MAJORPROMET D.O.O.
Stara Pazova * Kralja Petra 131 * e-mail: mail @majorpromet.co.rs * www.majorpromet.co.rs
tel/fax: 022/311-142; 022/311-895 * t.r: 180-3191210018115-39 Alpha Bank
Blokovi NCR
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3 1+0
Obrazac 4
Obrazac 3 NCR
Obrazac 1 3x50
Otpremnica prijem.
Specifikacija ~ek.
Ra~un A5
Nalog mag. da primi
Nalog mag. da izda
Nalog blag. da naplati
Nalog blag. da isplati
Priznanica A5
Dnevni pazar A5
Nalog za ispravku fis. A5
Otpremnica A5
Trebovanje A5
Revers A5
Ra~un-Otpremnica A4
Ra~un A4
Popis robe A4
Dnevnik blagajne A4
Izjava o kompen. A4
Popis robe sa nivel. A4
Knjiga {anka NCR A4
Otpremnica A4
Faktura-Otpremnica A4
Priznanica A6
Blok ra~un A6 fisk.No
Nota ra~un
Blok ra~un 2x50 fisk. No
7077
7073
7072
7069
7075
7076
7087
7039
7079
7081
7082
7068
7071
7032
7040
7031
7088
7070
7067
7078
7080
7047
7046
7086
7114
7110
7084
7085
7036
7033
7035
7034
euro
dinar
0.23
0.23
0.19
0.23
0.23
0.32
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.20
0.25
0.20
0.49
29.50
29.50
25.30
29.50
29.50
43.80
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
54.30
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
108.60
28.40
34.00
28.40
62.40
Obrasci za banke
Nalog za pla}anje A4
Nalog za naplatu A4
Op{ti devizni nalog A4
7045
7044
7043
0.80
0.80
0.80
108.60
108.60
108.60
Blokovi obi~an papir
Knjiga {anka A4
Nalog za knji`enje A4
Obr. list gra|. knjige A4
Gra|evinski dnevnik A4
Dopisna knjiga A4
List dnevn. prom. ugost.
Nalog za knji`enje A5
Putni nal. za slu`. svrhe
Dopisna knjiga A5
Putni nal. za slu`beno A5
Putni nal. za teretno m.v.
Putni nal. za putn. m. v.
7042
7028
7037
7038
7030
7115
7029
7074
7052
7074
7049
7048
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.29
0.29
0.29
0.29
0.80
0.80
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
38.00
38.00
38.00
38.00
88.00
88.00
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
Knjige
KIR
KPR
KEPU
EDI
DELOVODNIK
KPO
7020
7021
7019
7017
7024
7022
Ostalo
Blok za bele{ke A4
Blok za bele{ke A5
Fas. kontinental plast.
Fascikla bela
Fas. sa gumicom plast.
Bojanka
7102
7101
7109
7026
7027
7093
euro
dinar
0.38
0.19
0.85
0.08
0.285
0.18
48.00
24.00
106.00
9.00
40.00
20.00
Obrasci
Omot spisa
Zah. za voza~ku dozvolu
Spisak za isplatu zarada
Registracioni list
RK-30
Zahtev za izd. paso{a
Zahtev za izd. li~ne karte
Nal. za slu`beno putov.
Prijava prebivali{ta
Sanitarna knji`ica
7144
7161
7056
7051
7094
7054
7061
7060
7064
0.0163
0.0163
0.0163
0.0163
0.0163
0.0185
0.0163
0.009
0.009
0.24
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.50
0.88
1.20
1.20
29.50
0.25
0.125
0.68
0.34
0.68
0.34
0.19
0.92
0.48
0.085
0.085
0.085
1.911
0.35
0.29
0.23
0.22
0.50
0.25
28.20
14.10
85.00
43.00
75.00
42.00
25.00
110.00
58.00
11.00
11.00
11.00
257.80
44.00
35.00
29.80
28.40
63.60
31.80
0.0304
0.0519
0.0407
0.0304
0.112
0.109
0.0407
0.0304
0.0407
0.0519
4.10
[kolski program
Sveska A4
Sveska A5
Sveska IMITEX A4
Sveska IMITEX A5
Sveska SPIRALA A4
Sveska SPIRALA A5
Sveska SPIRALA A6
Sv. SPIRALA TVRDA A4
Sv. SPIRALA TVRDA A5
Ve`banka 12 lista
Notna sveska
Re~nik
Trgova~ka har. (250xA3)
Kola` samolepljivi
Blok V
Blok IV
Blok III
Milimetarski blok A3
Milimetarski blok A4
7014
7013
7015
7016
7089
7090
7092
7091
7023
7168
7172
7097
7098
7099
7124
7123
Setovi
Obrazac OPJ
OD 2xA3
M-1 novi
ROD-1
Ugovor o radu
CMR
E-3
M-4
E-1
M-4 K
4.10
4.20
5.10
10.30
10.30
4.10
3.10
4.10
4.10
DEVIZNE CENE [email protected] ZA AVANSNU UPLATU, za koli~ine preko 1000 evra u dinarskoj protivrednosti
odobravamo dodatnih 5-10% rabata
Download

MAJORPROMET D.O.O.