I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projektu:
Každý máme šanci
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.2.13/02.0002
Název:
Český jazyk - vzory podstatných
jmen
Autor:
Mgr. Jana Slavíková
Rok vydání:
2010
Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim
1
Obsah
Podstatná jména
Vzory rodu středního
Vzory rodu ţenského
Vzory rodu muţského
Vzory rodu muţského ţivotného
Vzory rodu muţského neţivotného
Třídění podstatných jmen rodu středního
Třídění podstatných jmen rodu ţenského
Třídění podstatných jmen rodu muţského
Osmisměrka
Doplňování koncovek rodu muţského
Doplńování koncovek rodu ţenského-cestujme
Tvoření 5. pádu č.j.
Doplňování slov do textu
Hádanky
Příloha – řešení k pracovním listŧm
Řešení Třídění podstatných jmen rodu středního
Řešení Třídění podstatných jmen rodu ţenského
Řešení Třídění podstatných jmen rodu muţského
Řešení Osmisměrka
Řešení Doplňování koncovek rodu muţského
Řešení Doplňování koncovek rodu ţenského-cestujeme
Řešení Tvoření 5. pádu č.j.
Řešení Doplňování slov do textu
Řešení Hádanky
Pouţitá literatura a jiné zdroje
strana
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
Podstatná jména
Rod muţský:
TEN
Strom, táta, pes, stŧl, traktor, indián, mlýn
Rod ţenský:
TA
Louka, slepice, teta, skála, labuť, sŧl
Rod střední:
TO
Moře, kolo, kopyto, hříbě, koště, okno
3
Vzory rodu středního:
MĚSTO
2.p. č. j. MĚSTA
MOŘE
2.p.č.j. MOŘE
KUŘE
2.p.č.j. KUŘETE
STAVENÍ
2.p.č.j. STAVENÍ
4
Vzory rodu ţenského
ŢENA
2.p.č.j.ŢENY
RŦŢE
2.p.č.j. RŦŢE
PÍSEŇ
2.p.č.j.PÍSNĚ
KOST
2.p.č.j. KOSTI
5
Vzory rodu muţského
Ţivotného
Neţivotného
Pán
Hrad
Muţ
Stroj
Předseda
Soudce
6
Vzory rodu muţského
Ţivotného
PÁN
2.p.č.j. PÁNA
MUŢ
2.p.č.j. MUŢE
PŘEDSEDA
2.p.č.j.PŘEDSEDY
SOUDCE
2.p.č.j.SOUDCE
7
Vzory rodu muţského
Neţivotného
HRAD
2.p.č.j. HRADU
STROJ
2.p.č.j. STROJE
8
Podstatná jména rodu středního roztřiď podle vzorů
Bidlo, sŧl, vejce, království, okno, koště, kruţítko, pole, klíště,
sedadlo, posvícení, nebe, lvíče, ovoce, přání, těsto, koření,
jablko, světlo, house, tele, dětství
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
9
Podstatná jména rodu ţenského roztřiď podle vzorŧ
Skromnost, soutěţ, labuť, radost, kytice, píšťalka, mlýnice,
šelma, lavice, vědomost, práce, mrkev, stavba, kresba, větev,
hráz, obuv, ulice, ţáby, zásoby
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
10
Podstatná jména rodu muţského roztřiď podle vzorŧ
Sešit, hraboš, jetel, poslanec, strom, pytel, vítěz, nábytek, psi,
příkazy, král, kotel, mráz, sokol, trávník, krokodýl, cukrář,
listonoš, slovník, kroj
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
11
Procvičování
Najdi názvy zvířat, přiřaď je ke vzorŧm, ze zbylých písmen sestav tajenku:
S
O
K
Ú
Ň
C
C
Z
L
U
P
E
E
A
E
E
N
B
N
L
S
R
N
A
E
Ý
O
U
Í
R
V A R
T O M
CH N L
K O Č
H L R
V S E
M
U
V
K
Ř
H
B
E
B
A
N
I
________
holub ________
husa
________
motýl ________
hroch ________
kočka ________
osel
________
kŧň
________
vrabec ________
slon
srna
________
kuna
________
kos
berani ________
pes
________
________
mravenec ______
Tajenka: ____________________________
12
Rod muţský
Doplň tabulku:
3.p. č.j. 6.p.č.j.
1.p.č.mn. 4.p.č.mn 6.p.č.mn. 7.p.č.mn.
Pán
Lev
Holub
sněhuláci
orly
kamarádovi
Urči pád podstatných jmen
Slyší psy
Psi štěkají
Sokoli se přestěhovali
Hovoří se Španěly
Zahlédneme i losy
Dám to kamarádovi
Letěli holubi
Vyprávěl o strýcovi
Hra je pro kluky
4.p.
………………………………....
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Doplň koncovky podstatných jmen
blýskavé drahokam_
plaz_ lezli
vyšívané ubrus_
potkal jsem detektiv_
krátké rukáv_
v hlubokých les_ch
mezi krokodýl_
za holub_
Vyber 4 dvojice slov a vymysli s nimi věty:
13
Cestujeme
Jedeme
Bydlíme
do Ostrav_
do Chrudim_
do Opav_
do Jihlav_
do Příbram_
do Zbraslav_
do Čáslav_
v Břeclav_
v L_tomyšl_
v Přib_slav_
14
Oslovte tyto osoby
Chlapče!
________________________________
15
Doplňte podstatná jména ve správném tvaru:
Výlet
V sobotu jsme vyrazili na pěší…………………
k zřícenině hradu ……………………………..
Na zádech jsme nesli v ………….pití, namazané
………….. a čtyři………..Cesta vedla mezi………
Nad ……………..nám létali …………, ………….
a ………………V ………….kvetly ……………..a
………..se vlnily. Cestou jsme poznávali…………
Na obou…………….řeky chytali rybáři …………,
…………….a ………………..
Naše cesta pokračovala lesem. Pod………….rostly
…………..s hnědými…………………. Na ………
zbyly jen………………..Unaveni jsme dorazili k
………..
Výlet, Potštejn,láhev, chléb, slíva, pole, hlavy, kos,
orel, holub, údolí, chrpa,klas, motýl, břeh, pstruh,
parma, karas,dub, hřib, hlavička, mýtina, pařez, cíl
16
Hádej, hádej, hadači a doplňuj i-y:
Všechny barv_ duh_ mají jejich tuhy.
…………………………
Má to klobouček, jednu noţ_čku, pěkně si sed_ v mechu,
v les_čku.
…………………………
Běhá to okolo chalup_ , dělá to cup_ty dup_ty.
…………………………
Dvě sov_ vedle sebe sed_, aniţ o sobě věd_.
………………………..
B_ček s ţeleznými zub_ přehryzává silné dub_.
………………………
Stojí babice rozcuchaná velice. Kdyţ přijdou čas_, zelené má
vlas_, kdyţ tělo chřadne, do vody padne.
........................
Dvě trkadla, dvě dívadla, vpředu chroustadlo, vzadu mávadlo,
dole čtyři utíkadla se čtyřm_ kopýtadl_
....................................
Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá. Roste shora
dolŧ k zem_, nehýbá se a je němý. Sotva slunce zazáří, uţ má
slzy_na tváři.
…………………….
17
Přílohy: Řešení pracovních listŧ
18
Řešení:
Podstatná jména rodu středního roztřiď podle vzorů:
bidlo, okno, kuřátko,
sedadlo, těsto, jablko,
světlo
srdce, pole,
nebe, ovoce
vejce, koště, klíště,
lvíče, house, tele
království,
posvícení,
přání, koření,
dětství
19
Řešení
Podstatná jména rodu ţenského roztřiď podle vzorŧ
píšťalka, šelma, stavba,
kresba, ţáby, zásoby
kytice, mlýnice, lavice,
práce, ulice
soutěţ, labuť, mrkev,
větev, hráz
skromnost, radost,
vědomost, obuv
20
Řešení
Podstatná jména rodu muţského roztřiď podle vzorŧ
psi, sokol, krokodýl
hraboš, poslanec, vítěz
král, cukrář, listonoš
sešit, strom, nábytek,
příkazy, mráz, trávník,
slovník
jetel, pytel, kotel,
kroj
21
Řešení
Procvičování
S
O
K
Ŧ
Ň
C
C
Z
L
U
P
E
E
A
E
E
N
B
E
Ý
O
U
Í
R
V A R
T O M
CH N L
K O Č
H L R
V S E
M
U
V
K
Ř
H
B
E
R
A
N
I
holub PÁN
husa
ŢENA
motýl PÁN
hroch PÁN
kočka ŢENA
osel
PÁN
kŧň
MUŢ
vrabec MUŢ
slon
srna
ŢENA
kuna
ŢENA
pes
kos
PÁN
N
L
S
R
N
A
Najdi názvy zvířat, přiřaď je
ke vzorŧm, ze zbylých písmen
sestav tajenku
PÁN
PÁN
berani PÁN
mravenec PÁN_
22
Tajenka: ZVÍŘE
Řešení
Doplň tabulku:
3.p. č.j.
Pán
pánovi
Lev
lvovi
Holub
holubovi
Sněhulák sněhulákovi
Orel
orlovi
Kamarád kamarádovi
6.p.č.j.
pánovi
lvovi
holubovi
sněhulákovi
orlovi
kamarádovi
1.p.č.mn.
páni
lvi
holubi
sněhuláci
orli
kamarádi
4.p.č.mn
pány
lvy
holuby
sněhuláky
orly
kamarády
6.p.č.mn.
pánech
lvech
holubech
sněhulácích
orlech
kamarádech
7.p.č.mn.
pány
lvy
holuby
sněhuláky
orly
kamarády
Urči pád podstatných jmen
Slyší psy
Psi štěkají
Sokoli se přestěhovali
Hovoří se Španěly
Zahlédneme i losy
Dám to kamarádovi
Letěli holubi
Vyprávěl o strýcovi
Hra je pro kluky
4.p.
1.pád
1.pád
7.pád
4.pád
3.pád
1.pád
6.pád
4.pád
Doplň koncovky podstatných jmen
blýskavé drahokamy
plazi lezli
vyšívané ubrusy
potkal jsem detektivy
krátké rukáv
v hlubokých lesích
mezi krokodýly
za holuby
23
Řešení
Jedeme
Bydlíme
Cestujeme
do Ostravy
do Chrudimi
do Opavy
do Jihlavy
do Příbrami
do Zbraslavi
do Čáslavi
v Břeclavi
v Litomyšli
24
v Přibyslavi
Řešení
Oslovte tyto osoby
Chlapče!
Jezdče!
Listonoši!
Myslivče!
Vědče!
Poslanče!
Letče! Pilote!
Učiteli!
Sportovče!
25
Řešení
Doplňte podstatná jména ve správném tvaru a kde mŧţete i
v mnoţném čísle:
Výlet
V sobotu jsme vyrazili na pěší výlet
k zřícenině hradu Potštejn.
Na zádech jsme nesli v láhvi pití, namazané
chleby a čtyři slívy.Cesta vedla mezi poli.
Nad hlavami nám létali kosi, orli
a holubi. V údolí kvetly chrpy a
klasy se vlnily. Cestou jsme poznávali hlasy
ptákŧ. Na obou březích řeky chytali rybáři
pstruhy, parmy a karasy.
Naše cesta pokračovala lesem. Pod duby rostly
hřiby s hnědými hlavičkami. Na mýtině
zbyly jen pařezy.Unaveni jsme dorazili k cíli.
26
Řešení
Hádej, hádej, hadači a doplňuj i-y:
Všechny barvy duhy mají jejich tuhy.
PASTELKY
Má to klobouček, jednu noţičku, pěkně si sedí v mechu,
v lesíčku.
HŘIB
Běhá to okolo chalupy , dělá to cupity dupity.
DÉŠ Ť
Dvě sovy vedle sebe sedí, aniţ o sobě vědí.
OČI
Býček s ţeleznými zuby přehryzává silné duby.
PILA
Stojí babice rozcuchaná velice. Kdyţ přijdou časy, zelené má
vlasy, kdyţ tělo chřadne, do vody padne.
VRBA
Dvě trkadla, dvě dívadla, vpředu chroustadlo, vzadu mávadlo,
dole čtyři utíkadla se čtyřmi kopýtadly.
KRÁVA
Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá. Roste shora
dolŧ k zemi, nehýbá se a je němý. Sotva slunce zazáří, uţ má
slzy na tváři.
RAMPOUCH
27
Pouţitá literatura a jiné zdroje
1. SÝKORA. P.,Špalíček hádanek,Praha: Albatros, 2002, 101s.,ISBN 80-00-01033
2. JANÁČKOVÁ.Z.,ZBOŘILOVÁ.J.,Pravopis podstatných jmen hravě, Brno: Nová
škola,2008, 36 s.,ISBN 80-7289-041-7
3. KVAČKOVÁ.J., Český jazyk 4, Brno: Nová škola, 2007, 73 s., ISBN 80-7289-086-7
4.http://www.google.cz
5.http://www.seznam.cz
28
Download

Projektu: Každý máme šanci Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2