2. číslo, leden 2012
Domovský zpravodaj
KVÍTKO
Domov důchodců Šumperk, p.o.
U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Tel: 583 215 518
www.ddspk.cz
OBSAH
Úvodník
3
Co se událo
4
Zprávy ze sociálního úseku
7
Jak postupujeme při přidělování jednolůžkových pokojů
7
Míra účasti pracovníka na činnostech klienta
8
Průkazy mimořádných výhod
9
Zajímavosti – okolí Domova
11
Seznámení s výborem obyvatel
12
Blahopřání
13
Co mi vyprávěla moje kytara
15
Něco k zamyšlení
17
Něco pro zábavu
18
2
Vážené dámy, vážení pánové,
nedávno jsme vstoupili do nového roku 2012. Dovolte mi, abych vám
na jeho prahu popřála pohodu, dobrou náladu, žádné starosti, hodně
radostí a to vše tentokrát rovnou 366 krát.
S počátkem nového roku vám předkládáme druhé číslo Domovského
zpravodaje, který se lehce ohlíží za událostmi uplynulého období, ale
především vám poskytuje informace do budoucna.
Je velmi příjemné, že jak v minulém, tak i v tomto čísle, můžeme
pogratulovat k významnému životnímu jubileu. Sté výročí narození si
zaslouží úctu a obdiv.
Vážené dámy vážení pánové,
jistě neuniklo vaší pozornosti, že se řada věcí změnila. Nejsou to jen
nové koupelny, bezbariérový vstup a nové tváře, ale jsou to i takové změny,
jako je nabídka nových programů kulturních, zábavných i tvořivých, výběr
stravy, zčásti obměněné vnitřní vybavení, postele, nábytek, internet na
pavilonech a řada dalších drobností.
V tomto roce by se měla zrealizovat výměna oken, zateplení pláště
budov a pak teprve bude následovat úprava okolí Domova. Uvnitř budov
budou postupně odstraňovány bariéry (schodky a prahy) a bude zprovozněn
rozhlas po drátě. Ti z vás, kteří nemají rozhlas ani televizi na svém pokoji,
budou moci využívat alespoň tento informační prostředek. Bude sloužit i
nám, abychom vás mohli pozvat na zajímavou přednášku nebo jinou aktivitu.
Nadále se bude pokračovat v úpravách předsíněk v buňkách a v obměnách
nábytku na pokojích.
Vážené dámy, vážení pánové,
tento rok bude podle informací v médiích rokem růstu cen, což se
samozřejmě dotkne každé položky, každého nákupu, každé investice.
Přesto doufám, že až budu psát úvodník do časopisu v roce 2013, budu
moci napsat, že i přes růst cen, který kladl velké nároky na hospodaření, se
nám podařilo za velkého přispění našeho zřizovatele, Olomouckého kraje,
dosáhnout našich cílů. Závěrem vám přeji dobré počtení a příjemný pobyt.
Ředitelka DD
3
Co se událo …
Měsíc září jsme zahájili příjemným posezením v restauraci Pod
Kaštanem. Uběhlo 14 dní a náš domov pořádal sportovní hry. Přijeli
k nám obyvatelé DD z Libiny a ze Štítů. Na stolech bylo ovoce,
v kuchyni napekli koláče, počasí přálo, tak se dobře soutěžilo
v disciplinách tradičních i netradičních. V září nechyběly ani naše
oblíbené Zpívánky s kapelou KIKS a panem Záchou. Členky výboru
jako vždy připravily pohoštění, kávu, grog a nalévaly víno. Všichni se
dobře bavili.
V řadě krásných výletů byl opět jeden, který se mimořádně
vydařil. Byl to zájezd na poutní místo do Dubu nad Moravě. Bylo opět
krásné počasí. Po příjezdu do Dubu se nás „poutníků“ ujal pan Šilha a
velmi poutavě vyprávěl o vzniku poutního místa. Městečko Dub bylo
původně malou osadou. Vypráví se, že nějaký muž vyryl na desku
obraz Matky Boží a pověsil jej na lípu. Z obrazu šla taková záře, že
jej lid začal uctívat a věřil, že jim pomůže z nemocí a z nesnází a
chodili víc k lípě, než do kostela. Proto byl na tom místě postaven
chrám. Je to jedna z největších barokních staveb na Moravě. Tvoří
dominantu Hané. V kostele jsme se zdrželi asi hodinu. Prohlédli jsme
si všechny oltáře a výzdobu. Na faře jsme se v mysliveckém salonku
občerstvili a plni dojmů jsme odjížděli domů. Na zpáteční cestě jsme
se zastavili v Lošticích na obědě a navštívili novou prodejnu výrobků z
tvarůžků.
V říjnu byl v našem domově Den otevřených dveří. Při této
příležitosti vystoupila dětská hudební skupina Vodníci. Následující
den k nám opět zavítal pan Karel Šedivý, který je velkým milovníkem
Karla Hašlera. V dalším pokračování o jeho životě jsme se dozvěděli
hodně nových veselých i dojemných příhod a zazpívali jsme si mnoho
krásných písní.
Do listopadu jsme vkročili v rytmu židovských písní, které nám
přišli zazpívat členové šumperského sboru Avonotaj .
V úterý 8. listopadu se konalo setkání obyvatel s paní ředitelkou.
Paní ředitelka seznámila uživatele s plány na příští rok, do nichž patří
výměna oken a zateplení. Kéž by se tato dlouho očekávaná investice
4
už zrealizovala! Pochválila také spolupráci s radnicí města. Letos
město poskytlo finance na výlet do Velkých Losin, Maršíkova a na
poutní místo do Dubu nad Moravě. Také nám zajistilo účast na
vánočním koncertě pěveckého sboru Motýlů a zabezpečilo dopravu na
koncert i zpět. Paní ředitelka oznámila, že pro rok 2012 neuvažuje o
navýšení plateb pro uživatele. Dozvěděli jsme se, že o pobyt v našem
zařízení je velký zájem (eviduje se asi 1000 žádostí). Je nám
v domově dobře a pokud nám zdraví jen trochu slouží, nemůžeme si
nic jiného přát. Máme tu klid a jistotu, že nejsme sami, a když je
potřeba, tak se o nás někdo postará.
I letos nám přišli zahrát a zazpívat Doktoři. Všichni se moc
těšili, protože jejich vystoupení nikdy nezklamalo. Svou hudbou nás
opět těšil KIKS při Zpívánkách a na samém konci listopadu jsme si
zasoutěžili na Mazaném Filipovi.
Blížící se Vánoce jsme si připomněli předvánoční výstavkou
z Tvořivé dílny. Naše obyvatelky a obyvatelé se opět snažili a vyrobili
mnoho krásných věcí k prodeji. Po svátku sv. Mikuláše přišlo do
domova několik malých čertíků, andílků a Mikulášů z Veselé školky a
bavilo nás pěknými písničkami a básničkami. Děti vystřídala hudební
skupina evangelické církve a zazpívala nám známé vánoční koledy. I
my jsme si s chutí zazpívali. Se svým hudebním programem nás přišly
potěšit i děti ze speciální školy Pomněnka. Jedno páteční dopoledne
jsme strávili s děvčaty ze střední zdravotnické školy, které si pro
nás připravily povídání o Vánocích a hezké básničky a písničky. Těsně
před Vánoci jsme si zazpívali krásné koledy s kytarou, mezi svátky si
pro nás manželé Meislovi připravili vánoční koncert a závěr roku jsme
oslavili společně na Silvestrovských zpívánkách. Zpívali jsme, veselili
se, zapili starý rok a těšíme se, co nás čeká v roce novém.
Vaše kronikářky
V novém roce nás čeká …
Josefovská zábava, stavění a kácení Máje, výlet autobusem, Doktoři,
Hašlerovy písničky, různá hudební vystoupení, vědomostní soutěž,
turnaj ve společenských hrách, sportovní hry a jiné zajímavé akce.
5
z výletu v Dubu nad Moravou
sportovní hry
Mazaný Filip – vědomostní soutěž
6
ZPRÁVY ZE SOCIÁLNÍHO ÚSEKU
Jak postupujeme při přidělování jednolůžkových pokojů v Domově.
V Domově při přidělování postupujeme podle metodických pokynů pro
přidělování jednolůžkových pokojů z 1. 2. 2011.
 jednolůžkové pokoje přidělujeme na základě pořadníku vedeného
na sociálním úseku a je kdykoliv k nahlédnutí
 na jednolůžkový pokoj nepřijímáme nikoho při nástupu, ale může
si nejdříve v den nástupu podat žádost o jednolůžkový pokoj a
je zařazen do pořadníku
 jednolůžkový pokoj dostane pouze ten uživatel, který má na
plnou úhradu nebo mu tuto úhradu doplácí třetí osoba
/příbuzní, známí/
 přednostně mimo pořadník jsou jednolůžkové pokoje přidělovány
pouze uživatelům, kteří žili ve svazku manželském nebo
partnerském společně na Domově a po té jeden z nich ovdověl,
výjimečně pak z důvodů zdravotních, které schválí pracovní
skupina včetně lékaře
 pokud uživatel odmítne přestěhování nebo nemá na plnou úhradu,
osloví se další zájemce v pořadníku; žádost zůstane ponechána
v pořadníku do doby, než projeví sám uživatel zájem o
přestěhování
 pokud uživatel souhlasí s přestěhováním, je s ním sepsán
dodatek ke smlouvě
Zpravovala vedoucí sociálního úseku Bc. Kateřina Bílková
7
Míra účasti pracovníka na činnostech klienta
V DD Šumperk vnímáme uživatele jako partnera a v co nejvyšší možné
míře jej podporujeme při získávání samostatnosti a nezávislosti na
poskytovaných službách, podporujeme jej ve využívání dostupných
veřejných služeb. Naše zařízení respektuje služby sociální péče, tak
jak je vymezil zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to
zejména § 38, podle něhož služby sociální péče napomáhají klientům
zajistit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti,
a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné
prostředí a zacházení. V poslání DD Šumperk je zakotvena podpora
samostatnosti a udržení stávajících dovedností uživatele.
Klíčová slova: podpora, pomoc, péče
PODPORA – znamená minimální účast pracovníka na činnostech
klienta, může se jednat i o podporu slovní a o dohled/ pracovník je
pouze přítomen/- aktivní klient, pasivní pracovník.
POMOC – označujeme aktivní účast pracovníka na činnostech klienta
vedle aktivní účasti klienta. Na činnosti se oba podílejí fyzicky –
aktivní klient, aktivní pracovník.
PÉČE – označuje aktivní účast pracovníka na činnostech klienta,
klient je pasivní – pasivní klient, aktivní pracovník.
Pracovníci sociální péče se snaží při své práci rozlišovat tyto pojmy, a
proto je důležité plánovat průběh sociální služby. Pokud jste schopni
si některé úkony provádět ještě sami, jsou Vám pracovnice nápomocny
Vás podporovat a motivovat Vás tyto úkony provádět samostatně
nebo s menší dopomocí. Například pokud jste schopni se sami obléci a
pouze si nemůžete zapnout knoflíky, nechají Vás pracovníci se sami
obléknout a knoflíky Vám ochotně zapnou. Vaše soběstačnost, kterou
se snažíme ve velké míře udržet, nás vede ke změně způsobu sebe
obsluhy na velkých a postupně i na malých jídelnách. Z těchto důvodů
8
Vás žádáme o pochopení při zavádění změn. Určitě je i pro Vás
prioritou udržet si svoje stávající dovednosti. Neznamená to ale, že
pokud z jakéhokoliv zdravotního důvodu nebudete moci si nalít
polévku či odnést nádobí po obědě, že Vám nikdo nepomůže. Empatie
personálu a důstojné zacházení je prioritou zaměstnanců. Z této míry
podpory vycházejí i individuální plány Vás uživatelů, na kterých se
podílíte ve spolupráci s Vaší klíčovou pracovnicí a dalšími zaměstnanci
DD.
Našim cílem je předcházet nadbytečné péči, která Vám způsobuje
další překážky v motivaci a důstojném žití. Podporujeme Vás ve
stávajících dovednostech, záleží také na Vás, abyste tuto podporu
vhodně využili ve svůj prospěch.
Kolektiv zaměstnanců DD Šumperk
Zapsala: Vedoucí sociálního úseku Bc. Kateřina Bílková
Průkazy mimořádných výhod po 1. lednu 2012
Vedle změn v dávkových oblastech přináší Sociální reforma i změny
v oblasti průkazů mimořádných výhod. Průkazky mimořádných výhod
umožňují osobám se zdravotním postižením čerpat benefity v různých
oblastech (v dopravě, v daňové oblasti, oblasti správních poplatků
apod.). Průkazky mimořádných výhod TP, ZTP nebo ZTP/P (papírové
kartičky) platí i po 1. lednu 2012. Platí po dobu, která je uvedena
na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.
Novinkou postupně zaváděnou bude karta sociálních systémů, tzv.
S Karta, která začne být vydávána koncem prvního kvartálu příštího
roku. Bude mít více funkcí:
 Bude plnit funkci průkazky TP, ZTP, ZTP/P
Průkaz TP – bude určen osobám závislým na pomoci druhé osoby
v I. stupni.
9
Průkaz ZTP – bude určen osobám závislým na pomoci druhé
osoby ve II. stupni.
Průkaz ZTP/P - bude náležet osobám závislým na pomoci druhé
osoby ve stupni III. a IV.
Náběh jednotlivých příjemců do sociálních dávek do systému
bude postupný.
 Bude sloužit k identifikaci na úřadech
 Bude mít funkci platební
 Budou na ni vypláceny sociální a zdravotní dávky a dávky
v hmotné nouzi
Kartu bude vydávat Úřad práce ČR a bude obsahovat běžné ochranné
prvky. Karta bude obsahovat jméno, příjmení, číslo karty, rodné číslo,
fotografii, podpis a stupeň mimořádných výhod.
Průkaz osoby se zdravotním postižením bude vydán automaticky při
přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu. Uživatelé
pobytového zařízení sociálních služeb nemají nárok na příspěvek na
mobilitu.
10
ZAJÍMAVOSTI – okolí Domova
Památník čarodějnických procesů v blízkosti Sanatoria, u jezírka
Při procházkách přírodou v okolí Domova můžeme spatřit památník
čarodějnických procesů.
Tento skromný památníček se nachází v areálu Sanatoria u
takzvaného Šibeničního vrchu. Zalesněná část v okolí se nazývá
Čarodějnická planina a umíraly zde nevinné oběti vykonstruovaných
procesů honu na čarodějnice.
Na památníku můžeme číst:
Čarodějnické procesy
Na tomto místě bylo v letech 1682 – 1692 popraveno 23 nevinných
obětí čarodějnických procesů ze Šumperka M. Sattlerová, Z.
Voglicková, A. Sattlerová, M. Peschkeová, K. Sattler, J. Przerowsky,
E. Rohnerová, M. Peschkulinová, A. Welzelová, F. Winter, Ch.
Reinholdová, D. Hutterová, M. Felixová, A. Weillemannová, E.
Gartnerová, A. Kranichelová, S. Kurtzová, D. Partschová, H. Bittner,
A. Rollepatzová, S. Sattlerová a M. Ottová.
11
Běh historie může nezávisle na naší vůli ovlivňovat i naše současné
životy. Je možné, že spáchaná křivda dodnes nebyla odčiněna a my
můžeme zasypat tato místa dobrotou a láskou, a pomoci tak
historickou kletbu prolomit…
Jediným lékem na nedostatek lásky je více lásky.
A.
Vykopalová
SEZNAMTE SE S VÝBOREM OBYVATEL
V našem Domově máme fungující Výbor obyvatel, jehož členy jsou
obyvatelé našeho DD. Jejich zástupci se podílejí na uspořádání života
v našem Domově, hájí Vaše práva, tlumočí Vaše připomínky a zastupují
Vás v jednání s vedením DD, pomáhají při organizování kulturní,
zájmové a dobrovolné pracovní činnosti, podílí se na činnosti
stravovací komise DD, dohlíží při vyplácení důchodů a vratek za pobyt
mimo DD. Rádi bychom je touto cestou představily a vyjádřily
poděkování za jejich ochotu, pečlivost a trpělivost při této činnosti.
Do dalších měsíců či let popřály sobě i jim radost při dalším
pravidelném setkávání každé první pondělí v měsíci.
12
Pokud budete mít prosbu přání nebo připomínku, můžete ji sdělit
těmto uživatelům: Paní Anežce Trnkové, Jarmile Příhodové, Květě
Bufkové, panu Miroslavovi Kousalovi.
BLAHOPŘÁNÍ
Citát: “Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“
Paní Filoména Krobotová se narodila 22. 1. 1912 panu Františku a
Filoméně Noskové v Raškově u Hanušovic jako jediná dcera ze tří
sourozenců. Její bratři se jmenovali Erhart a Josef. V 6 letech
nastoupila do německé Obecné školy V Raškově. V roce 1923 začala
chodit do německé Měšťanské školy v Šumperku a dále pak 2 roky do
Obchodní školy V Šumperku. Jedinou českou školu, kterou vychodila,
byl 1. ročník Obchodní školy v Hodoníně.
V 18 letech se provdala za o 10 let staršího Františka Krobota
majitele Řeznictví a uzenářství, kde až do důchodu pracovala na
prodejně. V roce 1946 byla firma státem zkonfiskována a manžel
musel do roku 1958 pracovat v různých výrobnách masa a uzenin
13
v okolí Šumperka. Teprve v roce 1958 manželovi nabídl vedoucí
Jednoty práci v Raškově ve výrobně lahůdek. Manželé spolu bydleli
v bytě v jejich vyvlastněném domě. Z důvodů rozšíření lahůdkářství
se museli z bytu vystěhovat a postavili si ve vlastní zahradě na místě
staré stodoly nový dům a to v roce 1966. V domě bydleli do roku
1997, kdy jim půlku domu vzala 100letá voda. Po povodních bydleli u
příbuzných ve Vyšehoří, kteří paní Krobotovou do dnes navštěvují.
Manželství bylo bezdětné, ale naplněné láskou, vírou ale též strastí a
odříkáním. Společné soužití přerušila až smrt manžela Františka
Krobota v roce 1982. Po povodních v opraveném domě paní Krobotová
žila do roku 2005, kdy přišla do Domova v Šumperku. Křesťanská víra
provázela paní Krobotovou celým jejím životem a to by mohl být i
recept na její úctyhodný věk, při kterém si udržuje dobrou mysl a
pevné zdraví.
Za celý kolektiv Domova přejeme paní Krobotové hodně lásky, pohody
a Božího požehnání do dalších let strávených v našem Domově.
14
CO MI VYPRÁVĚLA MOJE KYTARA
Když si vzpomenu, jak jsem byla
v továrně v Atlantě v Americe. Ach, to byla
krása! Pamatuji si, jak mě vyřezávali ze dřeva,
jak mě brousili, natírali mě barvou, vkládali do
mě srdce a plíce, abych mohla hrát. Pamatuji
si, jak mě opečovávali, aby se mně nic nestalo.
Někdy to i trošku lechtalo, když na mě zkoušeli hrát. Ach, to bylo
úžasné! Přála jsem si, ať tyhle dny nikdy neskončí. Dali mi dokonce i
název. Jmenovala jsem se Ibanez. Ale pak mi můj tatínek vysvětlil:
„víš Ibanezko, tohle je teprve začátek tvé daleké cesty. Už je na
čase, aby si tě někdo koupil. Teď jsi ještě malá holka, až si tě někdo
koupí, tak budeš velká holka, no a pak, když budeš hrát na koncertě,
tak budeš dospělá kytara. Ó, jak já se těšila, až budu hrát na velkém
koncertě. Až budu dospělá. A pak mi ještě řekl: „Ale je v tom jeden
háček. My dva se už neuvidíme, protože ty pojedeš daleko, daleko od
Ameriky. Pojedeš, nebo spíš popluješ, do Evropy, do České republiky.
Už tam na tebe čekají.“ Rozloučila jsem se s mým tatínkem,
nastoupila jsem si do auta, které mě zavezlo do přístavu, kde jsem
nastoupila na obrovský trajekt.
Myslela jsem si, že se na trajektu budou o mě starat tak, jak se
starali v továrně, ale to jsem se hodně spletla. Na trajektu mě
posadili mezi kytary, které jsem vůbec neznala, všude byla špína a
hlavně mi byla velká zima. Pár nocí jsem probrečela. Bylo mi smutno.
Ale nakonec jsem se skamarádila se všemi kytarami, co tam byly.
Hrály jsme různé hry, smály jsme se a dováděly. Popovídala jsem si
s jednou kytarou: „Jak se jmenuješ?“ „Fender a ty?“ „Já jsem Ibanez.
A kam máš namířeno?“ „Do Itálie. Objednal si mě přes internet
nějaký kluk z kapely Los Amigos. A ty jedeš kam?“ „Já jedu do České
republiky.“ A tak jsem poznala svého nejlepšího kamaráda Fendra.
Hodně jsem mu záviděla, že už bude hrát v kapele a že z něho bude
dospělý. Asi po měsíci na lodi jsme konečně dopluli do Evropy.
Rozloučila jsem se s Fendrem: „Tak, měj se hezky. Snad se ještě
někdy uvidíme a pozdravuj v Itálii!“ Pak jsem si nastoupila do kamionu
15
a pokračovala jsem v mé cestě do Česka. Celou cestu jsem prospala.
Probudila jsem se až ve velkém obchodě. Tam jsem nebyla ani týden a
už si mě kupoval nějaký kluk. Měl asi 14 let, byl vysoký a měl hnědé
oči a hnědé vlasy. Hned jsme si padli do oka. Nemohla jsem se
dočkat, až uvidím svůj nový domov.
Ten kluk na mě pořád hrál a hrál. Někdy mi přišlo nekonečné to
hraní. Prozradil mi, že se jmenuje Dan, a že má kapelu Loudhill. Každý
týden jsem si dvakrát zahrála s celou kapelou a těšila jsem se, až
budeme hrát na koncertě. Párkrát jsem ale i dostala z toho věčného
hraní chřipku. To mě pak Dan musel zavést k panu doktorovi a ten mě
dal tak rychle do kupy, že jsem ještě ten den hrála samou radostí.
Když přišel ten velký den, a já měla konečně můj vysněný
koncert, řekl mi Dan: „Ibanezko, dneska je náš velký den. Musíš se
snažit a hrát tak divoce a tak krásně jako nikdy. Musíš ukázat, co
v tobě je!“ Těmito slovy mě Dan tak povzbudil, že jsem se snažila, co
to nejvíce šlo. Je to neuvěřitelný pocit, když vám lidé tleskají. Je to
jako droga, která se nedá léčit. Když koncert skončil, byla jsem ráda
že se povedl, že jsem konečně dospělá kytara jak má být.
Daniel Stryk
vnuk obyvatelky DD
student 1. ročníku Gymnázia Šumperk
16
Něco k zamyšlení
DAR
Byla tuhá zima. Pastýři se hřáli u ohně. Rozrušila je zpráva o
narození nového krále, kterou jim právě zvěstovala zářivá okřídlená
stvoření. Chtěli ho navštívit, vzdát mu čest a vyprosit si u něj zdraví
a pokoj.
I Filip, chlapec, který byl u pastýřů v učení, slyšel andělskou
zvěst a už přemýšlel, jaký dárek přinese dítěti do Betléma.
Ale když půjdou všichni pastýři, kdo bude hlídat ovce? Přece je
nemohou nechat samotné!
Všichni však chtěli novorozeného krále vidět. Jeden pastýř
dostal nápad – ovce bude hlídat ten, kdo má nejlehčí dárek.
Přinesli k ohni váhy.
První pastýř položil na váhu velký džbán plný mléka a přidal
těžký kus sýra. Druhý přinesl ohromný koš jablek. Třetí s námahou
dovlekl na váhu objemnou otep větví a roští, které mohly vytápět stáj
hezkou řádku dní.
Zbýval jen Filip.
Chlapec se smutně díval na svou lucerničku, jediný majetek, co
měl. Byl to dárek, který chtěl přinést malému králi. Ale byl tak lehký!
Chvilku váhal. Pak se s rozhodností posadil i s lampou v ruce na
váhy a řekl: „já jsem dárek pro krále! Novorozené dítě určitě
potřebuje někoho, kdo by mu lucernu nosil.“
Kolem ohně se rozhostilo ticho. Pastýři hleděli na chlapce na
váhách - jeho slova je ohromila. Jedno bylo jisté: Filip rozhodně
nebude muset hlídat ovce.
Dar jsi ty, ne věci, které přinášíš.
Bruno Ferrero
17
Něco pro zábavu
Hudební kvíz
1.
Diskotéka je A) zkušebna B) africký nástroj C) sbírka
hudebních nahrávek
2.
Kvartet je A) hudební salonek B) skladba pro 4 hlasy C) solo
pro nástroj
3.
Ukulele je A) malý bubínek B) píšťala C) čtyřstrunný kytarový
nástroj
Doplň chybějící písmena
Na je-no- dv-rku pr- drůbe- onemo-něl k-hout. Sl-pice měl- plnou hlvu star-stí, prot-ž- se obávaly, ž- sl-nce r-no n-výjd-, kdy- h- nepř-vlá.
Seřaďte města podle abecedy
Přerov, Opava, Brno, Praha, Litomyšl, Mělník, Žilina, Aš, Blansko,
Příbram, Rakovník, Šumperk, Jeseník, Beroun, Zlín, Nymburk, Žatec,
Kolín, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb, Bíteš, Kunštát, Pelhřimov,
Písek, Pardubice.
Co k čemu patří
Kůň---ostny
včela---žábry
slon---hlodáky
Bobr---kopyta
kráva---krunýř
dikobraz---vemeno
Krab---tlustá kůže
hroch ---chobot
ryba---žihadlo
18
Download

CO SE UDÁLO - Domov důchodců Šumperk