УЏБЕНИЦИ И ПРИРУЧНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У
НАСТАВИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ
2014/2015. ГОДИНЕ
I РАЗРЕД
Р.Б.
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
АУТОР­И
НАЗИВ УЏБЕНИКА,
ИЗДАВАЧ И ГОДИНА
Живојин Станојчић,
Љубомир Поповић
Граматика српског језика за
средње школе, ЗУНС 2004.
2.
Виолета Кецман,
Јадранка Милошевић и
Драгана Ћећез Иљукић
Граматика српског језика за
гимназије и средње стручне
школе, Нови логос, 2013.
3.
Др Весна Ломпар
Граматика, Klett, 2013.
4.
Невенка и Стеван
Стефановић
Вежбе из српског језика,
ЗУНС, 2005.
5.
Ж. Станојчић,
Љ. Николић,
Д. Кликовац
Језик и језичка култура, СШК,
2003.
Кликовац, Д.
Николић, Љ.
Срски језик за 1. разред, Едука,
2013.
Др Д. Бабић,
Читанка за први разред средње
школе, БИГЗ, 2010.
1.
6.
7.
Српски језик
Књижевност
Енглески језик
Др И. Тартаља
Теорија књижевности (за
гимназије и стручне
школе),Београд 2004.
Др Ј.Деретић, др М.
Митровић и др З.Бојовић
Историја књижевности(за
гимназије и стручне
школе),Београд 2004.
Др М.Солар
Теорија књижевности
Др Д. Живковић
Теорија књижевности
Група аутора
Речник књижевних термина
Група аутора
Upstream Intermediate, Express
Publishing (и први и други језик)
1
8.
9.
Француски језик
10.
11.
Група аутора
Belleville 3, CLE International,
2005
Lagarde et Michard,
Bordas
Collection litteraire (le Moyen
Age et le XVIe siecle)
Јасна Видић
Ameliorez votre francais 1,
ЗУНС
Руски језик за први разред
гимназије и средње стручне
школе – “До встречи в России”
12.
Руски језик
Б. Вићентић, М. Папрић,
В. Лазаревић ­ Вуловић
13.
Немачки језик
Magdalena Michalak i Lutz Prima , Deutsch fur Jugendliche,
Rohrmann
B1, Cornelsen Verlag, Berlin
14.
Латински језик са
културном историјом
Марјанца Пакиж,
Драгана Димитријевић
Латински језик за први разред
средње школе, ЗУНС, 2006.
Љ. Вулићевић, М.
Маскарели
Латински језик за I разред
гимназије, Београд
H. H. Orberg
Lingua Latina per se illustrata,
I–II, Grenаa 1990
Љиљана Спремић
„Γράμματα ἑλληνικά –
Морфологија старогрчког језика
за почетнике“, Београд
15.
16.
Старогрчки језик
17.
Основи класичних наука Љиљана Спремић
Основи класичних наука,
Филолошка гимназија, 2004.
NUOVO PROGETTO
ITALIANO 1,
Edilingua, Roma, 2011.
18.
Италијански језик
T. Marin
S. Magnelli
19.
Шпански језик
Група аутора
Sueña 1, A1 /A2, Anaya, 2006
20.
Група аутора
Gramática básica del estudiante
de español, Difusión, 2006
21.
Д. Солдатић
El mundo del hispanismo, ЗУНС,
Београд
22.
Кинески језик
Група аутора
Ген во сјуе ханји 1,(Ханбан,
Пекинг)
2
23.
Дејан Разић
Кинески језик, Филолошки
факултет, Београд, 1988
24.
Јапански језик
Група аутора
MИННА НО НИХОНГО 1
25.
Музичка култура
Соња Маринковић
Музичка култура за гимназије,
ЗУНС, 2012.
26.
Ликовна култура
Видосава Галовић,
Бранка Гостовић
Ликовна култура за први разред
гимназије друштвено језичког
смера и специјализовано
филолошка одељења, Klett,
Београд 2014.
Марина Чудов
27.
Историја
др Душко Лопандић, др
Владимир Петровић,
Ивана Петровић,
Радивоје Деспотовић,
Ратко Тошић, Бранимир
Шешеља
28.
Математика
Велимир Сотировић,
Душан Липовац,
Владимир Стојановић
Милорад Јоковић
Иванка Томић
29.
Рачунарство и
информатика
30.
Физика
Ликовна култура за гимназије и
стручне школе, ЗУНС, Београд
2004.
Уџбеник историје за први
разред гимназије
друштвено­језичког смера,
општег
типа и природно­математичког
смера, НОВИ ЛОГОС, Београд
2013.
Математика за I разред
средње школе, ЗУНС,Београд
Збирка задатака из математике
за I разред средње школе,
ЗУНС,Београд
Математика12, збирка
задатака за 1. и 2. разред
средње школе, Круг, Београд,
2008.
Информатика, уџбеник за 1.
разред гимназије,” Кlett”,
Београд
Филип Марић
Распоповић и
група аутора
Физика са збирком задатака и
приручником за лабораторијске
3
вежбе за први разред средње
школе. ЗУНС, 2005.
С. Ђукић, М. Шурјановић, Општа хемија за први разред
средње школе ЗУНС. Београд
Р. Ноколајевић
31.
Збирка задатака из хемије за
први и други разред средње
школе, ЗУНС. Београд
Хемија
Момчило Јоветић
Неорганска хемија за први и
други разред средње школе,
ЗУНС. Београд
Географија
Душан Гавриловић и
Љиљана Петровић
Географија за средње стручне
школе
32.
Верска настава
Игњатије Мидић
Православни катихизис, Зунс
2005.
33.
Грађанско васпитање
Д. Попадић и други
аутори
Грађанско васпитање за први
разред средње школе, ЗУНС.
2006.
II РАЗРЕД
Р. Б
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 2
АУТОР­И
НАЗИВ УЏБЕНИКА,
ИЗДАВАЧ И ГОДИНА
Живојин Станојчић,
Љубомир Поповић
Граматика српског језика
за средње школе, ЗУНС
2004.
2.
Др Весна Ломпар,
Александра Антић
Граматика, Klett, 2014.
3.
Невенка и Стеван
Стефановић
Вежбе из српског језика,
ЗУНС, 2005.
4.
Ж. Станојчић,
Љ. Николић,
Д. Кликовац
Језик и језичка култура,
СШК, 2003.
Кликовац, Д.
Николић, Љ.
Срски језик за 2. разред,
Едука, 2013.
1.
Српски језик
4
Д. Бабић,
5.
6.
Књижевност
Енглески језик
Читанка за други разред
средње школе, БИГЗ,
2012.
Д. Живковић,
Теорија књижевности.
Зунс, 1993.
Група аутора
Upstream Upper
Intermediate, Express
Publishing (први језик)
Liz Soars, John Soars
Headway Intermediate
(други језик)
Liz Soars, John Soars, Headway Upper
Intermediate (други језик)
Sylvia Wheeldon
7.
Француски језик
8.
9.
Robert Menand,
Anne­Marie Johnson
Le nouveau TAXI 3, B1,
Hachette, 2012
Lagarde et Michard,
Bordas
Collection litteraire (le
XVIIe et le XVIIIe siècle)
Јасна Видић
Ameliorez votre francais 1,
ЗУНС
Руски језик за други
разред гимназије и
средње стручне школе
са радном свеском «До
встречи в России», Завод
за уџбенике, Београд,
2014.
10.
Руски језик
Биљана Марић,
Маријана Папрић,
Вера
Лазаревић­Вуловић
11.
Немачки језик
Friederike Jin,
Magdalena Michalak i
Lutz Rohrmann
Prima , Deutsch fur
Jugendliche, B1, Cornelsen
Verlag, Berlin
12.
Латински језик са културном
историјом
М. Кисић, М. Пакиж,
Т. Киселички
Латински језик за други
разред гимназије, ЗУНС,
2005.
Љ. Вулићевић
Латински језик за II
разред гимназије,
Београд
13.
5
14.
Старогрчки језик
Љиљана Спремић
„Γράμματα ἑλληνικά –
Морфологија старогрчког
језика за почетнике“,
Београд 2007
15.
Основи класичних наука
Љиљана Спремић
Хеленска митологија.
Филолошка гимназија.
2003.
16.
Италијански језик
T. Marin, S. Magnelli
NUOVO PROGETTO
ITALIANO 2, Corso
multimediale di lingua e
civiltà italiana
Edilingua, Roma, 2011
NUOVO PROGETTO
ITALIANO 2 ­
QUADERNO DEGLI
ESERCIZI
Edilingua, Roma, 2011
17.
Шпански језик
Група аутора
Sueña 2, B1, Anaya, 2006.
18.
Група аутора
Gramática básica del
estudiante de español,
Difusión, 2006
19.
Д. Солдатић
El mundo del hispanismo,
ЗУНС, Београд
20.
Кинески језик
21.
Група аутора
Ген во сјуе ханји 2
(Ханбан 2)
Дејан Разић
Кинески језик,
Филолошки факултет,
Београд, 1988.
22.
Јапански језик
Група аутора
MИННА НО НИХОНГО
1
23.
Музичка култура
Соња Маринковић
Музичка култура за
гимназије, ЗУНС, 2012.
24.
Ликовна култура
Видосава Галовић,
Бранка Гостовић
6
Ликовна култура за
гимназије и стручне
школе, ЗУНС, Београд
2004.
Лидија Жупанић
Шуица
25.
Историја
Срђан Пириватрић
Радивоје Деспотовић,
Ратко Тошић,
Бранимир Шешеља
26.
Математика
Градимир Војводић,
Радивоје Деспотовић,
Војислав Петровић,
Бранимир Шешеља
Живорад Ивановић,
Срђан Огњановић
27.
Рачунарство и информатика
Никола Клем
7
Ликовна култура за други
разред гимназије
друштвено језичког
смера и специјализовано
филолошка одељења,
Klett, Београд 2014.
Историја за други разред
гимназије
друштвено­језичког
смера и општег типа и
средњих стручних школа
за образовне профиле
правни техничар и
биротехничар, Klett,
Београд 2014.
Збирка задатака из
математике за други
разред средње школе.
ЗУНС. 2003
Математика за II разред
средње школе, ЗУНС,
Београд
Математика 2­ збирка
задатака и тестова за II
разред гимназија и
техничких школа, „Круг“,
Београд
Рачунарство и
информатика за други
разред гимназије, ЗУНС.
2003.
28.
29.
30.
Физика
Распоповић и група
аутора
Физика са збирком
задатака и приручником
за лабораторијске вежбе
за други разред средње
школе, ЗУНС.2005.
Хемија
Владимир Павловић,
Раде Марковић
Органска хемија за други
разред гимназије. ЗУНС.
2005
Mирко Грчић
Географија
Владимир Ђурић
31.
32.
33.
Географија за трећи
разред гимназије, ЗУНС.
2011.
Географија за други
разред гимназије, ЗУНС.
2011.
Биологија
Група аутора
Биологија за први разред
гимназија
друштвено­језичког
смера, ЗУНС. 2004.
Верска настава
Игњатије Мидић
Православни катихизис,
Зунс 2005.
Грађанско васпитање
Д. Попадић и други
аутори
Грађанско васпитање за
други разред средње
школе, ЗУНС. 2006.
III РАЗРЕД
Р. Б
1.
3.
5.
НАЗИВ УЏБЕНИКА,
ИЗДАВАЧ И ГОДИНА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 3
АУТОР­И
Српски језик
Живојин Станојчић,
Љубомир Поповић
Граматика српског језика
за средње школе, ЗУНС
2004.
Невенка и Стеван
Стефановић
Вежбе из српског језика,
ЗУНС, 2005.
Рајна Драгићевић
Лексикологија српског
језика, ЗУНС, 2007.
8
Д. Бабић,
6.
Књижевност
7.
Енглески језик
8.
9.
Енглески језик
Француски језик
10.
11.
12.
Руски језик
13.
Немачки језик
14.
Латински језик
Д. Живковић,
А Јовановић
Група аутора
Upstream Advanced,
Express Publishing (први
језик)
Jane Comyns Carr,
Jennifer Parsons, Rod
Fricker
Success Upper
Intermeiate, Pearson
(други језик)
Stuart McKinlay
Bob Hastings
Lindsay White
Rod Fricker
Success Advanced,
Pearson (други језик)
Fabrice Barthelemy et
groupe d’auteurs
Version originale, niveau 4
Lagarde et Michard,
Bordas
Collection litteraire (le
XIXe siecle)
Јасна Видић
Ameliorez votre francais 2,
ЗУНС
Руски језик за трећи
А. Терзић, М.
разред средње школе,
Межински, И Секицки
Зунс. 2003.
Anni Fischer Mitziviris
Милан Будимир
Љ. Спремић
15.
Књижевност за трећи
разред. Партенон. 2005:
Теорија књижевности.
Зунс, 1993.
Старогрчки језик
9
Ausblick 2
Hueber Verlag 2004
Litterae Latinae. Научна
књига, 2002.
„Γράμματα ἑλληνικά –
Морфологија старогрчког
језика за почетнике“,
Београд 2007.
16.
Италијански језик
T. Marin, S. Magnelin
NUOVO PROGETTO
ITALIANO 3, Corso di
lingua e civiltà italiana,
Edilingua, Roma, 2011
A. Bidetti, M.
Dominici, L. Piccolo
NUOVO PROGETTO
ITALIANO 3 ­
QUADERNO DEGLI
ESERCIZI, Edilingua,
Roma, 2011.
Z. Raspor, J. Vuco
PRAKTIKUM ZA
VJEŽBE ČITANJA I
PREVOĐENJA,
Univerzitet Crne Gore,
Podgorica, 2003
Maria Angela
Cernigliaro
L’Italia è cultura:
letteratura
Edilingua, Roma 2013
Група аутора
Sueña 3, B2, Anaya, 2006.
18.
G. Beneti, M.
Cassellato, G. Mesori
Literatura por tareas,
Difusión, 2004
19.
Ј. Рајић, H: M: Blanco
Gramática de la lengua
española, ЗУНС, Београд
20.
A. Ramoneda
Antología de la literatura
española, SGEL
17.
Шпански језик
21.
Кинески језик
Група аутора
Ген во сјуе ханји 3
(Ханбан 3)
22.
Јапански језик
Група аутора
MИННА НО НИХОНГО
2
23.
Устав и права грађана
С. Тадић
Устав и права грађана,
ЗУ, 2006.
24.
Музичка култура
Соња Маринковић
Музичка култура за
гимназије, ЗУНС, 2012.
Лидија Жупанић
Шуица
Ликовна култура за трећи
разред гимназије
друштвено језичког
смера и специјализовано
25.
Ликовна култура
10
филолошка одељења,
Klett, Београд 2012
26.
Историја
Радош Љушић
М. Сибиновић
27.
Основи превођења
Др Владимир Ивир
Душан Тошић
28.
Рачунарство и информатика
Милан Чабаркапа
Историја за трећи разред
гимназије општег и
друштвено­језичког
смера, Фреска, 2012.
Техника превођења,
ЗУНС. 1990.
Теорија и техника
превођења, ЗУНС, Нови
Сад, 1985
Рачунарство и
информатика за трећи
разред гимназије, ЗУНС,
2004.
Рачунарство и
информатика за трећи
разред гимназије, Круг,
Београд
29.
Биологија
Група аутора
Биологија за трећи
разред гимназије
природног смера
30.
Психологија
Биљана Милојевић
Апостоловић
Психологија за други
разред гимназије, Нови
Логос, Београд,2012.
Логика
Гајо Петровић
Логика, ЗУНС 2005.
32.
С. Николић
Увод у логику, ЗУНС,
Београд
33.
И. Коларић
Логика
Игњатије Мидић
Православни катихизис,
Зунс 2005.
31.
34.
Верска настава
11
35.
Грађанско васпитање
Д. Попадић и други
аутори
Грађанско васпитање за
трећи разред средње
школе, ЗУНС. 2006.
IV РАЗРЕД
Р. Б
1.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 4
Српски језик
3.
5.
Књижевност
АУТОР­И
НАЗИВ УЏБЕНИКА,
ИЗДАВАЧ И ГОДИНА
Живојин Станојчић,
Љубомир Поповић
Граматика српског језика
за средње школе, ЗУНС
2004.
Невенка и Стеван
Стефановић
Вежбе из српског језика,
ЗУНС, 2005.
Д. Бабић,
Књижевност за четврти
разред. Партенон. 2005:
Д. Живковић,
А Јовановић
Теорија књижевности. Зунс,
1993.
Success Advanced, Pearson
(и први и други језик)
6.
Енглески језик
Stuart McKinlay,
Bob Hastings, Lindsay
White, Rod Fricker
8.
Француски језик
H. Augé et groupe
d’auteurs
Tout va bien 4, CLE
International, 2005.
Lagarde et Michard,
Bordas
Collection litteraire (le XXe
siecle)
Јасна Видић
Ameliorez votre francais 2,
ЗУНС
9.
10.
Руски језик за четврти
разред средње школе,
Зунс. 2004.
11.
Руски језик
А. Терзић, М.
Межински
12.
Немачки језик
Anni Fischer Mitziviris i
Ausblick 3, Hueber
Uta Loumiotis
13.
Латински језик
Милан Будимир
12
Litterae Latinae. Научна
књига, 2002.
М. Ђурић,
14.
15.
Основи класичних наука
Старогрчки језик
М. Будимир,
М. Флашар
М. Будимир, Љ.
Црепајац
T. Marin, S. Magnelli
16.
Италијански језик
Историја хеленске
књижевности. ЗУНС. 2000;
Историја римске
књижевности. ЗУНС. 2001.
„Στοιχεῖα ἑλληνικά“,
Београд, више издања
NUOVO PROGETTO
ITALIANO 3, Corso
multimediale di lingua e
civiltà italiana
Edilingua, Roma, 2011
NUOVO PROGETTO
ITALIANO 3 ­
QUADERNO DEGLI
ESERCIZI
Edilingua, Roma, 2011
Maria Angela
Cernigliaro
L’Italia è cultura:
letteratura,
Edilingua, Roma, 2013
Група аутора
Abanico, Difusión, 2004.
18.
G. Beneti, M.
Cassellato, G. Mesori
Literatura por tareas,
Difusión, 2004
19.
Ј. Рајић, H: M: Blanco
Gramática de la lengua
española, ЗУНС, Београд
20.
Љ. Павловић ­
Самуровић
Лексикон хиспаноамеричке
књижевности, Савремена
администрација, Београд,
1993.
17.
Шпански језик
21.
Кинески језик
Група аутора
Ген во сјуе ханји 3,4
(Ханбан )
22.
Јапански језик
Група аутора
MИННА НО НИХОНГО 2
23.
Увод у општу лингвистику
Ранко Бугарски
Увод у општу лингвистику,
ЗУНС. 2003.
13
24.
25.
26.
Музичка култура
Ликовна култура
Историја
Соња Маринковић
Музичка култура за
гимназије, ЗУНС, 2012.
Лидија Жупанић
Шуица
Ликовна култура за трећи
разред гимназије
друштвено језичког смера
и специјализовано
филолошка одељења, Klett,
Београд 2012
Ђорђе Ђурић,
Момчило Павловић
Историја за трећи разред
гимназије природно­
математичког смера и
четври разред гимназије
општег и
друштвено­језичког смера,
ЗУНС, Београд 2012
Радош Љушић,
Љубодраг Димић,
27.
Историја
Мира Радојевић
28.
Историја
29.
Реторика и беседништво
Виолета Јелачић
Србуљ
30.
Рачунарство и информатика
Драган Маринчић,
Мирослав Сарделић
14
Историја за трећи разред
гимназије природно­
математичког смера и
четврти разред гимназије
општег и
друштвено­језичког смера,
ФРЕСКА, Београд 2013.
Историја за трећи разред
гимназије
природно­математичког
смера, четврти разред
гимназије
друштвено­језичког смера
и општег смера и четврти
разред средњих стручних
школа за образовне
профиле правни техничар и
биротехничар,Klett,
Београд 2014.
Реторичка вештина кроз
реторске вежбе: приручник
за филолошке и класичне
гимназије. Аутор. 2007.
Пословна информатика
базе података за трећи
разред економске школе,
ЗУНС, 2004.
Рачунарство и
информатика за IV разред
гимназије
друштвено­језичког смера
31.
Зорица Лакић
32.
Философија
Филозофија (уџбеник за
четврти разред гимназија,
Миланка Радић Тадић средњих стручних и
уметничких школа), Логос,
М. Савић, В.
2014.
Цветковић, Н. Цекић Филозофија за средњу
школу, ЗУНС, Београд,
2001.
33.
Социологија
Група аутора
Социологија за 3. разред
средњих стручних школа и
4. разред гимназија, ЗУНС.
2006.
34.
Верска настава
Игњатије Мидић
Православни катихизис,
Зунс 2005.
Грађанско васпитање
Д. Попадић и други
аутори
Грађанско васпитање за
четврти разред средње
школе, ЗУНС. 2006.
35.
15
Download

Предмети и уџбеници