Образац ПНЗЖС
Градска пореска управа
ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
1. Назив (правног лица, радње) __________________________________________
2. ПИБ
Матични број (правног лица, радње)
3. Адреса (седиште):
Место __________________ ул. _____________________________бр. ________
Спрат _____ стан/лок _____ тел. _________________ Е-mail _______________
4. Подаци о одговорном лицу/власнику радње
Име и презиме _____________________________ ЈМБГ
Адреса:
Место __________________ ул. ______________________________бр. _______
Спрат _____ стан/лок _____ тел. _________________ Е-mail _______________
I I ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
1. Делатност се обавља у:
стану
пословном простору
2. Адреса пословног простора:
Место __________________ ул. ______________________________бр. _______
Спрат ______________ стан/лок _________________ тел. __________________
3. Основ коришћења објекта _______________________, доказ _______________
(власништво, закуп, подзакуп и др.)
(број уговора/решења)
4. Површина пословног простора ____________m2
У ___________________
Дана: _______________
М.П.
_______________________
(потпис обвезника)
*Уз пријаву је неопходно поднети фотокопију доказа о власништву/коришћењу пословног простора (угоров/решење)
Download

П Р И Ј А В А 1. Назив (правног лица, радње) 2. ПИБ