J.U. ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO KANTONA
SARAJEVO
P.I. INSTITUTE FOR PUBLIC
HEALTH OF CANTON
SARAJEVO
Direktorica: Dr med. sci. Balta Snježana, primarius
Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1, 71210 Ilidža
Broj:05.12.100-4894-Odluka o izboru Lot1/14
Sarajevo, 08.01.2015. godine
Na temelju člana 64. stav (1) tačka b., člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama
(„Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 05.12.1004894-Preporuka Lot 1/14 od 07.01.2015. godine, u postupku javne nabavke za LOT 1
Poluautomatizovani autoklav, direktorica je donijela:
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuĊaĉa
Ĉlan 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, 05.12.100-4894-Preporuka Lot 1/14
od 07.01.2015. godine i ugovor za javnu nabavku poluautomatizovanog autoklava,
dodjeljuje se ponuđaču ANALITIKA d.o.o , ponuda broj: 055-M, od 05.01.2015. godine,
za ponuĊenu cijenu 11.352,46 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
Ĉlan 2.
Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ANALITIKA
d.o.o, po proteku roka od 10 dana , računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о
izboru najpovoljnije ponude.
Ĉlan 3.
Za izvršenje оve odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba zajedničkih djelatnosti.
Ĉlan 4.
Оva odluka objavit će se na web-stranici web: http://www.zzjzks.ba, istovremeno s
upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70.
stav (6) Zakona o javnim nabavkama.
Ĉlan 5
Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su
učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim
nabavkama.
Tel/fax: 627-889; 624-470
Identifikacioni broj: 4200329950003
Transakcijski račun: 3389002208131096
kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo
web: http://www.zzjzks.ba
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Оbrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke
broj: 05.12.100- 4894-1/14 оd 10.12.2014. godine.
Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а za LOT 1 је 18.000,00 КМ.
Оbavijest o nabavki broj: 1075-7-1-1-3-1/14 poslata je na objavu dana 15.12.2014. godine,
а objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 15.12.2014. godine.
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem
obavijesti na Portal javnih nabava):
- Ponuđaču: EUROLAB d.o.o.
- Ponuđaču: ANALITIKA d.o.o.
- Ponuđaču: ERKONA d.o.o.
Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 05.12.100- 4894-Komisija/14 od
30.12.2014.godine.
Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 07.01.2015. godine, izvještaj o ocjeni ponuda
i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05.12.100- 4894-Preporuka Lot 1/14
od 07.01.2015. godine, u postupku javne nabavke za LOT 1 poluautomatizovani
autoklav.
U postupku pо izvješću о ocjeni ponuda је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku
blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je
sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda je osam (8).
- da su blagovremeno zaprimljene osam (8) ponude.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- da su ponude ponuđača Analitika d.o.o. i Mes d.o.o. prihvatljive.
- da ponude ponuđača Emeding d.o.o., Kefo d.o.o., Eurolab d.o.o., Apical d.o.o.,
Alphachrom d.o.o., MPS Lab d.o.o. nisu prihvatljive iz razloga koji su navedeni u
Zapisniku o ocjeni ponuda koja je u prilogu ove Odluke.
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija,
pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih
ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, direktorica nije našla razloge, nepravilnosti
niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije
za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је
izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,
podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu
dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđačj najbolje ocijenjen zbog:
Najniže cijene, kako slijedi:
Naziv / ime ponuđačja
1.
ANALITIKA d.o.o.
Ukupan ponuđena cijena (bez
PDV-a)
11.352,46 KM
Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u
iznosu od 11.352,46 KM, dok je drugi ponuđača čija je ponuda prihvatljiva ponudio
sljedeću cijenu: MES d.o.o., 17.500,00 KM ĉime je utvrĊen i njihov sukcesivni red.
Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b. Zakona o javnim
nabavkama, оdlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana
prijema ove odluke.
DIREKTORICA
Dr sci. med. Snježana Balta, primarius
Dostaviti:
1. Ponuđaču: EMEDING d.o.o., ul.Azize Šaćirbegovića bb., Sarajevo
2. Ponuđaču: KEFO d.o.o., ul.Ćorovićeva 1a., Istoĉno Sarajevo
3. Ponuđaču: EUROLAB d.o.o.,ul.Filipa Višnjića br.22, Bijeljina
4. Ponuđaču: APICAL d.o.o., ul.Paromlinska br.53d., Sarajevo
5. Ponuđaču: ANALITIKA d.o.o., ul.Ferde Hauptmana br.7, Sarajevo
6. Ponuđaču: MES d.o.o.,ul.Londža 138/PC Roma II, Zenica
7. Ponuđaču: ALPHACHROM d.o.o., ul.Podgaj br.8., Sarajevo
8. Ponuđaču: MPS Lab d.o.o., ul.Nedima Filipovića br.12., Sarajevo
Download

Pročitaj više - Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo