MJESNO
PODRUČJE
I
II
III
IV
V
SPISAK KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MZ HOTONJ
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
ELVEDIN ĐULOVIĆ
ASMIR HODŽIĆ
SENIDA DURAKOVIĆ
DŽEMO POHARA
SALKO BEKTIĆ
ALDIN FERIĆ
DŽEVAD JAROVIĆ
REFIK GRBO
AMAR FAZLIĆ
AMIR SIDRAN
SALKO BAŠALIĆ
JASMINA DURMIŠEVIĆ
ENEZ SALIHOVIĆ
ELVER AVDAGIĆ
HARIS PORAČ ANIN
SAFET GUGAĆ
ADIL MUHIĆ
SALIM AHMETSPAHIĆ
MEHMED OPR AŠIĆ
DŽEMIL KLAD ANJČIĆ
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Socijaldemokratska unija - SDU BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Grupa građana: Abaspahić Fuad,
Arnaut Džemal, Bašović Azra
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Grupa građana: Abaspahić Fuad,
Arnaut Džemal, Bašović Azra
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Nezav isni kandidat
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Grupa građana: Abaspahić Fuad,
Arnaut Džemal, Bašović Azra
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Grupa građana: Abaspahić Fuad,
Arnaut Džemal, Bašović Azra
Bosanskohercegov ačka patriotska stranka
BPS-Sefer Halilov ić
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
VI
VII
VIII
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
FUAD HAFIZOVIĆ
MUNIB MUJEZIN
ADIS KEČO
SABAHUDIN SADIKOVIĆ
ALIJA ROVČANIN
EŠREF H ADŽIMEŠIĆ
MAID A DRAGOLJ
SUVAD ŠKORO
MEDŽID HASKOVIĆ
AZEM SOFOVIĆ
FEHIM KOR AĆ
GANO ŽIGA
RASIM DURAKOVIĆ
HALIMA GLJIVA
Bosanskohercegov ačka patriotska stranka
BPS-Sefer Halilov ić
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Bosanskohercegov ačka patriotska stranka
BPS-Sefer Halilov ić
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Socijaldemokratska unija - SDU BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Grupa građana: Abaspahić Fuad,
Arnaut Džemal, Bašović Azra
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Nezav isni kandidat
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Grupa građana: Abaspahić Fuad,
Arnaut Džemal, Bašović Azra
Glasanje se vrši upisivanjem znaka X na glasačkom listiću u kvadratić pored imena jednog kandidata u okviru liste
kandidata za jedno mjesno područje s tim što birač može glasati za po jednog kandidata za savko mjesno područje.
Download

spisak kandidata za izbor članova savjeta mz hotonj i ii iii iv v