A) PODACI SE ODNOSE NA MAGISTARSKE RADOVE KANDIDATA
ZA STICANJE ZVANJA MAGISTRA NAUKA PRIJE BOLONJSKOG
MODELA
REDNI
IME I PREZIME
BROJ
HAJRUDUN
1.
HADŽIDEDIĆ
2.
3.
4.
ĐENANA
ČOLAKOVIĆ
Datum
odbrane
12.06.2009.
06.07.2009.
VENAN
05.08.2009.
HADŽISELIMOVIĆ
LORDAN
15.12.2009.
ILIČIĆ
TEMA MAGISTARSKOG RADA
Formulisanje strategije razvoja selektivnih vrsta
turizma u Bosanskoj posavini
Redizajniranje organizacione strukture sistema
javne uprave ZE-DO kantona u funkciji većeg
kvaliteta življenja
Doprinos istraživanja marketinga,kvalitetnijem
odlučivanju u trgovini naftom i naftinim derivatima
Istraživanje načina izbora imena brenda u Bosni i
Hercegovini
Marketing koncept u funkciji unapređenja
konkurentnosti u trgovačkim preduzećima u Bosni i
Hercegovini
Nužnost uzajamne veze bankarstva i poduzetništva
kao poluga ekonomskog razvoja
Organizacijsko ponašanje i razvoj marketing
strategije u industriji cementa na tržištu Bosne i
Hercegovine
5.
DIJANA
BABIĆ
05.04.2010.
6.
AMEL
MEMIĆ
06.04.2010.
7.
KENAN
ŠESTIĆ
07.04.2010.
8.
ELVIRA
PIDRO
25.06.2010.
Razvoj interne revizije –uvjet uspješnog
upravljanja
13.01.2011.
Temeljne postavke odlučivanja u uslovima
nesigurnosti rizika i teorije igara
Istraživanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u
organima lokalne samouprave
Razvoj kompetencija menadžera srednjeg nivoa u
funkciji poslovne uspješnosti rudnika uglja
Federacije Bosne i Hercegovine
Marketinški problemi u ženskommalom
preduzetništvu
u Bosni i Hercegovini :procjene i mogući načini
prevazilaženja
Markovljevi lanci kao stohastički model u
poslovnom odlučivanju i primjer primjene
9.
10.
ADALETA
BEDAKTAHIROVIĆ
SUAD
HUSKIĆ
07.04.2012.
11.
DŽENAN
KULOVIĆ
14.04.2012.
12.
MUNIRA
ŠESTIĆ
10.11.2012.
13.
14.
BILJANA
SOLDAR
EDINA
AGANOVIĆ
23.02.2013.
12.11.2013.
15.
ZENAIDA
VARUPA
16.12.2013.
16.
MEJRIMA
MEMIĆ-DRINO
19.12.2013.
Upravljanje održavanjem pomoću troškova
Unapređenje strateškog upravljanja u proizvodnotrgovinskom preduzeću ECONOMIC D.O.O. Vitez
,primjenom korelacione i regresione analize
Nužnost jačanja menadžerske funkcije u
ustanovama za zapošljavanje F BiH u funkciji
povećanja efikasnosti poslovanja
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
HASAN
HELVIDA
ALDINA
ČOSIĆ
DENIS
DELISMAJLOVIĆ
ZIJAD
SEJMENOVIĆ
DŽEVAD
HAMZIĆ
DŽEVAD
TELALOVIĆ
SAIDA
HECO
JASMINKA
EKINOVIĆ
SENAD
HALILOVIĆ
DŽENAN
BEGOVIĆ
ŠEJLA
BRANKOVIĆMERDŽO
AIDA
NURKIĆ
15.01.2014.
05.03.2014.
17.07.2014.
08.11.2014.
17.12.2014.
19.12.2014.
20.12.2014.
24.12.2014.
27.12.2014.
27.12.2014.
30.12.2014.
30.12.2014.
Uticaj finansijskog restrukturiranja na
konkurentnost korporacije Željeznica
Zapošljavanje kao generator ekonomskog rasta u
Zeničko-Dobojskom kantonu
Uticaj inegrisanih poslovnih informacionih sistema
na temeljne faktore konkurentnosti preduzeća
Uloga i značaj marketing koncepta u
telekomunikacionim uslugama
Interaktivna mrežna stranica kao instrument
modernog marketing komuniciranja
Upravljačko restrukturiranje i modernizovanje
državnih preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine
u funkciji povećanja poslovne efikasnosti
Značaj primjene marketing koncepta na poštanske
usluge na primjeru JP BH pošta
Revizija javnog sektora
„Razvoj modela revizije kod budžetskih korisnika“
Identifikacija, mjerenje i značaj ključnih kriterija
za odabir banke u Zeničko-dobojskom kantonu sa
stanovišta potrošača
Brendiranje Zeničko-dobojskog kantona kao
turističke destinacije
Upravljanje intelektualnim kapitalom u
preduzećima u Bosni i Hercegovini u funkciji
povećanja konkurentskih prednosti
Nužnost uvođenja profesionalnog menadžmenta u
javnom sektoru u cilju povećanja efikasnosti
poslovanja
B) PODACI SE ODNOSE NA MAGISTARSKE RADOVE KANDIDATA
ZA STICANJE ZVANJA MAGISTARA PO BOLONJSKOM MODELU
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
IME I PREZIME
ALDIJANA
BUNJAK
EMINA
IMAMOVIĆ
MAHIR
STRIKA
AJLA
MURATOVIĆ
AZRA
ZAHIROVIĆ
Datum
odbrane
15.02.2013.
10.04.2013.
27.06.2013.
27.06.2013.
15.01.2014.
TEMA MAGISTARSKOG RADA
Uticaj organizacijske kulture na uspješnost
akvizicija u Bosni i Hercegovini
Uloga interne revizije u unapređenju efikasnosti
osiguravajućih društava
Unapređenje kvaliteta i efikasnost rada nevladinih
organizacija uvođenjem i primjenom koncepta
strateškog menadžmenta
Razvojne perspektive sistema interne kontrole i
uloga sistema interne kontrole u finansijskom
izvještavanju javnih zdravstvenih ustanova
Efikasnost interne revizije u malim i srednjim
preduzećima Zeničko-dobojskog kantona
6.
NEDIM
ISLAMBEGOVIĆ
7.
ANEL
HODŽIĆ
8.
ĐEVAD
ŠAŠIĆ
9.
SALIHA ČABROARNAUTOVIĆ
10.
JASMINA
DŽAFIĆ
„Mogučnosti primjene forenzičkog računovodstva u
otkrivanju i sprečavanju prevara
08.03.2014. u računovodstvenim izvještajima
bosanskohercegovačkih
kompanija“
Uticaj menadžerskih kompetencija na portfelj
31.05.2014. izvora finansiranja rasta malih i srednjih
preduzeća
Statističke metode i alati kao osnov za kontinuirano
poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom prema
09.06.2014.
zahtjevima EN ISO 9001:2008 u malim i srednjim
preduzećima u Bosni i Hercegovini
Implikacije podsticajnih mjera Vlade
19.06.2014. Zeničkodobojskog kantona na izvoznu
konkurentnost privrednih preduzeća
19.12.2014.
Teorijske i praktične implikacije razvoja tržišta
korporativnih obveznica u Bosni i Hercegovini
Download

a) podaci se odnose na magistarske radove kandidata za sticanje