1 Lista projekata u kojima učestvuju nastavnici i saradnici na Fakultetima u sastavu Univerziteta 2010/2011 Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu 1. Pravno-­‐institucionalni odgovor RS na potrebu izgradnje održivog sistema sprečavanja i kontrole zagađivanja medija životne sredine u kontekstu pridruživanja Evropskoj Uniji -­‐ OI 179072 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fakultet za ekonomiju menadžment u Novom Sadu 1. Projekta OI – 144029 2. Projekat OI – 149009 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
i 7.
8.
9.
inženjerski 1.
1.
Projekat OI – 149022 Projekat TR -­‐ 20008 Projekat OI – 174026 Projekat OI -­‐ 36042 Projekat TR-­‐ 31066 Projekat TR-­‐ 31031 Projekat -­‐ TR 31028: 1.
1.
1.
10. Projekat -­‐ TR 31068: 1.
11. Projekat – 46009 12. Projekat – III 46009 Stomatološki fakultet u Pančevu 1. Efekti preventivnih i interceptivnih mera 1.
primenjenih u ranoj mešovitoj denticiji na razvoj stalne denticije, TR 23044 (2008-­‐
2010) 3. Zbrinjavanje medicinskog otpada u 1.
stomatološkoj praksi, TR 21043 (2008-­‐ 2.
2010) 4. Uticaj životne sredine Pančeva na stanje 3.
oralnih tkiva stanovnika, TR 21045 (2008-­‐
2010) 4.
5.
1.
1.
1.
dr Bogdanović Slavko, redovni profesor Ime i prezime prof.dr Spasić Ivanka, redovni profesor prof.dr Slavnić Ljiljana, redovni profesor dipl.pravnik-­‐master Matijašević Jelena, asistent dipl.pravnik-­‐master Majhenšek Konstansa, asistent dipl.pravnik-­‐master Alavuk Marijana, asistent dr Jovović Aleksandar Ilda Mannino Giorgio Andrian doc. dr Dragiša Žunić jedan nastavnik sa obimom istraživanja od 8 istraživačkih meseci na godinu). prof. dr Branko Ljutić. prof. dr Marijana Carić dr Dragiša Žunić / / prof. dr Branko Ljutić prof. dr Milica Radosavljević prof. dr Milica Radosavljević prof. dr Branko Ljutić 1. prof. dr Marijana Carić 1. prof. dr Jasmina Milić 1. prof. dr Dušica Popović 2. prof. dr Đoka Malešević 1. prof. dr Desanka Cenić-­‐
Milošević 1. prof. dr Ankica Jakovljević 1. prof. dr Mirjana Janjanin 2 Ime i prezime saradnika Ime i prezime nastavnika / / / / / mr Olga Carić mr Olga Carić / / / / / 1. mr. dr Maja Lalić 2. dr stom.Ema Aleksić 2. dr med. Nikola Aleksić / 2010/2011 Ime i prezime nastavnika 6.
5.
6.
7.
8.
1. doc. dr Milica Popović 1. prof. dr Vera Todorović Lokalna neuroendokrinoimunološka osovina kod inflamacije gastrointestinalnog trakta (GIT) molekularnopatološka, biohemijska i imunohistohemijska istraživanja, OI 145064 (2006-­‐2010) Evolucija u heterogenim sredinama, OI 1. Stevan Avramov 143040, (2006-­‐2010) Dobijanje ekstrakata lekovitog bilja i 1. doc. dr Zoran Tambur propolisa u različitim vrstama rastvarača sa 2. prof. dr Desanka Cenić-­‐
specifičnim antibakterijskim dejstvom, TR Milošević 34021 (2011-­‐2014) 3. prof. dr Ankica Jakovljević 4. doc. dr Milica Popović 5. prof. dr Đoka Malešević 6. prof. dr Dušica Popović Uloga neuroendokrinoinflamatorne osovine u patogenezi nealkoholne masne bolesti jetre, OI 175015 (2011-­‐2014) 9. Značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera za ishod invazivnih gljivičnih infekcija kod nas, OI 175034 (2011-­‐2014) 10. Karotidna bolest u Srbiji – patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci, III 41002 (2011-­‐2014) 11. Antioksidativna zaštita i potencijali za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa starenja 1. prof. dr Vera Todorović / / 1. mr. dr stom.Ivan Mileusnić 2. mr. dr stom.Dragana Pešić 3. mr. dr stom.Irena Melih 4. dr stom.Tamara Ristić 5. dr stom. Veljko Kolak 6. mr. dr stom. Đorđe Pejanović 7. doc. dr Stevan Avramov 8. dr Slobodan Ivančajić 9. Slavoljub Tasić / 1. prof. dr Ivica Penđer 1. prof. dr Jovo Kolar 1. prof. dr Vera Todorović 2. prof.dr Veljko Mirović 3. doc. dr Danimir Jevremović 12. Evolucija u heterogenim sredinama: 1. doc. dr Stevan Avramov mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverziteta, OI 173025 (2011-­‐2014) Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu 1. OSMOTSKA DEHIDRATACIJA HRANE-­‐
1. doc. dr Snežana Trmčić, ENERGETSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI ODRŽIVE naučni saradnik 4/T2 3 Ime i prezime saradnika 1. dr stom Ema ALeksić 2. dr stom. Nenad Borotić dr stom. Nemanja Vuković / N/A 2010/2011 PROIZVODNJE TR 31055 Ime i prezime nastavnika 4 Ime i prezime saradnika 
Download

Pregled naučno-istraživačkih projekata na fakultetima u sastavu