Bibliográfia
A) KÖNYVEK
A. Sajti Enikő: Délvidék 1941–1944. A magyar kormányok délszláv politikája. Budapest,
1987, Kossuth.
Avineri, Schlomo: A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei.
Budapest, 1994, Századvég.
Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. Budapest, 1988, Akadémiai Kiadó.
Balogh Károly György: Történet-politikai tanulmányok Eugen Savoya herczege életrajzához. Zenta, 1891, s. n.
Barna Jónás – Csukási Fülöp (szerk.): A magyar-zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak monográfiája. I–II. Budapest, 1896, Országos Izraelita Tanítóegyesület
Bartha Miklós: Kazár földön. Kolozsvár, 1901, s. n.
Béri-Lichtner János: Együttélés. A zsidóság szerepe Magyarország legújabbkori történetében 1790–1918. Budapest, 1995, Argumentum.
Bernstein Béla: Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók. Az előszót írta Jókai
Mór. Budapest, 1898, s. n.
Borovszky Samu (szerk.): Bács-Bodrog vármegye. I–II. Budapest, s. a., Országos
Monografia Társaság. /Magyarország vármegyéi és városai/
Bosnyák Zoltán: A zsidókérdés. II. A zsidókérdés – magyar kérdés. Budapest, s. a., s. n.
Braham, Randolph L.: A magyar holocaust. I–II. Budapest–Wilmington, 1988, Gondolat.
Braham, Randolph L. (szerk.): A magyarországi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései. Budapest, 1996, Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség–Szent
Pál Akadémia. /Látószög könyvek/
Bunardžić, Radovan (tekst kataloga): Izložba Menore iz Čelareva. Beograd, 1980, Savez
jevrejskih opština Jugoslavije.
Burány Béla: Zentavidéki népballadák. Zenta, 1962, Művelődési Központ. /Zentai füzetek, 8,/
Burány Béla – Fábri Jenő – Tripolszky Géza: Száraz kútgém, üres válú. Juhásznóták,
betyárdalok, balladák Zentán és vidékén. Zenta, 1966, Zentai Múzeum. /Zentai füzetek, 8B./
Burány Béla – Fábri Jenő: Két szivárvány koszorúzza az eget. 142 népdal Zentán és vidékén. Zenta, 1969, Zentai Múzeum. /Zentai füzetek, 8C./
Carmilli-Weinberger, Moshe: A zsidóság története Erdélyben (1623–1944). Budapest, 1995,
MTA Judaisztikai Kutatócsoport. /Hungaria Judaica, 9./
Cohen, Asher: Soá. A zsidó vészkorszak (1933–1945). Budapest, 1994, Cserépfalvi – Múlt
és Jövő.
Czibulka Zoltán (összeállította): A Délvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941). Budapest, 1998, Központi Statisztikai Hivatal
Czibulka Zoltán (összeállította): A Délvidék településeinek vallási adatai (1880-1941).
Budapest, 1999, Központi Statisztikai Hivatal
257
betuminta.pm6
257
2003.05.07., 1:04
Csepeli György: …és nem is kell hozzá zsidó. Az antiszemitizmus társadalom-lélektana.
Budapest, 1990, s. n.
Csoór Gáspár (szerk.): Bácska társadalmi élete. Ezer arcképpel. Budapest, s. a., s. n.
Dobos János: Srednje škole. Zenta, s. a., s. n. /Monográfia füzetek, 2./
Dobos János (ur.): Senćanske žrtve fašizma 1941–1945. Senta, 1966, Opštinski odbor
SUBNOR-a – Istorijski arhiv.
Dobos János: Zenta az árutermelés és polgárosodás kialakulásának időszakában. Zenta,
1967, Történelmi Levéltár. /Zentai füzetek, 15./
Dobos János: Senćanski komunisti 1919–1944./Zentai kommunisták 1919–1944. Bilingvis. Zenta, 1969, Istorijski arhiv. /Zentai füzetek, 19./
Dobos János: A zentai gimnázium száz éve (1876–1976). Zenta, 1998, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. /Monográfia füzetek, 43./
Dobsa László – Máriáss Imre: Magyar ipar és kereskedelem. Budapest, 1941, A magyar
ipar és kereskedelem kiadóhivatala.
Donin, Hayim Halevy: Zsidónak lenni. Budapest, 1991, Interart Stúdió.
Dubnov, Simon: Kratka istorija jevrejskog naroda. Beograd, 1988, Savez jevrejskih opština
Jugoslavije. [Sa dodatkom: Zlatković Winter, Jelena: Židovi na području jugoslovenskih
zemalja]
Dudás Andor: Zenta rövid története. S. l., l903, s. n.
Dudás Gyula (szerk.): Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. I–II. Zombor,
1896, s. n.
Dudás Gyula: Az oktatásügy története Bács-Bodrogh vármegyében. I. Zombor, 1902, BácsBodrogh Vármegyei Történelmi Társulat.
Elek Judit – Sükösd Mihály: Tutajosok. A tiszaeszlári per dokumentumai. Budapest, 1990,
Magvető.
Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Újvidék, 1894, s. n.
Fanta Károly – Medriczky Andor – Király Elemér (szerk.): Országos ipari címtár. II.
Budapest, 1942, Király Elemér Könyvkiadóvállalata.
Fényes Elek: Magyar országnak ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja
statistikai és geographiai tekintetben. II. Pest, 1843˛, s. n.
Fónagy Zoltán: Modernizáció és polgárosodás. Magyarország története 1849–1914-ig.
Debrecen, 2001, Csokonai Kiadó
Fuks, Abraham: Jesivot Hungariya bi-gdulatan ve-hurbanan. [A magyarországi jesivák
nagyságukban és hanyatlásukban] Jerusalim, 1987, s. n.
Gabel, Joseph: Jobboldali és baloldali zsidóellenesség. Vitairat. Az előszót írta Gáll Ernő.
Budapest, 1995, MTA Judaisztikai Kutatócsoport. /Értesítő, 11., Anti-antiszemita füzetek, 1./
Gašpar, Mirjana – Lazar, Beata: Židje v Lendavi/A lendvai zsidóság. Bilingvis. Lendva,
1997, s. n.
Gazda Anikó: Zsinagógák és zsidó községek Magyarországon. Térképek, rajzok, adatok.
Budapest, 1991, MTA Judaisztikai Kutatócsoport /Hungaria Judaica, 1./
Gerő László (szerk.): Magyarországi zsinagógák. Budapest, 1989, Műszaki Kiadó.
Gilbert, Martin: Zsidó történelmi atlasz. Arthur Banks és Terry Bicknell térképeivel.
Budapest, 1991, Gondolat.
258
betuminta.pm6
258
2003.05.07., 1:04
Gilbert, Martin: Izrael története. S. l., S. a., Pannonica Kiadó
Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526–1945. Budapest, 1992, Századvég.
Groszmann Zigmond: A magyar zsidók V. Ferdinánd alatt. Budapest, 1916, „Egyenlőség”
Kiadóvállalata
Groszmann Zigmond: A magyar zsidók a XIX. század közepén (1849–1870). Történelmi
tanulmány. Budapest, 1917, „Egyenlőség” Kiadóvállalata
Guttmann Simon: A szombori zsidók története. A Chevra Kadisa száz éves fennállása
alkalmából. Szombor, 1928, S. n.
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest, 2001, Osiris Kiadó
Gyetvai Péter: A Tiszai korona-kerület telepítéstörténete. I. A tiszai korona-kerület története és újkori magyar népességének eredete. Kalocsa, 1992, Kalocsai Múzeumbarátok Köre.
Haraszti György: Magyar zsidó levéltári repertórium. I. A–B. köt. Hazai levéltárak. Budapest, 1993, MTA Judaisztikai Kutatócsoport. /Hungaria Judaica, 2./
Hegediš, Antal – Čobanović, Katarina: Demografska i agrarna statistika Vojvodine 1767–
1867. Novi Sad, 1991, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za istoriju. /Monografije,
34./
Hegedüs Márton (szerk.): A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma az 1914–1918-as világháború emlékére. I–II. Budapest, s. n.
I. 1941.
II. 1942.
Hornyik János: A kecskeméti zsidók története. A szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta
és a bevezetőt írta Ö. Kovács József. Gyula, 1988, Bács-Kiskun Megyei Levéltár /Levéltári Füzetek, 2./
Huszágh László: A zentai gyógyszertárak története. Zenta, 1966, s. n. /Monográfia füzetek, 6./
Iványi István: Szabadka szabad királyi város története. II. Szabadka, 1892, s. n.
Jekelfalussy József (szerk.): A Magyar Korona Országainak Helyégnévtára. Budapest,
1892, s. n.
Jeshurun Élijáhu [Szabó Ö.]: Szabadságharcosok (Hasomér, Nili, Hágáná, Écel, Lechi és
Pálmách). Natanja, 1985, szerző kiadása.
Jevrejska omladinska društva na tlu Jugoslavije, 1919–1941./Jewish youth societes in
Yugoslavia, 1919–1941. Bilingvis. Beograd, 1995, s. n.
Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Az előszót írta Scheiber Sándor. Budapest, 1987, s. n.
Juhos János (szerk.): A Magyar Korona Országainak Helységnévtára. Budapest, 1882, s. n.
Juhos János (szerk.): A Magyar Korona Országai és Bosznia és Herczegovina Helységnévtára. Budapest, 1888, s. n.
Kalmár Károly: A zentai (elemi) általános iskolák története. Községi iskolák 1869 és 1908
között. Zenta, 1995, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. /Monográfia füzetek, 40./
Kanizsa története. I. Történeti rész. 1. Az ősidőktől 1848-ig. Magyarkanizsa, 1995, Cnesa.
Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás. Tanulmányok. S. l., S. a., Cserépfalvi
259
betuminta.pm6
259
2003.05.07., 1:04
Kasaš, Aleksandar: Mađari u Vojvodini 1941–1946. Novi Sad, 1996, Filozofski fakultet u
Novom Sadu, Odsek za istoriju. /Monografije, 38./
Katona Pál: Meggyőződésből tettem... Gerő István élete és munkássága. Zenta, 1972,
Történelmi Levéltár. /Zentai füzetek, 19/4./
Katona Pál: A zentai mozik története./Istorijat bioskopa u Senti. Bilingvis. Zenta, 1973, s.
n. /Monográfia füzetek, 21./
Katz, Jakob: Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció évszázada 1770–1870. Budapest,
1995, MTA Judaisztikai Kutatócsoport. /Hungaria Judaica, 8./
Kepecs József (szerk.): A zsidó népesség száma településenként (1840–1941). Budapest,
1993, Központi Statisztikai Hivatal.
Klajn, Lajčo: Genocid i kazna. Na severu okupirane Jugoslavije (1941–1945). Novi Sad,
1991, I. B. N. Centar.
Knauz Nándor: Kortan. Budapest, 1876, s. n.
Knežević, Milivoje V. (ur.): Senta. Zbornik priloga za istoriju grada. Senta, 1935, s. n.
Koestler, Arthur: A tizenharmadik törzs. A kazár birodalom és öröksége. S. l., 1990, Kabala KFT.
Komoróczy Géza (szerk.): Magyarországi hitközségek. 1944. április. A Magyar Zsidók
Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. I. Adattár
(A–B). Budapest, 1994, MTA Judaisztikai Kutatócsoport. /Hungaria Judaica, 6./
Komoróczy Géza (szerk.): A zsidó Budapest. I–II. Emlékek, szertartások, történelem.
Budapest, 1995, Városháza – MTA Judaisztikai Kutatócsoport. /Hungaria Judaica, 7./
Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Budapest, 2001 2, Osiris Kiadó
Kovačević, Jovan (ur.): Naučni skup Menore iz Čelareva. Tekst diskusije prema
stenografskim beleškama). Beograd, 1983, S. n.
Ö. Kovács József: Zsidók a Duna-Tisza közén. Társadalomtörténeti esettanulmányok,
XVIII–XIX. század. Kecskemét, 1996, Kecskeméti Lapok Kft. – Kecskemét Monográfia Szerkesztősége. /Kecskeméti Füzetek, 6./
Kövér György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete 1848–1914.
Budapest, 1982, Gondolat. /Magyar história/
Kríza Ildikó (szerk.): A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó
folklór köréből. Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó.
Kulcsár Veronika: A tiszavidéki fehér hímzés. Zenta, 1991, Thurzó Lajos Közművelődési
Központ.
Lau, Israel Méir: A zsidó élet törvényei. Jerusalem, 1994, Machon Massoret Yeshivat
Chaje Moshe.
Lelkes György (szerk.): Magyar helységnév-azonosító szótár. Budapest, 1992, Balassi.
Lendvai L. Ferenc – Sohár Anikó – Horváth Pál (szerk.): Hét évtized a hazai zsidóság életében.I–
II. Budapest, 1990, MTA Filozófiai Intézet. /Vallástudományi tanulmányok, 4–5./
Lövei Mihály: Önéletrajz. Részletek. Zenta, 1982, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. /Zentai füzetek, 19/7./
Magyarország földbirtokosai. Az összes 100 holdnál többel biró magyar birtokosok névsora, a tulajdonukban levő földterületek mivelési ágak szerinti feltüntetésével. Budapest, 1893, s. n.
260
betuminta.pm6
260
2003.05.07., 1:04
Marjanucz László: A szegedi zsidó családok a 19. században. Szeged, 1988, Móra Ferenc
Múzeum. /Szeged művelődéstörténetéből, 6./
Matković, Lajčo – Grosinger, Tadija: Bačko-Bodroška županija (1688–1849). VIII/6.
Katalog odabranih regesta (1785–1787). Novi Sad, 1995. Arhiv Vojvodine
Mc Cagg, William O.: Zsidóság a Habsburg Birodalomban 1670–1918. Budapest, 1992,
Cserépfalvi.
Mihailović, Milica: Judaica in Yugoslavia. Gornji Milanovac–Beograd, 1990, Dečje novine
– PROEX Prosveta.
Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. Budapest, 1995,
Cserépfalvi
Molnár Tibor: Az I. világháború zentai áldozatai. Zenta, 2001, Dudás Gyula Múzeum- és
Levéltárbarátok Köre. /Monográfia füzetek, 46./
Pejin Attila (katalógusszöveg): Zentai zsidó temető/Jewish cemetery at Zenta. Révész Róbert
fotói. Bilingvis. Budapest, 1997, Fővárosi Képtár /Katalógusok, 88./
Pejin Attila: A zentai Történelmi Levéltár zsidó vonatkozású anyagának áttekintése. Zenta,
1999, Történelmi Levéltár
Pejin Attila: Zsidó emlékhelyek Zentán/Jevrejski spomenici Sente. Bilingvis. Zenta, 2001,
Thurzó Lajos Közművelődési Központ
Penavin Olga – Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék,
1980, Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete. /Vajdaság helységeinek földrajzi nevei, 5./
Praznični običaji jugoslovenskih Jevreja. Beograd, 1986, Savez jevrejskih opština
Jugoslavije.
Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. Debrecen,
1997, Csokonai. /Történelmi kézikönyvtár/
Rác, Vince: Poljoprivreda u Senti. Senta, 1967, s. n. /Monográfia füzetek, 10./
Rácz Vince: Földosztások Zentán. Zenta, 1979, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. /Zentai füzetek, 19/5./
Radovanović, Vojislava – Mihailović, Milica: Životni ciklus – Običaji kod Jevreja/Jewish
Customs/The Life Cycle. Bilingvis. Beograd, 1998, Savez jevrejskih opština Jugoslavije
– Jevrejski istorijski muzej.
Romano, Jaša: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici NOR. Beograd,
1980, Jevrejski istorijski muzej – Savez jevrejskih opština Jugoslavije.
Sáros László – Váli Dezső: „Tanú ez a kőhalom…” Zsidó temetők Közép-Európában
(Csehország – Szlovákia – Lengyelország – Magyarország – Románia). A bevezető
tanulmányt írta Raj Tamás. S. l., 1993, Új Mandátum.
Scheiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (1847–1992). A
szerző hagyatékából sajtó alá rendezte Scheiberné Bernáth Lívia és Barabás Györgyi;
újabb anyaggal kiegészítette Barabás Györgyi. Budapest, 1993, MTA Judaisztikai Kutatócsoport. /Hungaria Judaica, 3./
Schön Dezső: Istenkeresők a Kárpátok alatt. A haszidizmus regénye. Budapest, 1997,
Múlt és Jövő Lap- és Könyvkiadó
Šosberger, Pavle: Novosadski Jevreji. Iz istorije jevrejske zajednice u Novom Sadu. Novi
Sad, 1988, Književna zajednica Novog Sada.
261
betuminta.pm6
261
2003.05.07., 1:04
Šosberger, Pavle: Jevreji u Vojvodini. Kratak pregled istorije vojvođanskih Jevreja. Novi
Sad, 1998, Prometej.
Šosberger, Pavle: Sinagoge u Vojvodini. Spomenica minulog vremena. Novi Sad, 1998,
Prometej.
Slavnić, Nikola: A tűzoltóság száz éve Zentán. Zenta, 1974, Zentai Önkéntes Tűzoltó Testület.
Spomenica 1919–1969. Beograd, 1969, Savez jevrejskih opština Jugoslavije.
Stein Artúr: A felekezeti anyakönyvek Magyarországon.II. A zsidók anyakönyvei és
konskripciói. Budapest, 1941, s. n.
Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Levéltári dokumentumok. Gyűjtötte Iványi István (1845–
1917) és Magyar László (1937–1998). Szabadka, 1998, Grafoprodukt. /Bácsország-könyvek, 4./
Szájról-szájra. Magyar–jiddis szógyűjtemény. Budapest, 1995, Chábád Lubavics Zsidó
Nevelési És Oktatási Egyesület [Az 1941-es kiadás reprintje]
Székely Ilona: Halálra ítélve. Zenta, 1971, Történelmi Levéltár. /Zentai füzetek,19/3./
Szeli István – Kovaček, Božidar: Pisci Sente. Senta, 1967, s. n. /Monográfia füzetek, 9./
Szenes Hanna. Napló – Levelek – Versek. Szépirodalmi kísérletek – Rövidebb írások. Összeállította Szalai Anna. Budapest, 1991, Szépirodalmi Könyvkiadó.
Tolmácsy Géza: Pénzügyi élet. I–II. Zenta, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre.
I. Bankok és részvénytársaságok 1876–1944. 1969. /Monográfia füzetek, 14./
II. A tőkésvilág kereskedelmi magánvállalkozóinak, szövetkezeteinek és részvénytársaságainak cégjegyzéke 1876-tól a második világháború befejezéséig. s. a. /Monográfia füzetek, 17./
Tolmácsy Géza: A zentai sport és testnevelés krónikája. Zenta, 1971, s. n. /Monográfia
füzetek, 19./
Tolmácsy Géza: A zentai társadalmi egyesületek 1918-ig. I–II. Zenta, 1972, s. n. /Monográfia füzetek, 20A és B./
Tolmácsy Géza: Testnevelés és sport a két háború között. I–II. Zenta, s. n.
I. 1973. /Monográfia füzetek, 22A./
II. 1978. /Monográfia füzetek, 22B./
Tolmácsy Géza: Zenta társadalmi élete a két háború között. Adalékok a társadalmi egyesületek történetéhez. I–II. Zenta, s. n.
I. 1980. /Monográfia füzetek, 26/1./
II. 1981. /Monográfia füzetek, 26/2./
Tóth Péter: Felekezeti elemi iskolák Zentán. Adalékok a zentai népiskolák történetéhez. Zenta,
1979, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. /Monográfia füzetek, 25A.)
Tőke István: Mosolygó Tisza mente. Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták. Újvidék, 1983, Forum.
Tripolsky Géza: „Nem bánom, hogy juhásznak születtem”. A Tisza-vidék néprajzához és
folklórjához. Újvidék, 1992, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság. /Kiskönyvtár:
Néprajz, folklór, népköltészet, 1./
Ujvári Péter (szerk.): Zsidó lexikon. Budapest, 1987. [Az 1929. évi kiadás reprintje]
Valkay Zoltán: „Itt jártadban jelet is hagyjál…”. Zenta építészete. Zenta, 1997, Thurzó
lajos Közművelődési Központ.
262
betuminta.pm6
262
2003.05.07., 1:05
Valkay Zoltán: Zenta építészete. Újvidék, 2002, Forum – Thurzó Lajos Közművelődési
Központ
Vigh Ágoston: A zentai kórház története. Zenta, 1966, s. n. /Monográfia füzetek, 5./
Wirth Péter: Itt van elrejtve. Tokaj-hegyaljai zsidó temetők. Az előszót írta Scheiber Sándor. Budapest, 1985, Európa.
A zentai csata. Zenta, 1995, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre. /Monográfia füzetek, 37./
Zenta monográfiája I. Zenta, 2000, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre.
Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji. Beograd,
1952, s. n.
Zombori István (szerk.): A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szeged, 1990, Móra Ferenc Múzeum.
Židovi na tlu Jugoslavije. Zagreb, 1988, s. n.
Žugić, Tomislav – Milić, Miodrag: Jugosloveni u koncentracionom logoru Aušvic 1941–
1945. Beograd, 1989, Institut za savremenu istoriju. /Biblioteka „Stradanja i otpori”/
B) FOLYÓIRATCIKKEK, GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK
(ÉVKÖNYVEK, KONFERENCIÁK ÉS TANÁCSKOZÁSOK ANYAGA ) TANULMÁNYAI
Beljanski, Milenko: Somborski Jevreji. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1979. br.
4. 1–55. p.
Bihari József: Zűrzavar a jiddis-héber szavak jelentései körül. Magyar Nyelv, 1987. 2. sz.
213–215. p.
Bunardžić, Radovan: Izveštaj sa zaštitnog arheološkog iskopavaja ranosrednjovekovne
nekropole na lokalitetu „Ciglana kod Čelareva”. Građa za proučavanje spomenika kulture
Vojvodine, god. VIII–IX. (1978–79) 33–67. p.
Dányi Dezső: Regionális vándorlás, urbanizáció a XIX. század végén. In: Illés Sándor –
Tóth Pál Péter (szerk.): Migráció I. Budapest, 1998, K[özponti]S[tatisztikai]H[ivatal]
Népességtudományi Kutató Intézet. 87–114. p.
Doboš, Janoš: Antifašistički pokret otpora u Senti 1941. godine. Separat iz Zbornika
Vojvodine 1941. Novi Sad, 1967, s. n. 223–253. p.
Domán István: A magyarországi jesivák növendékeinek szerepe a magyar nyelv és kultúra megőrzésében idegenben. In: Fejős Zoltán – Küllős Imola (szerk.): Vallásosság és
népi kultúra a határainkon túl. Budapest, 1990, Magyarságkutató Intézet. 58–73. p. /A
magyarságkutatás könyvtára, II, Vallási néprajz, 4./
Don, Jehuda – Magos, George: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése. Történelmi Szemle, 1985. 3. sz. 437–469. p.
Dudás Gyula: I. Napóleon császár háborúi és a bácskaiak. A Bács-Bodrog vármegyei
Történelmi Társulat évkönyve, XXII. évf. (1906) 3–4. sz. 107–187. p.
Feigl L. H.: Zenta sevat hó 9. gyásznapja. Magyar-Zsidó Szemle, XIX. évf. (1902) 2. sz.
160–161. p.
Flajšer-Dimić, Mira: Iz zapisnika senćanske Hevra kadiše. Jevrejski almanah, god. 1965–
1967. 98–104. p.
263
betuminta.pm6
263
2003.05.07., 1:05
Foky Ibolya: Az 1883-as zsidóellenes zavargások Zala megyében. Zalai Gyűjtemény, 1986.
25. sz. 217–241. p.
Gams, Andrija: Napomene uz rad „Prilog izučavanju učešća bačkih Jevreja u NOR-u
naroda Jugoslavije. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1975. br. 3. 45–52. p.
Hanák Péter: A másokról alkotott kép. Polgárosodás és etnikai előítéletek a magyar társadalomban (a 19. század második felében). Századok, 119. évf. (1985) 4. sz. 1079–1104.
p.
Herényi István: A magyar törzsszövetség törzsei és törzsfői. Századok, 116. évf. (1982) 1.
sz. 62–92. p.
Jelić, Dušan: Prilog izučavanju učešća bačkih Jevreja u NOR-u naroda Jugoslavije. Zbornik
Jevrejskog istorijskog muzeja, 1975. br. 3. 53–212. p.
Jelić, Dušan: Kratak pregled istorije subotičkih Jevreja i njihovog doprinosa razvoju grada.
Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1987. br. 5. 1–192. p.
Karády Viktor: Asszimiláció és társadalmi krízis. A magyar-zsidó társadalomtörténet
konjunkturális vizsgálatához. Világosság, XXXIV. évf. (1993) 3. sz. 33–60. p.
Katz, Jacob: Izrael és a Messiás. Múlt és Jövő, II. [új] évf. (1991) 2. sz. 7–14. p.
Kecskeméti Károly: A liberalizmus és a zsidók emancipációja. Történelmi Szemle, 1982.
2. sz. 185–210. p.
Kerényi György: Egy XX. századi dallam életrajza. A vásári árusok dallamainak egyik
forrása. Ethnográfia, LXXIX. évf. (1968) 1. sz. 183–198. p.
Ö. Kovács József: Zsidók a Duna-Tisza köze városi társadalmaiban (XIX. század). In:
Bárth János (szerk.): Dunatáji találkozás. A Bács-Kiskun megyei nemzetiségkutató
konferencia (Baja, 1991. április 27.) előadásai. Kecskemét, 1992, Katona József Múzeum. 7–17. p. /A Katona József Múzeum közleményei, 5./
Ö. Kovács József: Kisvárosi zsidók a XIX. században (Kiskunhalas). In: Mikó Zsuzsa
(szerk.): Mezőváros – kisváros. Rendi társadalom – polgári társadalom. 4. A Hajnal
István Kör konferenciája (Keszthely, 1990. június 23–25.). Debrecen, 1995, s. n. 145–
161. p.
Kovač, Teodor: Jedna od mnogih jevrejskih zajednica kojih više nema. Jevrejska zajednica
u Novom Kneževcu. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1997. br. 7. 153–164. p.
Mirnić, Josip: Sistem fašističke okupacije u Bačkoj i Baranji. Zbornik Matice srpske za
društvene nauke, 1963. br. 35. 5–62. p.
Pejin, Atila: Stradanje senćanskih Jevreja tokom fašističke okupacije 1941–1944. godine.
Rad vojvođanskih muzeja, 1991. br. 33. 107–113. p.
Pejin, Atila: Jevrejsko žensko udruženje u Senti (1872–1941). Rad vojvođanskih muzeja,
1991. br. 33. 115–120. p.
Pejin Attila: A zentai zsidóság rövid története. In: Székelyné Kőrösi Ilona (szerk.): Honismereti Közlemények. Kecskemét, 1992, Katona József Megyei Könyvtár. 23–35. p.
Pejin, Atila: Jevrejska konfesionalna udruženja u Senti do 1941. godine. Rad vojvođanskih
muzeja, 1993. br. 35. 141–146. p.
Pejin Attila: Antiszemitizmus Zentán a holocaust előtt (18. sz.–1918). Üzenet, XXIV. évf.
(1994) 7–8. sz. 1994. 421–437. p.
Pejin Attila: A zsidóság letelepedése Zentán. Vázlat. Bácsország, [A Szabad Hét Nap
melléklete] I. évf. (1995) Próbaszám. 12. p.
264
betuminta.pm6
264
2003.05.07., 1:05
Pejin Attila: A dunacsébi lelet. Bácsország, II. évf. (1996) 2. sz. 8. p.
Pejin Attila: A zentai zsidó temető. Üzenet, XXVI. évf. (1996) 7–8. sz. 390–399. p.
Pejin Attila: A zentai csata néhány szereplőjéről. Bácsország, III. évf. (1997) 9. sz. 5. p.
Pejin, Atila: Jevrejsko groblje u Senti. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1997. br. 7.
105–136. p.
Pejin Attila: A magyarországi zsidóságról 1848–1849-ben, néhány bácskai vonatkozás
ürügyén. Híd, LXII. évf. (1998) 3. sz. 269–277. p.
Pejin Attila: Zsidók és nem zsidók közötti kölcsönhatások Zentán és környékén (1918–
1941). Néprajzi Látóhatár, VIII. évf. (1999) 1–4. sz. 345–356. p.
Pejin Attila: Zentai zsinagógák. Adalék a zentai zsidóság történetéhez. Bácsország. Millenniumi szám. 2000. 32–36. p.
Perić, Marko: Jevreji u Jugoslaviji – španski borci. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja,
1975. br. 3. 1975. 1–43. p.
Pietsch, Walter: A zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidóság. Valóság,
1988/11. sz. 46–59. p.
Puskás Julianna: Zsidó haszonbérlők a magyarországi mezőgazdaság fejlődésének folyamatában (Az 1850-es évektől 1935-ig). Századok, 126. évf. (1999) 1. sz. 35–58. p.
Radenić, Andrija: Bene Berit u Srbiji i Jugoslaviji 1911–1940. Zbornik Jevrejskog istorijskog
muzeja, 1997. br. 7. 3–71. p.
Raj Tamás: Száz jiddis szó. A chószed. Új Élet, LIII. évf. (1998) 16. sz. 7. p.
Rakić, Lazar: Seoba Srba u Rusiju. Godišnjak Istorijskog muzeja Vojvodine. 1991. [br. 1.]
20–33. p.
Romano, Jaša: Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije 1941–1945. Žrtve fašističkog terora
i učesnici u NOR-u. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1973. br. 2. 73–263. p.
Šosberger, Pavle: Jevrejska štampa u Vojvodini. Godišnjak Istorijskog muzeja Vojvodine,
1993. [br. 2.] 82–86. p.
Silber, Michael K.: A zsidók társadalmi befogadása Magyarországon a reformkorban. A
„kaszinók”. Századok, 126. évf. (1992) 1. sz. 113–141. p.
Szabó A. Ferenc: Népesedés, telepítés a századfordulón. Beksics Gusztáv nézetei. Századok, 126. évf. (1992) 2. sz. 227–258. p.
Tóth Sándor: Kabarok (kavarok) a 9. századi magyar törzsszövetségben. Századok, 118.
évf. (1984) 1. sz. 92–113. p.
Valkay Zoltán: Zentai építőiparosok. Létünk, XXVII. évf. (1997) 1–2. sz. 91–101. p.
Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon. Századok, 126. évf. (1992) 1. sz. 59–
79. p.
Živanović, Srboljub: Prvi rezultati antropološkog proučavanja nekropole u Čelarevu. Rad
vojvođanskih muzeja, 1973. br. 21–22. 153–165. p.
Živanović, Srboljub: Apsolutno datovanje skeletnih ostataka iz nekropole u Čelarevu. Rad
vojvođanskih muzeja, 1978. br. 23–24. 19–20. p.
265
betuminta.pm6
265
2003.05.07., 1:05
C) NYOMTATOTT ALAPSZABÁLYOK, JELENTÉSEK , KÖLTSÉGVETÉSEK , TÖRVÉNYEK;
NAPTÁRAK , ISKOLAI ÉVKÖNYVEK
a) Alapszabályok
Az adai aut. orth. izraelita hitközség alapszabályai és házrendje. Ada, 1900.
A zentai Casino-egylet alapszabályai. Szabadka, 1862.
A zentai Izr. Nőegylet alapszabályai. Zenta, 1913.
b) Jelentések
A „Dr. Singer Bernát” zsidó szeretetház-egyesület kórháza Suboticán. Subotica, s. a.
Izvještaj Saveza cionista Jugoslavije Saveznom vijeću u Novom Sadu 12. i 13. maja 1935.
Zagreb, 1935.
Izvještaj Saveznog Odbora Vijeću Saveza Cijonista u Kraljevini S. H. S. u Subotici, dne. 4.
i 5. decembra 1927. S. l., s. a.
Izvještaj Saveznog odbora Vijeću Saveza Cijonista u Kraljevini S. H. S. u Beogradu dne
31. marta i 1. aprila 1929. Zagreb, 1929.
Izvještaj Saveznog Odbora Vijeću Saveza Cijonista Jugoslavije u Novom Sadu 7. i 8.
decembra 1930. Zagreb, 1930.
Mezőgazdasági- és Iparkiállítás útmutatója. [Zenta], 1903.
c) Törvények
Zakon o verskoj zajednici Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji. Beograd, 1930.
A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939:IV. törvénycikk
és a házassági jogról szóló 1894: XXXI. t.-c. kiegészítéséről és módosításáról, valamint
az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941: XV. törvénycikk. Hivatalos kiadás. Budapest, 1942, Magyar Királyi Belügyminisztérium
d) Naptárok
Jevrejski almanah 1925–26. Vršac, Savez rabina S.H.S.
Jevrejski almanah 1926–27. Vršac, Savez rabina S.H.S.
Jevrejski almanah 1927–28. Vršac, Savez rabina S.H.S.
Jevrejski almanah 1928–29. Vršac, Savez rabina S.H.S.
Jevrejski almanah 1929–30. Vršac, Savez rabina S.H.S.
Jevrejski narodni kalendar 5696 (1935–36). Beograd – Zagreb, s. a.
Jevrejski narodni kalendar 5698 (1937–38). Sarajevo – Beograd, s. a.
Jevrejski kalendar 5700 (1939–40). Sarajevo – Beograd, s. a.
Zsidó közigazgatási naptár az 5650-ki évre (1889/1890). Budapest. s. a.
266
betuminta.pm6
266
2003.05.07., 1:05
e) Költségvetések
Zenta rendezett tanácsú város 1905. évi költségvetése. Zenta, 1904.
f) Iskolai évkönyvek, értesítők
Zenta rendezett tanácsú város nyilvános községi polgári leányiskolájának XLV-ik Értesítője az 1914–15. tanévről, kapcsolatban a közs. ovodák értesítőjével (XLV.). Zenta, 1915.
A Zenta városi közs. gymnasium második Értesítője az 1877–78. tanév végén. Zenta, 1878.
A Zenta városi közs. gymnasium harmadik Értesítője az 1878–79. tanév végén. Zenta,
1879.
A Zenta városi közs. gymnasium ötödik Értesítője az 1880–81. tanév végén. Zenta, 1881.
A Zenta városi közs. gymnasium hatodik Értesítője az 1881–82. tanév végén. Zenta, 1882.
A Zenta városi községi gymnasium tizedik Értesítője az 1885–86. tanév végén. Zenta,
1886.
A Zenta városi községi gymnasium tizeneggyedik Értesítője az 1886–87. tanévről. Zenta,
1887.
A Zenta városi községi gymnasium tizenkettedik Értesítője az 1887–88. tanévről. Zenta,
1888.
A Zenta városi községi gymnasium tizenharmadik Értesítője az 1888–89. tanévről. Zenta,
1889.
A Zenta városi községi gymnasium tizennegyedik Értesítője az 1889–90. tanévről. Zenta,
1890.
A Zenta városi községi gymnasium tizenötödik Értesítője az 1890–91. tanévről. Zenta,
1891.
A Zenta városi községi gymnasium tizenhetedik Értesítője az 1892–93. tanévről. Zenta,
1893.
A Zenta városi községi gymnasium tizennyolcadik Értesítője az 1893–94. tanévről. Zenta,
1894.
A Zenta városi községi gymnasium tizenkilenczedik Értesítője az 1894–95. tanévről. Zenta,
1895.
A Zenta városi községi gymnasium huszadik Értesítője az 1895–96. tanévről. Zenta, 1896.
A Zenta városi községi gymnasium huszonegyedik Értesítője az 1896–97. tanévről. Zenta,
1897.
A Zenta-városi községi (V oszt.) gymnasium huszonkettedik Értesítője az 1897–98. tanévről. Zenta, 1898.
A Zenta-városi községi (VI oszt.) gymnasium huszonharmadik (XXIII.) Értesítője az 1898–
99. tanévről. Zenta, 1899.
A zenta-városi községi főgymnasium huszonötödik (XXV.) Értesítője az 1900–1901. tanévről. Zenta, 1901.
A zenta-városi községi főgymnasium huszonhatodik (XXVI.) Értesítője az 1901–1902. tanévről. Zenta, 1902.
A Zenta-városi községi főgymnazium huszonhetedik (XXVII.) Értesítője az 1902–1903.
tanévről. Zenta, 1903.
267
betuminta.pm6
267
2003.05.07., 1:05
Zenta rend. tanácsú város községi főgimnáziumának huszonnyolcadik (XXVIII.) Értesítője az 1903–1904. tanévről. Zenta, 1904.
Zenta rend. tanácsú város községi főgimnáziumának huszonkilenczedik (XXIX.) Értesítője az 1904–1905. tanévről. Zenta, 1905.
Zenta rend. tanácsú város államilag segélyezett községi főgimnáziumának XXX. Értesítője az 1905–1906. iskolai évről. Zenta, 1906.
Zenta rend. tanácsú város államilag segélyezett községi főgimnáziumának XXXI. Értesítője az 1906–1907. iskolai évről. Zenta, 1907.
Zenta rendezett tanácsú város államilag segélyezett községi főgimnáziumának XXXII. Értesítője az 1907–1908. iskolai évről. Zenta, 1908.
A zentai áll. s. közs. főgimnázium XXXIII. Értesítője (1908–1909). Zenta, 1909.
A zentai áll. s. községi főgimnázium XXXIV. Értesítője (1909–1910). Zenta, 1910.
A zentai áll. s. községi főgimnázium XXXV. Értesítője (1910–1911). Zenta, 1911.
A zentai áll. s. községi főgimnázium XXXVI. Értesítője (1911–1912). Zenta, 1912.
A zentai izr. népiskola Értesítője az 1898–99. tanévről. Ötödik évfolyam. S. l., s. a.
A zentai izr. népiskola Értesítője az 1899–1900. tanévről. Hatodik évfolyam. S. l., S. a.
A zentai izr. népiskola Értesítője az 1900–1901. tanévről. Hetedik évfolyam. S. l., s. a.
A zentai Magyar Királyi Állami Gimnázium I. Évkönyve a visszafoglalás után az 1940–41.
tanévről. Zenta, 1941.
A zentai m. kir. állami gimnázium Évkönyve az 1941–42. tanévről. Zenta, 1942.
A zentai m. kir. állami gimnázium Évkönyve az 1942–43. tanévről. Zenta, 1943.
Értesítő a zentai izraelita hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló
hitoktatásról az 1901–1902. tanévben. Nyolczadik évfolyam. Zenta, 1903.
Értesítő a zentai izraelita hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló
hitoktatásról az 1902–1903. tanévben. Kilenczedik évfolyam. Zenta, 1903. [?]
Értesítő a zentai izr. hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló hitoktatásról az 1905–1906. tanévben. XII. évfolyam. Zenta, 1906.
Értesítő a zentai izr. hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló hitoktatásról az 1906–1907. tanévben. XIII. évfolyam. Zenta, 1907.
Értesítő a zentai izr. hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló hitoktatásról az 1907–1908. tanévben. XIV. évfolyam. Zenta, 1908.
Értesítő a zentai izr. hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló hitoktatásról az 1908–1909. tanévben. XV. évfolyam. Zenta, 1909.
Értesítő a zentai izr. hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló hitoktatásról az 1909–1910. tanévben. XVI. évfolyam. Zenta, 1910.
Értesítő a zentai izr. hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló hitoktatásról az 1912–1913. tanévben. XIX. évfolyam. Zenta, 1913.
Értesítő a zentai izr. hitközség elemi iskolájáról s a hitközség felügyelete alatt álló hitoktatásról az 1913–1914. tanévben. XX. évfolyam. Zenta, 1914.
Izveštaj za školsku 1934–35. god. [Državne realne gimnazije u Senti]. Senta, 1935.
Izveštaj za školsku 1937–38. god. [Državne realne gimnazije u Senti]. Senta, 1938.
Izveštaj za školsku 1938–39. god. [Državne realne gimnazije u Senti]. Senta, 1939.
Izveštaj za školsku 1939–40. god. [Državne realne gimnazije u Senti]. Senta, 1940.
268
betuminta.pm6
268
2003.05.07., 1:05
D) Kivonatok, különlenyomatok
Áttekintés a bács-bodrogh megyei jelenlevő népességnek, nem, vallás, állapot, honosság,
jelen- és távollét, műveltségi fok és kor, hivatás és foglalkozás szerint. Továbbá: Kimutatás a megyei háziállatok, köz- és magánépületekről. Az 1870. években megyeszerte
foganatosított népszámlálás adatai szerint és a megyei bizottmány múlt 1870. évi 209ik számú határozata alapján. Zombor, 1871.
Bács-Bodrogh törv. egy. megyék népességének 1860. évi összeírásából, az 1860-ik évi
shematizmusból. Pest, 1861.
A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. Bács-Bodrog vármegye, Baja,
Szabadka, Újvidék, Zombor thj. Városok. Különlenyomat a népszámlálási műnek a
fontosabb népleírási adatokat községenkint magában foglaló I. kötetéből. Budapest, 1902.
E) Kéziratok (lelőhelyeikkel)
Belovay István: Magyar népdalok. 361 dal. Kézirat. Zenta, 1898. [Zentai Városi Múzeum: Kézikönyvtár, lelt. sz. 3520–S. 33.]
Saopštenja o zločinima okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini 1941–1944. Rukopis.
S. l., 1946. [Jevrejski istorijski muzej, Beograd]
269
betuminta.pm6
269
2003.05.07., 1:05
betuminta.pm6
270
2003.05.07., 1:05
Download

Bibliográfia