2. Пријаве патената П-2010/0488 и П-2012/0460 су у току 2013. године испуниле услове
поступка формалног испитивања и ушле у процес суштинског испитивања.
Техничко решење:
1. Физибилити студија за производњу натријум хипохлорита из гасовитог хлора, аутори:
Томислав Тришовић, Бранимир Гргур, Милица Гвозденовић, Бранимир Југовић,
наручиоц: BIN COMERC Београд
В) Награде
1. Др Оливера Милошевић - Диплома изврсности „Octavian Pruteanu“ за допринос
унапређењу квалитета међународне конференције ModTech, 27-29 јун 2013, Синаја,
Румунија.
11
2. Др Оливера Милошевић - Награда за пленарну сесију на међународној конференцији
ModTech, 27-29 јун 2013, Синаја, Румунија
3. Донација за учешће др Оливера Милошевић на конференцији EUROMAT 2013, у оквиру
Уговора о пословно-техничкој сарадњи бр. 431-1 између ПРИЗМЕ, Крагујевац и ИТН
САНУ, Београд (мр Мирослав Равлић, др Лидија Манчић).
4. Златна медаља са ликом Николе Тесле за проналазак, 33. Mеђународнa изложба
проналазака, нових технологија и индустријског дизајна „Проналазаштво – Београд
2013.“. Аутори: М. Гвозденовић, Б. Југовић, Б. Гргур, Л. Рафаиловић, Т. Тришовић,
„Систем за аутоматску дезинфекцију воде управљан потенциометријском електродом“.
4. Међународна сарадња
Интензивна међународна и домаћа сарадња значајно су обележје активности у Институту.
Посебно добра формална или неформална сарадња постоји са низом институција из САД,
Јапана, Европске Уније, Русије, Украјине, Словеније и других земаља. Највећи део
истраживачких пројеката у Институту је садржан у VII Оквирном програму Европске Уније,
а неки од програма су и предложени да се укључе у различите нивое сарадње са: Институтом
„Јожеф Стефан“ Љубљана, Словенија; Институтом за науку о материјалима „И. Н.
Францевич“ Националне академије наука Украјине у Кијеву; Швајцарским технолошким
институтом у Лозани; Ратгерс универзитетом из Њу Џерсија, САД; Јапанским центром за
фину керамику у Токију; Токијским технолошким институтом, Јапан; Макс Планк
институтом за истраживање метала, Штутгарт, Немачка; Универзитетом Карлос III из
Мадрида, Шпанија; Универзитетом „Св. Ћирило и Методије“ из Скопља, БЈР Македонија;
Институтом за проблеме хемијске физике Руске академије наука, Черноголовка, Русија;
Институтом за хемију чврстог стања и механохемију из Новосибирска, Русија; Факултетом
за хемију и хемијско инжењерство Независног универзитета државе Морелос, Куернавака,
Мексико; Вуханским универзитетом за науку и технологију, Вухан, Кина; Московским
државним универзитетом, Москва, Русија; Институтом за процесну металургију и рециклажу
метала Техничког универзитета у Ахену, Немачка; Националним техничким универзитетом у
Атини, Грчка; Одељењем за металургију и инжењерство материјала Истамбулског техничког
универзитета, Турска; групом Umicore, Белгија; компанијама NASCATEC Nanoscale GmbH
из Касела, Немачка; RBI Instrumentation, Мејлан, Француска; THÜRINGEN innovativ GmbH,
Innovation Relay Centre Stuttgart–Erfurt–Zürich, Ерфурт, Немачка; Одељењем за материјале
Универзитета у Оксфорду, Велика Британија; Бечким Универзитетом за технологију, Беч,
Аустрија; Институтом за ласерске и информационе технологије Руске академије наука,
Троитск, Русија; Универзитетом у Ослу, Стоматолошким факултетом, Одељењем за
биоматеријале, Осло, Норвешка; Националним институтом за биологију у Љубљани,
Словенија; Универзитетом у Љубљани, Словенија; Калифорнијским универзитетом у Сан
Франциску, САД; Калифорнијским универзитетом у Берклију, САД; Корејским институтом
за науку и технологију, Сеул, Кореја.
Др Оливера Милошевић ради на следећим иностраним пројектима: Пројекат регионалне
владе Мадрида, Шпанија (ACT 679/2009, 19. фебруар), Durability and Conservation of
Geomaterials in the Built Heritage (GEOMATERIALES)’, чији је координатор др Рафаел Форт
Гонзалез (Institute of Economic Geology, CSIC-UCM). Др Оливера Милошевић предводи
групу ИТН САНУ за наноструктурна истраживања у својству придруженог члана (associate
member); Пројекат са JWRI, Осака Универзитет, (2010–), Хибридни функционални
наноматеријали (Hybrid functional nanomaterials, координатори проф. Сатоши Охара (Satoshi
Ohara), др Оливера Милошевић) на бази потписаног Уговора о сарадњи са Осака
Универзитетом (Agreement on Academic&Technical Cooperation between Institute of Technical
Sciences of SASA and Joining and Welding Research Institute (JWRI, Osaka University, Japan).
Др Лидија Манчић ради на иностраним пројектима: Пројекат: Desenvolvimento de
Nanocompósitos com Matriz Polimérica à Base de Nanotubos e Nanofios de Titanatos; Пројекат
12
сарадње са Pontifia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Brazil: Cultural, Education and
Scientific Agreement (проф. др Фернандо Ризо (Fernando Rizzo), др Лидија Манчић); Пројекат
COST Action MP0904: Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted
geometries (SIMUFER) – WG2 Single-phase multiferroics (координатори: Паула Виларињо
(Paula Vilarinho), Брајан Родригез (Brian Rodriguez)).
Завршавају су пројекти билатералне сарадње са Словенијом за циклус 2012-2013:
пројекат бр. 451-03-1251/2012-09/05, под називом «Високо енергијски ортосиликатни
катодни материјали за литијум јонске акумулаторе», чији су руководиоци др Драгана
Југовић, Институт техничких наука САНУ, Београд, и др Роберт Доминко, Кемијски
инштитут, Љубљана; пројекат бр. 451-03-1251/2012-09/06, под називом «Наноструктурно
дизајнирање вишефункционалних и синтерованих функционално градијентних електричних
и биолошких материјала», чији су руководиоци др Смиља Марковић, Институт техничких
наука САНУ, Београд, и др Сречо Давор Шкапин, Институт "Јожеф Стефан", Љубљана;
пројекат бр. 451-03-1251/2012-09/20, под називом «Аутоматски уређај за ин ситу третман
вода са фотоелектрохемијским и електрохемијским генераторима дезинфицијенаса», чији су
руководиоци др Томислав Тришовић, Институт техничких наука САНУ, и др Марјана
Симонич, Универза в Марибору, Факултета за кемијо ин кемијско технологијо. У оквиру
прва два пројекта наши истраживачи су били у студијској посети словеначким колегама у
току 2013. године.
У оквиру пројекта ИИИ45004 је остварена сарадња и покренут заједнички истраживачки
пројекат, под називом „Advanced Materials for Biomedical Applications”, Центра за
биоматеријале Института за биомедицинска истраживања КИСТ у Сеулу, Република Кореја,
и Института техничких наука САНУ. У оквиру ове сарадње је објављена заједничка
публикација у часопису са SCI листе, а планирају се активности током 2014. године.
Др Магдалена Стевановић је руководилац у оквиру COST TD1004 Акције за СрбијуTheranostics imaging and therapy: an action to develop novel nanosized systems for imagingguided drug delivery-(2012-2015) *(COST-European Cooperation in Science and Technology)
http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/TD1004?management. У оквиру ове акције је
одржан годишњи радни састанак у Атини, где је др Стевановић одржала предавање и
договорила даље планове сарадње.
Др Магдалена Стевановић је такође учествовала у изради предлога следећих пројеката
који су на евалуацији: Bilateral cooperation ITS SASA-University of Erlangen-Nuremberg,
Germany, Development and Evaluation of Bioactive Glass Based Therapeutics for Tissue
Engineering and Controlled Delivery of Medicaments, Project coordinators: Prof. Dr.-Ing. habil.
Aldo R. Boccaccini, Professor of Biomaterials and Head of the Institute of Biomaterials at the
Department of Materials Science and Engineering, University of Erlangen-Nuremberg, Germany;
Dr Magdalena Stevanovic Senior Research Associate at Institute of Technical Sciences of the
Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, (Serbian - Germany Science &
Technology Cooperation for years 2014-2015, project proposal under evaluation); SCOPES Joint
Research Project (Scientific Co-operation between Switzerland, Slovenia and Serbia), -Theranostic
delivery platform for liver tumors treatment- collaboration between the Department of Chemistry,
University of Basel, Basel, Switzerland (PC: Prof. Dr Wolfgang Meier); Laboratory of Inorganic
Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering,(UM FKKT), University of Maribor,
Maribor (PC: Dr Irena Ban) and Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of
Sciences and Arts, Belgrade, Serbia (PC: Dr Magdalena Stevanovic), years 2014-2016, Project
proposal under evaluation. Такође је у toku 2013. подржала иницијативу Универзитета у
Торину/ Dept. of Molecular Biotechnology and Health Science, како би постао регионални
центар за молекуларни имиџинг, тј. Euro-BioImaging Node и координатор за Italian Network
of the Multi-Modal Molecular Imaging Node (MMMI). Као корисници овог центра имали бисмо
отворен приступ сарадњи и великом броју метода карактеризације (MRI/MRS (High/low
field), Dual mode Imaging (MRI/OI), Cell culture / Optical Microscopy (confocal), Image analysis,
Electron Microscopy, itd).
13
Сарадници Института су ангажовани и као уредници и рецензенти у многим
међународним и домаћим часописима. Др Оливера Милошевић је гостујући едитор
специјалне свеске „Nano Powder Development by Advanced Techniques“, часописа Advanced
Powder Technology, 2014, Elsevier, Асосијет едитор међународног часописа International
Journal of Modern Manufacturing Technologies, ISSN 2067-3604. Рецензент: CrystEngCommun,
Applied Physics A, Advanced Powder Technology, Bull Chem Soc Japan, JAlloysCompounds, Solid
State Sci, RSC Advances. Др Миодраг Здујић је рецензент часописа Journal of Magnetism and
Magnetic Materials (три рецензије у 2013. години). Др Ненад Игњатовић је члан уређивачких
одбора часописа Техника-Нови материјали и Journal of Applied Chemistry. Др Бранимир
Југовић је члан научног одбора часописа Annals of Faculty Engineering Hunedoara –
International Journal of Engineering. Др Лидија Манчић је члан Уређивачког одбора начног
часописа Бакар и The Scientific World Journal: Material Sciencе, као и књиге абстраката са
конференције Advanced Ceramics and Application II, ISBN 978-86-915627-1-7, и рецензент
часописа Journal of Nanoparticle Research, Optical Мaterials, Journal of Materials Processing
Technology, The Scientific World Journal, Journal of Material Chemistry, Material Research
Bulletin. Др Томислав Тришовић је члан Уређивачког одбора часописа EMIT (Economics
Management Information Technology). Др Нина Обрадовић уређује међународни часопис
Science of Sintering и рецензент за часописе Journal of Alloys and Compounds, Science of
Sintering, итд. Др Магдалена Стевановић рецензира за часописе: Nanotechnology, ACS Applied
Materials and Interfaces, Nanomedicine UK. Др Смиља Марковић је уредник књиге "Twelfth
Young Researchers’ Conference - Materials Science and Engineering: Program and the Book of
Abstracts" и рецензент за часописе Material Chemistry and Physics и Science of Sintering. Др
Драгана Југовић је рецензирала за часописе Journal of Power Sources (IF 4.951),
Electrochimica Acta (IF 3.832), Powder Technology (IF 2.080). Др Небојша Лабус је рецезент
часописа Science of Sintering. Мр Бранко Каран је рецензирао за International Journal of
Humanoid Robotics и International Journal of Computer Vision and Robotics. Сузана Филиповић
је рецезент је часописа Science of Sintering.
5. Учешће на међународним конференцијама
Током 2013. године већи број сарадника је узео учешће у међународним и домаћим
конференцијама, од чега наводимо значајније међународне, са називом рада који је
представљен на конференцији:
A) предавања по позиву:
1. Olivera Milošević, “Aerosol-assisted processing of hierarchically organized functional
nanoparticles”, ModTech International Conference: Modern technologies in Industrial
Engineering, 27-29 June 2013, Sinaia, Romania (Plenarno predavanje)
2. Miodrag Zdujić, Sinteza i modifikacija neorganskih materijala mehanohemijskim tretmanom
(sekcijsko predavanje po pozivu) , X simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“,
Leskovac 22–23. oktobar 2013. Zbornik izvoda radova, str. 43–44
3. Zoran Djuric, Ivana Jokic, New Generation of Sensors Based on Adsorption-Desorption
Processes, Swiss National Science Fundation, Valorization Meeting, Szeged, Hungary, 5-8 june
2013
Б) предавања одржана на међународним конференцијама:
1. N.R. Elezović , Lj.M. Gajić-Krstajić , V. Radmilović, N.V. Krstajić, "Effect of chemisorbed
CO on Sb-SnO2 supported Pt electrode on the kinetics of hydrogen oxidation", Fourth Regional
Symposium on Electrochemistry - South East Europe (RSE-SEE), Book of abstracts ECS-P-09,
p 26 (ISBN 978-961-6104-23-4 (Nacional Institute of Chemistry)), 26. до 30. мај 2013.
Љубљанa, Словенија
14
2. B. Jugovic, A. Elkais, M. Gvozdenovic, B. Grgur, "The influence of thin benzoate-doped
polyaniline coatings on corrosion protection of mild steel in different environments", 40th
International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare,
Slovakia, May 27-31, 2013, 1354–1360
3. O. S. Aleksic, Z. Z. Djuric, M. V. Nikolic, N. Tasic, M. Vukovic, Z. Marinkovic-Stanojevic, N.
Nikolic, P. M. Nikolic, Nanostructured Fe2O3/TiO2 thick films, Тhe Second Conference of The
Serbian Ceramic Society, Belgrade (Serbia) 5th – 7th June 2013 (постер презентација)
4. Branko Karan, „Calibration of depth measurement model for Kinect-type 3D vision sensors”,
Proceedings of 21st International Conference in Central Europe on Computer Graphics,
Visualization, and Computer Vision, Plzen, June 24-27 2013, pp. 61-64, University of West
Bohemia, Plzen, 2013, постер презентација
5. Steva LEVIĆ, Nina OBRADOVIĆ, Vladimir PAVLOVIĆ, Bojana ISAILOVIĆ, Ivana
KOSTIĆ, Branko BUGARSKI, Viktor NEDOVIĆ, ″Thermal, morphological and mechanical
properties of ethyl vanillin immobilized in polyvinyl alcohol by electrospinning process”, 2nd
Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Book of
Abstracts, Вилнијус, Литванија, August 2013, 294. постер
6. N. Ignjatović, S. Vranješ-Djurić, Ž. Mitić, D. Janković, D. Uskoković, ROUTES AND
PATHWAYS TO SMALL PARTICLES BASED ON HYDROXYAPATITE, 15th Annual
Conference YUCOMAT 2013, September 2-6, 2013, Herceg Novi, Montenegro, Programme
and the Book of Abstracts, p. 7
7. Lj.M. Gajić-Krstajić, N.R. Elezović, B.M. Babić, V. Radmilović, N.V. Krstajić,
PREPARATION AND CHARACTERIZATION Pt CATALYST ON Ru DOPED TIN OXIDE
SUPPORT FOR OXYGEN REDUCTION, 15th Annual Conference YUCOMAT 2013,
September 2-6, 2013, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 72
8. M. Milović, F.R. Vukajlović, D. Jugović, M. Mitrić2, B. Jokić, N. Cvjetićanin, A.S. Milošević,
Z.S. Popović2, D. Uskoković, SYNTHESIS OF F-DOPED LiFePO4 VIA PRECIPITATION
METHOD, 15th Annual Conference YUCOMAT 2013, September 2-6, 2013, Herceg Novi,
Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 75
9. D. Jugović, M. Mitrić, M. Milović, B. Jokić, D. Uskoković, CRYSTAL STRUCTURE
REFINEMENT OF Li2FeSiO4 CATHODE MATERIAL, 15th Annual Conference YUCOMAT
2013, September 2-6, 2013, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book of Abstracts,
p. 75
10. M. Kuzmanović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, N. Cvjetićanin, D. Uskoković, CARBON
COATED LiFePO4 CATHODE MATERIAL OBTAINED BY FREEZE-DRYING METHOD,
15th Annual Conference YUCOMAT 2013, September 2-6, 2013, Herceg Novi, Montenegro,
Programme and the Book of Abstracts, p. 76
11. Z. Stojanović, M. Kuzmanović, M. Tadić, R. Dominko, D. Uskoković, LiFePO4
NANOCRYSTALS SYNTHESIS BY HYDROTHERMAL REDUCTION METHOD, 15th
Annual Conference YUCOMAT 2013, September 2-6, 2013, Herceg Novi, Montenegro,
Programme and the Book of Abstracts, p. 76
12. S.
Marković,
S.D.
Škapin,
D.
Suvorov,
D.
Uskoković,
CaCu3Ru4O12/CaCu3Ti4O12/CaCu3Ru4O12 FUNCTIONALLY GRADED ELECTRONIC
CERAMICS, 15th Annual Conference YUCOMAT 2013, September 2-6, 2013, Herceg Novi,
Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 94
13. S. Marković, A. Stanković, Z. Lopičić, M. Stojanović, D. Uskoković, APPLICATION OF
PEACH SHELLS FOR THE REMOVAL OF METHYLENE BLUE AND BRILLIANT
GREEN, 15th Annual Conference YUCOMAT 2013, September 2-6, 2013, Herceg Novi,
Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 111
14. A. Stanković, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, SONOCATALYTIC
DEGRADATION OF METHYLENE BLUE DYE USING A NANOSIZED ZINC OXIDE
POWDER PREPARED VIA SONOCHEMICAL METHOD, 15th Annual Conference
15
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
16
YUCOMAT 2013, September 2-6, 2013, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book
of Abstracts, p. 115
M.J. Lukić, Lj. Veselinović, Č. Jovalekić, S.D. Škapin, S. Marković, D. Uskoković, TWOSTEP SINTERING, PHASE TRANSFORMATIONS, ELECTRICAL AND MECHANICAL
PROPERTIES OF NANOSTRUCTURED BIOCERAMIC MATERIALS BASED ON
HYDROXYAPATITE, 15th Annual Conference YUCOMAT 2013, September 2-6, 2013,
Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 132
N. Filipović, M. Stevanović, D. Uskoković, SELENIUM NANOPARTICLES FOR
BIOMEDICAL APPLICATION, 15th Annual Conference YUCOMAT 2013, September 2-6,
2013, Herceg Novi, Montenegro, Programme and the Book of Abstracts, p. 132
Olivera Milošević, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal, Satoshi Ohara, “The feasibility of
aerosol route in the optically active nanoparticles processing”, EUROMAT 2013, 8-13
septembar 2013, Sevilja, Španija, (usmeno saopštenje)
Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M.
Nedeljković and Olivera B. Milošević, ”Aerosol processing of hierarchically organized TiO2
based nano-particles, EUROMAT 2013, 8-13 septembar 2013, Sevilja, Španija (poster)
Zoran Djuric, Ivana Jokić, Adriana Peleš, Fluctuations of the number of adsorbed molecules
due to adsorption-desorption processes coupled with mass transfer and surface diffusion in
bio/chemical MEMS sensors, 39th International Conference on Micro and Nano Engineering
MNE 2013, 16-19 September 2013, London, UK (poster presentation).
Branko Karan, „Accuracy improvements of consumer-grade 3D sensors for robotic
applications”, Proceedings of IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and
Informatics SISY 2013, Subotica, Sept. 26–28 2013, pp. 141-146, IEEE Publishing, New York,
2013, усмена презентацијa
V.V. Mitic, V. Paunovic, Lj. Kocic, S. Jankovic, V. Pavlovic, Microelectronics miniaturization
and fractal electronic frontiers, The Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics
and Application II«, September 30-October 1, 2013, Programme and the Book of Abstracts, p.
15
N. Labus, J. Krstić, A. Peleš, J. Živojinović, M.V. Nikolić, Density of the ZnTiO3 nanopowder
as a loose powder and as a compact obtained by different methods, The Serbian Ceramic
Society Conference »Advanced Ceramics and Application II«, September 30-October 1, 2013,
Programme and the Book of Abstracts, p. 18
J. Živojinović, D. Kosanović, N. Obradović, A. Peleš, N. Labus, S. Filipović, V. B. Pavlović,
M. Mitrić, M.M. Ristić. Dilatometric Analysis of Mechanically Activated SrTiO3 Powder, The
Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application II«, September 30October 1, 2013, Programme and the Book of Abstracts, p. 38
D. Kosanović, J. Živojinović, N. Obradović, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, M.M. Ristić, The
influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 ceramics,
The Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application II«, September
30-October 1, 2013, Programme and the Book of Abstracts, p. 39
N. Obradović, N. Đorđević, N. Labus, A. Peleš, M. Mitrić, V.B. Pavlović, Density and
electrical properties of cordierite based ceramics as function of compaction pressure, The
Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application II«, September 30October 1, 2013, Programme and the Book of Abstracts, p. 39
S. Filipović, N. Obradović, J. Krstić, M. Šćepanović, V. Pavlović, M.M. Ristić, Structural
characterization of mechanically activated MgO-TiO2 system, The Serbian Ceramic Society
Conference »Advanced Ceramics and Application II«, September 30-October 1, 2013,
Programme and the Book of Abstracts, p. 40
Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M.
Nedeljković, Olivera B. Milošević, Aerosol-assisted synthesis of hierarchically organized
titania and titanates nanostructures, The Serbian Ceramic Society Conference »Advanced
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Ceramics and Application II«, September 30-October 1, 2013, Programme and the Book of
Abstracts, p. 46
A. Peleš, V.P. Pavlović, N. Obradović, J. Živojinović, M. Mitrić, V.B. Pavlović,
Characterization of mechanically activated ZnO powder, The Serbian Ceramic Society
Conference »Advanced Ceramics and Application II«, September 30-October 1, 2013,
Programme and the Book of Abstracts, p. 47
V.B. Pavlovic, A. Peles, V.P. Pavlovic, V. Djokovic, R. Dojcilovic, M. Dukic, B. Vlahovic,
Piezoelectric polymer/ceramic nanostructures for mechanical energy harvesting, The Serbian
Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application II«, September 30-October
1, 2013, Programme and the Book of Abstracts, p. 48
I. Jokić, Z. Djurić, K. Radulović, M. Frantlović, "Fluctuations of the number of adsorbed
micro/nanoparticles in sensors for measurement of particle concentration in air and liquid
environments", in Proc. 4th International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate
Matter: Research and Management, Belgrade, Serbia, 2-4 Oct. 2013
Zoran Nikolić, Vladimir Šiljkut, Petar Petrović, Energy Efficient Power Supply of Autonomous
Consumers Using Hybrid (Photovoltaic and Diesel Aggregates) Sources, The Second
International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 16-18 October
(2013), number 4, 1-8, ISBN 978-86-81505-68-7
Zorka Z. Djuric, Obrad S. Aleksic, Maria V. Nikolic, Nenad Nikolic, Goran B. Brankovic,
Pantelija M. Nikolic, Structural, morphological and optical study of nanostructured
TiO2/Fe2O3 thick film, The 45th International October Conference on Mining and Metallurgy,
16-19 October 2013, Bor Lake, Bor (Serbia) (постер презентација)
M.J. Lukić, L. Veselinović, S.D. Ńkapin, S. Marković, D. Uskoković, HYDROXYAPATITE
NANOPOWDERS: STUDY OF POSSIBILITY FOR PREPARATION OF DENSE
NANOSTRUCTURED BIOCERMICS BY PRESSURELESS SINTERING, Conference for
Young Scientists in Ceramics – 10th Students' Meeting 2013, 6-9 Новембар, Нови Сад,
Србија, усмено предавање, Book of Abstracts p. 56
N. Ignjatovic, D. Uskokovic, Routes and pathways of small particles based on hydroxyapatite
for biomedical engineering: Synthesis, characterization and in vitro and in vivo investigations,
NANOBIOTECHNOLOGY International Workshop 2013, 2-5 December 2013, JRC, Ispra,
Italy, European Commission & Joint Research Centre Institute for Health and Consumer
Protection, NanoBioScience Unit, Ispra, Italy (oral)
Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Vladimir Pavlović, Dragan Uskoković, Preparation
and characterization of selenium nanoparticles incorporated within poly(ε-caprolactone), 12th
Young Researchers' Conference – Materials Science and Engineering, December 11-13, 2013,
Belgrade, Program and the Book of Abstracts, p. 4
Adriana Peleš, Suzana Filipović, Vera P. Pavlović, Miodrag Mitrić, Nina Obradović, Vladimir
B. Pavlović, The influence of mechanicall activation on the structure of ZnO, 12th Young
Researchers' Conference – Materials Science and Engineering, December 11-13, 2013,
Belgrade, Program and the Book of Abstracts, p. 11
Ana Stanković, Smilja Marković, Dragan Uskoković, Photocatalytic and sonocatalytic
degradation procedures of methylene blue dye using a ZnO nanostructured powders, 12th
Young Researchers' Conference – Materials Science and Engineering, December 11-13, 2013,
Belgrade, Program and the Book of Abstracts, p. 13
Miloš Milović, Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Bojan Jokić, Robert Dominko, Dragan
Uskoković, Sol-gel synthesis of Li2FeSiO4/C, 12th Young Researchers' Conference – Materials
Science and Engineering, December 11-13, 2013, Belgrade, Program and the Book of
Abstracts, p. 31
Maja Kuzmanović, Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Bojan Jokić, Nikola Cvjetićanin, and
Dragan Uskoković, Freeze-drying method for LiFePO4/C composite processing, 12th Young
Researchers' Conference – Materials Science and Engineering, December 11-13, 2013,
Belgrade, Program and the Book of Abstracts, p. 33
17
40. Miodrag J. Lukić, Ljiljana Veselinović, Srečo Davor Škapin, Marjeta Maček-Kržmanc, Smilja
Marković, Dragan Uskoković, DSC-TG-MS study of hydroxyapatite nanopowders, 12th Young
Researchers' Conference – Materials Science and Engineering, December 11-13, 2013,
Belgrade, Program and the Book of Abstracts, p. 35
41. Zorka Z. Djurić, Obrad S. Aleksić, Maria V. Nikolić, Structural, morphological and electrical
properties of sintered Fe2O3/TiO2 nanopowder mixtures, 12th Young Researchers' Conference –
Materials Science and Engineering, December 11-13, 2013, Belgrade, Program and the Book of
Abstracts, p. 36
6. Издавачка и организациона делатност
Програм и Књига Апстраката Једанаесте конференције младих истраживача – Наука и
инжењерство материјала је имала промоцију на Сајму књига у Београду октобра 2013.
године, у оквиру штанда Центра за промоцију науке.
Од 11. до 13. децембра 2013. одржана је традиционална Дванаеста конференција младих
истраживача „Наука и инжењерство нових материјала“ у организацији Друштва за
истраживање материјала Србије и Института техничких наука САНУ, а уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Основни циљ конференције је да
омогући младим истраживачима који раде на својим мастер и докторским радовима, као и
младим докторима наука до 35 година старости, ангажованим на пројектима у области науке
о материјалима, да прикажу своја истраживања и да се међусобно упознају, те да научну и
стручну јавност информишу о резултатима које су остварили. Званични језик конференције
је енглески и, са учесницима и члановима Научно-организационог одбора из иностранства,
конференција има међународни карактер. Апстракти свих пријављених радова (83)
објављени су у Зборнику апстраката конференције, од којих су презентована 73 рада, а
одабрани радови биће објављени у часопису Техника – Нови материјали. Ове године је
награђено пет презентација, а део награде је бесплатно учешће награђених аутора на
YUCOMAT 2014 конференцији, у организацији Друштва за истраживање материјала Србије.
Са отварања 12YRC 2013 (др Смиља Марковић, проф. Драган Ускоковић, акад. Зоран Ђурић)
Институт је дао подршку одржавању Друге конференција Српског керамичког друштва –
Савремена керамика и примена, која је одржана 10.-11. маја у згради САНУ, у организацији
Српског керамичког друштва, а у чијој реализацији су учествовали наши истраживачи
ангажовани на пројектима ОИ172035, ОИ172057 и ИИИ45020.
18
7. Библиотека Института
Захваљујући предусретљивости домаћих издавача, фонд Библиотеке ИТН САНУ
обогађен је новим монографским публикацијама и научним часописима, а на исти начин је
обезбеђен редован прилив часописа из области природних и техничких наука који су раније
спорадично пристизали у библиотеку. Током 2013. године фонд библиотеке је обогаћен са
седам нових часописа (41 свеска) и 98 свезака часописа који су и раније стизали у Институт,
као и са 37 монографских публикација.
Укупна вредност обрађеног дела фонда на дан 31. 12. 2013. износи 1.624.296,40 динара.
Обрађени део фонда на дан 31. децембра 2012. обухвата: 112 примерака новонабављених
монографских публикација (100 наслова), 190 свезака новонабављених серијских
публикација (42 наслова), 360 примерака монографских публикација издања Института
техничких наука САНУ (104 наслова) и 3789 свезака (185 наслова) серијских публикација
затечених у тренутку регистрације или поклоњених Библиотеци непосредно након
регистрације.
У мају 2013. године успостављен је дигитални репозиторијум издања Института и радова
сарадника Института (www.itn.sanu.ac.rs/opus4). Софтверску платформу на којој почива
репозиторијум чини прорамски пакет отвореног кода OPUS4. Дигитални репозиторијум
треба да служи као архива свих релевантних резултата научног рада који се реализује у
Институту. Кад год је то могуће, односно кад год се тиме не крше ауторка права или друга
ограничења од стране издавача, депоновани документи биће доступни у режиму отвореног
приступа. Јавна презентација Дигиталног репозиторија ИТН САНУ одржана је 15. новембра
2013. у САНУ. Поред истраживача, презентацију је присуствовао и већи број библиотекара
из Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и
библиотека научноистраживачких института.
Крајем октобра 2013. Библиотека ИТН САНУ укључила се у пројекат ретроактивне
дигитализације докторских дисертација који реализује Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић“. С обзиром да је одређени број теза сарадника ИТН САНУ од раније био
доступан у дигиталној форми на сајту, а потом и у репозиторију Института, ми смо ове тезе
ставили на раполагање колегама из Универзитетске библиотеке. Поред тога, послати су
захтеви за скенирање још шест теза које не постоје у дигиталном облику. До сада је обрађено
13 теза. Након обраде и укључивања у репозиторијум Универзитета, овим тезама је, у оквиру
пројекта који реализује Кобсон, додељен DOI, након чега су укључене у европски
репозиторијум докторских дисертација DART-Europe E-Theses portal.
У оквиру обележавања Међународне недеље отвореног приступа у Србији, 25. октобра
2013. године библиотекару ИТН САНУ додељено је почасно звање „архонт отвореног
приступа“. Ова почасна звања додељују се запосленима на универзитету, истраживачима и
библиотекарима који су у претходном периоду показали највиши степен професионалности у
промовисању принципа отвореног приступа научним информацијама на Универзитету у
Београду.
Интернет презентација. Током 2013. године списак научних радова које су сарадници
Института објавили у реномираним стручним страним и домаћим часописима, а личне
странице сарадника на сајту Института допуњаване су библиографским и, на захтев
сарадника, другим подацима. Списак публикација на страници Публикације – Чланци
допуњен је током 2013. године са 42 нове публикације. Списак радова са највећим бројем
цитата ажуриран је у више наврата. Докторске дисертације, магистарски радови,
монографска издања ИТН САНУ и већи део постера депонован је у дигитални репозиторијум
Института, па су адресе ових докумената на сајту Института ажуриране, односно
преусмерене ка репозиторију. Галерија постера допуњена је са четири нова постера. Рубрика
Новости је ажурирана је пет (српско издање), односно три пута (енглеско издање).
Током 2012. године 11,993 посетилаца остварило је 22,057 посета сајту Института. Број
посетилаца и број посета крећу се у истим оквирима као 2012. године.
19
8. Побољшање радних услова и нова опрема
Током 2013. године је набављена следећа опрема: штампач за секретара Института,
компјутер и монитор за службу рачуноводства, 2 ноутбука и један монитор за пројекат
ОИ172057 (руководилац проф. Владимир Павловић), ноутбук и монитор за потребе др
Бранимира Југовића и канцеларијска фотеља за др Љиљану Гајић-Крстајић.
Крајем децембра је добијена информација да ускоро треба да буде достављена веома
скупа опрема, којА је одобрена пројекту ИИИ45004 (руководилац проф. Драган Ускоковић)
за набавку преко ЈУП (Јединице за управљање пројектима Министарства), те су обављени
припремни радови у додатној канцеларији у оквиру наше лабораторије у Институту за
материјале Србије. У оквиру ових радова је набављено 5 рачунара са мониторима и 2 клима
уређаја, а авансно су уплаћена 2 лабораторијска стола и један стабилизатор напона. Простор
те канцеларије је такође опремљен потребним инсталацијама водовода, канализације и
струје, као и подним прекривачем. У питању су симултани TGA/DTA-DSC уређај (ThermoGravimetric Analysis/Differential Thermal Analysi-Differential Scanning Calorimetry), TMA
дилатометар (Thermo mechanical Analysis), као и нискотемпературни DSC и масени
квадруполни анализатор, чији произвођач је француска фирма SETARAM, а вредност
набавке je 270.000 €. Опрема служи за испитивање термо-механичких својстава материјала.
Од средстава добијених за научни скуп 12YRC 2013 је купљен нови видео бим са
платном, и скенер за секретара Института, који је уједно и секретар свих ових скупова. Овим
улагањем је осавремењена техника и олакшана комуникација у организацији и реализацији
будућих Конференција младих истраживача.
9. Финансијско пословање
Завршни извештај ће сумирати детаљно финансијско пословање, а овде се износе само
глобални елементи пословања. Уплате Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Србије на нивоу целе године износе 52.619.289 динара и чине око 95,04% укупних прихода
(55.363.297,51). Просечна бруто плата запослених у 2013. години је 95.305,20, а нето плата
68.152,32 динара.
Што се тиче финансијских средстава које добијамо по пројектима, она су у номиналном
износу врло мало порасла, али због присутне инфлације реално су мања него прошлих
година. Прилив «сопствених средстава» је ове године био мањи него ранијих година. Ово је
углавном проистекло услед мањих средстава које смо раније реализовали преко чланова
САНУ, јер су средства научног фонда САНУ драстично смањена.
10. Закључак
Пословање ИТН САНУ у 2013. години одвијало се у условима опште кризе која траје
дуги низ година. Сарадници Института углавном испуњавају задатке и критеријуме које је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја поставило пред њих. Пошто је у
транзиционом периоду у потпуности уништена привреда, а посебно индустрија и српско
тржиште постало потпуно отворено, резултати наше науке не налазе неопходну подршку,
примену и валоризацију на српском тржишту. Политичке одлуке о инвестицијама и увоз
готових технологија без икакве озбиљне консултације науке и њеног учешћа већ су нас
довеле у ситуацију потпуне зависности, а довешће нас, ако се ништа не предузме, до још
већег и неподношљивог научног, техничког и економског заостајања за Светом.
Основни проблем Института је и даље недостатак адекватног пословног простора у који
би се сместили сви сарадници Института са припадајућом опремом. То би омогућило да се
учине одређени колективни напори и повећа удео примењених истраживања и конкретно
допринесе развоју привреде и индустрије. Покушаји да се реши овај проблем уз помоћ
20
ресорних Министарстава и САНУ за сада нису успели, због пречесте промене одговорних
људи у Министарствима. Иако постоји подршка Председника САНУ, ипак није било могуће
да се прегруписавањем расположивог простора Института САНУ нађе адекватан простор за
наш Институт. Дакле, проблем простора ћемо покушавати да решавамо и 2014. године.
Обзиром на стање у нашој привреди и посебно индустрији, сви покушаји да са њима
направимо неку врсту сарадње нису дали опипљиве резултате. Осим тога, и сами сарадници
Института немају посебну оспособљеност, жељу и мотивацију да своје резултате пласирају, а
за такав ангажман и не постоји озбиљна подршка надлежних и одговарајућа регулатива.
Увези са овим, у наредном периоду предстоји оријентисање на већу применљивост резултата
истраживања и доношење одговарајуће регулативе.
Сарадници Института се спремају за пријаву рада на ЕУ пројектима ХОРИЗОНТ 2020.
За реализацију тог циља је формирана група сарадника која би требало систематски да прати
позиве које објављује ЕУ и ради на формулисању предлога пројеката. Један од проблема је
свакако велика фрагментираност проблематике на којој сарадници Института раде, те је
тешко направити неки озбиљнији пројекат на коме би радило више од 10 сарадника.
Што се тиче научних публикација оне су по броју на нивоу неколико прошлих година, са
благим повећањем, што је свакако задовољавајуће када се има у виду да је третман науке у
друштву све лошији и лошији. Према студији «Стање науке у Србији године 2010-2012» коју
је израдио Национални савет за научни технолошки развој, наш Институт је трећи у Србији
по броју објављених радова по истраживачу.
У наставку је упоредна табела података из годишњих извештаја о раду ИТН САНУ из
2012. и 2013. године.
Опис
Запослени са пуним радним временом
Резултати – чланци у часописима ISI
Резултати – учешће на међународним конференцијама
Укупни приход
2012
36
53
12 по позиву +44
56.932.067
2013
35
55
3 по позиву +41
55.363.297,51
21
I – Распоред истраживача по пројектима финансираних од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије
Пројекат ИИИ45004: „М
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних
морфолошких и физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој
основи“
Руководилац пројекта проф. др Драгољуб Ускоковић, научни саветник у Институту
техничких наука САНУ, у пензији
Редни
број
1.
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
Драган Ускоковић
0/А1
НСВ
2.
Ненад Игњатовић
12/А1
НСВ
3.
Смиља Марковић
12/А2
ВНС
4.
Драгана Југовић
12/А2
НСР
5.
Магдалена Стевановић
12/А1
ВНС
6.
Љиљана Веселиновић
12/А3
ИСР
7.
Ана Станковић
12/А6
ИСР
8.
Зоран Стојановић
12/А4
ИСР
9.
Маја Кузмановић
12/А4
ИСР
10.
Миодраг Лукић
12/А4
ИСР
11.
Ненад Филиповић
12/А4
ИСР
12.
Милош Миловић
12/А4
ИСР
Пројекат ОИ 172057: „У
Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних
материјала“
Руководилац пројекта проф. др Владимир Павловић, редовни професор Пољопривредног
факултета Универзитета у Београду, научни саветник у Институту техничких наука САНУ
Редни
број
22
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Момчило Ристић
0/А4
НСВ
2.
Нина Обрадовић
12/А1
ВНС
3.
Небојша Лабус
12/А2
ИСР
4.
Сузана Филиповић
12/А2
ИСР
5.
Владимир Павловић
3/А1
НСВ
6.
Војислав Митић
3/А4
НСВ
7.
Јелена Живојиновић
12/А4
ИСР
8.
Адриана Пелеш
12/А4
ИСР
9.
Дарко Косановић
7 од 12/А4
ИСР
Пројекат ОИ172035: „Р
Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији“
Руководилац пројекта проф. др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског факултета
Универзитета у Београду
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Оливера Милошевић
10/А1
НСВ
2.
Лидија Манчић
10/А1
ВНС
3.
Иван Дуганџић
6/А4
ИСР
Пројекат ИИИ45020: „М
Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“
Руководилац пројекта др Јован Недељковић, научни саветник у Институту за нуклеарне
науке Винча
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Оливера Милошевић
Катег.
2/А1
Звање
НСВ
2.
Лидија Манчић
2/А1
ВНС
3.
Иван Дуганџић
6/А4
ИСР
Пројекат ОИ172046: „Е
Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурних
функционалних материјала за примену у новим технологијама“
Руководилац пројекта проф. др Бранимир Гргур, редовни професор Технолошкометалуршког факултета Универзитета у Београду
Редни број
Сарадници на пројекту
Катег.
Звање
1.
Бранимир Југовић
10/А1
ВНС
2.
Томислав Тришовић
10/А3
ВНС
Пројекат ТР37001: „У
Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са
предлогом мера и поступака за смањење штетног дејства на животну средину“
Руководилац пројекта др Миле Бугарин, виши научни сарадник у Институту за рударство и
металургију Бор
Редни број
1.
2.
Сарадници на пројекту
Бранимир Југовић
Томислав Тришовић
Катег.
2/А1
2/А3
Звање
ВНС
ВНС
Пројекат ОИ172054: „Р
Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и
интерактивних носача у горивим спреговима и електролизи воде“
23
Руководилац пројекта проф. др Недељко Крстајић, редовни професор Технолошкометалуршког факултета Универзитета у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Љиљана Гајић-Крстајић
Катег.
Звање
12/А3
НСВ
Пројекат ИИИ45005: „Ф
Функционални, функционализовани и усавршени нано материјали“
Руководилац пројекта др Златко Ракочевић, научни саветник у Институту нуклеарних наука
Винча
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Ведрана Мариновић
Катег.
12/А4
Звање
НСВ
Пројекат ИИИ45001: „Н
Наноструктурни функционални материјали у каталитичким и
сорпционим процесима“
Руководилац пројекта др Душан Јовановић, научни саветник у ИХТМ – Центру за катализу и
хемијско инжењерство, Београд
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Миодраг Здујић
Катег.
Звање
12/А2
НСВ
Пројекат ТР35003: „И
Истраживање и развој амбијентно интелигентних сервисних робота
антропоморфних карактеристика“
Руководилац пројекта проф. др Вељко Поткоњак, редовни професор Електротехничког
факултета Универзитета у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Бранко Каран
Катег.
7/Т2
Звање
ИСР
Пројекат ИИИ44008: „Р
Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у
развоју деце“
Руководилац пројекта проф. др Бранислав Боровац, редовни професор Факултета техничких
наука у Новом Саду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Бранко Каран
Катег.
5/Т2
Звање
ИСР
Пројекат ТР36035: «Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насења
и климатске промене – међусобни утицаји»
Руководилац пројекта др Мила Пуцар, научни саветник у Институту за архитектуру и
урбанизам Србије у Београду
24
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Зоран Николић
Катег.
Звање
12/Т4
НСР
Пројекат ИИИ45007: „„0
0–3Д Наноструктуре за примену у електроници и обновљивим
изворима енергије: синтеза, карактеризација и процесирање“
Руководилац пројекта др Горан Бранковић, научни саветник Института за
мултидисциплинарна истраживања
Редни број
1.
2.
Сарадници на пројекту
Пантелија Николић
Катег.
0/А4
Звање
НСВ
Зорка Ђурић
12/А4
ИСР
Пројекат ИИИ45014: „М
Материјали и процеси у литијумским батеријама и горивим
ћелијама“
Руководилац пројекта проф. др Славко Ментус, редовни професор Факултета за физичку
хемију Универзитету у Београду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Пантелија Николић
Катег.
0/А4
Звање
НСВ
Пројекат ТР32019: „М
Мерења у концепту "паметне" дистрибутивне мреже“
Руководилац пројекта др Зоран Митровић, ванредни професор Факултета техничких наука
Универзитета у Новом Саду
Редни број
1.
Сарадници на пројекту
Владимир Вујичић
Катег.
Звање
3/Т1
РП
25
II – Списак сарадника Института
31.12.2013. године
ИСТРАЖИВАЧИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
Научни саветници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Др Зоран Ђурић
Др Оливера Милошевић
Др Миодраг Здујић
Др Ненад Игњатовић
Др Ведрана Мариновић
Др Љиљана Гајић-Крстајић
Виши научни сарадници
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Др Бранимир Југовић
Др Лидија Манчић
Др Томислав Тришовић
Др Нина Обрадовић
Др Магдалена Стевановић
Др Смиља Марковић
Научни сарадници
1. Др Драгана Југовић – у избору у звање виши научни сарадник
2. Др Зоран Николић
3. Др Небојша Лабус, дипл.физ.хем. – у звању од 29.05.2013.
Истраживачи сарадници
1. Мр Бранко Каран, дипл.инж.ел.
2. Маја Кузмановић, дипл.физ.хем. – мастер
3. Мр Зоран Стојановић, дипл.инж.технл.
4. Мр Ана Станковић, дипл.физ.хем.
5. Сузана Филиповић, дипл.физ.хем. – мастер
6. Мр Љиљана Веселиновић, дипл.инж.геол.
7. Миодраг Лукић, дипл.физ.хем.
8. Ненад Филиповић, мастер физ.хем.
9. Јелена Живојиновић, дипл.физ.хем.
10. Иван Дуганџић, дипл.инж.технл.
11. Зорка Ђурић, мастер инж.технл. – у звању од 30.01.2013.
12. Милош Миловић, мастер физ.хем. – у звању од 18.06.2013.
13. Адриана Пелеш, дипл.физ. – у звању од 11.10.2013.
Истраживач
1. Др Дарко Косановић, дипл.физ.хем. – у избору у звање научни сарадник
26
ИСТРАЖИВАЧ СА 50% РАДНОГ ВРЕМЕНА
1. Др Лана Поповић Манески, доцент Универзитета у Новом Пазару (еквивалент звања
научног сарадника)
ИСТРАЖИВАЧИ СА 1/4 РАДНОГ ВРЕМЕНА
 Проф. др Владимир Павловић, научни саветник, редовни професор Пољопривредног
факултета Универзитета у Београду
 Проф. др Војислав Митић, научни саветник, редовни професор Електронског факултета
Универзитета у Нишу
 Проф. др Владимир Вујичић, редовни професор у пензији
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ИНСТИТУТА
Секретаријат
 Александра Стојичић, дипл.инж.арх., секретар Института
 Мирјана Косановић, технички секретар пројекта ОИ172057
 Љиљана Пајић, помоћни радник
Рачуноводство:
 Мила Андонов, руководилац
 Радмила Карановић, књиговођа-благајник
Библиотека
 Милица Шевкушић, дипл.историчар уметности, библиотекар
Запослени који је престао да ради у току 2013. године:
 Момчило Дакућ, стручни сарадник – престао да ради 08.01.2013. одласком у старосну
пензију
27
III – Биографије сарадника Института
Научни саветници
Др Зоран (Гаврило) Ђурић
Рођен је 23. фебруара 1941. године у Прилипцу. Завршио је Електротехнички
факултет у Београду 1964. године. Магистрирао је 1967. године на истом факултету са
темом „ Утицај напрезања на напонско-струјне карактеристике силицијумских p-n
спојева “. Докторирао је 1972. године на истом факултету са темом „ Утицај
механичке деформације на неке карактеристике биполарних полупроводничких
направа “. Изабран је у свим научним звањима. У звање научног саветника изабран је
1989. године у Институту за хемију, технологију и металургију, у коме је радио од
дипломирања до одласка у пензију 2011. године. За редовног професора изабран је на
Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1990. године. Од маја 2011.
године је директор Института техничких наука САНУ. Академик Зоран Ђурић је
редовни члан Српске академије наука и уметности од 2012. године, члан Академије
инжењерских наука Србије од 1998. године где је секретар Одељења
електротехничких наука, а од 2005. године је председник Савета за за развој
нанонаука и нанотехнологија у Републици Србији.
Области интересовања: микроелектроника, оптоелектроника, микро- и наноситеми и
сензори (микро-наносистемске технологије).
Запослен је у Институту од 2011.године.
Др Оливера (Борисав) Милошевић
Рођена је 13. августа 1955. године у Београду. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1982. године. Магистрирала је 1986. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Промена
кристалних фаза и раст зрна током завршних стадијума синтеровања цинк оксидних
варистора“. Докторирала је 1993. године на Технолошко-металуршком факултету у
Београду са темом „Развој микроструктуре и кристалних фаза током синтеровања
вишефазних материјала и њихов утицај на формирање нелинеарних струјнонапонских карактеристика“. У звање вишег научног сарадника изабрана је 1995.
године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (решење
бр.06–00–6/326 од 22. III 1995). У звање научног саветника изабрана је 1999.године у
Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (решење бр.06–00–
6/1323 од 13.VII 1999). Председник је Скупштине Српског керамичког друштва и
редовни члан Академије инжењерских наука Србије. LEAR (Legal Entity Appointed
Representative) је Института техничких наука САНУ у Европској комисији за пројекте
у оквиру ФП7 и потпредседник Научног већа Института техничких наука САНУ.
Области интересовања: Развијање комплексних хиерархијских и хибридних
наноструктура на бази једно димензионалних, 1Д нанотуба, наножица итд., и
тродимензионалних, 3Д наночестица, са добро контролисаним структурним и
морфолошким карактеристикама, унапређеним и новим функционалним својствима,
контролисаном функционалном међуповршином и применом у правцу развоја
савремених функционалних материјала у (био) нано технологијама за решавање
енергетско-еколошких проблема (луминесцентни, фотокаталитички, материјали са
применом у биомедицини); Синтеза и карактеризација 1Д и 3Д наноматеријала и
развијање нанотехнологија на бази метода конвенционалне и модификоване спреј
пиролизе и солво (хидро) термалне синтезе. Уређивање: Associate Editor of the
International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Guest Editor of the special
28
issue in Journal of Nanomaterials "Production of powders with nano features: nanopowders
and nanostructured powders", Guest Editor of the special issue „Nano Powder Development
by Advanced Techniques“ in Advanced Powder Technology, 2014, Elsevier. Рецензент:
CrystEngCommun, Applied Physics A, Advanced Powder Technology, Bull Chem Soc
Japan, JAlloysCompounds, Solid State Sci, RSC Advances. Учествовање у радним
телима: Члан научног одбора међународне конференције: ModTech 2013, 1st
International conference in Modern Technologies in Industrial Engineering, 27-29 jun 2013,
Sinaia, Romania (www.modtech.ro); Организатор Симпозијума, C31 „Nano powder
development by advanced techniques“, у оквиру међународне конференције EUROMAT
2013, 08-13 септембар 2013; Члан Научног одбора конференције Српског керамичког
друштва: Advanced Ceramics and Applications II: New Frontiers in Multifunctional
Material Science and Processing.
Запослена је у Институту од 1983. године.
Др Миодраг (Владимир) Здујић
Рођен је 12. априла 1954. године у Београду. Завршио Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1980. године. Магистрирао је 1986. у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Проучавање
добијања металних прахова центрифугалним распршивањем“. Докторирао је 1996.
године на Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Структурне и
термијске карактеристике механохемијски третираних металних прахова“. У звање
научног сарадника изабран је 1996. године на Технолошко-металуршком факултету у
Београду (решење бр.06–00–6/692 од 27. XI 1996). Изабран је у звање вишег научног
сарадника 2002. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду (решење
бр.06–00–6/1928 од 19.06.2002. године). Изабран је у звање научног саветника 2007.
године на Технолошко-металуршком факултету у Београду (решење бр.06–00–69/209
од 11.07.2007. године). Члан је Управног одбора Савеза хемијских инжењера Србије.
Област интересовања: реакције у чврстом стању, механохемијски третман,
катализатори, биодизел Рецензент часописа Journal of Magnetism and Magnetic
Materials (три рецензије у 2013. години).
Запослен је у Институту од 1982. године.
Др Ненад (Лазар) Игњатовић
Рођен је 12. октобра 1967. године у Смедеревској Паланци. Завршио је Технолошкометалуршки факултет у Београду 1994.године. Магистрирао је 1996. на Технолошкометалуршком факултету у Београду са темом „Изучавање услова за добијање адхезива
из сојиног брашна“. Докторирао је 2001.год. на Технолошко-металуршком факултету
у Београду са темом „Синтеза и дизајнирање структуре и особина хидроксиапатитполилактид композитних биоматеријала“. Изабран је у звање научног сарадника 2002.
године у Институту за нуклеарне науке „Винча“, Београд (решење бр.06–00–6/1972 од
3. јула 2002. године). Изабран је у звање вишег научног сарадника 2005. године у
Институту за нуклеарне науке „Винча“ (решење бр.06–00–6/2670 од 15. VI 2005).
Изабран је у звање научног саветника 2010. године у Институту за нуклеарне науке
„Винча“ (решење бр.06–00–69/1042 од 14. IV 2010). Дописни члан Академије
инжењерских наука Србије од 2012. Године и подпредседник њиховог
међуодељенског одбора за публикације. Члан је Председништва Друштва за
истраживање материјала Србије, које је организовало YUCOMAT 2013 конференцију
(Херцег Нови, 2.-6. септембар).
Области интересовања: инжењерство коштаног ткива, мултифункционални системи
за рецепторско деловање. Члан је уређивачких одбораа часописа Техника-Нови
материјали и Journal of Applied Chemistry.
Запослен је у Институту од 1997. године.
29
Др Ведрана (Максим) Мариновић
Рођена је 22. децембра 1957. године у Сплиту. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1975. Магистрирала је 1990.године на Технолошко-металуршком
факултету у Београду са темом „Испитивање могућности уклањања нитромата из
отпадних вода динамичком адсорпцијом“. Докторирала је 1994. године на
Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Електрохемијско
таложење месинга из пирофосфатно-оксалатних раствора“. Изабрана је у звање вишег
научног сарадника 2000. године у Институту за хемију, технологију и металургију у
Београду (решење бр.06–00–6/1635 од 21.IX 2000). Реизабрана је 2007. године у звање
вишег научног сарадника (решење бр.06–00–69/177 од 31.V 2007). Изабрана је у звање
научног саветника у Институту за хемију, технологију и металургију у Београду 2012.
године (решење бр.06–00–75/662 од 09.05.2012.).
Области интересовања: електрохемијско таложење и растварање метала и
легура,катодно издвајање водоника , електрохемијски третман отпадних вода,
електрохемијско детектовање нитроаромата, екологија.
Запослена је у Институту од 1991. године.
Др Љиљана (Михаило) Гајић-Крстајић
Рођена је 4. октобра 1952. године у Београду. Завршила је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1978. Магистрирала је 1988. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду са темом „Електрохемијско
понашање алуминијума у воденим растворима хлорида“. Докторирала је 1997. године
на Технолошко-металуршком факултету у Београду са темом „Електрохемијско
издвајање кисеоника на бинарним оксидима никла и гвожђа у алкалним растворима“.
Изабрана је у звање научног сарадника 1998. године у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду (решење бр.06–00–6/1200 од 23. XII 1998).
Изабрана је у звање вишег научног сарадника 2004. године у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду (решење бр.06–00–6/2497 од 15. VII 2004).
Реизабрана је у исто звање децембра 2009. године (решење бр. 06–00–69/951 од
25.11.2009.). Изабрана је у звање научног саветника у Институту за хемију,
технологију и металургију у Београду (решење бр.06–00–75/861 од 31.10.2012.).
Области истраживања: електрохемија.
Запослена је у Институту од 1981. године.
Виши научни сарадници
Др Бранимир (Звонимир) Југовић
Рођен је 22. јануара 1976. године у Чачку. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 2001. године. Добитник је стипендије Краљевине Норвешке међу
1000 најбољих студената Југославије 2000. године, а 2001. је добио специјално
признање Српског хемијског друштва за изузетан успех у току студија. Магистрирао
је 2005. године, на Технолошко-металуршком факултету у Београду, на тему
„Електрохемијско таложење и карактерисање композитних превлака Ni/WC“. Изабран
је у звање истраживача-сарадника на истом факултету (одлука бр. 20/44 од 13.XII
2005). Одбранио је своју докторску дисертацију, под називом „Електрохемијски
извори енергије система метал електропроводни полимер на бази водених раствора“
на Технолошко-металуршком фалултету децембра 2008. године. Изабран је у звање
вишег научног сарадника 2009. године у Институту за хемију, технологију и
металургију, Београд (решење бр. 06–00–69/870 од 14.10.2009.).
30
Области интересовања: електрохемија, корозија. Члан научног одбора часописа
Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering.
Запослен је у Институту од 2002. године.
Др Лидија (Томислав) Манчић
Рођена је 18. августа 1968.године у Зајечару. Завршила је Технички факултет у Бору
1992. године, где је и магистрирала 1996. са темом „Синтеза и карактеризација
суперпроводног Bi1,8Pbo,2Ca2Cu3O10 оксида“. Докторирала је 2004. године у Центру за
мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду. Изабрана је у звање
истраживача-сарадника 1997. године у Центру за мултидисциплинарне студије
Универзитета у Београду (решење бр. 500/2–5 од 19.VI 1997.) где је реизабрана 2003.
године (решење бр.117/2–3 од 26. фебруара 2003.). Докторирала је 2004. године у
Центру за мултидисциплинарне студије у Београду са тезом „Диригована синтеза
наноструктурних оксидних прахова с гледишта развоја материјала задатих својстава“.
Изабрана је у звање научног сарадника 2004. године у Центру за мултидисциплинарне
студије у Београду (решење бр. 06–00–6/2534 од 18.11.2004.). Изабрана је у звање
вишег научног сарадника 2009. године у Институту за мултидисциплинарна
истраживања у Београду (решење бр. 06–00–69/911 од 14.10.2009.). Секретар је
Научног већа Института техничких наука САНУ и председник Секције за
наноматеријале у Српском керамичком друштву.
Области интересовања: Наноматеријали и нанотехнологије; Механизми настајања
наночестица и њихова само-организација; Анализа и корелација морфолошких,
структурних и функционалних својстава наночестица; Хибридни материјали. Члан
уређивачког одбора начног часописа Бакар и The Scientific World Journal: Material
Sciencе, као и књиге абстраката са конференције Advanced Ceramics and Application II,
ISBN 978-86-915627-1-7, и рецензент часописа Journal of Nanoparticle Research, Optical
Мaterials, Journal of Materials Processing Technology, The Scientific World Journal,
Journal of Material Chemistry, Material Research Bulletin.
Запослена је у Институту од 1996. године.
Др Томислав (Љубисав) Тришовић
Рођен је 7. маја 1962. године у Краљеву. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 1988. године. Магистрирао је 1993. у Центру за
мултидисциплинарне студије у Београду са темом „Галванско таложење ламинарних
галванских композита“. Докторирао је 2004. године на Технолошко-металуршком
факултету у Београду са темом „Кинетика електрохемијске реакције редукције
глукозе“. Изабран је у звање истраживача-сарадника 1994. године у Институту за
хемију, технологију и металургију у Београду (решење бр.1474 од 10.XI 1994).
Изабран је у звање научног сарадника у Институту за хемију, технологију и
металургију у Београду (решење бр.06–00–6/2573 од 18.11.2004). Изабран је у звање
вишег научног сарадника у Институту за хемију, технологију и металургију у
Београду (решење бр.06–00–69/996 од 14.04.2010).
Области интересовања: електрохемијско инжењерство, корозија и заштита,
биосензори, прерада вода. Члан Уређивачког одбора часописа EMIT (Economics
Management Information Technology).
Запослен је у Институту од 1989. године.
Др Нина (Никола) Обрадовић
Рођена је 25. марта 1977. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку хемију
у Београду 2001. године, са темом „Испитивање константи дисоцијације тирозина и
могућности комплексирања са Sn(II)-јоном“. Магистрирала је 2005. године, на истом
факултету, на тему „Проучавање синтеровања система ZnO-TiO2“. Изабрана је у
31
звање истраживача-сарадника на Факултету за физичку хемију у Београду (одлука
бр.643/1 од 27.VII 2005). На истом факултету је одбранила докторску тезу под
називом „Утицај адитива на синтеровање система ZnO-TiO2 сагласно тријади синтеза–
структура–својства“ децембра 2007. године. Изабрана је у звање научног сарадника
2008. године на истом факултету (решење бр. 06–00–69/516 од 19.11.2008). Изабрана
је у звање вишег научног сарадника 2012. године у ИТН САНУ (решење бр. 06–00–
75/628 од 28.03.2012.).
Области интересовања: керамике, механичка активација, механо-хемијска синтеза,
синтеровање, кинетика синтеровања, термијске анализе. Учествовала је у научном и
организационом комитету Друге Конференције Српског Керамичког Друштва,
Advanced ceramics and Application II, одржане у Београду, Србија, и у међународном
организационом комитету Конференције 2nd Central and Eastern European Committee
for Thermal Analysis and Calorimetry, одржане у Вилнијусу, Литванија. Уређује
међународни часопис Science of Sintering. Рецензент за часописе Journal of Alloys and
Compounds, Science of Sintering, итд.
Запослена је у Институту од 2002. године.
Др Магдалена (Милорад) Стевановић
Рођена је 4. августа 1974. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку хемију
у Београду 2002. године са темом „Одређивање хормона штитне жлезде методом
радиоимунолошке анализе са различитим системима за одвајање слободне од везане
радиоактивности“. Магистрирала је 2006. године на истом факултету на тему
„Добијање, морфологија и структура прахова поли-лактид-ко-гликолида и
биокомпозита поли-лактид-ко-гликолид/бифазни калцијум фосфат“. Изабрана је 2007.
године у звање истраживача-сарадника у Институту за нуклеарне науке „Винча“.
Одбранила је докторску дисертацију на Факултету за физичку хемију у Београду на
тему „Синтеза, карактеризација и деградација наносфера поли(ДЛ-лактид-когликолида) које садрже аскорбинску киселину“ децембра 2007. године. Изабрана је у
звање научног сарадника 2008. године на истом факултету (решење бр. 06–00–69/517
од 21.05.2008). Изабрана је у звање вишег научног сарадника 2012. године у ИТН
САНУ (решење бр. 06–00–75/671 од 09.05.2012.). Члан је Председништва Заједнице
Института за техничкотехнолошке и биотехничке науке и потпредседник
Програмско-организационог одбора Конференције младих истраживача.
Области интересовања: Наноматеријали, наномедицина, контролисана достава
медикамената, полимерни материјали, структура и својстава полимера, полиестри,
поли(лактид-ко-гликолид), поли(ɛ-капролактон), инкапсулација медикамената у
полимерну матрицу, порозни полимерни материјали, наночестице сребра,
наночестице селена, плазмонска абсорбанца, биоактивна стакла у ткивном
инжењерству, in vitro ,ex vivo, i in vivo испитивања. Рецензирање часописа:
Nanotechnology, ACS Applied Materials and Interfaces, Nanomedicine UK.
Запослена је у Институту од 2003. године.
Др Смиља (Божидар) Марковић
Рођена је 22. августа 1968. године у Београду. Завршила је 1997. године Факултет за
физичку хемију у Београду, на коме је 1999.године одбранила специјалистички рад
под називом „Механизми настајања композита из никл измењених зеолита“.
Магистрирала је 2003. године на истом факултету, на тему „Синтеза и
карактеризација политипова карнегита“. Изабрана је у звање истраживача-сарадника у
Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду (одлука бр. 1739/13 од 11.XI 2003).
Одбранила је докторску тезу на Факултету за физичку хемију под називом „Синтеза и
карактеризација BaTi1-xSnxO3 прахова и вишеслојних керамичких материјала“, јуна
2008. године. Изабрана је у звање научног сарадника 2008. године на истом факултету
32
(решење бр. 06–00–69/745 од 24.12.2008). Изабрана је у звање вишег научног
сарадника 2012. године у ИТН САНУ (решење бр. 06–00–75/777 од 27.06.2012.).
Председник је Програмско-организационог одбора Конференција младих
истраживача и члан Организационог комитета конференција YUCOMAT, које
организује Друштво за истраживање материјала Србије.
Области интересовања: Перовскитни материјали, синтеза прахова и синтерованих
керамика; Функционално градијентни материјали (ФГМ): креирање ФГМ, предикција
процеса синтеровања и оптимизација услова синтеровања за добијање ФГМ са
жељеним микроструктурним карактеристикама (густина, величина зрна...),
карактеризација ФГМ; ФГМ са применом у електронској индустрији (перовскитни
материјали); ФГМ за репарацију коштаних дефеката (хидроксиапатит/бифазни
калцијум фосфат); Вибрациона спектроскопија; Импедансна спектроскопија;
Фотокатализа; Оптичке карактеристике прахова цинк оксида, синтеза композита ZnOполимер са побољшаним каталитичким својствима под утицајем видљиве светлости.
Уредник књиге "Twelfth Young Researchers’ Conference - Materials Science and
Engineering: Program and the Book of Abstracts". Рецензирала за часописе Material
Chemistry and Physics и Science of Sintering.
Запослена је у Институту од 2001. године.
Научни сарадници
Др Драгана (Миодраг) Југовић
Рођена је 1. фебруара 1973. године у Београду. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2002. године са темом „Синтеза и електрохемијске особине
LiMn2О4 као катоде Li-јон акумулатора“. Исте године је уписала последипломске
студије на Факултету за физичку хемију. Магистрирала је 2004. године, на истом
факултету, на тему „Карактеризација катодних материјала LiMn2-xMxO4 (M=Mn, Cr,
Zn) синтетисаних ултразвучном спреј пиролизом“. Изабрана је у звање истраживачасарадника у Институту за нуклеарне науке „Винча“ (одлука бр. 1379/11 од 22. IX
2005). Одбранила је докторску тезу на Факултету за физичку хемију под називом
„Синтеза и карактеризација оксидних катодних материјала за литијумске изворе
струје“, јула 2008. године. Изабрана је у звање научног сарадника у Институту за
нуклеарне науке „Винча“ (решење бр. 06–00–69/778 од 04.03.2009.). У току је избор у
звање вишег научног сарадника. Потпредседник је Програмско-организационог
одбора Конференција младих истраживача и члан Организационог комитета
конференција YUCOMAT, које организује Друштво за истраживање материјала
Србије.
Области интересовања: Наука о материјалима, катодни материјали за литијумске
батерије, кристалохемија, електрохемија. Рецензирала за часописе Journal of Power
Sources (IF 4.951), Electrochimica Acta (IF 3.832), Powder Technology (IF 2.080).
Запослена је у Институту од 2002. године.
Др Зоран (Марко) Николић
Рођен је 28. октобра 1951.године у Београду. Завршио је Електротехнички факултет у
Београду 1977.године. Магистрирао је 1989.год. у Центру за мултидисциплинарне
студије Универзитета у Београду са темом «Поље брзина у флуиду формирано под
утицајем наринуте запреминске силе». Докторирао је 1995.године на Машинском
факултету у Београду из области бродоградње са темом «Метод за одређивање
ефикасности система активне катодне заштите пловних објеката од корозије». У
звање научног сарадника је изабран 1996.године на Техничком факултету у Чачку
(решење бр.06-00-6/693 од 25.XII 1996.). Изабран је у звање вишег научног сарадника
33
2002. године у Институту за технологију нуклеарних и других минералних сировина у
Београду (решење бр.06-00-6/1930 од 3. јула 2002. год.). Изабран је у звање ванредног
професора 2004. године на Војној Академији у Београду на предмету «Бродске
електричне машине” и “Електроопрема брода” (одлука бр.66-427 од 28.VI 2004.).
Изабран је у звање научног сарадника у нашем Институту (решење бр.06-00-75/670 од
26.09.2012.).
Области интересовања: бродоградња, обновљиви извори енергије, заштита културне
баштине. Председник Организационог одбора и члан Научног одбора II Међународне
конференције о обновљивим изворима електричне енергије, Београд, 16.–18. октобар
2013. године.
Запослен је у Институту од 2011. године (претходно је радио у Институту од 1977.2006. године).
Др Небојша (Јован) Лабус, дипл. физ. хем.
Рођен је 21. јануара 1967.године у Новом Саду. Завршио је Факултет за физичку
хемију у Београду 1999.године. Магистрирао је 2005. године, на Техничком факултету
у Чачку, на тему „Утицај механичке активације на синтезу цинк-метатитаната“.
Изабран је у звање истраживача-сарадника у Институту за технологију нуклеарних и
других минералних сировина у Београду (одлука бр. 13/6–3 од 14. III 2006).
Докторирао је на Факултету за физичку хемију 23. децембра 2011. године са темом
под називом „Утицај адитива на синтеровање и својства синтерованог ZnTiO3“.
Изабран је у звање научног сарадника у нашем Институту (решење бр.06-00-75/966 од
29.05.2013).
Области интересовања: механичка активација, синтеровање, пресовање.
Запослен је у Институту од 2001.године.
Истраживачи сарадници
Мр Бранко (Душан) Каран, дипл.инж.ел.
Рођен је 16. септембра 1952. године у Београду. Завршио је Електротехнички
факултет у Београду 1977.године, на коме је и магистрирао 1991. године са темом
„Један програмски језик за програмирање индустријских робота и његова
реализација“. Изабран је у звање истраживача-сарадника 1995. године у Институту
„Михајло Пупин“ у Београду (решење бр.303 од 15.III 1995). На Електротехничком
факултету у Београду пријавио је израду докторске дисертације под називом
„Просторна сегментација у визуелној навигацији мобилних робота“, која је
прихваћена 2008. године од стране и Факултета и Универзитета.
Области интересовања: роботика; рачунарска визија; рачунарска интелигенција.
Рецензирао за International Journal of Humanoid Robotics и International Journal of
Computer Vision and Robotics.
Запослен је у Институту од 1997.године.
Маја (Драгољуб) Кузмановић, дипл.физ.хем.-мастер
Рођена је 29. септембра 1977. године у Јајцу, БиХ. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2007. године са темом „Синтеза катодног материјала за литијумске
батерије LiZnxMn2-xO4 глицин нитратним поступком“. Завршила је мастер студије на
Факултету за физичку хемију у Београду. Уписала је докторске студије на истом
факултету 2008. године. Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 714/13 од 08.04.2009.) и реизабрана у нашем
Институту (одлука бр. 153/1 од 10.05.2013.). Члан је Техничког комитета
конференција YUCOMAT.
34
Области интересовања: материјали за литијумске батерије, хидротермална синтеза,
freeze-drying метода синтезе, електрохемија.
Запослена је у Институту од 2008. године.
Мр Зоран (Слободан) Стојановић, дипл.инж.технл.
Рођен је 2. марта 1978.године у Вршцу. Завршио је Технолошко-металуршки факултет
у Београду 2004. године и исте године уписао последипломске студије на истом
факултету. Септембра 2009. године на истом факултету је одбранио магистарску тезу
под називом „Хидротермална синтеза наноструктурних оксидних прахова и њихова
карактеризација“. Изабран је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 401/14 од 18.03.2010.) и реизабран у нашем
Институту (одлука бр. 313/2 од 23.08.2013.). Члан је Техничког комитета
конференција YUCOMAT.
Области интересовања: Синтеза колоидних нанокристала хидротермалним –
солвотермалним поступцима и разлагањем молекулских прекурсора у растварачима
са високом тачком кључања; Методе синтезе колоидних нанокристала и наночестица;
Функционализација нанокристала и њихова коњугација са биомолекулима; Хибридне
метал/метални оксид наночестице; Хибридне неорганске – органске наночестице и
наноструктурни материјали.
Запослен је у Институту од 2007.године.
Мр Ана (Војислав) Станковић, дипл.физ.хем.
Рођена је 13. августа 1979. године у Крушевцу. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2005. године са темом „Примена глобалне оптимизације у
макромолекулској кристалографији“. На истом факултету је новембра 2009. године
одбранила магистарски рад под називом „Утицај параметара процесирања на ток
механохемијске синтезе и спречавање појаве агломерације синтетисаних наноструктурних керамичких прахова“. Изабрана је у звање истраживача сарадника у
Институту за нуклеарне науке Винча (решење бр. 401/15 од 18.03.2010.) и реизабрана
у нашем Институту (одлука бр. 313/1 од 23.08.2013.). Члан је Техничког комитета
конференција YUCOMAT.
Области интересовања: Цинк оксид, хидротермално процесирање, механохемијска
синтеза, сонохемија, оптичка и каталитичка својства материјала, антимикробна
активност прахова цинк оксида.
Запослена је у Институту од 2005. године.
Сузана (Живота) Филиповић, дипл.физ.хем.-мастер
Рођена је 18. фебруара 1981. године у Шапцу. Завршила је Факултет за физичку
хемију у Београду 2006. године са темом „Провера структурне промене баријум
титаната током механичке активације“. Завршила је мастер студије на Факултету за
физичку хемију у Београду. Уписала је докторске студије на Техничком факултету у
Чачку 2009. године. Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за
нуклеарне науке Винча (решење бр. 644/7 од 21.04.2010.) и реизабрана у нашем
Институту (одлука бр. 449/1 од 10.12.2013.).
Области
интересовања:
синтеровање,
керамика,
механичка
активација,
карактеризација материјала. Активно учешће у организовању међународне
конференције под називом ″Advanced ceramics and application II: New Frontiers in
Multifuncional Material Science and Processing″ одржаној 30.09.-01.10.2013. у Београду.
Рецезент је часописа Science of sintering.
Запослена је у Институту од 2006. године.
Мр Љиљана (Миладин) Веселиновић, дипл.инж.геол.
35
Рођена је 23. децембра 1975. године у Смедереву. Завршила је Рударско-геолошки
факултет у Београду 2002. године са темом „Квантитативна ренгенска анализа смеша
магнетита, хематита и флуорита Ритвелдовом методом“. На истом факултету је maja
2010. године одбранила магистарски рад под називом,,Рендгенска анализа
наноструктурних прахова калцијум фосфата добијених новим поступцима синтезе“.
Изабрана је у звање истраживача сарадника у Институту за нуклеарне науке Винча
(решење бр. 1150/13 од 07.07.2010.).
Области
интересовања:
испитивање
кристалне
структуре
материјала,
кристалографија, рендгенска структурна анализа, перовскити, апатити.
Запослена је у Институту од 2005. године.
Миодраг (Јован) Лукић, дипл.физ.хем.-мастер
Рођен је 17. јануарa 1984. године у Сарајеву. Завршио је Факултет за физичку хемију у
Београду 2009. године и исте године уписао докторске студије на истом факултету.
Изабран је у звање истраживача сарадника у Институту за нуклеарне науке Винча
(решење бр. 718/17 од 05.05.2011.). Члан је Техничког комитета конференција
YUCOMAT.
Области интересовања: Биокерамички материјали, синтеровање, синтеза
наноматеријала, електричне особине, композитни материјали, раст кристала, методе
карактеризације наноматеријала, полимерни биоматеријали.
Запослен је у Институту од 2009.године.
Ненад (Раде) Филиповић, мастер физ.хем.
Рођен је 25. новембра 1984. године у Нишу. Дипломирао је 2011. године на Факултету
за физичку хемију, Универзитет у Београду, са темом "Термичка стабилност и
кристализација аморфне легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5". Исте године је уписао мастер
студије на истом факултету и одбранио мастер рад под насловом "Механизам првог
кристализационог ступња аморфне легуре Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5". Новембра 2011. је
уписао докторске студије. Изабран је у звање истраживача-сарадника у нашем
Институту (одлука бр. 407/1 од 10.10.2012. године). Члан је Техничког комитета
конференција YUCOMAT.
Области интересовања: биодеградибилни полимери, биоматеријали, контролисана
достава, интрацелуларна достава, инкапсулација различитих агенaса у полимерну
матрицу и функционализација добијених система, лиофилизација колоидних система
и суспензија, поли(епсилон-капролактон), нано-селен, in vitro, ex vivo, и in vivo
испитивања.
Запослен је у Институту од новембра 2011. године.
Јелена (Аца) Живојиновић, дипл.физ.хем.
Рођена је 19. марта 1982. године у Београду. Дипломирала је 2011. године на
Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду са темом „EPR детекција
биомаркера за ALS“. Исте године је уписала докторске студије на Технолошкометалуршком факултету Универзитета у Београду, смер инжењерство материјала.
Изабрана је у звање истраживача-сарадника у нашем Институту (одлука бр. 407/2 од
10.10.2012. године).
Области интересовања: Керамички материјали, технологија прахова, синтеровање,
кинетика синтеровања, карактеризација материјала, електрична проводљивост
материјала.
Запослена је у Институту од 2011.године.
Иван (Милош) Дуганџић, дипл.инж.технл.
36
Рођен је 16. августа 1981.године у Београду. Завршио је Технолошко-металуршки
факултет у Београду 2009. године и исте године уписао докторске студије на истом
факултету. Изабран је у звање истраживача-сарадника у нашем Институту (одлука бр.
433/1 од 02.11.2012. године).
Области интересовања: Нанотехнологије, наноструктурни материјали, синтеза
наноструктурних материјала у дисперзном систему – аеросолу и поступком
хидротермалне методе, савремене методе карактеризације наноструктурних
материјала, површинска модификација. Члан комисије за доделу награда најбоља
постер презентација на конференцији Advanced Ceramic and Application – The Serbian
Ceramic Society Conference, September 30 - October 01, 2013, Belgrade, Serbia.
Запослен је у Институту од 2009.године.
Зорка (Живадин) Ђурић, мастер инж.технл.
Рођена је 6. октобра 1987. године у Београду. Дипломирала је 2010. године на
Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду са темом „Изоловање
и добијање препарата за третирање анемије код животиња“ на Катедри за хемијско
инжењерство, одсек Фармацеутско инжењерство. Исте године је уписала мастер
студије на истом факултету, смер Хемијско инжењерство, које је завршила 2011.
године са радом на тему «Морфолошка карактеризација мембрана еритроцита
добијених контролисаном хемолизом». Исте године је уписала докторске студије на
истом факултету, одсек Инжењерство материјала. Изабрана је у звање истраживачасарадника у нашем Институту (одлука бр. 025/1 од 30.01.2013. године).
Области интересовања: Нанотехнологија, нови материјали, фотоелектрохемијске
ћелије, синтеровање, карактеризација материјала.
Запослена је у Институту од 2012.године.
Милош (Драгош) Миловић, мастер физ.хем.
Рођен је 23. новембра 1987. године у Приштини. Дипломирао је 2010. године на
Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду и уписао мастер студије на
истом факултету, где је 2011. године дбранио мастер рад под насловом "Креирање
неуронске мреже у циљу процене садржаја гвожђа у мозгу пацијената оболелих од
амиотрофичне латералне склерозе". Новембра 2011. је уписао докторске студије на
истом факултету. Изабран је у звање истраживача-сарадника у нашем Институту
(одлука бр. 230/1 од 18.06.2013. године). Члан је Техничког комитета конференција
YUCOMAT.
Области интересовања: катодни материјали, хемијски извори струје, литијумске
батерије, кристалографија.
Запослен је у Институту од децембра 2011. године.
Адриана (Предраг) Пелеш, дипл.физ.
Рођена је 1. августа 1984. године у Београду. Дипломирала је 2011. године на
Факултету за физику Универзитета у Београду, смер примењена физика и
информатика. Исте године је уписала докторске студије на истом факултету, смер
примењена и компјутерска физика. Изабрана је у звање истраживача-сарадника у
нашем Институту (одлука бр. 373/2 од 11.10.2013. године).
Области интересовања: Методе карактеризације материјала, механичка активација,
нумеричке методе. Активно учешће у организовању међународне конференције под
називом ″ The Second Serbian Ceramic Society Conference, Advanced Ceramics and
Application″, одржане у Београду, 30. Септ - 1. Окт. 2013.
Запослена је у Институту од 2012.године.
37
Истраживач
Др Дарко (Александар) Косановић, дипл.физ.хем.
Рођен је 10. маја 1982. године у Београду. Завршио је Факултет за физичку хемију у
Београду 2009. године и исте године уписао докторске студије на Факултету
техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу. Докторирао је 17.05.2013.
године са дисертацијом под називом "Утицај параметара синтезе и структуре на
електрична својства Ba0.77Sr0.23TiO3 керамике" на истом факултету. У току је његов
избор у звање научног сарадника.
Области
интересовања:
Синтеровање,
кинетика
синтеровања,
керамика,
карактеризација материјала, електрична проводљивост материјала.
Запослен је у Институту од 2010.године.
Истраживач са 50% радног времена
Др Лана (Зоран) Поповић Манески, доцент Универзитета у Новом Пазару (еквивалент
звања научног сарадника)
Рођена је 11. априла 1983. године у Београду. Завршила је Електротехнички факултет
Универзитета у Београду 19.12.2007. године са темом „Реализација секвенцијалног
управљања лифтом употребом PLC-a Allen Bradley 1100“. Исте године је уписала
докторске студије на истом факултету. Докторирала је 03.10.2011. године, на истом
факултету, на тему „Систем за супресију тремора руке у реалном времену помоћу
површинске функционалне електричне стимулације“. Изабрана је у звање
истраживач-приправник у Институту за мултидисциплинарна истраживања (одлука
бр. 858/2-9.2. од 15.06.2010.), у звање истраживач –сарадник у истом Институту
(одлука бр. 1701/2-8 од 17.11.2010.) и у звање доцента на Државном универзитету у
Новом Пазару (одлука бр. 3326/11 од 20.12.2011.).
Област интересовања: биомедицинско инжењерства. Рецензирање за часопис
Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.
Запослена је у Институту од 2012. Године са 50% радног времена.
38
IV – Резултати рада истраживача у 2013. години
Научни саветници
Др Зоран Ђурић
Директор Института, редовни члан САНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2013. ГОДИНИ
Пословање ИТН САНУ у 2013. години одвијало се у условима опште кризе која траје дуги
низ година. Сарадници Института углавном испуњавају задатке и критеријуме које је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја поставило пред њих. Пошто је у
транзиционом периоду у потпуности уништена привреда, а посебно индустрија и српско
тржиште постало потпуно отворено, резултати наше науке не налазе неопходну подршку,
примену и валоризацију на српском тржишту. Политичке одлуке о инвестицијама и увоз
готових технологија без икакве озбиљне консултације науке и њеног учешћа већ су нас
довеле у ситуацију потпуне зависности, а довешће нас, ако се ништа не предузме, до још
већег и неподношљивог научног, техничког и економског заостајања за Светом.
Сматрам и даље да је основни проблем Института недостатак адекватног пословног простора
у који би се сместили сви сарадници Института са припадајућом опремом. То би омогућило
да се учине одређени колективни напори и повећа удео примењених истраживања и тиме
допринесе развоју привреде и индустрије.
Покушаји да решимо овај проблем уз помоћ ресорних Министарстава и САНУ за сада нису
успели, због пречесте промене одговорних људи у Министарствима, те се увек почиње све из
почетка. Иако постоји подршка Председника САНУ, ипак није било могуће да се
прегруписавањем расположивог простора Института САНУ нађе адекватан простор за наш
Институт. Дакле, проблем простора ћемо наставити да решавамо и ове године.
Обзиром на стање у нашој привреди и посебно индустрији, сви покушаји да са њима
направимо неку врсту сарадње нису дали опипљиве резултате. Осим тога, и сами сарадници
Института немају посебну оспособљеност, жељу и мотивацију да своје резултате пласирају, а
за такав ангажман и не постоји озбиљна подршка надлежних и одговарајућа регулатива.
Увези са овим, у наредном периоду предстоји оријентисање на већу применљивост резултата
истраживања и доношење одговарајуће регулативе.
Као могући излаз ми ћемо покушати да радимо на ЕУ пројектима ХОРИЗОНТ 2020. За
реализацију тог циља формирана је група сарадника која би требало систематски да прате
позиве које објављује ЕУ и да раде на формулисању предлога пројеката. Један од проблема је
свакако велика фрагментираност проблематике на којој сарадници Института раде и тешко је
направити неки озбиљнији пројекат на коме би радило више од 10 сарадника.
Што се тиче научних публикација оне су по броју на нивоу неколико прошлих година, што
је свакако задовољавајуће када се има у виду да је третман науке у друштву све лошији и
лошији. Према студији «Стање науке у Србији године 2010-2012» коју је израдио
Национални савет за научни технолошки развој, наш Институт је трећи у Србији по броју
објављених радова по истраживачу.
Набавка капиталне опреме је у завршној фази. Набавља се симултани TGA/DTA-DSC уређај
(Thermo-Gravimetric Analysis/Differential Thermal Analysi-Differential Scanning Calorimetry).
Поред овог уређаја набавља се и (Thermo mechanical Analysis) TMA дилатометар, као и
нискотемпературни DSC и масени квадруполни анализатор. Произвођач опреме је француска
фирма SETARAM, а вредност набавке je 270.000 €. Опрема служи за испитивање термомеханичких својстава материјала.
Најзначајнији резултат рада Библиотеке ИТН САНУ у 2013. години јесте успостављање
институционалног дигиталног репозиторија (www.itn.sanu.ac.rs/opus4) који треба да служи
39
као архива свих релевантних резултата научног рада Института. Кад год је то могуће,
депоновани документи биће доступни у режиму отвореног приступа. Библиотека ИТН
САНУ укључила се у пројекат ретроактивне дигитализације докторских дисертација који
реализује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“. Тезе сарадника Института су
укључене су у дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, додељен им је DOI, а
након тога су укључене и у европски репозиторијум докторских дисертација DART-Europe
E-Theses portal. Библиотека ИТН САНУ дала је значајан допринос раду Секције
библиотекара и књижничара Заједнице института Србије.
Што се тиче финансијских средстава које добијамо по пројектима, она су у номиналном
износу врло мало порасла, али због присутне инфлације реално су мања него прошлих
година. Прилив «сопствених средстава» је ове године био мањи него ранијих година. Ово је
углавном проистекло услед мањих средстава које смо раније реализовали преко чланова
САНУ, јер су средства научног фонда САНУ драстично смањена.
Радови у 2013. год.
Међународни часописи
1. M. Frantlović, I. Jokić, Z. Djurić, K. Radulović, "Analysis of the competitive adsorption and
mass transfer influence on equilibrium mass fluctuations in affinity-based biosensors", Sensors
and Actuators B: Chemical, Vol. 189, 2013, pp. 71–79.
2. M. Sarajlić, Z. Djurić, V. Jović, S. Petrović, D. Djordjević, "Detection limit for an adsorptionbased mercury sensor", Microelectronic Engineering, Vol. 103, 2013, pp. 118-122.
3. M. Sarajlić, Z. Djurić, V. Jović, S. Petrović, D. Djordjević, "An adsorption-based mercury
sensor with continuous readout", Microsystem Technologies, Vol. 19, 2013, pp. 749-755.
Међународне конференције
1. I. Jokić, Z. Djurić, K. Radulović, M. Frantlović, "Fluctuations of the number of adsorbed
micro/nanoparticles in sensors for measurement of particle concentration in air and liquid
environments", in Proc. 4th International WeBIOPATR Workshop & Conference Particulate
Matter: Research and Management, Belgrade, Serbia, 2-4 Oct. 2013.
2. Z. Djurić, I. Jokić, A. Peleš, "Fluctuations of the number of adsorbed molecules due to
adsorption-desorption processes coupled with mass transfer and surface diffusion in
bio/chemical MEMS sensors", in Proc. 39th International Conference on Micro and Nano
Engineering MNE 2013, P-LIFE 33, London, UK, 16-19 Sept. 2013.
Патентна пријава
„Систем за непрекидно напајање електричном енергијом аутономних потрошача мале снаге“,
бр. пријаве 2013/0390
Предавања и презентације по позиву
1. Сегедин: Zoran Djuric, Ivana Jokic, New Generation of Sensors Based on AdsorptionDesorption Processes, Swiss National Science Fundation, Valorization Meeting, Szeged,
Hungary, 5-8 june 2013
2. Беседа: Зоран Ђурић, «Микро и наномеханички системи (МЕМС-НЕМС) и сензори»,
САНУ, мај 2013
3. Петница: Зоран Ђурић, Милољу Смиљанић, Жарко Лазић, «Истраживање и развој
полупроводника у Србији», Петница 2013
4. САНУ: Зоран Ђурић, «Наука и процес индустријализације у Србији», Инжињерски
форум 4, САНУ децембар 2013
Менторство
1. Милија Сарајлић, Микроелектронски сензор елементарне живе (Hg) у гасној фази,
Докторска дисертација, Физички факултет Универзитета у Београду, мај 2013.
40
Члан комисије
1. Ивана Јокић, Примена МЕМС компоненти у бежичним телекомуникационим системима
и утицај адсорпционо-десорпционих процеса на перформансе резонантних РФ МЕМС
компоненти, Магистарска теза, Електротехнички факултет Универзитета у Београду,
септембар 2013.
Др Оливера Милошевић
http://www.itn.sanu.ac.rs/oliveramilosevic.htm
Научни саветник Института техничких наука САНУ и Професор на докторским академским
студијама Универзитета у Београду, Техничком факултету у Бору
Учествовање на пројектима:
1. Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и
координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)
нанотехнологији“(координатор:Проф. Јуранић, хемијски факултет, Универзитет у
Београду).
Др Оливера Милошевић води подпројекат под називом Синтеза и карактеризација 1Д и 3Д
функционалних наноматеријала са великим односом површине према запремини са
применом у енергетици и екологији
2. Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну
апсорпцију светлости и конверзију енергије“ (координатор Ј.Недељковић, Винча
институт)
Др Оливера Милошевић води подпројекат под називом Синтеза монодисперзних
нестехиометријских метал-оксидних нано прахова реакцијама у аеросолу
3. Пројекат регионалне владе Мадрида, Шпанија (2010-2014), Durability and Conservation
of Geomaterials in the Built Heritage (GEOMATERIALES), (ACT 679/2009, 19 FEBRUARY)
Координатор Др Rafael Fort Gonzalez (Institute of Economic Geology, Complutence
University, CSIC-UCM). Др Оливера Милошевић предводи групу ИТН САНУ за
наноструктурна истраживања у својству придруженог члана (associate member)
4. Projekat sa JWRI, Osaka Univerzitet, (2010-), Hibridni funkcionalni nanomaterijali (Hybrid
functional nanomaterials, Koordinatori Prof. Satoshi Ohara, Dr Olivera Milošević) na bazi
potpisanog Ugovora o saradnji sa Osaka Univerzitetom (Agreement on Academic&Technical
Cooperation between Institute of Technical Sciences of SASA and Joining and Welding
Research Institute (JWRI), Osaka University, Japan)
Области интересовања:
o Развијање комплексних хиерархијских и хибридних наноструктура на бази једно
димензионалних, 1Д нанотуба, наножица итд., и тродимензионалних, 3Д наночестица, са
добро контролисаним структурним и морфолошким карактеристикама, унапређеним и
новим функционалним својствима, контролисаном функционалном међуповршином и
применом у правцу развоја савремених функционалних материјала у (био) нано
технологијама за решавање енергетско-еколошких проблема (луминесцентни,
фотокаталитички, материјали са применом у биомедицини)
o Синтеза и карактеризација 1Д и 3Д наноматеријала и развијање нанотехнологија на бази
метода конвенционалне и модификоване спреј пиролизе и солво (хидро) термалне синтезе
Извештај за 2013. годину
41
Програм истраживања на поменутим пројектима/подпројектима обухватио је синтезу и
карактеризацију једнодимензионалних (1Д) и тродимензионалних (3Д) наноматеријала који
имају добро контролисане структурне и морфолошке карактеристике, полазећи од правих и
колоидних раствора методама синтезе у аеросолу и солво (хидро) термалним поступком.
Истраживања су обухватила анализу хемије прекурсора, механизме формирања
наноструктура у дисперзном систему процесима нуклеације, раста и агрегације, анализу
фазног и хемијског састава и одређивање корелације процесних, структурних , морфолошких
и функционалних карактеристика. При томе су развијани следећи материјали:
• Down i up-conversion луминесцентни материјали на бази оксида и флуорида ретких
земаља са униформном расподелом луминесцентног центра (Еu3+, Yb3+, Er3+, Tm3+, Ho3+),
контролисаним структурним и морфолошким карактеристикама, уском расподелом
величина честица и великом специфичном површином
• Хибридни материјали на бази оksidа цинка и titanijuma (anatas, rutil, TiO2(B)), као и
jedinjenja iz grupe Na2-xHxTinO2n+1.
У оквиру тога, извођена је анализа физичко-хемијских карактеристика прекурсора и
прекурсорских раствора који детерминишу механизме формирања честице у дисперзном
систему, као и детаљна карактеризација резултујућих структура применом савремених
аналитичких и високо резолуционих метода као што су XRPD, SEM, TEM, HR-TEM, EDS,
Uvvis, FTIR itd. Добијени резултати корелисани су са функционалним карактеристикама.
Урађена је евалуација добијених резултата из области контролисане аеросол синтезе
сферичних, субмикронских честица коришћењем прекурсорских раствора колоида
наночестица титанијум(IV)-оксида у форми нанотуба и наносфера. Започета је анализа
процеса који се одигравају у процесу конверзије капи у честицу са циљем формирања
математичког модела који ће омогућити предвиђање финалне морфологије хијерархијски
организованих наноструктура.
Публикације:
У часописима:
M21
1. V. Lojpur, L. Mancic, M.E. Rabanal, M.D. Dramicanin, Z. Tan, T. Hashishin, S. Ohara, O.
Milosevic, Structural, morphological and luminescence properties of nanocrystalline upconverting Y1.89Yb0.1Er0.01O3 phosphor particles synthesized through aerosol route, Journal of
Alloys and Compounds, 580 (2013) 584–591, Materials Science, Multidisciplinary, 48/232, IF
2.290 (2012)
2. Dugandžić, I.M., Jovanović, D.J., Mančić, L.T., Milošević, O.B., Ahrenkiel, S.P., Šaponjić,
Z.V., Nedeljković, J.M., 2013, "Ultrasonic spray pyrolysis of surface modified TiO2
nanoparticles with dopamine", Materials Chemistry and Physics, 143 ( 1 ) pp. 233 - 239
http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2013.08.058 Materials Science, Multidisciplinary 61241, IF 2.072 (2012)
3. Lidija Mančić, Vesna Lojpur, Bojan A. Marinkovic´, Miroslav D. Dramic´anin, Olivera
Miloševic, Hydrothermal synthesis of nanostructured Y2O3 and (Y0.75Gd0.25)2O3 based
phosphors, Optical Materials 35 (2013) 1817–1823 (IF 1.918) Optics (10/79) Materials Science,
Multidisciplinary (42/239) IF 2.616 (2012)
4. Lojpur, V., Nikolic, M., Mancic, L., Milosevic, O., Dramicanin, M.D., Y2O3:Yb,Tm and
Y2O3:Yb,Ho powders for low-temperature thermometry based on up-conversion fluorescence
Ceramics International, 39 ( 2 ) 2013, pp. 1129 - 1134. Materials Science, Ceramics 3/26, IF
1.789 (2012)
5. V. Lojpur, L.Mancic, P.Vulic, M.D. Dramicanin, M.E. Rabanal, O. Milosevic, Structural,
morphological and up-converting luminescence characteristics of nanocrystalline Y2O3:Yb/Er
powders, Ceramics International, in press http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.002
Materials Science, Ceramics 3/26, IF 1.789 (2012)
M22
42
1. I. Dugandzic; V. Lojpur; L. Mancic; M.D.Dramicanin; M.E. Rabanal; T. Hashishin; Z.
Tan; S. Ohara, O. Milosevic, Aerosol route as a feasible bottom-up chemical approach for
upconverting phosphor particles processing, Advanced Powder Technology, 24 ( 5 ) 2013 pp.
852 - 857 . Engineering, Chemical 44-133, IF 1.650 (2012)
2. Gomez-Villalba, L.S. , Sourty, E., Freitag, B., Milosevic, O., Rabanal, M.E., TEM-STEM
study of europium doped gadolinium oxide nanoparticles synthesized by spray pyrolysis,
Advanced Powder Technology, 24 (5) , 2013, pp.864-870
M23
1. V Lojpur, M G Nikolić, M D Dramićanin, L Mančić, O Milošević, The low temperature
effects on up-conversion emission of Er3+/Yb3+ co-doped Y2O3, Physica scripta, in press, Phys.
Scr. T157 (2013) 014054 (4pp), doi:10.1088/0031-8949/2013/T157/014054
Physics, Multidisciplinary 35/84, 1.204 (2011)
Са Конференција:
1. Mina Medic, Vesna Lojpur, Lidija Mancic, Olivera Milosevic, Miroslav Dramicanin,
Thermographic Properties of Up-conversion Emission of Y2O3:Yb, Er Nanophosphors Obtained
Through Hydrothermal Synthesis, MRS Spring Meeting, April 1-5, 2013, San Francisco, California,
RR3.06
2. Maria Eugenia Rabanal, Gregorio Flores, Luz Gomez, Lidija Mancic, Olivera Milosevic,
DIRECTED GROWTH OF NANOARCHITECTED HYDRID CERAMIC PARTICLES
SYNTHESISED AT LOW TEMPERATURE, ModTech International Conference - Modern
Technologies in Industrial Engineering, 27-29 June 2013, Mara Hotel, Sinaia, Romania, Book of
abstract, 35
3. Olivera Milosevic, Lidija Mancic, Ivan Dugandzic, Maria Eugenia Rabanal, Luz Gomez, Aerosol
assisted processing of hierarchically organized functional nanoparticles, ModTech International
Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering, 27-29 June 2013, Mara Hotel, Sinaia,
Romania, invited - Book of abstract, 37
4. V. Lojpur, L. Mancic, B.A. Marinkovic, M.D. Dramicanin, O. Milosevic, Effect of processing
parameters on structural and morphological Y2O3 :Yb3+/Ho3+ powders characteristics, The
Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application II«, Belgrade, Sep 30Oct 1, 2013, Book of abstracts, p.41.
6. Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić,
Jovan M. Nedeljković, Olivera B. Milošević, Aerosol-assisted synthesis of hierarchically organized
titania and titanates nanostructures, The Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics
and Application II«, Belgrade, Sep 30-Oct 1, 2013, Book of abstracts, p.46.
7. Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M.
Nedeljković and Olivera B. Milošević, Theoretical and experimental analysis of droplet-to-particle
formation during aerosol processing of colloidal TiO2 nanoparticles, EUROMAT 2013, European
Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, Sevilla 8-13, October, 2013, CD
Book of Abstracts
6. Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M.
Nedeljković and Olivera B. Milošević, Aerosol processing of hierarchically organized TiO2 based
nano-particles, EUROMAT 2013, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and
Processes, Sevilla 8-13, October, 2013, CD Book of Abstracts
7. Olivera Milošević, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal, Satoshi Ohara,, The feasibility of
aerosol route in the optically active nanoparticles processing, EUROMAT 2013, European
Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, Sevilla 8-13, October, 2013, CD
Book of Abstracts
8. Gregorio Flores, Luz Gomez, Olivera Milosevic, Maria Eugenia Rabanal, Growth of ZnO
structures with different morphology by hexamethylenetetramine-hydrothermal Method,
EUROMAT 2013, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes,
Sevilla 8-13, October, 2013, CD Book of Abstracts
43
Награде и почасти:
- Диплома изврсности „Octavian Pruteanu“ за допринос унапређењу квалитета међународне
конференције ModTech, 27-29 јун 2013, Синаја, Румунија
- Награда за пленарну сесију на међународној конференцији ModTech, 27-29 јун 2013,
Синаја, Румунија
- Prizma-Kragujevac, donacija za učešće na EUROMAT 2013
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1.
ModTech International Conference: Modern technologies in Industrial Engineering, 27-29
June 2013, Sinaia, Romania “Aerosol-assisted processing of hierarchically organized functional
nanoparticles”, (Plenarno predavanje)
2.
EUROMAT 2013, 8-13 septembar 2013, Sevilja, Španija “The feasibility of aerosol route in
the optically active nanoparticles processing”, autora Olivera Milošević, Lidija Mančić, Maria
Eugenia Rabanal, Satoshi Ohara. (usmeno saopštenje)
3.
EUROMAT 2013, 8-13 septembar 2013, Sevilja, Španija, “Synthesis and luminescence
properties of multifunctional AG/Y2O3: EU3+ hybrid nanostructures with zero dimension”,
M.E.Rabanal, Olivera Milošević (usmeno saopštenje)
4.
EUROMAT 2013, 8-13 septembar 2013, Sevilja, Španija (poster)”Aerosol processing of
hierarchically organized TiO2 based nano-particles, autora Ivan M. Dugandžić, Dragana J.
Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M. Nedeljković and Olivera B. Milošević
(poster)
5.
EUROMAT 2013, 8-13 septembar 2013, Sevilja, Španija, “Theoretical and experimental
analysis of droplet-to-particle formation during aerosol processing of colloidal TiO2
nanoparticles”, (poster)
6.
EUROMAT 2013, 8-13 septembar 2013, Sevilja, Španija, “Growth of ZnO structures with
different morphology by hexamethylenetetramine-hydrothermal Method”, (poster)
7.
Advanced Ceramics and Applications II: New Frontiers in Multifunctional Material Science
and Processing
Менторска и едукативна активност:
1. Nastavnik na doktorskim akademskim studijama na Univerzitetu u Beogradu, Tehničkom
fakultetu u Boru za školsku 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013 na predmetima Odabrana
poglavlja tehnologije keramike i Nauka o materijalima u okviru studijskog programa
Tehnološko inženjerstvo.
2. Ivan Dugandzić, dipl.ing., Mentorsko vodjenje doktorske teze (ko-mentor sa Prof. Grbavćićem,
Katedra za Hemijsko inženjerstvo, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu)
3. Ljubomir Jevtić, dipl.ing, Zavod za izradu novčanica, Mentorsko vodjenje doktorske teze (komentor sa Prof.R.Aleksićem, Katedra za Materijale, Tehnološko-metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu)
4. Јелена Андрејић, Mentorsko vodjenje doktorske teze (ko-mentor sa Prof. R.Aleksićem,
Katedra za Materijale, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu)
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
-Потпредседник научног већа Института техничких наука САНУ
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
- Гостујући едитор специјалне свеске „Nano Powder Development by Advanced Techniques“,
часописа Advanced Powder Technology, 2014, Elsevier
- Асосијет едитор међународног часописа International Journal of Modern Manufacturing
Technologies, ISSN 2067-3604
44
- Рецензије следећих часописа: CrystEngCommun, Applied Physics A, Advanced Powder
Technology, Bull Chem Soc Japan, JAlloysCompounds, Solid State Sci, RSC Advances
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
Учествовање у радним телима:
1.
Члан научног одбора међународне конференције: ModTech 2013, 1st International
conference in Modern Technologies in Industrial Engineering, 27-29 jun 2013, Sinaia, Romania
(www.modtech.ro)
2.
Организатор Симпозијума, C31 „Nano powder development by advanced techniques“, у
оквиру међународне конференције EUROMAT 2013, 08-13 септембар 2013
3.
Члан Научног одбора конференције Српског керамичког друштва : Advanced Ceramics
and Applications II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing,
4.
Predsednik
skupštine
Srpskog
keramičkog
društva
(http://solventpoint.rs/content/article/page/srpsko-keramicko-drustvo))
5.
Predsedavajući sesije, Smart Processing under Extreme Conditions, EUROMAT 2013, 0813 септембар 2013
Druge naučnoistraživačke ili profesionalne aktivnosti gore nenavedene:
1.
LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Instituta tehničkih nauka SANU u
Evropskoj komisiji
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
- Развијање комплексних хиерархијских и хибридних наноструктура на бази једно
димензионалних, 1Д нанотуба, наножица итд., и тродимензионалних, 3Д наночестица са
добро контролисаним структурним и морфолошким карактеристикама, са унапређеним и
новим функционалним својствима, контролисаном функционалном међуповршином и
применом у правцу развоја савремених функционалних материјала у (био) нано
технологијама. Материјали и системи који ће посебно бити синтетисани применом метода
хидротермалне и аеросол синтезе су:
• Хијерархијски организоване хибридне честице титан (IV) оксида и цинк (II) оксида за
примену у оптици и фотокатализи
• Down- и up-conversion луминесцентни материјали са унапређеним својствима за примену
у оптичким системима и биомедицини
• Scale-up процеса аеросол синтезе
и организација пројекта у домену синтезе
комерцијално
атрактивних
и
потенцијално
применљивих
функционалних
наноматеријала у сарадњи са ПРИЗМА крагујевац
Предвиђене публикације:
1. Olivera Milošević, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal, Satoshi Ohara, The feasibility of
soft chemical routes in functional nanoparticles processing, Book Chapter, CRC Concise
Encyclopedia of Nanotechnology, Ed. Boris I. Kharisov, Oxana V. Kharissova, and Ubaldo
Ortiz Méndez, Taylor and Francis / CRC Press,
2. Mančić, L.T., Dugandžić, I.M., Jovanović, D.J., Mančić, L.T., Šaponjić, Z.V., Milošević, O.B.,
Aerosol-assisted processing of hierarchically organized functional TiO2 nanoparticles (2014)
International Journal of Materials and Product Technology, under revision.
3. G. Flores, J. Carrillo, J.A. Luna, R. Martínez, A. Sierra-Fernandez, O. Milosevic and M.E.
Rabanal, Synthesis, Characterization and photocatalytic properties of ZnO nanoparticles
obtained by low temperature air-assisted-USP, Advanced Powder Technology 2014, under
revision
4. ME.Rabanal, I. Barroso, LS Gómez-Villalba,L. Mancic, O. Milosevic, Directed growth of
nanoarchitected hybrid phosphor particles synthesized at low temperature, Advanced Powder
Technology 2014, under revision
45
5. The feasibility of soft chemical routes in functional nanoparticles processing
Планирано учешће на скуповима:
-Предавање по позиву на научном скупу: "Workshop of Advanced Nanocrystals and Processing
towards Low Carbon Society" који ће се одржати од 19-21 фебруара 2014 на Осака
Универзитету (Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Osaka, Japan).
Трошкови превоза на рачун организатора
- Предавање по позиву на међународној конференцији, ModTech2014 International Conference
(www.modtech.ro), која се одржава од 13-16 јула 2014 на Силесиан технолошком
универзитету, Гљивице, Пољска.
-Предавање по позиву на међународној конференцији Ултрасоникс 2014 која се одржава од
15 -17 септембра 2014, на рачун пројеката МНт и суфинансиранје од стране МНТ
Др Миодраг Здујић
http://www.itn.sanu.ac.rs/miodragzdujic.htm
Пројекти на којима сарађује:
• 45001: Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и
сорпционим процесима
Области интересовања:
• реакције у чврстом стању, механохемијски третман, катализатори, биодизел
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
• Настављено је са испитивањем синтезе, карактеризације и тестирања катализатора у
хетерогено катализованој реакцији трансестерификације триглерида за добијање
биодизела. Мешани оксиди CaO·ZnO са K2CO3 добијени су млевењем смеше оксида CaO
and ZnO са водом и додатком K2CO3 (као промотора) и накнадном калцинацијом на 700
o
C. Испитиван је утицај различитог моларног односа K2CO3 и CaO (x =1, 2 и 4 мола
K2CO3 према 10 молова CaO). Добијени узорци су карактерисани рендгенском
структурном анализом (XRD), фотоелектронском спектроскопијом (XPS),
термогравиметријском анализом (TGA), инфрацрвеном спектроскопијом (FTIR),
скенирајућом микроскопијом (SEM/EDS) и ласерском расподелом величине честица
(PSLD). Показано је да додатак мале количине K2CO3 (x ≤ 2), поспешује образовање
калцијум-цинк дихидрата (CaZn2(OH)6·2H2O). Синтетисани узорци су коришћени као
катализатори за добијање биодизела у шаржном реактору на температури 70 oC.
Показано је да сви узорци имају добру каталитичку активност, али је као последица
излуживања калијума реакција метанолизе хомогено/хетерогено катализована.
• Поред синтезе катализатора и испитивања каталитичке активности, у овом периоду је,
такође, рађено на модификацији каолинских глина механохемијским третманом у
конвенционалном кугличном млину у трајњу од 20 сати. Маса праха је била 5 килограма.
Испитивање механичких особина припремљених малтера са додатком механички
активираних глина за различито време млевења показује да се механохемијски третман,
као „зелена“, алтернативна технологија жарењу, може успешно применити за добијање
пуцоланских материјала за примену у грађевинској индустрији.
Публикације:
46
•
•
•
•
•
Ivana Lukić, Željka Kesić, Svetolik Maksimović, Miodrag Zdujić, Hui Liu, Jugoslav Krstić,
Dejan Skala, Kinetics of sunflower and used vegetable oil methanolysis catalyzed by
CaO⋅ZnO, Fuel 113 (2013) 367-378. (http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2013.05.093)
Ivana Lukić, Željka Kesić, Svetolik Maksimović, Miodrag Zdujić, Jugoslav Krstić, Dejan
Skala, Kinetics of heterogeneous methanolysis of sunflower oil with CaO·ZnO catalyst:
Influence of different hydrodynamic conditions, Chemical Industry and Chemical Engineering
Quarterly, 2013, (Accepted for publication) doi:10.2298/CICEQ130514025L
Željka Kesić, Ivana Lukić, Miodrag Zdujić, Čedomir Jovalekić, Yong Shao, Hui Liu, Dejan
Skala, Characterization of mechanochemically synthesized CaO·ZnO·K2CO3, Advanced
Ceramics and Applications II, September 30–October 1, 2013. Program and The Book оf
Abstracts, p. 45.
Željka Kesić, Ivana Lukić, Miodrag Zdujić, Čedomir Jovalekić, Yong Shao, Hui Liu, Dejan
Skala, Biodiesel synthesis based on CaO·ZnO·K2CO3 as catalyst, Advanced Ceramic and
Applications II, Belgrade, September 30–October 1, 2013. Program and The Book оf Abstracts,
p. 46.
Miodrag Zdujić, Sinteza i modifikacija neorganskih materijala mehanohemijskim tretmanom
(sekcijsko predavanje po pozivu) , X simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“,
Leskovac 22–23. oktobar 2013. Zbornik izvoda radova, str. 43–44.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
• Advanced Ceramics and Applications II, Belgrade, September, 30 –October, 1, 2013. (две
постерске презентације).
• X simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“, Leskovac 22-23. oktobar 2013.
(секцијско предавање по позиву).
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
• Управни одбор Савеза хемијских инжењера Србије
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
• Рецензент часописа Journal of Magnetism and Magnetic Materials (три рецензије у 2013.
години)
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
• У наредном периоду наставиће се са испитивањем погодних катализатора за примену у
синтезу биодизела. Планира се синтеза и карактеризација материјала као што су CaTiO3,
Ca2Fe2O5, CaMnO3, CaZrO3. Такође, наставиће се са испитивањем катализатора CaO/ZnO
с циљем могућег побољшања каталитичких особина.
Предвиђене публикације:
• Mechanochemical synthesis of CaO·ZnO·K2CO3 catalyst: Characterization and activity for
methanolysis of sunflower oil.
Др Ненад Игњатовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/nenadignjatovic.htm
Дописни члан АИНС
Пројекти на којима сарађује:
- ИИИ 45004
Области интересовања:
- Инжењерство коштаног ткива, мултифункционални системи за рецепторско деловање
47
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
Током 2013. сам учествовао у писању/оформљавању радне верзије пројекта “COST Domain
Chemistry and Molecular Sciences and Technologies, Proposal Reference oc-2013-1-15052, Title:
Towards development of safe and efficacious nanomedicines - design and evaluation challenges.”
Учествовао сам у низу експеримената везаних за пројектовање адекватне синтезе честица и
њихово радиоактивно обележавање за ин виво мониторинг. Истражен је нов приступ у овој
области “ин ситу”, истовремена синтеза и радио обележавање честица., што до сада није
било присутно/истражено.
Са мање или више успеха истражене су могућности умрежавања полимера цитозана са
умреживачма који су синтетисани у лабораторији (услед недостатка конвенционалних
умреживача, неиспорука од стране ЈУП-а).
У последњем кварталу 2013. године припремао сам и одржао предавање као новоизабрани
члан АИНС-а: Инжењерство коштаног ткива: стратегије, изазови и нови трендови.
Са медицинским факултетом у Крагујевцу и ВМА у Београду (др. Зоран Татић и др.
Владимир Биочанин) оформљена је истраживачка област у домену синтезе и ин виво
испитивања материјала на бази хидроксиапатита и стем ћелија.
Публикације:
1.
N. Ignjatovic, P. Ninkov, R. Sabetrasekh, S. P. Lyngstadaas D. Uskokovic, In vitro evaluation
of multifunctional nano drug delivery system based on tigecycline-loaded calcium
phosphate/poly-DL-lactide-co-glycolide, Bio Medical Materials and Engineering (2013)
submited
2.
N. Ignjatović, Z. Ajduković, V. Savić, S. Najman, D. Mihailović, P. Vasiljević, Z. Stojanović,
V. Uskoković, D. Uskoković, Nanoparticles of cobalt-substituted hydroxyapatite in
regeneration of mandibular osteoporotic bones, Journal of Materials Science Materials in
Medicine 24 (2013) 343-354
http://dx.doi.org/10.1007/s10856-012-4793-1
3.
N. Ignjatović, V. Uskoković, Z. Ajduković, D. Uskoković, Multifunctional hydroxyapatite
and poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanoparticles for the local delivery of cholecalciferol,
Materials Science and Engineering: C Materials for Biological Applications, 33 (2013) 943–
950 http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2012.11.026
4.
S. Vučen, G. Vuleta, A. Crean, A. Moore, N. Ignjatović, D. Uskoković, Improved
percutaneous delivery of ketoprofen using combined application of nanocarriers and silicon
microneedles, Journal of Pharmacy and Pharmacology 65 (2013) 1451–1462 doi:
10.1111/jphp.12118
5.
A. Nastasović, N. Ignjatović, D. Uskoković, D. Marković, Ž. Todorović, B. Ekmeščić, D.
Maksin, A. Onjia, Determination of thermodynamic interactions of poly(l-lactide) and
biphasic calcium phosphate /poly-L-lactide composite by infinite concentration IGC, (2013)
in preparation
6.
N. Ignjatović, S. Vranješ-Djurić, Ž. Mitić, D. Janković, D. Uskoković, Initial considerations
of routes and pathways to small particles based on hydroxyapatite as an organ-targeting
system, (2013) in preparation
7.
Z. Ajduković, S. Mladenović-Antić, B. Kocić, S. Najman, N. Ignjatović, N. Petrović, D.
Uskoković, In vitro evaluation of antimicrobial and hemolytic activity of nano composite
biomaterials based on hydroxyapatite, (2013) in preparation
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
8.
N. Ignjatović, S. Vranješ-Đurić, Ž. Mitić, D. Janković, D. Uskoković, Routes and pathways to
small particles based on hydroxyapatite, Programme and The Book of Abstracts / Fifteenth
Annual Conference YUCOMAT 2013, Herceg Novi, 2–6 September, 2013, organized by
48
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Materials Research Society of Serbia, Belgrade under the auspices of Federation of European
Material Societies and Materials Research Society; [editors Dragan P. Uskoković & Velimir
Radmilović], Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2013, page 7. (oral)
S. Najman, D. Petrović, I. Vučković, J. Živković, S. Stojanović, N. Ignjatović, D. Uskoković,
Osteogenic potential of freshly isolated cells of adipose-derived mesenchymal fraction
applied with nanoparticles, Programme and The Book of Abstracts / Fifteenth Annual
Conference YUCOMAT 2013, Herceg Novi, 2–6 September, 2013, organized by Materials
Research Society of Serbia, Belgrade under the auspices of Federation of European Material
Societies and Materials Research Society; [editors Dragan P. Uskoković & Velimir
Radmilović], Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2013, page 45. (poster)
Z. Ajduković, N. Ignjatović, N. Petrović, J. Rajković, D. Kenić-Marinković, S. Najman, D.
Uskoković, Nanoparticles Ca/Co-HAp in the treatment of weakened bones jaw tegmenta,
Programme and The Book of Abstracts / Fifteenth Annual Conference YUCOMAT 2013,
Herceg Novi, 2–6 September, 2013, organized by Materials Research Society of Serbia,
Belgrade under the auspices of Federation of European Material Societies and Materials
Research Society; [editors Dragan P. Uskoković & Velimir Radmilović], Belgrade: Materials
Research Society of Serbia, 2013, page 147. (poster)
S. Stojanović, Ž. Mitić, S. Najman, N. Ignjatović, D. Uskoković, Scanning electron
microscopy study of changes in nanoparticles surface under in vitro simulated physiological
conditions, Programme and The Book of Abstracts / Fifteenth Annual Conference
YUCOMAT 2013, Herceg Novi, 2–6 September, 2013, organized by Materials Research
Society of Serbia, Belgrade under the auspices of Federation of European Material Societies
and Materials Research Society; [editors Dragan P. Uskoković & Velimir Radmilović],
Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2013, page 149. (poster)
S. Stojanović, Ž. Mitić, S. Najman, M. Miljković, Z. Ajduković, N. Ignjatović, D. Uskoković,
SEM-EDS analysis of cobalt-substituted hydroxyapatite nanoparticles changes in culture
medium in vitro, Programme and The Book of Abstracts/ Advanced Ceramics and
Applications II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Belgrade,
30th September-1st October, 2013, organized by Serbian Ceramic Society; [editors V. Mitić,
N. Obradović & L. Mančić], Belgrade: Serbian Ceramic Society, 2013, ISBN 978-86-9156271-7 page 50. (poster)
Ž. Mitić, S. Stojanović, M. Miljković, S. Najman, N. Ignjatović, D. Uskoković, SEM-EDS
analysis of calcium phosphate/poly-(DL-lactide-co-glycolide) nanoparticles changes in
culture medium in vitro, Programme and The Book of Abstracts/ Advanced Ceramics and
Applications II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Belgrade,
30th September-1st October, 2013, organized by Serbian Ceramic Society; [editors V. Mitić,
N. Obradović & L. Mančić], Belgrade: Serbian Ceramic Society, 2013, ISBN 978-86-9156271-7 page 50. (poster)
Н. Игњатовић, Инжењерство коштаног ткива: стратегије, изазови и нови трендови,
стални семинар АИНС-а, 27. септембар 2013. АИНС, (усмено)
N. Ignjatovic, D. Uskokovic, Routes and pathways of small particles based on hydroxyapatite
for biomedical engineering: Synthesis, characterization and in vitro and in vivo investigations,
NANOBIOTECHNOLOGY International Workshop 2013, 2-5
december 2013, JRC, Ispra, Italy, European Commission & Joint Research Centre
Institute for Health and Consumer Protection, NanoBioScience Unit, Ispra, Italy (oral)
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
- Радио обележавање честица и њихова дистрибуција ин витро
Менторска и едукативна активност:
надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента:
49
o Соња Вучен, студент докторских студија фармацеутског факултета у Београду,
Формулација и карактеризација растворљивих микроигала за контролисану
трансдермалну испоруку кетопрофена, коментор (теза је у фази одбране)
o мр Гордана Станојевић – Виталиано, Новa нанотехнологијa на бази клатрина за
пренос великих протеинских молекула у централни нервни систем, докторска
дисертација, Медицински факултет у Београду, члан Комисије
-
одржани курс или лабораторијска обука
o Ненад Игњатовић, UN; ECPD, Croatia, Pula; doctoral Studies in Biomedicine,
професор по позиву, настава из предмета Биоматеријали, мај 2013.
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
подпредседник међуодељенског одбора за публикације АИНС-а
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
- члан уређивачког одбора часописа Техника-Нови материјали; Journal of Applied
Chemistry (Hindawi Publishing Corporation, 410 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY
10022 USA)
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
- похађао курс Fundamentals and Applications of Controlled Release and Drug Delivery, мај
2013. Унивезитет у Београду
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
- Наставак проучавања међузависности површинских својстава честица – интеракција у ин
виво системима. Пројектована синтеза структуре и својстава честица са могућношћу
интеракција на рецепторском нивоу у билошком окружењу.
Предвиђене публикације:
1. Initial considerations of routes and pathways to small particles based on hydroxyapatite as an
organ-targeting system
2. In vitro evaluation of antimicrobial and hemolytic activity of nano composite biomaterials
based on hydroxyapatite
3. Determination of thermodynamic interactions of poly(l-lactide) and biphasic calcium phosphate
/poly-L-lactide composite by infinite concentration IGC
Планирано учешће на скуповима:
- YUCOMAT 2014, Друштво за истраживање материјала Србије
Др Ведрана Мариновић
http://www.itn.sanu.ac.rs/vedranamarinkovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
ФУНКЦИОНАЛНИ, ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНИ И УСАВРШЕНИ НАНО МАТЕРИЈАЛИ,
Евиденциони број: 45005
Области интересовања: електрохемијско таложење и растварање метала и легура,катодно
издвајање водоника , електрохемијски третман отпадних вода, електрохемијско детектовање
нитроаромата, екологија
50
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
Рад на електрохемијском детектовању нитроаромата галваностатском пулсном техником и
линеарном волтаметријом на модификованој платинској електроди.
Публикације:
V. Marinovic,S. Marinovic, M. Jovanovic , J.Jovanovic ,G. Nesic,M. Stojanovic ,The Galvanostatic
Reduction on Modified Platinum Electrode and Determination of Trinitrotoluene in Neutral
Solution, Intern. J. of electrochem. Science, vol.8 (2013)1986-1998
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
Детекција нитро групе у фармацеутским производима
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента:
Ана Станисавњев, магистарски рад, Процена и оптимизација одзивних
карактеристика потенциометријских сензора за анализу површински активних
материја
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Електрохемијско таложење нано честица платине и модификовање ацетонитрилом са цињем
да се добије погодана електрода за детекцију нитроаромата.
Др Љиљана Гајић-Крстајић
http://www.itn.sanu.ac.rs/ljiljanagajic.htm
Пројекти на којима сарађује:
„Развој, карактеризација и примена наноструктурних катализатора и интерактивних носача у
горивим спреговима и електролизи воде “ (пројекат OI172054) који је финансиран од стране
Министарства за просвету и науку Републике Србије
Области интересовања:
електрохемија
Извештај за 2013. годину
Публикације:
M21 - Рад у врхунском међународном часопису
Lacnjevac Uros C Jovic Borka M Gajic-Krstajic Ljiljana M Kovac Janez Jovic Vladimir D
Krstajic Nedeljko V
"Ti substrate coated with composite Cr-MoO2 coatings as highly selective cathode materials in
hypochlorite production"
ELECTROCHIMICA ACTA, (2013), vol. 96 br. , str. 34-42
ISSN 0013-4686
M23 - Рад у међународном часопису
Jovic Vladimir D Lacnjevac Uros C Jovic Borka M Gajic-Krstajic Ljiljana M Krstajic Nedeljko
V , "Ni-MoO2 composite cathodes for hydrogen evolution in alkaline solution. Effect of aging of
51
the electrolyte for their electrodeposition", JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL
SOCIETY, (2013), vol. 78 br. 5, str. 689-700, ISSN 0352-5139
M34 – Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
N.R. Elezović , B.M. Babić, V. Radmilović, Lj.M. Gajić-Krstajić , N.V. Krstajić, "Carbon free Pt
catalysts for fuel cells applications ", Fourth Regional Symposium on Electrochemistry - South East
Europe (RSE-SEE), Book of abstracts ECS-P-01, p 22 ( ISBN 978-961-6104-23-4 (Nacional
Institute of Chemistry)), 26. до 30. мај 2013. Љубљанa, Словенија
N.R. Elezović , Lj.M. Gajić-Krstajić , V. Radmilović, , N.V. Krstajić, "Effect of chemisorbed CO
on Sb-SnO2 supported Pt electrode on the kinetics of hydrogen oxidation", Fourth Regional
Symposium on Electrochemistry - South East Europe (RSE-SEE), Book of abstracts ECS-P-09, p
26 (ISBN 978-961-6104-23-4 (Nacional Institute of Chemistry)), 26. до 30. мај 2013. Љубљанa,
Словенија,
Lj.M. Gajić-Krstajić1, N.R. Elezović, B.M. Babić, V. Radmilović, N.V. Krstajić, "Preparation and
characterization Pt catalyst on Ru doped tin oxide support for oxygen reduction" , Fifteenth annual
conference YUCOMAT 2013, Book of abstracts P.S.A.12. 2-6 September 2013, Herceg Novi,
Montenegro
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Fourth Regional Symposium on Electrochemistry - South East Europe (RSE-SEE), 26. до 30. мај
2013. Љубљанa, Словенија, Постер презентација
N.R. Elezović , B.M. Babić, V. Radmilović, Lj.M. Gajić-Krstajić , N.V. Krstajić, "Carbon free Pt
catalysts for fuel cells applications", ECS-P-01, Постер презентација
N.R. Elezović , Lj.M. Gajić-Krstajić , V. Radmilović, , N.V. Krstajić, "Effect of chemisorbed CO
on Sb-SnO2 supported Pt electrode on the kinetics of hydrogen oxidation", ECS-P-09,
Fifteenth annual conference YUCOMAT 2013, Herceg Novi, 2-6 September 2013, Постер
презентација
Lj.M. Gajić-Krstajić1, N.R. Elezović, B.M. Babić, V. Radmilović, N.V. Krstajić, "Preparation and
characterization Pt catalyst on Ru doped tin oxide support for oxygen reduction" P.S.A.12.
Виши научни сарадници
Др Бранимир Југовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/branimirjugovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
172046 и 37001
Области интересовања:
Електрохемија, корозија,
Извештај за 2013. годину
Публикације:
Ali R. Elkais, Milica M. Gvozdenović, Branimir Z. Jugović, Branimir N. Grgur, "The influence of
thin benzoate-doped polyaniline coatings on corrosion protection of mild steel in different
environments", Progress in Organic Coatings 76 (2013) 670-676.
Radmila Markovic, Jasmina Stevanovic, Milica Gvozdenovic, Branimir Jugovic, Aleksandar
Grujic, Dragutin Nedeljkovic, Jasna Stajic-Trosic, " Treatment of Waste Copper Electrolytes Using
Insoluble and Soluble Anodes ", International Journal of Electrochemical Science, 8 (2013) 7357 7370.
Sonja M. Jakovetić &Branimir Z. Jugović, Milica M. Gvozdenović, Dejan I. Bezbradica, Mirjana
G. Antov, Dušan Ž. Mijin, Zorica D. Knežević-Jugović, " Synthesis of Aliphatic Esters of Cinnamic
52
Acid as Potential Lipophilic Antioxidants Catalyzed by Lipase B from Candida antarctica ",
Applied Biochemistry and Biotechnology, 170 (2013) 1560-1573.
Nada V. Bojić, Ružica R. Nikolić, Branimir Z. Jugović, Zvonimir S. Jugović, Milica M.
Gvozdenović, "UNIAXIAL TENSION OF DRYING SIEVES ", Hemijska industrija, 67 (2013)
655-662.
B. Jugovic, A. Elkais, M. Gvozdenovic, B. Grgur, "The influence of thin benzoate-doped
polyaniline coatings on corrosion protection of mild steel in different environments", 40th
International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare,
Slovakia, May 27-31, 2013, 1354–1360.
Z. Knezevic-Jugovic, A. Gluvic, M. Zuza, A. Stefanovic, M. Gvozdenovic, B. Jugovic, M. Antov,
"Effects of hydrolysis degree and type of protease on antioxidant activity and unctionality of egg
whiteprotein hydrolysates", 40th International Conference of Slovak Society of Chemical
Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 27-31, 2013, 1433–1439.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
B. Jugovic, A. Elkais, M. Gvozdenovic, B. Grgur, "The influence of thin benzoate-doped
polyaniline coatings on corrosion protection of mild steel in different environments", 40th
International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare,
Slovakia, May 27-31, 2013, 1354–1360.
Z. Knezevic-Jugovic, A. Gluvic, M. Zuza, A. Stefanovic, M. Gvozdenovic, B. Jugovic, M. Antov,
"Effects of hydrolysis degree and type of protease on antioxidant activity and unctionality of egg
whiteprotein hydrolysates", 40th International Conference of Slovak Society of Chemical
Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 27-31, 2013, 1433–1439.
Др Лидија Манчић
http://www.itn.sanu.ac.rs/lidijamancic.htm
Пројекти на којима сарађује:
- Пројекат ОИ172035, „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала , релевантних у (био) нанотехнологији“.
- Пројекат ИИИ45020, „Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију
светлости и конверзију енергије“.
- Пројекат COST Action MP0904: Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted
geometries (SIMUFER) – WG2 Single-phase multiferroics (координатори: Paula Vilarinho, Brian
Rodriguez)
- Пројекат: Desenvolvimento de Nanocompósitos com Matriz Polimérica à Base de Nanotubos e
Nanofios de Titanatos
Пројекти којима руководи:
- Пројекат сарадње са Pontifia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Brazil: Cultural,
Education and Scientific Agreement (prof.dr Fernando Rizzo, др Лидија Манчић)
- Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр.431-1 између ПРИЗМЕ, Крагујевац и ИТН
САНУ, Београд (мр Мирослав Равлић, др Лидија Манчић)
Области интересовања:
- Наноматеријали и нанотехнологије. Механизми настајања наночестица и њихова самоорганизација; Анализа и корелација морфолошких, структурних и функционалних својстава
наночестица. Хибридни материјали.
Извештај за 2013. годину
53
- Синтеза наноструктурних прахова хидро/солво -термалним третманом суспензија и правих
раствора
- Анализа морфолошких, структурних и оптичких својстава добијених прахова као и
могућност њихове модификације различитим лигандима
- Корелација добијених карактеристика са циљем извођења контролисаног процеса синтезе
Испитивани системи:
- оксида ретких земаља на бази Y2O3, допирани Тм3+, Но3+
- флуориди и натријум итријум флуориди допирани Yb3+, Er3
- титанијум оксид
Публикације:
У часописима:
M21
1. V. Lojpur, L. Mancic, M.E. Rabanal, M.D. Dramicanin, Z. Tan, T. Hashishin, S. Ohara, O.
Milosevic, Structural, morphological and luminescence properties of nanocrystalline upconverting Y1.89Yb0.1Er0.01O3 phosphor particles synthesized through aerosol route, Journal of
Alloys and Compounds, 580 (2013) 584–591, Materials Science, Multidisciplinary, 48/232, IF
2.290 (2012)
2. Dugandžić, I.M., Jovanović, D.J., Mančić, L.T., Milošević, O.B., Ahrenkiel, S.P., Šaponjić,
Z.V., Nedeljković, J.M., 2013, "Ultrasonic spray pyrolysis of surface modified TiO2
nanoparticles with dopamine", Materials Chemistry and Physics, 143 ( 1 ) pp. 233 – 239,
http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2013.08.058, Materials Science, Multidisciplinary
61-241, IF 2.072 (2012)
3. Lidija Mancˇic´, Vesna Lojpur, Bojan A. Marinkovic´, Miroslav D. Dramic´anin, Olivera
Miloševic, Hydrothermal synthesis of nanostructured Y2O3 and (Y0.75Gd0.25)2O3 based
phosphors, Optical Materials 35 (2013) 1817–1823 (IF 1.918), Optics (10/79), Materials
Science, Multidisciplinary (42/239) IF 2.616 (2012)
4. Lojpur, V., Nikolic, M., Mancic, L., Milosevic, O., Dramicanin, M.D., Y2O3:Yb,Tm and
Y2O3:Yb,Ho powders for low-temperature thermometry based on up-conversion fluorescence
Ceramics International, 39 ( 2 ) 2013, pp. 1129 - 1134. Materials Science, Ceramics 3/26, IF
1.789 (2012)
5. M. Arsenović, S. Stanković, L. Pezo, L. Mančić, Z. Radojević, Z., Optimization of the
production process through response surface method: Bricks made of loess, Ceramics
International, 39 (2013), pp. 3065-307, Materials Science, Ceramics 3/26, IF 1.789 (2012)
6. Z. Marinković Stanojević, L. Mančić, T. Srećković, B. Stojanović, Mechanochemical synthesis
of bismuth ferrite, Journal of Mining and Metallurgy Section B Metallurgy, 49 (1) B (2013) 2731, Metallurgy & Metallurgical Engineering 12/75, IF 1.435 (2012)
7. V. Lojpur, L.Mancic, P.Vulic, M.D. Dramicanin, M.E. Rabanal, O. Milosevic, Structural,
morphological and up-converting luminescence characteristics of nanocrystalline Y2O3:Yb/Er
powders, Ceramics International, in press http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.002,
Materials Science, Ceramics 3/26, IF 1.789 (2012)
M22
I. Dugandzic; V. Lojpur; L. Mancic; M.D.Dramicanin; M.E. Rabanal; T. Hashishin; Z. Tan; S.
Ohara, O. Milosevic, Aerosol route as a feasible bottom-up chemical approach for upconverting
phosphor particles processing, Advanced Powder Technology, 24 ( 5 ) 2013 pp. 852 - 857 .
Engineering, Chemical 44-133, IF 1.650 (2012)
M23
V Lojpur, M G Nikolić, M D Dramićanin, L Mančić, O Milošević, The low temperature effects on
up-conversion emission of Er3+/Yb3+ co-doped Y2O3, Physica scripta, in press, Phys. Scr. T157
54
(2013) 014054 (4pp), doi:10.1088/0031-8949/2013/T157/014054, Physics, Multidisciplinary 35/84,
1.204 (2011)
Са Конференција:
1. Mina Medic, Vesna Lojpur, Lidija Mancic, Olivera Milosevic, Miroslav Dramicanin,
Thermographic Properties of Up-conversion Emission of Y2O3:Yb, Er Nanophosphors Obtained
Through Hydrothermal Synthesis, MRS Spring Meeting, April 1-5, 2013, San Francisco, California,
RR3.06
2. Maria Eugenia Rabanal, Gregorio Flores, Luz Gomez, Lidija Mancic, Olivera Milosevic,
DIRECTED GROWTH OF NANOARCHITECTED HYDRID CERAMIC PARTICLES
SYNTHESISED AT LOW TEMPERATURE, ModTech International Conference - Modern
Technologies in Industrial Engineering, 27-29 June 2013, Mara Hotel, Sinaia, Romania, Book of
abstract, 35
3. Olivera Milosevic, Lidija Mancic, Ivan Dugandzic, Maria Eugenia Rabanal, Luz Gomez, Aerosol
assisted processing of hierarchically organized functional nanoparticles, ModTech International
Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering, 27-29 June 2013, Mara Hotel, Sinaia,
Romania, invited - Book of abstract, 37
4. Patricia I. Pontón, Slavica Savic, Lidija Mancic, Bojan A. Marinkovic, FUNCTIONALIZATION
OF THE TITANATE NANOTUBES WITH SILANE COUPLING AGENT, The Second
Conference of The Serbian Ceramic Society, Belgrade, Serbia, June 5-7, 2013, 65-66
5. V. Lojpur, L. Mancic, B.A. Marinkovic, M.D. Dramicanin, O. Milosevic, Effect of processing
parameters on structural and morphological Y2O3 :Yb3+/Ho3+ powders characteristics, The
Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and Application II«, Belgrade, Sep 30Oct 1, 2013, Book of abstracts, p.41.
6. Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić,
Jovan M. Nedeljković, Olivera B. Milošević, Aerosol-assisted synthesis of hierarchically organized
titania and titanates nanostructures, The Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics
and Application II«, Belgrade, Sep 30-Oct 1, 2013, Book of abstracts, p.46.
7. Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M.
Nedeljković and Olivera B. Milošević, Theoretical and experimental analysis of droplet-to-particle
formation during aerosol processing of colloidal TiO2 nanoparticles, EUROMAT 2013, European
Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, Sevilla 8-13, October, 2013, CD
Book of Abstracts
8. Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M.
Nedeljković and Olivera B. Milošević, Aerosol processing of hierarchically organized TiO2
based nano-particles, EUROMAT 2013, European Congress and Exhibition on Advanced
Materials and Processes, Sevilla 8-13, October, 2013, CD Book of Abstracts
9. Olivera Milošević, Lidija Mančić, Maria Eugenia Rabanal, Satoshi Ohara,, The feasibility of
aerosol route in the optically active nanoparticles processing, EUROMAT 2013, European
Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, Sevilla 8-13, October, 2013, CD
Book of Abstracts
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Advanced Сeramics and Applications II Conference, Belgrade, Serbia Sep 30th - Oct 1st , 2013
(координатор програма и председавајући секцијa “Nano/Bio/Opto materials and
nanotechnology; nanomaterials and nanocomposites/Electromaterials and Artictic ceramics)
2. Patricia I. Pontón, Slavica Savic, Lidija Mancic, Bojan A. Marinkovic,
FUNCTIONALIZATION OF THE TITANATE NANOTUBES WITH SILANE COUPLING
AGENT, The Second Conference of The Serbian Ceramic Society, Belgrade, Serbia, June 5-7,
2013, 65-66
Менторска и едукативна активност:
55
1. Ивана Динић, дипл.инж.технол., менторско вођење докторске тезе - Технолошко
металуршки факултет УБ.
2. члан Комисије за одбрану докторске тезе: Antoniо Mario Leal Martins Costa: Síntese,
Controle Morfológico e Caracterização de Titanatos Nanoestruturados Produzidos a partir de
Areia Ilmenítica, Pontifia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Brazil - мај 2013
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
- члан Комисије за нанотехнологије Института за Стандардизацију
- секретар Научног већа Института техничких наука САНУ
- председник Секције за наноматеријале у Српском керамичком друштву
Уређивање научних часописа:
- Члан уређиваког одбора начног часописа Бакар http://www.mininginstitutebor.com
- Члан уређиваког одбора начног часописа The Scientific World Journal: Material Sciencе
http://www.hindawi.com/journals/tswj/editors/materials.science
- Члан уређиваког одбора књиге абстраката са конференције Advanced Ceramics and
Application II, ISBN 978-86-915627-1-7
Рецензирање научних радова у часописима:
Journal of Nanoparticle Research, Optical Мaterials, Journal of Materials Processing Technology,
The Scientific World Journal, Journal of Material Chemistry, Material Research Bulletin
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
- Развијање хибридних наноструктура са новим функционалним својствима; Проучавање
механизма формирања оптички активних инкапсулираних наночестица применљивих у
биомедицини;
- Реализација увећања размера процеса синтезе наноструктурних материјала постојећег
лабораторијског постројења за извођење реакција у аероослу
Предвиђене публикације:
- The feasibility of soft chemical routes in functional nanoparticles processing
- Aerosol-assisted processing of hierarchically organized TiO2 nanoparticles
- The effects of the chemical composition of titanate nanotubes and solvent type on 3aminopropyltriethoxy silane grafting efficiency
- Magnetic and structural properties of nickel manganite obtained by complex polymerization
method
- Prediction and optimization of heavy clay products quality
- Simultaneous thermal and complementary analysis of loess heavy clays
Др Томислав Тришовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/tomislavtrisovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
ОН 172046 и ТР37001
Билатерални пројекат са Словенијом 451-03-1251/2012-09/20
Области интересовања:
Електрохемијско инжењерство, корозија и заштита, биосензори, прерада вода
56
Резултати:
1. Даница Попадић „Индустријски начин производње замрзнутог теста“, Čačak, 2013,
(diplomski rad) mentor.
2. Miljojka Mijailović, Proizvodnja destilata šljive kao osnove za rakiju šljivovicu AF, Čačak, 2013,
(diplomski rad), član komisije.
3. FIZIBILITI STUDIJA ZA PROIZVODNJU NATIJUM HIPOHLORITA IZ GASOVITOG
HLORA, Dr Tomislav Trišović, viši naučni saradnik, ITN-SANU, Beograd, Dr Branimir Grgur,
red. prof. Tehnološko metalurškog fakulteta, Beograd, Dr Milica Gvozdenović, docent Tehnološko
metalurškog fakulteta, Beograd, Dr Branimir Jugović, viši naučni saradnik, ITN-SANU, Beograd,
NARUČIOC: BIN COMERC Beograd, Beograd 2013 god
4 .Sistem za automatsku dezinfekciju vode upravljan potenciometriskom elektodom, Zlatna Medalja
sa likom Nikole Tesle za pronalazak, Pronalazaštvo – Beograd 2013. Dr. Milica Gvozdenović,
Dr.Branimir Jugović, Prof. Dr. Branimir Grgur, Dr. Lidija Rafailović; Dr. Tomislav Trišović
5. L.D. Rafailovi´c, et al., Enhanced oxygen evolution and reduction reactions of porous ternary
NiCoFe foam electrodes prepared by dynamic hydrogen template deposition, Nano Energy (2013),
http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2012.12.004
6. Аутоматски уређај за третман вода у хидромасажним кадама и базенима са вишестепеним
реверзним струјним режимима i pH regulacijom Automatski uređaj za fizičko-hemijski tretman
voda sa kombinovanim modularnim generatorima, Inovacioni projekat, MNTRS, 451-0300605/2012-16//148, rukovodilac T. Trišović
Др Нина Обрадовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/ninaobradovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
ОИ 172057
Области интересовања:
Керамике, механичка активација, механо-хемијска синтеза, синтеровање, кинетика
синтеровања, термијске анализе
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
Током 2013. године, радила сам паралелно у оквиру нашег пројекта на више система.
Издвојила бих следеће системе: магнезијум-титанат, баријум-стронцијум-титанат и
кордијерит. Оно што је заједничко за све је то што се полазило од прахова оксида
магнезијума, баријума, стронцијума, титана, алуминијума и силицијума. Прахови су
хомогенизовани у стехиометријском односу и механички активирани у високо-енергетском
планетарном млину, ради што боље хомонезизације као и активације самих прахова одн.
уношења механичке енергије ради смањења величина честица праха и повећања њихове
реактивности. Тако добијени прахови су карактерисани анализама као што су рендгенска
дифракција, скенирајућа електронска микроскопија, расподела велићине честица,
специфична површина и диференцијална термијска анализа. Анализиране полазне смеше су
пресоване а затим синтероване како у неизотермским условима (дилатометријски), тако и у
изотермским условима (синтеровање у пећи). Тако добијени синтеровани узорци су такође
карактерисани методама као што су одређивање густине, рендгенска дифракција,
скенирајућа електронска микроскопија, АФМ и одређивана су диелектрична својства. На
основу свих тих резултата, приступило се њиховој детаљној анализи, узајамном повезивању
и утврђивању зависности, као и оптимизација параметара синтезе жељене керамике.
57
Публикације:
1. S. Filipovic, N. Obradovic, J. Krstic, M. Šcepanovic, V. Pavlovic, V. Paunovic, M.M. Ristic,
″Structural characterization and electrical properties of sintered magnesium–titanate ceramics″,
Journal of Alloys and Compounds 555 (2013) 39–44.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.12.040
2. S. Filipovic, N. Obradovic, D. Kosanovic, V. Pavlovic, A. Djordjevic, ″Sintering of the
mechanically activated MgO-TiO2 system″ Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 14, No. 1,
(2013) pp. 31-34.
3. A. Peleš, N. Đorđević, N. Obradović, N. Tadić, V. B. Pavlović, ″Influence of Prolonged Sintering
Time on Density and Electrical Properties of Isothermally Sintered Cordierite-based Ceramics″
Science of Sintering, 45 (2013) 157-164. http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx%3Fid%3D0350-820X1302157P
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Steva LEVIĆ, Nina OBRADOVIĆ, Vladimir PAVLOVIĆ, Bojana ISAILOVIĆ, Ivana KOSTIĆ,
Branko BUGARSKI, Viktor NEDOVIĆ, ″Thermal, morphological and mechanical properties of
ethyl vanillin immobilized in polyvinyl alcohol by electrospinning process”, 2nd Central and Eastern
European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, Book of Abstracts, Вилнијус,
Литванија, (2013), 294. постер
2. Anja Terzić, Zagorka Radojević, Ljilana Miličić, Nina Obradović, Vladimir Pavlović, Ljubica
Pavlović, ″Lightweight construction ceramic composites based of pelletized fly ash aggregate″,
Advanced ceramics and Application II, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts,
(2013), 32. постер
3. J. Živojinović, D. Kosanović, N. Obradović, A. Peleš, N. Labus, S. Filipović, V. B. Pavlović, M.
Mitrić, M. M. Ristić, ″Dilatometric analysis of mechanically activated SrTiO3 powder″, Advanced
ceramics and Application II, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts, (2013), 38.
постер
4. D. Kosanović, J. Živojinović, N. Obradović, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, M. M. Ristić, ″The
influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0.77Sr0.23TiO3 ceramics″,
Advanced ceramics and Application II, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts,
(2013), 39. постер
5. N. Obradović, N. Đorđević, N. Labus, A. Peleš, M. Mitrić, V. B. Pavlović, ″Density and
electrical properties of cordierite based ceramics as function of compaction pressure″, Advanced
ceramics and Application II, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts, (2013), 39.
постер
6. S. Filipović, N. Obradović, J. Krstić, M. Šćepanović, V. Pavlović, M. M. Ristić, ″Structural
characterization of mechanically activated MgO-TiO2 system″, Advanced ceramics and Application
II, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts, (2013), 40. постер
7. N. Đorđević, N. Obradović, S. Filipović, M. Mitrić, S. Marković, ″Influence of MoO3 on
Sintering Temperature of Mechanically Activated MgO-Al2O3-SiO2 System″, Advanced ceramics
and Application II, Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts, (2013), 40. постер
8. A. Peleš, V. P. Pavlović, N. Obradović, J. Živojinović, M. Mitrić, V. B. Pavlović,
″Characterization of mechanically activated ZnO powder″, Advanced ceramics and Application II,
Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts, (2013), 47. постер
9. Danijela Brković, Vladimir Pavlović, Vera Pavlović, Nina Obradović, Petar Uskoković,
Aleksandar Marinković, ″Functionalization of graphene nanoplatelets via Bingel reaction for
polymer nanocomposites″ Advanced ceramics and Application II, Belgrade, Serbia, Program and
the book of abstracts, (2013), 49. постер
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента:
58
1. Надгледање рада у оквиру израде и писања докторске тезе колегинице Сузане Филиповић,
2. Надгледање рада у оквиру израде и писања докторске тезе колегинице Адриане Пелеш,
3. Надгледање рада у оквиру израде и писања докторске тезе колегинице Јелене
Живојиновић.
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
1. Учествовање у одбрани докторске тезе колеге Дарка Косановића, на Факултету техничких
наука у Чачку, под називом ″Утицај параметара синтезе и структуре на електрична
својства Ba0.77Sr0.23TiO3 керамике″,
2. Учествовање у научном и организационом комитету Друге Конференције Српског
Керамичког Друштва, Advanced ceramics and Application II, одржане у Београду, Србија,
3. Учествовање у међународном организационом комитету Конференције 2nd Central and
Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, одржане у Вилнијусу,
Литванија.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
1. Учествовање у уређивању међународног часописа Science of Sintering,
2. Рецензије научних радова за бројне међународне часописе, као што су Journal of Alloys and
Compounds, Science of Sintering, итд.
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
За наредну 2014. годину планирам да наставим рад на горе поменутим системима, што је и
предвиђено планом и програмом истраживања у оквиру нашег пројекта.
Планирано учешће на скуповима:
YUCOMAT 2014
Др Магдалена Стевановић
http://www.itn.sanu.ac.rs/magdalenaradic.htm
Пројекти на којима сарађује:
ИИИ45004 - Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и
физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи- (20112014)
COST TD1004 -Theranostics imaging and therapy: an action to develop novel nanosized systems
for imaging-guided drug delivery-(2012-2015) *(COST-European Cooperation in Science and
Technology), MC Chair Prof. Silvio AIME (IT) Руководилац за Србију Др Магдалена
Стевановић
http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/TD1004?management
Области интересовања:
Наноматеријали, наномедицина, контролисана достава медикамената, полимерни
материјали, структура и својстава полимера, полиестри, поли(лактид-ко-гликолид), поли(ɛкапролактон), инкапсулација медикамената у полимерну матрицу, порозни полимерни
материјали, наночестице сребра, наночестице селена, плазмонска абсорбанца, биоактивна
стакла у ткивном инжењерству, in vitro ,ex vivo, i in vivo испитивања,
Извештај за 2013. годину
59
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
Истраживачки рад је посебно усмерен на синтезе и карактеризације биодеградабилних
полимерних микро и наночестица (нано и микросфера без и са инкапсулираним
медикаментом) za примену у биомедицини. Експериментални рад може се поделити у три
правца истраживања и то: 1. Полимери у контролисаној достави лекова; 2. Биоактивно
стакло у ткивном инжењерству и 3. Биодеградабилне честице за молекуларни имиџинг.
1. У току године урађен је низ експеримената инкапсулације активне супстанце у полимерну
матрицу PLGA или PCL-a, обележавања наночестица селена кумарином као флуоресцентним
обележивачем а у циљу додатне потврде инкапсулације честица селена у полимерну матрицу
и лакшег испитивања антиканцерогеног дејства тако добијених система, карактеризација
различитим физичко-хемијским методама (SEM, EDS, Uv-Vis, XRD, itd), испитивања
биокомпатибилности ових система (MTT, ROS, komet test, itd).
2. У току године рађена су истраживања у контексту ткивног инжењерства са контролисаном
доставом терапеутика ("tissue engineering therapeutics"). Површинска функционализација
скафолда од биостакла наночестицама селена или полимером (PLGA ili PCL) са
инкапсулираним наночестицама селена у циљу добијања in situ система за доставу лекова,
карактеризација тако добијених система различитим методама (SEM, EDS, BET, itd).
3. Нови сет експеримената је рађен у контексту добијања микросфера PLGA за молекуларни
имиџинг. У овом контексту потребно је да честице буду микронских величина, позитивног
наелектрисања и са довољним бројем амино група на површини а ради адекватне коњугације
честица контрасним агенсом нпр гадолинијумом. У овим експериментима (који се
концептуално разликују од до сада рађених а где је један од пожељних резултата био да су
честице што мање тј субмикронских величина), у циљу добијања већих честица, варирани су
различити услови и коришћене метода упаравања, емулзиона метода, различити растварачи,
различити начин сушења, хитозан као стабилизатор без или у комбинацији са PVA или PVP,
итд.
Полимерни материјали и биоактивно стакло у ткивном инжењерству су, такође, и предмет
истраживања и докторске дисертације MSc Јелене Ђурђевић (волонтера на пројекту
ИИИ45004), уписане на другу годину докторских студија Факултета за физичку хемију.
Биодеградабилне честице за молекуларни имиџинг су предмет истраживања и докторске
дисертације MSc Јадранке Миликић (волонтера на пројекту ИИИ45004), уписане на другу
годину докторских студија Факултета за физичку хемију.
Поменута истраживања обављају се у сарадњи са водећим групама из Немачке, Словеније,
Италије и Грчке.
Predati predlozi projekata koji su trenutno na evaluaciji:
Bilateral cooperation ITS SASA-University of Erlangen-Nuremberg, Germany, Development and
Evaluation of Bioactive Glass Based Therapeutics for Tissue Engineering and Controlled Delivery
of Medicaments, Project coordinators: Prof. Dr.-Ing. habil. Aldo R. Boccaccini, Professor of
Biomaterials and Head of the Institute of Biomaterials at the Department of Materials Science and
Engineering, University of Erlangen-Nuremberg, Germany; Dr Magdalena Stevanovic Senior
Research Associate at Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts,
Belgrade, Serbia, (Serbian - Germany Science & Technology Cooperation for years 2014-2015,
project proposal under evaluation)
SCOPES Joint Research Project (Scientific Co-operation between Switzerland, Slovenia and
Serbia), -Theranostic delivery platform for liver tumors treatment- collaboration between the
Department of Chemistry, University of Basel, Basel, Switzerland (PC: Prof. Dr Wolfgang Meier);
Laboratory of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering,(UM FKKT),
University of Maribor, Maribor (PC: Dr Irena Ban) and Institute of Technical Sciences of the
Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia (PC: Dr Magdalena Stevanovic), years
2014-2016, Project proposal under evaluation
60
У toku 2013те подржала сам иницијативу Универзитета у Торину/ Dept. of Molecular
Biotechnology and Health Science како би постао регионални центар за молекуларни имиџинг
тј. Euro-BioImaging Node и координатор за Italian Network of the Multi-Modal Molecular
Imaging Node (MMMI). Као корисници овог центра имали бисмо отворен приступ сарадњи и
великом броју метода карактеризације (MRI/MRS (High/low field), Dual mode Imaging
(MRI/OI), Cell culture / Optical Microscopy (confocal), Image analysis, Electron Microscopy, itd)
Публикације:
M13 Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg
medjunarodnog znacaja
1. Magdalena Stevanović, "Silver nanoparticles with polymers as medical devices: Chapter 15", In:
Silver Nanoparticles: Synthesis, Uses and Health Concerns, Editors: Armentano Ilaria and Jose
Maria Kenny, New York: Nova Science Publishers, 2013, ISBN: 978-1-62808-402-3
(Nanotechnology Science and Technology, Materials Science and Technologies)
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=43803&osCsid=4ae8245ae
55e45a5746d463e8be4f53d
М21 Рад у врхунском међународном часопису
1. M. M. Stevanović , V. Uskokovic , M. R. Filipovic , S. D. Skapin, Dragan Uskokovic,
"Composite PLGA/AgNpPGA/AscH nanospheres with combined osteoinductive, antioxidative and
antimicrobial activities", ACS Applied Materials and Interfaces 5, 18 (2013) 9034–9042, (IF 5.008)
http://dx.doi.org/10.1021/am402237g.
2. M. Stevanović, I. Bračko, M. Milenković, N. Filipović, J. Nunić, M. Filipič, D. P. Uskoković,
"Multifunctional PLGA particles containing poly(L-glutamic acid)-capped silver nanoparticles and
ascorbic acid with simultaneous antioxidative and prolonged antimicrobial activity", Acta
Biomaterialia,
10,1,
2014,
Pages
151–162,
(IF
5.093)
http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2013.08.030.
3. Z. Stojanović, M. Otoničar, J. Lee, M.M. Stevanović, M.P. Hwang, K.H. Lee, J. Choi, D.
Uskoković, The solvothermal synthesis of magnetic iron oxide nanocrystals and the preparation of
hybrid poly(L-lactide)-polyethyleneimine magnetic particles", Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces, 109 (2013) 236–243, (IF 3.554) http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2013.03.053.
4. N. Filipović, M. Stevanović, A. Radulović, V. Pavlović, D. Uskoković, Facile synthesis of
poly(epsilon-caprolactone) micro and nanospheres using different types of polyelectrolytes as
stabilizers under ambient and elevated temperature, Composites Part B: Engineering, 2012, 45, 1
(2013) 1471–1479, (IF 2.143) http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.07.008
5. Nenad Filipovic, Magdalena Stevanovic, Jana Nunic, Sandra Cundric, Metka Filipic, Dragan
Uskokovic, Synthesis of poly(ε-caprolactone) nanospheres in the presence of the protective agent
poly(glutamic acid) and their cytotoxicity, genotoxicity and ability to induce oxidative stress in
HepG2 cells, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013, (IF 3.554) under review
6. M. J. Lukic, Lj. Veselinovic, M. Stevanovic, M. Macek-Kržmanc, J. Nunic, S. Markovic, D.
Uskokovic, Synthesis of hydroxyapatite nanopowders in the presence of zirconium ions, Materials
Letters, 2013, (IF 2.224) under review
М23 Рад у међународном часопису
1. Petar Stupar, Vladimir Pavlović, Jana Nunić, Sandra Cundrič, Metka Filipič, Magdalena
Stevanović, Development of lyophilized spherical particles of poly (epsilon-caprolactone) and
examination of their morphology, cytocompatibility and influence on the formation of reactive
oxygen species, Journal of Drug Delivery Science and Technology, (IF 1.08) accepted
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34
The fifteenth annual Materials Research Society Conference YUCOMAT, September 2-6 2013,
Herceg Novi, Crna Gora - Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Vladimir Pavlović and Dragan
61
Uskoković "Selenium nanoparticles for biomedical application", Book of Abstract (2013) p. 132,
poster presentation.
Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Vladimir Pavlović, Dragan Uskoković, Preparation and
characterization of selenium nanoparticles incorporated within poly(ε-caprolactone), 12th young
researchers’ conference, Materials Science and Engineering, Belgrade, December 11-13, 2013
Патенти:
25. 06. 2013. Патент уписан у Регистар патената Завода за интелектуалну својину под бројем
52770: Поступак добијања микросфера биоресорбилног полимера поли(ДЛ-лактид-когликолида) које садрже аскорбинску киселину; носилац патента ИТН САНУ, проналазачи
проф. др Драган, Ускоковић, мр Магдалена Стевановић Република Србија Завод за
интелектуалну својину, патент број: 1565/07; П-2006/0542 Београд, од 27. 09. 2006.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
У периоду од 31. 08. до 06. 9. 2013. год. учествовала сам као члан управног одбора COST
акције (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST Action TD1004) Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized Systems for ImagingGuided Drug Delivery; на годишњем радном састанку у Атини, Грчка.
У оквиру боравка договарала сам се о даљим плановима у оквиру COST акције, даљим
истраживањима и сарадњи и одржала предавање "In vitro cell interaction and in vivo
biodistribution of poly (dl-lactide-co-glycolide) nanospheres with encapsulated selenium
nanoparticles for the treatment of liver diseases”.
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента:
- Ментор: Петар Ступар, мастер рад: Синтеза, карактеризација и цитокомпатибилност
лиофилизираних сферних честица поли(ɛ-капролактона) и испитивање њиховог утицаја
на настанак реактивних радикала кисеоника., теза одбрањена на Факултету за физичку
хемију Универзитета у Београду, 22. 01. 2013.
- Надгледање рада студента докторских студија Ненада Филиповића уписаног на трећу
годину докторских студија Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду.
- Надгледање рада студента докторских студија Јелене Ђурђевић уписане на другу годину
докторских студија Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду.
- Надгледање рада студента докторских студија Јадранке Миликић уписане на другу
годину докторских студија Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду.
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Члан сам Председништва Заједнице Института за техничкотехнолошке и биотехничке науке
http://www.zis.phy.bg.ac.rs/predsednistvo.html
Учествујем у организацији конференције младих истраживача "Наука и инжињерство нових
материјала" (конференција са међународним учешћем) у чијем сам организационом одбору.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
У току године се рецензирала више радова и то за часописе: Nanotechnology, ACS Applied
Materials and Interfaces, Nanomedicine UK
Друге научноистраживачке или професионалне активности горе ненаведене:
Одслушан једнодневни курс: Fundamental and Applications of Controlled Release and Drug
Delivery, 23 May 2013, Belgrade, Course Lecturer Prof Nicholas A. Peppas (Fletcher Pratt Chaired
Professor of Chemical Engineering, Biomedical Engineering and Pharmacy at the University of
Texas at Austin)
62
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Даљи наставак истраживања са системима површински модификованих скафолда од
биоактивног стакла, биодеградилних сфера за MRI, инкапсулација Fe3O4-Gd у PLGA
полимерну матрицу као и у PCL, испитивање деградације ових система као и процеса
отпуштања из полимерних микро и наносфера у in vitro i in vivo условима, итд.
Предвиђене публикације:
Fabrication of freeze dried selenium nanoparticles assisted by bovine serum albumine or
polyglutamic acid, in preparation
Antibacterial activity and biocompatibility of selenium nanoparticles, in preparation
In vitro cell interaction and in vivo biodistribution of poly (dl-lactide-co-glycolide) nanospheres
with encapsulated selenium nanoparticles for the treatment of liver diseases, in preparation
Планирано учешће на скуповима:
У зависности од потенцијално добијених (горе поменутих) пројеката зависи и учешће на
радним скуповима, итд
Планирано учешће на конкурсима за пројекте/финансирање рада:
До краја године планирано је да буде предат и предлог за:
NATO projekat: Development and In Vivo Evaluation of Biodegradable Nanospheres for
Controlled and Targeted Delivery of Medicaments Project coordinators: Dr George Loudos
Department of Medical Instruments Technology, Technological Educational Institute of Athens, Dr
Magdalena Stevanović, ITS SASA, Dr Milica Radišić Institute of Biomaterials and Biomedical
Engineering, University of Toronto
Др Смиља Марковић
http://www.itn.sanu.ac.rs/smiljamarkovic.htm
Пројекти на којима сарађује:
- Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи ИИИ45004.
- Наноструктурно дизајнирање вишефункционалних и синтерованих
функционалноградијентних електричних и биолошких материјала, Билатерални пројекат
научне и технлошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период
2012. – 2013. год.
Области интересовања:
- Перовскитни материјали, синтеза прахова и синтерованих керамика.
- Функционално градијентни материјали (ФГМ): креирање ФГМ, предикција процеса
синтеровања и оптимизација услова синтеровања за добијање ФГМ са жељеним
микроструктурним карактеристикама (густина, величина зрна...), карактеризација ФГМ
- ФГМ са применом у електронској индустрији (перовскитни материјали)
- ФГМ за репарацију коштаних дефеката (хидроксиапатит/бифазни калцијум фосфат)
- Вибрациона спектроскопија
- Импедансна спектроскопија
- Фотокатализа
- Оптичке карактеристике прахова цинк оксида, синтеза композита ZnO-полимер са
побољшаним каталитичким својствима под утицајем видљиве светлости.
63
Извештај за 2013. годину
У току 2013. год. радила сам на неколико различитих проблематика. (1) Перовскитни
материјали: (а) за прахове из серије BaTi1-xSnxO3 (0≤x≤0.20) одређивана је кристална
симетрија, за коју је утврђено да се мења са постепеним повећањем садржаја калаја који се
уграђује на позицију титанијума. Значај овог истраживања је велики с обзиром да наведени
материјали имају широку примену у електронској индустрији, да њихове диелектричне
карактеристике зависе од садржаја калаја и кристалне симетрије, а да подаци о кристалној
структури нису публиковани; (б) креирани су функционално градијентних материјала
CCRO/CCTO/CCRO, где је улога CCRO (тј. CaCu3Ru4O12) је да побољша контакт између
електрода и основног CCTO (тј. CaCu3Ti4O12) материјала. На овај начин се побољшава
квалитет електричних мерења, која изузетно зависе од квалитета контаката. (2) Калцијум
фосфатни материјали са потенцијалном применом за репарацију коштаних дефеката. Рађено
је на (а) трослојним и петослојним функционално градијентним материјалима
хидроксиапатит/бифазни калцијум фосфат за које је методом коначних елемената
одређивано напрезање које се формира у различитим условима синтеровања. На овај начин,
употребом математичког моделовања, одређивани су оптимални услови синтеровања,
неопходни да не би дошло до раслојавања материјала или стварања било ког вида дефеката.
(б) Различитим структурним методама проучавани су прахови хидроксиапатита у које је
уграђен јон цирконијума, у садржају од 1 до 10 атомских %. (3) Прахови цинк оксида и
композита ZnO-PEO. Ове године започели смо са проучавањем оптичких карактеристика
прахова и композита на бази цинк оксида, и њихове потенцијалне примене као
фотокатализатора у процесу деградације токсичних боја из отпадних вода. Прахови ZnO су
синтетисани микроталасним процесирањем, чиме је њихов енергетски процеп померен у
видљиву област спектра. У наставку рада, прахови ZnO коришћени су за припрему
композита са полиетилен оксидом молекулских маса 200.000, 600.000 и 900.000. На овај
начин повећана је фотосензибилизација површине честица. Показали смо да припремљени
ZnO-PEO композити, у процесу хетерогене фотокатализе током 6 сати, имају ефикасност
већу од 95% тј. да током 6 сати разграде више од 95% боје метиленско плаво концентрације
10 ппм. (4) Биосорпција - испитиван је капацитет сорпције природних материјала добијених
млевењем коштица брескве на токсичне боје из отпадних вода.
У оквиру билатералног пројекта научне и технлошке сарадње између Републике Србије
и Републике Словеније "Наноструктурно дизајнирање вишефункционалних и синтерованих
функционалноградијентних електричних и биолошких материјала", у два наврата (07. − 19.
06. и 05. − 14. 08.) сам боравила у Институту Јожеф Стефан, Љубљана (група за напредне
материјале К9). У току боравка у ИЈС урадила сам велики број карактеризација (XRD, FESEM, BET) материјала синтетисаних у нашој лабораторији (ZnO-PEO, CCTO), као и
синтеровања у високотемпературском микроскопу. На основу ове сарадње у току 2013. год.
припремљено је неколико рукописа који су поднети на рецензију у различитим часописима.
Део мојих активности односи се на мерење расподеле величине честица на уређају
Mastersizer 2000 (Malvern Instruments Ltd., UK), као и на анализи добијених резултата. У току
2013. год. урадила сам велики број мерења и анализа, како за сараднике из групе тако и за
колеге из различитих института и са факултета (Институт Винча, ТМФ, Грађевински
факултет, ИМС, Термика Зрењанин, Металуршко технолошки факултет Подгорица...).
Коаутор сам 4 рада и 6 саопштења штампаних у изводу. Рецензирала сам два рада.
Публикације:
M13: Монографска студија/поглавље у књизи или рад у тематском зборнику водећег
међународног значаја
1. S. Marković, M. Lukić, Č. Jovalekić, S.D. Škapin, D. Suvorov, D. Uskoković, Sintering Effects
on Microstructure and Electrical Properties of CaCu3Ti4O12 Ceramics, Processing and
Properties of Advanced Ceramics and Composites V: Ceramic Transactions (Eds. Narottam P.
64
Bansal, Jitendra P. Singh, Song Ko, Ricardo Castro, Gary Pickrell, Navin Jose Manjooran, Mani
Nair, Gurpreet Singh), Volume 240, pp. 337-348, John Wiley & Sons, Inc. 2013. (ISBN-10:
1118744098 | ISBN-13: 978-1118744093)
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118744098.html
М21: Рад у врхунском међународном часопису
2. B. Cekić, K. Ćirić, M. Iordoc, S. Marković, M. Mitrić, D. Stojić, Kinetics of hydrogen
absorption in Zr-based alloys, Journal of Alloys and Compounds 559 (2013) 162-166.
M23: Рад у међународном часопису
3. N. Labus, J. Krstić, S. Marković, D. Vasiljević-Radović, M.V. Nikolić, V. Pavlović, ZnTiO3
Ceramic Nanopowder Microstructure Changes During Compaction, Science of Sintering 45
(2013) 209-221.
M53: Рад у часопису националног значаја
4. S. Nenadović, Lj. Kljajević, M. Nenadović, M. Milanović, S. Marković, V. Pavlović, Physicochemical soil analysis of Rudovci region, Geonauka Vol. 1 (2) (2013) 1-8.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
M34: Саопштење са међународног скупа штампано у целини
5. I. Nikolić, I. Janković-Častvan, V.V. Radmilović, Lj. Karanović, S. Marković, S. Mentus, V.R.
Radmilović, “Geopolymer Materials based on the Electric Arc Furnace Slag”, Fifteen Annual
Conference, YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro, September 2 – 6, 2013, Book of
Abstracts, p. 47.
6. S. Marković, S.D. Škapin, D. Suvorov, D. Uskoković,
CaCu3Ru4O12/CaCu3Ti4O12/CaCu3Ru4O12 Functionally Graded Electronic Ceramics, Fifteen
Annual Conference, YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro, September 2 – 6, 2013,
Book of Abstracts, p. 94.
7. N. Obradović, A. Peleš, N. Đorđević, S. Marković, M. Mitrić, V. Pavlović, Influence of One
Activated Component on the Sintering Process of Three Phase System, Fifteen Annual
Conference, YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro, September 2 – 6, 2013, Book of
Abstracts, p. 103.
8. S. Marković, A. Stanković, Z. Lopičić, M. Stojanović, D. Uskoković, Application of Peach
Shells for the Removal of Methylene Blue and Brilliant Green, Fifteen Annual Conference,
YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro, September 2 – 6, 2013, Book of Abstracts, p.
111.
9. A. Stanković, Lj. Veselinović, S. Marković, D. Uskoković, Sonocatalytic Degradation of
Methylene Blue Dye using a Nanosized Zinc Oxide Powder Prepared via Sonochemical
Method, Fifteen Annual Conference, YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro, September
2 – 6, 2013, Book of Abstracts, p. 115.
10. M.J. Lukić, L. Veselinović, Č. Jovalekić, S.D. Škapin, S. Marković, D. Uskoković, Two-Step
Sintering, Phase Transformations, Electrical and Mechanical Properties of Nanostructured
Bioceramic Materials Based on Hydroxyapatite, Fifteen Annual Conference, YUCOMAT 2013,
Herceg Novi, Montenegro, September 2 – 6, 2013, Book of Abstracts, p. 132.
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
Нова област истраживања: (1) фотокаталитичке особине прахова цинк оксида и композита
цинк оксид - полимер, (2) биосорпција.
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента (име и
презиме, академски ниво, назив тезе/рада):
1. ментор при изради мастер рада Владимира Рајића, дипл. физ.хем., Синтеза и
карактеризација фотокаталитички активног композита ZnO-PEO (Факултет за физичку
хемију, 6. 12. 2013.)
65
2. Миодраг Лукић, докторски рад
3. Ана Станковић, докторски рад
4. Љиљана Веселиновић, докторски рад
- одржани курс или лабораторијска обука
Лабораторијска обука ѕа рад на уређају за одређивање расподеле величине честица Malvern
Mastersizer. 1) Ана Станковић и Ненад Филиповић су обучени да раде на јединици за суве
прахове, 2) Магдалена Стевановић - на јединици за суспензије µPrecision, 3) Миодраг Лукић
све три постојеће јединице (суви прахови, стандард и µPrecision).
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
1. Комисија за одбрану мастер рада Владимира Рајића (Факултет за физичку хемију, 6. 12.
2013.).
2. Комисија за одбрану специјалистичког курса кандидата Миодрага Лукића (Факултет за
физичку хемију, 30. 4. 2013.).
3. Председник Научног одбора конференције са међународним учешћем, коју организују
ИТН САНУ и Друштво за истраживање материјала: Young Researchers’ Conference –
Materials Science and Engineering.
4. Члан Организационог одбора међународне конференције коју организује Друштво за
истраживање материјала: YUCOMAT.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Уредник књиге "Twelfth Young Researchers’ Conference - Materials Science and Engineering:
Program and the Book of Abstracts".
Рецензије:
1. Material Chemistry and Physics
2. Science of Sintering
План за 2014. годину
Током 2013. год, модификованим сол-гел поступком, синтетисани су перовскитини
материјали CaCu3Ti4O12, CaCu3Ti3RuO12, CaCu3Ti2Ru2O12, CaCu3TiRu3O12 и CaCu3Ru4O12. Ови
материјали, у зависности од услова синтеровања, могу да имају велику диелектричну
константу у микроталасној области и на основу тога потенцијалну примену у мобилној
телефонији. С обзиром на корелацију кристална структтура-микроструктура-диелектричне
карактеристике, планирано је да се у наставку рада уради детаљна структурна анализа
методама XRD, Раманске и инфрацрвене спектроскопије.
Креирање монолитних функционално градијентних материјала HAp/ZrHAp са
постепеном променом концентрације цирконијума. Ови материјали могу да имају значајну
примену при репарацији коштаних дефеката с обзиром да су са једне стране биоресорбилни
док се са друге стране побољшавају механичке карактеристике.
С обзиром на велику ефикасност разградње метиленско плаве боје коју је показао
композит ZnO-PEO, план је да се у наставку рада синтетишу композити ZnO са различитим
фотосензитивним полимерима, и у различитим масеним процентима, који би били тестирани
као фотокатализатори.
Предвиђене публикације:
1. Novel nanostructured functionally graded hydroxyapatite/biphasic calcium phosphate ceramics,
Required Reviews Completed 29.11.2013., Materials Science and Engineering C.
2. Hydroxyapatite nanopowders prepared in the presence of zirconium ions, Required Reviews
Completed 18.11.2013., Materials Letters.
3. The effect of Sn for Ti substitution on the average and local crystal structure of BaTi1−xSnxO3
(0≤x≤0.20), Submitted, 03.12.2013., Journal of Applied Crystalography.
66
4. Optical properties of sonochemically synthesized ZnO powders.
5. Enhanced photocatalytic properties of ZnO-PEO composites powders.
6. Electrical properties of CCTO/CCRO functionally graded materials
7. Sintering strategy for preparation of defect free BTS2.5/BTS5/BTS7/BTS10 functionally graded
materials
Планирано учешће на скуповима:
Sixteenth Annual Conference YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro.
Планирано учешће на конкурсима за пројекте/финансирање рада:
Предлог билатералног пројекта између Републике Србије и Републике Словеније:
Написала сам предлог пројекта „Дизајнирање и припрема густих наноструктурних
функционално градијентних електрокерамичких материјала“ ("Designing and preparation of
dense nanostructured functionally graded еlеctroceramic materials") са којим смо конкурисали
код Министарства за просвету, науку и технолошки развој а у оквиру научне и технолошке
сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период 2014-2015.
Научни сарадници
Др Драгана Југовић
http://www.itn.sanu.ac.rs/draganajugovic.htm
у процедури избор за звање виши научни сарадник
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, III45004
Области интересовања:
Наука о материјалима, катодни материјали за литијумске батерије, кристалохемија,
електрохемија
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
У току 2013. године сам публиковала три рада у врхунским међународним часописима. Они
су заправо настали као резултат великог рада током 2012. и делом 2013. године. Током 2013.
године су настављена истраживања везана за литијум гвожђе силикат Li2FeSiO4. Велики
помак је урађен по питању синтезе и фазног састава. Испитано је неколико метода синтеза:
сол-гел метода цитратним поступком, синтеза помоћу реакције у чврстом и сол-гел метода са
метил целулозом. На добијеним фазно чистим узорцима је урађена детаљна структурна
анализа, а потом су испитане транспортне особине галваностатским циклирањем на собној и
повишеној температури.
Поред силиката синтетисани су прахови чистог литијум гвожђе фосфата LiFePO4, без
угљеника, као и флуором допираног LiFePO4 праха такође без угљеника у циљу провере
утицаја допираног флуора на проводљивост и електрохемијске особине LiFePO4.
Публикације:
Рад у врхунском међународном часопису (M21):
1 Miloš Milović, Dragana Jugović, Nikola Cvjetićanin, Dragan Uskoković, Aleksandar S.
Milošević, Zoran S. Popović, Filip R. Vukajlović, Crystal structure analysis and first principle
67
2
3
investigation of F doping in LiFePO4, Journal of Power Sources 241, 2013, 70-79. IF: 4.951
Oblast: Electrochemistry 2/27 http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.04.109
Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Miloš Milović, Bojan Jokić, Marija Vukomanović, Danilo
Suvorov, Dragan Uskoković, Properties of quenched LiFePO4/C powder obtained via cellulose
matrix-assisted method, Powder Technology 246, 2013, 539-544.
IF: 2.080 Oblast:
Engineering, Chemical 36/133 http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2013.06.021.
Milica Vujković, Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Ivana Stojković, Nikola Cvjetićanin,
Slavko Mentus, The LiFe(1-x)VxPO4 /C composite synthesized by gel-combustion method, with
improved rate capability and cycle life in aerated aqueous solutions, Electrochimica Acta 109,
2013,
835-842.
IF:
3.832
Oblast:
Electrochemistry
7/27
http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2013.07.219
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34):
1. D. Jugović, M. Mitrić, M. Milović, B. Jokić, D. Uskoković, CRYSTAL STRUCTURE
REFINEMENT OF Li2FeSiO4 CATHODE MATERIAL, Fifteenth Annual ConferenceYucomat 2013, Program and the Book of Abstracts, p.75, Herceg Novi, Montenegro, 2013.
2. M. Milović, F.R. Vukajlović, D. Jugović, M. Mitrić B. Jokić, N. Cvjetićanin, A.S. Milošević,
Z.S. Popović, D. Uskoković, SYNTHESIS OF F-DOPED LiFePO4 VIA PRECIPITATION
METHOD, Fifteenth Annual Conference-Yucomat 2013, Program and the Book of Abstracts,
p.75, Herceg Novi, Montenegro, 2013.
3. M. Kuzmanović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, N. Cvjetićanin, D. Uskoković, Carbon coated
LiFePO4 cathode material obtained by freeze-drying method, Fifteenth Annual ConferenceYucomat 2013, Program and the Book of Abstracts, p.76, Herceg Novi, Montenegro, 2013.
4. M. Vujković, D. Jugović, M. Mitrić, I. Stojković Simatović, N. Cvjetićanin, S. Mentus, The
incorporation of vanadium into olivine lifepo4/c: improvement of lithium intercalation from
both organic and aqueous electrolyte, Fifteenth Annual Conference-Yucomat 2013, Program
and the Book of Abstracts, p.101, Herceg Novi, Montenegro, 2013.
5. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, R. Dominko, D. Uskoković, SOL-GEL
SYNTHESIS OF Li2FeSiO4/C, The Twelve Young Researchers’ Conference Materials Science
and Engineering, Program and the Book of Abstracts, Belgrade, Serbia, 2013
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Fifteenth Annual Conference-Yucomat 2013, Херцег Нови, Црна Гора постер презентација
2. The Twelve Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, 2013,
Београд, Србија
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента (име и
презиме, академски ниво, назив тезе/рада):
Надгледање рада студента докторских студија Милоша Миловића, мастер физичке хемије
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Члан Комисије за преглед и оцену докторског рада докторанда Милице Вујковић.
Члан неколико комисија за избор у истраживачка и научна звања Института техничких наука
САНУ, Института за нуклеарне науке˝Винча˝ и Факултета за физичку хемију.
Члан Организационог одбора Конференције YUCOMAT.
Потпредседник Научно-организационог одбора Конференције младих истраживача.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
•
Journal of Power Sources (IF 4.951)
•
Electrochimica Acta (IF 3.832)
•
Powder Technology (IF 2.080)
68
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
У наредном периоду испитаће се могућност синтезе LiFePO4 праха допираног флуором и
азотом механохемијском синтезом.
Др Зоран Николић
Пројекти на којима сарађује:
ТП 36035 - „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и
климатске промене – међусобни утицаји“
Области интересовања:
Бродоградња, обновљиви извори електричне енергије, Заштита културне баштине,
Извештај за 2013. годину
Публикације:
1. Zoran Nikolić, Vladimir M. Shiljkut, Dušan Nikolić, Diesel-solar electricity supply for remote
monasteries,
J.
Renewable
Sustainable
Energy
5,
041815
(2013);
http://dx.doi.org/10.1063/1.4813068
2. Zoran Nikolić, Vladimir Šiljkut, Petar Petrović, Energy Efficient Power Supply of
Autonomous Consumers Using Hybrid (Photovoltaic and Diesel Aggregates) Sources, The
Second International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, (2013),
number 4, 1-8, ISBN 978-86-81505-68-7
3. Zoran Stojiljković, Žarko Ševaljević, Zoran Nikolić, Solarno navodnjavanje malih
poljoprivrednih dobara, The Second International Conference on Renewable Electrical Power
Sources, Belgrade, (2013), number 24, 1-7, ISBN 978-86-81505-68-7
Патенти:
03.10.2013. Признат патент под називом „Регулатор пуњења акумулаторских батерија из
фотонапонских модула“ под бројем П-52877
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Орална презентација два рада на II Међународној конференцији о обновљивим изворима
електричне енергије, Београд, 16 – 18 октобар 2013.
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента:
Ментор Мр Јови Даутовићу на изради докторске дисертације под насловом: Дизел
електрични погон речних ратних бродова као метод побољшања маневарских
карактеристика брода
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Председник Организационог одбора и члан Научног одбора II Међународне конференције о
обновљивим изворима електричне енергије, Београд, 16 – 18 октобар 2013.
Др Небојша Лабус
http://www.itn.sanu.ac.rs/nebojsalabus.htm
69
у току календарске 2013. године унапређен у звање научног сарадника из претходног звања
истраживач сарадник
Пројекти на којима сарађује:
172057 ОИ
Области интересовања:
Механичка активација, синтеровање, пресовање
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2012. године:
• Употреба везива при процесу пресвања поливинил алкохола ПВА на праховима
ватросталних бетона и синтеровање испресака тих прахова
• Синтеровање испресака SrTiO3
• Пресовање нанопраха ZnTiO3 и нанопраха TiO2 и синтеровање нанопраха у цевној пећи
• Синтеровање испресака смеше нанопрахова TiO2 – Fe3O4
• Синтеровање испресака праха Ca1-xGdxMnO3
• Испробавање и пуштањеу рад система за синтервање у контролисаној проточној
атмосфери азота
• Пуштање у рад система за испитивање процеса термалног загравања у гасовима
различитх атмосфера на уређају за дилатометрију
• Синтеровање испресака TiO2 дилатометријски у атмосферама азота и ваздуха
Публикације:
N. Labus, J. Krstić, S. Marković, D. Vasiljević-Radović, M V. Nikolić, V. Pavlović, ZnTiO3,
Ceramic Nanopowder Microstructure Changes During Compaction, Science of Sintering, 45 (2013)
209-221,
B. Matovic, D.Nikolic, N.Labus, S.Ilic, V.Maksimovic, J.Lukovic, D.Bucevac, Preparation and
properties of porous, biomorphic, ceria ceramics for immobilization of Sr isotopes, Ceramics
International 39 (2013) 9645–9649
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Учешће на
• Advanced Ceramics and Applications II: New Frontiers in Multifunctional Material Science and
Processinг, Belgrade, 30th September-1st October, 2013,
са усменим радом
• „Density of the ZnTiO3 nanopowder as a loose powder and as a compact obtained by different
methods“ N.Labus, J.Krstić, A.Peleš, J.Živojinović, M.V.Nikolić
и постер презентацијама
• Dilatometric Analysis of Mechanically Activated SrTiO3 Powder, J.Živojinović, D.Kosanović,
N.Obradović, A.Peleš, N.Labus, S.Filipović, V.B.Pavlović, M.Mitrić, M.M.Ristić
• Density and electrical properties of cordierite based ceramics as function of compaction pressure,
N. Obradović, N. Đorđević, N. Labus, A. Peleš, M. Mitrić, V. B. Pavlović
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
Савладавање технике управљања системомом за контролу атмосфере и области истраживања
утицаја гасне фазе као треће, поред чврсте и течне у процесу синтеровања
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецензије:
04. 06. 2013., Final stage sintering Beahviour of Microwave Sintered Pure Alumina, написане од
Cong Lin, Zhou Xueshan, Shen Zhijian, из Department of Materials Science and Engineering ,
70
Fuzhou University, Fuzhou, China, и Department of Materials and Enviromntal
Chemistry,Stockholm, Unuversity, Stockholm, Sweden,
01. 11. 2013., Ceramic proppant Research and Progress, написане од ZHAO Peng-fei, TIAN YuMing, KONG Xiang-chen, LIU Ai-ping, WANG Kai-yue, CHAI Yue-sheng, LI Zhan-gang, из Mg
& Mg-Alloy Eng Tech Research Center, Taiyuan University of Science and Technology, Taiyuan
030024, PR China, и Yangquan Changqing oil fracturing proppant Company Limited, Yangquan
45240, PR China
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Евентуално проширење интерсовања од досадашњих утицаја притиска и температуре на
оксидне материјале на дилатацију аморфних металних легура као и полимере који се користе
у манипулисању субмикронским и нано праховима
Истраживачи сарадници
Мр Бранко Каран
http://www.itn.sanu.ac.rs/karan-lat.htm
Пројекти на којима сарађује:
• Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних
карактеристика, пројекат програма технолошког развоја Министарства за просвету,
науку и технолошки развој Србије;
• Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце, пројекат
програма интегралних и интердисциплинарних истраживања Министарства за просвету,
науку и технолошки развој Србије.
Области интересовања:
роботика; рачунарска визија; рачунарска интелигенција
Извештај за 2013. годину
Учествовао је у раду на два истраживачка пројекта финансирана од стране Министарства за
просвету, науку и технолошки развој Србије. Фокус његовог рада на овим пројектима био је
на развоју система роботске визије и стручном вођењу и координацији истраживача
ангажованих на имплементацији и коришћењу техника рачунарске визије.
У оквиру пројекта “Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота
антропоморфних карактеристика” водио је радове на коришћењу визуелних 3D сензора у
задацима роботске навигације у затвореном простору и задацима фине роботске
манипулације. Ови радови обухватили су даљи развој оригиналне калибрационе процедуре
за повишење тачности сензора и анализу могућности коришћења сензора у снимању
трајекторија људске шаке у циљу програмирања кретања антропоморфне роботске руке.
У оквиру пројекта интегралних и интердисциплинарних истраживања “Развој робота као
средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце” водио је радове на
имплементацији визуелног система за праћење терапијских вежби крупне моторике код деце
са сметњама у развоју. У оквиру ових радова имплементиран је пилот систем за снимање
терапијских вежби, формирана је база покрета и започет је рад на имплементацији система за
аутоматску валоризацију покрета изведених током терапије.
71
Публикације:
1. Софија Спасојевић, Бранко Каран, „Примена сензора типа Kinect у снимању трајекторија
зглобова шаке”, Зборник радова 57. конференције ЕТРАН, Златибор, 3-6. јуна 2013, стр.
RO3.2.1-4, Друштво за ЕТРАН, Београд, 2013.
2. Branko Karan, „Calibration of depth measurement model for Kinect-type 3D vision sensors”,
Proceedings of 21st International Conference in Central Europe on Computer Graphics,
Visualization, and Computer Vision, Plzen, June 24-27 2013, pp. 61-64, University of West
Bohemia, Plzen, 2013.
3. Branko Karan, „Accuracy improvements of consumer-grade 3D sensors for robotic
applications”, Proceedings of IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and
Informatics SISY 2013, Subotica, Sept. 26–28 2013, pp. 141-146, IEEE Publishing, New York,
2013.
4. Aleksandar Rodić, Branko Miloradović, Svemir Popić, Sofija Spasojević, Branko Karan,
„Development of modular compliant anthropomorphic robot hand”, New trends in medical and
service robots: Theory and integrated applications, pp. 205-219, Springer International
Publishing, Cham, 2014.
5. Branko Karan, Špela Golubović, Milan Gnjatović, „Markerless vision-based skeleton tracking
in therapy of gross motor skill disorders in children”, New trends in medical and service
robotics, Springer International Publishing, Cham, 2014 (in press).
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. 57. национална конференција ЕТРАН, Златибор, 3-6. јуна 2013, усмена презентација.
2. 21st International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization, and
Computer Vision, Плзен, 24-27. јуна 2013, постер презентација.
3. IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics SISY 2013,
Суботица, 26–28. септембра 2013, усмена презентација.
Рецензирање научних часописа:
1. International Journal of Humanoid Robotics (World Scientific Publishing, Singapore);
2. International Journal of Computer Vision and Robotics (Inderscience Publishers, Geneva).
Маја Кузмановић, дипл.физ.хем.-мастер
http://www.itn.sanu.ac.rs/maja_jovic.html
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, III45004
Области интересовања:
Материјали за литијум јонске батерије, хидротермална синтеза, freeze-drying метода синтезе,
електрохемија
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
Основна активност у овој години била је синтеза литијум гвожђе фосфата новим начинима
синтезе. Freeze-drying метода је добро позната метода која се слабо користи за синтезу
катодних материјала поготово литијум гвожђе фосфата што је био разлог да боље испитамо
могућност синтезе оливина овом техником. Freeze-drying метода се може поделити на три
корака. Први укључује замрзавање прекурсорског раствора, затим следи сушење у вакууму
на ниским температурама при чему долази до сублимације, и на крају калцинација осушеног
праха. Главна предност ове синтезе је могућност мешања реактаната на атомском нивоу, као
72
и могућност превлачења материјала угљеником у току саме синтезе. Као полазне супстанце
коришћени су LiOH, FeSO4 i (NH4)2HPO4. Као извори угљеника коришћене су различите
органске киселине (оксална, малонска и адипинка киселина), као и полимер PVP. Овај
полимер се иначе користи као криопротектант који спречава топљење, а побољшава
сублимацију. Водени раствори полазних супстанци су помешани у одговарајућем молском
односу, додат им је водени раствор одређене киселине или полимера, затим су замрзнути и
осушени у вакууму на ниској температури. Добијени прахови су калцинисани на 700оC у
благо редукционој атмосфери. Након редукције прахови су карактерисани методама
рендгенске дифракције на праху, сканирајућом електронском микроскопијом,
термогравиметријском анализом, и електрохемијским методама (циклична волтаметрија и
галваностатско пуњење и пражњење). Електрохемијско понашање добијених материјала
зависи од количине присутног угљеника, као и од морфологије. Најбоље резултате показује
материјал синтетисан са оксалном киселином. Ови резултати су обрађени и тренутно сам у
фази писања рукописа.
Метода преципитиције у растопу стеаринске киселине коју смо раније користили за синтезу
чистог литијум гвожђе фосфата сада смо користили за добијање оливина у коме су јони
гвожђа делимично супституисани јонима магнезијума. Овај приступ се користи за повећање
проводљивости оливина који за последицу има боље електрохемиске карактеристике.
Добијени материјал има виши капацитет од чистог оливина добијеног на исти начин. Оба
узорка су стабилна и након 75 циклуса при циклирању различитим густинама струје.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Петнаеста конференција YUCOMAT 2013, септембар 2-6, Херцег Нови, Црна Гора
Постер: Carbon coated LiFePO4 cathode material obtained by freeze-drying method
M. Kuzmanović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, N. Cvjetićanin, and D. Uskoković
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
freeze-drying метода синтезе, рад на инструменту
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Проширење истраживања из области синтезе катодних материјала за литијум јонске
батерије. Синтетисање материјала литијум гвожђе фосфата као и његовог композита са
угљеником различитим методама синтезе у циљу добијања материјала што бољих
карактеристика
Предвиђене публикације:
Carbon coated LiFePO4 cathode material obtained by freeze-drying method, M. Kuzmanović, D.
Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, N. Cvjetićanin, and D. Uskoković
Планирано учешће на скуповима:
Дванаести семинар младих истраживача, 11-13.12.2013., Београд
Шеснаеста конференција YUCOMAT 2014, септембар 1-5, Херцег Нови, Црна Гора
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
Трећа година студија, положена четири испита од шест, самофинансирање
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
У наредној години намеравам да заокружим истраживања у области синтезе катодног
материјала литијум гвожђе фосфата у циљу израде докторске дисертације
73
Мр Зоран Стојановић, дипл.инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/zoranstojanovic.html
Пројекти на којима сарађује:
ИИИ45004: „Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и
физичко – хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи“
Области интересовања:
- Синтеза колоидних нанокристала хидротермалним – солвотермалним поступцима и
разлагањем молекулских прекурсора у растварачима са високом тачком кључања.
- Методе синтезе колоидних нанокристала и наночестица
- Функционализација нанокристала и њихова коњугација са биомолекулима
- Хибридне метал/метални оксид наночестице
- Хибридне неорганске – органске наночестице и наноструктурни материјали
Извештај за 2013. годину
- Финализација публикације „The solvothermal synthesis of magnetic iron oxide nanocrystals
and the preparation of hybrid poly(l-lactide)–polyethyleneimine magnetic particles“ која је
публикована у часопису Colloids and Surfaces B: Biointerfaces број 109 стр. 236–243.
- Финализација публикације „Facile solvothermal preparation of monodisperse gold
nanoparticles and their engineered assembly of ferritin-gold nanoclusters“ послата у часопис
Langmuir.
- Прогрес на изради рукописа докторске дисертације под насловом „Проучавање процеса
синтезе и својстава вишефазних оксидних прахова добијених хидротермалним
процесирањем“.
- Елаборација двофазне солвотермалне редукционе методе за синтезу LiFePO4
нанокристала коришћењем молекулских прекурсора.
- Елаборација синтезе гвожђе(III) – олеата јединственог молекулског прекурсора за
синтезу магнетних нанокристала оксида гвожђа контролисаних карактеристика и
нанокристала једињења која садрже гвожђе.
Публикације:
1. Jonghoon Choi, Sungwook Park, Zoran Stojanović, Hyung-Seop Han, Jongwook Lee, Hyun
Kwang Seok, Dragan Uskoković, Kwan Hyi Lee, Facile solvothermal preparation of
monodisperse gold nanoparticles and their engineered assembly of ferritin-gold nanoclusters,
послата у часопис Langmuir;
2. Stojanović, Z., Otoničar, M., Lee, J., Stevanović, M.M., Hwang, M.P., Lee, K.H., Choi, J.,
Uskoković, D., 2013, The solvothermal synthesis of magnetic iron oxide nanocrystals and the
preparation of hybrid poly (L-lactide)-polyethyleneimine magnetic particles, Colloids and
Surfaces B: Biointerfaces, vol. 109, pp. 236–243;
3. Grbović Novaković, J., Kurko, S., Rašković-Lovre, Ž., Milošević, S., Milanović, I., Stojanović,
Z., Vujasin, R., Matović, L., 2013, Changes in Storage Properties of Hydrides Induced by Ion
Irradiation, Materials Science-MEDZIAGOTYRA, vol. 19, no. 2, pp. 134–139;
4. Ignjatović, N., Ajduković, Z., Savić, V., Najman, S., Mihailović, D., Vasiljević, P., Stojanović,
Z., Uskoković, V., Uskoković, D., 2013, Nanoparticles of cobalt-substituted hydroxyapatite in
regeneration of mandibular osteoporotic bones, Journal of Materials Science: Materials in
Medicine, vol. 24, no. 2, pp. 343-354;
5. Kumrić, K.R., Đukić, A. B., Trtić-Petrović, T. M., Vukelić, N. S., Stojanović, Z., Grbović
Novaković, J. D. & Matović, L. L. 2013, Simultaneous removal of divalent heavy metals from
74
aqueous solutions using raw and mechanochemically treated interstratified
montmorillonite/kaolinite clay, Industrial and Engineering Chemistry Research, vol. 52, no.
23, pp. 7930-7939;
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
- Учествовао сам на конференцији YUCOMAT 2013 која је одржана од 02. до 06.
септембра у Херцег Новом са излагањима радова на постер – секцији, и то са једним
радом на коме сам први аутор и једним као ко – аутор. Апстракти изложених радова се
налазе у књизи апстраката „YUCOMAT 2013 The program and the book of abstracts“ под
насловима:
P.S.A.19. LiFePO4 NANOCRYSTALS SYNTHESIS BY HYDROTHERMAL
REDUCTION METHOD, Z. Stojanović1, M. Jović1, M. Tadić2, R. Dominko3, D.
Uskoković1
P.S.C.8. SURFACE CHARACTERISATION OF MECHANOCHEMICALY ACTIVATED
CARBON CLOTH, A. Đukić1, J. GrbovićNovaković1, Z. Stojanović2, I. Milanović1, R.
Vujasin1, S. Milošević1, Lj. Matović1
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
- Рад у програмима:
ImageJ – софтвер за статистичку обраду слика;
Adobe Illustrator CS6 софтвер за израду илустрација који сам користио за илустрације
укључене у рукопис докторске дисертације;
- Основне термодинамичке прорачунe за равнотежу пара – течност у програмском језику
Python.
План за 2014. годину
- Завршетак израде докторске дисертације и одбрана у првој половини 2014. године
Циљ истраживања на пројекту:
- елаборација контролисане синтезе функционалних магнетних нанокристала из
молекулских прекурсора и хибридних структура метал – метални оксид;
- превођење синтетисаних хидрофобних нанокристала у хидрофилне хибридне
наноструктуре помоћу амбифилинх функционалних полимера.
- елаборација солвотермалних редукционих метода за контолисану синтезу
монодисперзних хидрофилних колоидних нанокристала племенитих метала и металних –
оксида.
- испитивање интеракција хидрофилних колоидних нанокристала са протеинима.
Планирано учешће на скуповима:
- YUCOMAT 2014;
- 13th Young Researchers Conference.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године (укључујући и годину студија, број
положених испита, начин финансирања):
Мр Ана Станковић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/anacelikovic.htm
(реизбор у звање 2013.год.)
75
Пројекти на којима сарађује:
• Пројекат Министарства за образовање, науку и технолошки развој број III45004,
„Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи.”
• Билатерлани пројекат у оквиру научне и технолошке сарадње између Републике Србије и
Републике Словеније за период 2012-2013. Године под називом „Наноструктурно
дизајнирање вишефункционалних и синтерованих функционалноградијентних електричних и биолошких материјала”, између Института техничких наука Српске академије
наука и уметности и Института Јожеф Штефан из Љубљане. Евиденциони број пројекта:
451-03-1251/2012-09/06.
Области интересовања:
• Цинк оксид, хидротермално процесирање, механохемијска синтеза, сонохемија, оптичка
и каталитичка својства материјала, антимикробна активност прахова цинк оксида.
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
Почетком текуће године приступила сам изради плана рада на експериментима
синтезе прахова цинк оксида и испитивању њихових физичко-хемијских својстава. У складу
са тим и о потенцијалним могућностима примене синтетисаних прахова. Након детаљног
испитивања утицаја величине и морфологије честица на њихова антибактеријска и оптичка
својства започела сам рад на испитивању фотокаталитичких и сонокаталитиких својстава
наночестичних прахова цинк оксида. Каталитичка својства (фото- и соно-катализа)
испитивана су на UV-Vis спектро-фотометру модел Cintra у опсегу талсних дужина 300-800
nm. Mереn je проценaт апсорпције светлости на таласној дужини испитиваног полутанта,
органске боје метиленско плаво (methylen blue, MB), која у апсорпционом спектру има два
карактеристична максимума од којих је интензивнији онај који се налази на таласној дужини
од λ=665 nm. Каталитичку активност испитиваног праха могуће је израчунати применом
једначине:
η꞊(1-c)/c0·100
где c0‒представља концентрацију боје пре почетка мерења каталитичког деловања честица
цинк оксида, док с‒представља концентрацију боје након извесног времена од почетка
деловања цинк оксида у процесу разградње боје.
У свим урађеним експериментима спроведена је идентична процедура: направљена је
дисперзија која се састојала од 50 mg честица ZnO i 100 ml раствора боје концентрација 5, 10
и 20 ppm. Ова дисперзија је у случају фотокатализе озрачивана светлошћу лампе са лед
диодама снаге 5W која је симулирала дневну, сунчеву светлост. У случају сонокатализе у
идентичној дисперзији активација молекула цинк оксида вршена је применом ултразвучног
поља снаге 150 W. Анализом добијених резултата утврђено је да је много већи проценат боје
разграђен у сонокалитичком процесу: 100% разградње за концентрације боје од 5 и 10 ppm i
80 % разградње за концентрацију од 20 ppm. У случају фотокаталитичког процеса разградње
боје под утицајем честица ZnO, потпуна разградња боје тј. 100% ефикасности постигнуто је
за растворе концентрације 5 и 10 ppm, док је у случају концентрације боје од 20 ppm
разграђено свега 40% од полазне концентрације.
Осим експеримената у којима су испитивана каталитичка својства прахова цинк
оксида, урађена су и испитивања о могућности примене самлевених коштица брескве (као
секундарне сировине из фабрике сокова) у циљу физисорпције боје из раствора
концентрација 5, 10 и 20 ppm. У експерименталном раду су коришћене две фракције
самлевених коштица: D1=0.1‒0.5 µm i D2>0.5. Добијени резултати су показали да je за 180
min фракција D1=0.1‒0.5 µm адсорбовала 100% боје концентрације 5 ppm, 65% боје
концентрације 10 ppm i 95% боје концентрације 20 ppm. Фракција D2>0.5 показала је нешто
слабије резултате: 100% боје концентрације 5 ppm, 80% боје концентрације 10 ppm i 58%
боје концентрације 20 ppm у оквиру идентичног временског интервала 180 min.
76
Такође је започет рад на експериментима у којима се испитује могућност повећања
фотосензибилности честица цинк оксида облагањем полимерима‒полиетилен оксидом (PEO)
различитих молекулских маса 200 000, 400 000 и 600 000. Један део добијених резултата
укључен је у мастер рад под називом „Синтеза и карактеризација фотокаталитички
активног композита ZnO-PEO” (Факултет за физичку хемију, одбрањен 06. 12. 2013.год.)
колеге Владимира Рајића, дипломираног физико-хемичара а који је урађен у лабораторијама
нашег Института.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
• У периоду од 2. до 6. Септембра 2013. год. учествовала сам на међународној
конференцији: YUCOMAT 2013, са радовима:
1. Sonocatalytic degradation of methylene blue dye using a nanosized zinc oxide powder
prepared via sonochemical method, A. Stanković, S. Marković, D. Uskoković, 1Institute of
Technical Science of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia
Рад је био представљен у оквиру постер секције Advanced Materials for High Technology
Applications, под редним бројем P.S.B.35.
2. Application of peach shells for the removal of methylene blue and briliant green, S.
Marković1, A. Stanković1, Z. Lopčić2, M. Stojanović2, D. Uskoković1, 1Institute of Technical
Science of Serbian Academy of Science and Arts, Belgrade, Serbia, 2Institute for Technology of
Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Belgrade, Serbia
Рад је био представљен у оквиру постер секције Advanced Materials for High Technology
Applications, под редним бројем P.S.B.29.
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента:
Сарађивала сам у изради мастер рада Владимира Рајића, дипломираног физикохемичара под називом: „Синтеза и карактеризација фотокаталитички активног
композита ZnO-PEO”.
План за 2014. Годину
Циљ истраживања на пројекту:
- Завршетак експеримената који се односе на испитивање побољшања оптичких и
каталитичких својстава прахова ZnO.
- Одбрана докторске дисертације.
Предвиђене публикације:
- У припреми је рад који се односи на побољшање оптичких својства прахова ZnO
синтетисаних сонохемијским процесрирањем. Планирано је подношење рада у часопис
Ultrasonic Sonochemistry.
- Писање рада у коме ће бити обједињени резултати испитивања фотокаталитичких и
сонокаталитичких својстава честица цинк оксида.
- Писање рада који ће садржати резултате испитивања повећања раствроељивости лекова
са смањењем величине честица активне компоненте након механохемијског
процесирања.
Планирано учешће на скуповима:
- Twelve Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering
Београд, 11.‒13. Децембар 2013. године.
- Sixteenth Annual Conference YUCOMAT 2014
Херцег Нови, 1.-5. Септембар 2014. године.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
77
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
На Факултету за физичку хемију покренута је процедура за одбрану докторске дисертације
под називом: Корелација функционалних и физичко-хемијских својстава прахова ZnO
добијених различитим методама синтезе
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
- Одбрана докторске дисертације
- Наставак испитивања оптичких и каталитичких особина цинк оксидних прахова у
зависности од њихових физичко-хемијских својстава (морфологије, величине честица,
структуре, допирања).
Сузана Филиповић, дипл.физ.хем.-мастер
http://www.itn.sanu.ac.rs/suzanastevanovic.html
Пројекти на којима сарађује:
ОИ 172057, Министарствo за просвету и науку Републике Србије.
Области интересовања:
Синтеровање, керамика, механичка активација, карактеризација материјала.
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
До јула 2013. била сам на породиљском боловању. По повратку са боловања наставила сам
рад на систему MgO-TiO2. Извршена су додатна мерења Раманових спектара у обласима које
су биле посебно интересантне са станавошта утицаја механичке активације на промену
вибрационих спектара. Добијени подаци су детаљно обрађени фитовањем сумом Лоренцових
функција. Детаљно су анализирани и дифрактограми синтерованих узорака у циљу праћења
промена које настају у систему услед млевења. Тренутно је докторска дисертација у фази
писања.
Публикације:
1. S. Filipović, N. Obradović, D. Kosanović, V. Pavlović, A. Đorđević, "Sintering of mechanically
activated MgO-TiO2 system", Journal of Ceramic Processing Research, 14, 1 (2013) 31-34.
2. S. Filipović, N. Obradović, J. Krstić, M. Šćepanović, V. Pavlović, V. Paunović, M. M. Ristić,
"Structural characterization and electrical properties of sintered magnesium-titanate ceramics",
Journal of alloys and compounds, 555, (2013) 39-44.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Ј.Živojinović, D. Kosanović, N. Obradović, A. Peleš, N. Labus, S. Filipović, V. B. Pavlović,
M. Mitrić, M. M. Ristić, ″Dilatometric Analysis of Machanically Activated SrTiO3 Powder″,
Advanced ceramics and application II: New Frontiers in Multifuncional Material Science and
Processing, 30.09.-01.10. Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts, (2013) 38.
Постер
2. N. Đorđević, N. Obradović, A. Radosavljević-Mihajlović, B. Jokić, S. Filipović, M. Mitrić, S.
Marković, ″Influence of MoO3 on sintering temperature of mechanically activated MgO-Al2O3SiO2 system″, Advanced ceramics and application II: New Frontiers in Multifuncional Material
Science and Processing, 30.09.-01.10. Belgrade, Serbia, Program and the book of abstracts,
(2013) 40. Постер
3. S. Filipović, N. Obradović, J. Krstić, M. Šćepanović, V. Pavlović, M. M. Ristić, ″Structural
characterization of mechanically activated MgO-TiO2″Advanced ceramics and application II:
78
New Frontiers in Multifuncional Material Science and Processing, 30.09.-01.10. Belgrade,
Serbia, Program and the book of abstracts, (2013) 40. Постер
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Активно учешће у организовању међународне конференције под називом ″Advanced ceramics
and application II: New Frontiers in Multifuncional Material Science and Processing″ одржаној
30.09.-01.10.2013. у Београду.
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецезент сам часописа Science of sintering
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Планиран је наставак рада на систему MgO-TiO2 уз додатак одређених допаната.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
2013/2014 школске године упсина трећа година докторских студија на Техничком факултету
у Чачку. До сада сам положила све испите предвиђене планом и програмом докторских
академских студија. У току је процедура пријаве теме докторске дисертације.
У новембру 2013. Покренута процедура за реизбор у звање истраживач сарадник. Извештај
комисије још на увиду јавности.
Љиљана Веселиновић, дипл.инж.геол.
http://www.itn.sanu.ac.rs/ljiljanakandic.htm
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи ИИИ45004
Области интересовања:
Испитивање кристалне структуре материјала, кристалографија, рендгенска структурна
анализа, перовскити, апатити
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
У протеклом периоду наставила сам са радом на решавању структуре бариум титаната у
чијој је структури део титанијумових јона замењен јонима калаја, BaTi1−xSnxO3 (x = 0, 0.025,
0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20). Испитивани прахови синтетисани су реакцијом у чврстој
фази. Да би се утврдио утицај ове јонске измене на структуру поменутих прахова урађена је
детаљна рендгенска структурна анализа. Структурна испитивања урађена су на собној
температури уз помоћ Ритвелдовог утачњавања. Добијени резултатаи показали су да се са
порастом садржаја калаја, структура ових материјала мења од тетрагопналне за прахове 0 ≤ x
≤ 0.07 ка кубној за прахове где је x= 0.12, 0.15 и 0.20, док прах чије састав BaTi0.9Sn0.1O3
показује присуство и тетрагоналне и кубне (Pm-3m) фазе. Подаци добијени рендгенском
структурном анализом, потврђени су трансмисионом електронском микроскопијом (ТЕМ),
електронском дифракцијом у одабраној зони (SAED). Кристална структура анализираних
прахова на кратком домету, испитаивана је на основу Раманске спектроскопије. Резултати
ових анализа показали су присуство тетрагопналане (P4mm) структуре са малим садтжајем
орторомбичне за све испитиване прахове што показује да је уређење структуре на малим и
79
средњим дометима ниже него на средњем и дугом домету. Добијени резултаи обједињени су
у раду The effect of Sn for Ti substitution on the crystal structure of BaTi1−xSnxO3 (0≤x≤0.20), који
је поднет за штампу у водећем међународном часопису Journal of Applied Crystallography.
Публикације:
Ljiljana Veselinović, Miodrag Mitrić, Lidija Mančić, Marija Vukomanović, Branka Hadzić, Smilja
Marković, Dragan Uskoković, The effect of Sn for Ti substitution on the crystal structure of
BaTi1−xSnxO3 (0≤x≤0.20). Journal of Applied Crystallography. Podneto za stampu.
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
Решавање структуре и анализа утицаја различитих метода синтезе хидроксиапатита на
структурне и микроструктурне карактеристике ових материјала. Анализа перовскитних
структуре CaCu3Ti4O12 и CaCu3Ru4O12.
Даље усавршавање на пољу кристалографије пре свега, рендгенске дифракције на праху и
примене Ритвелдове методе у циљу што бољег разумевања и анализе структура различитих
материјала.
Планирано учешће на скуповима:
Шеснаеста конференција YUCOMAT, септембар 2014., постер.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
Урађен је добар део експеримената. Добијени резултати објављени су у међународним
часописима. Тренутно обрађујем и слажем резултате и припремам их за писање дисертације.
Миодраг Лукић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/miodraglukic.html
Пројекти на којима сарађује:
1. „Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичкохемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи“, број пројекта
ИИИ45004.
2. Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније "Наноструктурно
дизајнирање вишефункционалних и синтерованих функционалноградијентних електричних и
биолошких материјала".
3. Пројекат „Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized
Systems for Imaging-Guided Drug Delivery“- CMST COST Action TD1004.
Области интересовања:
Биокерамички материјали, синтеровање, синтеза наноматеријала, електричне особине,
композитни материјали, раст кристала, методе карактеризације наноматеријала, полимерни
биоматеријали;
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
У току 2013. године истраживаче активности су биле у вези са синтеровањем
хидроксиапатита синтетисаног у присутву јона цирконијума, као и на разјашњавање процеса
синтеровања стехиометријског хидроксиапатита синтетисаног различитим методама, у
80
форми наночестица различитих морфологија, специфичне површине и димензија Такође,
одређиване су механичке особине (тврдоћа, модул еластичности, ломна жилавост) на микро
и на нано нивоу. Публикован је јадан рад, а још два су поднета у часописе М21 категорије, а
доста резултата се налази у припреми. По питању докторских студија на Факултету за
физичку хемију Универзитета у Београду, завршене су све обавезе, положени испити и
одбрањен специјални курс, па је следећи корак предаја написане дисертације.
Публикације:
1. S. Marković, M. J. Lukić, S. D. Škapin, D. Suvorov, D. Uskoković,
Sintering effects on microstructure and electrical properties of CaCu3Ti4O12 ceramics
Processing and Properties of Advanced Ceramics and Composites V: Ceramic Transactions, Volume 240,
337-348.
2. M. J. Lukić, Lj. Veselinović, M. Stevanović, J. Nunić, S. Marković and D. Uskoković
Hydroxyapatite nanopowders prepared in the presence of zirconium ions
На рецензији Materials Letters, July 2013.
3. S. Marković, M. J. Lukić, S. D. Škapin, B. Stojanović and D. Uskoković
Novel nanostructured functionally graded hydroxyapatite/biphasic calcium phosphate ceramics
На рецензији Materials Science and Engineering C
Патенти:
Патентна пријава објављена у Гласнику интелектуалне својине 2012/4:
П-72/11, 09.02.2011., Драган Ускоковић, Миодраг Лукић, Смиља Марковић, Љиљана
Веселиновић, Зоран Стојановић, „Поступак добијања биокерамичких материјала високе
густине на бази калцијум фосфата паралелном оптимизацијом метода синтезе и
синтеровања“, Поднет захтев за суштинско испитивање
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Семинар: Fundamental and Applications of Controlled Release and Drug Delivery, (предавач
Nicolas Peppas), Београд, Србија, 23. Mај, 2013.
2. 15th Annual Conference Yucomat 2013, 2-6 Септембар 2013, Херцег Нови, Црна Гора
постерско предавање
3. Conference for Young Scientists in Ceramics – 10th Students' Meeting 2013, 6-9 Новембар,
Нови Сад, Србија, усмено предавање
4. 12th YRC Belgrade, Serbia, 11-13 Децембар, усмено предавање
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
Одређивање расподеле величина честица расејањем ласерске светлости, јединица за прахове.
Менторска и едукативна активност:
- надгледање рада дипломца/мастера/докторанта/гостујућег студента (име и
презиме, академски ниво, назив тезе/рада):
- одржани курс (назив курса, где, када и коме је одржан) или лабораторијска обука
(где, када, коме и на којој опреми/методи/материјалу)
Презентација активности лабораторије у области синтеровања нанопрахова хидроксиапатита
и могућностима за бављења научноситраживачким радом одржана студентима
електротехничког факултета, новембар 2013.
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
У првој четвртини 2014. године планирам одбрану докторске дисертације која је одобрена на
Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду. Планирано је проширивање
постојећих знања на процесирање полимерних система за примене у области биоматеријала.
81
Предвиђене публикације:
Публикације које су сада на рецензији и још две које су у припреми, а тичу се синтеровања
хидроксиапатита.
Планирано учешће на скуповима:
16th Annual Conference Yucomat 2014, 1-5 Септембар 2014, Херцег Нови, Црна Гора
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
У току 2013. године завршене су све преостале обавезе на докторским студијама, положени
сви испити и пред комисијом која је одређена на Факултету за физичку хемију је одбрањен
Специјални курс у коме је представљена докторска дисертација. У моменту предавања овог
извештаја се налазим у процесу финализације прве верзије докторске дисертације која ће
бити предата за децемабрско научно-наставно већефакултета за физичку хемију,
Универзитета у Београду.
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
Планирано је да докторска дисертација буде одбрањена у првом кварталу 2014. године. У
наредној години планирам да проширим своје истраживаче активности и на полимерне
биоматеријале. Такође, циљ ми је и да покушам да направим корак даље ка примени
биокерамичких материјала са фокусом на испитивање њихових механчких особина кроз
систематско испитивање зависности од микроструктурних карактеристика и фазног састава.
Разумевање утицаја карактеристика наночестица на процес синтеровања хидроксиапатита,
кроз инжењерство граница наночестица остаје главни истраживачки правац. У зависности од
активности сарадника у лабораторији, биће наставњен рад и на електрокерамичким
системима којије започет у овој години.
Ненад Филиповић, мастер физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/nenadfilipovic.html
Пројекти на којима сарађујеte:
Из интегралних и интердисциплинарних истраживања:
ИИИ45004 - Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и
физичко-хемијских карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи- (20112014)
COST TD1004 -Theranostics imaging and therapy: an action to develop novel nanosized systems
for imaging-guided drug delivery-(2011-2015) *(COST-European Cooperation in Science and
Technology), rukovodilac za Srbiju dr Magdalena Stevanovic
(http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/TD1004)
Области интересовања:
Биодеградибилни полимери, биоматеријали, контролисана достава, интрацелуларна достава,
инкапсулација различитих агенaса у полимерну матрицу и функционализација добијених
система, лиофилизација колоидних система и суспензија, поли(епсилон-капролактон), наноселен, in vitro, ex vivo, и in vivo испитивања.
Извештај за 2013. годину
У текућој години сам највише радио на истраживањима у оквиру свог докторског рада. То се
пре свега односи на инкапсулацију наночестица селена у биодеградибилни полимер поли (εкапролактон) и на разна испитивања антиканцерогеног и антибактериског дејства како самих
82
наночестица селена тако и целокупног система. Сами експерименти синтезе овог
потенцијалног система за контролисану доставу су вршени у два правца. Први је био
испитивање и оптимизација параметара за добијање нано/микро-сфера поли (ε-капролактона)
у које је са високом ефикасношћу инкапсулиран колоидни раствор нано-селена. Циљ ових
истраживања је био проналажење репродуцибилне методе за добијање униформних и
стабилних честица. Део ових резултата је приказан на међународној конференцији
YUCOMAT 2013, док ће део бити приказан на коференцији 12th young researchers’ conference,
која се одржава од 11-13. децембра. Други део истраживања се односио на обележавање
наночестица селена флуоресцентним маркером кумарином, које би потом биле
инкапсулиране у поли (ε-капролактон) и на обележавање честица поли (ε-капролактона)
истим маркером па потом инкапсулацију колоидног раствора нано-селена. Циљ другог дела
је адекватна припрема узорака за праћења њихове интеракције са канцерогеним ћелијама уз
помоћ флуоресцентне микроскопије.
Поред истраживања на изради доктората, део активности ми је био усмерен на преглед
литературе и истраживања која ће бити употребљена у оквиру потенцијалног билатералног
пројекта са Универзитетом у Ерлангену. Ради се о облагању скафолда, синтетисаног од
биоактивног стакла, разним агенсима који ће поспешити процесе регенерације ткива.
Публикације:
М21 Рад у врхунском међународном часопису:
M. Stevanović, I. Bračko, M. Milenković, N. Filipović, J. Nunić, M. Filipič, D. P. Uskoković,
"Multifunctional PLGA particles containing poly(L-glutamic acid)-capped silver nanoparticles and
ascorbic acid with simultaneous antioxidative and prolonged antimicrobial activity" Acta
Biomaterialia, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2013.08.030.
Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Jana Nunić , Sandra Cundrič, Metka Filipič, Dragan
Uskoković "Synthesis of poly(ε-caprolactone) nanospheres in the presence of poly(glutamic acid)
as protective agent and its cytotoxicity, oxidative stress and genotoxicity in HepG2 cells" Colloids
and Surfaces B: Biointerfaces, under review
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
The fifteenth annual Materials Research Society Conference YUCOMAT, September 2-6 2013,
Herceg Novi, Crna Gora - Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Vladimir Pavlović and Dragan
Uskoković "Selenium nanoparticles for biomedical application", Book of Abstract (2013) p. 132,
poster presentation.
Тhe twelfth young researchers’ conference, Materials Science and Engineering, December 11-13,
2013, Belgrade - Nenad Filipović, Magdalena Stevanović, Vladimir Pavlović and Dragan
Uskoković "Preparation and characterization of selenium nanoparticles incorporated within poly(εcaprolactone)", oral presentation.
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
Интрацелуларна достава активних компоненти из наносистема, праћење механизама
интернализације ових система уз помоћ флуоресцентне микроскопије.
План за 2014. годину
- У 2014. години планирам да резултате из 2013. године пошаљем у два врхунска
међународна часописа,
- да испитам деградацију претходно споменутог система, поли(епсилонкапролактон)/нано-селен, чиме бих заокружио експериментално део мог докторског
рада,
- да завршим обавезе на факултету (положим преостале испите и крајем године
пријавим тему за одбрану доктората).
83
Предвиђене публикације:
1. Encapsulation of nanoSe in PCL nanoparticles
2. Effect of surface properties on cellular uptake of selenium nanoparticles coated with PCL
Планирано учешће на скуповима:
16th annual conference YUCOMAT 2014, September 1-5, Herceg Novi – Друштво за
истраживање материјала Србије
13th young research conference, Belgrade 2014 – бесплатно учешће
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
У току 2013. године сам завршио експерименте инкапсулације наночестица селена у
поли(епсилон-капролактон). Испитани су сви параметери који утичу на стабилност и
морфологију честица. Добијени су и резултати антибактеријског и антиканцерогеног дејства
честица нано-селена, док до краја године очекујемо резултате in vivo испитивања
биодистрибуције честица поли(епсилон-капролактон)/нано-селен, као и in vitro испитивања
механизама антиканцерогеног дејства споменутог система.
Уписао сам трећу годину докторских студија на Факултету за физичку хемију уз положена
два испита. Платио сам половину школарине за другу годину, док је другу половину уплатио
ИТН САНУ.
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
У првој половини:
- завршити писање и послати први од споменутих радова у неки од врхунских
међународних часописа,
- започети експерименте испитивања кинетике и механизма деградације система
поли(епсилон-капролактон)/нано-селен, и
- положити преостала два испита са докторских студија.
У другој половини 2014. године:
- завршити све експерименте обухваћене темом доктората,
- написати и послати други рад у врхунски међународни часопис,
- одбранити специјални курс који се односи на тему доктората.
Спољни утицаји или ограничења који могу утицати на Ваш планирани рад/циљеве/рокове:
- Слаба доступност и могућност карактеризације узорака, пре свега методама
електронске микроскопије.
- Недовољна финансијска средства за експеиментални рад - хемикалије и ситни уређаји.
- Плаћање школарине за трећу годину.
Јелена Живојиновић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/jelenazivojinovic.html
Пројекти на којима сарађује:
ОИ172057: "Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала"
Области интересовања:
Керамички материјали, технологија прахова, синтеровање, кинетика
карактеризација материјала, електрична проводљивост материјала.
Извештај за 2013. годину
84
синтеровања,
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
У 2013-тој години настављена су експериментална истраживања SrTiO3. Прах који је
механички активиран на 0, 5, 10, 30, 60, 90 и 120 минута сада је хладно обликован (двострано
пресован) на притиску од 0.8 t/cm3. Наиме, одмерена је количина праха од око 0.4 g која је
затим компактирана двостраним пресовањем у металном цилиндричном калупу пречника
базиса d=8 mm (Hydraulic press RING 14, VEB THURINGER). Густине узорака су рачунски
одређиване на основу мерења масе и димензија узорака. Након хладног обликовања праха
узорака извршено је синтеровање (изотермско синтеровање) у атмосфери ваздуха у коморној
пећи "Electron". Синтеровање је рађено од собне температуре до t = 1300 0C, уз задржавање
током tIZS = 2h на максималној температури при чему је брзина загревања била q1 = 10 0C/min.
Густине синтерованих узорака такође су одређене рачунски на основу мерења масе и
димензија узорака.
Дилатометријска анализа (неизотермско синтеровање) коришћена је за испитивање
утицаја механичке активације на брзину скупљања као и на брзину згушњавања узорка.
Неизотермско синтеровање је рађено у атмосфери ваздуха при загревању од собне
температуре до 1300 0C у дилатометријском уређају (Bahr Geratebau GmbH) а при брзинама
загревања од 10, 15 и 20 0C/мин.
N2 адсорпционо/десорпциона мерења су рађена у циљу добијања сазнања о специфичној
површини и порозности механички активираних прахова. При том добијамо и информације о
врсти пора присутних у узорку. Уређај који је коришћен за ова мерења је Sorptomatic 1990
Thermo Electron device а радна температура је била -196 0C. Узорци су дегасирани на собној
температури 1h у условима вакума да би након тога брзина загревања била 5 0C/min до 110
0
C када је спроведено и задржавање од најмање 18 h. Добијене изотерме су анализиране
различитим моделима и одговарајућим софтвером. Овим мерењима одређена је специфична
површина пора (SBET) на основу BET (Brunauer, Emmet, Teller method) методе, одређена је
укупна запремина пора (Vtot) али је одређена и запремина мезопора уз помоћ BJH (Barrett,
Joyner and Halenda method) методе док је анализа микропора урађене уз помоћ DR (DubininRadushkevich method) методе. Пратимо промену мерених величина са поратсом времена
механичке активације.
UV-Vis спектроскопија се користи за одређивање величине енергетског процепа (bandgap) који индицира енергетску разлику између валентне и проводне зоне а повезан је и са
електричном проводљивошћу материјала. Добијене вредности енергетског процепа
представљамо у функцији времена механичке активације и пратимо његову промену.
Мерења су рађена уз помоћ уређаја Nicolet Evolution 500 при чему су узорци припремљени а
затим остављени преко ноћи да се греју на 110 0 C да би након тога били снимљени спектри у
интервалу од 200-800 nm.
Раманска спектроскопија се користи у циљу одређивања вибрационих мода код
неактивираног али и код активираних прахова. При том се прати померање тих мода у
спектру са порастом времена механичке активације. Ова метода се ради у циљу сагледавања
структурних промена да би се са квалитативног и квантитативног аспекта сагледао утицај
механичке активације на промене у фононском спектру.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
N. Labus*, J. Krstić, A. Peleš, J. Živojinović, M. V. Nikolić, Density of the ZnTiO3 nanopowders as
a aloose powder and as a compact obtained by diffrent methods, Advanced Ceramics and
Application II – Serbian ceramic Society, Belgrade, september 30- October 1, 2013 (орално
предавање).
J. Živojinović*, D. Kosanović, N. Obradović, A. Peleš, N. Labus, V. B. Pavlović, M. Mitrić, M. M.
Ristić, Dilatometric Analysis of Mechanically Activated SrTiO3 Powder, Advanced Ceramics and
Application II – Serbian ceramic Society, Belgrade, september 30- October 1, 2013 (постер
презентација).
85
D. Kosanović*, J. Živojinović, N. Obradović, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, A. Peleš, M. M.
Ristić, The influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0.77Sr0.23TiO3,
Advanced Ceramics and Application II – Serbian ceramic Society, Belgrade, september 30- October
1, 2013 (постер презентација).
A. Peleš*, V. P. Pavlović, N. Obradović, J. Živojinović, M. Mitrić, V. B. Pavlović, Characterization
of mechanically activated ZnO powder, Advanced Ceramics and Application II – Serbian ceramic
Society, Belgrade, september 30- October 1, 2013 (постер презентација).
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
- испитивање кинетике синтеровања,
- микроструктурна анализа синтерованих узорака SrTiO3 (SEM),
-рендгеноструктурна анализа синтерованих узорака SrTiO3 (XRD),
- електрична марења,
- обрада добијених резултата.
Предвиђене публикације:
D. Kosanović*, J. Živojinović, N. Obradović, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, M. M. Ristić, "The
influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0,77Sr0,23TiO3 ceramics".
J. Živojinović*, D. Kosanović, N. Obradović, V. P. Pavlović, M. Mitrić, V. B. Pavlović, M. M.
Ristić, "Structural investigation of mechanically activated SrTiO3 powders".
Планирано учешће на скуповима:
1. 16th Annual Conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT 2014,
Herceg Novi, Montenegro, september 2014.
2. 13th Young researchers conference MATERIALS SCIENCES AND ENGINEERING ,
December 2014, Belgrade, Serbia.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
На докторским студијама сам дакла све испите и уписала трећу годину у предвиђеном
року.
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
У циљу израде докторске дисертације планиран је наставак експерименталног рада
као и обрада добијених података.
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
У договору са руководиоцем пројекта у зависности од плана и програма пројекта за
следећу годину урадиће се и одређене обуке.
Иван Дуганџић, дипл.инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/ivandugandzic.html
Пројекти на којима сарађује:
- Пројекат основних истраживања ОИ 170235 „Рационални дизајн и синтеза биолошки
активних и координационих једињења и функционалних материјала релевантних у (био)
нанотехнологији”, Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
86
- Пројекат мултидисциплинарних истраживања ИИИ 45020 „Материјали редуковане
димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и конверзију енергије Mинистарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Области интересовања:
- Нанотехнологије, наноструктурни материјали, синтеза наноструктурних материјала у
дисперзном систему – аеросолу, хидротермалнa методa, савремене методе карактеризације
наноструктурних материјала, површинска модификација.
Извештај за 2013. годину
- Током 2013. године урађена је евалуација добијених резултата из области контролисане
аеросол синтезе сферичних, субмикронских честица коришћењем прекурсорских раствора
колоида наночестица титанијум(IV)-оксида у форми нанотуба и наносфера. Започета је и
анализа процеса који се одигравају током ступња конверзије капи у честицу са циљем
формирања математчког модела помоћу којег би било могуће предвиђање финалне
морфологије хијерархијски организованих наноструктура.
Резултати из претходних истраживања публиковани су и саопштени на конференцијама од
међународног значаја.
Публикације:
У часописима:
M21
Dugandžić, I.M., Jovanović, D.J., Mančić, L.T., Milošević, O.B., Ahrenkiel, S.P., Šaponjić, Z.V.,
Nedeljković, J.M., 2013, "Ultrasonic spray pyrolysis of surface modified TiO2 nanoparticles
with dopamine", Materials
Chemistry
and
Physics,
143 (1)
pp.
233
–
239,
http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2013.08.058, Materials Science, Multidisciplinary 61241, IF 2.072 (2012)
M22
I. Dugandzic; V. Lojpur; L. Mancic; M.D.Dramicanin; M.E. Rabanal; T. Hashishin; Z. Tan; S.
Ohara, O. Milosevic, Aerosol route as a feasible bottom-up chemical approach for upconverting
phosphor particles processing, Advanced Powder Technology, 24 ( 5 ) 2013 pp. 852 - 857 .
Engineering, Chemical 44-133, IF 1.650 (2012)
Са Конференција:
1. Olivera Milosevic, Lidija Mancic, Ivan Dugandzic, Maria Eugenia Rabanal, Luz Gomez, Aerosol
assisted processing of hierarchically organized functional nanoparticles, ModTech International
Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering, 27-29 June 2013, Mara Hotel, Sinaia,
Romania, invited - Book of abstract, 37
2. Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić,
Jovan M. Nedeljković, Olivera B. Milošević, Aerosol-assisted synthesis of hierarchically organized
titania and titanates nanostructures, The Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics
and Application II«, Belgrade, Sep 30-Oct 1, 2013, Book of abstracts, p.46.
3. Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M.
Nedeljković and Olivera B. Milošević, Theoretical and experimental analysis of droplet-to-particle
formation during aerosol processing of colloidal TiO2 nanoparticles, EUROMAT 2013, European
Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, Sevilla 8-13, October, 2013, CD
Book of Abstracts
4.Ivan M. Dugandžić, Dragana J. Jovanović, Lidija T. Mančić, Zoran V. Šaponjić, Jovan M.
Nedeljković and Olivera B. Milošević, Aerosol processing of hierarchically organized TiO2 based
nano-particles, EUROMAT 2013, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and
Processes, Sevilla 8-13, October, 2013, CD Book of Abstracts
87
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
- EUROMAT 2013, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes,
September 8-13, 2013, Seville, Spain, – постер презентација
- ACA II, Advanced Ceramic and Application – The Serbian Ceramic Society Conference,
September 30 - October 01, 2013, Belgrade, Serbia – постер презентација
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
- Решавање обичних диференцијалних једначина нумеричким методама помоћу софтверског
пакета MATLAB.
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
- члан комисије за доделу награда најбоља постер презентација на конференцији Advanced
Ceramic and Application – The Serbian Ceramic Society Conference, September 30 - October 01,
2013, Belgrade, Serbia
План за 2014. годину
- Синтеза и карактеризиција хијерархиски организованих наноструктура на бази титан
оксида и цинк оксида добијених реакцијама у аеросолу и хидро/солво-термалном методом.
Испитивање фотокаталитичких својстава добијених наноматеријала
- Коначна формулација математичког модела помоћу којег би било могуће предвиђање
финалне морфологије хијерархијски организованих наноструктура добијених реакцијам у
аеросолу.
- Реализација увећања размера процеса синтезе наноструктурних материјала постојећег
лабораторијског постројења за извођење реакција у аеросолу
Предвиђене публикације:
Mančić, L.T., Dugandžić, I.M., Jovanović, D.J., Mančić, L.T., Milošević, O.B., Šaponjić, Z.V.,
Nedeljković, J.M. Aerosol-assisted processing of hierarchically organized functional TiO2
nanoparticles (2013) International Journal of Materials and Product Technology, under revision.
За истраживачка звања (приправник/сарадник):
- У току 2013. године кандидат Иван М. Дуганџић је пријавио докторску дисертацију. На
седници Наставно научног већа Технолошко-металуршког факултета је донета одлука о
одобравању предлога докторске дисертације. На седници Стручног већа Научних области
техничких наука Универзитета у Београду ке дата сагласност на предлог теме. У току је
одлука о именовању Чланова комисије за оцену и одбрану.
Циљеви будућег рада у 2014. години
- Завршетак припреме, израда и одбрана докторске тезе.
Милош Миловић, мастер физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/milosmilovic.html
истраживач сарадник (од маја 2013 године)
Пројекти на којима сарађује:
Молекуларно дизајнирање наночестица контролисаних морфолошких и физичко-хемијских
карактеристика и функционалних материјала на њиховој основи, III45004
Области интересовања:
катодни материјали, хемијски извори струје, литијумске батерије, кристалографија
88
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
У 2013 години настављена су и проширена су истраживања из предходне године.
Језгро тих истраживања чине синтезе катодних прахова на бази ортофосфата (тј. оливина) и
ортосиликата, и то LiFePO4 и Li2FeSiO4.
Што се тиче LiFePO4, испитиван је утицај допираног флуора на структуру и
електрохемијска својства LiFePO4/C композита. Утврђено је да флуор префернто окупира О2
место кисеника у структури оливина и има позитивне ефекте на радне перформансе
LiFePO4/C катоде. На ову тему објављен је рад [1]. У истом смеру, ова истраживања
проширена су додатним експериментима где је синтетисан прах чистог LiFePO4 без
угљеника добијеног in situ, како би били сигурни да запажени ефекти потичу искључиво од
флуора (а не рецимо од утицаја угљеника на морфологију праха). Припрема се текст који би
требао да да свеобухватан приказ ових резултата.
Поред тога, као наставак на прошлогодишња истраживања публикован је рад где је
представљен нов метод синтезе LiFePO4/C брзом кристализацијом у целулозној матрици [2].
Што се тиче Li2FeSiO4, урађени су бројни експерименти у којима је добијена чиста
фаза Li2FeSiO4. Реч је о новом материјалу чији стварни потенцијал у примени тек треба
испитати и доказати. У том смислу, испитиване су структурне промене праха током
галваностатског пуњења и пражњења. Прах Li2FeSiO4/C добијен је реакцијом у чврстом
стању. Такође, исти материјал добијен је и модификацијом методе из [2] где је као извор
целулозе употребљена метил-целулоза растворна у води. На тај начин, регулацијом
концентрације метил-целулозе, омогућена је контрола садржаја угљеника у финалном
композиту.
Публикације:
M21 Рад у врхунском међународном часопису:
1. Miloš Milović, Dragana Jugović, Nikola Cvjetićanin, Dragan Uskoković, Aleksandar S.
Milošević, Zoran S. Popović, Filip R. Vukajlović, Crystal structure analysis and first principle
investigation of F doping in LiFePO4, Journal of Power Sources (2013), DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.04.109
2. Dragana Jugović, Miodrag Mitrić, Miloš Milović, Bojan Jokić, Marija Vukomanović, Danilo
Suvorov, Dragan Uskoković, Properties of quenched LiFePO4/C powder obtained via cellulose
matrix-assisted
method,
Powder
Technology
246
(2013)
539–544,
http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2013.06.021
M34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу:
1. D. Jugović, M. Mitrić, M. Milović, B. Jokić, D. Uskoković, CRYSTAL STRUCTURE
REFINEMENT OF Li2FeSiO4 CATHODE MATERIAL, Fifteenth Annual ConferenceYucomat 2013, Program and the Book of Abstracts, p.75, Herceg Novi, Montenegro, 2013.
2. M. Milović, F.R. Vukajlović, D. Jugović, M. Mitrić B. Jokić, N. Cvjetićanin, A.S. Milošević,
Z.S. Popović, D. Uskoković, SYNTHESIS OF F-DOPED LiFePO4 VIA PRECIPITATION
METHOD, Fifteenth Annual Conference-Yucomat 2013, Program and the Book of Abstracts,
p.75, Herceg Novi, Montenegro, 2013.
3. M. Milović, D. Jugović, M. Mitrić, B. Jokić, R. Dominko, D. Uskoković, SOL-GEL
SYNTHESIS OF Li2FeSiO4/C, The Twelve Young Researchers’ Conference Materials Science
and Engineering, Program and the Book of Abstracts, Belgrade, Serbia, 2013
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. Fifteenth Annual Conference-Yucomat 2013, Херцег Нови, Црна Гора, постер презентација
2. The Twelve Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, 2013,
Београд, Србија, орално излагање
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично (назив):
89
•
•
Fifteenth Annual Conference-Yucomat 2013, Conference Technical Committee
The Twelve Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering 2013,
Conference Technical Committee
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
У наредном периоду план је да покушамо да осваримо допирање LiFePO4 флуором у већем
садржају (ако је то уопште могуће, а да не дође до нарушавања структуре оливина) чиме
бисмо остварили још изразитије ефекте које флуор има. Па ћемо тако наставити са
допирањем овог материјала користећи неки други метод синтезе. Почећемо са
механохемијском синтезом. Затим, план је да се стечени резултати везани за Li2FeSiO4
преточе у одговарајуће квалитетне публикације.
Предвиђене публикације (навести предвиђени наслов):
Structural analysis of Li2FeSiO4
Effects of fluorine doping on electrochemical performance of LiFePO4
Sol-gel synthesis of Li2FeSiO4 using methyl-cellulose
Планирано учешће на скуповима:
1. Sixteenth Annual Conference-Yucomat, Херцег Нови, Црна Гора, 1-5 септембар 2014,
финасира Друштво за материјале Србије
2. The Thirteenth Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, Београд,
Србија, прва половина децембра 2014, учешће је бесплатно
Планирано учешће на конкурсима за пројекте/финансирање:
Билатерални пројекат са Словенијом под називом “Непосредно праћење процеса пуњења и
пражњења литијум јонских акумулатора мапирањем на нанометарској скали“, финансирају
владе Србије и Словеније
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
На Факултету за физичку хемију положени су следећи испити друге године докторских
студија: Рендгеноструктурна анализа, Транспорт кроз мембране, Електрохемија неводених
средина и Хемијски извори струје. Више није остао ниједан испит. Уписана је трећа година
докторских студија у којој нема испита већ предвиђа искључиво израду докторске тезе. Увод
у докторску тезу написан је у великој мери.
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
Заокружити истраживање везано за допирање оливина флуором у мери у којој је то могуће, а
затим добијене резултате сумирати и повезати у целину која ће чинити језгро докторског
рада. План је да се до краја наредне године заврши тзв. Специјални курс (предмет на
Факултету за физичку хемију) који у виду семинарског рада представља сажету верзију
докторске дисертације и крене у процедуру пријаве докторске тезе.
Зорка Ђурић, мастер инж.технл.
http://www.itn.sanu.ac.rs/zorka_djuric.html
Пројекти на којима сарађује:
90
ИИИ45007 <<0-3Д Наноструктуре за примену у електроници и обновљивим изворима
енергије: синтеза, карактеризација и процесирање>>
Области интересовања:
Нанотехнологија, нови материјали, фотоелектрохемијске ћелије, синтеровање,
карактеризација материјала
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
Заједно са Мариa Весном Николић и Обрадом Алексић радила сам на карактеризацији
дебелослојних пасти и таблета, од нанометарских прахова Fe2O3, TiO2 и мешавине ова два
праха у тежинском односу 60:40 и 40:60. Ради одређивања параметара структуре и
стехиометријског састава, узорци су окарактерисани Скенирајућом Електронском
Микроскопијом (СЕМ), Електронском Дисперзионом Микроскопијом (ЕДС) и Рентгенском
дифракцијом (XРД). Транспортна својства су одређена Холовом методом. Оптичке особине
дебелослојних филмова су одређене УВ – вис спектроскопијом. Поред ових материјала
радила сам на синтези и карактеризацији олово-телурида допираног са Yb+ Mn.
Публикације:
1. M. V. Nikolic, O. S. Aleksic, B. М. Radojcic, M. D. Lukovic, N. Nikolic, Z. Djuric,
Optimization and Application of NTC thick film segmented thermistors (Proceedings Paper)
Key
Engineering
Materials,
543
(2013)
491-494,
doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.543.491
2. P. M. Nikolic, K. M. Paraskevopoulos, T. T. Zorba, Z. Z. Djuric, E. Pavlidou, S. Vujatovic, V.
Blagojevic, O. S. Aleksic, M. V. Nikolic, Far infrared reflectivity spectra of lead-telluride
doped with Mn and Yb, Optoelectronics and Advanced materials – Rapid Communications 7
(2013) 362-366
3. Obrad S. Aleksic, Zorka Z. Djuric, Maria V. Nikolic, Nikola Tasic, Marina Vukovic, Zorica
Marinkovic-Stanojevic, Nenad Nikolic, Pantelija M. Nikolic, Nanostructured Fe2O3/TiO2 thick
films, Processing and Application of Ceramics 7 (2013) 129–134, DOI:
10.2298/PAC1303129A
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
1. O. S. Aleksic, Z. Z. Djuric, M. V. Nikolic, N. Tasic, M. Vukovic, Z. Marinkovic-Stanojevic, N.
Nikolic, P. M. Nikolic, Nanostructured Fe2O3/TiO2 thick films, Тhe Second Conference of The
Serbian Ceramic Society, Belgrade (Serbia) 5th – 7th June 2013 (постер презентација)
2. Zorka Z. Djuric, Obrad S. Aleksic, Maria V. Nikolic, Nenad Nikolic, Goran B. Brankovic,
Pantelija M. Nikolic, Structural, morphological and optical study of nanostructured
TiO2/Fe2O3 thick film, The 45th International October Conference on Mining and Metallurgy,
16-19 October 2013, Bor Lake, Bor (Serbia) (постер презентација)
План за 2014. годину
Планирано учешће на скуповима:
1. 12th YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE Materials Science and Engineering,
Belgrade, December 11-13, 2013
2. 13th YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE Materials Science and Engineering,
Belgrade, December, 2014
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
91
Поред започетих експеримената везаних за израду докторске тезе, положила сам завршни
испит предвиђен планом и програмом за другу годину и одлуком факултета уписала трећу
годину, као самофинансирајући студент.
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
Синтеза дебелослојних пасти смеше Fe2O3 и TiO2 и сито – штампање на FTO и Ag
супстратима. Добијене филмове је неопходно окарактерисати микроскопским техникама
(СЕМ, ЕДС, ФЕСЕМ, ТЕМ), а затим испитати њихове транспортне и фотоелектрохемијске
карактеристике.
Адриана Пелеш, дипл.физ.
http://www.itn.sanu.ac.rs/adriana_peles.html
у октобру изабрана у звање истраживача сарадника)
Пројекти на којима сарађује:
172057
Области интересовања:
Методе карактеризације материјала, механичка активација, нумеричке методе.
Извештај за 2013. Годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
У 2013. години радила сам на системима: ZnO, полимерних композита, кордијерита и МЕМС
технологије. Прах ZnO сам механички активирала у високоенергетском млину и тиме му
променила структуру. Ту промену нам је потврдила анализа дифрактограма који су
претходно снимљени на поменутом праху. Раман спектри су нам дали значајне информације
о том систему и указали нам на доминантан утицај механичке активације. Анализа
сканирајућих електронских микрографија је потврдила претпоставке које сам имала. И даље
је у току анализа одређених резултата (FTIR, физсорпција, UV Vis,...). Ове анализе су
урађене и на полимерним материјалима како чистог PVDF полимера тако и на композитима
са ZnO. Овај систем (ZnO, ZnO+PVDF) је везан за моју докторску дисертацију. Сличне
анализе су рађене и на кордијеритној керамици.
Публикације:
A. Peleš, N. Dorđević, N. Obradović, N. Tadić, V.B. Pavlović, "Influence of prolonged sintering
time on density and electrical properties of isothermally sintered cordierite-based
ceramics", Science of Sintering 45 (2013) 157–164,.http://dx.doi.org/10.2298/SOS1302157P
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
N. Obradović, N. Đorđević, A. Peleš, M. Mitrić, V. Pavlović, Density and Electrical Properties of
Sintered Cordierite-Based Ceramics as a Function of Compaction Pressure, The Joint Event of the
Eleventh Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering and The First
European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage, Belgrade, December 3rd-5th,
2012 (oral presentation).
A.Peleš, V. P. Pavlović, N. Obradović, J. Živojinović, M. Mitrić, V. B. Pavlović, Characterization
of mechanically activated ZnO powder, Advanced Ceramics and Aplication II, 30.09.-01.10.2013,
Belgrade, Serbia (poster presentation).
N.Labus, J.Krstić, A.Peleš, J.Živojinović, M.V.Nikolić, Density of the ZnTiO3 nanopowder as a
loose powder and as a compact obtained by different methods, Advanced Ceramics and Aplication
II, 30.09.-01.10.2013, Belgrade, Serbia (oral presentation).
92
N. Obradović, V. V. Mitić, N. Đorđević, N. Labus, A. Peleš, M. Mitrić, V. B. Pavlović, Cordierite
based ceramics density and electrical properties compaction pressure function, Advanced Ceramics
and Aplication II, 30.09.-01.10.2013, Belgrade, Serbia (poster presentation).
J. Živojinović, D. Kosanović, N. Obradović, A. Peleš, N. Labus, S. Filipović, V. B. Pavlović, M.
Mitrić, M. M. Ristić, Dilatometric Analysis of Mechanically Activated SrTiO3 Powder, Advanced
Ceramics and Aplication II, 30.09.-01.10.2013, Belgrade, Serbia (poster presentation).
V. B. Pavlovic, A. Peles, V. P. Pavlovic, V. Djokovic, R. Dojcilovic, M. Dukic, B. Vlahovic,
Piezoelectric polymer/ceramic nanostructures for mechanical energy harvesting, , Advanced
Ceramics and Aplication II, 30.09.-01.10.2013, Belgrade, Serbia (poster presentation).
Zoran Djuric, Ivana Jokić, Adriana Peleš, Fluctuations of the number of adsorbed molecules due to
adsorption-desorption processes coupled with mass transfer and surface diffusion in bio/chemical
MEMS sensors, 39th International Conference on Micro and Nano Engineering MNE 2013, 16-19
September 2013, London, UK (poster presentation).
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
У 2013. години била сам обучавана за рад на дилатометру, ДТА(диференцијална термијска
анализа), ДСЦ (диференцијална сканирајућа калориметрија), рад на микроскопу атомских
сила и скенирајућој електронској микроскопији. Научила сам да користим високоенергетски
млин и упозната са методом пресовања и синтеровања.
Учешће у раду Комитета/Комисија/Већа или слично:
Активно учешће у организовању међународне конференције под називом ″ The Second
Serbian Ceramic Society Conference, Advanced Ceramics and Application″, одржане у Београду,
30. Септ - 1. Окт. 2013.
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
За наредну годину планиран је наставак рада на горе поменутим системима. Упознавање и
савлађивање нових техника потребних за рад на докторској тези и горе поменутим
системима.
Планирано учешће на скуповима:
Конференција младих истраживача, Београд, 11-13 децембар 2013. год.
Sixteenth Annual Conference YUCOMAT 2014, Херцег Нови, Црна Гора, 1-5 септембра 2014.
год.
Остала професионална обука:
У оквиру пројекта одржаване су обуке за рад на горе поменутим уређајима.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
Током 2013. Године сам завршила другу годину докторских студија, положила све испите и
уписала трећу годину. У току је експериментални рад и анализирање резултата добијених
досадашњим експерименталним истраживањем, у вези са докторском тезом. Упознавање и
савлађивање техника потребних за рад на докторату.
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
За наредну годину праниран је наставак рада на горе поменутим системима и докторској
тези.
93
Истраживач
Др Дарко Косановић, дипл.физ.хем.
http://www.itn.sanu.ac.rs/darkokosanovic.html
Пројекти на којима сарађује:
- ОИ172057:"Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала"
Области интересовања:
- Синтеровање, кинетика синтеровања, керамика, карактеризација материјала, електрична
проводљивост материјала, фероелектрици
Извештај за 2013. годину
Кратки извештај о свеукупном раду и најважнијим успесима у току 2013. године:
Рађена су експериментална истраживања BaSrTiO3. Проучаван је утицај механичке
активације на процес формирања Ba0,77Sr0,23TiO3 (BST) керамике. Метода механичке
активације обезбеђује добру хомогености прахова, доводи до снижења температуре
калцинације и омогућава синтезу BST керамика дефинисаног фазног састава. У оквиру
истраживања, за синтезу прахова Ba0,77Sr0,23TiO3 (BST) система коришћени су прахови
BaCO3 (99,8% p.a. Aldrich), SrCO3 (99,8% p.a. Aldrich) и TiO2 (99,99% p.a. Aldrich).
Неактивирана и механички активирана смеша у температуском интервалу 5, 10, 20, 40,
80 и 120 минута у високо-енергетском планетарном млину RETSCH ( Planetary ball mill Type
PM 400), а однос праха-куглице је био 1:20. У оквиру истраживања рађена је рендгеноструктурна анализа на основу које сам пратио при којим временима активације долази до
формирања баријум-титаната као и нове фазе Ba0,77Sr0,23TiO3. Такође, на основу
дифрактограма прахова механички активираних на 0, 5, 10, 20, 40, 80 и 120 минута
испитивао сам утицај механичке активације на просечну димензију кристалита, величину
микронапрезања и минималну густину дислокација. За проучавање морфологије полазних
BST прахова користио сам методу скенирајуће електронске микроскопије (SEM). Обрадом
снимљених микрографија одређена је просечна величина честица или агломерата, као и
средња величина и расподела величина честица у BST праховима.
Узорке сам пресовао на P=4t/cm2=392MPa а затим синтеровао у температурском
интервалу од 1100-1400oC два сата у атмосфери ваздуха. Утицај механичке активације на
фазни састав и кристалну структуру синтерованих узорака је анализиран помоћу рендгенске
дифракције, док је ефекат активације и процеса синтеровања на микроструктуру испитиван
скенирајућом електронском микроскопијом. Утврђено је да је температура од 1100oC била
исувише ниска да се подстакне завршна фаза синтеровања за овај систем. Електрична
мерења су спроведена за најгушће керамике синтероване на 1400oC два сата. За узорке
добијене реакционим синтеровањем, урађена је карактеризација у смислу одређивања
температурских зависности електричне капацитивности – C(T) и одређивања фреквентних
карактеристика ("BODE" − дијаграма зависности логаритма модула и фазног угла
комплексне вредности импедансе од логаритма примењене учестаности). На основу
измерених зависности C=f(T) (сл. 2.5.-1) одређене су температурске зависности релативне
пропустљивости (εr=C/Co), а одатле и вредности Кири-температуре. Сагледан је утицај
параметара синтезе и структуре на резултате наведених мерења.
Публикације:
-Докторска теза: Д. Косановић, Утицај параметара синтезе и структуре на електрична
својства Ba0.77Sr0.23TiO3 керамике, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у
Крагујевцу, 2013.
94
-S. Filipovic, N. Obradovic, D. Kosanovic, V. Pavlovic, A. Djordjevic, "Sintering of the
mechanically activated MgO-TiO2 system", Journal of Ceramic Processing Research 14, 1 (2013)
31-34
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
- Advanced Ceramics and Application II - Serbian Ceramic Society, Belgrade 30.09.-1.10. 2012,
posters
План за 2014. годину
Циљ истраживања на пројекту:
У оквиру пројекта планирана су следећа истраживања:
-Синтеза допираног материјала SrTiO3 као и нановлакна BaSrTiO3
- испитивање кинетике синтеровања,
- изотермско и неизотермско синтеровање,
- микроструктурна анализа поменутих материјала,
- рендгеноструктурна анализа,
- обрада свих до сада добијених резултата
Предвиђене публикације (навести предвиђени наслов):
-D. Kosanović, J. Živojinović, N. Obradović, V. P. Pavlović, V. B. Pavlović, M. M. Ristić, "The
influence of mechanical activation on the electrical properties of Ba0,77Sr0,23TiO3 ceramics"
- J. Živojinović*, D. Kosanović, N. Obradović, V. P. Pavlović, M. Mitrić, V. B. Pavlović, M. M.
Ristić, "Structural investigation of mechanically activated SrTiO3 powders".
Планирано учешће на скуповима:
1. 16th Annual Conference of the Materials Research Society of Serbia - YUCOMAT 2014,
Herceg Novi, Montenegro, september 2014
2. V International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME 2014,
Herceg Novi, Montenegro, August - September, 2014.
3. 4th International Samsonov Conference,"Materials science of refractory compounds",Kyiv,
Ukraine, May 20-23,2014.
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
-У договору са руководиоцем пројекта у зависности од плана и програма пројекта за следећу
годину урадиће се и одређене обуке.
Истраживач са 50% радног времена
Др Лана Поповић Манески, доцент
Пројекти на којима сарађује:
РЕХТЕХ пројекат у сарадњи са предузећем Текналија Србија
#TR35040, MNTR, „Развој савремених метода дијагностике и испитивања машинских
структура“, руководилац: Проф. др Ташко Манески.
TEMPUS HUTON (Assisting humans with special needs: curriculum for HUman-TOol interaction
Network), партнер: Државни универзитет у Новом Пазару.
Извештај за 2013. годину
95
Публикације:
Popović-Maneski L, Malešević N, Savić A, Keller T, Popović DB. Surface distributed lowfrequency asynchronous stimulation (sDLFAS) delays fatigue of stimulated muscles. Muscle &
nerve, 2013, in press, DOI: 10.1002/mus.23840.
Popović-Maneski L, Kostić M, Bijelić G, Keller T, Mitrović S, Konstantinović Lj, Popović DB.
Multi-pad electrode for effective grasping: design. IEEE Trans Neur Syst & Rehab Eng, 2013, Vol
21(4), pp. 648-654, DOI: 10.1109/TNSRE.2013.2239662.
L. Popović Maneski, S. Došen, G. Bijeić, " MAXSENS A flexible matrix electrode for sensory
substitution", Biosystems & Biorobotics, Vol. 1, 2013. pp. 481-485, DOI: 10.1007/978-3-64234546-3_77
M. Perović, M. Stevanović, T. Jevtić, M. Štrbac, G. Bijelić, Č. Vučetić, L. Popović Maneski and
D.B. Popović, Electrical stimulation of the forearm: a method for transmitting sensory signals from
the artificial hand to the brain, Journal of Automatic Control, 2013, Vol. 21(1), pp.13-18, DOI:
10.2298/JAC1301013P.
Патенти:
Патентна пријава "Уређај за мерење просторне расподеле силе при хвату", П-2012/0291,
проналазачи: Небојша Малешевић, Дејан Поповић и Лана Поповић Манески.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима:
Marija Stevanović, Minja Perović, Tijana Jevtić, Ilija Jovanov, Goran Bijelić, Strahinja Došen,
Dario Farina, Lana Popović Maneski, Dejan Popović, " Electrical stimulation of the forearm: a
method for transmitting sensory signals from the artificial hand to the brain", IFESS conference,
San Sebastian, 6-8 June 2013. Орална презентација
Lana Popović-Maneski, Marija Janković, Tijana Jevtić, Nebojša Malešević, Milovan Radulović,
Miloš Kostić, Goran Bijelić, Thierry Keller, Nikola Jorgovanović, Vojin Ilić, Dejan B. Popović,
"Functional electrical stimulation (FES) for augmenting of the reaching and grasping", IFESS
conference, San Sebastian, 6-8 June 2013. Орална презентација
Менторска и едукативна активност:
- одржани курс:
Курс "Основе биомедицинског инжењерства", Државни Универзитет у Новом Пазару,
департман за Биомедицинске науке, основне студије, летњи семестар 2013
Уређивање и/или рецензирање научних/стручних часописа/радова/књига:
Рецензирање научних радова у часопису Transactions on Neural Systems and Rehabilitation
Engineering
Волонтер
Ивана Динић, мастер инж. технологије
Пројекти на којима сарађује:
- Пројекат ОИ172035 „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих
једињења и функционалних материјала , релевантних у (био) нанотехнологији“.
Области интересовања:
- Синтеза и карактеризација оптички
потенцијалном применом у биомедицини.
96
активних
наноструктурних
материјала
са
Извештај за 2013. годину
- У току 2013. године започета су прелиминарна истраживања из области контролисане
синтезе наноструктурних материјала из система Na-Y-F допираних јонима ретких земаља
применом хидро/солво-термалне методе. Праћен је утицај различитих параметара синтезе,
као сто су концентрација допаната и прекурсора, време синтезе, тип растварача и органских
адитива. Синтетисане честице су анализиране са становништва структуре и морфологије.
Нове области истраживања или техничке стручности којe сте савладали у 2013. години:
- Синтеза нанокристалних материјала хидро/солво-термалном методом
- Одређивање фазног састава на бази рендгено- структурне анализе
План за 2014. годину
Оптимизација процеса синтезе оптички активних наноструктурних материјала.
Планирано учешће на скуповима:
-13th Young Researchers' Conference - Materials Science and Engineering, Dec 2015
За истраживачка звања (приправник/сарадник)
Напредак на изради докторске тезе у току 2013. године:
-У току школске 2012/2013. године одслушала и положила 11 испита (62 кредита) и уписала
другу годину докторских академских студија као самофинансирајући студент.
Циљеви будућег рада у 2014. години и даље:
- Израда завршног испита на другој години докторских студија и пријава докторске
дисертације.
- Наставак истраживања и даље усавршавање лабораторијских вештина и техника.
Истраживања или обуке које су још потребне да би се постигли планирани циљеви:
- Структурна карактеризација наноматеријала (програм Топаз академик), електронска
микроскопија и оптичке методе карактеризације.
97
V – БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ
НАБАВКА
Трошкови набавке публикација за потребе Библиотеке нису предвиђени буџетом
Института, тако да се фонд попуњава искључиво захваљујући поклонима, размени и
погодностима које пружају издавачи.
Крајем 2012. године упутили смо молбу домаћим издавачима научних часописа из
области природних и техничких наука да подрже нашу библиотеку тако што ће нам убудуће
поклањати издања. Већина издавача одазвала се на нашу молбу: На тај начин смо обезбедили
редован прилив 15 часописа (Journal of the Serbian Chemical Society, Хемијски преглед,
Техника, Заштита материјала, Scientific Technical Review, International Journal for Transport
and Traffic Engineering, Facta Universitatis. Series Electronics and Engineering, Facta
Universitatis. Series Automatic control and robotics, Facta Universitatis. Series. Mechanical
engineering, Bulletin of Scientific Research, Билтен Фонда за научна истраживања, Годишњак
САНУ, Thermal Science, Nuclear Technology & Radiation Protection, Science of Sintering).
Српска академија наука и уметности и Српско хемијско друштво поклањају нам и своја
монографска издања.
Током 2013. године фонд библиотеке је обогаћен за седам нових часописа (41 свеска) и
98 свезака часописа који су и раније стизали у Институт.
Захваљујући промотивној акцији издавача John Wiley & Sons Институт је добио
временски ограничену гратис претплату на следеће нове часописе:
• Advanced Healthcare Materials (ISSN 2192-2640) – за 2013. годину, електронска и
штампана верзија;
• Advanced Energy Materials (ISSN: 1614-6832), за 2013. годину;
• Asian Journal of Organic Chemistry (ISSN 2193-5807) за 2013. годину.
• Energy Technology (ISSN 2041-8396) за 2013. годину.
ИЗРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Током 2013. године обрађен је део фонда часописа (сигнатуре П 186–191, 107 свезака;
сигнатуре П 1–185, 109 свезака; сигнатуре ПН 43–49, 24 свеске; ПН 1–42, 17 свезака; укупно
обрађено 257 свезака). У каталог су унесени и подаци о једном монографском издању
Института (5 примерака), 37 новонабављених монографских публикација (39 примерака).
Укупна вредност обрађеног дела фонда на дан 31. 12. 2013. износи 1.624.296,40 динара.
Обрађени део фонда на дан 31. децембра 2012. обухвата: 112 примерака новонабављених
монографских публикација (100 наслова), 190 свезака новонабављених серијских
публикација (42 наслова), 360 примерака монографских публикација издања Института
техничких наука САНУ (104 наслова) и 3789 свезака (185 наслова) серијских публикација
затечених у тренутку регистрације или поклоњених Библиотеци непосредно након
регистрације.
РАД СА КОРИСНИЦИМА, УСЛУГЕ
Захтеви које су корисници постављали током 2013. године најчешће су били везани за:
• проналажење публикација које нису доступне посредством расположивих
електронских сервиса;
• сложена претраживања база података и идентификацију релевантних публикација у
вези са одређеном темом или облашћу;
• информације о квалитету часописа.
98
• помоћ приликом припреме радова за објављивање (лекторисање енглеског текста,
провера исправности цитираних референци у CrossRef систему, припрема
графичких прилога у складу са прописаним стандардима);
• помоћ приликом слања радова у редакције часописа посредством електронских
формулара;
Корисници су електронском поштом редовно информисани о новим радовима из
њихових области, као и о новим алатима и сервисима. Организована је индивидуална обука
за нове сараднике Института (теме: академски сервиси, претраживање база пуног текста и
индексних база, цитатни стилови, библиографски алати, стандарди које треба поштовати
приликом писања научних радова). Подаци о публикацијама у оквиру Researcher ID профила
за све истраживаче запослене у Институту редовно су ажурирани и интервалу од два месеца,
а по потреби и чешће.
ДИГИТАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈУМ ИТН САНУ (www.itn.sanu.ac.rs/opus4)
У мају 2013. године успостављен је дигитални репозиторијум издања Института и радова
сарадника Института. Софтверску платформу на којој почива репозиторијум чини прорамски
пакет отвореног кода OPUS4. Овај софтвер је резултат пројекта којим су руководиле
Централна библиотечка служба покрајине Баден-Виртемберг и Универзитетска библиотека
из Штутгарта, а који је финасирала Немачка истраживачка фондација. Од краја 2010. године,
за његов развој су задужени Кооперативна библиотечка мрежа покрајине БерлинБранденбург и Центар за информациону технику „Конрад Цузе“ из Берлина. Библиотекар
Института, Милица Шевкушић, упознала се са овим програмским пакетом у мају 2011.
године, приликом посете Центру за информациону технику „Конрад Цузе“ у оквиру
студијског путовања Организација рада у научним библиотекама – најбољи примери. Иако
смо одмах препознали предности овог софтверског решења у односу друге платформе
(прегледан и јасан интерфејс, изузетно је једноставан за коришћење и одржавање, садржи све
функције које дигитални репозиторијум отвореног приступа треба да има, има уграђен
систем лиценцирања докумената и протокол за преузимање метаподатака), у том тренутку
нису постојале техничке могућности за реализацију ове идеје. Технички услови су се стекли
тек након набављања новог сервера, почетком 2013. године. Велику подршку у
успостављању репозиторија пружили су систем-администратор ИТН САНУ, Ђорђе Фекетић,
и сарадница Института „Конрад Цузе“ Беата Руш. Пројекат није подразумевао никакве
материјалне трошкове.
Дигитални репозиторијум треба да служи као архива свих релевантних резултата
научног рада који се реализује у Институту. Кад год је то могуће, односно кад год се тиме не
крше ауторка права или друга ограничења од стране издавача, депоновани документи биће
доступни у режиму отвореног приступа. У библиотеци већ постоји дигитална архива
финалних верзија радова објављених у часописима. Иако ће сви ови радови бити похрањени
у дигитални репозиторијум, само релативно мали број њих биће доступан у режиму
отвореног приступа (ови радови биће доступни само регистрованим корисницима, односно
сарадницима Института). Због тога су истраживачима запосленим у ИТН САНУ предочене
предности тзв. „зеленог“ отвореног приступа, односно самосталног архивирања (постављања
на личне веб стране или депоновања у репозиторије) оних верзија радова које претходе
публикованој верзији о отворени су им корисничи налози који им омогућавају радове
депонују у репозиторијум Института. На сајт ИТН САНУ су постављена основна упутства на
српском језику у вези са коришћењем репозиторија и депоновањем докумената
(http://www.itn.sanu.ac.rs/biblioteka-opus4.html).
Интерфејс репозиторија је на енглеском и немачком језику. Иако постоји могућност да
се он преведе на српски, то је веома велики посао. С обзиром је, подстакнут нашим
примером, и Институт за филозофију и друштвену теорију из Београда почео да ради на
успостављању институционалног репозиторија користећи OPUS4 као платформу, те да није
99
искључено да ће се још неки институти одлучити да учине исто, овај пробем би се могао
решавати у оквиру неког заједничког пројекта.
Дигитални репозиторијум ИТН САНУ је регистрован у неколико најзначајнијих
директорија
репозиторија
отвореног
приступа:
OpenDOAR
(http://www.opendoar.org/find.php?rID=2859&format=full), као један од четири репозиторија из
Србије; ROAR (http://roar.eprints.org/7559/), као један од три репоѕиторија из Србије, и Open
Archives Initiative (http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites). У овом тренутку, то је
једини репозиторијум научноистраживачког института из Србије у поменутим регистрима.
У репозиторијум је до краја 2013. године унесено 149 докумената: 42 чланка у
часописима, четири пост-принт верзије радова, 13 докторских и 11 магистарских теза, осам
књига, 66 докумената везаних за конференције (зборници, радови са конференција и
постери), и пет презентација са предавања или одбрана теза.
У наредном периоду, током 2014. године, посебна пажња биће посвећена уносу радова
који су настали у текућем пројектном циклусу, како би се, на крају циклуса, истраживачима,
а нарочито руководиоцима пројеката који се реализују у ИТН САНУ омогућило да што
лакше, на једном месту, дођу до података које треба унети у формуларе. У репозиторију су,
наиме, дефинисане посебне збирке докумената чији ће садржај чинити радови настали у
оквиру једног пројекта, а приликом уноса, сваки документ биће разврстан у одговарајућу
збирку.
Посећеност репозиторија прати се уз помоћ апликације Google Analytics. Податке о
посећености нећемо детаљније анализирати зато што они још увек нису меродавни. Период
од маја до октобра протекао је у тестирању софтвера и тек крајем октобра стручна јавност је
обавештена да ИТН САНУ има дигитални репозиторијум.
Јавна презентација Дигиталног репозиторија ИТН САНУ одржана је 15. новембра 2013.
у САНУ. Поред истраживача, презентацију је присуствовао и већи број библиотекара из
Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и библиотека
научноистраживачких института.
САРАДЊА СА ДРУГИМ БИБЛИОТЕКАМА
Током 2013. године сарадња са другим библиотекама углавном се одвијала под окриљем
Секције библиотекара и књижничара Заједнице института Србије. Секције је основана крајем
2012. године са са циљем да се омогући умрежавање институтских библиотека, ефикаснију и
интензивнију размену информација, усвајање заједничких стандарда, успешнију
организацију рада и решавање заједничких проблема.
На састанку Секције одржаном 8. априла 2013. године, библиотекар ИТН САНУ,
Милица Шевкушић, одржала је предавање о Партнерском програму Гугл књиге
(http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/predavanje-o-partnerskom-programu-gugl-knjige).
Након овог предавања уследила је акција укључивања других института у овај програм, а
наша библиотека им је пружила велику стручну и техничку подршку. У тој акцији, осим
издања ИТН САНУ, у отворени приступ је стављено још 46 издања других института из
Србије (http://www.itn.sanu.ac.rs/sekcija/index.php/publikacije-instituta-na-gugl-knjigama). На
позив Секције музејских библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије, Милица
Шевкушић је 26. септембра 2013. године одржала предавање Партнерски програм Гугл
књиге као канал промовисања музејских издања. Предавање је организовано са идејом да се
слична акција покрене и у музејима.
Дигитализација докторских теза
Крајем октобра 2013. Библиотека ИТН САНУ укључила се у пројекат ретроактивне
дигитализације докторских дисертација који реализује Универзитетска библиотека „Светозар
Марковић“. Циљ пројекта је да се све тезе одбрањене на Универзитету у Београду
дигитализују у депонују у дигитални репозиторијум Универзитета. С обзиром да је одређени
број теза сарадника ИТН САНУ од раније био доступан у дигиталној форми на сајту, а потом
100
и у репозиторију Института, ми смо ове тезе ставили на раполагање колегама из
Универзитетске библиотеке. Поред тога, послати су захтеви за скенирање још шест теза које
не постоје у дигиталном облику. До сада је обрађено 13 теза. Након обраде и укључивања у
репозиторијум Универзитета, овим тезама је, у оквиру пројекта који реализује Кобсон,
додељен DOI, након чега су укључене у европски репозиторијум докторских дисертација
DART-Europe E-Theses portal (http://www.dart-europe.eu/basic-search.php). Од тренутно
активних сарадника Института само троје није поднело захтев за дигитализацију теза. Тезе
које раније нисмо имали у дигиталној форми, а које је скенирала универзитетска библиотека
депоноване су и у рњпозиторијум ИТН САНУ.
Библиотека ИТН САНУ у свом фонду има и одређени број докторских дисертација
некадашњих сарадника Института. Покушаћемо да и ове тезе дигитализујем у оквиру
поменутог пројекта. У овом тренутку највећи проблем представљају успостављање контакта
са ауторима и обезбеђивање сагласности за дигитализацију.
Током реализације овог пројекта показали смо да библиотекари који раде у
научноистраживачким установама, захваљујући чињеници да директно комуницирају са
истраживачима, могу имати веома важну улогу у организацији рада на оваквим пројектима,
али и да могу пружити велику техничку помоћ. С обзиром да је ИТН САНУ први институт у
Србији који се систематски укључио у поменути пројекат, искуство стечено током сарадње
помогло је колегама из Универзитетске библиотеке да тестирају и, на крају, поједноставе
неке од процедура.
САРАДЊА СЕ СЕРВИСОМ ГУГЛ КЊИГЕ
У јануару 2013. године на сервису Гугл књиге појавио се зборник апстраката The Joint
Event of the Eleventh Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering and The
First European Early Stage Researchers’ Conference on Hydrogen Storage, Belgrade, December
3rd-5th, 2012 : Program and the Book of Abstracts, а у априлу смо послали захтев овом сервису
да четири публикације које је издао Институт а које су скениране у оквиру Гугловог пројекта
„Библиотека“ прикључи нашим издањима укљученим у Партнерски програм „Гугл књиге“ и
да их стави режим отвореног приступа. На тај начин дошли смо до дигиталних копија
поменутих књига. Треба напоменути да штампане верзије две књиге, од ове четири, нису
сачуване у фонду Библиотеке. У октобру је Гуглу послата и дигитална копија књиге
Електрична возила из 1981.
Због спајања са сервисом Google Play, током августа и септембра уведена је нова
платформа за Гугл књиге, која омогућава врло детаљан унос метаподатака о књигама. Након
тих измена, подаци о свим издањима Института доступним на овом сервису детаљно
допуњени.
Статистике посећености показују да су корисници сервиса Гугл књиге током 2013.
године остварили 18.235 посета (у просеку 50 посета дневно) публикацијама Института,
прегледавши укупно 133.458 странa (у просеку 365,64 страна дневно). Највећу посећеност
бележи монографија Биоматеријали: 6.204 посета и 88.352 прегледаних страна.
САРАДЊА СА АКАДЕМСКИМ СЕРВИСИМА КОБСОН И SCOPUS
Током 2012. године Кобсону је упућено само девет захтева да се исправе подаци о
радовима сарадника Института у бази података Наши у WoS, a тиму за техничку подршку
академског сервиса Scopus упућена су 11 таквих захтева. Захтеви су првенствено били везани
за спајање више ауторских профила који се односе на исту особу или исправљање грешака
до којих је дошло због погрешног приписивања радова другим ауторима. Запажа се да овакве
акције дају резултате, па се, из године у годину, број грешака у поменутим базама података
смањује, а самим тим и број наших захтева. Најважнији резулат ових интервенција је знатно
лакша идентификација аутора, па самим тим и бољи увид у њихову продукцију и податке о
цитираности.
101
ПРИЗНАЊА
У оквиру обележавања Међународне недеље отвореног приступа у Србији, 25. октобра
2013. године библиотекару ИТН САНУ додељено је почасно звање „архонт отвореног
приступа“ (http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/vest/165/medjunarodna-nedelja-otvorenog-pristupa-2013).
Ова почасна звања додељују се запосленима на универзитету, истраживачима и
библиотекарима који су у претходном периоду показали највиши степен професионалности у
промовисању принципа отвореног приступа научним информацијама на Универзитету у
Београду.
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИНСТИТУТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА САНУ
Током 2013. године списак научних радова које су сарадници Института објавили у
реномираним стручним страним и домаћим часописима који се индексирају у сервисима Web
of Science и Scopus редовно је ажуриран (странице: www.itn.sanu.ac.rs/bibliografija-clanci.html,
www.itn.sanu.ac.rs/bibliography-papers.html), а личне странице сарадника на сајту Института
допуњаване су библиографским и, на захтев сарадника, другим подацима. Информације о
новим публикацијама сарадника ИТН САНУ стижу у библиотеку електронском поштом
путем аутоматизованих обавештења са сервиса Web of Science и Scopus истога дана када се у
поменутим базама појави нови запис који одговара задатим критеријумима тзв. сачуваног
претраживања, а онда се ови подаци у најкраћем могућем року постављају на сајт Института.
Списак публикација на страници Публикације – Чланци допуњен је током 2013. године са 42
нове публикације (две које као датум објављивања носе 2014. годину, а 11 радова који као
датум носе 2013. додато је током 2012. године). Списак радова са највећим бројем цитата
ажуриран је у више наврата.
Докторске дисертације, магистарски радови, монографска издања ИТН САНУ и већи део
постера депонован је у дигитални репозиторијум Института, па су адресе ових докумената на
сајту Института ажуриране, односно преусмерене ка репозиторију. Докторске дисертације
сарадника института представљају један од најпосећенијих садржаја на сајту ИТН САНУ.
Током 2013. године преглед докторских теза на сајту забележио је 691 посету, а преглед теза
у репозиторију 363, што је укупно 1054 посета. Захваљујући чињеници да су тезе депоноване
у репозиторијум, убудуће ћемо моћи да пратимо посећеност сваке тезе појединачно.
Галерија постера допуњена је са четири нова постера. Српска верзија ове стране налази
се, са 586 посета, на осмом месту на листи најпосећенијих страна.
Рубрика Новости је ажурирана је пет (српско издање), односно три пута (енглеско
издање). Ранијих година извештаји са конференција чинили су већи део новости, па се знатно
мањи број весто може објаснити чињеницом да због лоше финансијске ситуације сарадници
све мање учествују на конгеренцијама.
Током 2013. године 11,993 посетилаца остварило је 22,057 посета сајту Института. Ако
ове податке упоредимо са подацима из претходне године, видећемо да је се број посетилаца
и број посета крећу у истим оквирима.
Нешто мање од половине посета (44,7%) остварено је посредством интернет
претраживача, 27,3% директно (укуцавањем тачне адресе неке од страна у оквиру интернет
презентације), а 28% посетилаца презентацији је приступило преко адресара на другим
интернет презентацијама. Запажа се да се саобрађај преко адресара или линкова на другим
сајтовима удвостручио у донсу на претходну годину. Највећи број посета (7156%; 15,785
посета) остварен је из Србије. У прилогу се могу видети листе најпосећенијих страна и
страна преко којих су корисници најчешће улазили на интернет презентацију.
102
Go to this report
http://www.itn.sanu.ac.rs ­ http://www.itn.sanu.ac.rs
www.itn.sanu.ac.rs
Jan 1, 2013 ­ Dec 31, 2013
Audience Overview
All Visits
100.00%
Overview
Visits
200
100
April 2013
July 2013
October 2013
11,993 people visited this site
New Visitor
Visits
Unique Visitors
Pageviews
22,057
11,993
55,324
Pages / Visit
Avg. Visit Duration
Bounce Rate
2.51
00:02:03
44.31%
Returning Visitor
47.4%
52.6%
% New Visits
52.54%
Language
Visits
1. en­us
% Visits
13,343
60.49%
2. sr
2,916
13.22%
3. en
2,354
10.67%
4. en­gb
725
3.29%
5. c
441
2.00%
6. sr­rs
241
1.09%
7. hr
157
0.71%
8. de­de
130
0.59%
9. sl
114
0.52%
10. fr
111
0.50%
© 2014 Google
Go to this report
http://www.itn.sanu.ac.rs ­ http://www.itn.sanu.ac.rs
www.itn.sanu.ac.rs
Jan 1, 2013 ­ Dec 31, 2013
Pages
All Visits
100.00%
Explorer
Pageviews
500
250
April 2013
Page
July 2013
Pageviews
October 2013
Unique
Avg. Time on
Pageviews
Page
Bounce Rate
Entrances
Page Value
% Exit
55,324
43,611
00:01:22
22,057
44.31%
39.87%
$0.00
% of Total:
100.00% (55,324)
% of Total:
100.00% (43,611)
Site Avg:
00:01:22
(0.00%)
% of Total:
100.00% (22,057)
Site Avg:
44.31%
(0.00%)
Site Avg:
39.87%
(0.00%)
% of Total:
0.00% ($0.00)
1.
/
12,966
9,858
00:01:28
9,488
18.35%
27.24%
$0.00
2.
/indexsr.html
11,465
8,820
00:01:27
1,224
26.55%
43.17%
$0.00
3.
/zaposleni.htm
1,905
1,144
00:00:32
116
47.41%
12.97%
$0.00
4.
/novosti.htm
1,016
765
00:00:46
71
23.94%
23.23%
$0.00
5.
/centarnano.htm
762
566
00:00:54
194
54.64%
24.67%
$0.00
6.
/news.htm
748
592
00:00:52
113
58.41%
33.02%
$0.00
7.
/doktorati.html
691
615
00:01:27
275
68.73%
51.23%
$0.00
8.
/posteri.html
586
489
00:01:21
99
70.71%
42.66%
$0.00
9.
/employees.htm
564
264
00:00:30
16
37.50%
11.70%
$0.00
10.
/projekti.html
491
393
00:01:00
74
50.00%
25.25%
$0.00
11.
/nenadignjatovic.htm
458
357
00:01:19
216
57.41%
44.32%
$0.00
12.
/naucno_vece.html
410
338
00:02:45
192
75.52%
61.95%
$0.00
13.
/bibliografija­clanci.html
384
335
00:02:22
119
71.43%
53.91%
$0.00
14.
/magistarski.html
361
312
00:01:56
165
67.27%
52.35%
$0.00
15.
/indexen.htm
359
301
00:00:31
48
31.25%
14.76%
$0.00
16.
/draganuskokovic.htm
332
266
00:01:06
128
62.50%
42.77%
$0.00
17.
/kontakt.htm
327
294
00:02:28
40
87.50%
55.05%
$0.00
18.
/monografije.html
324
257
00:01:43
96
66.67%
46.30%
$0.00
19.
/biblioteka­za naucnike.html
322
284
00:00:29
85
18.82%
12.73%
$0.00
20.
/draganuskokovic_papers.htm
308
265
00:02:37
211
74.88%
69.48%
$0.00
21.
/magdalenaradic.htm
295
253
00:03:18
69
79.71%
55.59%
$0.00
22.
/novosti0712c.html
291
237
00:02:21
196
62.24%
61.51%
$0.00
22.
/novosti0712c.html
291
237
00:02:21
196
62.24%
61.51%
$0.00
23.
/biblioteka­casopisi.html
264
228
00:01:01
128
74.22%
54.17%
$0.00
24.
/magdalena_eng.html
249
210
00:03:12
156
83.33%
68.67%
$0.00
25.
/ninaobradovic.htm
245
166
00:00:42
73
42.47%
26.94%
$0.00
26.
/konferencije.htm
244
212
00:01:11
53
62.26%
39.75%
$0.00
27.
/tomislavtrisovic.htm
244
151
00:00:50
89
33.71%
27.87%
$0.00
28.
/biblioteka­pisanje.html
241
201
00:01:04
71
66.20%
43.57%
$0.00
29.
/oprema­susnica­eng.html
239
213
00:04:02
208
87.50%
84.94%
$0.00
30.
/biblioteka­citatnistilovi.html
238
197
00:01:44
130
66.92%
57.56%
$0.00
31.
/news0712c.html
232
176
00:02:20
144
56.94%
57.33%
$0.00
32.
/draganuskokovicen.htm
203
147
00:01:35
94
42.55%
42.36%
$0.00
33.
/biblioteka­za naucnike
194
184
00:01:41
184
43.48%
43.30%
$0.00
34.
/biblioteka.html
192
158
00:00:59
83
56.63%
40.62%
$0.00
35.
/diplomski.html
190
164
00:00:58
54
72.22%
42.63%
$0.00
36.
/oliverar52.htm
190
145
00:01:07
138
73.91%
71.58%
$0.00
37.
/posters.htm
189
141
00:01:24
55
74.55%
41.80%
$0.00
38.
/serijske­PPBB.html
178
151
00:01:30
141
70.92%
70.79%
$0.00
39.
/novosti0310b.html
172
148
00:04:22
143
76.22%
73.84%
$0.00
40.
/news1013.html
166
140
00:02:41
115
86.96%
77.11%
$0.00
41.
/zoranstojanovic.html
166
148
00:02:13
40
70.00%
53.61%
$0.00
42.
/publikacije­razmena.html
162
140
00:01:00
65
60.00%
44.44%
$0.00
43.
/milosmilovic.html
161
144
00:01:22
70
81.43%
57.76%
$0.00
44.
/smiljamarkovic.htm
161
142
00:01:00
59
66.10%
46.58%
$0.00
45.
/nenadignjatovicen.htm
160
128
00:02:09
75
48.00%
39.38%
$0.00
46.
/oliverabio.htm
160
125
00:02:22
85
57.65%
46.25%
$0.00
47.
/biblioteka­skracenice.html
159
129
00:03:41
79
77.22%
72.96%
$0.00
48.
/istrazivackifokusi.htm
154
121
00:00:39
6
50.00%
12.99%
$0.00
49.
/centeradvance.htm
151
120
00:00:57
48
68.75%
40.40%
$0.00
50.
/serijske­MISAN.html
150
120
00:01:56
104
71.15%
66.00%
$0.00
Rows 1 ­ 50 of 504
© 2014 Google
Go to this report
http://www.itn.sanu.ac.rs ­ http://www.itn.sanu.ac.rs
www.itn.sanu.ac.rs
Jan 1, 2013 ­ Dec 31, 2013
Landing Pages
All Visits
100.00%
Explorer
Summary
Visits
200
100
April 2013
July 2013
Acquisition
Landing Page
Behavior
% New Visits
Visits
October 2013
New Visits
Bounce Rate
Conversions
Pages /
Visit
Avg. Visit
Duration
22,057 52.60% 11,603 44.31% 2.51 00:02:03
Goal
Conversion
Goal
Completions
Goal
Value
Rate
0.00%
0 $0.00
% of Total:
100.00%
(22,057)
Site Avg:
52.54%
(0.12%)
% of Total:
100.12%
(11,589)
Site Avg:
44.31%
(0.00%)
Site
Avg:
2.51
(0.00%)
Site Avg:
00:02:03
(0.00%)
Site Avg:
0.00%
(0.00%)
% of Total:
0.00% (0)
% of
Total:
0.00%
($0.00)
1.
/
9,488
26.56%
2,520
18.35%
3.02
00:02:39
0.00%
0
$0.00
2.
/indexsr.html
1,224
21.00%
257
26.55%
3.42
00:04:15
0.00%
0
$0.00
3.
/doktorati.html
275
84.36%
232
68.73%
1.82
00:00:55
0.00%
0
$0.00
4.
/nenadignjatovic.htm
216
59.72%
129
57.41%
2.59
00:01:57
0.00%
0
$0.00
5.
/draganuskokovic_papers.htm
211
88.63%
187
74.88%
1.54
00:01:14
0.00%
0
$0.00
6.
/oprema­susnica­eng.html
208
94.71%
197
87.50%
1.25
00:00:55
0.00%
0
$0.00
7.
/novosti0712c.html
196
68.37%
134
62.24%
2.09
00:01:36
0.00%
0
$0.00
8.
/centarnano.htm
194
89.18%
173
54.64%
2.60
00:01:50
0.00%
0
$0.00
9.
/naucno_vece.html
192
46.88%
90
75.52%
1.86
00:01:25
0.00%
0
$0.00
10.
/biblioteka­za naucnike
184
89.67%
165
43.48%
2.45
00:01:38
0.00%
0
$0.00
11.
/magistarski.html
165
81.21%
134
67.27%
1.62
00:00:44
0.00%
0
$0.00
12.
/magdalena_eng.html
156
57.05%
89
83.33%
1.65
00:01:21
0.00%
0
$0.00
13.
/news0712c.html
144
72.92%
105
56.94%
1.97
00:01:30
0.00%
0
$0.00
14.
/novosti0310b.html
143
83.92%
120
76.22%
1.57
00:02:07
0.00%
0
$0.00
15.
/serijske­PPBB.html
141
95.04%
134
70.92%
1.61
00:01:01
0.00%
0
$0.00
16.
/oliverar52.htm
138
91.30%
126
73.91%
1.51
00:00:32
0.00%
0
$0.00
17.
/biblioteka­citatnistilovi.html
130
83.85%
109
66.92%
1.60
00:01:15
0.00%
0
$0.00
18.
/biblioteka­casopisi.html
128
84.38%
108
74.22%
1.59
00:00:28
0.00%
0
$0.00
19.
/draganuskokovic.htm
128
71.88%
92
62.50%
2.06
00:01:12
0.00%
0
$0.00
20.
/bibliografija­clanci.html
119
73.95%
88
71.43%
2.02
00:01:36
0.00%
0
$0.00
21.
/zaposleni.htm
116
56.03%
65
47.41%
3.06
00:02:52
0.00%
0
$0.00
22.
/news1013.html
115
45.22%
52
86.96%
1.45
00:00:42
0.00%
0
$0.00
23.
/news.htm
113
53.10%
60
58.41%
2.15
00:01:10
0.00%
0
$0.00
24.
/news1008a.html
107
91.59%
98
70.09%
1.41
00:00:16
0.00%
0
$0.00
25.
/serijske­MISAN.html
104
94.23%
98
71.15%
1.73
00:00:58
0.00%
0
$0.00
26.
/news0512b.html
100
77.00%
77
82.00%
1.33
00:01:02
0.00%
0
$0.00
27.
/posteri.html
99
67.68%
67
70.71%
1.87
00:01:24
0.00%
0
$0.00
28.
/monografije.html
96
79.17%
76
66.67%
2.30
00:01:35
0.00%
0
$0.00
29.
/draganuskokovicen.htm
94
54.26%
51
42.55%
2.84
00:02:39
0.00%
0
$0.00
30.
/istorija.htm
89
67.42%
60
31.46%
3.55
00:02:09
0.00%
0
$0.00
31.
/tomislavtrisovic.htm
89
78.65%
70
33.71%
3.69
00:02:49
0.00%
0
$0.00
32.
/biblioteka­za naucnike.html
85
44.71%
38
18.82%
4.26
00:02:21
0.00%
0
$0.00
33.
/oliverabio.htm
85
77.65%
66
57.65%
2.46
00:02:20
0.00%
0
$0.00
34.
/oprema­sonohemija­eng.html
85
95.29%
81
77.65%
1.69
00:00:50
0.00%
0
$0.00
35.
/biblioteka.html
83
63.86%
53
56.63%
2.24
00:00:58
0.00%
0
$0.00
36.
/klaster3.htm
80
68.75%
55
67.50%
1.81
00:01:12
0.00%
0
$0.00
37.
/zakoniitd.html
80
82.50%
66
85.00%
1.41
00:00:49
0.00%
0
$0.00
38.
/biblioteka­skracenice.html
79
86.08%
68
77.22%
1.28
00:01:16
0.00%
0
$0.00
39.
/projektia.html
76
85.53%
65
68.42%
1.63
00:01:05
0.00%
0
$0.00
40.
/nenadignjatovicen.htm
75
84.00%
63
48.00%
3.68
00:02:28
0.00%
0
$0.00
41.
/projekti.html
74
78.38%
58
50.00%
2.53
00:01:53
0.00%
0
$0.00
42.
/ninaobradovic.htm
73
63.01%
46
42.47%
3.38
00:02:26
0.00%
0
$0.00
43.
/biblioteka­pisanje.html
71
71.83%
51
66.20%
2.04
00:01:25
0.00%
0
$0.00
44.
/novosti.htm
71
49.30%
35
23.94%
4.14
00:02:50
0.00%
0
$0.00
45.
/milosmilovic.html
70
85.71%
60
81.43%
2.23
00:00:30
0.00%
0
$0.00
46.
/klaster5.html
69
95.65%
66
89.86%
1.68
00:01:10
0.00%
0
$0.00
47.
/magdalenaradic.htm
69
68.12%
47
79.71%
1.42
00:01:06
0.00%
0
$0.00
48.
/draganuskokovic_radovi.htm
68
63.24%
43
80.88%
1.63
00:01:33
0.00%
0
$0.00
49.
/istorija60.html
67
86.57%
58
68.66%
2.16
00:01:56
0.00%
0
$0.00
50.
/organizacij.htm
67
85.07%
57
61.19%
2.33
00:01:38
0.00%
0
$0.00
Rows 1 ­ 50 of 464
© 2014 Google
Download

извештај о раду института техничких наука сану у 2013. години