mr Nedeljko Ostojić, dipl. inţ. - Izvod iz knjige nastavnika
Ime i prezi me
mr Nedeljko Ostojić, di pl. inž.
Zvanje
Predavač
Nazi v institucije u kojoj nastavnik radi sa
Trenutno nije angaţovan sa punim radnim vremeno m.
puni m radni m vremenom i od kada
Uža naučna obl ast
Računarstvo i informat ika
Akademska karijera
God. Institucija
Oblast
Predavač
2008. Visoka škola strukovnih studija za
Računarske nauke i in formatika
kriminalistiku i bezbednost, Niš
Magistratura
1991. Elekt rotehnički fakultet, Zagreb
Računarske nauke
Predavač
1989. Visoke vojnotehničke škole Ko V, Zagreb
Računarske nauke i in formatika
Asistent
1983. Vo jnotehnička akademija Ko V, Zagreb
Računarske nauke i in formatika
Istraţivač saradnik 1981. Vo jnotehnički institut Ko V JNA, Beograd Teleko munikacije
Dip lo ma
1979. Tehnička vojna akademija, Zagreb
Tehničke nauke, elektronika
Spisak predmeta na k oji ma je u ulozi online mentora na DOB A fakultetu u tekućoj g odini
Naziv pred meta
Vrsta studija
1. Osnovi nformat ike
Bachelor / Poslovanje
2. Sistemi za podršku upravljanja
Bachelor / Poslovanje
Bachelor / Poslovanje
3. Multimedija i d izajn u predu zeću
Bachelor / Poslovanje
4. Poslovna informatika
Rukovođenje
preduzećima
sa
informacionim
tehnologijama
Master / Međunarodno poslovanje
5.
Reprezentati vne reference (mini mal no 5 ne više od 10)
1. "Optimization of the Raster-Scan Circle-Drawing Algorithm Based on Predicate Transformers."
Yugoslav Journal of Operations Research. Vol. 10, (2000), No. 2, pp 217-234.
2. "An Approach to the Algorithm Optimization Based on Predicate Transformers." Advances in
Systems and Applications. Special Issue, pp 335-340, (1997).
3. Robusna implementacija korektnih nedeterminističkih programa, mag istarski rad, Elektrotehnički
fakultet, Zagreb, 1991. god.
4. Matematički princip i programiranja - metodička zb irka zadataka, Visoke vojnotehničke škole Ko V
JNA, Zagreb, 1989. god.
5. Savremen pristup informatičkom obrazovanju studenata netehničkih profila, YU INFO '2002,
Simpo ziju m o raču narskim naukama i informatici, Kopaonik, 11-15. mart, 2002. (CD ROM).
6. An Approach to the Optimization of High-speed Integer Algorithms, Proceedings of the 3rd IEEE
Mediterranean Sy mposium on Ne w Directions in Control and Automation, July 11-13.1995.
Limassol, Cyprus, Vo l. 2, pp 69-76.
7. A Disciplined Approach to the Algorithm Optimization Using Code Transformation, 3rd Balkan
Conf. On Operational Research, Thessaloniki, Greece, Oct. 16 -19, 1995., Vo l. of Abstracts, pp 129.
8. Pristup optimizaciji algoritama osloncem na račun najšireg preduslova, Zbornik radova TELFOR
'95, Beograd, 5-7. decembra 1995., str. 489-491.
9. "IVANA - inteligentni edukativni sistem iz opšte taktike." Novi glasnik. Br. 2-3, (mart-jun 2002), str.
103-108 – koautor.
Zbirni podaci naučne, odnosno ume tničke i stručne akti vnosti nastavnika
Ukupan broj citata
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste
5
Trenutno učešće na projektima
Međunarodni:
Do maći:
Usavršavanja
Sertifikat online mentora 2009. god.
Razvojni susreti online mentora DOBA fakulteta 2009-2011. god.
Okrugli sto na temu „Ko mpetencije nastavnika za rad u online o kru ţenju“ i
učešće na 11. međunarodnoj naučnoj konferenciji "Dig italizacija kulturne i
naučne baštine, univerzitetski repozitoriju mi i učenje na daljinu" , Beograd,
30.09. - 02.10.2011. god.
Drugi podaci koje smatrate relevantnim- Na katedri Računarske tehnike i informat ike Vojne akademije
drţao je nastavu iz p red meta „Matematički principi programiranja“, „Vođenje projekata in formacionih
sistema“ i „Informatika“. Bio je mentor na 14 d iplo mskih zadataka na Smeru sluţbe informatike na
Vo jnoj akademiji i dva diplo mska zadatka na Ko mandno-štabnom usavršavanju u Školi nacionalne
mr Nedeljko Ostojić, dipl. inţ. - Izvod iz knjige nastavnika
2
odbrane u Beogradu. Učestvovao je u osam projekata i dva vodio. Objavio je 43 rada u časopisima
nacionalnog i međunarodnog značaja i na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Objavio je više
nastavnih materijala (zbirke zadataka, lekcije, uputstva – 17 referenci). Od 1983 do 1991. god. pored
nastave u klasičnom okruţen ju radio je u ko mb inovanoj (blended) varijanti e-studija kao nastavnik i
instruktor na PLATO LMS. Rukovodio je Centro m za info rmatičku podršku Vojne akademije u Beogradu
od njegovog formiranja do prestanka aktivne vojne sluţbe 2007. god. Sa tog mesta organizovao je
kurseve permanentnog obrazovanja nastavnika VA iz područje informat ike. Od 2008 do 2011. god. radio
je kao predavač na Visokoj školi strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu za predmete iz
oblasti informat ike i računarstva. Od 2009. god. angaţovan je kao mentor online studija na DOBA
fakultetu iz Maribora, d islocirana jedin ica u Beogradu. U školskoj 2009/10. god. od strane studenata
DOBA faku lteta izabran je za “najmentora”. Ţiv i u Beogradu.
Download

Nastava - mr Nedeljko Ostojić, dipl. inž.