OCENċNÍ OD KOLEGY Z OBORU TċŠÍ DVOJNÁSOB
V Beskydském rehabilitaþním centru pracuje na rĤzných pracovištích celkem 27 fyzio a
ergoterapeutek a 2 fyzioterapeuté. Jednou z výhod jejich práce je bezesporu to, že pokud se léþba
pacienta daĜí, jsou její výsledky viditelné, a to dĜíve, þi pozdČji. Takovou pomoc a úlevu od
zdravotních potíží oceĖují mnozí naši klienti. HodnČ z nich podČkuje pĜi odjezdu všem, kteĜí se o nČ
starali. HodnČ z nich doma po návratu z léþby vypráví své zkušenosti pĜíbuzným a známým. A
nČkteĜí napíšou, jako nedávno lékaĜ Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje MUDr.
Pavel Foitl Ĝediteli BRC. VČĜíme, že jeho ocenČní potČší nejen ty, které ve svém dopise jmenuje:
Vážený pane Ǝediteli, v prƽbĢhu mĢsíce dubna t. r. jsem absolvoval rehabilitaēní léēbu ve Vašem
zdravotnickém zaƎízení, LD Polárka. Byl jsem mile pƎekvapen velice vstƎícným a ochotným pƎístupem
veškerého personálu v rodinném prostƎedí tohoto léēebného domu. Jako lékaƎ záchranné služby mám pƎitom
povšechný pƎehled o kvalitĢ zdravotní péēe v celé republice z hlediska profesního a bohužel po úrazu z ledna
tohoto roku jako klient nĢkolika pracovišƛ v BrnĢ.
Balneoprovoz, hotelové služby pod vedením staniēní sestry MarcelyRygolové jsou kvalitní a bezproblémové,
strava chutná, dietní sestry vstƎícné (mĢl jsem po zlomeninĢ mandibuly mletou stravu).
Po stránce odborné jsem se v životĢ poprvé setkal s komplexním náhledem na klientovo tĢlo, jako soustavu,
kdy se rehabilitaēní terapie zamĢƎuje pƎedevším na pƽvod problémƽ, nikoliv pouze na mírnĢní následkƽ, jak
je tomu zvykem jinde. V tomto duchu mĢ uvítala MUDr.KateƎinaJurová, ale pƎedevším Bc.JanNeuwirth,
který mĢ doslova fascinoval svým promyšleným individuálním rehabilitaēním plánem, kdy se mi velice
intenzivnĢ a nadstandardnĢ vĢnoval a stejnĢ pƎistupoval i k ostatním klientƽm na skupinové terapii. Tohoto
fyzioterapeuta považuji za páteƎního jedince, držícího excelentní kvalitu rehabilitaēní péēe LD Polárka.
NáslednĢ jsem v regionu Brna jemu podobného nenašel. PƎedevším jemu, ale také ostatnímu personálu,
bych rád touto cestou podĢkoval za péēi a úsilí o zmenšení mých somatických problémƽ a vĢƎím, že náležitĢ
zhodnotíte jejich práci a úsilí.
S pozdravem MUDr.PavelFoitl,Brno,17.ēervence2011
Jaroslav ýerný:
TMA NENÍ ýERNÁ, JE BAREVNÁ A JE JINAK SLYŠET
Již jsme si zvykli, že zejména letní období využívá k léþbČ v BRC Ĝada osobností, jejichž jména þi
tváĜe známe z médií, nebo z televizní obrazovky. NČkteĜí z nich také absolvují terapii tmou, kterou
BRC nabízí již déle než rok. Nedávno využil možnost strávit 7 dní ve tmČ také publicista, spisovatel,
scenárista a režisér Jaroslav ýerný. Ani on nebyl v ýeladné poprvé, protože vloni ve vile Mátma
natáþel zábČry pro jeden ze svých dokumentĤ o výtvarníku Dino ýeþovi. Tyto zábČry se objeví
v novém dokumentu „Doteky tmy Dina ýeþa“, který bude vysílat ýT2 zaþátkem záĜí. (Pozn.: O
Dino ýeþovi a jeho unikátní metodČ, kterou uþí nevidomé dČti malovat, i o jeho dojmech z pobytu ve
tmČ jsme psali dĜíve). Pan režisér již pĜed svým pobytem ve tmČ souhlasil s tím, že po jeho ukonþení
mi poskytne rozhovor pro naše þtenáĜe. Rozhodla jsem se mu položit nČkolik otázek z tČch, které mi
nejþastČji kladli kolegové poté, co jsem sama ve tmČ strávila týden vloni na podzim. Vybrala jsem
jen takové, u nichž jsem pĜedpokládala, že by se jeho odpovČć mohla od té mojí lišit.
Pane erný, jak se cítíte po dvou hodinách na vynachválit. Moje natáēení s ním mĢ docela
svĢtle? Cítím, že si potƎebuji odpoēinout, protože
navnadilo už tehdy. A pan doktor Urbiš si po 50
tĢch vjemƽ je na mĢ najednou hodnĢ a jsou únavné.
dnech strávených ve tmĢ tuto metodu také chválil.
NejradĢji bych si nĢkam jen tak lehl a díval se do
JakýmáteVyosobnĢvztahketmĢ?Báljstesetmy
nebe. PƎed chvílí jsem totiž dokonēil hodinový
jako dítĢ? Já jsem býval v dĢtství ēasto sám, tmy
rozhovor pro digitální televizi Local TV (www.ltvjsem se trochu bál. Vzpomínám si, jak jsem na
Kladensku ēasto jezdil v noci na kole pƎes les, kde se
plus.cz) a pƎiznám se, že je toho na mĢ najednou
moc.
stala kdysi vražda, to bylo hodnĢ nepƎíjemné.
Proējsteseproterapiitmourozhodlakdytobylo?
Jednou mi pƎes cestu pƎebĢhlo nĢjaké zvíƎe a já se
O terapii tmou jako takové vím už dlouho.
tak strašnĢ lekl, že jsem se tak tak vyhnul pádu.
K rozhodnutí ji vyzkoušet mĢ tedy vedla také
ProstĢ jsem tmu nevyhledával, ale je zajímavé, že
zvĢdavost. Navíc, mƽj pƎítel Dino eēo ji u vás
jsem nikdy nemĢl potƎebu si ve tmĢ svítit. A tady pƎi
absolvoval vloni a nemohl si pobyt ve tmĢ
(Pokraþování na str. 3)
2
(Pokraþování ze str. 2)
pobytu ve tmĢ jsem velice
brzo „vidĢl“, vnímal jsem obrysy dveƎí, chodby,
umyvadla v koupelnĢ. Kdyby byl pobyt delší, urēitĢ
bych vidĢl ještĢ lépe. A když jsem spal, obēas jsem
mĢl pocit, že se ve vile najednou rozsvítilo. SvĢtlo
zmizelo, až když jsem se úplnĢ probral.
Jak jste trávil ēas? Nejlepší je na ēas zapomenout.
SamozƎejmĢ, že mĢ pronásledovala zvĢdavost, kolik
je asi hodin. StejnĢ jako Vy jsem se orientoval podle
donášky jídla - to jsem vĢdĢl, že je asi poledne a
uplynul další den. PƎes den jsem se nechtĢl jen tak
povalovat v posteli, to jsem nedĢlal nikdy. HodnĢ
ēasu jsem trávil v kƎesle, které se dá rƽznĢ
polohovat. PƎemýšlel jsem o všem možném, napadla
mĢ dokonce jedna pohádka pro dyslektiky. Už se
tĢším, že ji napíšu. Rád jsem chodil na Orbitreku,
mĢl jsem pƎitom pocit, že jedu na kole a velice živĢ
se mi vybavovala trasa kolem Berounky, kudy ēasto
a rád jezdívám. ProstĢ jsem tam v tu chvíli byl,
vybavovaly se mi všechny detaily té cesty. Poznal
jsem, kdy se venku setmĢlo, protože tma je v tu
dobu jinak slyšet. Naopak jsem nikdy bĢhem pobytu
nezaslechl zvon z kapliēky, která je pƎímo pod vilou,
to si nedovedu nijak vysvĢtlit. Zvony z kostela
v eladné jsem totiž slýchal dost ēasto a zƎetelnĢ,
stejnĢ jako houkání vlakƽ. (Pozn.: na zvon z kapliēky
jsem se zeptala úmyslnĢ, protože jsem ho bĢhem
svého pobytu ve tmĢ vloni na podzim také nikdy
nezaslechla, na rozdíl od zvonƽ kostela a vlaku.)
SpaljstehodnĢ?Ani ne. Pokud to mohu odhadnout,
strukturu dne a spánku jsem mĢl podobnou, jako
normálnĢ. Ale nevĢdĢl jsem, kdy mám jít spát, tak
jsem se snažil být vzhƽru co nejdéle.
Nacojstemyslel?První hodiny na to, zda to vƽbec
vydržím. Jestli mi ta doba uteēe. Nakonec se mi
pobyt zdál krátký. BĢhem terapie jsem myslel na
všechno možné, na dobré i špatné, nĢkdy jsem
váhal, zda si mám vybavovat i horší vzpomínky.
Jedno rozhodnutí jsem udĢlal, vybral jsem si, že
budu v dalším životĢ veselejší. SamozƎejmĢ takový
stav nepƎijde sám od sebe, ale rozhodl jsem se o to
vĢdomĢ usilovat.
Co jste od pobytu oēekával? NĢco urēitĢ ano, ale
nevĢdĢl jsem, co to bude. Na tmu jsem se nijak
nepƎipravoval. Vƽbec jsem tƎeba netušil, že tma
není ēerná, ale barevná. Prožíval jsem bohatou
barevnou strukturu, staēilo jen zírat. asto jsem
vidĢl kouli nebo elipsu, i rƽzné oēi nebo obliēeje,
které se objevovaly a zase mizely, když jsem na nĢ
víc zamĢƎil pozornost.
Myslíte,ževyjakodyslektikjstevnímaltmujinak,
nežostatní?Jsem o tom pƎesvĢdēen. erno jsem ani
moc nevidĢl. Už od školy se zabývám výtvarným
umĢním a také jeho intuitivní stránkou. A právĢ
mezi výtvarníky je velké procento umĢlcƽ s dyslexií,
tedy s vývojovou poruchou ētení a psaní, která je
velice ēasto „vyrovnávána“ vĢtší schopností
pƎedstavivosti a výtvarným nadáním. Když jsem uēil
na vysoké škole, velice dobƎe jsem intuitivnĢ
rozpoznal, kdo z mých studentƽ má výtvarný talent.
PozdĢji se mi to vĢtšinou potvrdilo, když se v oboru
uplatnili. Dodnes se setkávám s názorem, že
dyslektik má nižší inteligenci, ale je už dávno
dokázáno, že to tak není. Ani si nedovedete
pƎedstavit, jak dítĢ bolí, když kvƽli diktátu, který se
hemží hrubkami, je ve tƎídĢ zesmĢšnĢno, to si mƽže
nést jako bƎemeno celý život. OsobnĢ jsem nĢco
podobného zažil, a proto chci svými aktivitami
pomáhat dĢtem tak, aby už toto ponížení a
oslabování sebedƽvĢry kvƽli svému „omezení“
prožívat nemusely. Ony mají zase jiné dary. Bohatá
pƎedstavivost je jedním z nich, a to se mi ve tmĢ
jenom potvrdilo.
ZarozhovorpodĢkovalaAndreaAdamová
JAROSLAVERNÝ(*1944)stáljakorežisérnapoēátkuvznikupoƎaduObēanskéjudo(televizeNova),kterénatáēel
plných13let.PƎedtímsejakoabsolventFAMU,mimonatáēeníveskoslovenskételeviziavKrátkémfilmu(desítky
publicistických a dokumentárních filmƽ), vĢnoval výtvarnému umĢní. Organizoval a uvádĢl výstavy u nás i v
zahraniēí,psaldonovinaēasopisƽ.CenĢnéjsourovnĢžgrafickésoubory,kterésámvletech1975Ͳ1990vydával.
SouēasnĢnĢkolikletuēilnafilmovéškolevimelicích,poƎádalfilmová,loutková,divadelníavýtvarnápƎedstavení.
DnesjehozájemovýtvarnéumĢnípokraēujevúspĢšnémhodinovémpoƎaduArtmixnaT2nebovdokumentárním
filmu Malba okamžiku (2009), ve kterém sleduje osudy malíƎe Dina eēa a jeho haptickou metodu, umožŸující
malovat a vystavovat nevidomým. V poslední dobĢ píše beletrii, vydal pĢt volnĢ provázaných knih, šestá kniha ze
souēasnosti ÚsmĢv, prosím (2009) vyšla schlupatými ilustracemi Aleny Kupēíkové. Jaroslava erného a Alenu
Kupēíkovou spojuje fakt, že jsou oba dyslektici. Jak mƽže nĢkdo, kdo neovládá dokonale psanou podobu jazyka,
napsatknihu?TodokážouprávĢdyslektici,kteƎínaprostoojedinĢlýmzpƽsobemvládnoupƎedstavamiaslovem(J..)
iobrazem(A.K.)VýsledkemjejichspoluprácejeizámĢrnatoēitdokumentárnífilmodyslexiianázornéformĢ,jak
pomocitaktopostiženýmdĢtem.VtétosouvislostivznikáSlabikáƎaTestyA.Kupēíkové,ježpoukazujínamožnosti
Pozoruhodná
výstava
v galerii
odhalení a nápravy poēáteēních
problémƽ s psaním
a ētením pro
dĢti od 4 Lara
let a pomáhají je Ǝešit (www.dys.cz).
JaroslavernýjeēlenemsprávníradyneziskovéorganizaceUmĢníavĢdanapodporudyslektickýmdĢtem.
první obraz prodán tĜicet minut po zahájení
3
DOTEKY GOLFU V ANGLICKÉM PARKU
VÁCLAV KULICH
Je to pouhá náhoda, ale když byla v pátek 12.
srpna v galerii Lara slavnostnČ otevĜena
výstava básní a fotografií Olgy Szymanské,
která svými koĜeny patĜí k ýeladné, þekala
organizátory o pár dní pozdČji další zkouška.
V úterý 16. srpna, dva dny pĜedtím, než
v ýeladné zapoþal golfový turnaj Czech Open ze
série European PGA Tour, otevĜela se v galerii
Lara i výstava s názvem uvedeným v titulku
tohoto þlánku. Druhou polovinu prostoru
galerie obsadil malíĜ Václav Kulich (na snímku
vpravo) s obrazy, které mají jedno téma.
Golfisty v šilhéĜovickém parku. Jak se pĜi
vernisáži ukázalo, je to vše ponČkud složitČjší.
Karlových Varech na tƎetí jamku vzdálenou 165
metrƽ staēila právĢ jedna rána.
Ing. Václav Kulich má jako havíƎ smysl pro poƎádek.
Bez toho to v havírnĢ nejde. Takže když obēas
pozoroval
akademického
malíƎe
Vlastimila
Neuwirta, jak maluje v šilhéƎovickém parku sice
nádherné koruny stromƽ, avšak bez golfistƽ, rozhodl
se v roce 1990, kdy odešel do dƽchodu, že provede
nápravu vĢcí. Šel a zakoupil sobĢ paletu, olejové
barvy, malíƎské plátno a stojan, uhel a zƎejmĢ i plášƛ
(to nevíme pƎesnĢ) a zaēal malovat. Bez jakékoli
prƽpravy a školy. Maluje výhradnĢ golfisty
v šilhéƎovickém parku. Pƽl hodiny po úterní vernisáži
prodal první obraz, aēkoli se prodejem obrazƽ živit
nechtĢl a nechce. Jemu jde o to, aby se vĢdĢlo, že se
v šilhéƎovickém parku hraje již 43 let dobrý golf. Že
nádherný anglický park,
( Pokraþování na str. 5)
Václav Kulich na svƽj vĢk (*1935) vƽbec nevypadá,
což je vĢtšinou odmĢna za poctivĢ provozovaný
W VernisážvýstavyzahájilslavnostnímpƎípitkemƎeditel
BRCMUDr.MilanBajgar.
TÚvodníslovoproneslPetrAndrle,ohudebnídoprovod
se postaral jako vždy dobƎe naladĢný Jaroslav Erben,
alias „Singer Jerry“. Ten také hned pozval návštĢvníky
vernisážedorestauraceUSestƎiēek,kdehrálproklientya
návštĢvníkyBRCtentýžveēer.
vrcholový sport. Po absolvování báŸské vysoké školy
zaēal pracovat jako geolog na Dole Michal. Spolu
s havíƎi se tedy dostával jako první na místa
v hlubinách zemĢ, kam se doposud nikdy nedostala
noha ēlovĢka. Snad právĢ proto si zvolil jako svƽj
první velký sport horolezectví. Dostával se na místa
ve výškách zemĢ, kam se také hned tak každý ēlovĢk
neodvážil.
Když mu v roce 1968 Ǝekl kolega na šachtĢ, že se
v nádherném šilhéƎovickém parku staví velkoryse
pojaté osmnácti jamkové golfové hƎištĢ, pƎišel se
podívat. A od roku 1969 až do dnešních dnƽ hraje
vášnivĢ golf. V uplynulých 43 letech se nestalo, že by
nevzal do ruky golfovou hƽl. A také proto patƎí mezi
golfisty s dobrou povĢstí i s výborným handicapem.
Stále ještĢ hraje za Park Golf Club TJ Mittal Ostrava
a golfoví pƎíznivci si pƎipomínají jeho „Hole inOne“
(jamka na jednu ránu), když mu 31. 8. 1999 v
4
(Pok
kraþování ze str. 4)
neuvĢƎitelná. V historickkých materriálech píší,, že v
uhé polovin
nĢ 15. stolettí rozšíƎila se
s epidemiee golfu
dru
me
ezi skotským
m lidem naatolik, že paarlament see vidĢl
být pƎinucen k drastickým opatƎƎením a vyydával
jed
den akt za druhým,
d
ab
by vrátil pállkami švihajjící lid
„zp
pĢt k luku a šípu". Zdá se však, že
ž dƎívĢjší formy
vyu
užívání voln
ného ēasu zztratily v té
é dobĢ již znaēnĢ
na pƎitažlivossti, což však nadƎízené úƎady ob
bvykle
cháápou až s náležitým
n
ēaasovým odsstupem. Je proto
v roce 149
91 vydán dosud nejostƎejší edikt,
ob
bsahující miimo jiné i tato znepo
okojivĢ výh
hružná
slo
ova:
kterrý postavili s podivuhodným citem
c
Salomon
Mayyer Rothscchild, Anseelm Salomon Rothscchild,
Salo
omon Albertt Anselm Ro
othschild i Alphonse
A
Mayer
Roth
hschild, je smysluplnĢ využit a slouží vĢĢcem
ušlechtilým.
Mezzi námi, kdyyž jsem si pƎipravoval
p
krátkou úvvodní
Ǝeē k vernisáži obrazƽ
o
Václlava Kulichaa, chtĢl jsem
m Ǝíci
takéé nĢco povzzbudivého o hráēích golfu.
g
A pro
otože
se golf hrajee již mn
noho staleetí a pocchází
pravvdĢpodobnĢĢ ze Skottska, pátraal jsem tíímto
smĢĢrem. A zjiistil jsem, že nakažlivvost golfem
m je
„JeestdobƎezznámo,žeegolféƎijssouzvláštn
níodrƽdo
oupodivín
nƽ.Odúsvvitudonoccisepotulujís
pállkami,zan
nedbávajíícesvýchžženadĢtí.
í.Ikdyžgo
ouffprávĢĢnehrají,žžvaníonĢĢmvstáva
ajíceͲ
lehajícee,avydávvajíhrubýýpenízzapálkyam
míēe,zatím
mcojejichrodinyup
padajído
nedosta
atku.GolfféƎisetakkstávají
nevvypoēitateelnýmiap
potrhlými!!Ano,takkové
jsoutytoveelmikƎivéécestyhrá
áēƽgouffu
u."
Vidítte, je to takk dlouho, leetos vlastnĢĢ plných 520
0 let,
a po
oēet tĢch podivínƽ
p
sttoupá. Pƽjd
de-li to tak dál,
budeme obklop
peni samým
mi golfisty. Což nebudee nic
špattného. Pan Václav Kuliich bude mít
m co malovvat a
galeerie Lara co vystavovat. Mezzi námi - po
dvaccetiletém „šilhéƎovickkém obdo
obí“, se Mistr
M
pƎipravuje na plodné
p
„obd
dobí ēeladeenské“. AlesspoŸ
nĢco
o v tom sm
myslu pƎi veernisáži utrrousil. Takžže se
mám
me na co tĢššit.
PETRAND
DRLE
Foto
o:jedenzvysstavovanýchobrazƽsnázzvem
„GolfovéhƎiištĢvŠilhéƎo
ovicíchͲDráh
haē.12Ͳpod
dzim“
NAP
PSALINÁM
M
NedĢ
Ģlnívýýletzaapam
mátkaamiakrásaamiB
Beskyd
d
Pro nás tak vzácné
v
Beskkydské reh
habilitaēní centrum
c
v eladné náám navracíí a upevŸu
uje zdraví svými
proccedurami, ale
a taky ko
ouzelnou pƎírodou.
p
P nástupu do lázní se nám naaskytla mo
Po
ožnost výletu na
Slovvensko, Turzzovku a Živvēák ve dneech 7. a 14.. srpna 201
11. Sluneēnéé nedĢle prrozáƎily výle
et po Beskyydách,
kterrý jako jiná léta zajistiil pan Jarosslav Kozel. Svým zajím
mavým a vtipným kom
mentáƎem popisoval
p
krrajinu,
kterrou jsme projíždĢli.
p
První zastáávka byla u krásného kostela Božského srdce Pán
nĢ na Slovvensku
v Klo
okoēovĢ. Druhou zastávkou bylo
o poutní míísto, hora Živēák,
Ž
kdee nás pƎekvvapila hrubáá stavba no
ového
chráámu s krásn
nou vyhlídko
ovou vĢží. Hlubokým
H
d
duchovním
zážitkem byla
b mše svaatá. OsvĢžilli jsme se lééēivou
vodo
ou a mnozí z nás si ji naēerpali do
omƽ. Pohled
dy ze Živēákkové na slovvenské Beskkydy a zvlášštĢ na Lysou
u horu
bylyy úchvatné. RovnĢž jsm
me navštívili farní kosttel Božskéh
ho srdce PáánĢ v Korni.. Jedná se o novou saakrální
stavvbu, dokonēēenou a possvĢcenou v roce 1994.. TƎetí zastáávkou na zp
páteēní cesttĢ byl krásn
ný dƎevĢný kostel
sv. BedƎicha v Bílé, rovnĢĢž jsme si prohlédli lo
ovecký zám
meēek a no
ovou kapli sv. Hubertta v Bílé. ttvrtou
zastávkou byl kostel sv. JindƎicha
J
vee Starých Hamrech,
H
který se mo
omentálnĢ opravuje, shlédli
s
jsmee také
zaēáátek vodní nádrže Šan
nce-\eēice a pomník Maryēky Magdonové.
M
Pátou zastávkou bylaa daŸēí obora U
Hajd
dƽ v Horní eladné-Pas
sekách, kdee jsme chvíli posedĢli a obēerstvilii se. MĢli jsme možnosst pozorovaat také
pano
orama a okkolí, z Pasek bylo vidĢĢt do širokého okolí, až do Frýd
dku. Šestou
u a posledn
ní zastávkou
u byla
zastávka na zmrzlinu u kraavína firmy Gajěák, kdee jsme vidĢli i chov kraav a navštívili jsme i ob
bchod s mléēnými
výro
obky. 14. srp
pna jsme prro zmĢnu vyynechali exkkurzi v Bílé a ve Starých
h Hamrech
(Pokraþþování na strr. 6)
5
(Pokraþování ze str. 5)
a zajeli jsme na GrúŸ, kde jsme navštívili krásný historický skvost, a to kapli Panny
Marie pomocnice kƎesƛanƽ. Projeli jsme od kaple až k penziónu Švarná Hanka, odkud se nám nabídl
fantastický pohled na Fatru, Velký a Malý Rozsutec a v dáli jsme matnĢ zahlédli i Vysoké Tatry. RovnĢž
panoráma GrúnĢ pƎi zpáteēní cestĢ bylo nezapomenutelné. SamozƎejmĢ, že nás všude provázela Lysá Hora.
Aƛ už na Slovensku anebo na Grúni.
Pro nás všechny to byl nezapomenutelný a úžasný zážitek, za který ze srdce dĢkujeme Ǝidiēi panu Martinu
Pašíkovi a Jaroslavu Kozlovi. Poléēili naše tĢlo i duši.
MarieLouēková,Holešov
Foto:JaroslavKozel.CestanaTurzovkuͲMšesvatá
ZDOPISpVEDENÍBRC
Vážený pane Ǝediteli, MUDr. Milane Bajgare,
pƎi nejbližší pracovní pƎíležitosti prosím pƎetlumoēte naše velké podĢkování všem pracovníkƽm BRC, a to
pƎedevším tĢm, díky jim za naše výrazné zlepšení našeho souēasného zdravotního stavu po absolvování
pƎedepsaných procedur po dobu našeho pobytu od 13. 6. do 26. 6. 2011.
O této skuteēnosti budeme informovat nejen naši rodinu, ale i všechny známé k následování.
ManželéHrabinovi,Jaroslava80let,Miloslav84let,eladná26.6.2011.ApartmánovýdƽmLARAē.5.6.
VýletnaLysou
Moje údy „spoutané“ brání stoupat k výšinám.
S velkou prosbou uzdravit se, každý veēer usínám.
PƎijímám už bouƎe, deštĢ, valící se z „Dolomit“.
Rozhlédnout se po ní ještĢ jednou oēím dovolit.
Lysá hora je tou metou, kterou toužím vidĢt zas,
vĢƎím, že to dokážu, získám znovu cenný ēas.
V noci se mi tají dech, kráēím vzhƽru, „žádný spĢch“,
ráno záƎím, velká klika, nenasedám do vozíka.
Proberu se, byl to sen, na dvou kolech zaēnu den.
Že umírá poslední, slýchám obēas vedle z frcu,
sám tam ale nechodívám, snažím se jí pomoct v BRCu.
NadĢje je v Beskydech, na Lysou se podívám.
V BRCu to je o lidech, raduji se, „žádný spĢch“.
Jak jsme již psali, organizuje BRC jedenkrát
za mČsíc výlet minibusem na vrchol Lysé hory
pro pacienty s pohybovým, nebo jiným
závažným zdravotním omezením. S návrhem
realizovat tyto výlety pĜišel za Ĝeditelem BRC
R. F. Váneēek
jeden z našich „pĜíležitostných“ ĜidiþĤ z Ĝad
brigádníkĤ - seniorĤ PhDr. Jaromír Svatoš. A nejen to. Vzal si na starosti i dopravu a hlavnČ vyĜízení
všech potĜebných povolení, protože oblast Lysé hory podléhá pĜísným dopravním omezením. Bylo to
sice skoro tČžší, než vyjít na Lysou pČšky, ale podaĜilo se a od jara na Lysou vyjely už þtyĜi skupiny
pacientĤ. 29. 7. se proto mohl nahoru podívat i Mgr. Roman VanČþek (na snímku tĜetí zleva). Výlet
se mu velice líbil a na pĜání tČch, kteĜí ho „znají“, vyjádĜil svĤj dojem verši „Výlet na Lysou horu“.
Další komentáĜ po pĜeþtení básnČ není, myslím, tĜeba.
(Pokraþování na str. 7)
6
DČkujeme panu VanČþkovi za pĜíspČvek a pĜejeme jemu i autorĤm fotografií
z výletu panu Ludvíku Krmáškovi a manželĤm Vysloužilovým co nejpevnČjší zdraví.
(aa)
(Pokraþování ze str. 6)
TERAPIE TMOU,
REHABILITACE A FONTÁNA
PěED KAMEROU
Publicista a spisovatel BƎetislav Olšer nedokáže
zahálet ani v prƽbĢhu léēebného pobytu, který s
manželkou Pavlou už nĢkolik let pravidelnĢ absolvuje
v léēebném domĢ Polárka. V tu dobu na jeho blogu
(http://olser.cz) pravidelnĢ pƎibývají ēlánky, více ēi
ménĢ obsahující jeho zkušenosti s léēbou u nás a
samozƎejmĢ reminiscence na jeho milovanou
beskydskou krajinu. A protože BƎetislav Olšer také
spolupracuje s první digitální televizi v našem regionu
Local TV PLUS, hledá i u nás inspiraci k rozhovorƽm,
které s rƽznými osobnostmi pravidelnĢ natáēí pro
svƽj poƎad „Celebrity za humny“. Vloni zpovídal
vedoucího pracovištĢ celostní terapie PhDr. Andrewa
Urbiše. Letos s ním natáēel znovu ve vile Mátma,
další rozhovor uskuteēnil tamtéž s režisérem
Jaroslavem erným bezprostƎednĢ po ukonēení jeho
terapie tmou (Pozn.: Pan režisér Jaroslav erný se
potomosvojezkušenostipodĢlilisnámi,rozhovors
nímjeuvedenna
str. 2 a 3). Další
rozhovor natoēil
pár dní nato s vedoucí rehabilitace Dobroslavu Havránkovou (nasnímcích
vpravo), zvídavé otázky mĢl i na „kuchyni“ redaktorky eladenské
fontány, když pƎedtím vyzpovídal vlastnĢ také ēlenku její redakēní rady.
Pan kameraman Ing. Ludvík Kollár si rozložil svoje nádobíēko u laviēky v
parku nad výbĢhem kamerunských koziēek, ale jen za jejich vlažné
pozornosti, protože jsme u sebe pro nĢ nemĢli nic k snĢdku. Bylo to
právĢ v tĢch nejteplejších dnech, a tak jsme všichni zvĢdaví na to, co se
vše nakonec vynoƎí z palby sluneēních paprskƽ, otázek a odpovĢdí.
Zjistit to bude možné ēasem na webových stránkách digitální televize
www.ltv-plus.cz.
Andrea Adamová
7
NOVÉ PRACOVIŠTċ LOKÁLNÍ KRYOTERAPIE
V srpnu 2011 byl v budovĢ Lázní uveden do provozu nový
pƎístroj k aplikaci lokální chladové terapie (kryoterapie),
léēebné metody využívající extrémnĢ nízkých teplot (kolem
-120°C). Na rozdíl od celkové (celotĢlové) chladové terapie
v Polariu (speciálním zaƎízení v léēebném domĢ Polárka) se
lokální terapie aplikuje pouze na postižené místo (nasnímku
vlevo). Doporuēuje se pƎi akutních nebo chronických
zánĢtech pohybového aparátu a pƎi bolestech kloubƽ, svalƽ
a šlach. Pacienti ubytovaní v léēebných domech v hlavním
areálu BRC již tedy nemusejí na lokální chladovou terapii
dojíždĢt do léēebného domu Polárka. DobroslavaHavránková
PġIJČTE SI ZACVIÿIT AQUA-AEROBIC
v bazénu Apartmánového domu Lara
v úterý v 15.45, ve stĢedu v 15.15 hod.
Toto rychlé cviĀení využívá odpor vody,
zvyšuje fyzickou kondici, redukuje tĒlesnou
hmotnost a pomáhá tvarovat tĒlo.
Délka jedné lekce je 45 minut, cena 120 KĀ.
CviĀení vede instruktorka
Bc. Darina Pavlásková.
Bližší informace a objednávky v recepci AD Lara.
Dovolujeme si vám oznámit, že tito zamČstnanci a kolegové slaví svá životní výroþí
v záĜí:
Alice Vlēková - AD Lara
Petra Andrýsková - láznĢ
v Ĝíjnu:
Martina Blažková - R7
Anna Golová - R2
Jana Fajtová - R4
Jarmila Krhutová - R7
Ilona Galatíková - láznĢ
Svatava Kulihová - R7
Andrea Kahánková - AD Lara
Miroslav
Mažar - údržba
František KáŸa - údržba
BcA. Miroslav Pavlásek - údržba
Radim Krhut - údržba
Alena Pavlásková - R7
Mgr. Lucia Lokajíēková - láznĢ
Marie
Pavlátová
- pƎíjmová kanceláƎ
NadĢžda Matušková - AD Lara
MUDr. Marie Špaēková
ZdeŸka Pavlicová - obchod
VĢra Závadová - láznĢ
Miroslava Tyēová - kuchynĢ
eladenskáFONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitaēního centra v eladné. Redakce:Mgr.AndreaAdamová.
Redakēní rada: DobroslavaHavránková, AlenaJanēurová,VĢraMachálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitaēní centrum, s.r.o., 739 12 eladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdĢlovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcƽm zašleme každé vydání na e-mail.
Toto ēíslo vyšlo v záƎí 2011 v nákladu 500 výtiskƽ.
8
Download

ZDE - Lara Wellness