Crna Gora
Agencija za zaštitu konkurencije
Broj: 02-UPI-64/17-13
Podgorica, 12.02.2014.godine
Rješavajući po Zahtjevu za izdavanje odobrenja za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane,
podnijetom od strane privrednog društva Hemofarm a.d. Vršac, sa sjedištem na adresi Beogradski
put bb, Vršac, Srbija, rеgistrоvаnоg pri Аgеnciјi zа privrеdnе rеgistrе Republike Srbije, pоd
matičnim brojеm 08010536 i Farmegra d.o.o, sa sjedištem na adresi Kritskog odreda 4/1,
Podgorica, Crna Gora, registrovanog pri Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore, pod
matičnim brojem 02281864, preko punomoćnika advokata Milana Kekera iz advokatske kancelarije
Karanović & Nikolić, na osnovu člana 19 stav 2 tačka 3 Zakona o zaštiti konkurencije (»Sl.list CG«,
br. 44/12) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (»Sl.list RCG«, br. 60/03),
direktor Agencije za zaštitu konkurencije d o n o s i
RJEŠENJE
I
ODOBRAVA SE pojedinačno izuzeće od zabrane Ugovora o prodaji, sa pripradajućim
Aneksom I Ugovora, koji su zaključeni dana 09.01.2014.godine, između Hemofarm a.d.
Vršac, sa sjedištem na adresi Beogradski put bb, Vršac, Srbija i Farmegra d.o.o, sa
sjedištem na adresi Kritskog odreda 4/1, Podgorica, Crna Gora.
II
Izuzeće iz stava I odobrava se na period od JEDNE (1) GODINE od dana zaključenja
i stupanja na snagu Ugovora o prodaji, odnosno do 09.01.2015.godine.
III
NALAŽE SE privrednom subjektu Farmegra d.o.o. Kritskog odreda 4/1, Podgorica, Crna
Gora da najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana prijema ovog rješenja, za
prethodni kvartal, dostavi sledeće podatke:
 Ukupna prodaja Hemofarm proizvoda po INN, po vrijednosti i količini u
vremenskom kvartalu na teritoriji Crne Gore;
IV

Ukupna prodaja ljekova istog INN drugih proizvođača, po vrijednosti i količini u
vremenskom kvartalu na teritoriji Crne Gore;

Pregled kupaca u maloprodaji i veleprodaji sa iskazanim količinama i cijenama po
INN za Hemofarm proizvode.
NALAŽE SE privrednom subjektu Farmegra d.o.o. Kritskog odreda 4/1, Podgorica, da
fakturisanje Hemofarm proizvoda, koji su predmet Ugovora o prodaji, prema svojim
kupcima u maloprodaji i veleprodaji, osim kada je kupac Montefarm, vrši nezavisno od
prodaje proizvoda drugih proizvođača sa jasno iskazanim pripadajućim rabatima i drugim
komercijalnim uslovima prodaje (npr. cassa sconto).
V
VI
Po zahtjevu za zaštitu podataka Hemofarm a.d. Vršac, sa sjedištem na adresi Beogradski
put bb, Vršac, Srbija, i Farmegra d.o.o, sa sjedištem na adresi Kritskog odreda 4/1,
Podgorica, Crna Gora, br. 02-UPI-64/12-13, a koji je dostavljen kao prilog uz zahtjev za
pojedinačno izuzeće 02-UPI-64/1-13, odlučiće se posebnim aktom.
UTVRĐUJE SE da je u propisanom roku, od strane podnosilaca zahtjeva, izvršena uplata
iznosa od 1.000,00€ (hiljadueura) na podračun Agencije za zaštitu konkurencije,
ME25550005220000032317, otvoren u okviru računa Ministarstva finansija Crne Gore, u
skladu sa članom 2, stav 1 tačka 1 Tarifnika o visini naknada koje se plaćaju u postupku
pred Agencijom za zaštitu konkurencije.
2
Download

Hemofarm a.d. Vrsac - Farmegra d.o.o.