T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
8. SINIF I. DÖNEM
A
KİTAPÇIK TÜRÜ
FRANSIZCA DERSİ
ORTAK (MAZERET) SINAVI
8. SINIF FRANSIZCA TESTİ 2014
14 ARALIK 2014
Saat: 11.20
A
Adı ve Soyadı
: ...........................................................
Sınıfı
: ...........................................................
Öğrenci Numarası : ...........................................................
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturmanız gerektiğinden
durumunuzu kontrol ediniz.
2. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 20, sınav süreniz 40 dakikadır.
3. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
4. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya
çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda
bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde
dışarı çıkarmayınız.
6. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
7. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız
durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle
imzalayınız.
2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav
görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda
yazınız ve kodlayınız.
3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış
yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan
kodlayınız.
7. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
8. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları
çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
9. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman
kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
10.Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine
alınmayacaktır.
11. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.
FRANSIZCA
4. ............ je commence mon repas avec de
1 - 8. sorularda boş bırakılan yere uygun
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.
la soupe, ensuite je mange un steak grillé
et ............, comme dessert je prends une
crème brûlée.
A) D’abord / et
C) Voilà / d’abord
1. Maintenant, il est quatre heures et nous
avons une réunion à cinq heures, alors
............
A)
B)
C)
D)
Mazeret A
B) D’abord / pour finir
D) Et puis / alors
nous nous sommes perdus.
nous sommes arrivés en retard.
nous sommes partis tous ensemble.
nous allons partir à quatre heures et demie.
5. Je suis très contente parce que tu m’as
............ à ton anniversaire.
A) invité C) invitée B) invités
D) invitées
2. Je ne vais jamais oublier cette soirée que
(qu’) ............
A)
B)
C)
D)
nous avons passée ensemble.
il y a beaucoup de monde.
il neige depuis dimanche matin.
nous nous sommes promenés dans la rue.
6. Monsieur Charlot est un professeur ............
tous les élèves aiment.
A) qui
3. Tarkan est le chanteur turc ............ connu
dans le monde.
A) la moins
C) les moins
B) la plus
D) le plus
3
B) où
C) que
D) quoi
FRANSIZCA
Mazeret A
7. Le garçon: Vous avez choisi?
Le client : Oui, je vais prendre du poulet avec des frites.
Le garçon : Et comme dessert, qu’est-ce que vous prenez?
Le client : Du gâteau au chocolat, s’il
vous plaît!
Le garçon : Pour boire, qu’est-ce que vous
voulez?
Le client : .............................................. .
A)
B)
C)
D)
9.
Resme göre cümledeki boşluğa
seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
Un cake au citron
Une bouteille d’eau
Un poisson
Une salade
Ne le dérangez pas, ............
A)
B)
C)
D)
il est en train de parler.
il est en train de manger.
il est en train de se laver.
il est en train de travailler.
8. A: Pourquoi tu es triste, Olivier?
B: ...............................................
10.
A) C’est pour cela que je vais au théâtre.
B) Parce que j’ai eu une bonne note.
C) Parce que tu ne m’écoutes pas.
D) Alors, écoute-moi!
I- Puis, mélangez tout avec la sauce.
II- Enfin, vous avez une bonne salade.
III- D’abord, prenez des tomates et des
carottes que vous avez coupées en
tranches.
IV- Ensuite, vous ajoutez du thon.
Yukarıda karışık olarak verilmiş
cümleler hangi seçenekte doğru olarak
sıralanmıştır?
A) IV - I - III - II
C) IV - III - II - I
4
B) III - II - IV - I
D) III - IV - I - II
FRANSIZCA
11.
Piscine
C
5.000 £
200 km
Pilates
{
{
{
Basket
D
9.000 £
280 km
{
{
{
{
Lecture
Cuisine
Tabloya göre seçenekteki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
Dimanche
220 km
Samedi
8.000 £
Vendredi
180 km
Jeudi
2.000 £
12 - 13. soruları verilen tabloya göre
cevaplayınız.
Mercredi
B
Vitesse (p/h)
Mardi
A
Prix
Lundi
Voiture
Mazeret A
{
12. À quelle fréquence Estelle fait du sport?
La voiture A est la voiture la plus chère.
La voiture B, c’est la moins rapide.
La voiture C, c’est la plus rapide.
La voiture D est la voiture la plus chère.
A)
B)
C)
D)
Elle ne fait jamais de sport.
Elle fait souvent du sport.
Elle fait toujours du sport.
Elle fait quelquefois du sport.
13. Quelle activité Estelle ne fait jamais?
A) La natation
C) Le sport
5
B) La lecture
D) La cuisine
FRANSIZCA
14. Les enfants s’installent dans le calme.
16 - 17. soruları verilen metne göre
cevaplayınız.
La leçon va commencer. La maîtresse
demande à Filiz de sortir ses affaires.
Metne göre cümlede boş bırakılan yere
uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz.
Beaucoup d’animaux dans le monde
meurent. Des milliers de poissons sont
morts à cause du pétrole. Les tortues qui
vivent à Dalyan sont en danger à cause
des touristes. Les renards, les loups, les
ours et les baleines disparaissent à cause
des chasseurs.
Filiz est ........... .
A)
B)
C)
D)
Mazeret A
à l’école primaire
au bureau
à l’université
à l’hôpital
16. Quel animal n’est pas en danger?
A) Le lapin
C) Le loup B) La baleine
D) L’ours
15.
Pour être en forme, qu’est- ce
qu’on fait?
On mange des fruits
et des légumes.
17. Les renards, les loups et les baleines
disparaissent ............ .
On ne mange pas de
pizza et de frites.
A)
B)
C)
D)
On fait du sport.
On ne boit pas de coca. On boit beaucoup
d’eau et du jus de fruit.
Karşılıklı konuşmaya göre, cümledeki
boşluğa seçeneklerden hangisi getirilemez?
Pour être en forme; ........................
A)
B)
C)
D)
on fait du sport.
on ne boit pas de coca.
on mange de la pizza.
on boit du jus de fruit.
6
à cause du pétrole
à cause des touristes
à cause de la pollution
à cause des chasseurs
FRANSIZCA
18 - 20. soruları verilen metne göre
cevaplayınız.
Aujourd’hui, en classe, la maîtresse
donne un nouvel exercice. Les enfants
doivent colorier des animaux. Kayhan a
pris un éléphant. Il faut colorier cet animal
avec les couleurs de son choix.
Le résultat est magnifique. Mais
Véronique rit parce que l’éléphant de
Kayhan est bleu. Tu as tout faux, lui dit-elle,
moi, j’ai bien colorié mon éléphant en gris.
18. Cette histoire se passe .............. .
A) à la maison
C) au cinéma B) à l’école
D) au salon
19. Pour colorier son éléphant, Kayhan a
choisi ............ .
A) le bleu C) le rouge
B) le gris
D) le vert
20. ............ se moque (moquent) de Kayhan.
A) Les enfants
C) Véronique
B) La maîtresse
D) L’éléphant
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
7
Mazeret A
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir
kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması,
herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.
8. SINIF FRANSIZCA TESTİ 2014
1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
14 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF I. DÖNEM
FRANSIZCA ORTAK MAZERET SINAVI
“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
FRANSIZCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
D
A
D
B
C
C
B
C
B
D
D
C
B
A
C
A
D
B
A
C
Download

Fransızca