Конференција / Conference:
ЕКО стандарди и образовање –
услов за конкурентност и одрживо пословање
Environmental Standards and Education –
prerequisite for competitiveness and sustainable business
Стандарди – Пројекти – Идеје - Решења - Инвестиције - Прописи – Технологије
Standards – Projects – Ideas - Solutions - Investments - Regulation - Technologies
П Р О Г Р А М / P R OG R A M M E:
Свечана сала Београдског сајма, (уторак) 14.10.2014.
Ceromonial conference room of Belgrade's Fair, (Tuesday, Oct. 14th, 2014)
Модератори: мр Душан Стокић и Синиша Митровић
Moderators: M.Sc.M.E. Dusan Stokic and Sinisa Mitrovic
Најава конференције, реч добродошлице организатора и отварање конференције
Welcome speeches and openning of the Conference
12.00-12.15
o Привредна комора Србије/ Chamber of Commerce and Industry of Serbia
o Београдски сајам/ Belgrade Fair
o Министарство пољопривреде и заштите животне средине (биће потврђено)
/Ministry of Agriculture and Environmental Protection (tbc)
Панел 1: Стандарди у заштити животне средине – кључни аспект конкурентности?
Panel 1: Environmental standards – key aspect of competitiveness?
12.15-12.30
Значај стандарда и стандардизације за конкурентност и пословање –
Виолета Нешковић-Поповић, помоћник директора Института за
стандардизацију Србије (ИСС)
12.30-12.45
The importance of standards and standardization for competitiveness and business
– Violeta Neskovic-Popovic, Assistant Director of the Institute for standardization of
Serbia
Шта доноси нова верзија стандарда ISO 14001:2015 – мр Душан Стокић,
руководилац Центра за заштиту животне средине ПКС и председник Комисије
КС А207 за стандарде серије ISO 14000
What brings us a new version of ISO 14001:2015 – Dusan Stokic, Head of the Center
for environmental protection at the Chamber of Commerce and Industry of Serbia and
the President of National Commission KS A207 for ISO 14000 series of standards
12.45-13.00
13.00-13.15
EMAS: корак напред у односу на систем менаџмента животном средином –
примена у пракси – резултат пројекта IPPC/Seveso/EMAS – Драгана Петровић,
Victoria Consulting
EMAS: The step forward in relation to environmental management system – output
of the Project IPPC/Seveso/EMAS – Dragana Petrovic, Victoria Consulting
Значај примене енергетског менаџмента кроз стандард ISO 50001: еколошке и
економске користи за предузећа – Лука Наглић, Carbon & Energy Experts,
Енергетски аудитор и UNIDO консултант за чистију производњу
The importance of energy management implementation through ISO 50001
standard: environmental and economic benefits for business – Luka Naglic, Carbon
& Energy Experts, Energy auditor and UNIDO consultant for cleaner production
Панел 2: Образовање за заштиту животне средине – кључни аспект одрживости пословања
Panel 2: Education for environment – key aspect for business sustainability
13.15-13.30
Знања потребна за зелене послове и зелену економију – анализа из
перспективе интегралне животне средине – проф др Анђелка Михајлов,
Амбасадорка одрживог развоја и животне средине, Факултет техничких
наука Универзитета у Новом Саду
13.30-13.45
13.45-14.00
Knowledge required for „green“ jobs and „green“ economy – the integral
environmental aspect analysis – prof. Andjelka Mihajlov, Ambassador of
sustainable development and environmental protection, Faculty of technical
sciences, University of Novi Sad
Образовање за животну средину – проф. др Јордан Алексић, Факултет за
примењену екологију Футура, Универзитет Сингидунум
Education for environment – prof. Jordan Aleksic, Faculty for applied ecology Futura,
Singidunum University
Дискусија, питања, одговори
Discussion, Q & A
Download

Agenda stručne konferencije.