POLJO PRIVREDNI FAKU LTET
UNIVERZITETA U BANJALUCI
u saradnji sa
BIOTEHNIČKIM FAKULTETOM
UNIVERZITETA U LЈUBLЈANI
Organizuje
I MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM I
XVII NAUČNO-STRUČNO SAVJETOVANJE
AGRONOMA REPUBLIKE SRPSKE
- Drugo obavještenje -
P OZIV ZA UČEŠĆE NA S IMPOZIJUMU I PRIJAVU RADOVA
19-22. mart 2012. godine
Trebinje, Bosna i Hercegovina
www.agrofabl.org
e-mail: [email protected]
I Međunarodni simpozijum i
XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
Trebinje, 19-22. mart 2012. godine
P OKROVITELJI S IMPOZIJUMA
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
I NSTITUCIJE - PARTNERI S IMPOZIJUMА
Univerzitet u Banjaluci, Institut za genetičke resurse, Banjaluka
Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banjaluka
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, Istočno Sarajevo
Komora inženjera poljoprivrede Republike Srpske, Banjaluka
Zadružni savez Republike Srpske, Banjaluka
Privredna komora Republike Srpske, Banjaluka
Agencija za sigurnost hrane BiH
Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH
Agencija za veterinarstvo BiH
Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske
O SOBE ZA KONTAKT
Doc. dr Aleksandar Ostojić, dekan
Doc. dr Boris Pašalić
Tel.
Tel.
+387 51 330 972
+387 51 330 936
Tel.
Fax
+ 387 51 330 931
+ 387 51 330 580
S EKRETAR S IMPOZIJUMA
dr Siniša Mitrić
O RGANIZACIONI ODBOR
dr Boris Pašalić, predsjednik
dr Vida Todorović
dr Siniša Mitrić
mr Gordana Rokvić
mr Marinko Vekić
mr Aleksandar Kralj
mr Branimir Nježić
I Međunarodni simpozijum i
XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
Trebinje, 19-22. mart 2012. godine
P OČASNI ODBOR
Miroslav Milovanović, dr vet. med., ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike Srpske;
Prof. dr Jasmin Komić, ministar nauke i
tehnologije Republike Srpske;
Prof. dr Stanko Stanić, rektor, Univerzitet u
Banjaluci;
Prof. dr Miroslav Grubačić, predsjednik UO
Univerziteta u Banjaluci;
Prof. dr Mihael Jožef Toman, dekan, Biotehnički
fakultet Univerziteta u Ljubljani;
Akademik prof. dr Vaskrsija Janjić,
Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci
Prof. dr Milan Krajinović, dekan, Poljoprivredni
fakultet Univerziteta u Novom Sadu;
Prof. dr Nebojša Ralević, dekan, Poljoprivredni
fakultet Univerziteta u Beogradu;
Prof. dr Milinko Milenković, dekan,
Poljoprivredni fakultet Univerzitata u Prištini,
Lešak;
Prof. dr Vesna Milić, dekan, Poljoprivredni
fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo;
Prof. dr Miroslav Spasojević, dekan,
Agronomski fakultet Čačak;
Prof. dr Natalija Perović, dekan, Biotehnički
fakultet Podgorica;
Prof. dr Gordana Đurić, direktor, Institut za
genetičke resurse Univerziteta u Banjaluci;
Prof. dr Milenko Šarić, direktor, Centar za
unapređenje i razvoj sela, Grad Banjaluka;
Prof. dr Mihajlo Marković, direktor,
Poljoprivredni instutut Republike Srpske;
Prof. dr Dragoja Radanović, direktor, Institut
Josif Pančić, Beograd;
Prof. dr Drago Cvijanović, direktor, Institut za
ekonomiku poljoprivrede, Beograd;
Prof. dr Đojo Arsenović, predsjednik, Komora
inženjera poljoprivrede Republike Srpske
N AUČNI ODBOR
dr Martina Bavec, Slovenija
dr Hrabrin Bachev, Bugarska
dr Dominique Barjolle, Švajcarska
dr Klime Beleski, Makedonija
dr Milenko Blesić, Bosna i Hercegovina
dr Borut Bohanec, Slovenija
dr Vaso Bojanić, Bosna i Hercegovina
dr Mile Dardić, Bosna i Hercegovina
dr Duška Delić, Bosna i Hercegovina
dr Emil Erjavec, Slovenija
dr Elezar Fallik, Izrael
dr Daniel Falta, Češka
dr Đorđe Gatarić, Bosna i Hercegovina
dr Wim Heijman, Holandija
dr Inger Hjalrmanson, Švedska
dr Emir Hodzic, SAD
dr Janez Hribar, Slovenija
dr Alban Ibraliu, Albanija
dr dr Sonja Ivanovska, Makedonija
dr Branka Javornik, Slovenija
dr Tomislav Jemrić, Hrvatska
dr Marija Klopčič, Slovenija
dr Desimir Knežević, Srbija
dr Ilija Komljenović, Bosna i Hercegovina
dr Lili Krasteva, Bugarska
dr Nedeljko Latinović, Crna Gora
dr Norber Lukač, Slovačka
dr Ivana Maksimović, Srbija
dr Zoran Marković, Srbija
dr Dragutin Matarugić, Bosna i Hercegovina
dr Vladimir Meglič, Slovenija
dr William H. Meyers, SAD
dr Nikola Mićić, Bosna i Hercegovina
dr Dragan Mikavica, Bosna i Hercegovina
dr Stevo Mirjanić, Bosna i Hercegovina
dr Nebojša Novković, Srbija
dr Pavol Otepka, Slovačka
dr Nada Parađiković, Hrvatska
dr Gheorghe Savin, Moldavija
dr Blagoje Stančić, Srbija
dr Silvia Strajeru, Rumunija
dr Ružica Stričević, Srbija
dr Franci Štampar, Slovenija
dr Brankica Tanović, Srbija
dr Eva Thorn, Švedska
dr Pavel Tlustoš, Češka
dr Mirjana Vasić, Srbija
dr Zorica Vasiljević, Srbija
dr Matteo Vittuari, Italija
I Međunarodni simpozijum i
XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
Trebinje, 19-22. mart 2012. godine
T EHNIČKA REALIZACIJA
Verica Savić
Danijela Kuruzović
TEMATSKE OBLASTI SIMPOZIJUMA
1. Savremene tehnologije u:
- ratarstvu
- povrtarstvu
- voćarstvu, vinogradarstvu i hortikulturi
- stočarstvu
- ribarstvu, lovstvu i pčelarstvu
2. Agroekologija i organska poljoprivreda
3. Agrarna ekonomija i ruralni razvoj
4. Genetički resursi
P RIJAVA RADOVA
Prijave naslova rada i sažetak do 350 riječi na jezicima naroda BiH i engleskom jeziku u
elektronskoj formi, pisane u programu Word for Windows, veličina slova 12 pt, font
Times New Roman dostaviti organizatoru do 15.02.2012. na e-mail:
[email protected]
Referate za plenarna predavanja obezbijediće organizator po pozivu, a ostali učesnici
samostalno prijavljuju radove. Konačan izbor radova biće izvršen nakon recenzija
dostavljenih sažetaka od strane Naučnog odbora, o čemu će autori biti obaviješteni.
Prezentacije je neophodno pripremiti na engleskom jeziku, a izlaganje radova na jezicima
naroda BiH ili engleskom jeziku. Postere pripremiti na engleskom jeziku (dimenzije
postera su 60 x 90 cm).
Autorima je data mogućnost da u prijavi izaberu način prezentacije rada (usmeno ili
poster). Organizator zadržava pravo da odluči o načinu izlaganja pojedinih radova bez
obzira na željeni način prezentacije, o čemu će autori biti blagovremeno obavješteni.
Prihvaćene radove autor ili koautor treba lično, usmeno ili posterom predstaviti na
Simpozijumu da bi bili štampani u časopisu Agroznanje
Obrazac prijave učešća i obrazac za pisanje sažetaka mogu se preuzeti na web stranici
Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka www.agrofabl.org.
Autori koji su zainteresovani za štampanje radova u časopisu Agroznanje, kompletne
radove treba da dostave najkasnije do početka Simpozijuma, pisane po uputstvu časopisa
Agroznanje u štampanoj i elektronskoj formi. Radovi na jezicima naroda BiH obavezno
treba da sadrže sažetak na engleskom jeziku, a naslove i zaglavlja tabela, grafikona i slika
pisati na jezicima naroda BiH i engleskom jeziku.
I Međunarodni simpozijum i
XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
Trebinje, 19-22. mart 2012. godine
P ROGRAM RADA S IMPOZIJUMA
1. Ponedeljak: 19.03.2012.
- dolazak i prijava učesnika
2. Utorak: 20.03.2012.
- početak u 10 časova, ceremonija svečanog otvaranja, plenatni referati, prateće
aktivnosti Simpozijuma (detaljnije u programu rada Simpozijuma)
3. Srijeda: 21.03.2012.
- uvodni referati i usmeni radovi po sekcijama – početak u 9.00 časova, prateće
aktivnosti Simpozijuma (detaljnije u programu rada Simpozijuma)
- svečana večera
4. Četvrtak: 22.03.2012.
- okrugli sto – početak u 10 časova,
- donošenje zaključaka i završetak Simpozijuma (do 13 časova)
Program rada Simpozijuma biće dostupan na web stranici www.agrofabl.org od
10.03.2012. godine.
M JESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA S IMPOZIJUMA
Simpozijum će se održati u Trebinju od 19. do 22. marta 2012. godine u hotelu "LEOTAR".
Rezervaciju smještaja izvršiti do 15.03.2012. godine putem:
tel.
+ 387 59 261 087 ili
on line:
www.hotelleotar.com
U slučaju popunjenosti kapaciteta u hotelu "LEOTAR" za smještaj se možete obratiti
sljedećim hotelima:
Hotel "PLATANI"
Hotel "ETAGE"
Hotel "VIV"
Hotel "IN"
Motel "MOSKO"
Prenoćište „PORTO BELLO“
tel. + 387 59 270 420
tel. + 387 59 261 443
tel. + 387 59 273 500
tel. + 387 59 226 200
tel. + 387 59 481 288
tel. + 387 59 223 344
Cijena smještaja sa doručkom u navedenim objektima je 40-60€/osoba/dan uključujući
boravišnu taksu.
K OTIZACIJA
Iznos kotizacije je 100 KM (50 €) po učesniku ukoliko se uplata izvrši do 01.03.2012.
prema priloženim uputstvima za uplatu.
Nakon 01.03.2012. godine iznos kotizacije je 160 KM (80 €).
Kotizacija, pored učešća na Simpozijumu, uključuje:
- Zbornik sažetaka,
- časopis Agroznanje za godište 2011. (četiri broja),
- svečanu večeru,
- organizovane stručne i turističke posjete tokom Simpozijuma.
I Međunarodni simpozijum i
XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
Trebinje, 19-22. mart 2012. godine
Kotizacija se može uplatiti na žiro-račun 551-001-00009070-76, Unicredit banka A.D.
Banjaluka, vrsta prihoda 722532, opština 002, budžetska organizacija 0830010 ili
prilikom registracije učesnika.
Instrukcije za uplatu iz inostranstva dostupne su na web stranici www.agrofabl.org.
Učesnici Simpozijuma sami snose troškove učešća.
P REZENTACIJE PREDUZEĆA I INSTITUCIJA
Zainteresovana preduzeća i institucije mogu se predstaviti učesnicima Simpozijuma
putem:
- reklame u Zborniku sažetaka - cijena: 200 KM;
- usmene prezentacije u trajanju od 15 minuta - cijena: 300 KM;
- samostalnog štanda u prostoru održavanja Simpozijuma - cijena: 100 KM.
Pravo izlaganja i predstavljanja na Simpozijumu imaju sve zainteresovane firme, pojedinci
i udruženja koji se prijave do 01.03.2012. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem:
e-maila
[email protected]
telefona
+387 51 330 931 (sekretar Simpozijuma dr Siniša Mitrić)
faksa
+387 51 312 580.
S VE MATERIJALE SLATI NA ADRESU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka
Web stranica: www.agrofabl.org
E-mail: [email protected]
V AŽNI DATUMI
15. 02. 2012.
Dostavljanje prijava, naziva referata i sažetaka
01. 03. 2012.
Uplata kotizacije u iznosu od 100 KM (50 €)
01. 03. 2012.
Prijava prezentacija preduzeća i institucija
20. 03. 2012.
Otvaranje i početak rada Simpozijuma
Download

POLJOPRIVREDNI FAKULTET