Broj: 06-05-20310/14
Sarajevo, 06.11.2014.godine
Na osnovu člana 33. i 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.45/12-Prečišćen tekst i
26/14) i člana 8. Uredbe o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/14Prečišćen tekst ), Komisija za rješavanje zahtjeva za odobravanje novčanih pozajmica, donijela je
PRELIMINARNU LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRAVANJE NOVČANIH POZAJMICA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORCIMABRANITELJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA 2014.GODINU
I
R.br.
R.br.reg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
207PNK
70PNK
94PNK
17PNK
109PNK
189PNK
105PNK
27PNK
77PNK
123PNK
52PNK
79PNK
56PNK
24PNK
5PNK
46PNK
20PNK
120PNK
119PNK
137PNK
89PNK
11PNK
64PNK
Prezime (Ime oca) Ime
SALIHOVIĆ (SALIH) JUNUZ
KOMAR (SALKO) MUHAMED
BRKANIĆ (EDHEM) ZEHRA
LINGO (FADIL) HUSO
MERDŽANOVIĆ (AZEM) ERVIN
BEŠLIJA (AHMED) FERID
ČOTA (SULJO) OMER
HODŽIĆ (MUJO) HAMED
SELIMOVIĆ (MUHAMED) MUSTAFA
MEMIĆ (HASAN) NIJAZ
KORJENIĆ (MUHAREM) MIRSAD
BRULIĆ (HAJRUDIN) NASUF
KARIŠIK (MUSTAFA) ADEM
DUMANJIĆ (JAKUF) ZAJKO
VRABAC (AVDO) DŽEVAD
KADIĆ (EDHEM) ELMIR
KAHROVIĆ (ASIM) ESAD
MUJIĆ (MARKO) ZDENKO
PRAŠOVIĆ (ŠEMSO) FUAD
KRTICA (SULEJMAN) MUSTAFA
SELAK (MURAT) RAŠID
DŽEVLAN (HAKO) SAMKA
FORTO (BEĆIR) MIRSAD
Status
DB
DB
ŠP
DB
RVI70%
ZL.LJ.
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI20%
DB
DB
RVI20%
DB
ŠP
RVI20%
Adresa boravka
KROMOLJ 116
R.F.SPAHE ČIKMA 22
SLATINSKI PUT 5
B.JEDINSTVA 16
ŽUNOVAČKA 84
P.LIGE 50
R.F.SPAHE ČIKMA 72
M.MIKULIĆA 16
OLIMPIJSKA 46
TRČIVODE 8
MOKRINE 26
DŽ.BIJEDIĆA 130
IGMANSKA 62
S.ZAJKE 89
HAMZE ORLOVIĆA 3
VELIKOKLADUŠKA 39
R.EF.HADŽIOMEROVIĆA 5
SOUK BUNAR 10
K.DEMIROVIĆA 47
BISTRIK BRIJEG 41
BAKAREVIĆA 15
GRBAVIČKA 123
B.BATALJONA 1
OPĆINA
PREBIVALIŠTA
CENTAR
N.SARAJEVO
VOGOŠĆA
HADŽIĆI
HADŽIĆI
CENTAR
N.SARAJEVO
CENTAR
NOVI GRAD
STARI GRAD
HADŽIĆI
NOVI GRAD
HADŽIĆI
NOVI GRAD
CENTAR
NOVI GRAD
ILIDŽA
CENTAR
NOVI GRAD
S.GRAD
STARI GRAD
N.SARAJEVO
ILIDŽA
Broj predmeta
06-14-21546
06-14-21115
06-14-21152
06-14-20657
06-14-21336
06-14-21576
06-14-21210
06-14-20765
06-14-21079
06-14-21241
06-14-20837
06-14-21077
06-14-21018
06-14-20732
06-14-20482
06-14-20951
06-14-20704
06-14-21306
06-14-21307
06-14-21421
06-14-21186
06-14-20597
06-14-20998
BODOVI
443
401
393
386
374
370
370
366
365
363
362
361
361
360
360
358
358
356
356
355
354
354
352
Traženi iznos
Odobreni iznos
39.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
50.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
31.000,00
12.000,00
31.000,00
12.000,00
20.000,00
12.000,00
20.000,00
12.000,00
25.000,00
31.000,00
12.000,00
31.000,00
31.000,00
12.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
20.000,00
NAMJENA
kupovina
sanacija
izgradnja
sanacija
kupovina
sanacija
izgradnja
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
izgradnja
1/4
R.br.
R.br.reg.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
122PNK
91PNK
4PNK
111PNK
30PNK
75PNK
163PNK
96PNK
76PNK
66PNK
28PNK
13PNK
8PNK
131PNK
112PNK
41PNK
63PNK
44PNK
115PNK
116PNK
138PNK
26PNK
2PNK
6PNK
108PNK
15PNK
29PNK
87PNK
50PNK
42PNK
53PNK
158PNK
201PNK
47PNK
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
93PNK
45PNK
22PNK
43PNK
197PNK
81PNK
65PNK
14PNK
127PNK
117PNK
Prezime (Ime oca) Ime
PENAVA (ADEM) AMIR
SOKOLOVIĆ (JOZO) ZDENKA
KUŠOVIĆ (ADŽIKA) SANITA
SALISPAHIĆ (MUHAMED) ALDIJANA
GLAVINIĆ (ALIJA) SUAD
MOSTARAC (FERID) FUAD
ŠATROVIĆ (IBRAHIM) EKREM
MOCO (BEĆIR) NEDŽAD
MULAOSMANOVIĆ (EJUB) SEAD
ŠEHOVIĆ (DŽEMAL) SABAHUDIN
ALJOVIĆ (HASAN) MUHAMED
ZEBA (ŠERIF) ARMIN
MUJKIĆ (ŠAĆIR) ALMIR
MALIŠEVIĆ (ESAD) ALMIR
HABUL (VEHBIJA) ADNAN
CIBRA (OSMAN) ARMIN
LOKVANČIĆ (MIDHAD) MIRZA
KULOVIĆ (RASIM) JUSUF
MUJANOVIĆ (SALEM) ZIJAD
KRDŽALIĆ (ENVER) NESIB
KEPEŠ (AHMET) EMIR
ORUČEVIĆ (ISMET) EDIN
NIKŠIĆ (JUSUF) EDIN
SMAJIĆ (JUNUZ) SENADA
FAJIĆ (MUSTAFA) FARUK
SABLJICA (OMER) RAMIZA
PEZO (HASAN) FIKRET
SMAJLOVIĆ (JUSUF) MUHAMED
ŠLJIVO (NEDŽIB) NEDŽAD
ĆATIĆ (DESTO) SABAHETA
AGOVIĆ (AVDO) NIJAZ
DELIĆ (ZEJNIL) MUHAMED
BOGUĆANIN (JAKUB) FUAD
PODGORICA (HASAN) EDIM
Zaključno sa rednim brojem 57.
GAZIĆ (SMAJO) MEVLIDA
GAGULA (SULJO) FADIL
POPOVIĆ (ISMET) NUSRET
KRAJIŠNIK (ENES) ERMIN
DRNDA (SALKO) SABAHETA
VRANEŠIĆ (ABIOD) ALMIR
DURGUT (FIKRET) FUAD
PAČARIZ (IBRAHIM) MURIS
ISANOVIĆ (OSMAN) SAMIRA
FAKO (UZEIR) IBRO
Status
RVI40%
ŠP
DB
ŠP
RVI40%
DB
RVI20%
DB
DB
DB
RVI40%
RVI 50%
RVI20%
DB
DB
DB
DB
RVI40%
DB
RVI20%
DB
RVI40%
DB
DB
DB
ŠP
RVI20%
RVI80%
DB
ŠP
DB
DB
RVI80%
DB
Adresa boravka
GRADA BAKUA 6
PAROMLINSKA 37
LATIČKA 1A
HADŽIJAMAKOVA 18
JOŠANIČKA 68
DALMATINSKA 2
Z.PANJETE 172
A.PRIJEPOLJC CUNI 12
ALIPAŠINA 14
AERODROMSKA 32
NEUMSKA 13
TRG HEROJA 8
BUTMIRSKI BATALJON 4
B.KRŠO 37
S.FRAŠTE 16
R.DŽINDE 128
VRBOVSKA 87
D.BOLNICE 9
IZETA ČOMORE 107
ILIRSKA 84
I.LJUBOVIĆA 53
E.B.ČARLIJA 24
RUŽEVIK 49
DR.Š.Z.IBLIZOVIĆ 10
S.LAGUMDŽIJE 12
R.F.SPAHE 89
BRAĆE BEGIĆ 38
LJUBINA 44
H.ČEMERLIĆA 2
A.BENCA 1
GRBAVIČKA 99
JOŠANIČKA 11
H.M.PENJAVE 30
VRBOVSKA 118
ŠP
J.VANCAŠA 32
DB
JARČEDOLI 26A
DB
E.ŠEHOVIĆA 3
DB
TRG BARCELONE 1
ŠP
P.LIGE 38
GETEOVA 5
DB
DB
PUT FAMOSA 29
RVI60%
M.HADŽIJAHIĆA 2
sup.umrl.db A.RIZVE DO 58
DB
STARI DRUM 46C
OPĆINA
PREBIVALIŠTA
Broj predmeta
BODOVI
Traženi iznos
Odobreni iznos
31.000,00
12.000,00
31.000,00
31.000,00
12.000,00
12.000,00
20.000,00
12.000,00
10.000,00
12.000,00
31.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
12.000,00
30.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
31.000,00
31.000,00
20.000,00
20.000,00
1.179.000,00
NOVI GRAD
NOV.SARAJ.
ILIDŽA
STARI GRAD
VOGOŠĆA
CENTAR
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
CENTAR
ILIDŽA
ILIDŽA
N.SARAJEVO
ILIDŽA
VOGOŠĆA
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
ILIDŽA
ILIDŽA
ILIDŽA
ILIDŽA
ILIDŽA
ILIDŽA
NOVI GRAD
NOV.SARAJ.
CENTAR
ILIJAŠ
N.SARAJEVO
NOV.SARAJ.
N.SARAJEVO
VOGOŠĆA
NOVI GRAD
NOVI GRAD
06-14-21242
06-14-21149
06-14-20476
06-14-21333
06-14-20877
06-14-21110
06-14-21463
06-14-21251
06-14-21080
06-14-20993
06-14-20736
06-14-20638
06-14-20583
06-14-21379
06-14-21332
06-14-20860
06-14-20999
06-14-20802
06-14-21313
06-14-21312
06-14-21420
06-14-20759
06-14-20418
06-14-20490
06-14-21337
06-14-20618
06-14-20735
06-14-21166
06-14-20973
06-14-20805
06-14-20924
06-14-21468
06-14-21573
06-14-20950
350
350
350
349
348
346
344
343
342
342
341
341
340
339
339
338
337
337
336
334
333
332
332
330
328
328
327
326
322
322
320
316
312
310
50.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
35.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
40.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
CENTAR
STARI GRAD
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
CENTAR
NOVI GRAD
ILIDŽA
CENTAR
VOGOŠĆA
ILIDŽA
06-14-21153
06-14-20952
06-14-20729
06-14-20804
06-14-21592
06-14-21075
06-14-20997
06-14-20620
06-14-21378
06-14-21311
309
309
309
307
306
306
303
299
298
298
10.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
NAMJENA
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
izgradnja
kupovina
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
dogradnja
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
izgradnja
sanacija
2/4
R.br.
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
R.br.reg.
149PNK
205PNK
191PNK
97PNK
55PNK
35PNK
10PNK
95PNK
181PNK
176PNK
98PNK
38PNK
173PNK
134PNK
170PNK
152PNK
48PNK
88PNK
69PNK
143PNK
151PNK
202PNK
172PNK
168PNK
18PNK
171PNK
198PNK
78PNK
133PNK
141PNK
139PNK
118PNK
174PNK
61PNK
86PNK
148PNK
190PNK
62PNK
103PNK
39PNK
180PNK
73PNK
25PNK
211PNK
183PNK
Prezime (Ime oca) Ime
ABAZOVIĆ (ABDULAH) EDINA
KUBUR (ALIJA) HAMED
TALOVIĆ (HUSEJIN) RUSMIR
MURADBAŠIĆ (IBRAHIM) SMAIL
KOŽLJAK (BAJRO) HASAN
KALJANAC (ZAHID) FEDHA
KVESIĆ (MARKO) VJEKOSLAV
KOŠPO (FAJKO) SAMIR
OMERAGIĆ (HAJRULAH) FERIDA
KAMENJAŠ (ĆAMIL) EDMA
GREBOVIĆ (RAMIZ) SENAD
MUHOTIĆ (HAMDO) MUSTAFA
HADŽIBEGIĆ (KEMAL) SADUDIN
SADIKOVIĆ (MUHAREM) ALDINA
ŠARIĆ (MUSTAFA) EDIN
LONČAREVIĆ (MURAT) KENAN
ZUKANOVIĆ (HAJRUDIN) RAZIJA
KAHRIMAN (ISMET) NERMIN
ĆERIMAGIĆ (LUTVIJA) BISERA
HRUSTEMOVIĆ (SULEJMEN) ALVIR
MEMIJA (ISMET) HIKMETA
LIČINA (FADIL) SAMIR
MILIĆ (DURMO) ELMEDIN
CIBRA (RIZO) ELVIR
ŠABOTIĆ (ZIKO) USNIJA
OBRENOVIĆ (MIHAILO) ALEKSANDAR
DŽAMALIJA (MUŠAN) OSMAN
BEĆIROVIĆ (NURIJA) HAJRIJA
MUHIĆ (ABID) ADIL
KUNOVAC (NEDŽIB) AMIR
NUHANOVIĆ (NUSRET) JAKUP
BEŠIREVIĆ (ABDULAH) EMIR
BIRDŽO (IBRAHIM) SEAD
HUSEINOVIĆ (ZEJNEL) AHMO
LATIFOVIĆ (IBRAHIM) MUJO
GANIJUN (ALIJA) MUHAMED
HABOTA (IBRO) HARIS
DURIĆ (MUHAREM) HALID
SMAJIĆ (HUREM) VEHID
HUKARA (AVDIJA) ALJO
LJUBUNČIĆ (FERID) ADNAN
SPAHOVIĆ (ASIM) FUAD
ŠAHOVIĆ (UZEIR) KENAN
MUHAREMOVIĆ (SAFET) BELMIN
KUSTURICA (SAKIB) RENAD
Status
DB
RVI50%
DB
DB
ŠP
ŠP
RVI90%
RVI 70%
ŠP
ŠP
RVI70%
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
RVI60%
DB
DB
POR.UB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI30%
DB
DB
DB
Adresa boravka
HADŽELI 183
H.SUĆESKE 8
MALTA 23
A.MULABEGOVIĆA 16
TIHOVIĆI 6
B.KALJANCA 8
R.ĆATOVIĆA 6
VAHIDE MAGLAJLIĆ 18
BRIJEŠĆE BRDO 52
GORA-KRČ 40 SEMIZOVAC
DOBRINJSKA 73
G.VELEŠIĆI 154
SEDRENIK 41
HADŽELI 177
A.SIRIJA 30
SKENDERIJA 18
KURTA SHORKA 19
B.KRALJEVA 56
GRADAČAČKA 112/2
A.M.OMERSPAHIĆA 23
ŠKOLSKA 20
MOŠEVIĆKA 65
ŠEJH JUJE 17
GRADA BAKUA 9
ABADŽIN PUT 5
R.BOŠKOVIĆA 16
A.HANGIJA 7
VEČERICA 2
M.ŠUĆURA 8
H.BJELEVCA 168
M.KRLEŽE 7
MEDRESE 30
BJELAŠNIČKA 120
S.CESTA 36
GORA 42
D.HOTONJ 5
GRADAČAČKA 88
MITRA ŠUĆURA BB
HADŽELI 56
GRADA BAKUA 3
VIŠNJIK 40
GRBAVIČKA 29
I.SAMOKOVLIJE 45
SAMIRA RADOVCA 2
TELALI 12
OPĆINA
PREBIVALIŠTA
HADŽIĆI
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
VOGOŠĆA
ILIDŽA
ILIDŽA
NOVI GRAD
NOVI GRAD
VOGOŠĆA
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
STARI GRAD
HADŽIĆI
NOVI GRAD
CENTAR
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
ILIDŽA
ILIJAŠ
CENTAR
NOVI GRAD
S.GRAD
N.SARAJEVO
CENTAR
ILIDŽA
VOGOŠĆA
ILIDŽA
NOVI GRAD
STARI GRAD
HADŽIĆI
VOGOŠĆA
VOGOŠĆA
VOGOŠĆA
NOVI GRAD
VOGOŠĆA
HADŽIĆI
NOVI GRAD
CENTAR
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
NOVI GRAD
S.GRAD
Broj predmeta
06-14-21341
06-14-21563
06-14-21581
06-14-21249
06-14-21026
06-14-20856
06-14-20593
06-14-21123
06-14-21523
06-14-21494
06-14-21248
06-14-20862
06-14-21499
06-14-21342
06-14-21480
06-14-21477
06-14-20978
06-14-21165
06-14-21060
06-14-21404
06-14-21478
06-14-21572
06-14-21502
06-14-21482
06-14-20658
06-14-21503
06-14-21585
06-14-21078
06-14-21343
06-14-21406
06-14-21419
06-14-21309
06-14-21498
06-14-21005
06-14-21167
06-14-21386
06-14-21598
06-14-21000
06-14-21212
06-14-20864
06-14-21510
06-14-21112
06-14-20758
06-14-21619
06-14-21520
BODOVI
297
296
296
296
296
296
296
295
294
294
292
292
289
288
282
277
277
275
274
272
270
269
268
263
262
259
256
255
252
248
244
243
241
239
238
237
234
232
225
219
218
214
214
212
211
Traženi iznos
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
45.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
70.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
20.000,00
Odobreni iznos
NAMJENA
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
izgradnja
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
3/4
R.br.
R.br.reg.
Prezime (Ime oca) Ime
113
114
125PNK PEJDAH (MUNIB) DŽEVAD
196PNK KABLAR (SAFET) SALEM
Status
DB
DB
Adresa boravka
A.B.ŠIMIĆA 4
KARTAL DONJI 16
OPĆINA
PREBIVALIŠTA
NOVI GRAD
CENTAR
Broj predmeta
06-14-21239
06-14-21596
BODOVI
169
138
Traženi iznos
Odobreni iznos
20.000,00
20.000,00
NAMJENA
sanacija
sanacija
Zaključno sa rednim brojem 114
II
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo zadržava pravo da ukoliko naknadnom provjerom ustanovi da su neka lica sa preliminarne liste dala netačne
podatke o stambenoj situaciji i ostalim kriterijima, da iste eliminiše sa preliminarne liste kandidata.
III
Smatra se da korisnicima kojima budu odobrene novčane pozajmice u 2014.godini, realizacijom istih trajno rješavaju svoje stambeno pitanje.
IV
Ukoliko se planirani primitci ostvare u punom obimu, dodatna sredstva će biti odobrena narednim licima sa rang liste.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za odobravanje novčanih pozajmica borcima-braniteljima Bosne i
Hercegovine za rješavanje stambenih potreba u 2014.godini nije konačna i protiv iste može se izjaviti prigovor ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo u roku
od 21 (dvadeset jedan) dan od dana objavljivanja "Obavještenja" u dnevnom listu "AVAZ", tj. od dana 10.11.2014. godine do 01.12.2014.godine.Prigovor se podnosi
putem protokola Kantona Sarajevo, neposredno ili putem pošte naslovljeno na ovo Ministarstvo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo.
Komisija u sastavu:
1.Gajević Sead, predsjednik
2.Grbo Denijal, član
3.Ožegović Zuhdija, član
4/4
Download

Preliminarna 2014 - Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo