TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU FORMU
UNIVERSITY OF TURKISH AERONAUTICAL ASSOCIATION
APPLICATION FORM for INTERNATIONAL STUDENTS
For Undergraduate Degree Programs
KİŞİSEL BİLGİLER / PERSONAL INFORMATION
Adı / First Name
Cinsiyeti / Gender
Soyadı / Surname
Kadın / Female 
Doğum Tarihi ve Yeri / Date and Place of Birth
Erkek / Male 
Uyruğu / Citizenship
.../.../......... -
Yazışma Adresi /
Contact Address
Tel (Ev / Home)
Tel (Mobil / GSM)
Faks / Fax
E-Mail
BAŞVURU YERİ / APPLYING TO
(öncelik sırasına göre belirtiniz) / (in order of preference)
1. Fakülte-Bölüm / Faculty-Department
2. Fakülte-Bölüm / Faculty-Department
3. Fakülte-Bölüm / Faculty-Department
4. Fakülte-Bölüm / Faculty-Department
LİSE BİLGİLERİ / EDUCATION INFO
Lise Adı / High School
Şehir / City
Ülke / Country
Mezuniyet Tarihi / Date of Graduation
Derece / Degree
Toplam Eğitim Süresi / Total years of Education
SINAVLAR ve DİPLOMALAR / EXAMS and BACCALAUREATES
Aşağıdaki boşlukları listede yer alan ve başarılı olduğunuz sınav / diploma bilgileri ile veya listede yer almıyor ise, başarılı
olduğunuz diğer sınav / diploma bilgileri ile doldurunuz. / Fill in the blanks below with information related to the exams /
baccalaureates in which you qualified, as cited in the list. If no reference has been made in the list to other exams /
baccalaureates in which you qualified, fill in the following blanks with pertinent information about them as shown in the list.
 ABITUR sınavı, en fazla
 ABITUR examination, at most
Puan / Score
4
 ACT sınavı, en az
 ACT examination, at least
 SAT sınavı, en az toplam puan
 SAT I examination, a total score of at least
 IB Uluslararası Bakalorya diploma notu, en az
 IB International Baccalaureate diploma with a diploma score of at least
28
 Fransız Bakalorya diploma notu, en az
 Baccalaureate French diploma with a diploma score of at least
10
 Lübnan Bakalorya sınavı, en az
 Baccalaureate Libanais examination, at least
13
 Kazakistan Ulusal Üniversite Testi sınavı, en az
 Kazakhstan National University Test Exam, at least
70
 Tawjihi Ürdün ve Filistinde yapılan sınavlar, en az
 Tawjihi examinations given in Jordan and Palestine, at least
80
Sınav - Diploma Adı / Name of Exam(s) - Baccalaureate(s)
Alan / Field
21
1000
Puan / Score
Tarih / Date
AİLE BİLGİLERİ / FAMILY INFORMATION
Baba Adı / Father’s Name
Baba Mesleği / Father’s Occupation
Anne Adı / Mother’s Name
Anne Mesleği / Mother’s Occupation
Ev Adresi / Home Address
Şehir / City
Ülke / Country
Tel (Ev / Home)
Faks / Fax
Tel (Ofis / Office)
Tel (Mobil / GSM)
E-Mail
İNGİLİZCE YETERLİK / PROFICIENCY in ENGLISH
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizcedir. Adayların, aşağıdaki sınav türlerinden almış oldukları puanları belgelemeleri
gerekmektedir. Başarılı olamayan adayların İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt yaptırmaları zorunludur. / The medium of instruction at
University of the Turkish Aeronautical Association is English for at least 30%. Applicants are required to provide an official document for their
proficiency level by presenting their scores on any one of the Tests listed below. Those who are not proficient in English must enroll in the
English Preparatory Program.
En az / At least
TOEFL IBT
61
IELTS – ACADEMIC (tüm bileşenlerinden ayrı ayrı) / (from each component)
6
FCE, CPE, CAE
C
Türk Hava Kurumu Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (TOEFL-ITP) /
University of the Turkish Aeronautical AssociationProfiency Exam (TOEFL-ITP)
Puan / Score
Tarih / Date
500
DERS DIŞI KİŞİSEL ve GÖNÜLLÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR / EXTRACURRICULAR, PERSONAL and VOLUNTEER ACTIVITIES
Yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul ederim. /
I hereby accept that the information given above is complete and true.
İmza / Signature
Tarih / Date
. . . . / . . . . / 20 . .
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER / DOCUMENTS REQUIRED for APPLICATION
 Sınav Sonuç Belgesi’nin onaylı örneği
 Lise Diploması (İngilizce veya Türkçe’ye çevrilmiş)
 Transkript (Resmi Not Belgesi)
 Pasaport Fotokopisi
 İki adet vesikalık fotoğraf
 Türk Hava Kurumu Üniversitesi banka hesabına yatırılan 100 TL
başvuru ücretini gösterir banka dekontu : DenizBank Ankara
Şubesi Hesap Numarası : TR91 0013 4000 0050 6766 5000 12
 Başvuru yapılan her bölüm için 100 TL yatırılacaktır.
 Approved Copy of the Exam Score Sheet
 High School Diploma (Translated into English or Turkish)
 Transcript
 Photocopy of Passport
 Two Passport-Size Photos
 Application Fee Receipt showing that the application fee, 100 TL,
has been deposited in University of the Turkish Aeronautical
Association is bank account: DenizBank Ankara Branch Account
Number : TR91 0013 4000 0050 6766 5000 12
 Note : 100 TL will be deposited for each program application.
Download

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ