ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 5
7
На осно­ву чла­на 35. став 1. За­ко­на о уџ­бе­ни­ци­ма и дру­гим на­став­ним сред­стви­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 72/09) и чла­на 24.
став 2. За­ко­на о Вла­ди („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис­прав­ка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Ми­ни­стар­ство про­све­те и на­у­ке об­ја­вљу­је сле­де­ћи
И З ­В ОД
ИЗ РЕ­ГИ­СТРА ОДО­БРЕ­НИХ УЏ­БЕ­НИ­КА – КА­ТА­ЛОГ УЏ­БЕ­НИ­КА ЗА ПРЕД­ШКОЛ­СКУ УСТА­НО­ВУ И ОСНОВ­
НУ ШКО­ЛУ ОДО­БРЕ­НИХ ЗА ШКОЛ­СКУ 2012/2013. ГО­ДИ­НУ
ПРЕД­ШКОЛ­СКА УСТА­НО­ВА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ДИДАКТА”
Све до слова, креативнe графомоторичке игре и вежбе –
радни листови
Бисерка Вуњак – Спасојевић,
Жељка Милановић,
мр Слободан Бодулић
650-02-00277/2010-06 од 22.3.2011.
„ДИДАКТА”
Креативно – асоцијативно цртање-сликање, радни листови
проф. др Велимир Сотировић,
мр Слободан Бодулић
650-02-00281/2010-06 од 22.3.2011.
„ДИДАКТА”
Ризница играња и знања, радни листови
Бисерка Вуњак – Спасојевић,
мр Слободан Бодулић
650-02-00592/2010-06 од 22.3.2011.
„ДИДАКТА”
Зебра, радни листови
Бисерка Вуњак – Спасојевић,
Жељка Милановић
650-02-00593/2010-06 од 22.3.2011.
„ДИДАКТА”
Упознајмо свет
Ивана Вељковић-Ранђеловић
650-02-00191/2011-06 од 5.12.2011.
„DRAGON GAMES”
Шарени свет око мене – игровни листови
др Емил Каменов
650-02-00424/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Математичке активности – игровни листови
др Емил Каменов
650-02-00425/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Упознавање околине – игровни листови
др Емил Каменов
650-02-00426/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Саобраћајне активности
др Емил Каменов,
Славица Вилотијевић
650-02-00429/2010-06 од 31.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Дечја математика
др Емил Каменов
650-02-00430/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Свет око мене – игровни листови
др Емил Каменов
650-02-00431/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Математичке активности у животној средини – игровни
листови
др Емил Каменов
650-02-00432/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Математика за шестогодишњаке – припрема за школу
др Емил Каменов
650-02-00433/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Свешчица почетница – графомоторичке вежбе за млађе пред­
школце
др Емил Каменов
650-02-00434/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Велики свет око мене – игровни листови
др Емил Каменов
650-02-00458/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Предшколска свеска
др Емил Каменов,
проф. др Светозар Дунђерски
650-02-00459/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGONGAMES”
Доцртанка
др Емил Каменов
650-02-00460/2010-06 од 16.3.2011.
„DRAGON GAMES”
Предшколска свеска (Óvodásokfüzete) на мађарском језику
др Емил Каменов
650-02-00167/2012-06 од 10.7.2012.
„ENCOBook”
Максина школица, радни листићи за припремну предшколску
Маја Енис
групу
650-02-00619/2010-06 од 16.3.2011.
„ENCO Book”
Безбедно до школе, за рад у предшколским установама
Милан Вујанић
650-02-00145/2011-06 од 19.10.2011.
„ENCO Book”
Kaжи ми кажи – збирка брзалица за правилан изговор, за рад
у предшколским установама
Гордана Симић
650-02-00098/2011-06 од 14.6.2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Школа на видику – Свет око нас
др Биљана Требјешанин,
Биљана Гачановић,
Љиљана Новковић
650-02-00366/2010-06 од 16.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Школа на видику – Математика
Оливера Ђокић,
Драгана Богавац
650-02-00367/2010-06 од 16.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Биљана Требјешанин,
Школа на видику – Свет око нас – радна свеска за припремни
Биљана Гачановић,
програм
Љиљана Новковић
650-02-00368/2010-06 од 16.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Школа на видику – Математика – радна свеска за припремни
програм
Оливера Ђокић, Драгана Богавац
650-02-00369/2010-06 од 16.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Школа на видику – Српски језик, радна свеска
Драгана Богавац, Душанка Бојовић
650-02-00244/2010-06 од 16.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Школа на видику – Српски језик
Оливера Ђокић, Драгана Богавац
650-02-00242/2010-06 од 16.9.2010.
„ЗНАТИЖЕЉА”
Математичке игре – збирка дидактичких материјала из еле­
ментарне математике за припремну предшколску групу
проф. др Милан Липовац
650-02-00441/2010-06 од 16.3.2011.
Светлана Јоксимовић, Нада Кораћ
650-02-00774/2010-06 од 25.2.2011.
Корак по корак до бројева – радна свеска за децу предшкол­
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ”
ског узраста
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ”
Корак по корак у свет око мене – радна свеска за децу предш­
колског узраста
Светлана Јоксимовић, Нада Кораћ
650-02-00759/2010-06 од 25.2.2011.
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ”
Корак по корак до буквара – радна свеска за децу предшкол­
ског узраста
Светлана Јоксимовић, Нада Кораћ
650-02-00764/2010-06 од 25.2.2011.
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ” Приручник за васпитаче уз радне свеске
Светлана Јоксимовић, Нада Кораћ
650-02-00126/2011-06 од 15.12.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Мала математика
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00113/1/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Мој свет
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00113/2/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Мали буквар
др Симеон Маринковић
650-02-00113/3/2010-06 од 20.9.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 6 – Број 9
30. јул – 2012.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Црталица
др Симеон Маринковић,
Милена Крсмановић
650-02-00113/4/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за васпитаче и учитеље
др Симеон Маринковић
650-02-00113/5/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Јесен-зима
др Симеон Маринковић
650-02-00113/6/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Пролеће-Лето
др Симеон Маринковић
650-02-00113/7/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Сваштара
Славица Марковић
650-02-00113/8/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Жврљалица
Славица Марковић
650-02-00113/9/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Причанка
др Симеон Маринковић
650-02-00113/10/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Школица
Славица Марковић
650-02-00113/11/2010-06 од 20.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Ликовно за предшколце, радни листови са материјалом за рад
Мирјана Живковић
650-02-00488/2011-06 од 9.2.2012.
„МАЛАЦ”
Maлац радозналац у свету математике за припремну пред­
школску групу
Милица Сузић
650-02-00523/2010-06 од 16.3.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Причам и пишем
Милица Ћук
650-02-00638/4/2010-06 од 16.3.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Бројим и бојим
Милица Ћук
650-02-00638/3/2010-06 од 16.3.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Свет око нас
Милица Ћук
650-02-00638/2/2010-06 од 16.3.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Ја и други
Милица Ћук
650-02-00638/1/2010-06 од 16.3.2011.
„ПРОФОН”
Шарам – Стварам, радни лист за децу предшколског узраста
Милан Ђукић
650-02-00196/1/2011-06 од 24.4.2012.
„ПРОФОН”
Дете и саобраћај, радни лист за децу предшколског узраста
Милосав Петровић
650-02-00196/2/2011-06 од 24.4.2012.
„ПРОФОН”
Шарени свет око нас, радни лист за децу предшколског
узраста
Милосав Петровић,
Милан Ђукић
650-02-00196/3/2011-06 од 24.4.2012.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Ватромет знања
Јасна Игњатовић
650-02-00500/2010-06 од 16.3.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Вртешка знања
Јасна Игњатовић
650-02-00499/2010-06 од 16.3.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Крцкова математика – радни листови за припремну предш­
колску групу
Марија Ђурђевић
650-02-00471/2010-06 од 16.3.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Крцко – упознавање природне и друштвене средине, радни
листови за припремну предшколску групу
Дејан Виденовић,
Јасмина Туфегџић,
Татјана Стојков
650-02-00473/2010-06 од 16.3.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Мој први буквар за предшколце, за припремну предшколску
групу
Марија Ђурђевић,
Валентина Ђекић
650-02-00016/2011-06 од 14.9.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Цртам – пишем кроз игру до знања, за припремну предшкол­
ску групу
Анђелка Јанковић
650-02-00137/2011-06 од 14.9.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Математика кроз игру до знања, радна свеска за припремну
предшколску групу
Анђелка Јанковић
650-02-00138/2011-06 од 2.9.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Словољуб, радни листови, припрема за почетно читање и
писање
Мирјана Ђурђев
650-02-00139/2011-06 од 2.9.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Свет око нас кроз игру до знања, радна свеска за припремну
предшколску групу
Јасна Игњатовић
650-02-00140/2011-06 од 2.9.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Кроз игру до знања, за припремну предшколску групу
Марија Ђурђевић
650-02-00141/2011-06 од 19.10.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Забавна мала школа други степен, за децу узраста 3-4 године
Јасна Игњатовић
650-02-00435/2011-06 од 22.2.2012.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Забавна мала школа први степен, за децу узраста 2-3 године
Јасна Игњатовић
650-02-00440/2011-06 од 22.2.2012.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Забавна мала школа трећи степен, за децу узраста 4-5 године
Јасна Игњатовић
650-02-00437/2011-06 од 6.3.2012.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Забавна мала школа четврти степен, за децу узраста 5-6
година
Јасна Игњатовић
650-02-00436/2011-06 од 27.2.2012.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Забавна мала школа пети степен, за децу узраста 6-7 година
Јасна Игњатовић
650-02-00438/2011-06 од 27.2.2012.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица у вртићу – радна свеска из Српског језика за предш­
колце
Драгана Васовић,
Маја Кораксић
650-02-00316/1/2010-06 од 16.3.2011.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица у вртићу – радна свеска из Математике за предш­
колце
Драгана Васовић,
Маја Кораксић
650-02-00316/2/2010-06 од 16.3.2011.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица у вртићу – радна свеска из Света око нас за предш­
колце
Драгана Васовић,
Маја Кораксић
650-02-00316/3/2010-06 од 16.3.2011.
„SIL BOOKS”
Школа за предшколце – Припреми се за слова
Вера Батановић Лаловић
650-02-00199/2011-06 од 3.10.2011.
„SIL BOOKS”
Школа за предшколце – Maтематика, радни листови (са при­
ручником за васпитаче)
Милица Ћебић,
Вера Батановић Лаловић
650-02-00241/2011-06 од 9.12.2011.
„SIL BOOKS”
Школа за предшколце – предшколска група, комплетан про­
грам
Вера Батановић Лаловић
650-02-00176/2011-06 од 10.4.2012.
„ХОЛ НЕТ”
Упознавање природне и друштвене средине-радни листови за
децу предшколског узраста
Наташа Вучинић
650-02-00450/2010-06 од 16.9.2010.
„ХОЛ НЕТ”
Српски језик – радни листови за децу предшколског узраста
Наташа Вучинић
650-02-00449/2010-06 од 16.9.2010.
„ХОЛ НЕТ”
Математика – радни листови за децу предшколског узраста
Наташа Вучинић
650-02-00451/2010-06 од 16.9.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС”
Српски језик – Збирка задатака од I до IV разреда основне
школе
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић, Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/05 oд 5.6.2008.
„АТОС”
Српски језик – Контролни задаци од I до IV разреда основне
школе
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић, Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/08 oд 5.6.2008.
Српски језик за 1. разред основне школе (Буквар, Читанка и
Наставни листови уз Читанку)
Зорица Цветановић,
Сузана Копривица,
Даница Килибарда
650-02-01023/2010-06 од 27.1.2011.
ПРВИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„БИГЗ”
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 7
Радна свеска уз Буквар и Читанку за први разред основне
школе
И.Јухас
650-02-00247/2008-06/22 oд 5.6.2008.
„ЕДУКА”
Нови Буквар
Бранка Матијевић, Љиљана
Вдовић,
Ранка Јанаћковић
650-02-00599/2010-06 од 5.8.2010.
„ЕДУКА”
Читанка за 1. разред основне школе
Иван Јовић,
Моња Јовић
650-02-00248/2008-06/05 од 5.6.2008.
„ЕПОХА”
Дворац писмености – буквар
Ранко Симовић
650-02-00262/2008-06/02 од 20.6.2008.
„ЕПОХА”
Заједничка улазница, читанка за први разред
Ранко Симовић
650-02-00262/2008-06/01 од 23.6.2008.
„ЕПОХА”
Радна свеска из српског језика 1, за 1. разред основне школе
Ранко Симовић
650-02-00570/2010-06 од 11.3.2011.
Буквар
др Вук Милатовић, Анастасија
Ивковић
650-02-35/2003-02 од 7.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наставни листови уз Буквар
др Вук Милатовић, Анастасија
Ивковић
6-00-540/2003-023 од 25.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Буквар
Драгана Богавац,
Душанка Бојовић, Драгослав
Андрић
6-00-252/2004-03 од 6.7.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Како расту слова, радни листови уз Буквар
Драгана Богавац,
Душанка Бојовић
6-00-252/2004-03 од 6.7.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читамо и пишемо, почетница за први разред
Јелена Миоч,
Нада Миоч – Станојевић
6-00-686/2003-02 од 22.9.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Почетница за српски језик
Радмила Жежељ-Ралић
650-02-48/2003-02 од 20.8.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Кажи ми да ти кажем – приручник за српски језик
др Мирољуб Вучковић
650-02-25/2004-03 од 21.7.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Златна јабука – читанка
др Славица Јовановић
650-02-00022/2005-06 од 15.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вежбанка уз читанку Златна јабука
др Славица Јовановић
650-02-00027/2005-06 од 15.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Румена свитања-читанка за 1. разред основне школе
Мирољуб Вучковић
650-02-00734/2010-06 од 27.1.2011.
Светлана Јоксимовић
650-02-00776/2010-06 од 28.2.2011.
Светлана Јоксимовић
650-02-00076/2010-06 од 29.8.2011.
„ЕДУКА”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ” Буквар за 1. разред основне школе
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ”
Буквар за 1. разред основне школе
Радна свеска уз буквар за 1. разред основне школе
„KLETT”
Игра речи – читанка за први разред основне школе
Рaдмила Жежељ-Ралић
650-02-00209/2008-06 од 5.6.2008.
„KLETT”
Од слова до енциклопедије – буквар за први разред основне
школе
Д.Павловић
650-02-00204/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Буквар
др Симеон Маринковић
650-02-00164/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Читанка за први разред основне школе
др Симеон Маринковић,Славица
Марковић
650-02-00164/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Забавна граматика 1
др Симеон Маринковић
650-02-00164/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу српског језика у 1. разреду
Дубравка Чича,
мр Слађана Илић
650-02-00164/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Језичка школица 1 – додатни материјал
Александра Стефановић, Сандра
Радовановић, мр Александра
Станић,
мр Саша Гламочак
650-02-00179/2008-06 од 19.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Српски језик у првом разреду основне школе; комплексни посту­
пак у настави почетног читања и писања, уџбенички комплет
Зорица Вукајловић,
Зорица Стојановић
650-02-00181/2008-06 од 13.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по
комплексном поступку
Зорица Вукајловић,
Зорица Стојановић
650-02-00181/2008-06 од 13.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Знам и умем – контролне вежбе за српски језик за 1. разред
основне школе
Јелисавета Делић, Александра
Стефановић, мр Александра
Станић
650-02-00110/2010-06 од 21.7.2010.
„ЛИБЕР”
Језичке мозгалице – најчешће правописне грешке за основну
школу
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06 од 27.1.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Добро јутро – читанка за први разред
Милица Ћук, Зорица Петровић
650-02-00250/2008-06/20 од 9.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Кућа слова – буквар и почетница за први разред
Милица Ћук, Тодор Ћук
650-02-00250/2008-06/20 од
20.6.2008.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Српски језик 1 – радна свеска за 1. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00502/2010-06 од 21.9.2010.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица 1 – Радна свеска за српски језик за 1. разред
Маја Кораксић, ГоранМарковић
650-02-00194/2008-06 од 20.6.2008.
„ПЧЕЛИЦА”
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Букварко, уџбеник за први разред основне школе
Маја Кораксић, Лела Петровић
650-02-00241/2010-06 од 21.7.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС”
Збирка задатака из математике (од I до IV разреда основне
школе)
Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
Весна Анђелић
650-02-00246/2008-06/06 од 20.6.2008.
„АТОС”
Математика – контролни задаци за 1. разред основне школе
Зора Милошевић, Марина
Вићентијевић, Весна Ерић
650-02-00486/2010-06 од 21.9.2010.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Математика за први разред основне школе – уџбенички
комплет
М. Јовановић Лазић, Д. Дрндаревић 650-02-00249/2008-06/01 од 5.7.2010.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Да мали математичари постану велики – бројеви и рачунске
операције, задаци из математике за ученике млађих разреда др Синиша Јешић, Драгица Мишић
основне школе
650-02-00913/2010-06 од 27.1.2011.
„ДРАГАНИЋ”
Математика и радни листови за први разред
– уџбенички комплет
Д.Михаиловић, М.М.Игњатовић
650-02-00107/2008-06 од 20.6.2008.
„ЕДУКА” *
Математика (1а и 1б) за први разред
Светлана Јоксимовић
650-02-00248/2008-06/16 од 20.6.2008.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 8 – Број 9
30. јул – 2012.
„ЕДУКА”
Математика 1а и Математика 1б за 1. разред основне школе
Љиљана Вдовић, Бранка
Матијевић,
Ранка Јанковић
650-02-00286/2010-06 од 21.7.2010.
„ЕДУКА”
Математика 1а и Математика 1б за први разред основне
школе
Ивана Јухас
650-02-00273/2010-06 од 29.6.2010.
„ЕДУКА”
Математика 1 (Уџбеник, Радна свеска 1 и Радна свеска 2) за
први разред основне школе
Милосав Марјановић, Александра
Мандић
650-02-00381/2010-06 од 29.6.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
др Милосав Марјановић, Маријана
Зељић, Марија Капс, Љиљана
Симовић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Маријана
Зељић, Марија Капс, Љиљана
Симовић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Моја прва математика
Гроздана Шимић
650-02-00044/2005-06 од 17.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови из математике
Гроздана Шимић, Радина Пајић
650-02-00044/2005-06 од 17.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 1
(уџбенички комплет за први разред основне школе)
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00017/2009-06 од 27.2.2009.
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ” Контролни задаци из математике за 1. разред основне школе
Светлана Јоксимовић
650-02-00067/2011-06 од 15.7.2011.
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ” Математика, уџбеник за 1. разред основне школе, 1. и 2. део
Светлана Јоксимовић
650-02-00150/2011-06 од 25.7.2011.
„КВАДРАТ-ПЛУС”
Мала рачунаљка за 1. разред основне школе
Милан Самарџић
650-02-01038/2010-06 од 6.4.2011.
„KLETT”
Игра бројева и облика 1 – математика за први разред основне
школе – уџбеник
М.Рајшп, Ј.Жиц, М.Јовановић
650-02-00210/2008-06 од 19.6.2008.
Светлана Јоксимовић
Привремена мера одређена решењем
Врховног суда број Гж. 53/09 којом се,
до правноснажног окончања спора,
забрањује Светлани Јоксимовић да сама
или преко трећег правног или физичког
лица штампа и објављује писани мате­
ријал коришћен у издавању привредног
друштва „ЕДУКА”, до правоснажног
окончања спора
Светлана Јоксимовић
650-02-00085/2010-06 од 30.6.2010.
„КОРАК ПО КОРАК”
Математика (1а и 1б) за први разред
„КОРАК ПО КОРАК”
Радна свеска уз уџбеник математике за 1. разред основне
школе (1б)
Математика (1а) за 1. разред основне школе
Приручник за учитеље уз уџбеник математике за 1. разред
основне школе
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Математика 1 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00149/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Забавна математика 1
др Симеон Маринковић
650-02-00149/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу математике у 1. разреду
Александра Стефановић
650-02-00149/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Знам и умем – контролне вежбе необавезног наставног сред­
ства за математику за 1. разред основне школе
Љиљана Вуковић,
Сандра Радовановић,
Александра Стефановић
650-02-00111/2010-06 од 29.6.2010.
„МАТЕМАТИЧКИ
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Donnino 1 – магична математика за 1. разред основне школе
Јасна Богешић
650-02-00393/2011-06 од 6.3.2012.
„НОВА ШКОЛА”
Разиграна математика 1 – уџбеник за први разред основне
школе
Милица Ћук, Зoран Јевтић,
Бранко Мaрковић
650-02-00250/2008-06 од 19.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Радна свеска из математике за 1. разред основне школе
Милица Ћук, Зоран Јевтић
650-02-00820/2010-06 од 27.1.2011.
„ПЧЕЛИЦА”
Математика 1, за 1. разред основне школе
Маја Кораксић, Горан Марковић
650-02-00891/2010-06 од 4.2.2011.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица 1 – Радна свеска за математику за 1. разред основне
школе
Маја Кораксић, Горан Марковић
650-02-00193/2008-06 од 20.6.2008.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Математика 1 – радна свеска за 1. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00012/2011-06 од 6.4.2011.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Кроз игру до знања Математика 1, радна свеска за 1. разред
основне школе
Јасна Игњатовић
650-02-00360/2011-06 од 28.12.2011.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АКРОНОЛО”
Уџбеник и приручник за наставнике Eko и Tina 1
Migaly Villarroel, Mady Musiol
650-02-00337/2010-06 од 21.7.2010.
„АКРОНОЛО”
Уџбенички комплет EnglishAdventureStarterA, енглески језик
за 1. разред основне школе
CristianaBruni, SusannahReed
650-02-00339/2010-06 од 21.7.2010.
OurDiscoveryIslandStarter, уџбеник за енглески језик за 1.
разред основне школе
Tessa Lochowski
650-02-00389/1/2011-06 од 9.3.2012.
Our Discovery Island Starter, радна свеска за енглески језик за
1. разред основне школе
Tessa Lochowski
650-02-00389/2/2011-06 од 9.3.2012.
СТРАНИ ЈЕЗИК
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Step by step, уџбеник за енглески језик за 1. разред основне
школе
Step by step, радна свеска за енглески језик за 1. разред
основне школе
650-02-00548/1/2011-06 од 12.3.2012.
Драгана Макевић, Блага Делић
650-02-00548/2/2011-06 од 12.3.2012.
„DATA STATUS”
Kid’s Box 1 (уџбеник и радна свеска) за 1. разред основне
школе
Caroline Nixon, Michael Tomlinson
650-02-00740/2010-06 од 29.12.2010.
„DATA STATUS”
Alex et Zoeetcompagnie 1, уџбенички комплет за француски
језик за 1. и 2. разред основне школе
ColetteSamson
650-02-00846/2010-06 од 3.2.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 9
Twister 1 – уџбеник, енглески језик за 1. разред основне
школе
Andrea Littlewood, Peter Jeffery
Twister 1 – радна свеска
Andrea Littlewood, Peter Jeffery,
Heather McClean
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Eнглески језик Easy 1 (уџбеник)
Зорана Ненезић
650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Easy 1 (радна свеска) Приручник за наставнике
Зорана Ненезић
650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик Родничок 1 (уџбеник)
др Људмила Поповић, Јелена Гинић 650-02-41/2003-02 од 21.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 1 (радна свеска) *Приручник за наставнике
др Људмила Поповић, Јелена Гинић 650-02-41/2003-02 од 21.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик Du und ich 1 (уџбеник)
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит, Иванка
Фајфер-Чагоровић
650-02-00040/2003-02 од 24.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик Duundich 1 (радна свеска)
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит, Иванка
Фајфер-Чагоровић
650-02-00040/2003-02 од 24.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик Images (уџбеник)
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Images (радна свеска)
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Италијански језик Insieme! 1 (уџбеник)
Јулијана Вучо, Саша Модерц
650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Insieme! 1 (радна свеска) Приручник за наставнике
Јулијана Вучо, Саша Модер
650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик Holaamigos! 1 (уџбеник)
Ј.Филиповић, Ј.Стојановић,
З.Милићевић
650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
¡Holaamigos! 1 (радна свеска) Приручник за наставнике
Ј.Филиповић, Ј.Стојановић,
З.Милићевић
650-02-00034/2003-02 од 9.7.2003.
„НОВА ШКОЛА”
Ready, steady, GO – уџбенички комплет за први разред
Слободанка Глигорац,
Бранислав Бркић
650-02-00250/2008-06 од 19.6.2008.
„ОXFORD CENTAR”
Fairyland1 – уџбеник и радна свеска из енглеског језика за 1.
разред основне школе
JennyDooley, Virginia Evans
650-02-00422/2010-06 од 21.9.2010.
„THE ENGLISH BOOK”
HappyHouse 1, енглески језик за 1. разред основне школе
(уџбеник, радна свеска и приручник за наставнике)
Stella Maidment, Lorena Roberts
650-02-00406/2010-06 од 21.7.2010.
„THE ENGLISH BOOK”
Super me 1, енглески језик за 1. разред основне школе (уџбе­
ник, радна свеска и приручник за наставнике)
Lucia Tomas, Vicky Gil
650-02-00405/2010-06 од 21.7.2010.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС”
Свет око нас – радна свеска за 1. разред основне школе
Марина Вићентијевић,
Весна Анђелић, Весна Ерић
650-02-00921/2010-06 од 27.1.2011.
„АТОС”
Настава у природи – радна свеска за ученике 1. и 2. разреда
основне школе
Весна Анђелић
650-02-00144/2011-06 од 15.7.2011.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Свет око нас (Искрице) за први разред – уџбенички комплет
М.Вукмирица, Б.Станец
650-02-00249/2008-06/03 од 5.7.2010.
„ДРАГАНИЋ”
Свет око нас за први разред – уџбеник
Б.Бугаринов
650-02-00120/2008-06/01 10.6.2008.
„ДРАГАНИЋ”
Свет око нас за први разред – контролни задаци
Б.Вуковић, Б.Шеперац
650-02-00098/2008-06 9.6.2008
„ЕДУКА”
Свет око нас (1а и 1б) за први разред – уџбеник
И.Јухас
650-02-00248/2008-06/11 од 10.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас (уџбеник)
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/07 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Размишљанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/08 од 16.6.2004.
Биљана Гачановић, Љиљана
Новковић, Биљана Требјешанин
650-02-00738/2010-06 од 27.1.2011.
„ЕDUCATIONAL CENTRE”
Свет око нас – уџбеник за 1. разред основне школе
650-02-00687/2010-06 од 29.12.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Размишљанка – радна свеска уз уџбеник Свет око нас за 1.
разред основне школе
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
Светоконас (1А и 1Б) – уџбеник за 1. разред основне школе и
Светлана Јоксимовић
Радна свеска за 1. разред основне школе
650-02-00475/2011-06 од 23.1.2012.
„KLETT”
Пустоловине кроз свет око нас – свет око нас за први разред
– уџбеник
Б.Животић, О.Рамовић
650-02-00208/2008-06 од 20.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Свет око нас 1– уџбеник
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00153/2008-06 од 23.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу предмета свет око нас у 1.
разреду
Ивана Васиљевић, Јелена Кенда
650-02-00153/2008-06 од 23.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Здравствено васпитање за први разред
Јелена Илић, Анђелка Ружић
650-02-00153/2008-06 од 23.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу здравственог васпитања у
првом, другом и трећем разреду
Јелена Илић, Анђелка Ружић
650-02-00153/2008-06 од 23.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Свет око нас за први разред – уџбеник
Милица Ћук, Бранка Стевановић,
Весна Радоњић
650-02-00250/2008-06/23 од 10.6.2008.
„ПЧЕЛИЦА”
Свет око нас 1 – радна свеска из Света око нас за први разред
основне школе
Мира Кукић, Милена Аћимовић
650-02-00195/2008-06 од 13.6.2008.
„СТИЛОС”
Свет око нас (1а и 1б) за први разред – уџбеник
С.Миловац, Ј.Кнежевић,
Б.Бомештар, М.Панић, М.Славнић
650-02-00221/2008-06/03 од 9.6.2008.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Ми смо деца весела I и II – збирка песама за децу основне
школе
Оливера Ђурић
650-02-00298/2010-06 од 21.7.2010.
Музичка сликовница за први разред
Мирјана Смрекар Станковић,
С.Цветковић
650-02-00247/2008-06/10 од 19.6.2008.
„ДОМИНАНТА”
„ЕДУКА”
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 10 – Број 9
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура 1
др Гордана Стојановић,
др Зорислава Васиљевић,
Татјана Дробни
650-02-00006/2005-06 од 4.4.2005.
„KLETT”
Чаробни свет музике – Музичка култура за први разред
мр Гордана Илић
650-02-00213/2008-06 од 11.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Музичка култура 1 – уџбеник
Владица Илић
650-02-00130/2008-06 од 11.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу музичке културе у 1.
разреду
Владица Илић
650-02-00130/2008-06 од 11.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Певам, свирам, слушам 1, музичка култура за 1. разред
основне школе
Милица Ћук
650-02-00297/2010-06 од 22.7.2010.
Где живи музика – Музичка култура за први разред
Н.Милојевић, Мила Лацковић
650-02-00253/2008-06 од 20.6.2008.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ”
Гледам и стварам
Коста Богдановић, Бранислав
Николић, Милан Михаљчић,
Рајка Бошковић
650-02-00003/2005-06 од 12.4.2006.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Ликовна култура 1 – уџбеник
мр Мирјана Живковић
650-02-00157/2008-06 10.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за наставу ликовне културе у 1. разреду
мр Мирјана Живковић
650-02-00157/2008-06 10.6.2008.
Сања Филиповић
650-02-00077/2010-06 од 21.7.2010.
„HOL NET”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Свет у мојим рукама – ликовна култура за први разред
„KLETT”
основне школе
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Растимо, радна свеска за грађанско васпитање, за 1. разред
основне школе
Наташа Марковић, Славица Вујић
650-02-00563/2011-06 од 25.1.2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Црквени словар (Православни катихизис)
Игњатије Мидић (епископ
браничевски)
650-02-50/2001-02 од 21.9.2001.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Илмудин (ћирилица)
(Исламска вјеронаука)
Хазема Ништовић, Џевдета
Ајановић, Едина Вејо
650-02-51/2001-02 од 21.9.2001.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ја и други (Уџбеник за грађанско васпитање у 1. и 2. разреду)
Б.Бубањ, М.Влајков, С.Мали,
Т.Пејовић-Себић
6-00-00149/2006-06 од 22.5.2006.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Грађанско васпитање 1 – радна свеска
Нада Игњатовић Савић, Марија
Вуловић, Гордана Кесеровић,
Дијана Копуновић, Татјана
Павловић, Јелена Димитријевић
650-02-00177/2008-06 од 9.6.2008.
„ЕДУКА”
Нада Игњатовић Савић, Марија
Приручник за наставнике за употребу радне свеске Грађанско Вуловић, Гордана Кесеровић,
васпитање 1
Дијана Копуновић, Татјана
Павловић, Јелена Димитријевић
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
650-02-00177/2008-06 од 9.6.2008.
Број и датум решења министра
„ЕДУКА”
Ковчежић моје баке, народна традиција за први разред
С.Миловановић, И.Јухас
650-02-00247/2008-06/04 од 25.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Шаховске чаролије (уџбеник)
Данко Бокан, Јосип Декић
650-02-00159/2007-06 од 16.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од играчке до рачунара (уџбеник)
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од играчке до рачунара (вежбанка за 1. и 2. разред)
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе 1
Вера Матановић, Бранислав
Станец, Вера Ђорђевић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
С колена на колено
Силвија Перић, Вилма Нишкановић 650-02-00053/2005-06 од 20.5.2005.
„ЗМАЈ”
Грађанско васпитање 1 – сазнање о себи и другима 1, радна
свеска за 1. разред основне школе
Мирјана Бандић
65002-00311/2011-06 од 22.12.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Чувари природе 1 – уџбеник
Станка Брдар
650-02-00160/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу предмета Чувари природе 1 Станка Брдар
650-02-00160/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Од играчке до рачунара 1 – уџбеник
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу предмета Од играчке до ра­ Милан Вугделија, Невенка
чунара у 1. разреду
Спалевић, Јасминка Михаљинац
6-00-281/2004-06/24 од 16.6.2004.
Милан
Вугделија,
Невенка
650-02-00178/2008-06 од 6.6.2008.
Спалевић, Јасминка Михаљинац
650-02-00178/2008-06 од 6.6.2008.
ДРУГИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС”
Српски језик – Збирка задатака од I до IV разреда основне
школе
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић,Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/05 oд 5.6.2008.
„АТОС”
Српски језик – Контролни задаци од I до IV разреда основне
школе
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић, Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/08 oд 5.6.2008.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Српски језик за други разред основне школе – уџбенички
комплет
М.Јузбашић, Н.Тркуља
650-02-00259/2008-06/05 од 20.6.2008.
„ДРАГАНИЋ”
Читанка, наставни листови и учимо латиницу за други разред
основне школе – уџбенички комплет
В.Поповић, В.Ђорђевић
650-02-00115/2008-06 од 9.6.2008.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Језичка почетница за други разред
Др Зона Мркаљ
650-02-00242/2008-06 од 20.6.2008.
„ЕДУКА”
Читанка за други разред основне школе
М.Манојловић, С.Бабуновић
650-02-00248/2008-06/06 од 5.6.2008.
„ЕДУКА”
Језичке поуке за други разред основне школе
мр Љ.Прћић
650-02-00248/2008-06/08 од 5.6.2008.
„ЕДУКА”
Радна свеска за српски језик за други разред основне школе
М.Манојловић, С.Бабуновић
650-02-00248/2008-06/07 од 5.6.2008.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 11
„ЕДУКА”
Латиница откривалица
З.Милошевић
650-02-00248/2008-06/09 од 20.6.2008.
„ЕПОХА”
Испеци па реци – Српски језик за други разред основне
школе
мр Далиборка Пурић
650-02-00262/2008-06/04 од 20.6.2008.
„ЕПОХА”
Весела година – Читанка за други разред основне школе
Ранко Симовић
650-02-00262/2008-06/03 од 6.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик
др Славица Јовановић
6-00-281/2004-06/06 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Око Сунца – читанка плус
др Славица Јовановић
6-00-281/2004-06/05 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик уз читанку плус
Мирјана Ковачевић
650-02-18/2004-03 од 14.7.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Абецедар
Радмила Жежељ-Ралић, Драган
Ралић
6-00-281/2004-06/04 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка
Весна Алексић
650-02-00030/207-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читам и пишем латиницу
Ивана Цмиљановић-Косовац,
Биљана Поповић
650-02-00109/2006-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Учим латиницу
Десанка Стојић-Јањушевић
6-00-281/2004-06/03 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик
др Славица Јовановић
650-02-00526/2009-06 од 24.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка
Весна Алексић
650-02-00525/2009-06 од 24.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вежбанка за други разред основне школе
др Славица Јовановић
650-02-00142/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка за други разред основне школе
др Славица Јовановић
650-02-00156/2010-06 од 30.6.2010.
„KLETT”
У царству речи – Читанка за други разред основне школе,
О језику – граматика Српски језик за други разред основне
школе и
Слово до слова – уџбеник за учење латинице за други разред
основне школе – уџбенички комплет
Радмила Жежељ-Ралић
650-02-00238/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Читанка за други разред
др Симеон Маринковић, мр
Љиљана Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00166/2008-06 од 6.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Мала абецеда за други разред
др Симеон Маринковић
650-02-00166/2008-06 од 6.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Забавна граматика 2
др Симеон Маринковић
650-02-00166/2008-06 од 6.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу српског језика у 2. разреду
др Симеон Маринковић
650-02-00166/2008-06 од 6.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Језичка школица 2 – додатни материјал
мр Саша Гламочак, Весна Рикало,
мр Александра Станић,
мр Милорад Рикало
650-02-00174/2008-06 од 19.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Знам и умем, Контролне вежбе – Српски језик за други раз­
ред основне школе
Јелисавета Делић,
мр Милорад Рикало
650-02-00051/2011-06 од 21.9.2011.
„ЛИБЕР”
Језичке мозгалице – најчешће правописне грешке за основну
школу
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06 од 27.1.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Латиница за други разред основне школе
Милица Ћук, Александра
Вујатовић
650-02-00250/2008-06/25 од 9.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Срећни дани, Читанка за други разред основне школе
Милица Ћук, Весна ПетровићПериц
650-02-00250/2008-06/24 од 9.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Српски језик – граматика, правопис, језичка култура, уџбеник
Милица Ћук
за 2. разред основне школе
650-02-00289/2010-06 од 21.7.2010.
„НОВА ШКОЛА”
Радна свеска из српског језика за 2. разред основне школе
Милица Ћук, Јулијана Ђурђевић
650-02-00291/2010-06 од 21.7.2010.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица 2 – Радна свеска за српски језик за 2. разред
Маја Кораксић, Горан Марковић
650-02-00194/2008-06 од 20.6.2008.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Српски језик 2 – радна свеска за 2. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00357/2011-06 од 10.1.2011.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС ”
Математика – контролни задаци за 2. разред основне школе
Марина Вићентијевић,Весна Ерић
650-02-00485/2010-06 од 21.9.2010.
„АТОС”
Збирка задатака из математике (од I до IV разреда основне
школе)
Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
Весна Анђелић
650-02-00246/2008-06/06 од 20.6.2008.
„ БИГЗ ШКОЛСТВО”
Математика за други разред основне школе – уџбенички
комплет
М.Јовановић Лазић,
Дијана Дрндаревић
650-02-00249/2008-06/06 од 5.7.2010.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Да мали математичари постану велики – бројеви и рачунске
операције, задаци из математике за ученике млађих разреда
основне школе
др Синиша Јешић, Драгица Мишић
650-02-00913/2010-06 од 27.1.2011.
„ДРАГАНИЋ”
Математика за други разред – уџбенички комплет (уџбеник и
радни листови)
М.М.Игњатовић
650-02-00114/2008-06 од 20.6.2008.
„ЕДУКА”*
Математика (2а и 2б) за други разред
С.Јоксимовић
650-02-00248/2008-06/17 од 20.6.2008.
„ЕДУКА”
Математика 2а и Математика 2б за 2. разред основне школе
Весна Дрезгић, Бранкица
Вељковић, Сања Ђекић
650-02-00272/2010-06 од 4.5.2010.
„ЕДУКА”
Математика 2 (уџбеник и радна свеска) за 2. разред основне
школе
Милосав Марјановић,
Александра Мандић
650-02-00505/2011-06 од 25.1.2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
др Милосав Марјановић, Марија
Капс
6-00 – 281/2004-06/01 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови за математику
др Милосав Марјановић, Марија
Капс, Даница Корен
6-00 – 281/2004-06/02 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2 – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ” Контролни задаци из математике за 2. разред основне школе
Светлана Јоксимовић
650-02-00066/2011-06 од 15.7.2011.
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ” Математика, уџбеник за 2. разред основне школе, 1. и 2. део
Светлана Јоксимовић
650-02-00148/2011-06 од 25.7.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 12 – Број 9
„КLETT”
„КОРАК ПО КОРАК”
Игра бројева и облика 2 – математика за други разред –
уџбеник
МАТЕМАТИКА (2а и 2б) за други разред
30. јул – 2012.
С. Максимовић
650-02-00206/2008-06 од 19.6.2008.
С. Јоксимовић
Привремена мера одређена решењем
Врховног суда број Гж. 53/09 којом се,
до правноснажног нокончања спора,
забрањује Светлани Јоксимовић да сама
или преко трећег правног или физичког
лица штампа и објављује писани мате­
ријал коришћен у издавању привредног
друштва „ЕДУКА”, до правоснажног
окончања спора
Светлана Јоксимовић
650-02-0088/2010-06 од 30.6.2010.
Математика (2а) за други разред основне школе, уџбеник
„КОРАК ПО КОРАК ”
Радна свеска уз уџбеник математике за 2. разред основне
школе (2б)
Приручник за учитеље уз уџбеник математике за 2. разред
основне школе
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Математика 2 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00165/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Забавна математика 2
др Симеон Маринковић
650-02-00165/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу математике у 2. разреду
Александра Стефановић
650-02-00165/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Знам и умем – Контролне вежбе, Математика за 2. разред
основне школе
Весна Рикало, Петар Огризовић
650-02-00719/2010-06 од 27.1.2011.
„МАТЕМАТИЧКИ
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Donnino 2 – магична математика за 2. разред основне школе
Јасна Богешић
650-02-00391/2011-06 од 6.3.2012.
Математика плус, уџбеник за 2. разред основне школе
Милица Ћук, Зоран Јевтић,
Бранко Марковић
650-02-00292/2010-06 од 21.7.2010.
„НОВА ШКОЛА”
Радна свеска из математике за 2. разред основне школе
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Математика 2 – радна свеска за 2. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00010/2011-06 од 6.4.2011.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица 2 – Радна свеска за математику за 2. разред основне
школе
Маја Кораксић, Горан Марковић
650-02-00193/2008-06 од 20.6.2008.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АКРОНОЛО ”
Eko and Tina 2 – уџбеник, енглески језик за 2. разред основне
школе и Приручник за наставнике
MigalyVillarroel, MadyMusiol
650-02-00338/2010-06 од 21.7.2010.
„АКРОНОЛО ”
English Adventure, Starter B (уџбеник, радна свеска и при­
ручник за наставнике), енглески језик за 2. разред основне
школе
Кристијана Бруни, Сузана Рид
650-02-00340/2010-06 од 21.7.2010.
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО ”
Our Discovery Island 1, уџбеник, енглески језик за 2. разред
основне школе
Our Discovery Island 1, радна свеска за енглески језик за 2.
разред основне школе
650-02-00388/1/2011-06 од 9.3.2012.
Linnette Ansel Erocak
650-02-00388/2/2011-06 од 9.3.2012.
„DATA STATUS”
Alexet Zoeet compagnie 1, уџбенички комплет за француски
језик за 1. и 2. разред основне школе
ColetteSamson
650-02-00846/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Kid‘s Box 2, уџбенички комплет за енглески језик за 2. разред
основне школе
Caroline Nixon, Michael Tomlinson
650-02-00737/2010-06 од 8.2.2011.
Twister 2 – уџбеник, енглески језик за 2. разред основне
школе
AndreaLittlewood, PeterJeffery
Twister 2 – радна свеска, енглески језик за 2. разред основне
школе
AndreaLittlewood, PeterJeffery,
HeatherMcClean
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Eнглески језик Easy 2 Уџбеник
Зорана Ненезић
6-00-281/2004-06/11 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Easy 2 Радна свеска
Зорана Ненезић
6-00-281/2004-06/12 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик Родничок 2 Уџбеник
др Људмила Поповић, Јелена Гинић 6-00-281/2004-06/21 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 2 Радна свеска
др Људмила Поповић, Јелена Гинић 6-00-281/2004-06/22 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик Du und ich 2 Уџбеник
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
6-00-281/2004-06/15 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Du und ich 2 Радна свеска
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
6-00-281/2004-06/16 од 16. 6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик Couleurs Уџбеник
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
6-00-281/2004-06/13 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Couleurs Радна свеска
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
6-00-281/2004-06/14 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Италијански језик Insieme! 2 Уџбеник
Јулујана Вучо, Саша Модерц
6-00-281/2004-06/19 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Insieme! 2 Радна свеска
Јулујана Вучо, Саша Модерц
6-00-281/2004-06/20 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик ¡Hola amigos ! 2 Уџбеник
Јелена Филиповић, Јасна
Стојановић, Зорана Милићевић
6-00-281/2004-06/17 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
¡Hola amigos! 2 Радна свеска
Јелена Филиповић, Јасна
Стојановић, Зорана Милићевић
6-00-281/2004-06/18 од 16.6.2004.
„EDUCATIONAL CENTRE ”
„НОВА ШКОЛА”
Ready, Steady, Go! – уџбеник из енглеског језика за 2. разред
основне школе
Ready, Steady, Go! – радна свеска из енглеског језика за 2.
разред основне школе
650-02-00684/2010-06 од 9.2.2011.
650-02-00551/1/2011-06 од 20.3.2011.
Слободанка Глигорић
650-02-00551/2/2011-06 од 20.3.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 13
„ОXFORD
CENTAR ”
Fairyland 2 (уџбеник, радна свеска и друго наставно средство
за наставнике, портфолио, компакт диск, дидактичке картице,
Jenny Dooley, Virginia Evans
постери и луткарско позориште), енглески језик за 2. разред
основне школе
650-02-00421/2010-06 од 21.9.2010.
„THE ENGLISH BOOK”
Happy house 2 – уџбеник и радна свеска из енглеског језика за
Stella Maidment, Lorena Roberts
2. разред основне школе
650-02-00407/2010-06 од 21.7.2010.
„THE ENGLISH BOOK”
Уџбенички комплет SuperMe 2, енглески језик за 2. разред
основне школе (уџбеник, радна свеска и приручник за
наставнике)
LuciaTomas, Vicky GIl
650-02-00404/2010-06 од 22.7.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ АТОС”
Свет око нас – радна свеска за 2. разред основне школе
Марина Вићентијевић,
Весна Анђелић, Весна Ерић
650-02-00918/2010-06 од 27.1.2011.
„АТОС”
Настава у природи – радна свеска за ученике 1. и 2. разреда
основне школе
Весна Анђелић
650-02-00144/2011-06 од 15.7.2011.
„ БИГЗ ШКОЛСТВО”
Свет око нас за други разред – уџбенички комплет
М. Вукмирица, Б. Станец
650-02-00249/2008-06/07 од 9.7.2010.
„ЕДУКА”
Свет око нас (2а и 2б) за други разред
М. Манојловић, Б. Вељковић
650-02-00248/2008-06/12 од 20.6.2008.
„ЕДУКА”
Настава у природи-радна свеска за ученике 1. и 2. разреда
основне школе
Весна Анђелић
650-02-00144/2011-06 од 15.7.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас (уџбеник)
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/09 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Истраживанка (радна свеска уз уџбеник)
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/10 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас – уџбеник за други разред основне школе и
Истраживанка – Радна свеска уз уцбеник Свет око нас за
други разаред основне школе
Биљана Гачановић, Љиљана
Новковић, Биљана Требјешанин
650-02-00736/2010-06 од 27.1.2011.
„КLETT”
Свет око нас за други разред основне школе – уџбеник
Б. Животић
650-02-00237/2008-06 од 9.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Свет око нас 2 – уџбеник
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00167/2008-06 од 9.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу предмета Свет око нас у 2.
разреду
Ивана Васиљевић, Јелена Кенда
650-02-00167/2008-0о од 9.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Здравствено васпитање за други разред
Јелена Илић, Анђелка Ружић
650-02-00167/2008-06 од 9.6.2008.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
„НОВА ШКОЛА”
Свет око нас за други разред – уџбеник
Свет око нас за други разред – радни листови
Милица Ћук, Гордана Стевановић
650-02-00250/2008-06/27 од 10.6.2008.
650-02-00250/2008-06/10 од 10.6.2008.
„ПЧЕЛИЦА”
Свет око нас 2 – радна свеска из Света око нас за 2. разред
основне школе
Мира Кукић, Милена Аћимовић
650-02-00195/2008-06 од 13.6.2008.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Свет око нас 2, радна свеска за 2. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00017/2011-06 од 28.4.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ДОМИНАНТА”
Ми смо деца весела I и II – збирка песама за децу основне
школе
Оливера Ђурић
650-02-00298/2010-06 од 21.7.2010.
„ЕДУКА”
Музичка вртешка – музичка култура за други разред
Мирјана Смрекар Станковић,
С.Цветковић
650-02-00248/2008-06/21 од 11.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура 2
др Гордана Стојановић,
др Зорислава Васиљевић
6-00-281/2004-06/23 од 16.6.2004.
„КLETT”
Чаробни свет музике – музичка култура за други разред
основне школе – уџбеник
мр Гордана Илић
650-02-00235/2008-06 од 9.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Музичка култура 2 – уџбеник
Владица Илић
650-02-00147/2008-06 од 11.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу музичке културе у 2.
разреду
Владица Илић
650-02-00147/2008-06 од 11.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Певам, свирам, слушам 2, музичка култура за 2. разред
основне школе
Милица Ћук
650-02-00288/2010-06 од 22.7.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ ”
Музичка култура за други разред основне школе
др Габријела Грујић-Гарић,
др Сања Филиповић
650-02-00389/2010-06 од 22.7.2010.
„ХОЛ НЕТ ”
Магичне речи музике, музичка култура за 2. разред основне
школе
Наталија Милојевић,
Мила Лацковић
650-02-00282/2010-06 од 21.7.2010.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЕДУКА”
Шарени ликовни путокази, ликовна култура за други разред
М.Бузаши-Марганић, З. Петровић
650-02-00248/2008-06/25 од 10.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Размишљам и стварам
Ликовна култура
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, мр Бранислав Николић,
Драгица Миловановић
6-00-00421/2005-06 од 31.8.2005.
„КLETT”
Свет у мојим рукама – ликовна култура за други разред
основне школе – уџбеник
Н. Хаџи Јованчић
650-02-00240/2008-06 од 9.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Ликовна култура 2 – уџбеник
мр Мирјана Живковић
650-02-00175/2008-06 од 9.6.2008.
мр Мирјана Живковић
650-02-00175/2008-06 од 9.6.2008.
Приручник за учитеље за наставу ликовне културе у 2.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
разреду
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Православни катихизис
Игњатије Мидић
650-02-5/2003-02 од 3.3.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Исусови пријатељи – католички вјеронаук
Андрија Копиловић
650-02-21/2004-03 од 15.7.2004.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 14 – Број 9
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
30. јул – 2012.
Нада Игњатовић Савић, Јелена
Димитријевић, Валерија Живковић,
650-02-00185/2008-06 од 9.6.2008.
Станка Жица, Татјана Живановић,
Смиљана Грујић, Марина Остојић
Грађанско васпитање 2 – радна свеска
Нада Игњатовић Савић, Јелена
Приручник за наставнике за употребу радне свеске Грађанско Димитријевић, Валерија Живковић,
650-02-00185/2008-06 од 9.6.2008.
васпитање 2
Станка Жица, Татјана Живановић,
Смиљана Грујић, Марина Остојић
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
„ЕДУКА”
Моја кућица, моја слободица, Народна традиција за други
разред
С.Миловановић,
И.Јухас
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од играчке до рачунара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00059/2005-06 од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свуда пођи, кући дођи
Народна традиција
Силвија Перић, Вилма Нишкановић 6-00-00617/2005-06 од 7.12.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе
В. Матановић, Б. Станец,
В. Ђорђевић
6-00-281/2004-06/25 од 16.6.2004.
„ЗМАЈ”
Грађанско васпитање 2 – сазнање о себи и другима 2, радна
свеска за 2. разред основне школе
Мирјана Бандић
65002-00312/2011-06 од 22.12.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Чувари природе 2 – уџбеник
Станка Брдар
650-02-00176/2008-06 од 23.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу предмета Чувари природе 2 Станка Брдар
650-02-00176/2008-06 од 23.6.2008.
650-02-00247/2008-06/05 од 20.6.2008.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС”
Српски језик – Збирка задатака од I до IV разреда основне
школе
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић, Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/05 oд 5.6.2008.
„АТОС”
Српски језик – Контролни задаци од I до IV разреда основне
школе
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић, Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/08 oд 5.6.2008.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Српски језик за трећи разред – уџбенички комплет (читанка,
српски језик и наставни листови)
В. Шојић, М. Касаповић, А. Пејовић 650-02-00249/2008-06/08 од 5.7.2010.
„ЕДУКА”
Радна свеска за српски језик за трећи разред
др Н. Тодоров, С. Зарупски
650-02-00247/2008-06/18 од 5.6.2008.
„ЕДУКА”
Читанка за трећи разред
Моња Јовић, И. Јовић
650-02-00248/2008-06/15 од 9.6.2008.
„ЕДУКА”
Поуке о језику за трећи разред
В. Дрезгић, А. Цветковић
650-02-00248/2008-06/15 од 10.6.2008.
„ЕДУКА”
Водено огледало – читанка за трећи разред основне школе
М. Б. Цветковић, С. Цветковић,
Т. Живановић, М. Плавшић,
др Б. Првуловић
650-02-00248/2008-06/01 од 9.6.2008.
„ЕДУКА”
Жубор речи – поуке о језику за трећи разред
М. Б. Цветковић, С. Цветковић,
Т. Живановић, М. Плавшић,
др Б. Првуловић
650-02-00248/2008-06/15 од 10.6.2008.
„ЕПОХА”
Чаролија читања – читанка за трећи разред
Бранко Илић
650-02-00262/2008-06/05 од 6.6.2008.
„ЕПОХА”
Кажи, реци, напиши – српски језик за трећи разред и на­
ставни листови
мр Далиборка Пурић
650-02-00262/2008-06/06 од 20.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка
др Вук Милатовић
650-02-39/2005-06 од 20.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наставни листови за српски језик
др Вук Милатовић
650-02-39/2005-06 од 20.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик
др Вук Милатовић,
др Славица Јовановић
650-02-39/2005-06 од 20.4.2005.
„ИНОВАЦИЈА
ЈОКСИМОВИЋ”
Радна свеска за самостални рад за српски језик за 3. разред
основне школе
Светлана Јоксимовић
650-02-00766/2010-06 од 25.2.2011.
„КLETT”
Српски језик за трећи разред– уџбенички комплет (Река речи
– читанка и О језику – граматика)
Р. Жежељ-Ралић
650-02-00212/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Читанка, уџбеник за трећи разред основне школе
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00034/2011-06 од 14.9.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Читанка за трећи разред
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00142/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Забавна граматика 3
др Симеон Маринковић
650-02-00142/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу српског језика у 3. разреду
др Симеон Маринковић
650-02-00142/2008-06 од 5.6.2008.
Језичка школица 3 – додатни материјал
мр Милорад Рикало, Славка
Јовановић, мр Александра Станић,
Споменка Марковић
650-02-00183/2008-06 од 19.6.2008.
др Симеон Маринковић
650-02-00712/2010-06 од 22.2.2011.
650-02-00856/2010-06 од 27.1.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Српски језик 3 – уџбеник за 3. разред основне школе
Српски језик 3 – наставни листови за 3. разред основне школе
„ЛИБЕР”
Језичке мозгалице – најчешће правописне грешке за основну
школу
др Душанка Вујовић
„НОВА ШКОЛА”
Радост дружења – читанка за трећи разред
Милица Ћук, Вера Петровић-Периц 650-02-00250/2008-06/28 од 6.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Радна свеска из српског језика за 3. разред основне школе
Милица Ћук
650-02-00821/2010-06 од 10.2.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Српски језик – граматика, правопис, језичка култура за трећи
разред основне школе
Милица Ћук
650-02-00553/2011-06 од 26.1.2012.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Српски језик 3 – радна свеска за 3. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00008/2011-06 од 6.4.2011.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица 3 – Радна свеска за српски језик за 3. разред
Маја Кораксић, Горан Марковић
650-02-00194/2008-06 од 20.6.2008.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Број 9 – Страна 15
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС ”
Математика – контролни задаци за 3. разред основне школе
Весна Анђелић, Марина
Вићентијевић, Весна Ерић
650-02-00484/2010-06 од 21.9.2010.
„АТОС”
Збирка задатака из математике (од I до IV разреда основне
школе)
Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
650-02-00246/2008-06/06 од 20.6.2008.
Весна Анђелић
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Математика за трећи разред – уџбенички комплет
М. Јовановић Лазић,
Дијана Дрндаревић
650-02-00249/2008-06/09 од 5.7.2010.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Математика за 3.разред основне школе (уџбеник и радни
листови)
Марко М. Игњатовић
650-02-00116/2008-06 од 20.6.2008.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Математика 3 а и Математика 3 б, уџбеник за 3. разред
основне школе
др Синиша Јешић,
Марко Игњатовић
650-02-00915/2010-06 од 27.1.2011.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Да мали математичари постану велики – бројеви и рачунске
операције, задаци из математике за ученике млађих разреда др Синиша Јешић, Драгица Мишић
основне школе
650-02-00913/2010-06 од 27.1.2011.
„ЕПОХА”
Математика за трећи разред
Сања Маричић
650-02-00262/2008-06/09 од 10.6.2008.
„ЕДУКА” *
Математика (3а и 3б) за трећи разред
С.Јоксимовић, Б.Влаховић
650-02-00248/2008-06/13 од 20.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић,
650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Марија Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови за математику
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић, Марија 650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3
Математика 3 – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
Откривамо чудесни свет математике 3 – уџбенички материјал, Оливера Тодоровић,
за 3. разред основне школе
Срђан Огњановић
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ” Контролни задаци из математике за 3. разред основне школе
Светлана Јоксимовић
650-02-00130/2009-06/1 од 28.7.2009.
650-02-00130/2011-06 од 28.4.2011.
650-02-00065/2011-06 од 15.7.2011.
„КLETT”
Игра бројева и облика 3 – математика за трећи разред основне
М. Јовановић, А Николић
школе
650-02-00203/2008-06 од 19.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Математика 3 – уџбеник
Александра Стефановић
650-02-00156/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Забавна математика 3
др Симеон Маринковић, Дејан
Беговић
650-02-00156/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу математике у 3. разреду
Александра Стефановић
650-02-00156/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Математика 3 – радна свеска (1. и 2. део) за 3. разред основне Александра Стефановић,
школе
Симеон Маринковић
650-02-00718/2010-06 од 22.2.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Математика плус, уџбеник за 3. разред основне школе
Бранислав Милошевић, Зоран
Јевтић, Бранко Марковић
650-02-00567/1/2011-06 од 6.3.2012.
„НОВА ШКОЛА”
Радна свеска из математике за 3. разред основне школе
Бранислав Милошевић, Зоран
Јевтић, Бранко Марковић
650-02-00567/2/2011-06 од 6.3.2012.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Математика 3 – радна свеска за 3. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00015/2011-06 од 6.4.2011.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица 3 – Радна свеска за математику за 3. разред основне
школе
Маја Кораксић, Горан Марковић
650-02-00193/2008-06 од 20.6.2008.
„ШКОЛА ПЛУС”
„Три, четири, сад” – збирка занимљивих задатака из матема­
тике за 3. и 4. разред основне школе
Радмила Божић
650-02-00321/2010-06 од 21.7.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Discover English Starter, енглески језик за 3. разред основне
школе (уџбеник)
Judy Boyle
Discover English Starter, енглески језик за 3. разред основне
школе (радна свеска)
Fiona Beddall
English Adventure 1,
(уџбенички комплет) енглески језик за 3. разред основне
школе
Anna Worrall
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
Our Discovery Island 2, енглски језик, уџбеник за 3. разред
основне школе
Our Discovery Island 2, енглски језик, радна свеска за 3.
разред основне школе
650-02-00696/2010-06 од 28.12.2010.
650-02-00668/2010-06 од 11.2.2011.
650-02-00387/1/2011-06 од 9.3.2012.
Sagrario Salaberri
650-02-00387/2/2011-06 од 9.3.2012.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Step by step 3, уџбеник, енглески језик за 3. разред основне
школе
Драгана Макевић, Блага Делић
650-02-00552/1/2011-06 од 9.3.2012.
„DATA STATUS”
Kid‘s Box 3, уџбенички комплет за енглески језик за 3. разред
основне школе
Caroline Nixon, Michael Tomlinson
650-02-00741/2010-06 од 8.2.2011.
„DATA STATUS”
Alex et Zoe et compagnie 2, уџбенички комплет за француски
језик за 3. разред основне школе
Colette Samson
650-02-00845/2010-06 од 22.2.2011.
„ЕДУКА”
English with Jimmy Brown, уџбеник са CD-ом за 3. разред
основне школе
English with Jimmy Brown, радна свеска за 3. разред основне
школе
650-02-00504/1/2011-06 од 9.3.2012.
Елвира Саваи
650-02-00504/2/2011-06 од 9.3.2012.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Twister 3, (уџбеник и радна свеска), енглески језик за 3.
разред основне школе
Alison Blair, Jane Cadwallader
650-02-00688/2010-06 од 9.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Eнглески језик
Easy 3 – уџбеник, трећа година учења
Зорана Ненезић,
Љубинка Симидријевић
650-02-00037/2005-06 од 9.5.2005.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 16 – Број 9
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Easy 3 – радна свеска
Зорана Ненезић,
Љубинка Симидријевић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 3 – уџбеник, трећа година учења
др Људмила Поповић, Јелена Гинић 650-02-31/2005-06 од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 3 – Радна свеска
др Људмила Поповић,
Јелена Гинић
650-02-31/2005-06 од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Duundich 3 – уџбеник – трећа година учења
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-32/2005-06 од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Du und ich 3
Раднасвеска
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-32/2005-06 од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик
Mots
Уџбеник – трећа година учења
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
650-02-34/2005-06 од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Mots
Радна свеска
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
650-02-34/2005-06 од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Италијански језик
Insieme! 3 Уџбеник – трећа година учења
Јулијана Вучо, Саша Модерц
650-02-49/2005-06 од 9.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Insieme! 3
Радна свеска
Јулијана Вучо, Саша Модерц
650-02-49/2005-06 од 9.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик
¡Holaamigos! 3 Уџбеник – трећа година учења
Јелена Филиповић, Анђелка
Пејовић, Маја Андријевић,
Џени Грац
650-02-36/2005-06 од 26.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
¡Holaamigos! 3 Радна свеска
Јелена Филиповић, Анђелка
Пејовић, Маја Андријевић,
Џени Грац
650-02-36/2005-06 од 26.4.2005.
„THE ENGLISH BOOK”
Happy Street 1 – уџбеник и радна свеска за енглески језик за
3. разред основне школе
Stella Maidment, Lorena Roberts
650-02-00811/2010-06 од 4.2.2011.
„OXFORD CENTAR”
Welcome Aboard 1 и 2, уџбенички комплет, енглески језик за
3. и 4. разред основне школе
Eliyabeth Gray, Virginia Evans
650-02-00040/2011-06 од 14.9.2011.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС ”
Природа и друштво-радна свеска за 3. разред основне школе
Весна Анђелић, Весна Ерић,
Марина Вићентијевић
650-02-00492/2010-06 од 21.9.2010.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Природа и друштво за трећи разред
Г. Јаневски, Д. Љубисављевић
650-02-00259/2008-06/06 од 20.6.2008.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Природа и друштво и Радни листови за 3. разред основне школе
Биљана Поповић,
Ивана Цмиљановић-Косовац
650-02-00119/2008-06 од 24.6.2008.
„ЕДУКА”
Природа и друштво (3а и 3б) за трећи разред
В. Матановић, Б. Влаховић,
С. Јоксимовић, М. Ђурђевић
650-02-00248/2008-06/20 од 10.6.2008.
„ЕПОХА”
Златиборски округ-завичајни приручник за 3. разред основне
Миленко Филиповић
школе
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво
Уџбеник
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00028/2005-06 од 9.5.2005.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Завичајница
Радна свеска уз уџбеник Природа и друштво
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00028/2005-06 од 9.5.2005.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Западно Поморавље
др Бошко Влаховић, Томислав
Савићевић
632-03-11/93-02 од 26.3.1993.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Златиборски округ
др Илија Мисаиловић
650-02-00038/94-02 од 15.8.1994.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Банат
Милан Бојанић
650-02-46/2000-02 од 12.12.2000.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Београд и околина
Сава Стекић,
Стеван Симић
632-03-10/93-02 од 26.3.1993.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Нишавски округ
Милутин Ђорђевић и други
650-02-00-52/9702 од 03.12.1997.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Косовско-митровачки округ
Марко Мадуловић, Љубиша
Пантовић
650-02-00010/2000-02 од 27.3.2000.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Косовско Поморавље
Ратко Стојиљковић
650-02-45/98-02 од 30.9.1998.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наш крај – Призренски округ
Радислав Стојановић
650-02-00037/99-02 од 30.9.1999.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мој први атлас
Јован Илић, Милан Даниловић,
Милан Савић
650-02-00038/93-02 од 16.7.1993.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
уџбенички комплет: Природа и друштво – Мој крај и Љиљана Новковић, Биљана
Завичајница
Гачановић, Биљана Требјешанин
650-02-00115/2009-06 од 24.7.2009.
„КLETT”
Природа и друштво 3 – уџбеник за 3. разред основне школе
Радмила Жежељ-Ралић
(1. и 2. део)
650-02-00867/2010-06 од 29.12.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Природа и друштво 3 – радни уџбеник
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу природе и друштва у 3. раз­
Ивана Васиљевић, Јелена Кенда
реду
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
Природа и друштво 3 – уџбеник за 3. разред основне школе
650-02-00037/2005-06 од 9.5.2005.
650-02-00075/2010-06 од 6.9.2011.
650-02-00154/2008-06 од 10.6.2008.
650-02-00154/2008-06 од 10.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Природа и друштво 3 – радна свеска за 3. разред основне школе Славица Марковић
650-02-00716/2010-06 од 29.12.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Здравствено васпитање за трећи разред
Јелена Илић, Анђелка Ружић
650-02-00154/2008-06 од 10.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Мој завичај – природа и друштво за трећи разред
Милица Ћук, Гордана Стевановић
650-02-00250/2008-06/30 од 6.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Радни листови за природу и друштво за трећи разред
Милица Ћук, Гордана Стевановић
650-02-00250/2008-06/11 од 10.6.2008.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања – Природа и друштво 3, радна свеска за 3.
разред основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00509/2010-06 од 21.9.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 17
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Музичка култура за трећи разред
Марија Гаљевић
650-02-00249/2008-06/10 од 5.7.2010.
„ДОМИНАНТА”
Ми смо деца весела I и II – збирка песама за децу основне
школе
Оливера Ђурић
650-02-00298/2010-06 од 21.7.2010.
„ДРАГАНИЋ”
Музичка чаролија – музичка култура за трећи разред
Зорана Љ.Митровић
650-02-00105/2008-06 од 19.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура 3
Гордана Стојановић
650-02-00030/2005-06 од 20.4.2005.
„KLETT”
Чаробни свет музике, музичка култура за 3. разред основне
школе – уџбеник
мр Гордана Илић
650-02-00079/2010-06 од 21.7.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Музичка култура 3 –уџбеник
Владица Илић
650-02-00170/2008 од 11.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу музичке културе у 3. раз­
Владица Илић
реду
650-02-00170/2008 од 11.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Певам, свирам, слушам – музичка култура за трећи разред
Милица Ћук, Зоран Јевтић,
Славко Илић, Мила Лацковић
„ПЧЕЛИЦА”
Славуј Славко, уџбеник за 3. разред основне школе
Горан Марковић,
Горан Милисављевић
650-02-00242/2010-06 од 22.7.2010.
Фрулица I, мала школа за сопран-блок флауту, за 3. и 4.
разред основне школе
Милорад Мирковић
650-02-00265/2011-06 од 6.3.2012.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Шарени ликовни путокази – ликовна култура за трећи разред
М.Бузаши-Марганић, С.Кеча
650-02-00248/2008-06/22 од 10.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Учим и стварам
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, мр Бранислав Николић,
Татјана Лалић
650-02-00035/2005-06 од 9.5.2005.
„KLETT”
Свет у мојим рукама: „Распуст код бака Лале” – ликовна
култура за 3. разред основне школе
Невена Хаџи-Јованчић
650-02-00075/2010-06 од 4.8.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Ликовна култура 3 – уџбеник
мр Мирјана Живковић
650-02-00128/2008-06 од 10.6.2008.
Приручник за учитеље и Материјал за рад уз уџбеник
мр Мирјана Живковић, Мирела
Манојловић, Бранкица Вељковић
650-02-00128/2008-06 од 10.6.2008.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Православни катихизис
др Игњатије Мидић
650-02-00068/2003-02 од 14.11.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима, за 3. разред
основне школе
Бранка Бубањ, Милеса Влајков,
Татјана Пејовић
650-02-00411/2011-06 од 25.1.2012.
„ЗМАЈ”
Грађанско васпитање 3 – сазнање о себи и другима 3, радна
свеска за 3. разред основне школе
Мирјана Бандић
65002-00310/2011-06 од 22.12.2011.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЕДУКА”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима, радна
свеска за 3. разред основне школе
Нада Игњатовић-Савић, Јелена
Димитријевић, Марина Остојић,
Станка Жица, Марија Вуловић,
Приручник за наставнике за употребу радне свеске Грађанско Слободанка Јовановић, Евгенија
васпитање– сазнање о себи и другима 3
Јокановић, Валерија Живковић
650-02-00250/2008-06/17 од 19.6.2008.
650-02-00115/2010-06 од 22.7.2010.
Нада Игњатовић-Савић, Јелена
Димитријевић, Валерија Живковић,
Приручник за наставнике за употребу радне свеске Грађанско
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Станка Жица, Марија Вуловић,
650-02-00115/2010-06 од 22.7.2010.
васпитање – сазнање о себи и другима 3
Евгенија Јокановић, Слободанка
Јовановић, Марина Остојић
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС”
Настава у природи – радна свеска за ученике 3 и 4. разреда
основне школе
Весна Анђелић
650-02-00920/2010-06 од 29.12.2010.
„ЕДУКА”
Сваки занат је златан – народна традиција за 3. разред основ­
не школе
Слађана Миловановић
650-02-00121/2011-06 од 28.4.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Све, све, али занат – уџбеник
Силвија Перић, Вилма Нишкановић 6-00-00074/2006-06 од 22.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од играчке до рачунара
Драган Маринчић,Драгољуб Васић
650-02-00033/2005-06 од 9.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе 3
Вера Матановић, Бранислав
Станец, Вера Ђорђевић
650-02-00038/2005-06 од 9.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од играчке до рачунара – вежбанка за изборни наставни
предмет за 3. разред основне школе
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00344/2010-06 од 21.7.2010.
Чувари природе, уџбеник за 3. разред основне школе
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу предмета Чувари природе у Станка Брдар
3. разреду основне школе
650-02-00708/2010-06 од 28.12.2010.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС”
Српски језик – Збирка задатака од I до IV разреда основне
школе
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић,
Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/05 oд 5.6.2008.
„АТОС”
Српски језик – Контролни задаци од I до IV разреда основне
школе
Марина Вићентијевић, Зора
Милошевић,
Весна Ерић
650-02-00246/2008-06/08 oд 5.6.2008.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 18 – Број 9
30. јул – 2012.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Српски језик за четврти разред– уџбенички комплет
(Читанка, Српски језик за 4. разред и Наставни листови за
српски језик и књижевност)
„ДРАГАНИЋ”
Српски језик за четврти разред– уџбенички комплет (читанка,
В. Поповић
граматика и наставни листови)
„ЕДУКА”
Трешња у цвету – читанка за четврти разред
др Н. Тодоров, С. Цветковић,
М. Плавшић
650-02-00248/2008-06/02 од 5.6.2008.
„ЕДУКА”
Поуке о језику за четврти разред
М. Б. Цветковић,
др Б. Првуловић
650-02-00248/2008-06/03 од 5.6.2008.
„ЕДУКА”
Радна свеска за српски језик за четврти разред
др Н. Тодоров, С. Зарупски
650-02-00247/2008-06/19 од 5.6.2008.
„ЕПОХА”
Кућа у разреду – читанка и наставни листови за 4. разред
основне школе
Миливоје К. Трнавац
650-02-00262/2008-06/07 од 20.6.2008.
„ЕПОХА”
Кућа у разреду – српски језик и култура изражавања за 4.
разред основне школе
Миливоје Трнавац
650-02-00102/2010-06 од 30.6.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Прича без краја – читанка
мр Зорана Опачић-Николић,
Даница Пантовић
6-00-00099/2006-06 од 8.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Путокази – наставни листови из српског језика
др Рајна Драгићевић,
мр Зорана Опачић-Николић,
Даница Пантовић
6-00-00098/2006-06 од 8.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и култура изражавања
др Рајна Драгићевић
6-00-00101/2006-06 од 8.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и култура изражавања
Милија Николић,
Мирјана Николић
6-00-00093/2006-06 од 8.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик за 4. разред основне школе
Милија Николић,
Мирјана Николић
650-02-00035/2008-06 од 4.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и језичка култура за 4. разреде основне школе
Милија Николић,
Мирјана Николић
650-02-00413/2011-06 од 9.2.2012.
„КLETT”
Српски језик за четврти разред – уџбенички комплет (Речи
чаробнице – читанка и О језику граматика)
Р. Жежељ-Ралић
650-02-00205/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Читанка за четврти разред
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00141/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Забавна граматика 4
др Симеон Маринковић,
650-02-00141/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу српског језика у 4. разреду
др Симеон Маринковић,
650-02-00141/2008-06 од 5.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Језичка школица 4 – додатни материјал
Споменка Марковић, Слободанка
Живковић, Јелисавета Делић,
мр Александра Станић
650-02-00184/2008-06 од 9.6.2008.
„ЛИБЕР”
Језичке мозгалице – најчешће правописне грешке за основну
школу
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06 од 27.1.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Свет знања и маште – читанка за четврти разред
Милица Ћук,
Вера Петровић-Периц
650-02-00250/2008-06/31 од 6.6.2008.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица 4 –
Радна свеска за српски језик за 4. разред
Маја Кораксић,
Горан Марковић
650-02-00194/2008-06 од 20.6.2008.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Српски језик 4 – радна свеска за 4. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00358/2011-06 од 10.1.2011.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АТОС”
Збирка задатака из математике (од I до IVразреда основне
школе)
Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
Весна Анђелић
650-02-00246/2008-06/06 од 20.6.2008.
„АТОС ”
Математика-контролни задаци за 4. разред основне школе
Весна Анђелић, Марина
Вићентијевић, Весна Ерић
650-02-00483/2010-06 од 21.9.2010.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Математика за четврти разред – уџбенички комплет (уџбеник
и радна свеска)
М.Максимовић
650-02-00249/2008-06/12 од 5.7.2010.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Математика за 4. разред основне школе (уџбеник и радни
листови)
Синиша Н. Јешић,
Марко М. Игњатовић
650-02-00109/2008-06 од 20.6.2008.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Да мали математичари постану велики – бројеви и рачунске
операције, задаци из математике за ученике млађих разреда др Синиша Јешић, Драгица Мишић
основне школе
650-02-00913/2010-06 од 27.1.2011.
Математика 4, уџбеник за 4. разред основне школе
650-02-00512/1/2011-06 од 15.5.2012.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
М. Ј. Аранђеловић, М. Петровић
„ГЕРУНДИЈУМ”
Др Синиша Јешић,
Радни листови из математике 4 (први и други део), за 4. разред Марко Игњатовић
основне школе
„ЕДУКА” *
Математика (4а и 4б) за четврти разред
„ЕДУКА”
Математика – уџбеник за 4. разред основне школе
Математика – радна свеска 4а и 4б за 4. разред основне школе
650-02-00249/2008-06/11 од 5.7.2010.
650-02-00108/2008-06 од 9.6.2008.
650-02-00512/2/2011-06 од 15.5.2012.
С.Јоксимовић
650-02-00248/2008-06/14 од 20.6.2008.
Софија Зарупски
650-02-00823/2010-06 од 27.1.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 4
Математика 4 – вежбанка
Откривамо чудесни свет математике 4, математика за 4. раз­ Оливера Тодоровић,
ред основне школе – уџбенички материјал
Срђан Огњановић
650-02-00129/2011-06 од 28.4.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 4. разред основне школе
„ИНОВАЦИЈА ЈОКСИМОВИЋ” Контролни задаци из математике за 4. разред основне школе
„КLETT”
„КLETT”
Игра бројева и облика 4 – математика за четврти разред
основне школе
Игра бројева и облика 4, радна свеска уз уџбеник из матема­
тике за 4. разред основне школе
Игра бројева и облика 4, уџбеник из математике за 4. разред
основне школе
Број 9 – Страна 19
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00410/1/2011-06 од 6.3.2012.
Светлана Јоксимовић
650-02-00079/2011-06 од 15.12.2011.
Н. Вуловић, М. Јовановић,
А. Николић
650-02-00215/2008-06 од 17.7.2008.
Ненад Вуловић, Марина Јовановић,
Анђелка Николић
650-02-00565/2/2011-06 од 20.2.2012.
650-02-00565/1/2011-06 од 5.4.2012.
„КОРАК ПО КОРАК”
Математика (4а и 4б) за четврти разред
С. Јоксимовић
Привремена мера одређена решењем
Врховног суда број Гж. 53/09 којом
се, до правноснажног окончања спо­
ра, забрањује Светлани Јоксимовић
да сама или преко трећег правног или
физичког лица штампа и објављује
писани материјал коришћен у изда­
вању привредног друштва „ЕДУКА”,
до правоснажног окончања спора
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Математика 4 – уџбеник
др Мирко Дејић, др Јасмина
Милинковић, мр Оливера Ђокић
650-02-00155/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Забавна математика 4
Александра Стефановић,
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00155/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу математике у 4. разреду
др Мирко Дејић, др Јасмина
Милинковић, мр Оливера Ђокић
650-02-00155/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Контролне вежбе математика 4 за 4. разред сосновне школе
Весна Рикало, Петар Огризовић
650-02-00447/2011-06 од 9.2.2012.
„КРУГ”
Математика IV Збирка задатака из Математике за 4. разред
Војислав Андрић
650-02-00125/2008-06/01 од 9.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Разиграна математика за четврти разред
Бранко Марковић, Зоран Јевтић,
Бранислав Милошевић,
Миољуб Исаиловић
650-02-00250/2008-06/32 од 19.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Радна свеска из математике за 4. разред основне школе
Бранислав Милошевић, Зоран
Јевтић, Бранко Марковић
650-02-00570/2011-06 од 6.3.2012.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања Математика 4 – радна свеска за 4. разред
основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00016/2011-06 од 6.4.2011.
„ПЧЕЛИЦА”
Пчелица 4 –
Радна свеска за математику за 4. разред основне школе
Маја Кораксић, Горан Марковић
650-02-00193/2008-06 од 20.6.2008.
„ШКОЛА ПЛУС”
„Три, четири, сад” – збирка занимљивих задатака из матема­
тике за 3. и 4. разред основне школе
Радмила Божић
650-02-00321/2010-06 од 21.7.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
Discover English 1 – енглески језик за 4. разред основне школе
Izabella Hearn, Jayne Wildman
(уџбеник)
Discover English 1 – енглески језик за 4. разред основне школе
Izabella Hearn
(радна свеска)
Newsky starter – уџбеник, енглески језик за 4. разред основне
школе
Brian Abbs, IngridFreebairn
Newsky starter – радна свеска, енглески језик за 4. разред
основне школе
Jonathan Bygrave, Brian Abbs,
Ingrid Freebairn
English Adventure 2 (уџбеник и радна свеска), енглески језик
за 4. разред основне школе
Anna Worall
Our Discovery Island 3, уџбеник, енглески језик за 4. разред
основне школе
Our Discovery Island 3, радна свеска за енглески језик за 4.
разред основне школе
650-02-00704/2010-06 од 28.12.2010.
650-02-00666/2010-06 од 9.2.2011.
650-02-00664/2010-06 од 22.2.2011.
650-02-00386/1/2011-06 од 9.3.2012.
Anne Feunteun, Debbie Peters
650-02-00386/2/2011-06 од 9.3.2012.
„DATA STATUS”
Kid‘s Box 4, уџбенички комплет за енглески језик за 4. разред
основне школе
Caroline Nixon, MichaelTomlinson
650-02-00747/2010-06 од 8.2.2011.
„DATA STATUS”
Alex et Zoe et compagnie 3 (уџбеник и радна свеска) за 4.
разред основне школе
Colette Samson
650-02-00847/2010-06 од 9.2.2011.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Twister 4 (уџбеник и радна свеска) енглески језик за 4. разред
основне школе
Alison Blair, Jane Cadwallader
650-02-00683/2010-06 од 9.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Easy 4
Уџбеник – четврта година учења
Зорана Ненезић, Љубинка
Симидријевић, Ида Добријевић
6-00-00097/2006-06 од 15.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Easy 4+ CD (аудио компакт диск)
Радна свеска
Зорана Ненезић,
Љубинка Симидријевић,
Ида Добријевић
6-00-00097/2006-06 од 15.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 4 Уџбеник
Јелена Гинић,
Анита Тешић
6-00-00096/2006-06 од 18.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 4
Радна свеска
Јелена Гинић,
Анита Тешић
6-00-00096/2006-06 од 18.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Du und ich 4 Уџбеник – четврта година учења
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
6-00-00094/2006-06 од 12.5.2006.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 20 – Број 9
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Du und ich 4
Раднасвеска
Илдико Врачарић,
Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
6-00-00094/2006-06 од 12.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Jours
Уџбеник – четврта година учења
Весна Фила, Милица Голубовић –
Тасевска
6-00-00100/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Jours
Радна свеска
Весна Фила, Милица Голубовић –
Тасевска
6-00-00100/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Италијански језик
Ciao, ragazzi! Уџбеник – четврта година учења
Александра Блатешић
6-00-00092/2006-06 од 23.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ciao, ragazzi! Радна свеска
Александра Блатешић
6-00-00092/2006-06 од 23.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик
¡Hola amigos! 4 Уџбеник – четврта година учења
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић,
6-00-00091/2006-06 од 16.5.2006.
Jenny T.Perdomo Gonzáles
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
¡Hola amigos! 4, Радна свеска
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић,
6-00-00091/2006-06 од 16.5.2006.
Jenny T.Perdomo Gonzáles
„OXFORD CENTAR”
Welcome Aboard 1 и 2, уџбенички комплет, енглески језик за
3. и 4. разред основне школе
Eliyabeth Gray,
Virginia Evans
650-02-00040/2011-06 од 14.9.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
Happy Street 2 – уџбеник и радна свеска за енглески језик за
4. разред основне школе
StellaMaidment,
LorenaRoberts
650-02-00812/2010-06 од 4.2.2011.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЕДУКА”
Природа и друштво за четврти разред (4а и 4б)
В. Матановић, З. Веиновић,
Н. Станчић, И. Марковић
650-02-00248/2008-06/10 од 10.6.2008.
„ЕДУКА”
Наставни листови за природу и друштво за четврти разред
М.Глигоријевић
650-02-00247/2008-06/15 од 9.6.2008.
„ГЕРУНДИЈУМ”
Природа и друштво за 4. разред основне школе (уџбеник и
радни листови)
Биљана Поповић,
Ивана Цмиљановић-Косовац
650-02-00103/2008-06 од 23.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво
Уџбеник
Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Истраживанка
Радна свеска
Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„КLETT”
Природа и друштво 4 за четврти разред основне школеуџбеник
Б. Бечановић, В. Ковачевић
650-02-00207/2008-06 од 10.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Природа и друштво 4 – уџбеник
Ивана Васиљевић,
Александра Блажић,
Весна Радовановић-Пеневски
650-02-00163/2008-06 од 10.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу природе и друштва у 4.
разреду
Ивана Васиљевић, Јелена Кенда
650-02-00163/2008-06 од 10.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Моја домовина, природа и друштво за четврти разред
Милица Ћук, Гордана Стевановић,
Надица Станојчић
650-02-00250/2008-06/33 од 2.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Наставни листови за природу и друштво за четврти разред
Милица Ћук, Гордана Стевановић
650-02-00250/2008-06/12 од 9.6.2008.
„ПУБЛИК ПРАКТИКУМ”
Огледалце знања – Природа и друштво 4, радна свеска за 4.
разред основне школе
Светлана Миленковић
650-02-00511/2010-06 од 21.9.2010.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Музичка култура за четврти разред – уџбенички комплет
Марија Гаљевић, М.Јовановић
650-02-00249/2008-06/13 од 5.7.2010.
„ДОМИНАНТА”
Ми смо деца весела I и II – збирка песама за децу основне
школе
Оливера Ђурић
650-02-00298/2010-06 од 21.7.2010.
„ЕДУКА”
У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти
разред
Мирјана Смрекар Станковић,
М. Б. Цветковић
650-02-00248/2008-06/19 од 10.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура 4
др Гордана Стојановић
6-00-00095/2006-06 од 16.5.2006.
„KLETT”
Чаробни свет музике – музичка култура за 4. разред основне
школе-уџбеник
мр Гордана Илић
650-02-00870/2010-06 од 27.1.2011.
„KLETT”
Радна свеска Чаробни свет музике за 4. разред основне школе мр Гордана Илић
650-02-00464/2011-06 од 6.3.2012.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Музичка култура 4 –уџбеник
Владица Илић
650-02-00152/2008-06 од 11.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу музичке културе у 4.
разреду
Владица Илић
650-02-00152/2008-06 од 11.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Певам, свирам, слушам, музичка култура за четврти разред
Милица Ћук, Зоран Јевтић,
Славко Илић,Мила Лацковић
650-02-00250/2008-06/18 од 19.6.2008.
„ПЧЕЛИЦА ”
Славуј Славко, уџбеник
за 4. разред основне школе
Горан Марковић,
Горан Милисављевић
650-02-00301/2010-06 од 22.7.2010.
Фрулица I, мала школа за сопран-блок флауту, за 3. и 4.
разред основне школе
Милорад Мирковић
650-02-00265/2011-06 од 6.3.2012.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЕДУКА”
Шарени ликовни путокази, ликовна култура за четврти разред М.Бузаши-Марганић
650-02-00248/2008-06/23 од 10.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Маштам и стварам
Ликовна култура
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, Бранислав Николић,
Татјана Лалић
„KLETT”
Ликовна култура за 4. разред основне школе
Сања Филиповић
650-02-00455/2011-06 од 6.3.2012.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Ликовна култура 4 – уџбеник
мр Мирјана Живковић
650-02-00133/2008-06 од 9.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за учитеље за наставу ликовне културе у 4. раз­ мр Мирјана Живковић, Мирела
реду
Манојловић, Бранкица Вељковић
6-00-00091/2006-06 од 16.5.2006.
650-02-00133/2008-06 од 9.6.2008.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 21
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Ликовна култура 4, за 4. разред основне школе
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
мр Мирјана Живковић
650-02-00490/2011-06 од 22.2.2012.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Православни катихизис
Игњатије Мидић
650-02-48/2004-06 од 12.1.2005.
„ЗМАЈ”
Грађанско васпитање 4 – сазнање о себи и другима 4, радна
Мирјана Бандић
свеска за 4. разред основне школе
650-02-00313/2011-06 од 22.12.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима, радна
свеска за 4. разред основне школе и Приручник за наставни­ Валерија Живковић, Марина
ке за употребу радне свеске Грађанско васпитање – сазнање о Остојић, Јелена Димитријевић
себи и другима 4
650-02-00446/2011-06 од 9.2.2012.
Откриваоница 4 – читанка за Грађанско васпитање за четврти
Тијана Ћук
разред
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив предмета и уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора
„ОДИСЕЈА”
650-02-00255/2008-06 од 9.6.2008.
Број и датум решења министра
„АТОС”
Настава у природи – радна свеска за ученике 3 и 4. разреда
основне школе
Весна Анђелић
650-02-00920/2010-06 од 29.12.2010.
„ЕДУКА”
Народна традиција – уџбеник за 4. разред основне школе
Слађана Миловановић
650-02-00452/2010-06 од 26.10.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од играчке до рачунара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 6-00-00089/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Друмом ходи, водом броди – уџбеник
Силвија Перић,
Вилма Нишкановић
650-02-00044/2006-06 од 6.9.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе 4
Вера Матановић, Бранислав
Станец, Вера.Ђорђевић
6-00-00102/2006-06 од 18.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од играчке до рачунара – вежбанка за изборни наставни
предмет Од играчке до рачунара за 4. разред основне школе
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00343/2010-06 од 21.7.2010.
Чувари природе 4 – уџбеник
Станка Брдар
Приручник за учитеље за наставу предмета Чувари природе
у 4. разреду
Снежана Грбић
Чувари природе – Еколошки дневник 4, за 4. разред основне
школе
Марина Дрндарски, Љубиша
Дивљак
650-02-01046/2010-06 од 10.2.2011.
Број и датум решења министра
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
„НАРОДНА КЊИГА-АЛФА”
650-02-00710/2010-06 од 29.12.2010.
ПЕТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Српски језик за пети разред – уџбенички комплет
М. Савић, Д. Јованетић, Д. Кувељић,
650-02-00249/2008-06/16 од 8.7.2010.
Д. Јањић, Б. Печеничић
„ЕДУКА”
Читанка за 5. разред основне школе
Моња Јовић
650-02-00830/2010-06 од 27.1.2011.
Читанка за 5. разред основне школе
Снежана Бабуновић,
Марела Манојловић
650-02-00827/2010-06 од 27.1.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и језичка култура
др Милија Николић,
Мирјана Николић
650-02-00180/2007-06 од 12.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик
др Милија Николић,
Мирјана Николић
650-02-00195/2007-06 од 12.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка
др Љиљана Бајић, др З. Мркаљ
650-02-00190/2007-06 од 12.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик и књижевност
др Љиљана Бајић, др З. Мркаљ,
др Рајна Драгићевић
650-02-00198/2007-06 од 12.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и језичка култура
др Рајна Драгићевић
650-02-00194/2007-06 од 12.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Правопис српског језика
Приручник за школе (екавско издање)
Митар Пешикан, Мато Пижурица,
Јован Јерковић
650-02-65/2000 од 21.12.2000.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Правопис српског језика
Приручник за школе (ијекавско издање)
Митар Пешикан, Мато Пижурица,
Јован Јерковић
650-02-65/2000 од 21.12.2000.
„КLETT”
Чаролија речи – читанка за пети разред
Наташа Станковић Шошо
650-02-00216/2008-06 од 9.6.2008.
„КLETT”
Радна свеска и Граматика за српски језик у петом разреду
В. Ломпар, Н. Станковић Шошо
650-02-00199/2008-06 од 9.6.2008.
Мост – српски језик за 5. разред основне школе
др Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
650-02-00472/1/2011-06 од 9.2.2012.
Радна свеска – Српски језик за 5. разред основне школе
др Весна Ломпар,
др Зорица Несторовић
650-02-00472/2/2011-06 од 9.2.2012.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Читанка за пети разред
др Симеон Маринковић, Славица
Марковић
650-02-00126/2008-06 од 6.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Граматика српског језика за пети разред
др Симеон Маринковић
650-02-00126/2008-06 од 6.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за наставнике за наставу српског језика у 5. раз­
реду
др Симеон Маринковић
650-02-00126/2008-06 од 6.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Разумем шта читам 5, необавезно помоћно средство за српски мр Саша Гламочак, мр Александра
језик за 5. разред основне школе
Кузмић, мр Милорад Рикало
650-02-00112/2010-06 од 22.7.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Граматика српског језика за основну школу
др Душка Кликовац
650-02-00251/2008-06 од 20.6.2008.
„ЛИБЕР”
Језичке мозгалице – најчешће правописне грешке
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06 од 27.1.2011.
„MERLIN COMPANY –
СРПСКА ШКОЛА”
Битка богова и људи, лектира за 5. разред основне школе
приређивач: Тиодор Росић
650-02-00942/2010-06 од 9.2.2011.
„НОВА ШКОЛА”
Језик рода мог, српски језик за пети разред са граматиком
Ј.Журић, Љ.Арсић
650-02-00250/2008-06/09 од 20.6.2008.
„НОВА ШКОЛА”
Српски језик – граматикa за 5. разред основне школе
Јадранка Милошевић
650-02-00568/1/2011-06 од 12.3.2012.
„ЕДУКА”
„KLETT”
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 22 – Број 9
30. јул – 2012.
„НОВА ШКОЛА”
Радна свеска из српског језика за ученике 5 разреда основне
школе
Јадранка Милошевић
650-02-00568/2/2011-06 од 12.3.2012.
„НОВИ ЛОГОС ”
Мали речник књижевних термина за основну школу
мр Наташа Станковић-Шошо
650-02-00411/2010-06 од 16.9.2010.
„НОВИ ЛОГОС ”
Уметност речи – читанка за 5. разред основне школе
мр Наташа Станковић-Шошо,
др Бошко Сувајџић
650-02-00898/2010-06 од 11.2.2011.
„НОВИ ЛОГОС ”
Радна свеска за српски језик 5, за 5. разред основне школе
мр Наташа Станковић-Шошо,
др Бошко Сувајџић, Јелена Срдић
650-02-00106/2011-06 од 28.4.2011.
„НОВИ ЛОГОС ”
Дар речи, граматика за 5. разред основне школе
Јелена Срдић
650-02-00108/2011-06 од 28.4.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Девојка цара надмудрила – народне приче о животињама,
бајке, новеле и шаљиве народне приче, лектира за 5. разред
основне школе
Снежана Шаранчић-Чутура
650-02-00862/2010-06 од 27.1.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Бранислав Нушић:
Хајдуци, лектира за 5. разред основне школе
приређивач: Бранко Ристић
650-02-00932/2010-06 од 3.2.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
У Талијином краљевству, избор из драма, лектира за 5. раз­
ред основне школе
приређивач: Марина Јањић
650-02-00934/2010-06 од 3.2.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Тиодор Росић: Златна гора, лектира за 5. разред основне
школе
приређивач: Вук Милатовић
650-02-00861/2010-06 од 8.2.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Данијел Дефо:
Робинсон Крусо, лектира за 5. разред основне школе
приређивач: Миомир Милинковић
650-02-00941/2010-06 од 9.2.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Марк Твен:
Том Сојер, лектира за 5. разред основне школе
приређивач: Стана Смиљковић
650-02-00860/2010-06 од 22.2.2011.
„ШКОЛА ПЛУС”
Од А до Ш – водич кроз књижевне изразе и појмове
Милица Мићић-Димовска,
Стеван Бељански
650-02-00462/2010-06 од 21.9.2010.
„ШКОЛА ПЛУС”
Речник eнглеско-српски и српско-енглески за основну и
средњу школу
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06 од 9.2.2011.
Милка Цанић, Наташа Антонић,
Сандра Софронић
650-02-00175/2011-06 од 3.10.2011.
Читанка и граматика за 5. разред основне школе
„ШКОЛА ПЛУС”
Радна свеска уз Читанку и граматику за 5. разред основне
школе
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ГЕРУНДИЈУМ”
Математика (уџбеник и збирка задатака) за пети разред
С.Јешић,
М.М.Игњатовић, Д.Д.Мишић
650-02-00113/2008-06 од 20.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
др Владимир Мићић, Вера
Јоцковић, др Ђорђе Дугошија,
др Војислав Андрић
650-02-00185/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике
др Владимир Мићић, Вера
Јоцковић, др Ђорђе Дугошија,
др Војислав Андрић
650-02-00186/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗМАЈ”
Појмови и задаци из математике, за 5. разред основне школе
Проф. др Радивоје Деспотовић
65002-00324/2011-06 од 14.12.2011.
„КLETT”
Математика 5 за пети разред (уџбеник и збирка задатака)
др Н.Икодиновић,
мр С.Димитријевић, С.Милојевић,
Н. Вуловић,
650-02-00219/2008-06 од 19.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Математика 5 – уџбеник
Мирјана Стојсављевић-Радовановић,
650-02-00139/2008-06 од 24.6.2008.
Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за наставнике за наставу математике у 5. разреду
Мирјана Стојсављевић-Радовановић,
650-02-00139/2008-06 од 24.6.2008.
Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Додатна настава – Математика 5, збирка задатака за 5. разред
основне школе
Наталија Јекић, Душанка Ковачевић 650-02-00116/2010-06 од 30.6.2010.
„КРУГ”
Математика 5 – Збирка задатака из Математике за пети разред
Мира Поповић,
Ружица Павлићевић
650-02-00125/2008-06/02 од 9.6.2008.
Владимир Стојановић
650-02-00222/2008-06 од 20.6.2008.
Математика 5 – уџбеник за 5. разред
„МАТЕМАТИСКОП”
Збирка задатака за 5. разред
Плус 5 – за додатну наставу
„ШКОЛА ПЛУС”
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Математика за 5. разред основне школе
Збирка задатака за 5. разред основне школе
Б. Јевремовић, Р. Божић, Ј. Ћуковић 119-01-00198/2008-6 од 23.4.2008.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Challenges 1 – уџбеник, енглески језик за 5. разред основне
школе
Michael Harris, David Mower
Challenges 1 – радна свеска, енглески језик за 5. разред
основне школе
Amanda Maris
Discover English 2 – уџбеник, енглески језик за 5. разред
основне школе
Izabella Hearn, Jaune Wildman
Discover English 2 – радна свеска, енглески језик за 5. разред
основне школе
Izabella Hearn
New sky 1 – уџбеник, енглески језик за 5. разред основне
школе
Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
Liz Kilbey
New sky 1 – радна свеска, енглески језик за 5. разред основне
школе
Jonathan Bygrave, Brian Abbs,
Ingrid Freebairn
„DATA STATUS”
Oh, la, la College 1, уџбенички комплет за француски језик за
5. разред основне школе
C. Favret, M. Boureau, I. Gallego,
E. Murguruza
650-02-00844/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Junior Plus 1, уџбенички комплет за француски језик за 5.
разред основне школе
I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin,
M. Butzbach
650-02-00842/2010-06 од 3.2.2011.
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
Број и датум решења министра
650-02-00703/2010-06 од 8.2.2011.
650-02-00694/2010-06 од 9.2.2011.
650-02-00665/2010-06 од 9.2.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 23
Objective KET, уџбенички комплет заенглески језик за 5. и 6.
разред основне школе
Annette Capel, Wendy Sharp
650-02-00748/2010-06 од 8.2.2011.
„DATA STATUS”
Диалог 1, уџбенички комплет за руски језик за 5. разред
основне школе
др Урсула Бер, др Рима
Брајтшпрехер, Елке Колодји,
Росвита Штар, др Хајке Вапенханс
650-02-00744/2010-06 од 22.2.2011.
„DATA STATUS”
Prima band 1, уџбеник и радна свеска, немачки језик за 5.
разред основне школе
Friederike Jin, Lutz Rohrmann,
Milena Zbrankova
650-02-00278/2011-06 од 17.11.2011.
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
То the Top 1, уџбеник за енглески језик за 5. разред основне
школе
То the Top 1, радна свеска за енглески језик за 5. разред
основне школе
650-02-00332/1/2011-06 од 22.2.2012.
H.Q.Mitchell
650-02-00332/2/2011-06 од 22.2.2012.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Super star 1, уџбенички комплет за 5. разред основне школе
„EDUCATIONAL CENTRE”
Can do 1, (уџбеник и радна свеска), енглески језик за 5. разред Michael Downie, David Gray,
основне школе
Juan Manuel Jimenez
Миријам Крејвен
650-02-00527/2010-06 од 21.12.2010.
650-02-00689/2010-06 од 9.2.2011.
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
Граматика руског језика
проф. др Предраг Пипер
650-02-00311/2009-06 од 13.05.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Enjoying English 5 Уџбеник – пета година учења
Зорана Ненезић,
Johnatan Pendlebury
650-02-00193/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Enjoying English 5 Радна свеска за пету годину учења
Зорана Ненезић,
Johnatan Pendlebury
650-02-00193/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Talk Talk Уџбеник – прва година учења
Наталија Кантар, Ида Добријевић
650-02-00178/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Talk Talk– Радна свеска – прва година учења
Наталија Кантар, Ида Добријевић
650-02-00178/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика енглеског језика за основну школу
Борис Хлебец
650-02-00008/2000-02 од 4.2.2000.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглеско-српски и српско-енглески речник за основну школу
мр Здравко Игњатовић,
мр Јелена Ковачевић
650-02-00063/97-02 од 14.11.1997.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик
Родничок 5 Уџбеник – пета година учења
др Људмила Поповић,
мр Јелена Гинић
650-02-00187/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 5
Радна свеска
др Људмила Поповић,
мр Јелена Гинић
650-02-00187/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Орбита 1
Уџбеник – прва година учења
др Предраг Пипер, Марина
Петковић, Светлана Мирковић
650-02-00188/2007-06 од 13. 7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Орбита 1
Радна свеска
др Предраг Пипер, Марина
Петковић, Светлана Мирковић
650-02-00188/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика руског језика
за основну школу
др Људмила Несторов,
др Богољуб Станковић
650-02-00065/1998-2 од 20.1.1999.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руско-српски и српско-руски речник
за основну школу
др Богољуб Станковић
650-02-00032/2003-02 од 16.9.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик
Hurra, wir lernen Deutsch
Уџбеник за прву годину учења
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00196/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Hurra, wir lernen Deutsch
Радна свеска за прву годину учења
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00196/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kontakte 5
Уџбеник за пету годину учења
Гордана Летић-Глишић,
Јасна Мајсторовић
650-02-00192/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kontakte 5
Радна свеска за пету годину учења
Гордана Летић-Глишић,
Јасна Мајсторовић
650-02-00192/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика немачког језика
за основну школу
др Јован Ђукановић
650-02-00007/2000-02 од 4.2.2000.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачко-српски и српско-немачки речник
за основну школу
др Јован Ђукановић
650-02-00027/98-02 од 22.4.1998.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик Le Français pour nous 1
Уџбеник за прву годину учења
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00203/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Le Français pour nous 1
Радна свеска за прву годину учења
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00203/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Images de France 5 Уџбеник за пету годину учења
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
650-02-00202/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Images de France 5 Радна свеска за пету годину учења
Весна Фила,
Милица Голубовић – Тасевска
650-02-00202/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика француског језика за основну школу
др Владо Драшковић
601-04-51/40 од 12.4.1991.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француско-српски речник за основну школу
др Пера Половина, Радмила
Чулајевић
650-232/80 од 22.5.1980.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Италијански језик
Amici 1 Уџбеник за прву годину учења
Александра Блатешић
650-02-00199/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Amici 1 Радна свеска за прву годину учења
Александра Блатешић
650-02-00199/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Шпански језик
¿Hablamos? 1 Уџбеник за прву годину учења
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић
650-02-00201/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
¿Hablamos? 1 Радна свеска за прву годину учења
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић
650-02-00201/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француско-српски/српско-француски речник за основну школу Тања Динић
650-02-00412/2011-06 од 9.2.2012.
„КLETT”
WIR 1 – уџбеник, радна свеска и CD за немачки језик за пети
разред основне школе
650-02-00218/2008-06 од 9.6.2008.
„ЗАВЕТ”
„ЗАВЕТ”
Ђорђо Мота
650-02-0031/2009-06 од 29.12.2009.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 24 – Број 9
30. јул – 2012.
„КLETT”
Messages 1 – уџбеник, радна свеска и CD, за 5. разред основ­
не школе – пета година учења
Дијана Гуди, Ноел Гуди
650-02-00076/2010-06 од 30.6.2010.
„КLETT”
Ettoi? – радна свеска из француског језика за 5. разред
основне школе
Мари Жозе Лопез, Жан Тијери ле
Буњек, Гај Луис
650-02-00531/1/2011-06 од 9.2.2012.
„КLETT”
Ettoi? – француски језик (уџбеник) за 5. разред основне
школе
Мари Жозе Лопез,
Жан Тијери ле Буњек
650-02-00531/2/2011-06 од 9.2.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Hotspot 2, енглески језик за 5. разред основне школе
ColinGranger
650-02-00917/2010-06 од 3.2.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
Project 2 – уџбеник и радна свеска, енглески језик за 5. разред
TomHutchinson
основне школе
650-02-00809/2010-06 од 4.2.2011.
„OXFORD CENTAR”
Access 1, уџбенички комплет, енглески језик за 5. разред
основне школе
Virginia Evans, Jenny Dooley
650-02-00172/1/2011-06 од 19.10.2011.
„ШКОЛА ПЛУС”
Речник енглеско-српски и српско-енглески за основну и
средњу школу
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06 од 9.2.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Мозаик прошлости, историја за пети разред – уџбенички комплет А.Ђукановић
650-02-00249/2008-06 од 5.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја
Снежана Ферјанчић, Данијала
Стефановић, Зорица Недељковић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјска читанка са радном свеском
Снежана Ферјанчић, Данијала
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00182/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјски атлас за стари век
Снежана Ферјанчић, Данијала
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00200/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјски атлас за ученике од 5. до 8. разреда
Група аутора
650-02-00024/97-02 од 5.6.1997.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја, уџбеник за 5. разред основне школе
Александра Смирнов-Бркић
650-02-00739/2010-06 од 28.12.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама
Милош Благојевић, Слободан
Душанић, Љубомир Максимовић,
Борислав Јовановић и др.
650-02-00414/2011-06 од 1.2.2012.
„КLETT”
Историја 5 – уџбеник за пети разред
Б.Бечановић
650-02-00211/2008-06 од 9.6.2008.
„НОВИ ЛОГОС”
Историја 5, уџбеник за 5. разред основне школе
др Душко Лопандић,
Ивана Петровић
650-02-00400/2011-06 од 31.1.2012.
„РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ
ЗАВОД”
Римско царство у IV веку после Христа, зидна историјска кар­ Слободан Душанић,
та, Р 1 : 4 500 000, за историју, за 5. разред основне школе
проф. др Жарко Петковић
650-02-00114/2011-06 од 14.9.2011.
„РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ
ЗАВОД”
Хеленски свет на почетку Пелопонеског рата, зидна Слободан Душанић,
историјска карта за 5. разред основне школе
проф. др Жарко Петковић
650-02-00116/2011-06 од 14.9.2011.
650-02-00181/2007-06 од 10.7.2007.
Историја за 5. разред осонвоне школе
Данијела Стефановић, Снежана
Ферјанчић, Зорица Недељковић
650-02-00727/2010-06 од 28.12.2010.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Моја планета 5 (уџбеник и радна свеска) – географија за пети А. Шмигић, В. Гавриловић,
разред
Р. Јокић
650-02-00259/2008-06/08 од 20.6.2008.
„ЕДУКА”
Географија 5, за пети разред
Н. Поповић
650-02-00247/2008-06/01 од 26.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија
Јелена Ћалић, Милован Милојевић
650-02-00191/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00179/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за географију
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00360/2008-06 од 18.9.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географска читанка
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00042/2009-06 од 16.6.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Школски географски атлас за ученике од петог до осмог разреда Група аутора
650-02-00016/2002-03 од 23.5.2002.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за географију за пети разред основне школе
Рада Ситарица, Милутин Тадић
650-02-00360/2008-06 од 18.9. 2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за географију за пети разред основне школе
Милован Миливојевић,
Наташа Бировљев
650-02-00359/2008-06 од 4.9.2008.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Света-вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00789/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Географски атлас, за основну и средњу школу
Горан Јовановић
650-02-00794/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Физичко-географска карта Србије, за основну и средњу школу Горан Јовановић
650-02-00787/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Европе – вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00792/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Србије – вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00790/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Ваневропских држава – вежбанка из географије за
Милка Ивић, Дубравка Петровић
основну и средњу школу
650-02-00791/2010-06 од 7.3.2011.
„КLETT”
Географија 5 – уџбеник за пети разред
Винко Ковачевић, Радојка Влајев,
Ј.Поповић Ракочевић
650-02-00217/2008-06 од 24.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
КАРТОГРАФИЈА или КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА НЕ ПИТАЈ,
за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања
Милутин Тадић
650-02-00713/2010-06 од 28.2.2011.
Географија 5 – уџбеник за пети разред основне школе
Марко Јоксимовић, Светлана
Поповић, Наташа Бировљев
Географија 5 – радна свеска
Марко Јоксимовић,
Наташа Бировљев
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ PUBLISHING”
Биологија за пети разред – уџбенички комплет
В. Сурчински, К. Станојевић
650-02-00249/2008-06/15 од 23.6.2008.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Билогија, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) за 5.
разред основне школе
Гордана Вукобратовић,
Бранка Шегрт
650-02-00541/2011-06 од 30.1.2012.
„ФРЕСКА”
ГЕОГРАФИЈА
„НОВИ ЛОГОС ”
650-02-00524/2011-06 од 25.1.2012.
30. јул – 2012.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Број 9 – Страна 25
„ЕДУКА”
Биологија за пети разред
В. Матовић, С. Радоњић
650-02-00247/2008-06/02 од 24.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија
Биљана Јанчић, др Радиша Јанчић
650-02-00189/2007-06 од 31.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију
Лепосава Милошевић
650-02-00271/2009-06 од 16.6.2010.
„КLETT”
Биологија 5, Наука о животу – уџбеник за пети разред
В. Миљуш, З. Радоњић
650-02-00202/2008-06 од 19.6.2008.
„НОВИ ЛОГОС ”
Биологија 5 – уџбеник за 5. разред основне школе
др Гордана Субаков-Симић,
др Милан Вељић
650-02-00639/2010-06 од 11.1.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЕДУКА”
Нек звучи звонко, музичка култура за пети разред
Мирјана Смрекар-Станковић,
Јасмина Гејо
650-02-00247/2008-06/08 од 19.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура
др Гордана Стојановић,
Милица Рајчевић
650-02-00204/2007-06 од 31.7.2007.
„KLETT”
Музичка култура 5, уџбеник за 5. разред основне школе
мр Александра Станковић
650-02-00871/2010-06 од 27.1.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Музичка култура, уџбеник за 5. разред основне школе
Владица Илић
650-02-00706/2010-06 од 27.1.2011.
Музичка култура за 5. разред основне школе
мр Александра Паладин,
Драгана Михајловић-Бокан
650-02-00802/2010-06 од 27.1.2011.
Фрулица II, мала школа за сопран-блок флауту, за 5. и 6.
разред основне школе
Милорад Мирковић
650-02-00266/2011-06 од 6.3.2012.
„НОВИ ЛОГОС”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Ликовна култура за пети разред
З. Милинковић, М. Јанковић
650-02-00259/2008-06/09 од 23.6.2008.
„ЕДУКА”
Ликовна култура за пети разред
Ј. Мрђеновачки
650-02-00247/2008-06/06 од 10.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
650-02-00205/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура
др Здравко Милинковић,
Љиљана Теодоровић
650-02-00206/2007-06 од 22.5.2008.
Ликовна култура – уџбеник за 5. разред основне школе
мр Мирјана Живковић
Приручник за наставнике за 5. разред основне школе
Слободинка Бранковић,
Биљана Марковић-Крагуљац
650-02-00711/2010-06 од 27.1.2011.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање за пети разред
З. Лапчевић
650-02-00247/2008-06/03 од 6.6.2008.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – Конструктор УК5,
ОК5-материјали и моделирање за пети разред основне школе, др Драган Голубовић,
са упутством за коришћење збирке материјала за вежбе од 5. Небојша Голубовић
до 8. разреда основне школе
650-02-00762/2010-06 од 27.1.2011.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – КОНСТРУКТОР
ОК9 – управљање рачунаром (интерфејс) од 5. до 8. разреда
основне школе, са упутством за коришћење збирке материја­
ла за вежбе од 5. до 8. разреда основне школе
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00760/2010-06 од 7.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов,
Марина Петровић
650-02-00184/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање-радна свеска за 5.
разред основне школе
Слободан Попов, Никола Чудић
650-02-00144/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка материјала за техничко и информатичко образовање за
Душан М. Стојановић
5. разред основне школе
650-02-00011/2011-06 од 22.6.2011.
„М&Г ДАКТА ”
Техничко и информатичко образовање
за пети разред – уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и Милан Санадер, Гордана Санадер
материјал за конструкторско моделовање)
650-02-00124/2008-06 од 9.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Техника 5 – моделирање, комплет материјала за радне вежбе
из техничког и информатичког образовања за 5.разред
основне школе
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ОПШТА ТЕХНИКА”
проф. др Драган Голубовић
650-02-00122/2010-06 од 16.9.2010.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Православни катихизис
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Игњатије Мидић
650-02-00093/2006-06 од 13.7.2007.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Информатика и рачунарство за пети разред
Никола Клем
650-02-00259/2008-06/10 од 6.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе 5
Вера Ђорђевић, др Вера
650-02-00197/2007-06 од 15.8.2007.
Матановић, др Слободан Јовановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вежбанка за Информатику и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свакодневни живот у прошлости
Марко Шуица
650-02-00364/2008-06 од 12.11.2008.
ШЕСТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО ”
Читанка за 6. разред основне школе
Александра Црногорац
650-02-00596/2011-06 од 20.2.2012.
„ЕДУКА ”
Читанка за 6. разред основне школе
Светлана Миловановић
650-02-00264/2010-06 од 21.7.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 26 – Број 9
„ЕДУКА ”
Чезнем да ти кажем – читанка за 6. разред основне школе
„ЕДУКА ”
Говор и језик, српски језик и језичка култура са вежбањима за Јелена Журић,
шести разред основне школе
мр Јелена Ангеловски
„ЕПОХА ”
Чаролија читања 6 – Читанка за 6. разред основне школе
др Миомир Милинковић,
мр Мирјана Стакић
650-02-00566/2010-06 од 21.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка
др Милка Андрић
650-02-00314/2008-0 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и језичка култура
др Милија Николић,
Мирјана Николић
650-02-00313/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик
др Милија Николић,
др Милка Андрић
650-02-00312/2008-06 од 30.6.2008.
„KLETT”
Уџбенички комплет Српски језик за 6. разред основне школе
(Читанка Маштарија речи и Радна свеска за српски језик уз
читанку)
Н. Станковић-Шошо
650-02-00378/2008-06/01 од 29.8.2008.
„KLETT”
Уџбенички комплет Српски језик за 6. разред основне школе
(Граматика и Радна свеска уз граматику)
В. Ломпар
650-02-00378/2008-06/02 од 29.8.2008.
Читанка Корак – српски језик за 6. разред основне школе
Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
650-02-00458/1/2011-06 од 22.2.2012.
Радна свеска – српски језик за 6. разред оснвоне школе
Весна Ломпар,Зорица Несторовић
650-02-00458/2/2011-06 од 22.2.2012.
Читанка за 6. разред
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
„KLETT”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Јелена Журић
30. јул – 2012.
Граматика српског језика за шести разред
650-02-00813/2010-06 од 23.2.2011.
650-02-00564/2011-06 од 31.1.2012.
650-02-00375/2008-06 од 29.8.2008.
Приручник за наставнике за наставу српског језика у 6.
разреду
др Симеон Маринковић
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Разумем шта читам 6, радни листови за српски језик за 6.
разред основне школе
мр Милорад Рикало, Јелена
Стефановић, мр Саша Гламочак
650-02-00035/2011-06 од 6.9.2011.
„ЛИБЕР”
Језичке мозгалице – најчешће правописне грешке за основну
школу
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06 од 27.1.2011.
„НОВИ ЛОГОС ”
Мали речник књижевних термина за основну школу
мр Наташа Станковић-Шошо
650-02-00411/2010-06 од 16.9.2010.
Српски језик и књижевност 6 (Уметност речи-читанка за 6.
разред основне школе)
Наташа Станковић-Шошо,
Бошко Сувајџић
Српски језик и књижевност 6 (Дар речи – граматика за 6.
разред основне школе)
Јелена Срдић, Слађана Савовић,
Драгане Ћећез-Иљукић
Српски језик и књижевност 6 (Радна свеска за српски језик
за 6. Разред)
Наташа Станковић-Шошо,
Бошко Сувајџић, Јелена Срдић,
Слађана Савовић,
Драгане Ћећез-Иљукић
„СРПСКА ШКОЛА”
Од легенде до васионе – научно популарна и информативни,
лектире за 6. разаред основне школе
Приређивач: Нада Тодоров
650-02-00855/2010-06 од 27.1.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Хенрих Сјенкјевич:
Кроз пустињу и прашуму, лектира за 6. разред основне школе
Приређивач: Виолета Јовановић
650-02-00857/2010-06 од 27.1.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Искочи сјајна звезда из ведра неба – усмене лирске, породи­
чне и сватовске песме, лектира за 6. разред основне школе
Приређивач:
Снежана Шаранчић-Чутура
650-02-00858/2010-06 од 27.1.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Српски језик и језичка култура, за 6. разред основне школе
Милош Ковачевић,
Добрица Ковачевић
650-02-00851/2010-06 од 3.2.2011.
„СРПСКА ШКОЛА”
Бранислав Нушић:
Аутобиографија, лектира за 6. разред основне школе
приређивач: Стана Смиљковић
650-02-00933/2010-06 од 3.2.2011.
Од А до Ш – водич кроз књижевне изразе и појмове
Милица Мићић-Димовска,
Стеван Бељански
650-02-00462/2010-06 од 21.9.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Математика за 6. разред основне школе
др Синиша Јешић, Драгица
Мишић, Марко Игњатовић
Збирка задатака из математике за 6. разред основне школе
др Синиша Јешић, Марко
Игњатовић, Драгица Мишић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић,
650-02-00308/2008-06 од 1.7.2008.
Војислав Андрић, Владимир Мићић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике
Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић,
650-02-00308/2008-06 од 1.7.2008.
Војислав Андрић, Владимир Мићић
„ЗМАЈ”
Појмови и задаци из математике, за 6. разред основне школе
проф. др Радивоје Деспотовић
65002-00322/2011-06 од 14.12.2011.
Математика 6, уџбеник за 6. разред основне школе
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић
650-02-00078/2010-06 од 22.7.2010.
Математика 6, збирка задатака за 6. разред основне школе
Сања Милојевић, Ненад Вуловић
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Математика за 6. разред основне школе (уџбеник и збирка
задатака)
Мирјана Стојсављевић-Радовановић,
Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић,
650-02-00190/2010-06 од 22.7.2010.
Зорица Јончић
„КРУГ”
Математика 6 – Збирка задатака за 6. разред основне школе
Мира Поповић,
Ружица Павлићевић
650-02-00126/2010-06 од 22.7.2010.
„МАТЕМАТИСКОП”
Плус VI – додатна настава
Владимир Стојановић
650-02-00373/2008-06 од 29.8.2008.
Владимир Стојановић
650-02-0091/2010-06 од 21.7.2010.
„НОВИ ЛОГОС”
„ШКОЛА ПЛУС”
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„ГЕРУНДИЈУМ”
„KLETT”
650-02-00895/2010-06 од 27.1.2011.
650-02-00107/2010-06 од 22.7.2010.
Математика, уџбеник за 6. разред основне школе
„МАТЕМАТИСКОП”
Збирка задатака
Радна свеска – контролни и писмени задаци
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Математика, уџбеник за 6. разред основне школе
Бранко Јевремовић, Радмила
Божић, Јован Ћуковић
Бранко Јевремовић,
Радмила Божић, Јован Ћуковић,
Љубомир Вуковић
650-02-00160/2010-06 од 23.7.2010.
Математика 6 – збирка задатака за 6. разред основне школе
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Challenges 2 – уџбеник, енглески језик за 6. разред основне
школе
Michael Harris, David Mower,
Anna Sikorzynska
Challenges 2 – радна свеска, енглески језик за 6. разред
основне школе
Liz Kilbey
Discover English 3 – уџбеник, енглески језик за 6. разред
основне школе
Jayne Wildman
Discover English 3, радна свеска, енглески језик за 6. разред
основне школе
Izabella Hearn
New sky 2 – уџбеник, енглески језик за 6. разред основне
школе
Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
David Bolton
New sky 2 – радна свеска, енглески језик за 6. разред основне
школе
Jonathan Bygrave, Brian Abbs,
Ingrid Freebairn
„ШКОЛА ПЛУС”
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Број 9 – Страна 27
Step by step 6, уџбеник, енглески језик за 6.разред основне
школе
Step by step 6, радна свеска за енглески језик за 6.разред
основне школе
650-02-00698/2010-06 од 9.2.2011.
650-02-00691/2010-06 од 9.2.2011.
Драгана Макевић, Блага Делић,
Драгана Павловић
650-02-00669/2010-06 од 9.2.2011.
650-02-00545/1/2011-06 од 12.3.2012.
650-02-00545/2/2011-06 од 12.3.2012.
„DATA STATUS”
Junior Plus 2, уџбенички комплет за француски језик за 6.
разред основне школе
I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin,
M. Butzbach
650-02-00841/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Oh, la, la College 2, уџбенички комплет за француски језик за
6. разред основне школе
C. Favret, M. Bourdeau, I. Gallego,
E. Murguruza
650-02-00848/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Objective KET, уџбенички комплет заенглески језик за 5. и 6.
разред основне школе
Annette Capel, Wendy Sharp
650-02-00748/2010-06 од 8.2.2011.
„DATA STATUS”
Диалог 2, уџбенички комплет за руски језик за 6. разред
основне школе
др Урсула Бер, др Рима
Брајтшпрехер, Елке Колодји,
Росвита Штар, Натаља Гец,
Антја Мешке, Јана Песотска
др Хајке Вапенханс
650-02-00746/2010-06 од 7.3.2011.
„DATA STATUS”
Prima band 2, уџбеник и радна свеска, немачки језик за 6.
разред основне школе
Friederike Jin, Lutz Rohrmann
650-02-00277/2011-06 од 17.11.2011.
То тhe Top 2, уџбеник за енглески језик за 6. разред основне
школе
H. Q. Mitchell
650-02-00331/1/2011-06 од 22.2.2012.
То тhe Top 2, радна свеска за енглески језик за 6. разред
основне школе
H. Q. Mitchell
650-02-00331/2/2011-06 од 22.2.2012.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Can do 2 – уџбеник и радна свеска за 6. разредосновне школе
Michael Downie, David Gray,
Juan Manuel Jimenez
650-02-00690/2010-06 од 29.12.2010.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Super star 2, уџбенички комплет за 6. и 7. разред основне
школе
Миријам Крејвен
650-02-00526/2010-06 од 16.3.2011.
„EXPRESS PUBLISHING”
CLICK ON 1 B
Virginia Evans &Neil O‘Sullivavan
650-02-00064/2008-06 од 23.6.2008.
„EXPRESS PUBLISHING”
ACCESS 2
Virginia Evans & Jenny Dooley
650-00-00067/2009-06 од 21.5.2009.
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
„ЗАВЕТ”
Граматика руског језика
проф. др Предраг Пипер
650-02-00311/2009-06 од 13.5.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Enjoying English 6 – шеста година учења – уџбеник
Зорана Ненезић, Jonathan
Pendlebury, Ида Добријевић
650-02-00325/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
EnjoyingEnglish 6 – шеста година учења – радна свеска
Зорана Ненезић, Jonathan
Pendlebury, Ида Добријевић
650-02-00325/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Talk, talk – друга година учења – уџбеник
Наталија Кантар
650-02-00324/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Talk, talk – друга година учења – радна свеска
Наталија Кантар
650-02-00324/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 6 – шеста година учења – уџбеник
Људмила Поповић, Јелена Гинић
650-02-00301/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 6 – шеста година учења – радна свеска
Људмила Поповић, Јелена Гинић
650-02-00301/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Орбита 2 – друга година учења – уџбеник
Предраг Пипер,
Марина Петковић,
Светлана Мирковић
650-02-00298/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Орбита 2 – друга година учења – радна свеска
Предраг Пипер,
Марина Петковић,
Светлана Мирковић
650-02-00298/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kontakte 6 – шеста година учења – уџбеник
Гордана Летић-Глишић,
Јасна Мајсторовић,
Александра Обрадовић
650-02-00327/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kontakte 6 – шеста година учења – радна свеска
Гордана Летић-Глишић,
Јасна Мајсторовић,
Александра Обрадовић
650-02-00327/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Hurra, Wir lernen Deutsch – друга година учења – уџбеник
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00326/2008-06 од 30.6.2008.
„DATA STATUS”
„ЗАВЕТ”
650-02-0031/2009-06 од 29.12.2009.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 28 – Број 9
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Hurra, Wir lernen Deutsch – друга година учења – радна свеска Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Images de France 6 – шеста година учења – уџбеник
Весна Фила,
Милица Голубовић-Тасевска
650-02-00303/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Imagesde France 6 – шеста година учења – радна свеска
Весна Фила,
Милица Голубовић-Тасевска
650-02-00303/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Le francais pour nous 2 – друга година учења – уџбеник
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00302/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Lefrancaispournous 2 – друга година учења – радна свеска
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00302/2008-06 од 1.7.2008.
Amici 2 – друга година учења – уџбеник
Александра Блатешић, Јасмина
Стојковић
650-02-00304/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Amici 2 – друга година учења – радна свеска
Александра Блатешић, Јасмина
Стојковић
650-02-00304/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Hablamos 2 – друга година учења – уџбеник
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић
650-02-00305/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Hablamos 2 – друга година учења – радна свеска
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић
650-02-00305/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француско-српски/српско-француски речник за основну школу Тања Динић
650-02-00412/2011-06 од 9.2.2012.
„KLETT”
Уџбенички комплет за немачки језик за 6. разред (друга годи­
Ђорђо Мота
на учења) WIR 2 – уџбеник и радна свеска и CD
650-02-00378/2008-06/07 од 29.08.2008.
„KLETT”
Messages 2 – уџбеник и радна свеска и CD за 6. разред основ­
не школе – шеста година учења
Дијана Гуди, Ноел Гуди,
Давид Болтон
650-02-00081/2010-06 од 30.6.2010.
Et toi? – француски језик за 6. разред основне школе (друга
година учења)
Мари-Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек
650-02-00530/1/2011-06 од 22.2.2012.
Ettoi? – француски језик (друга година учења), радна свеска
за 6. разред основне школе
Гај Луис, Мари-Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек
650-02-00530/2/2011-06 од 22.2.2012.
„OXFORD CENTAR”
Access 2, уџбенички комплет, енглески језик за6. разред
основне школе
Virginia Evans, Jenny Dooley
650-02-00172/2/2011-06 од 19.10.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
Hot spot 3, енглески језик за 6. разред основне школе
Colin Granger, Katherine Stannett
650-02-00910/2010-06 од 3.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”
Аутор уџбеника: Tom Hutchinson
650-02-00326/2008-06 од 30.6.2008.
„THE ENGLISH BOOK”
Project 3 – уџбеник и радна свеска, енглески језик за 6. разред
Аутори радне свеске:
основне школе
Tom Hutchinson, LyndaEdwards
650-02-00810/2010-06 од 4.2.2011.
„ШКОЛА ПЛУС”
Речник енглеско-српски и српско-енглески за основну и
средњу школу
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06 од 9.2.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЕПОХА”
Историја за 6. разред основне школе
Вера Исаиловић, Весна Лучић
650-02-00944/2010-06 од 28.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја
Раде Михаљчић
650-02-00323/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјски атлас
Раде Михаљчић, Марко Шуица,
Снежана Кнежевић
650-02-00322/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјска читанка и радна свеска
Марко Шуица, Снежана Кнежевић
650-02-00495/2008-06 од 16.3.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Тестови из историје за 6. разред основне школе
др Марко Шуица
650-02-00220/2010-06 од 21.7.2010.
„KLETT”
Историја 6 – историја за 6. разред основне школе – уџбеник
Ђорђе Бубало, Бранка Бечановић
650-02-00080/2010-06 од 22.7.2010.
„КРУГ КБ ”
Немањићи – помични круг, за 6. разред основне школе
Бранко Крстајић
650-02-00902/2010-06 од 7.2.2011.
„ФРЕСКА ”
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Историја за 6. разред основне школе
др Радивој Радић, др Марко Шуица
650-02-00543/2010-06 од 21.9.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија
Рада Ситарица, Милутин Тадић
650-02-00319/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за географију
Рада Ситарица, Милутин Тадић
650-02-00318/2008-06 од 1.4.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Европа – вежбанка за географију за 6. разред основне школе
мр Ивана Ж. Коцић Мирјанић
650-02-00237/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за 6. разред основне школе
др Љиљана Гавриловић,
Милена Перишић
650-02-00494/2011-06 од 26.1.2012.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Света-вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00789/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Географски атлас за основну и средњу школу
Горан Јовановић
650-02-00794/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Физичко-географска карта Србије за основну и средњу школу Горан Јовановић
650-02-00787/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Европе-вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00792/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Србије – вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00790/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Ваневропских држава – вежбанка из географије за
Милка Ивић, Дубравка Петровић
основну и средњу школу
650-02-00791/2010-06 од 7.3.2011.
„KLETT”
Географија 6 – Уџбенички комплет за шести разред основне
школе (Уџбеник и Радна свеска)
Винко Ковачевић, Радојка Влајев
650-02-00378/2008-06/04 од 29.8.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
КАРТОГРАФИЈА или КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА НЕ ПИТАЈ,
за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања
Милутин Тадић
650-02-00713/2010-06 од 28.2.2011.
„НОВИ ЛОГОС”
Географија 6, уџбеник за 6. разред основне школе
др Снежана Вујадиновић,
мр Рајка Голић
650-02-00509/2011-06 oд 9.2.2012.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Биологија за 6. разред основне школе
мр Н. Букуров, Т. Станојевић,
Ј. Радосављевић
650-02-00385/2008-06/06 од 29.8.2008.
„ЕДУКА”
Биологија за 6. разред основне школе
мр Весна Сурчински-Миковиловић,
650-02-00834/2010-06 од 29.12.2010.
Даница Ђурић
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 29
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија
Бригита Петров
650-02-00321/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију
Бригита Петров
650-02-00320/2008-06 од 30.6.2008.
„KLETT”
Биологија 6 – животињски свет и његов развој (уџбеник за 6.
разред)
В. Миљуш, З. Радишић
650-02-00378/2008-06/05 од 29.8.2008.
„НОВИ ЛОГОС ”
уџбенички комплет Биологија 6 – уџбеник и Радна свеска за
биологију за 6. разред основне школе
др Драгана Миличић,
др Имре Кризманић
650-02-00307/2010-06 од 22.7.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
ФИЗИКА
Назив издавача
Уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са збирком за­ К. Стевановић, Марија Крнета,
датака)
Р. Тошовић
650-02-00383/2008-06 од 29.8.2008.
Физика-уџбеник за 6. разред основне школе
Нада Станчић
650-02-00260/2010-06 од 16.9.2010.
Радна свеска са збирком задатака за физику за 6. разред
основне школе
Јован М. Лазић
650-02-00427/2011-06 од 28.5.2012.
Физика
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
650-02-00307/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Јован Шетрајчић, Бранислав
Цветковић, Милан Распоповић
650-02-00306/2008-06 од 2.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и
тестовима
Милан Распоповић
650-02-00011/2009-06 од 24.7.2009.
„KLETT”
Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред
основне школе
доц. др Владимир Миљковић,
Катарина Ђорђевић, Данијела
Љујић, Гордана Станојевић
650-02-00894/2010-06 од 7.2.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Физика 6 – уџбеник
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00376/2008-06 од 29.8.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Збирка питања и задатака са практикумом из физике за 6. разред
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00376/2008-06 од 29.8.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за наставу физике у 6. разреду
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00376/2008-06 од 29.8.2008.
„КРУГ ”
Физика VI
Збирка задатака за 6. разред основне школе
Наташа Чалуковић
650-02-00369/2008-06 од 29.8.2008.
„НОВИ ЛОГОС”
Физика 6 – уџбеник са збирком задатака и лабораторијским
вежбама за 6. разред основне школе
др Александар Кандић,
др Горан Попарић
650-02-00214/2010-06 од 21.7.2010.
„ШКОЛА ПЛУС”
Физика 6, збирка задатака за редовну и додатну наставу у 6.
разреду основне школе (са лабораторијским вежбама)
Гордана Настић,
Владимир Обрадовић
650-02-00173/2011-06 од 19.10.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура
др Гордана Стојановић,
Милица Рајчевић
650-02-00300/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура
Оливера Ђурић
650-02-00299/2008-06 од 1.7.2008.
„НОВИ ЛОГОС”
Музичка култура за 6. разред основне школе
мр Александра Паладин,
Драгана Михајловић Бокан
650-02-00410/2010-06 од 5.8.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Музичка култура за 6. разред основне школе
Светислав Цветић
650-02-00356/2010-06 од 22.7.2010.
Фрулица II, мала школа за сопран-блок флауту, за 5. и 6.
разред основне школе
Милорад Мирковић
650-02-00266/2011-06 од 6.3.2012.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Ликовна култура за шести разред
мр З. Алексић, Ј. Глигоријевић
650-02-00384/2008-06 од 29.8.2008.
Ликовна култура
др Здравко Милинковић,
Љиљана Теодоровић
650-02-00328/2008-06 од 1.7.2008.
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
650-02-00329/2008-06 од 4.9.2008.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„ЕДУКА ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање (уџбеник и радна
свеска) за 6. разред основне школе
Зоран Д. Лапчевић
650-02-00257/2010-06 од 16.9.2010.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – КОНСТРУКТОР
ОК9 – управљање рачунаром (интерфејс) од 5. до 8. разреда
основне школе, са упутством за коришћење збирке материја­
ла за вежбе од 5. до 8. разреда основне школе
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00760/2010-06 од 7.2.2011.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – КОНСТРУКТОР
УК6,ОК6 – архитектура и грађевинарство за 6. разред основ­
не школе, са упутством за коришћење збирке материјала за
вежбе од 5. до 8. разреда основне школе
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00765/2010-06 од 28.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов, Тијана Тешан
650-02-00316/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов, Никола Чудић
650-02-00315/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка материјала за техничко и информатичко образовање,
за 6. разред основне школе
Боја Б. Стефановић
650-02-00052/2011-06 од 15.7.2011.
„М&Г ДАКТА”
Техничко и информатичко образовање – уџбенички комплет
Милан Санадер, Гордана Санадер
650-02-00380/2008-06 од 29.8.2008.
аутори уџбеника: Жељко Васић,
Дијана Каруовић, Иван Ћисалов,
Марија Ђуришић
650-02-00526/2011-06 од 9.2.2012.
„НОВИ ЛОГОС”
Техничко и информатичко образовање 6, уџбенички комплет
(уџбеник и радна свеска) за 6. разред основне школе
аутори радне свеске: Жељко Васић,
Дијана Каруовић, Иван Ћисалов
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 30 – Број 9
Техника 6 – архитектура и грађевинарство, комплет
материјала за радне вежбе за 6. разред основне школе
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ОПШТА ТЕХНИКА”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Православни катихизис
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
30. јул – 2012.
проф. др Драган Голубовић
650-02-00125/2010-06 од 16.9.2010.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Игњатије Мидић
650-02-000400/2008-06 од 14. 11. 2008.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Информатика и рачунарство – уџбеник за 6. разред основне
школе
Никола Клем, Небојша Лазовић
650-02-00478/2010-06 од 26.10.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чувари природе 6
Вера Ђорђевић, др Вера
650-02-00317/2008-06 од 1.7.2008.
Матановић, др Слободан Јовановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић, Миодраг Стојановић
650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
Вежбанка за информатику и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић, Миодраг Стојановић
650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
СЕДМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Читанка за 7. разред основне школе
Снежана Костадиновић,
Златко Грушановић,
Јелена Ракић-Каменица
650-02-01027/2011-06 од 27.7.2011.
„ЕДУКА”
Читанка – уџбеник за 7. разред основне школе
Гордана Влаховић, Јагош Влаховић
650-02-00303/2010-06 од 16.9.2010.
„ЕДУКА”
Српски језик и језичка култура, уџбеник са вежбањима за 7.
разред основне школе
Јелена Журић,
мр Јелена Ангеловски
650-02-00243/2011-06 од 17.11.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка за 7. разред основне школе
др Милка Андрић
650-02-00184/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и језичка култура
мр Александар Милановић
650-02-00203/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик
др Милка Андрић,
мр Александар Милановић
650-02-00210/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и култура изражавања
др Милија Николић
650-02-00176/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за Српски језик
др Милија Николић
650-02-00206/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из српског језика према стандардима за пола­ др Зона Мркаљ,
гање завршних испита
Снежана Костадиновић
650-02-00583/2010-06 од 4.8.2011.
„KLETT”
Читанка Ризница речи
Наташа Станковић-Шошо
650-02-00254/2009-06 од 21.8.2009.
„KLETT”
Граматика
Весна Ломпар
650-02-00254/2009-06 од 21.8.2009.
„KLETT”
Радна свеска
Наташа Станковић-Шошо,
Весна Ломпар
650-02-00254/2009-06 од 21.8.2009.
„KLETT”
Радна свеска за 7. разред основне школе
Весна Ломпар, Зорица Несторовић
650-02-00471/2011-06 од 9.2.2012.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Читанка за седми разред
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00250/2009-06 од 21.8.2009.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Граматика српског језика за седми разред
др Душка Кликовац
650-02-00250/2009-06 од 21.8.2009.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Радна свеска за српски језик за седми разред
др Душка Кликовац
650-02-00250/2009-06 од 21.8.2009.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Приручник за наставнике за наставу српског језика у 7. раз­ др Симеон Маринковић,
реду
др Душка Кликовац
650-02-00250/2009-06 од 21.8.2009.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Збирка радних листова – Разумем шта читам, за 7. разред ос­ Јелена Стефановић, мр Милорад
новне школе
Рикало, мр Саша Гламочак
650-02-00452/2011-06 од 27.2.2012.
„ЛИБЕР”
Језичке мозгалице – најчешће правописне грешке за основну
школу
650-02-00856/2010-06 од 27.1.2011.
др Душанка Вујовић
Српски језик 7: Читанка Језик је дрво живота;
„НОВИ ЛОГОС”
Граматика Језик је кућа у којој живимо, уџбеник српског јези­ др Оливера Радуловић, Бојан
Памучар, Владимир Милојевић
ка за 7. разред основне школе;
650-02-00247/2009-06 од 21.8.2009.
Радна свеска за српски језик за 7. разред основне школе.
„НОВИ ЛОГОС ”
Мали речник књижевних термина за основну школу
мр Наташа Станковић-Шошо
Уметност речи, читанка за 7. разред основне школе
Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Дар речи, граматика за 7. разред основне школе
Јелена Срдић, Драгана Ћећез,
Слађана Савовић
Радна свеска за српски језик за 7. разред основне школе
Наташа Станковић Шошо, Бошко
Сувајџић, Јелена Срдић, Драгана
Ћећез, Слађана Савовић
Роман Мали принц
аутор: Антоан де Сент Егзипери,
приређивач: др Оливера Радуловић
Роман Хајдук Станко
аутор: Јанко Веселиновић
приређивач приручника у настави
за предмет Српски језик за 7. раз­
ред основне школе: Јелена Журић
„СРПСКА ШКОЛА”
Српски језик и језичка култура за 7. разред основне школе
Милош Ковачевић,
Добрица Ковачевић
„СРПСКА ШКОЛА”
Путевима лепоте и знања, избор из научно-популарних и ин­
приређивач: Маја Димитријевић
формативних текстова лектире за 7. разред основне школе
„НОВИ ЛОГОС”
„СРПСКА ШКОЛА”
650-02-00411/2010-06 од 16.9.2010.
650-02-00508/2011-06 од 31.1.2012.
650-02-00266/2009-06 од 21.8.2009.
650-02-00850/2010-06 од 27.1.2011.
650-02-00854/2010-06 од 3.2.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 31
„СРПСКА ШКОЛА”
приређивач: Драган Лакићевић
Свети Сава – Избор из књижевности о светом Сави, лектира
методичка обрада:
за 7. разред основне школе
Маја Димитријевић
„ШКОЛА ПЛУС”
Од А до Ш – водич кроз књижевне изразе и појмове
Милица Мићић-Димовска,
Стеван Бељански
650-02-00462/2010-06 од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АРХИМЕДЕС”
Математика 7, збирка задатака за 7. разред основне школе
Мира Поповић, Јулија
Вукадиновић, Гордане Бојовић
650-02-00244/2009-06 од 19.8.2009.
Математика за 7. разред основне школе
др Синиша Н. Јешић, Драгица Д.
Мишић, Марко М. Игњатовић,
Наташа А. Бaбачев
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе
др Синиша Н. Јешић, Марко М.
Игњатовић, Драгица Д. Мишић,
Наташа А. Бaбачев
„ЕПОХА”
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе
Драгољуб Милошевић,
Борисав Симић
650-02-00236/2010-06 од 16.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић, Владимир Мићић
650-02-00173/2009/06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике
Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић, Владимир Мићић
650-02-00179/2009/06 од 7.7.2009.
„KLETT”
Математика 7 – уџбеник
др Небојша Икодиновић,
мр Слађана Димитријевић
650-02-296/2009-06 од 21.8.2009.
„KLETT”
Математика 7 – збирка задатака
Сања Милојевић, Ненад Вуловић
650-02-296/2009-06 од 21.8.2009.
Математика – уџбеник за 7. разред основне школе
Математика – збирка задатака за 7. разред основне школе
Мирјана Стојсављевић-Радовановић,
650-02-00705/2010-06 од 27.1.2011.
Љиљана Вуковић, Зорица Јончић
Математика 7 Уџбеник за 7. разред основне школе
Срђан Огњановић
Математика 7
Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе
Срђан Огњановић,
Живорад Ивановић
650-02-246/2009-06 од 19.8.2009.
Владимир Стојановић
650-02-00242/2009-06 од 19.8.2009.
„ГЕРУНДИЈУМ”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
„КРУГ”
650-02-00935/2010-06 од 28.2.2011.
650-02-00245/2009-06 од 19.8.2009.
Математика 7 – уџбеник за 7. разред
„МАТЕМАТИСКОП”
Збирка задатака – за 7. разред
ПЛУС VII – за додатну наставу
„МАТЕМАТИСКОП”
Математика, контролни и писмени задаци за 7. разред основ­
Владимир Стојановић
не школе
650-02-01017/2010-06 од 3.2.2011.
„ НАРОДНА КЊИГА – Алфа”
Уџбеник са радном свеском
мр Карла Бјелановић
650-02-00264/2009-06 од 19.8.2009.
Математика, уџбеник за 7. разред основне школе
Бранко Јевремовић, Светозар
Милић, Јован Ћуковић
650-02-00239/2009-06 од 19.8.2009.
„ШКОЛА ПЛУС”
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Challenges 3 – уџбеник, енглески језик за 7. разред основне
школе
аутори уџбеника: Michael Harris,
David Mower, Anna Sikorzynska
Challenges 3 – радна свеска, енглески језик за 7. разред
основне школе
Amanda Maris
New sky 3 – уџбеник, енглески језик за 7. разред основне
школе
Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
David Bolton
New sky 3 – радна свеска, енглески језик за 7. разред основне
школе
Ingrid Freebairn, Hilary Parnall,
Jonathan Bygrave, Brin Abbs
Discover English 4, уџбеник за енглески језик за 7. разред
основне школе
Discover English 4, радна свеска за енглески језик за 7. разред
основне школе
Step by step 7, уџбеник за енглески језик за 7. разред основне
школе
Step by step 7, радна свеска из енглеског језика за 7. разред
основне школе
Број и датум решења министра
650-02-00697/2010-06 од 9.2.2011.
650-02-00663/2010-06 од 9.2.2011.
650-02-00384/1/2011-06 од 9.3.2012.
Liz Kilbey
650-02-00384/2/2011-06 од 9.3.2012.
Блага Делић, Драгана Макевић,
Драгана Павловић
650-02-00538/1/2011-06 од 27.3.2012.
650-02-00538/2/2011-06 од 27.3.2012.
„DATA STATUS”
Junior Plus 3, уџбенички комплет за француски језик за 7. и 8.
разред основне школе
I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin,
M. Butzdach
650-02-00840/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Oh, la, la 3, уџбенички комплет за француски језик за 7. и 8.
разред основне школе
C. Favret, A. Mariage
650-02-00843/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Oh, la, la College 3, уџбенички комплет за француски језик за
7. разред основне школе
C. Favret, M. Bourdeau, I. Gallego,
E. Murguruza
650-02-00849/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Objective PET, уџбенички комплет за енглески језик за 7. и 8.
разред основне школе
Louise Hashemi, Barbara Thomas
650-02-00743/2010-06 од 8.2.2011.
„DATA STATUS”
Prima band 3,уџбеник и радна свеска, немачки језик за 7. раз­
ред основне школе
Friederike Jin, Lutz Rohrmann
650-02-00276/2011-06 од 17.11.2011.
„DATA STATUS”
Диалог 3, уџбенички комплет, руски језик за 7. и 8. разред
основне школе
др Урсула Бер, др Рима
Брајтшпрехер, Катрин Бикова,
Астрид Грундман, Антје Мешке,
Хајко Сефелт, др Мартин Шнајдер,
др Астрид Сајдел,
др Хајке Вапенханс
650-02-00279/2011-06 од 5.12.2011.
„DATA STATUS”
To the Top 3, eнглески језик, уџбеник за 7. разред основне
школе
H. Q. Mitchell
650-02-00330/1/2011-06 од 22.2.2012.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 32 – Број 9
30. јул – 2012.
„DATA STATUS”
To the Top 3, eнглески језик, радна свеска за 7. разред основ­
не школе
H. Q. Mitchell
650-02-00330/2/2011-06 од 22.2.2012.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Cando 3-уџбеник и радна свеска, енглески језик за 7. разред
основне школе
Michael Downie, David Gray,
Juan Manuel Jimenez
650-02-00685/2010-06 од 29.12.2010.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Super star 2,
уџбенички комплет за 6. и 7. разред основне школе
Миријам Крејвен
650-02-00526/2010-06 од 16.3.2011.
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
Граматика руског језика
проф. др Предраг Пипер
650-02-00311/2009-06 од 13.5.2010.
Enjoying English 7 workbook (радна свеска)
Катарина Ковачевић,
Jonathan Pendlebury
650-02-00196/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Enjoying English 7 workbook (уџбеник)
Катарина Ковачевић,
Jonathan Pendlebury
650-02-00196/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
TALK TALK 3 Уџбеник
Наталија Кантар
650-02-00182/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
TALK TALK 3 Радна свеска
Наталија Кантар
650-02-00182/2009-06 Од7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик Орбита 3 (уџбеник)
др Предараг Пипер, Марина
Петковић, Светлана Мирковић
650-02-00198/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Орбита 3 (радна свеска)
др Предраг Пипер, Марина
Петковић, Светлана Мирковић
650-02-00198/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
РОДНИЧОК 7 Уџбеник
Људмила Поповић, Јелена Гинић
650-02-00199/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
РОДНИЧОК 7 Радна свеска
Људмила Поповић, Јелена Гинић
650-02-00199/2009-06 од 6.7.2009.
Kontakte 7 (уџбеник)
Гордана Летић Глишић,
Светлана Пантелић
650-02-00174/2009-06 од 7. 7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kontakte 7 (радна свеска)
Гордана Летић Глишић,
Светлана Пантелић
650-02-00174/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 Уџбеник
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер – Чагоровић
650-02-00197/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 Раднасвеска
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Цвијета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00197/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
LE FRANCAIS POUR NOUS 3 Уџбеник
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00209/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
LE FRANCAIS POUR NOUS 3 Раднасвеска
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00209/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
IMAGES DE FRANCE 7 Уџбеник
Весна Фила,
Милица Голубовић-Тасевска
650-02-00172/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
IMAGES DE FRANCE 7 Радна свеска
Весна Фила,
Милица Голубовић-Тасевска
650-02-00172/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
AMICI 3 Уџбеник
Александра Блатешић, Јасмина
Стојковић, Катарина Завишин
650-02-00216/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
AMICI 3 Радна свеска
Александра Блатешић, Јасмина
Стојковић, Катарина Завишин
650-02-00216/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
HABLAMOS? 3 Уџбеник
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић
650-02-00201/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
HABLAMOS? 3 Радна свеска
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић
650-02-00201/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француско-српски/српско-француски речник за основну школу Тања Динић
650-02-00412/2011-06 од 9.2.2012.
„KLETT”
Уџбеник WIR 3 Радна свеска WIR 3
Компакт диск уџбенички комплет за 7. разред основне школе
Ђорђе Мота
650-02-299/2009-06 од 21.8.2009.
„KLETT”
Messages 3 (уџбеник, радна свеска и компакт диск), за 7. раз­
ред основне школе – седма година учења
Дајана Гуди, Ноел Гуди,
Мејлс Крејвејн
650-02-00456/2010-06 од 21.9.2010.
„OXFORD CENTAR”
Access 3, енглески језик за7. разред основне школе
Virginia Evans, Jenny Dooley
650-02-00172/3/2011-06 од 19.10.2011.
„ЗАВЕТ”
„ЗАВЕТ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
650-02-0031/2009-06 од 29.12.2009.
Hot spot 4, уџбеник за енглески језик за 7. разред основне школе Colin Granger, Katherine Stannett
„THE ENGLISH BOOK”
Hot spot 4, радна свеска за енглески језик за 7. разред основне
Katherine Stannett
школе
650-02-00907/2010-06 од 3.2.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
Project 4 – уџбеник и радна свеска, енглески језик за седми
Тom Hutchinson
разред основне школе
650-02-00808/2010-06 од 04.02.2011.
„ШКОЛА ПЛУС”
Речник енглеско-српски и српско-енглески за основну и
средњу школу
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06 од 9.2.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Мозаик прошлости, историја за седми разред
Горан Дујковић
650-02-00259/2009-06 од 1.9.2009.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Радна свеска
Горан Дујковић
650-02-00259/2009-06 од 1.9.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја
Душан Батаковић
650-00-00278/2009-06 од 11.9.2009.
„KLETT”
Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе
Бранка Бечановић,
Јелена Јеврић,
Звездана Петровић
650-02-00868/2010-06 од 29.12.2010.
„КРУГ КБ ”
Обреновићи – помични круг, за 7. и 8. разред основне школе
Бранко Крстајић
650-02-00922/2010-06 од 7.2.2011.
„КРУГ КБ ”
Карађорђевићи – помични круг, за 7. и 8. разред основне
школе
Бранко Крстајић
650-02-00923/2010-06 од 7.2.2011.
„НОВИ ЛОГОС”
Историја 7, уџбеник за 7. разред основне школе
др Чедомир Антић,
Мирјана Бонџић
650-02-00527/2011-06 од 27.2.2012.
„РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ
ЗАВОД”
Србија 1804-1833, зидна карта за 7. разред основне школе
проф. др Радош Љушић,
доц. мр Сузана Рајић
650-02-00119/2011-06 од 14.9.2011.
„ФРЕСКА ”
Историја за 7. разред основне школе
др Радош Љушић
650-02-00109/2010-06 од 21.7.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Број 9 – Страна 33
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Уџбеник Моја планета
Радна свеска Моја планета
Јаворке Јаковљевић,
Наташе Бировљев,
Јелене Ковачевић-Мајкић
650-02-00261/2009-06 од 1.9.2009.
„ЕДУКА”
Географска читанка за седми разред основне школе
Наташа Поповић
650-02-00360/2010-06 од 5.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија
др Милутин Тадић
650-02-00189/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за географију
Милутин Тадић
650-02-00180/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ваневропски континенти – вежбанка за 7. разред основне
школе
Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
650-02-00227/2010-06 од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака са такмичења из географије
Ана Миловановић, Марко
650-02-00036/2008-06 од 26.06.2008.
Милошевић, Милован Миливојевић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака са такмичења из географије, за 7. и 8. разред
основне школе
Марко В. Милошевић, Јелена
Ковачевић-Мајкић, Јелена Ћалић,
Милован Миливојевић, Ана
Милановић
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Света-вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00789/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Географски атлас за основну и средњу школу
Горан Јовановић
650-02-00794/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Физичко-географска карта Србије за основну и средњу школу Горан Јовановић
650-02-00787/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Европе – вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00792/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Србије – вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00790/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Ваневропских држава – вежбанка из географије за
Милка Ивић, Дубравка Петровић
основну и средњу школу
650-02-00791/2010-06 од 7.3.2011.
„KLETT”
Географија 7 – уџбеник
Винко Ковачевић, Радојка Влајев
650-02-297/2009-06 од 21.8.2009.
„KLETT”
Географија 7 – радна свеска
Винко Ковачевић, Радојка Влајев
650-02-297/2009-06 од 21. 8.2009.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
КАРТОГРАФИЈА или КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА НЕ ПИТАЈ,
за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања
Милутин Тадић
650-02-00713/2010-06 од 28.2.2011.
„НОВИ ЛОГОС”
Географија 7, уџбеник за 7. разред основне школе
Дејан Шабић, Снежана
Вујадиновић, Мирољуб Милинчић
650-02-00520/1/2011-06 од 2.2.2012.
„НОВИ ЛОГОС”
Географија 7, радна свеска из географије за 7. разред основне Дејан Шабић, Снежана
школе
Вујадиновић, Ивана Адамов
650-02-00520/2/2011-06 од 2.2.2012.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Уџбеник
мр Наталија Букуров,
др Калине Младеновић-Пауновић
650-02-00268/2009-06 од 9.9.2009.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Радна свеска из биологије за 7. разред основне школе
Гордана Вукобратовић, Неда
Радисављевић
650-02-00354/2010-06 од 22.7.2010.
„ЕДУКА”
Радна свеска за биологију за 7. разред основне школе
Весна Сурчински-Миковиловић,
Даница Ђурић
650-02-00362/2010-06 од 22.7.2010.
„ЕДУКА”
Биологија за 7. разред основне школе (уџбеник)
Даница Ђурић,
мр Весна Сурчински-Миковиловић
650-02-00775/2010-06 од 29.12.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија
Јелена Ђорђевић
650-02-00178/2009-06 од 24.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију
Јелена Ђорђевић
650-02-00195/2009-06 од 24.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија
Смиљка Стевановић-Пиштељић,
Бригита Петров, Катица Пауновић
650-02-00194/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију
Бригита Петров, Катица Пауновић
650-02-00205/2009-06 од 24.7.2009.
„KLETT”
Биологија 7, Грађа и функционисање човечијег организма, за
Зорица Радишић, Весна Миљуш
седми разред основне школе
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
650-02-00140/2010-06 од 22.7.2010.
650-02-00873/2010-06 од 27.1.2011.
„НОВИ ЛОГОС”
Радна свеска из биологије за 7. разред основне школе
др Имре Кризманић, Зорица Лазић,
Албина Холод
„НОВИ ЛОГОС”
Биологија 7, уџбеник за 7. разред основне школе
др Имре Кризманић, Зорица Лазић,
Албина Холод
650-02-00107/2011-06 од 28.4.2011.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Уџбеник
Марија Крнета,
Катарина Стевановић
650-02-00258/2009-06 од 1.9.2009.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Радна свеска са збирком задатака
Марија Крнета, Катарина
Стевановић, Радмила Тошовић
650-02-00258/2009-06 од 1.9.2009.
„ЕДУКА”
Уџбеник – Физика са збирком задатака и лабораторијским
Нада Станчић
вежбама за 7. разред основне школе
650-02-00129/2011-06 од 15.7.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
650-02-00208/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из физике са лабараторијским вежбама
Јован Шетрајчић, Бранислав
Цветковић, Милан Распоповић
650-02-00183/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и
тестовима
Милан Распоповић
650-02-00175/2009-06 од 6.7.2009.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Збирка питања и задатака из физике са практикумом за 7.
разред основне школе
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00714/2010-06 од 27.1.2011.
Физика, уџбеник за 7. разред основне школе
др Божидар Николић,
мр Срђан Вербић
650-02-00714/2010-06 од 27.7.2011.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
650-02-00896/2010-06 од 22.2.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 34 – Број 9
„КРУГ”
Физика 7, уџбеник за 7. разред основне школе
Физика 7, збирка задатака за 7. разред основне школе
30. јул – 2012.
Наташа Чалуковић
650-02-00295/2009-06 од 19.8.2009.
„НОВИ ЛОГОС”
Физика 7, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским
вежбама за 7. разред основне школе
Душко Латас, Антун Балаж
650-02-00292/2009-06 од 19.8.2009.
„ШКОЛА ПЛУС”
Физика 7 – збирка задатака за редовну и додатну наставу у 7.
разреду основне школе (са лабораторијским вежбама)
Гордана Настић,
Владимир Обрадовић
650-02-00793/2010-06 од 25.2.2011.
ХЕМИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Уџбеник
Миомир Ранђеловић,
Мирјана Марковић
650-02-00269/2009-06 од 19.8.2009.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Радна свеска са збирком задатака
Миомира Ранђеловић,
Мирјана Марковић
650-02-00269/2009-06 од 19.8.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00202/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из хемије са лабараторијским вежбама
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00185/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Корак по корак у свет хемије – Збирка задатака из хемије за 7.
Полка Симић
разред основне школе
Уџбеник
„НОВИ ЛОГОС ”
Радна свеска
Збирка задатака
650-02-00130/2010-06 од 4.8.2011.
Драгана Анђелковић,
Татјана Недељковић
650-02-00293/2009-06 од 1.9.2009.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ДОМИНАНТА ”
Музичка култура за 7. разред основне школе
Оливера Ђурић, Драгана Нешић
650-02-00417/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура
Гордана Стојановић,
Милица Рајчевић
650-02-00200/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура
Соња Маринковић, Славица
Стефановић, Дубравка Лонцовић,
Тијана Маринковић
650-02-00190/2009-06 од 7.7.2009.
„НОВИ ЛОГОС ”
Уџбеник
мр Александра Паладин,
Драгана Михајловић Бокан
650-02-00294/2009-06 од 31.8.2009.
Музичка култура за 7. разред основне школе
Светислав Цветић
650-02-00358/2010-06 од 5.8.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Уџбеник
Јован Глигоријевић
650-02-00262/2009-06 од 19.8.2009.
„ЕДУКА”
Ликовна култура, уџбеник за 7. разред основне школе
Зоран Игњатовић, Драган Ђорђевић 650-02-00816/2010-06 од 27.1.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура
Здравко Милинковић,
Љиљана Теодоровић
650-02-00193/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
650-02-00191/2009-06 од 7.7.2009.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – уџбеник
др Драган Голубовић
650-02-00255/2009-06 од 19.8.2009.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање за 7. разред основне
школе – радна свеска
др Драган Голубовић
650-02-00832/2010-06 од 13.5.2011.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – КОНСТРУКТОР
ОК9 – управљање рачунаром (интерфејс) од 5. до 8. разреда
основне школе, са упутством за коришћење збирке материја­
ла за вежбе од 5. до 8. разреда основне школе
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00760/2010-06 од 7.2.2011.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – КОНСТРУКТОР
УК7, ОК7 – механизми и машине за 7. разред основне школе,
са упутством за коришћење збирке материјала за вежбе од 5.
до 8. разреда основне школе
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00767/2010-06 од 28.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00207/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за техничко и информатичко образовање
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00204/2009-06 од 6.7.2009.
„М&Г ДАКТА”
Техничко и информатичко образовање за 7. разред основне
школе (уџбеник са радном свеском и материјал за конструк­ Милан Санадер, Гордана Санадер
торско обликовање)
650-02-00253/2009-06 од 19.8.2009.
„ОПШТА ТЕХНИКА”
Техника 7 – механизми и машине, комплет материјала за
радне вежбе из техничког и информатичког образовања за 7.
разред основне школе
проф. др Драган Голубовић
650-02-00123/2010-06 од 16.9.2010.
др Драган Голубовић
650-02-00832/2010-06 од 3.2.2011.
Техничко и информатичко образовање за 7. разред основне
школе
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„СРПСКА ШКОЛА”
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ФРЕСКА”
Православни катихизис, за 7. разред основне школе
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Игнатије Мидић
650-02-485/2011-06 од 20.2.2012.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Уџбеник
Никола Клем, Небојша Лазовић
650-02-00260/2009-06 од 19.8.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2009.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Рачунарство и информатика – вежбанка
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2009.
Миодраг Стојановић
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 35
ОСМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЕДУКА”
Читанка за 8. разред основне школе
Моња Јовић
650-02-00824/2010-06 од 27.1.2011.
„ЕДУКА”
Српски језик и језичка култура за 8. разред основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00904/2010-06 од 3.2.2011.
„ЕДУКА”
Радна свеска за српски језик и језичку културу за 8. разред
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни,
Маја Живковић
650-02-00903/2010-06 од 3.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка за 8. разред основне школе, уџбеник
др Љиљана Бајић, др Зона Мркаљ
650-02-00134/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за Српски језик и књижевност за 8. разред
основне школе
др Душка Кликовац, др Љиљана
Бајић, др Зона Мркаљ
650-02-00202/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски језик и језичка култура, уџбеник за 8. разред основне
школе
др Душка Кликовац
650-02-00203/2010-06 од 23.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из српског језика према стандардима за
полагање завршних испита
Зона Мркаљ,
Снежана Костадиновић
650-02-00583/2010-06 од 4.8.2011.
Граматика – уџбеник за српски језик за 8. разред основне
школе
др Весна Ломпар
Радна свеска за српски језик за 8. разред основне школе
др Весна Ломпар, др Зорица
Несторовић, мр Златко Глушановић
Речи мудрости, за 8. разред основне школе
др Зорица Несторовић,
мр Златко Грушановић
650-02-00558/2010-06 од 21.7.2010.
„KLETT”
Српски језик – радна свеска за 8. разред основне школе
Весна Ломпар, Зорица Несторовић,
Златко Грушановић
650-02-00874/2010-06 од 27.1.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Радна свеска Српски језик за 8. разред основне школе
др Симеон Маринковић
650-02-00449/2011-06 од 9.2.2012.
„ЛИБЕР”
Језичке мозгалице – најчешће правописне грешке за основну
школу
др Душанка Вујовић
650-02-00856/2010-06 од 27.1.2011.
„НОВИ ЛОГОС”
Радна свеска за српски језик за 8. разред основне школе
мр Наташа Станковић-Шошо,
Драгана Ћећез-Иљукић,
Слађана Савовић, Јелена Срдић,
Светлана Вулић
650-02-00557/2010-06 од 21.7.2010.
„НОВИ ЛОГОС”
Дар речи – граматика за 8. разред основне школе
Драгана Ћећез-Иљукић,
Слађана Савовић, Јелена Срдић,
Светлана Вулић
650-02-00556/2010-06 од 21.7.2010.
„НОВИ ЛОГОС ”
Мали речник књижевних термина за основну школу
мр Наташа Станковић-Шошо
650-02-00411/2010-06 од 16.9.2010.
мр Наташа Станковић-Шошо
650-02-00574/2010-06 од 21.9.2010.
„KLETT”
„KLETT”
„НОВИ ЛОГОС”
Уметност речи – читанка за 8. разред основне школе
Звучна читанка 8
650-02-246/2010-06 од 22.7.2010.
„ШКОЛА ПЛУС”
Од А до Ш – водич кроз књижевне изразе и појмове
Милица Мићић-Димовска,
Стеван Бељански
650-02-00462/2010-06 од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Математика, уџбеник за 8. разред основне школе
др Синиша Н. Јешић, Драгица Д.
Мишић, мр Наташа А. Бабачев
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе
др Синиша Н. Јешић, Марко М.
Игњатовић, Драгица Д. Мишић,
Веселинка Љ. Милетић
„ГЕРУНДИЈУМ”
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе
др Синиша Јешић, Раде Козар,
Веселинка Милетић
650-02-00128/2011-06 од 9.6.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 8. разред основне школе
др Војислав Андрић,
др Ђорђе Дугошија,
др Владимир Мићић,
Вера Јоцковић
650-02-00129/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике – према образовним стандар­
дима за крај обавезног образовања
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00199/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе
др Војислав Андрић, др Ђорђе
Дугошија, др Владимир Мићић,
Вера Јоцковић
650-02-00133/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за оне који могу и желе више
за 8. разред основне школе
Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00732/2010-06 од 27.1.2011.
Математика 8 – уџбеник за 8. разред основне школе
др Небојша Икодиновић,
мр Слађана Димитријевић
Математика 8 – збирка задатака са решењима за 8. разред
основне школе
проф. Бранислав Поповић, Сања
Милојевић, мр Ненад Вуловић
Математика 8 – уџбеник за 8. разред основне школе
мр Срђан Огњановић
Математика 8 – збирка задатака за 8. разред основне школе
Живорад Ивановић,
мр Срђан Огњановић
650-02-00299/2010-06 од 21.7.2010.
Владимир Стојановић
650-02-00323/2010-06 од 21.7.2010.
„ГЕРУНДИЈУМ”
„KLETT”
„КРУГ”
650-02-00240/2010-06 од 21.7.2010.
650-02-00306/2010-06 од 21.7.2010.
Математика 8 – уџбеник за 8. разред основне школе
„МАТЕМАТИСКОП”
Збирка задатака из математике за 8. разред
Плус 8, додатна настава
„МАТЕМАТИСКОП”
Математика – контролни и писмени задаци за 8. разред
основне школе – радна свеска
Владимир Стојановић
650-02-01018/2010-06 од 27.1.2011.
„ШКОЛА ПЛУС”
Математика за 8. разред основне школе
Бранко Јевремовић, Јован Ћуковић
650-02-00170/2011-06 од 21.9.2011.
„ШКОЛА ПЛУС”
Збирка задатака из математике за редовну и додатну наставу
из математике за 8. разред основне школе
Бранко Јевремовић, Јован Ћуковић,
Љубомир Вуковић
650-02-00804/2010-06 од 22.2.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 36 – Број 9
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача
30. јул – 2012.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„АКРОНОЛО”
World Club intermediate, енглески језик за 8. разед основне
школе (уџбеник и радна свеска) – осма година учења
Michail Harris, Dawid Mower
650-02-00253/2010-06 од 21.7.2010.
„АКРОНОЛО”
Challenges 4, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и
компакт диск) зa 8. разред основне школе-осма година учења
Michail Harris, Dawid Mower,
Ana Sikorzynska, Amanda Maris,
Patricia Muggleston, Melanie
Willians, Rod Fricker
650-02-00255/2010-06 од 21.9.2010.
„АКРОНОЛО”
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Discover English 5, уџбеник за енглески језик за 8. разред
основне школе
Discover English 5, радна свеска за енглески језик за 8. разред
основне школе
Step by step 8, уџбеник за енглески језик за 8. разред основне
школе
Step by step 8, радна свеска за енглески језик за 8. разред
основне школе
650-02-00385/1/2011-06 од 20.3.2012.
Liz Kilbey
650-02-00385/2/2011-06 од 20.3.2012.
Блага Делић, Драгана Макевић,
Драгана Павловић
650-02-00537/1/2011-06 од 20.3.2012.
650-02-00537/2/2011-06 од 20.3.2012.
„DATA STATUS”
Junior Plus 3, уџбенички комплет за француски језик за 7. и 8.
разред основне школе
I. Saracibar, D. Pastor, C. Martin,
M. Butzdach
650-02-00840/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Oh, la, la 3, уџбенички комплет за француски језик за 7. и 8.
разред основне школе
C. Favret, A. Mariage
650-02-00843/2010-06 од 3.2.2011.
„DATA STATUS”
Objective PET, уџбенички комплет за енглески језик за 7. и 8.
разред основне школе
Louise Hashemi, Barbara Thomas
650-02-00743/2010-06 од 8.2.2011.
„DATA STATUS”
Prima band 4, уџбеник и радна свеска, немачки језик за 8.
разред основне школе
Friederike Jin, Lutz Rohrmann
650-02-00275/2011-06 од 17.11.2011.
Диалог 3, уџбенички комплет, руски језик за 7. и 8. разред
основне школе
др Урсула Бер, др Рима
Брајтшпрехер, Катрин Бикова,
Астрид Грундман, Антје Мешке,
Хајко Сефелт, др Мартин Шнајдер,
др Астрид Сајдел,
др Хајке Вапенханс
650-02-00279/2011-06 од 5.12.2011.
To the Top 4, eнглески језик, уџбеник за 8. разред основне
школе
H. Q. Mitchell
650-02-00328/1/2011-06 од 22.2.2012.
To the Top 4, eнглески језик, радна свеска за 8. разред основ­
не школе
H. Q. Mitchell
650-02-00328/2/2011-06 од 22.2.2012.
„DATA STATUS”
„DATA STATUS”
„ЕDUTACIONAL CENTRE”
Can do 4, (уџбеник и радна свеска), енглески језик за 8. разред Michael Downie, David Gray,
основне школе
Juan Manuel Jimenez
650-02-00686/2010-06 од 9.2.2011.
„EDUCATIONAL CENTRE”
Super star 3 – уџбенички комплет за 8. разред основне школе
Миријам Крејвен
650-02-00525/2010-06 од 21.12.2010.
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
„ЗАВЕТ”
Граматика руског језика
проф. др Предраг Пипер
650-02-00311/2009-06 од 13.5.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
EnjoyingEnglish 8 – уџбеник са компакт диском за 8. Разред
основне школе– осма година учења
Катарина Ковачевић, Jonathan
Pendlebury
650-02-00148/2010-06 од 30.6.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за енглески језик EnjoyingEnglish 8 за 8. разред
основне школе, осма година учења
Катарина Ковачевић, Jonathan
Pendlebury
650-02-00153/2010-06 од 29.6.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Talk-talk 4 и ЦД – енглески језик за 8. разред основне школе –
Наталија Кантар
четврта година учења
650-02-00146/2010-06 од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска Talk – talk 4 и ЦД, енглески језик за 8. разред
основне школе – четврта година учења
Наталија Кантар
650-02-00154/2010-06 од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Орбита 4 – радна свеска и ЦД за руски језик за 8. разред
основне школе – четврта година учења
др Предраг Пипер, Марина
Петковић, Светлана Мирковић
650-02-00127/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Орбита 4 и ЦД за руски језик за 8. разред основне школе –
четврта година учења
др Предраг Пипер, Марина
Петковић, Светлана Мирковић
650-02-00158/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 8 и ЦД, уџбеник
Људмила Поповић, Јелена Гинић
650-02-00191/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родничок 8, радна свеска за руски језик за 8. разред основне
школе – осма година учења
Људмила Поповић, Јелена Гинић
650-02-00195/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kontakte 8 – уџбеник и ЦД за 8. разред основне школе-осма
година учења
Гордана Летић-Глишић
6-00-00147/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kontakte 8 – радна свеска за немачки језик за 8. разред основ­
не школе, осма година учења
Гордана Летић-Глишић
6-00-00139/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Илдико Врачарић, Ана Бабић,
Hurra, wir lernen Deutsch! 4 и ЦД за 8. разред основне школе –
Цвијета Шмит,
четврта година учења
Иванка Фајфер Чагоровић
650-02-00170/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Hurra, wir lernen Deutsch! 4 – радна свеска за немачки језик за
8. разред основне школе – четврта година учења
Илдика Врачарић, Ана Бабић,
Цвјета Шмит,
Иванка Фајфер-Чагоровић
650-02-00171/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Images de France 8 – уџбеник и ЦД за 8. разред основне школе Весна Фила,
– осма година учења
Милица Голубовић Тасевска
650-02-00284/2010-06 од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Images de France 8, радна свеска за 8. разред основне школе –
осма година учења
Весна Фила,
Милица Голубовић-Тасевска
650-02-00283/2010-06 од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Le francais pour nous 4 – уџбеник
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00178/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Le francais pour nous 4 – радна свеска
Душанка Точанац Миливојев
650-02-00177/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Hablamos? 4 – уџбеник за шпански језик за 8. разред основне
школе – четврта година учења
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић
650-02-00194/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВЕТ”
650-02-0031/2009-06 од 29.12.2009.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 37
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Hablamos? 4 – радна свеска за шпански језик за 8. разред
основне школе – четврта година учења
Анђелка Пејовић, Маја Андријевић
650-02-00192/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Amici 4– уџбеник за италијански језик за 8. разред– четврта
година учења
Јасмина Стојковић, Катарина
Завишин
650-02-00165/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Amici 4 – радна свеска за италијански језик за 8. разред
основне школе – четврта година учења
Јасмина Стојковић,
Катарина Завишин
650-02-00167/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Le francias nous 4 – радна свеска за француски језик за 8.
разред основне школе – четврта година учења
Душанка Точанац-Миливојев
650-02-00177/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Le francais pour nous 4 и CD, уџбеник за француски језик за 8.
Душанка Точанац Миливојев
разред основне школе – четврта година учења
650-02-00178/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француско-српски/српско-француски речник за основну школу Тања Динић
650-02-00412/2011-06 од 9.2.2012.
„KLETT”
Wir 4 – уџбеник и радна свеска за немачки језик за 8. разред
основне школе – четврта година учења
Ђорђо Мота
650-02-00248/2010-06 од 22.7.2010.
„KLETT”
Messages 4 – уџбеник и радна свеска за енглески језик за 8.
разред основне школе – осма година учења
Дајана Гуди, Ноел Гуди,
Мередит Леви
650-02-00252/2010-06 од 21.7.2010.
„OXFORD CENTAR”
Access 4, енглески језик за8. разред основне школе
Virginia Evans,Jenny Dooley
„ THE ENGLISH BOOK”
Hot spot 4, уџбеник и радна свеска за 8. разред основне школе Катарина Станет,
– осма година учења
Колин Грангер, Магдалена Кондро
„ THE ENGLISH BOOK”
Project 5, уџбеник енглеског језика за 8. разред основне
школе – осма година учења
Tom Hutchinson
Радна свеска за 8. разред основне школе
Тоm Hutchinson, Lynda Edwards
Приручник за наставнике
Tom Hutchinson, James Gault
650-02-00172/4/2011-06 од 19.10.2011.
650-02-00173/2010-06 од 22.7.2010.
650-02-00172/2010-06 од 21.7.2010.
„ THE ENGLISH BOOK”
Hot spot 5, уџбенички комплет за енглески језик за 8. разред
Colin Granger, Katherine Stannett
основне школе
650-02-00909/2010-06 од 3.2.2011.
„THEENGLISHBOOK”
Project 5 (уџбеник + интерактиван DVD, радна свеска, приру­
чник за наставнике и компакт диск)
Tom Hutchinson
650-02-00172/2010-06 од 21.7.2010.
Smash 4, уџбеник за енглески језик за 8. разред основне
школе
Luke Prodromou, Michel eCrawford
650-02-00422/1/2011-06 од 12.3.2012.
Smash 4, радна свеска за енглески језик за 8. разред основне
школе
JainCook
650-02-00422/2/2011-06 од 12.3.2012.
Речник енглеско-српски и српско-енглески за основну и
средњу школу
Борислава Ераковић
650-02-00801/2010-06 од 9.2.2011.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Мозаик прошлости 8 – уџбеник историје за 8.разред основне
школе са историјским картама и одабраним историјским
изворима,
Мозаик прошлости 8 – радна свеска уз уџбеник историје за
8.разред основне школе
Зоран Павловић, Јова Боснић
650-02-00351/2010-06 од 16.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 8. разред основне школе
Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић
650-02-00342/2010-06 од 22.7.2010.
„KLETT”
Историја 8 – уџбеник за 8. разред основне школе
мр Предраг М. Вајагић,
мр Ненад Стошић
650-02-00336/2010-06 од 21.7.2010.
„КРУГ КБ ”
Обреновићи – помични круг, за 7. и 8. разред основне школе
Бранко Крстајић
650-02-00922/2010-06 од 7.2.2011.
„КРУГ КБ ”
Карађорђевићи – помични круг, за 7. и 8. разред основне
школе
Бранко Крстајић
650-02-00923/2010-06 од 7.2.2011.
„НАРОДНА КЊИГА-АЛФА”
Историја за 8. разред основне школе – уџбеник са радним
листовима
Милица Омрчан, Невена Грбовић
650-02-01002/2010-06 од 11.2.2011.
„ФРЕСКА ”
Историја за осми разред основне школе
др Радош Љушић,
др Љубодраг Димић
650-02-00371/2010-06 од 21.7.2010.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ”
Географија Србије, за 8. разред основне школе
мр Марко В. Милошевић,
мр Јована Марков
650-02-01009/2010-06 од 27.1.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака са такмичења из географије, за 7. и 8. разред
основне школе
Марко В. Милошевић, Јелена
Ковачевић-Мајкић, Јелена Ћалић,
Милован Миливојевић, Ана
Милановић
650-02-00140/2010-06 од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија – радна свеска са географским картама за веж­
бање за 8. разред основне школе
др Србољуб Ђ. Стаменковић,
мр Драгица Р. Гатарић,
Марија Ц. Бркић
650-02-00197/2010-06 од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Моја Србија – вежбанка за Географију за 8. разред основне
школе
мр Ивана Ж. Коцић-Мирјанић
650-02-00193/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за осми разред основне школе, уџбеник
др Србољуб Ђ. Стаменковић,
мр Драгица Р. Гатарић
650-02-00198/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географска карта Републике Србије – физичкогеографска
карта за 8. разред основне школе
редактор: др Мирчета Вемић
650-02-00200/2010-06 од 22.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географска читанка, за осми разред основне школе
др Стеван М. Станковић
650-02-00361/2011-06 од 14.12.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Света – вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00789/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Географски атлас за основну и средњу школу
Горан Јовановић
650-02-00794/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Физичко-географска карта Србије за основну и средњу школу Горан Јовановић
650-02-00787/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Европе – вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00792/2010-06 од 7.3.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
„ШКОЛА ПЛУС”
ИСТОРИЈА
Назив издавача
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 38 – Број 9
30. јул – 2012.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Србије – вежбанка из географије за основну и
Милка Ивић, Дубравка Петровић
средњу школу
650-02-00790/2010-06 од 7.3.2011.
„ИНТЕРСИСТЕМ”
Нема карта Ваневропских држава – вежбанка из географије за
Милка Ивић, Дубравка Петровић
основну и средњу школу
650-02-00791/2010-06 од 7.3.2011.
„KLETT”
Географија 8 – уџбеник и радна свеска за 8. разред основне
школе
Винко Ковачевић, Радојка Влајев
650-02-00322/2010-06 од 21.7.2010.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
КАРТОГРАФИЈА или КАРТУ ЧИТАЈ НИКОГА НЕ ПИТАЈ,
за ученике другог циклуса основног образовања и васпитања
Милутин Тадић
650-02-00713/2010-06 од 28.2.2011.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Водич за израду малих научних пројеката за 8.разред
др Маша Букуров,
мр Наталија Букуров
650-02-00540/2010-06 од 16.9.2010.
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Биологија – радна свеска биологије за 8. разред основне
школе
Даница Тусић
650-02-00594/2011-06 од 30.1.2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија, уџбеник за 8. разред основне школе
др Дмитар Лакушић,
проф. др Слободан Јовановић
650-02-00223/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 8. разред основне школе
др Дмитар Лакушић,
проф. др Слободан Јовановић
650-02-00238/2010-06 од 21.7.2010.
„KLETT”
Билогија 8, уџбеник за 8. разред основне школе
Весна Миљуш, Зорица Радишић
650-02-00247/2010-06 од 22.7.2010.
„НОВИ ЛОГОС”
Уџбеник – Биологија 8 – радни уџбеник биологије за 8.
разред основне школе
Гордана Субаков-Симић
650-02-00324/2010-06 од 22.7.2010.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8.
разред основне школе
Катарина Стевановић, Марија
Крнета, Радмила Тошовић
650-02-00601/2/2012-06 од 12.3.2012.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Решења за збирку задатака са лабораторијским вежбама
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика за 8. разред основне школе и сценарија са CD-rom-ом
Физика 8
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
650-02-00179/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика 8 са збирком задатака, лабораторијским вежбама и
тестовима за 8. разред основне школе
Богдан Д. Пушара,
Милан Распоповић
650-02-00176/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8.
разред основне школе
Јован Шетрајчић, Милан О.
Распоповић, Бранислав Цветковић
650-02-00166/2010-06 од 21.7.2010.
„КРУГ”
Физика VIII – збирка задатака са лабораторијским вежбама за
Наташа Каделбург
8. разред основне школе
650-02-00560/2010-06 од 21.7.2010.
„КРУГ”
Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе
Наташа Каделбург
650-02-00136/2011-06 од 22.6.2011.
„НОВИ ЛОГОС”
Физика 8 – уџбеник са збирком задатака и лабораторијским
вежбама за 8. разред основне школе
Душан Поповић, Милена
Богдановић, Александра Кандић
650-02-00330/2010-06 од 16.9.2010.
„ШКОЛА ПЛУС”
Физика 8 – збирка задатака за редовну и додатну наставу у 8.
разреду основне школе
Владимир Обрадовић,
Гордана Настић
650-02-00799/2010-06 од 27.1.2011.
ХЕМИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за 8. разред основне школе, уџбеник
др Љуба Мандић, др Јасминка
Королија,Дејан Даниловић
650-02-00196/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред
основне школе
др Љуба Мандић, др Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00553/2010-06 од 21.9.2010.
Драгана Анђелковић,
Татјана Недељковић
650-02-00559/2010-06 од 21.9.2010.
„НОВИ ЛОГОС”
Хемија 8 – уџбеник из хемије,
Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабо­
раторијским вежбама и задацима
Збирка задатака са решењима из хемије за 8. разред основне
школе
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за 8. разред основне школе
др Соња Маринковић, мр Славица
Стефановић, Тијана Маринковић
650-02-00149/2010-06 од 30.6.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура, уџбеник за 8. разред основне школе
Гордана Стојановић,
Милица Рајчевић
650-02-00221/2010-06 од 30.6.2010.
Музичка култура за 8. разред основне школе
мр Александра Паладин,
Драгана Михајловић Бокан
650-02-00325/2010-06 од 5.8.2010.
Музичка култура за 8. разред основне школе
Светислав Цветић
650-02-00419/2010-06 од 5.8.2010.
„НОВИ ЛОГОС”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Ликовна култура за 8. разред основне школе
Јован Глигоријевић
650-02-00529/2010-06 од 21.9.2010.
„ЕДУКА”
Ликовна култура за 8. разред основне школе
Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић 650-02-00506/2011-06 од 6.3.2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура за осми разред основне школе
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
650-02-00493/2011-06 од 9.2.2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура за осми разред основне школе
др Здравко Милинковић,
мр Катарина Ђорђевић
650-02-00492/2011-06 од 27.2.2012.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
др ДраганГолубовић, Небојша
Голубовић
650-02-00780/2010-06 од 7.2.2011.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне
школе – радна свеска
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – КОНСТРУКТОР
ОК9 – управљање рачунаром (интерфејс) од 5. до 8. разреда
основне школе, са упутством за коришћење збирке материја­
ла за вежбе од 5. до 8. разреда основне школе
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00760/2010-06 од 7.2.2011.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање – КОНСТРУКТОР УК
8, ОК8 – електротехника и електроника за 8. разред основне
школе, са упутством за коришћење збирке материјала за
вежбе од 5. до 8. разреда основне школе
др Драган Голубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00758/2010-06 од 22.2.2011.
„ЕДУКА”
Техничко и информатичко образовање, уџбеник за 8. разред
основне школе
др ДраганГолубовић,
Небојша Голубовић
650-02-00899/2010-06 од 22.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање – радна свеска за 8.
разред основне школе
др Вјекослав Сајферт, др Иван
Тасић,мр Марина Петровић
650-02-00164/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне
школе
др Вјекослав Сајферт, др Иван
Тасић,мр Марина Петровић
650-02-00163/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка материјала за техничко и информатичко образовање за
др Вјекослав Сајферт
8. разред основне школе
650-02-00491/2011-06 од 9.2.2012.
„М&Г ДАКТА”
Радна свеска за Техничко и информатичко образовање за
8. разред основне школеи Материјал за конструктивно
обликовање са Програмима за управљање моделима за
Техничко и информатичко образовање 8
Милан Санадер, Гордана Санадер,
Миомир Филиповић
650-02-00333/2010-06 од 16.9.2010.
„М&Г ДАКТА”
Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне
школе
Милан Санадер, Гордана Санадер,
Миомир Филиповић
650-02-00726/2010-06 од 8.2.2011.
„ОПШТА ТЕХНИКА”
Техника 8 – електротехника и електроника, комплет материја­
ла за радне вежбе из техничког и информатичког образовања проф. др Драган Голубовић
за 8. разред основне школе
650-02-00124/2010-06 од 16.9.2010.
„ШКОЛА ПЛУС”
Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Сандра Нешић, Борис Делибашић
650-02-00796/2010-06 од 27.1.2011.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ФРЕСКА”
Православни катихизис, за 8. разред основне школе
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Игнатије Мидић
650-02-404/2011-06 од 20.2.2012.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„БИГЗ ШКОЛСТВО”
Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе
Никола Клем, Небојша Лазовић
650-02-01010/2010-06 од 27.1.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство – уџбеник за 8. разред основне
школе
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић, Миодраг Стојановић
650-02-00613/2010-06 од 26.10.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство – вежбанка за 8. разред основне
школе
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић, Миодраг Стојановић
650-02-00135/2010-06 од 21.7.2010.
„ШКОЛА ПЛУС”
Информатика и рачунарство за осми разред основне школе
Сандра Нешић, Борис Делибашић
650-02-00796/2010-06 од 27.1.2011.
*
Број 9 – Страна 39
НАПОМЕНА: Привремена мера одређена решењем Врховног суда број Гж. 53/09 којом се, до правноснажног окончања спора забрањује Привредном друштву „ЕДУКА”
даља продаја или на други начин стављање у промет приручника чији је аутор Светлана Јоксимовић и налаже му се да до сада стављене у промет приручнике повуче из
промета и то:
1. Приручник за учитеље уз уџбенике Математика (1а и 1б) за први разред;
2. Приручник за учитеље уз уџбенике Математика (2а и 2б) за други разред;
3. Приручник за учитеље уз уџбенике Математика (3а и 3б) за трећи разред;
4. Приручник за учитеље уз уџбенике Математика (4а и 4б) за четврти разред.
УЏБЕНИЦИ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
АЛБАНСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
АЛБАНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка
Име/имена аутора
Наиље Имами
Буквар и Радна свеска на албанском језику, за 1. разред ос­ prof. дr Mimoza Gjokutaj,
новне школе
prof. дr Shezai Rrokaj
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„KLETT”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 1 Сликовница
Име/имена аутора
Наташа Добрић,
Биљана Максимовић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
6-00-00085/2006-06 од 13.7.2006.
650-02-00294/2011-06 од 31. 8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00090/2005 од 3.10.2005.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
др Милосав Марјановић, Маријана
Зељић, Марија Капс,
Љиљана Симовић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Маријана
Зељић, Марија Капс,
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
Љиљана Симовић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 40 – Број 9
30. јул – 2012.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Botarrethnesh 1 Свет око нас 1 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00151/2008-06 од 25.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас – уџбеник
Биљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
Размишљанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
Биљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Ilmudini (Исламска веронаука на албанском језику)
Име/имена аутора
Хазема Ништовић, Џевдета
Ајановић, Едина Вејо
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-51/2001-02 од 21.9.2001.
ДРУГИ РАЗРЕД
АЛБАНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка за 2. разред основне школе на албанском језику
Име/имена аутора
Наиље Маља Имами
Радна свеска за читанку за 2. разред основне школе на албан­
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наиље Маља Имами
ском језику
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 2 Сликовница
Име/имена аутора
Наташа Добрић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
610-00-00251/2006-06 од 10.10.2011.
610-00-00252/2006-06 од 10.10.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00025/2005 од 15.4.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
др Милосав Марјановић,
Марија Капс
6-00-281/2004-06/01 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић,
Марија Капс, Даница Корен
6-00-281/2004-06/01 од 16.6.2004.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Свет око нас – уџбеник
Биљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/09 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Истраживанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
Биљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/09 од 16.6.2004.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Bota rreth nesh 2
Свет око нас 2 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00140 /2008-06 од 25.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ТРЕЋИ РАЗРЕД
АЛБАНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ALBAS”, Tirana
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка 3
Радна свеска 3
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Rita Petro, Natasha Pepivani
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00227/2/2011-06 од 22.11.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за 3. разред основне школе
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић,Маријана Зељић, Марија 650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић,
650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Марија Капс
„АLBAS”-Tirana
Читанка3, за 3. разред основне школе
Радна свеска 3, за 3. разред основне школе
Rita Petro, Natasha Pepivani
650-02-00227/1/2011-06 од 25.8.2011.
650-02-00227/1/2011-06 од 25.8.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 41
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
АЛБАНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„АLBAS”-Tirana
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка 4, за 4. разред основне школе
Радна свеска 4, за 4. разред основне школе
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Име/имена аутора
Rita Petro, Natasha Pepivani
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00227/2011-06 од 25.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дај ми звезду један круг
Читанка за четврти разред основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00163/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за четврти разред основне школе
Душанка Звекић-Душановић,
Наташа Добрић
650-02-00174/2007-06 од 16.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„KLETT”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Математика 4 (уџбеник и радна свеска) на албанском језику за
Сејди Билали, Рамадан Зејнулаху
4. разред основне школе
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00292/2010-06 од 17.11.2011.
ПЕТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за пети разред основне школе
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-00044/2008-06 од 4.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пегаво детињство – Читанка за српски језик као нематерњи
Јован Љуштановић
650-02-00233/207-06 од 26.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„KLETT”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Небојша Икодиновић,
Математика 5, уџбенички комплет за 5. разред основне школе
мр Слађана Димитријевић,
на албанском језику
Сања Милојевић, Ненад Вуловић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00460/2011-06 од 11.11.2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
„KLETT”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Географија за 5. разред основне школе на албанском језику
Име/имена аутора
Винко Ковачевић, Радојка Влајев,
мр Јелена Поповић Ракочевић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00459/2011-06 од 11.11.2011.
ШЕСТИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика и правописа – српски као нематерњи
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Плетиво од речи – читанка за српски као нематерњи
Наташа Добрић, Душанка Звекић650-02-00311/2008-06 од 1.7.2008.
-Душановић, Гордана Штасни
650-02-.00310/2008-06 од 30.6.2008.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„KLETT”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Математика 6, уџбеник за 6. разред основне школе на албан­ Др Небојша Икодиновић,
ском језику
Слађана Димитријевић
Математика 6, збирка задатака за 6. разред основне школе на
Сања Милојевић, Ненад Вуловић
албанском језику
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-281/2011-06 од 31.8.2011.
СЕДМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
У огледалу сунца, читанка за српски језик као нематерњи је­ Наташа Добрић, Душанка Звекић650-02-00192/2009-06 од 8.7.2009.
зик за седми разред основне школе
-Душановић, Гордана Штасни
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика за српски језик као нематерњи језик за седми раз­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
ред основне школе
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик као нематерњи језик
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00181/2009-06 од 7.7.2009.
650-02-00177/2009-06 од 7.7.2009.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 42 – Број 9
30. јул – 2012.
МАТЕMATИКА
Назив издавача
„KLETT”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Математика 7, уџбеник за 7. разред основне школе на албан­ Др Небојша Икодиновић,
ском језику
Слађана Димитријевић
650-02-00149/2012-06 од 14.6.2012.
Математика 7, збирка задатака из математике за 7. разред
Сања Милојевић, Ненад Вуловић
основне школе на албанском језику
650-02-00149/1/2012-06 од 14.6.2012.
ОСМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
не школе
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за 8. разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић-Душановић,
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски језик као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за осми разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Буквар
Дарина Дончева, Нели Трифонова
650-02-00313/2007-06 од 31.3.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наставни листови уз Буквар
Дешка Георгијева
650-02-073/2003-02 од 23.3.2003.
Дарина Дончева, Дешка Георгијева
650-02-00019/2011-06 од 28.12.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка за први разред основне школе на бугарском језику
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 1
Сликовница
Име/имена аутора
Наташа Добрић,
Биљана Максимовић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00090/2005 од 3.10.2005.
ДРУГИ РАЗРЕД
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Читанка
Дешка Георгијева
650-02-1/2005-06 од 2.2.2004.
Радна свеска – Помагало за бугарски језик
Милан Миланов, Драган Петков,
Стана Смиљковић,
Славка Стојановић
650-02-071/03-02 од 23.3.2003.
Мариана Алексић
650-02-00213/2007-06 од 7.9.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бугарски језик
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 2 Сликовница
Име/имена аутора
Наташа Добрић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00025/2005 од 15.4.2005.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Читанка
Душка Георгијева
650-02-9/2005-06 од 30.3.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска – Помагало за бугарски језик
Милан Миланов, Драган Петков,
Стана Смиљковић,
Славка Стојановић
650-02-074/03-02 од 23.3.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бугарски језик
Александра Ћирић
650-02-00164/2007-06 од 21.6.2007.
Мариана Алексић
650-02-13/2005-06 од 30.3.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз читанку
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за 3. разред основне школе
Број 9 – Страна 43
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00028/2005-06 од 9.5.2005.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво – уџбеник/на бугарском
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Завичајница – радна свеска уз уџбеник Природа и друштво на Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00028/2005-06 од 0.5.2005.
бугарском
Гачановић. др Биљана Требјешанин
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка
Јасмина Јовановић
650-02-00069/2005 од 10.6.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бугарски језик
Мариана Алексић
650-02-00116/2007-06 од 17.5.2007.
Радна свеска – помагало за бугарски језик
Дешка Георгијева, Снежана
Станчева, Стана Смиљковић,
Славка Стојановић
650-02-0072/03-03 од 23.3.2003.
Јасмина Јовановић
650-02-00067/2005-07 од 10.6.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз Читанку
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дај ми звезду један круг
Читанка за четврти разред основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00163/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за четврти разред основне школе
Душанка Звекић-Душановић,
Наташа Добрић
650-02-00174/2007-06 од 16.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
ПЕТИ РАЗРЕД
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хрестоматија
Дарина Дончева, Дешка Георгијева
650-02-101/2006-06 од 7.6.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родна реч
Марин Младенов
650-02-00002/2002-02 од 27.1.2002.
Радна свеска – Помагало за бугарски језик
Дешка Георгијева, Ђура Николајева,
Стана Смиљковић,
650-02-0017/2004-06 од 5.7.2004.
Славка Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бугарски језик за 5. разред основне школе
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Мариана Алексић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
650-02-00461/2010-06 од 4.4.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за пети разред основне школе
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-00044/2008-06 од 4.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пегаво детињство – Читанка за српски језик као нематерњи
Јован Љуштановић
650-02-00233/207-06 од 26.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
ШЕСТИ РАЗРЕД
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бугарски језик, уџбеник за 6. разред основне школе
др Мариана Алексић
650-02-00641/2010-06 од 23.2.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хрестоматија
Дарина Дончева, Дешка Георгијева
650-02-00333/2008-06 од 12.1.2009.
Радна свеска за бугарски језик
Стана Смиљковић, Мариана
Алексић, Славка Стојановић
650-02-42/2004-03 од 29.10.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Поуке из језика и правописа – српски као нематерњи
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-.00310/2008-06 од 30.6.2008.
Плетиво од речи – читанка за српски као нематерњи
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00311/2008-06 од 1.7.2008.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 44 – Број 9
30. јул – 2012.
СЕДМИ РАЗРЕД
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Бугарски језик
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз бугарски језик
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Мариана Алексић, Галина
Шаралијева
650-02-00085/2008-06 од 12.1.2009.
Марина Алексић
650-02-41/2004-03 од 29.10.2004.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наташа Добрић,
У огледалу сунца, читанка за српски језик као нематерњи је­
Душанка Звекић-Душановић,
зик за седми разред основне школе
Гордана Штасни
650-02-00192/2009-06 од 8.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика за српски језик као нематерњи језик за седми раз­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
ред основне школе
650-02-00181/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик као нематерњи језик
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00177/2009-06 од 7.7.2009.
ОСМИ РАЗРЕД
БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хрестоматија
Марин Младенов
650-02-00010/2002-02 од 28.4.2002.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бугарски језик
Мариана Алексић,
Галина Шаралијева
650-02-00289/2008-06 од 11.11.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска – Помагало уз бугарски језик
Мариана Алексић, Дешка
Георгијева, Стана Смиљковић,
Славка Стојановић
650-02-43/2004-03 од 29.10.2004.
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
не школе
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за 8. разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић-Душановић,
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ábécéskönyv Буквар
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Tanuljunk olvasni– Munkalapokaz általános iskolák I. osztálya
Ленке Ердељ
számára Радни листови уз Буквар
106-61-00116/2003-02 од 11.8.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Tanuljunk írni! Учимо писати
Ленке Ердељ
106-61–00115/2003-02 од 11.8.2003.
Olvasókönyv Читанка
Магдолна Балиж, Ерика Фаркаш,
Валерија Јухас
106-61-00120/2003-02 од 11.8.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ленке Ердељ
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-0013/2003-02 од 11.8.2003.
НЕГОВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Anyanyelvápolás 1.Неговање матерњег језика
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 1 Сликовница
Име/имена аутора
Ержебет Роквић
Име/имена аутора
Наташа Добрић,
Биљана Максимовић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00071/2003-02 од 1.7.2003.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00090/2005-06 од 3.10.2005.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„АТОС”
Математика, збирка задатака за 1. разред основне школе на Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
мађарском језику
Весна Анђелић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Милосав Марјановић, Маријана
Зељић, Марија Капс, Љиљана
Симовић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00179/2011-06 од 17.8.2011.
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 45
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematikaimunkalapok
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Маријана
Зељић, Марија Капс, Љиљана
Симовић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika – tankönyv
Матеамтика – уџбеник
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00017/2009-06 од 27.2.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika – munkafüzet
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00017/2009-06 од 27.2.2009.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Matematika 1
Математика 1 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00145/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Szόrakoztatό matematika 1
Забавна математика 1
др Симеон Маринковић
650-02-00144/2008-06 од 25.6.2008.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Környezetünk
Свет око нас – уџбеник
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин,Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/07 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Gondolkodó – Munkafüzet a Környezetünk tankönyvhöz
Размишљанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/08 од 16.6.2004.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Környezetünk 1
Свет око нас 1 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00131/2008-06 од 25.6.2008.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Daloljunk együtt! Zenekönyv az ált. iskolák 1. osztálya számára
Музичка култура 1
Име/имена аутора
Илона Толнаи
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00158/2005-01 од 14.10.2005.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Nézek és alkotok – vizuális művészetek Гледам и стварам
Ликовна култура
Име/имена аутора
Милан Михаљчић, Рајка Бошковић
Коста Богдановић, Рајка Бошковић,
Гледам и стварам, ликовна култура за 1. разред основне шко­
Бранислав Николић,
ле на мађарском језику
Милан Михаљчић
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hagyjátok, hadd jöjjеnek hozzám a gyermekek! Katolikushittan
Пустите к мени малене (Католичка вјеронаука)
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Андрија Копиловић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00003/2005-06 од 12.4.2006.
650-02-00085/2011-06 од 15.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-52/2001-02 од 20.9.2001.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
A játéktól a számítógépig Од играчке до рачунара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Munkafüzet az 1. és a 2. osztály számára a Játéktól a számítógépig
tankönyvhöz
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
Од играчке до рачунара Вежбанка за први и други разред
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
ДРУГИ РАЗРЕД
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasókönyv Читанка
Ленке Ердељ
106-61-00138/2004-01 од 27.7.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasási munkalapok Радна свеска уз читанку
Ленке Ердељ
106-61-00140/2004-01 од 27.7.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Beszéljünk és írjunk! Радна граматика
др Ласло Молнар-Чикош,
Ленке Ердељ
106-61-00139/2004-01 од 27.7.2004.
НЕГОВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Anyanyelvápolás 2 Неговање језика 2
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 2 Сликовница
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Ибоља Фаркаш, Ержебет Роквић
Име/имена аутора
Наташа Добрић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61–00231/2007-01 од 7.8.2007.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00025/2005-06 од 15.4.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„АТОС”
Математика, збирка задатака за 2. разред основне школе на Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
мађарском језику
Весна Анђелић
650-02-00180/2011-06 од 17.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Милосав Марјановић
6-00-281/2004-06/01 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematikai munkalapok
Радни листови за математику
др Милосав Марјановић, Марија
Капс, Даница Корен
6-00-281/2004-06/02 од 16.6.2004.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 46 – Број 9
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika 2 – tankönyv
Математика – уџбеник
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika 2 – munkalapok
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2, уџбеник за 2. разред основне школе на мађар­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00032/2011-06 од 17.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2, вежбанка за 2. разред основне школе на мађар­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00080/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика збирка задатака за 2. разред основне школе на Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
мађарском језику
Весна Анђелић
650-02-00180/2011-06 од 17.8.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Matematika 2
Математика 2 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00169/2008-06 од 25.6.2008.
Szόrakoztatό matematika 2 Забавна математика 2
др Симеон Маринковић
650-02-00138/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Környezetünk Свет око нас
Уџбеник
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/09 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fürkésző Munkafüzet a Környezetünk tankönyvhöz
Истраживанка Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/10 од 16.6.2004.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Környezetünk 2 Свет око нас 2 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00127/2008-06 од 25.6.2008.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Daloljunk együtt 2 Музичка култура 2
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
Илона Толнај
Назив уџбеника или другог наставног средства
Gondolkodom és alkotok
Размишљам и стварам
Ликовна култура
Име/имена аутора
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, мр Бранислав Николић,
Драгица Миловановић
Коста Богдановић, Рајка Бошковић,
Размишљам и стварам, ликовна култура за 2. разред основне
Бранислав Николић,
школе на мађарском језику
Драгица Миловановић
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Jézus barátai, katolikus hittan
Исусови пријатељи, католички веронаук на мађарском
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
A játéktól a számítógépig Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Андрија Копиловић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00178/2005-01 од 14.10.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
6-00-00421/2005-06 од 31.8.2005.
650-02-00086/2011-06 од 15.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-21/2004-03 од 15.7.2004.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasókönyv Читанка
Ленке Ердељ
106-61-00072/2006-01 од 26.6.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasási munkalapok Радна свеска уз читанку
Ленке Ердељ
106-61-00177/2005-01 од 12.8.2005.
Keressük a szót! Радна граматика
др Ласло Молнар-Чикош,
Ленке Ердељ
106-61-00147/2005-01 од 12.8.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
НЕГОВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Anyanyelvápolás 3 Неговање језика 3
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Ержебет Роквић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61–00098/2010-01 од 6.8.2010.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за 3. разред основне школе
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„АТОС”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Математика, збирка задатака за 3. разред основне школе на Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
мађарском језику
Весна Анђелић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00181/2011-06 од 17.8.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 47
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић, Марија 650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematikaimunkalapok
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић, Марија 650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika 3 – tankönyv
Математика – уџбеник
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, уџбеник за 3. разред основне школе на мађар­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00077/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, вежбанка за 3. разред основне школе на мађар­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00076/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika 3 – munkalapok
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00130/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, вежбанка за 3. разред основне школе
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00076/2011-06 од 16.8.2011.
„КЛЕТ”
Игра бројева и облика 3 – математика за 3. разред основне Марина Јовановић,
школе (3а и 3б) на мађарском језику
Aнђелка Николић
650-02-00200/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Matematika 3
Математика 3 – уџбеник
Aлександра Стефановић
650-02-00143/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Szόrakoztatό matematika 3
Забавна математика 3
др Симеон Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00150/2008-06 од 25.6.2008.
650-02-00130/2009-06/1 од 28.7.2009.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Természet éstársadalom
Природа и друштво Уџбеник
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00115/2009-06 од 24.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Barangoló – munkalapok
Завичајница – Радна свеска уз уџбеник Природа и друштво
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00115/2009-06 од 24.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво, уџбеник за 3. разред основне школе на др Биљана Требјешанин, Биљана
мађарском језику
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00053/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Завичајница, радна свеска уз уџбеник Природа и друштво за др Биљана Требјешанин, Биљана
3. разред основне школе на мађарском језику
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00058/2011-06 од 16.8.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Természet-éstársadalomismeret 3
Природа и друштво 3 – уџбеник
650-02-00146/2008-06 од 25.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Daloljunk együtt! 3 Музичка култура 3
Име/имена аутора
Илона Толнај
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, Бранислав Николић,
Татјана Лалић
Tanulok és alkotok
Учим и стварам
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00071/2006-01 од 8.12.2006.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00035/2005-06 од 9.5.2005.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Аz élet útja Уџбеник католичког веронаука
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
Иштван Добаи
Назив уџбеника или другог наставног средства
A játéktól a számítógépig Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00160/2008-01 од 25.3.2009.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00033/2005-06 од 9.5.2005.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasókönyv
Читанка
Ленке Ердељ
106-61-00070/2006-06 од 26.6.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasási munkalapok
Радна свеска уз читанку
Ленке Ердељ, Магдолна Балиж
106-61-00144/2006-01 од 18.7.2006.
Ленке Ердељ, Магдолна Балиж
106-61-00143/2006-01 од 18.7.2006.
Szó és mondat – Munkafüzet anyanyelvből
Радна граматика
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дај ми звезду један круг
Читанка за четврти разред основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00163/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 48 – Број 9
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика за четврти разред основне школе
Душанка Звекић-Душановић,
Наташа Добрић
30. јул – 2012.
650-02-0174/2007-06 од 16.7.2007.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„АТОС”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Математика, збирка задатака за 4. разред основне школе на Марина Вићентијевић, Весна Ерић,
мађарском језику
Весна Анђелић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00182/2011-06 од 17.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Munklapok matematikából
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika 4 – tankönyv
Математика – уџбеник
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika 4 – munkalapok
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 4, уџбеник за 4. разред основне школе на мађар­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00027/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Mатематика 4, вежбанка за 4. разред основне школе на Оливера Тодоровић,
мађарском језику
Срђан Огњановић
650-02-00026/2011-06 од 16.8.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Matematika 4
Математика 4 – уџбеник
др Мирко Дејић, др Јасмина
Милинковић мр Оливера Ђокић
650-02-00159/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Szόrakoztatό matematika 4
Забавна математика 4
Александра Стефановић,
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
650-02-00161/2008-06 од 25.6.2008.
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Természet és társadalom
+ melléklet nemzeti történelemből
Природа и друштво
Уџбеник + додатак из националне историје
Љиљана Новковић,
Биљана Гачановић,
др Биљана Требјешанин,
аутор додатка: др Тибор Пал
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fürkésző– Munkalapoka Természet éstársadalomtankönyvhöz
Истраживанка Радна свеска
Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Истраживанка, радна свеска уз уџбеник Природа и друштво за Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00055/2011-06 од 16.8.2011.
4. разред основне школе на мађарском језику
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Természet-éstársadalomismeret 4
Природа и друштво 4 – уџбеник са националним додатком
Ивана Васиљевић,
Александра Блажић,
Весна Радовановић-Пеневски
аутор националног додатка:
Арпад Пача
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
одобрење додатка:
106-61-00106/2003-01 од 1.8.2003.
106-61-00012/2010-01 од 10.8.2010.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Daloljunk együtt! 4. Музичка култура
Илона Толнаи
Назив уџбеника или другог наставног средства
Képzelődöm és alkotok
Маштам и стварам Ликовна култура
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Az egyház útja Уџбеник католичког веронаука
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
Коста Богдановић,
Бранислав Николић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Ajátéktól a számitógépig Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Иштван Добаи
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
6-00-00095/2006-06 од 16.5.2006.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
6-00-00090/2006-06 од 15.5.2006.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00161/2008-01 од 25.2.2009.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 6-00-00089/2006-06 од 11.5.2006.
ПЕТИ РАЗРЕД
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasókönyv Читанка
Бела Чорба
106-61-00230/2007-01 од 7.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasási munkafüzet Радна свеска уз читанку
Бела Чорба
106-61-00229/2007-01 од 7.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Magyar nyelv – gyakorló nyelvtan Радна граматика
Илона Рајшли, Изабела Такач
106-61-00228/2007-01 од 7.8.2007.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 49
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за пети разред основне школе
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-00044/2008-06 од 4.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пегаво детињство – Читанка за српски језик као нематерњи
Јован Љуштановић
650-02-00233/207-06 од 26.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Владимир Мићић, Вера
Јоцковић, др Ђорђе Дугошија,
др Војислав Андрић
650-02-00185/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematikai feladatgyűjtemény
Збирка задатака из математике
др Владимир Мићић, Вера
Јоцковић, др Војислав Андрић,
др Ђорђе Дугошија
650-02-00186/2007-06 од 11.7.2007.
„КLETT”
др Небојша Никодиновић,
Математика 5 – (уџбеник и збирка задатака) на мађарском
мр Слађана Димитријевић,
језику, за 5. разред основне школе
Сања Милојевић, Ненад Вулевић
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Математиказа 5. разред основне школе на мађарском језику, Мирјана Стојсављевић-Радовановић,
650-02-00117/2010-06 од 21.7.2010.
уџбеник
Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић
650-02-00872/2010-06 од 27.1.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Történelem
Историја
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00181/2007-06 од 10.7.2007
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Történelmi olvasókönyv és munkafüzet
Историјска читанка са радном свеском
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00182/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Óskori történelmi atlasz
Историјски атлас за стари век
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00200/2007-06 од 10.7.2007.
„KLETT”
Историја, уџбеник за 5. разред основне школе на мађарском
Бранка Бечановић
језику
650-02-00470/2011-06 од 8.11.2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Földrajz Географија
Јелена Ћалић,
Милован Миливојевић
650-02-00191/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Munkafüzet földrajzból Радна свеска из географије
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00179/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Földrajzi olvasókönyv Географска читанка
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00014/2005-06 од 1.4.2005.
„KLETT”
БИОЛОГИЈА
Географија за 5. разред основне школе на мађарском језику
Винко Ковачевић, Радојка Влајев
650-02-00174/2011-06 од 19.8.2011.
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Biológia Биологија
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Munkafüzet biológiából Радна свеска из биологије
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Биљана Јанчић, др Радиша Јанчић
650-02-00189/2007-06 од 31.7.2007.
Лепосава Симонић-Милошевић
650-02-00271/2009-06 од 16.6.2010.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Műszaki oktatás és informatika
Техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов,
Марина Петровић
650-02-00184/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Műszakioktatás és informatika – munkafüzet
Техничко и информатичко образовање– радна свеска
др Слободан Попов,
Марина Петровић
650-02-144/2010-06 од 21.7.2010.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Képzőművészet 5
+ melléklet
Ликовна култура
+ додатак
Име/имена аутора
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
аутор додатка:
Олга Нинков-Ковачев
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00205/2007-06 од 13.7.2007.
одобрење додатка:
106 61-00116/2006-01 од 13.7.2007.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ének-zene 5 Песма-музика 5
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
А törvény útja Уџбеник католичког веронаука
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Габриела Булатовић
Име/имена аутора
Иштван Добаи
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00300/2008-01 од 6.2.2009.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00158/2008-01 од 25.2.2009.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatika és számítástechnika Информатика и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatika és számítástechnika – munkafüzet
Вежбанка за информатику и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 50 – Број 9
30. јул – 2012.
ШЕСТИ РАЗРЕД
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Olvasókönyv
Читанка
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Magyar nyelv – Gyakorló nyelvtan Радна граматика
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Едит Пинтер-Молнар,
Ержебет Којић-Чакањ
106-61-00264/2008-01 од 30. 9.2008.
Илона Рајшли, Илдико Каваи-Божо
106-61-00170/2008-01 од 18.8.2008.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Поуке из језика и правописа – српски као нематерњи
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
Плетиво од речи – читанка за српски као нематерњи
Наташа Добрић, Душанка Звекић650-02-00311/2008-06 од 1.7.2008.
-Душановић, Гордана Штасни
650-02-.00310/2008-06 од 30.6.2008.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„ГЕРУНДИЈУМ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Математика, уџбеник
мађарском језику
Име/имена аутора
за 6. разред основне школе на Др Синиша Јешић, Драгица
Мишић, Марко Игњатовић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00136/1/2012-06 од 24.5.2012.
Збирка задатака из математике за 6. разред основне школе на Др Синиша Јешић, Марко
мађарском језику
Игњатовић, Драгица Мишић
650-02-00136/2/2012-06 од 24.5.2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић, Владимир Мићић
650-02-00309/2008-06 од 7.1.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika feladatgyűjtemény
Збирка задатака из математике
Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић, Владимир Мићић
650-02-00308/2008-06 од 7.1.2008.
„KLETT”
Математика 6, уџбеник за 6. разред основне школе на др Небојша Икодиновић,
мађарском језику
мр Слађана Димитријевић
650-00-113/1/2012-06 од 15.5.2012.
Математика 6, збирка задатака за 6. разред основне школе на
Сања Милојевић, Ненад Вуловић
мађарском језику
650-00-113/2/2012-06 од 15.5.2012.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Történelem + melléklet nemzeti történelemből
Историја + додатак из националне историје
др Раде Михаљчић,
аутор додатка: др Калман Чехак
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Történelmi olvasókönyvés munkafüzet
Историјска читанка и радна свеска
Марко Шуица, Снежана Кнежевић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мађарски народ у средњем веку – додатак уз Радну свеску из аутор додатка:
Историје, за 6. разред основне школе, на мађарском језику
Ангелa Харди-Иршаи
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00323/2008-06 од 1.7.2008.
одобрење додатка:
106-61-00044/2003-02 од 15.4.02003.
650-02-00495/2008-06. од 16.3.2009.
106-61-00097/2010-01 од 13.8.2010.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Földrajz Географија
Раде Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00319/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Földrajzi olvasókönyv Географска читанка
Раде Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00057/2005-06 од 24.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Munkafüzet földrajzból Радна свеска из географије
Раде Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00046/2005-06 од 19.4.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска из географије за 6. разред основне школе на др Милутин Тадић, Раде Ситарица
мађарском језику
650-02-00676/2011-06 од 9.12.2011.
Географија 6, за 6. разред основне школе на мађарском језику
650-02-00463/2011-06 од 21.11.2011.
„KLETT”
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Винко Ковачевић, Радојка Влајев
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biológia Биологија
др Бригита Петров
650-02-00321/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ФИЗИКА
Munkafüzet biológiából Радна свеска из биологије
др Бригита Петров
650-02-00320/2008-06 од 30.6.2008.
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Fizika Физика
Fizika feladatgyűjtemény laboratóriumi gyakorlatokkal
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Дарко Капор, др Јован Шетрајчић 650-02-00316/2008-06 од 30.6.2008.
др Јован Шетрајчић, Бранислав
Цветковић, др Милан Распоповић
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Műszakioktatás és informatika
Техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов, Данило Гачић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Műszakioktatás és informatika –munkafüzet
Техничко и информатичко образовање – радна свеска
др Слободан Попов, Никола Чудић
650-02-00306/2008-06 од 2.7.2008.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00316/2008-06 од 30.6.2008.
650-02-00315/2008-06 од 30.6.2008.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Képzőművészeti kultúra 6. + melléklet
Ликовна култура 6. + додатак
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
аутор додатка:
Олга Нинков – Ковачев
620-02-00329/2008-6 од 4.9.2008.
од додатка:
106-61-00116/2006-01 од 28.8.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ликовна култура за 6. разред оснновне школе
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
650-02-00087/2011-06 од 15.8.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 51
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Informatika és számítástechnika
Информатика и рачунарство
Informatika és számítástechnika – munkafüzet
Информатика и рачунарство – радна свеска
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драгољуб Васић, Драган Маринчић 650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Име/имена аутора
Драгољуб Васић, Драган Маринчић 650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
Миодраг Стојановић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Jézus útja Уџбеник католичког веронаука за 6. разред
Име/имена аутора
Иштван Добаи
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00159/2008-01 од 25.2.2009.
СЕДМИ РАЗРЕД
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasókönyv Читанка
др Ерика Бенце
106-61-00110/2009-01 од 14.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasási munkafüzet Радни листови уз читанку
др Ерика Бенце
106-61-00218/2006-01 од 9.10. 2006.
Magyar nyelv – gyakorló nyelvtan
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Мађарски језик – радна граматика
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
мр Илона Пашћик
Име/имена аутора
106-61-00109/2009-01 од 14.7.2009.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за трећи разред основне школе
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„ГЕРУНДУЈИМ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
уџбеник – Математика за 7. разред основне школе на мађар­ др Синиша Н. Јешић, Драгица Д.
ском језику
Мишић, Марко М. Игњатовић,
мр Наташа А. Бабачев
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе на др Синиша Н. Јешић, Марко М.
мађарском језику
Игњатовић, Драгица Д. Мишић,
мр Наташа А. Бабачев
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00127/2011-06 од 1.7.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић, Владимир Мићић
650-02-00173/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematikafeladatgyűjtemény
Збирка задатака из математике
Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија
Вера Јоцковић, Владимир Мићић
650-02-00179/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе на Вера Јоцковић, Владимир Мићић
мађарском језику
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
„KLETT”
Математика за 7. разред основне школе на мађарском језику
650-02-00074/2011-06 од 16.8.2011.
др Небојша Икодиновић,
мр Слађана Димитријевић,
Ненад Вуловић
650-02-00462/2011-06 од 11.11.2011.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја, уџбеник за 7. разред основне школе на мађарском Душан Т. Батаковић
језику
650-02-00206/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 7. разред основне школе на мађарском језику- др Калман Чехак, др Тибор Пал
додатак Историја мађарског народа и мађарске од Мохача до
Аустро-угарске нагодбе (1526-1867)
106-61-00209/2010-01 од 19.12.2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Földrajz Географија
др Милутин Тадић
650-02-00189/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
БИОЛОГИЈА
Munkafüzet földrajzból Радна свеска из географије
др Милутин Тадић
650-02-00180/2009-6 од 6.7.2009.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biológia
Биологија
др Бригита Петров,
др Смиљка Стевановић-Пиштељић, 650-02-00194/2009-06.од 7.7.2009.
мр Катица Пауновић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biológia munkafüzet
Радна свеска из биологије
др Бригита Петров,
мр Катица Пауновић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Бригита Петров,
Биологија, уџбеник за 7. разред основне школе на мађарском
Смиљка Стевановић Пиштељић,
језику
мр Катица Пауновић
650-02-00210/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 7. разред основне школе на др Бригита Петров,
мађарском језику
мр Катица Пауновић
650-02-00043/2011-06 од 15.8.2011.
650-02-00205/2009-06 од 7.7.2009.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 52 – Број 9
30. јул – 2012.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fizika Физика
Јован Шетрајчић, Дарко Капор
650-02-00208/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Feladatgyűjtemény fizikából laboratóriumi gyakorlatokkal
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Јован Шетрајчић, Милан
Распоповић, Бранислав Цветковић
650-02-00183/2009-06 од 3.7.2009.
ХЕМИЈА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Kémia
Хемија
Kémiai feladatok és laboratóriumi gyakorlatok
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00202/2009-06 од 3.7.2009.
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00185/2009-06 од 6.7.2009.
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Műszakioktatásés informatika
Техничко образовање и информатика
др Иван Тасић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Műszakioktatásés informatika – munkafüzet
Техничко образовање и информатика – радна свеска
др Драгана Глушац
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00207/2009-06 од 7.7.2009.
650-02-00204/2009-06 од 6.7.2009.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Музичка култура за 7. разред основне школе
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Képzőművészet Ликовна култура
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Име/имена аутора
Чаба Пашко
Име/имена аутора
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00621/2010-06 од 14.10.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00191/2009-06 од 7.7.2009.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatika és számítástechnika
Информатика и рачунарство
Драгољуб Васић, Драган Маринчић
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2009.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatika és számítástechnika– munkafüzet
Информатика и рачунарство – радна свеска
Драгољуб Васић, Драган Маринчић
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2009.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство – вежбанка за 7. разред основне Драгољуб Васић, Драган Маринчић
650-02-00209/2011-06 од 31.8.2011.
школе на мађарском језику
Миодраг Стојановић
ОСМИ РАЗРЕД
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasókönyv Читанка
др Ева Толди
106-61-00100/2010-01 од 6.8.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Gyakorló nyelvtan Radnagramatika
Пал Балаж
468/87 од 29.10.1987.
др Ева Толди
106-61-00171/2008-01 од 18.8.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Olvasási munkafüzet Радна свеска уз читанку
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
не школе
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за 8. разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић – Душановић,
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00129/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematikai feladatok gyűjteménye
Збирка задатака из математике
др Душан Аднађевић
Драгослав Милић
632-03-5/93-03 од 22.3.1993.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика, уџбеник за 8. разред основне школе на мађар­ Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
ском језику
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00208/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе на Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
мађарском језику
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00674/2011-06 од 19.12.2011.
Математика за 8. разред основне школе (уџбеник) на мађар­ Синиша Н. Јешић, Драгица Д.
ском језику
Мишић, Наташа А. Бабачев
„ГЕРУНДИЈУМ”
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе на Синиша Н. Јешић, Марко М.
мађарском језику
Игњатовић, Драгица Д. Мишић,
Веселинка Љ. Милетић
650-02-00286/2011-06 од 31.8.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 53
ИСТОРИЈА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Történelem + melléklet a magyar nemzet történetéből
Историја + додатак из националне историје
рије
Име/имена аутора
Сузана Рајић, Коста Николић,
Небојша Јовановић
аутор додатка: др Тибор Пал
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00074/2005-06 од 12.7.2005.
одобрење додатка:
106-61-00118/2006-01 од 19.7.2006.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Србољуб Стаменковић
мр Драгица Гатарић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Földrajz
Географија
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија, уџбеник за 8. разред основне школе на мађарском др Србољуб Ђ. Стаменковић,
језику
Драгица Р. Гатарић
650-02-00677/2011-06 од 8.12.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија – радна свеска са географским картама за вежбање др Србољуб Ђ. Стаменковић,
за 8. разред основне школе на мађарском језику
Драгица Р. Гатарић,
Марија Ц. Бркић
650-02-00022/2012-06 од 13.3.2012.
650-02-00013/2007-06 од 20.6.2007.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Дмитар Лакушић
Слободан Јовановић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biológia
Биологија
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 8. разред основне школе на Дмитар Лакушић,
мађарском језику
Слободан Јовановиоћ
650-02-00211/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија, уџбеник за 8. разред основне школе на мађарском Дмитар Лакушић,
језику
Слободан Јовановиоћ
650-02-00212/2011-06 од 15.8.2011.
650-02-223/2010-06 од 21.7.2010.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fizika Физика
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
650-02-00045/2006-06 од 19.9.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Feladatgyűjtemény fizikából laboratóriumi gyakorlatokkal
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Јован Шетрајчић, Милан
Распоповић, Бранислав Цветковић
650-02-00078/2006-06 од 8.11.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика-збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. раз­ др Бранислав Цветковић, др Јован
ред основне школе на мађарском језику
Шетрајчић, др Милан Распоповић
650-02-00297/2011-06 од 15.9.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика, уџбеник за 8. разред основне школе ма мађарском др Дарко Капор,
језику
др Јован Шетрајчић
650-02-00300/2011-06 од 21.9.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. др Бранислав Цветковић, др Јован
650-02-00678/2011-06 од 18.1.2012.
разред основне школе на мађарском језику
Шетрајчић, др Милан Распоповић
ХЕМИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kémia
Хемија
др Љуба Мандић, др Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-196/2010-06. од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Kémiai feladatok és laboratóriumi gyakorlatok
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00058/2005-06 од 20.6.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред др Љуба Мандић, мр Јасминка
основне школе на мађарском језику
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00205/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија, уџбеник за 8. разред основне школе на мађарском др Љуба Мандић, мр Јасминка
језику
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00207/2011-06 од 16.8.2011.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Драган Голубовић,
др Ђурђе Перишић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Műszaki oktatás
Техничко образовање
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање – радна свеска за 8. др Вјекослав Сајферт, др Иван
разред основне школе на мађарском језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00707/2011-06 од 29.12.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање, уџбеник за 8. разред др Вјекослав Сајферт, др Иван
основне школе на мађарском језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00023/2012-06 од 13.3.2012.
650-02-00008/96-01 од 13.3.1996.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Zeneművészet
Музичка култура
Име/имена аутора
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-349/87 од 30.6.1987.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Az informatika és a számítógépismeretek alapjai
Основи информатике и рачунарства
Име/имена аутора
Миодраг Стојановић,
Драгољуб Васић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
601-04-129/91 од 20.6.1991.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 54 – Број 9
30. јул – 2012.
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Abecedar Буквар
Брандуша Жујка
106-61-00124/2005-01 од 19.7.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru pentru Abecedar Наставни листови уз Буквар
Брандуша Жујка
106-61-00168/2005-01 од 16.8.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Carte de citire Читанка
Мариоара Болдовина
106-61-00046/2005-01 од 17.6.2005.
Мариоара Болдовина,
Отилиа Симеон
106-61-00123/2005-01 од 19.7.2005.
Caiet de lucru la limba română
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска из румунског језика
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Наташа Добрић,
Биљана Максимовић
Учимо српски 1 Сликовница
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00090/2005 од 3.10.2005.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
др Милосав Марјановић, Маријана
Зељић, Марија Капс,
Љиљана Симовић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fise de aplicatii la matematică
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Маријана
Зељић, Марија Капс,
Љиљана Симовић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica Моја прва математика
Гроздана Шимић
650-02-00044/2005-06 од 17.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la matematică Радни листови из математике
Гроздана Шимић, Радина Пајић
650-02-00044/2005-06 од 17.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика, уџбеник за 1. разред основне школе
на румунском језику
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00213/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика, уџбеник за 1. разред основне школе
на румунском језику
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00701/2011-06 од 19.12.2011.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Lumea din jurul nostru
Свет око нас – уџбеник
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/07 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Lumea din jurul nostru – Caiet de lucru
Размишљанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/07 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас, уџбеник за 1. разред основне школе на румун­ Љиљана Новковић, др Биљана
ском језику
Требјешанин, Биљана Гачановић
650-02-00645/2011-06 од 20.12.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Lumeadinjurulnostru
Свет око нас – уџбеник
650-02-00136/2008-06 од 25.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Cultura muzicală Музичка култура
Име/имена аутора
др Јон Лелеа
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Коста Богдановић, Бранислав
Николић, Милан Михаљчић,
Рајка Бошковић
Privesc şi creez – Cultura plastică
Гледам и стварам – Ликовна култура
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
Гледам и стварам, ликовна култура за 1. разред основне школе
Бранислав Николић,
на румунском језику
Милан Михаљчић
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00140/2005-01 од 19.10.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00003/2005-06 од 12.4.2006.
650-02-00082/2011-06 од 15.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
De la jucărie la calculator Од играчке до рачунара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru – De la jucărie la calculator I-II
Од играчке до рачунара – Вежбанка за први и други разред
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
ДРУГИ РАЗРЕД
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Carte de citire
Читанка
Мариоара Болдовина,
Анишоара Царан
106-61-00169/2005-01 од 17.8.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la limba română
Наставни листови за румунски језик
Мариоара Болдовина,
Отилиа Симеон
106-61-00185/2005-01 од 9.9.2005.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 55
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 2 Сликовница
Име/имена аутора
Наташа Добрић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00025/2005 од 15.4.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
др Милосав Марјановић,
Марија Капс
6-00-281/2004-06/01 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la matematică
Радни листови за математику
др Милосав Марјановић, Марија
Капс, Даница Корен
6-00-281/2004-06/02 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de exerciţii la matematică
Вежбанка за математику
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2, уџбеник за 2. разред основне школе на румун­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00033/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2, вежбанка за 2. разред основне школе на румун­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00031/2011-06 од 16.8.2011.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Lumea din jurul nostru
Свет око нас – уџбеник
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/09 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la Lumea din jurul nostru
Истраживанка – радна свеска уз уџбеник Свет око нас
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/10 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас, уџбеник за 2. разред основне школе на румун­ Биљана Гачановић, Љиљана
ском језику
Новковић, др Биљана Требјешанин
650-02-00649/2011-06 од 12.1.2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Истраживанка, радна свеска уз уџбеник Свет око нас, за 2. Биљана Гачановић, др Биљана
разред основне школе на румунском језику
Требјешанин, Љиљана Новковић
650-02-00685/2011-06 од 12.1.2012.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Cultura muzicală Музичка култура
Име/имена аутора
др Јон Лелеа
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, мр Бранислав Николић,
Драгица Миловановић
Gândesc şi creez – Cultura plastică
Размишљам и стварам – Ликовна култура
Коста Богдановић, мр Рајка
Размишљам и стварам, ликовна култура за 2. разред основне
Бошковић, мр Бранислав Николић,
школе на румунском језику
Драгица Миловановић
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
De la jucărie la calculator Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00117/2006-01 од 26.9.2006.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
6-00-00421/2005-06 од 31.8.2005.
6-00-00216/2011-06 од 15.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Мариоара Болдовина
106-61-00077/2006-01 од 26.6.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Limba română – сaiet de lucru Радна свеска из румунског језика Мариоара Болдовина
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
106-61-00139/2006-01 од 18.7.2006.
Назив издавача
Carte de citire Читанка
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за 3. разред основне школе
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић,
650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Марија Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la matematică
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић,
650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Марија Капс
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 56 – Број 9
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00130/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de exerciţii la matematică
Вежбанка за математику
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00078/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, уџбеник за 3. разред основне школе на румун­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00078/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, вежбанка за 3. разред основне школе на румун­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00042/2011-06 од 15.8.2011.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Natura şi societatea
Природа и друштво – уџбеник
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00115/2009-06 од 24.7.2009.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la natură şi societate
Завичајница – радна свеска уз уџбеник Природа и друштво
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00115/2009-06 од 24.7.2009.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво, уџбеник за 3. разред основне школе на др Биљана Требјешанин, Биљана
румунском језику
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00052/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Завичајница, радна свеска уз уџбеник Природа и друштво за др Биљана Требјешанин, Биљана
3. разред основне школе на румунском језику
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00056/2011-06 од 15.8.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Cultura muzicală Музичка култура
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
др Јон Лелеа
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, Бранислав Николић,
Татјана Лалић
Învăţ şicreez – Cultura plastică
Учим и стварам – Ликовна култура
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00080/2008-01 од 7.7.2008.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00035/2005-06 од 9.5.2005.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
De la jucărie la calculator Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00033/2005-06 од 9.5.2005.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Carte de citire Читанка
Limba română – Caiet de lucru
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наставни листови за румунски језик
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Брандуша Жујка
106-61-00106/2007-01 од 5.6.2007.
Брандуша Жујка
106-61-00107/2007-01 од 5.6.2007.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дај ми звезду један круг
Читанка за четврти разред основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00163/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика,
за четврти разред основне школе
Душанка Звекић-Душановић,
Наташа Добрић
650-02-00174/2007-06 од 16.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la matematică
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de exerciţii la matematică
Вежбанка за математику
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 4, уџбеник за 4. разред основне школе на румун­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00215/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 4, вежбанка за 4. разред основне школе на румун­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00028/2011-06 од 16.8.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 57
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Natura şisocietatea
Природа и друштво
Уџбеник + додатак из националне историје Румуна
Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
Гачановић, др Биљана Требјешанин одобрење додатка:
(аутор додатка: др Мирча Маран)
106-61-00164/2006-01 од 26.9.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la Natură şi societate
Истраживанка – радна свеска
Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Cultura muzicală Музичка култура
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
др Јон Лелеа
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Коста Богдановић, Бранислав
Николић, Татјана Лалић,
Рајка Бошковић
Îmi imaginez şi creez – Cultura plastică
Маштам и стварам – ликовна култура
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00088/2009-01 од 19.8.2009.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
6-00-00090/2006-06 од 15.5.2006.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
De la jucărie la calculator Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 596-00-00089/2006-06 од 11.5.2006.
ПЕТИ РАЗРЕД
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Carte de citire
Читанка
Limba română şi cultura exprimării
Румунски језик и језичка култура
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Романца Гланда Крачун, Ленуца
Урзеску, Јонел Агадишан
106-61-00218/2007-01 од 17.7.2007.
Илеана-Дорина Булик
106-61-00219/2007-01 од 17.7.2007.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за пети разред основне школе
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-00044/2008-06 од 4.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пегаво детињство – Читанка за српски језик као нематерњи
Јован Љуштановић
650-02-00233/207-06 од 26.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
др Владимир Мићић, Вера
Јоцковић, др Ђорђе Дугошија,
др Војислав Андрић
650-02-00185/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Culegere de exerciţii la matematică
Збирка задатака из математике
др Владимир Мићић, Вера
Јоцковић, др Војислав Андрић,
др Ђорђе Дугошија
650-02-00186/2007-06 од 11.7.2007.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Istoria
Историја + додатак из национале историје
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
(аутор додатка др Мирча Маран)
650-02-00181/2007-06 од 10.7.2007.
одобрење додатка
106-61-00079/2008-01 од 7.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Lecturi istorice şi caiet de lucru
Историјска читанка са радном свеском
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00182/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Atlasistoric
Историјски атлас за стари век
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00200/2007-06 од 10.7.2007.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Geografia Географија
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00179/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
БИОЛОГИЈА
Lecturi geografice Географска читанка
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00014/2005-06 од 1.4.2005.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biologia Биологија
Биљана Јанчић, др Радиша Јанчић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
MУЗИЧКА КУЛТУРА
Caiet de lucru la biologie Радна свеска за биологију
мр Лепосава Симоновић-Милошевић 650-02-00271/2009-06 од 16.6.2010.
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Музичка култура за пети разред основне школе, на румунском
Лери Менгер
језику
650-02-00189/2007-06 од 31.7.2007.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-271/2010-01 од 16.5.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 58 – Број 9
30. јул – 2012.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Instrucţie tehnică şi informatică
Техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов,
Марина Петровић
650-02-00184/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică
Радна свеска за техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов, Никола Чудић
650-02-144/2010-06 од 21.7.2010.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Cultura plastică
Ликовна култура
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00205/2007-06 од 13.7.2007.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatică şi calculatoare Информатика и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la informatică şi calculatoare
Вежбанка за информатику и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
ШЕСТИ РАЗРЕД
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Carte de citire Читанка
Limba română şi cultura exprimării
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Румунски језик и култура изражавања
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Елена Кожокар
106-61-00153/2008-1 од 4.8.2008.
др Романца Јовановић,
Романца Гланда Крачун
106-61-00152/2008-01 од 4.8.2008.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Поуке из језика и правописа – српски као нематерњи
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-.00310/2008-06 од 30.6.2008.
Плетиво од речи – читанка за српски као нематерњи
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00311/2008-06 од 1.7.2008.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica Математика
дрЂорђеДугошија
650-02-00309/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Culegere de exereciţii la matematică
Збирка задатака из математике
др Ђорђе Дугошија,
Стојан Величковић
650-02-00308/2008-06 од 1.7.2008.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Istoria
Историја + додатак из национале инсторије
др Раде Михаљчић
(аутор додатка др Мирча Маран)
650-02-00323/2008-06 од 1.7.2008.
одобрење додатка:
106-61-00087/2009-01 од 19.8.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Lecturiistorice şicaietdelucru
Историјска читанка са радном свеском
Марко Шуица, Снежана Кнежевић
650-02-00495/2008-06 од 16.3 2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјска читанка са радном свеском за 6. разред основне
Марко Шуица, Снежана Кнежевић
школе на румунском језику
650-02-00066/2011-06 од 15.8 2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Geografia Географија
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00319/2008-6 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
БИОЛОГИЈА
Caiet de lucru la geografie Радна свеска за географију
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00318/2008-6 од 1.7.2008.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biologia Биологија
др Бригита Петров
650-02-00321/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ФИЗИКА
Caiet de lucru la biologie Радна свеска за биологију
др Бригита Петров
650-02-00320/2008-06 од 30.6.2008.
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Fizica
Физика
Culegeredeprobleme cu lucrări de laborator lafizică
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Instrucţie tehnică şi informatică
Техничко и информатичко образовање
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Дарко Капор,
др Јован Шетрајчић
650-02-00316/2008-06 од 30.6.2008.
др Јован Шетрајчић, др Милан
Распоповић, Бранислав Цветковић
650-02-00306/2008-06 од 2.7.2008.
Име/имена аутора
др Слободан Попов, Тијана Тешан
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00316/2008-06 од 3.6.2008.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică
Радна свеска за техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов, Никола Чудић
Број 9 – Страна 59
650-02-00315/2008-06 од 30.6.2008.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Cultura muzicală
Музичка култура
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура 6, за 6. разред основне школе на румунском
Лери Менгер
језику
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
601-04-51/38 од 20.12.1990.
128-61-225/2011-01 од 29.3.2012.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Cultura plastică
Ликовна култура
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Име/имена аутора
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
620-02-00329/2008-6 од 4.9.2008.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatică şi calculatoare Информатика и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la informatică şi calculatoare
Вежбанка за информатику и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
СЕДМИ РАЗРЕД
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Сarte de citire Читанка
Limba română şi cultura exprimării
Румунски језик и култура изражавања
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Елена Лелеа
106-61-00150/2009-01 oд 25.8.2009.
др Романца Јовановић
106-61-00180/2008-01 oд 2.9.2008.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наташа Добрић,
У огледалу сунца, читанка за српски језик као нематерњи је­
Душанка Звекић-Душановић,
зик за седми разред основне школе
Гордана Штасни
650-02-00192/2009-06 од 8.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика за српски језик као нематерњи језик за седми раз­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
ред основне школе
650-02-00181/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик као нематерњи језик
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00177/2009-06 од 7.7.2009.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
др Светозар Милић, Бранко
Јевремовић, Марко Игњатовић
650-209 од 16.4.1987.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Culegere de exerciţii la matematică
Збирка задатака из математике
др Светозар Милић, Бранко
Јевремовић, Марко Игњатовић
632-03-13-92-02 од 17.3.2002.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Војислав Андрић, др Ђорђе
Математика, уџбеник за 7. разред основне школе на румун­
Дугошија, Вера Јоцковић,
ском језику
Др Владимир Мићић
650-02-00684/2011-06 од 19.12.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Istoria
Историја + додатак из националне историје
Душан Т. Батаковић
аутор додатка: др Мирча Маран
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја, уџбеник за 7. разред основне школе на румунском
Душан Т. Батаковић
језику
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00278/2009-061 од 11.9.2009.
одобрење додатка:
106-61-00174/2010-01 од 08.11.2010.
650-02-00060/2011-06 од 15.8.2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Geografia Географија
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-0018/2003-02 од 12.5.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la geografie Радна свеска за географију
др Милутин Тадић
650-02-00180/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска из географије за 7. разред основне школе на ру­
др Милутин Тадић
мунском језику
650-02-00062/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија, уџбеник за 7. разред основне школе на румунском
др Милутин Тадић
језику
650-02-00648/2011-06 од 30.11.2011.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Biologie
Биологија
Име/имена аутора
др Бригита Петров,
др Смиљкa Стевановић-Пиштелић,
мр Кaтицa Пaуновић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00194/2009-06 од 7.7.2009.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 60 – Број 9
др Бригита Петров,
мр Катица Пауновић
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la biologie
Радна свеска за биологију
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Бригита Петров,
Биологија, уџбеник за 7. разред основне школе на румунском
др Смиљкa Стевановић-Пиштелић,
језику
мр Кaтицa Пaуновић
650-02-00045/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 7. разред основне школе на ру­ др Бригита Петров,
мунском језику
мр Катица Пауновић
650-02-00047/2011-06 од 15.8.2011.
650-02-00205/2009-06 од 7.7.2009.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fizica Физика
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
650-02-00024/2005-06 од 6.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Culegeredeproblemelafizică
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Милан Распоповић, Јован
Шетрајчић, Бранислав Цветковић
650-02-00021/2005-06 од 6.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика, уџбеник за 7. разред основне школе на румунском
Јован Шетрајчић, Дарко Капор
језику
650-02-00214/2011-06 од 17.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 7. Јован Шетрајчић, Милан
разред основне школе на румунском језику
Распоповић, Бранислав Цветковић
650-02-00644/2011-06 од 29.12.2011.
ХЕМИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Chimia
Хемија
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00202/2009-06 од 3.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Culegere de exerciţii la chimie cu lucrări de laborator
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00185/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија, уџбеник за 7. разред основне школе на румунском др Љуба Мандић, мр Јасминка
језику
Королија, Дејан Даниловић
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред др Љуба Мандић, мр Јасминка
основне школе на румунском језику
Королија, Дејан Даниловић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
650-02-00069/2011-06 од 16.8.2011.
650-02-00073/2011-06 од 17.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Instrucţie tehnică şi informatică
Техничко и информатичко образовање
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00207/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la instrucţie tehnică şi informatică
Радна свеска за техничко и информатичко образовање
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00204/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство за 7. разред основне школе на ру­ Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00092/2011-06 од 15.8.2011.
мунском језику
Миодраг Стојановић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Cultura muzicală
Музичка култура
Име/имена аутора
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-349/87 од 30.6.1987.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Cultura plastică Ликовна култура
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Име/имена аутора
др Здравко Милинковић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-139/87 од 16.4.1987.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatică şi calculatoare
Информатика и рачунарство
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2008.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство за 7. разред основне школе на ру­ Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00092/2011-06 од 15.8.2011.
мунском језику
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство, вежбанка за 7. разред основне Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00217/2011-06 од 15.8.2011.
школе на румунском језику
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caiet de lucru la informatică şi calculatoare
Вежбанка за информатику и рачунарство
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2008.
Миодраг Стојановић
ОСМИ РАЗРЕД
РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Сarte de citire Читанка
Име/имена аутора
Родика Цапрђа, Елена Кожокар
Румунски језик и култура изражавања за 8. разред основне Ленуце Урзеску,
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
школе
Романце Гланда Крачун
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00254/2010-01 од 12.1.2011.
128-61-224/2011-01 од 16.11.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
не школе
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за 8. разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић – Душановић,
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
Број 9 – Страна 61
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematica
Математика
др Душан Аднађевић,
Драгослав Милић
650-526/87 од 24.2.1988.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Culegere de exerciţii la matematică
Збирка задатака из математике
др Душан Аднађевић,
Драгослав Милић
632-03-5/93-03 од 22.3.1993.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 8. разред основне школе на румунском језику
Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00642/2011-06 од 8.12.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе на Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
румунском језику
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00643/2011-06 од 21.11.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Сузана Рајић, Коста Николић,
Небојша Јовановић
аутор додатка: др Јон Дежан
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00074/2005-06 од 12.7.2005.
одобрење додатка:
650-02-00030/94 од 20.5.1994.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Istoria
Историја + додатак из националне историје
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја – додатак из националне историје Румуна, за 8. раз­
др Мирћа Маран
ред основне школе на румунском језику
128-61-186/2011-01од 2.2.2012.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Geografia
Географија
др Србољуб Стаменковић,
мр Драгица Гатарић
650-02-00013/2007-06 од 20.6.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија, уџбеник за 8. разред основне школе на румунском др Србољуб Ђ. Стаменковић,
језику
мр Драгица Гатарић
650-02-00647/2011-06 од 30.11.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Србољуб Ђ. Стаменковић,
Географија, радна свеска са географским картама за вежбање,
мр Драгица Гатарић,
за 8. разред основне школе на румунском језику
Марија Ц. Бркић
650-02-00722/2011-06 од 1.2.2012.
ГЕОГРАФИЈА
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biologia
Биологија
др Дмитар Лакушић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Caietdelucrulabiologie
Радна свеска за биологију
др Дмитар Лакушић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију, за 8. разред основне школе на ру­ др Дмитар Лакушић,
мунском језику
проф. др Слободан Јовановић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00011/2002-02 од 23.4.2002.
650-02-00700/2011-06 од 21.12.2011.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fizica Физика
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика, уџбеник за 8. Разред основне школе на румунском
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
језику
650-02-179/2010-06 од 21.7.2010.
650-02-00067/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Бранислав Цветковић,
Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8.
др Јован Шетрајучић,
разред основне школе на румунском језику
др Милан Распоповић
650-02-00686/2011-06 од 17.1.2012.
ХЕМИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Chimia
Хемија
др Љуба Мандић, др Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-196/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за 8. разред основне школе на румунском језику
др Љуба Мандић, др Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00072/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Culegeredeexerciţiilachimie
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00553/2010-06 од 21.9.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00073/2011-06 од 17.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред др Љуба Мандић, др Јасминка
основне школе на румунском језику
Королија, Дејан Даниловић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Драган Голубовић,
др Ђурђе Перишић
650-02-00024/2012-06 од 13.3.2012.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Instrucţie tehnică
Техничко образовање
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне др Вјекослав Сајферт, др Иван
школе на румунском језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00704/2011-06 од 28.12.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање, радна свеска за 8. раз­ др Вјекослав Сајферт, др Иван
ред основне школе на румунском језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00708/2011-06 од 29.12.2011.
650-02-00008/96-01 од 13.3.1996.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Cultura muzicală
Музичка култура
Име/имена аутора
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-349/87 од 30.6.1987.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 62 – Број 9
30. јул – 2012.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Bazele informaticii şi calculatoarelor
Основи информатике и рачунарства
Име/имена аутора
Миодраг Стојановић,
Драгољуб Васић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
601-04-129/91 од 20.6.1991.
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Буквар
Буквар
Ксенија Бођанец, Наталија Зазуљак,
106-61-00080/2004-01 од 30.6.2004.
Меланија Рамач
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вежбанка – роботни лїстки за початне читанє
Вежбанка – радни листови за почетно читање
Ксенија Бођанец, Наталија Зазуљак,
106-61-00100/2004-01 од 15.7.2004.
Меланија Рамач
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Писанка – роботни лїстки за початне писанє
Писанка – радни листови за почетно писање
Ксенија Бођанец, Наталија Зазуљак,
106-61-00101/2004-01 од 15.7.2004.
Меланија Рамач
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка Читанка
Марија Чакан, Љубица Бучко
61-117/85 од 28.3.1985.
др Јаков Кишјухас
650-02-00002/02 од 1.2.2000.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Черешньов квиток 1-3 Трешњин цвет
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 1
Сликовница
Име/имена аутора
Наташа Добрић,
Биљана Максимовић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00090/2005-06 од 3.10.2005.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
Математика
др Милосав Марјановић, Маријана
Вуковић, Марија Капс,
Љиљана Влајковић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Роботни лїстки зоз математики Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Маријана
Вуковић, Марија Капс,
Љиљана Влајковић
610-00-171/2003-02 од 6.6.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Моя перша математика Моја прва математика
Гроздана Шимић
650-02-00044/2005-06 од 17.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Роботни лїстки зоз математики Радни листови из математике
Гроздана Шимић, Радина Пајић
650-02-00044/2005-06 од 17.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 1. разред основне школе на русинском језику
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00301/2011-06 од 21.9.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 1, вежбанка за 1. разред основне школе на русин­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00226/2011-06 од 16.8.2011.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Швет коло нас – учебнїк
Свет око нас – уџбеник
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/07 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Роздумованка – Роботна тека ґу учебнїку Швет коло нас
Размишљанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/08 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Размишљанка, радна свеска уз уџбеник Свет око нас, за 1. раз­ Љиљана Новковић, др Биљана
ред основне школе на русинском језику
Требјешанин, Биљана Гачановић
650-02-00204/2011-06 од 27.10.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас, уџбеник за 1. разред основне школе нја русин­ Љиљана Новковић, др Биљана
ском језику
Требјешанин, Биљана Гачановић
650-02-00344/2011-06 од 2.11.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Музична култура 1
Музичка култура 1
Име/имена аутора
Лидија Пашо,Љубица Бучко,
Татјана Међеши
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00116/2005-01 од 22.9.2005.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Патрим и творим
Подобова култура
Гледам и стварам
Ликовна култура
Име/имена аутора
Коста Богдановић, Бранислав
Николић, Милан Михаљчић,
Рајка Бошковић
Коста Богдановић, Рајка Бошковић,
Гледам и стварам, ликовна култура за 1. разред основне школе
Бранислав Николић,
на русинском језику
Милан Михаљчић
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Веронаука за 1.и 2. разред основне школе на русинском језику Јулијана Рац
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00003/2005-06 од 12.4.2006.
650-02-00084/2011-06 од 15.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-306/2010-01 од 9.11.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 63
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Верска настава – Пущце дзеци ґу мнє
Пустите к мени малене
Андрија Копиловић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од бависка до рахункара Од играчке до рачунара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Од бависка до рахункара Вежбанка за першу и другу класу
Од играчке до рачунара Вежбанка за први и други разред
Драган Маринчић Драгољуб Васић
650-02-52/2001-02 од 20.9.2001.
650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
ДРУГИ РАЗРЕД
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка Читанка
др Јаков Кишјухас
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Слово по слово – роботни лїстки за руски язик
Реч по реч – радни листови за русински језик
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 2 Сликовница
др Јаков Кишјухас
Име/имена аутора
Наташа Добрић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
61-190/86. од 22.5.1986.
61-190/86 од 22.5.1986.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00025/2005-06 од 15.4.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
Математика
др Милосав Марјановић,
Марија Капс
6-00-281/2004-06/01 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Роботни лїстки за математику
Радни листови за математику
др Милосав Марјановић, Марија
Капс, Даница Корен
6-00-281/2004-06/02 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика – уџбеник
Математика – учебнїк
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика – вежбанка
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2, уџбеник за 2. разред основне школе на русин­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00036/2011-06 од 19.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2, вежбанка за 2. разред основне школе на русин­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00079/2011-06 од 16.8.2011.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Швет коло нас Учебнїк
Свет око нас Уџбеник
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/09 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Виглєдованка Роботна тека ґу учебнїку Швет коло нас
Истраживанка Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/10 од 16.6.2004
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Музична култура 2
Музичка култура 2
Име/имена аутора
Лидија Пашо, Љубица Бучко,
Татјана Међеши
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00117/2005-01 од 22.9.2005.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Коста Богдановић, мр Бранислав
Николић, Драгица Миловановић,
6-00-00421/2005-06 од 31.8.2005.
Рајка Бошковић
Роздумуєм и творим Подобова култура
Размишљам и стварам Ликовна култура
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Веронаука за 1.и 2. разред основне школе на русинском језику Јулијана Рац
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Од бависка до рахункара Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-306/2010-01 од 9.11.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Читанка Читанка
др Јаков Кишјухас
61-77 од 19.2.1987.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Швет словох Свет речи
др Јаков Кишјухас
61-77 од 19.2.1987.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 64 – Број 9
30. јул – 2012.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за 3. разред основне школе
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић,
650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Марија Капс
Математика
Математика
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Роботни лїстки зоз математики
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић,
650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Марија Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика – уџбеник
Математика – учебнїк
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00130/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика – вежбанка
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00130/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, уџбеник за 3. разред основне школе на русин­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00038/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, вежбанка за 3. разред
основне школе на русинском језику
650-02-00041/2011-06 од 17.8.2011.
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и дружтво Учебнїк
Природа и друштво Уџбеник
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00115/2009-06 од 24.7.2009.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Родими край – роботна тека ґу учебнїку Природа и дружтво
Завичајница – Радна свеска уз уџбеник Природа и друштво
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00115/2009-06 од 24.7.2009.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво, уџбеник за 3. разред основне школе на др Биљана Требјешанин, Биљана
русинском језику
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00054/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Завичајница, радна свеска уз уџбеник Природа и друштво за др Биљана Требјешанин, Биљана
3. разред основне школе на русинском језику
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00057/2011-06 од 21.9.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Музична култура 3 Музичка култура 3
Лидија Пашо, Наталија Зазуљак
106-61-00165/2007-01 од 9.8.2007.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, Бранислав Николић
650-02-00035/2005-06 од 9.5.2005.
Учим и творим
Учим и стварам
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Од бависка до рахункара Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00033/2005-06 од 9.5.2005.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка Читанка
Руски язик и култура висловйованя
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Русински језик и култура изражавања
НЕГОВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Ходзим, видзим, чуєм, чувствуєм
Путујем, видим, чујем, осећам
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Јаков Кишјухас
61-156/88 од 21.5.1988.
др Јаков Кишјухас
61-25/88 од 3.3.1988.
Име/имена аутора
др Јаков Кишјухас
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00019/1998-02 од 24.8.1998.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дај ми звезду један круг
Читанка за четврти разред основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00163/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за четврти разред основне школе
Душанка Звекић-Душановић,
Наташа Добрић
650-02-00174/2007-06 од 16.7.2007.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 65
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
Математика
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Роботни лїсти зоз математики
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика – уџбеник
Математика – учебнїк
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика – вежбанка
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 од 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 4, уџбеник за 4. разред основне школе на русин­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00029/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 4, вежбанка за 4. разред основне школе на русин­ Оливера Тодоровић,
ском језику
Срђан Огњановић
650-02-00030/2011-06 од 16.8.2011.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и дружтво
Учебнїк + додаток зоз националней историї Руснацох
Природа и друштво
Уџбеник + додатак из националне историје Русина
Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
Гачановић, др Биљана Требјешанин 106-61-00082/2002-02 од 7.8.2002.
аутор додатка: др Јанко Рамач
106-61-00114/2003-02 од 12.8.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Виглєдованка Роботна тека
Истраживанка Радна свеска
Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Музична култура 4 Музичка култура 4
Лидија Пашо Наталија Зазуљак
106-61-00172/2008-01 од 27.10.2008.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Задумуєм и творим Подобова култура
Маштам и стварам Ликовна култура
Коста Богдановић, Бранислав
Николић, Татјана Лалић,
Рајка Бошковић
6-00-00090/2006-06 од 15.5.2006.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Од бависка до рахункара Од играчке до рачунара
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 6-00-00089/2006-06 од 11.5.2006.
ПЕТИ РАЗРЕД
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Читанка Читанка
др Јаков Кишјухас, Стеван Мицић,
61-118 од 20.3.1985.
Руски язик и култура висловйованя
Русински језик и култура изражавања
др Јаков Кишјухас,
Магдалена Семан –Кишјухас,
Меланија Сабадош
106-61-00166/2005-01 од 1.8.2005.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за пети разред основне школе
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-00044/2008-06 од 4.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пегаво детињство – Читанка за српски језик као нематерњи
Јован Љуштановић
650-02-00233/2007-06 од 26.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика Математика
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ИСТОРИЈА
Збирка задатака из математике Збирка задатака из математике др Владимир Мићић, Вера Јоцковић 650-02-00026/2002-02 од 17.6.2002.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
др Владимир Мићић, Вера Јоцковић 650-02-00026/2002-02 од 17.6.2002.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
История
Историја
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00181/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историйна читанка зоз роботну теку
Историјска читанка са радном свеском
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00182/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историйски атлас за стари вик
Историјски атлас за стари век
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00200/2007-06 од 10.7.2007.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 66 – Број 9
30. јул – 2012.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
БИОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Ґеоґрафия Географија
Назив издавача
Милан Миливојевић, Јелена Ћалић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Биолоґия
Биологија
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Технїчне образованє Техничко образовање
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Име/имена аутора
Будислав Татић, Мила Карас,
Владимир Ђорђевић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Име/имена аутора
Име/имена аутора
др Слободан Попов, Данило Гачић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Музична култура Музичка култура
Назив издавача
Име/имена аутора
Лидија Пашо
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Подобова култура 5 Ликовна култура 5
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Име/имена аутора
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00191/2007-06 од 11.7.2007.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
601-04-109/91 од 20.6.1991.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00006/96-01 од 20.3.1996.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00208/2010-01 од 8.11.2010.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00205/2007-06 од 13.7.2007.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рахункарство Информатика и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вежбанка за информатику и рахункарство
Вежбанка за информатику и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
ШЕСТИ РАЗРЕД
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Читанка Читанка
др Јаков Кишјухас
106-61-00088/2008-01 од 16.6.2008.
Руски язик и култура висловйованя
Русински језик и култура изражавања
др Јаков Кишјухас,
Магдалена Семан –Кишјухас,
Меланија Сабадош
106-61-00151/2006-01 од 18.7.2006.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Поуке из језика и правописа – српски као нематерњи
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-.00310/2008-06 од 30.6. 2008.
Плетиво од речи – читанка за српски као нематерњи
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00311/2008-06 од 1.7.2008.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика Математика
др Ђорђе Дугошија
650-02-68/2003-06 од 27.5.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задаткох зоз математики
Збирка задатака из математике
др Ђорђе Дугошија, др Војислав
Андрић, Вера Јоцковић,
др Владимир Мићић
650-02-00308/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Вера Јоцковић, др Владимир
Збирка задатака из математике за 6. разред основне школе на
Мићић, др Ђорђе Дугошија,
русинском језику
др Војислав Андрић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 6. разред основне школе на русинском језику
Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00223/2011-06 од 17.8.2011.
650-02-00614/2011-06 од 9.12.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
История Учебнїк + додаток зоз националней историї Руснацох др Раде Михаљчић
Историја Уџбеник + додатак из националне историје Русина
аутор додатка:др Јанко Рамач
650-02-00323/2008-06 од 1.7.2008.
одобрење додатка:
106-61-00105/2003-02 од 24.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историйна читанка зоз роботну теку
Учебнїк + додаток зоз националней историї Руснацох
Историјска читанка са радном свеском
Уџбеник + додатак из националне историје Русина
Марко Шуица, Снежана Кнежевић
аутор додатка: др Јанко Рамач
650-02-00495/2008-06 од 16.3.2009.
одобрење додатка:
106-61-00095/2010-01 од 1.10.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјска читанка са радном свеском
за 6. разред основне школе на русинском језику
Марко Шуица
Снежана Кнежевић
650-02-00064/2011-06 од 15.8.2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Ґеоґрафия Географија
Име/имена аутора
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00319/2008-6 од 01.7.2008.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 67
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ґеоґрафска читанка Географска читанка
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00057/2005-06 од 24.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
БИОЛОГИЈА
Роботна тека за ґеоґрафию Радна свеска за географију
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00046/2005-06 од 19.4.2005.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биолоґия Биологија
др Бригита Петров
650-02-00321/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 6. разред основне школе на ру­
др Бригита Петров
синском језику
650-02-00225/2011-06 од 15.8.2011.
ФИЗИКА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Физика
Физика
Збирка задаткох зоз физики зоз лабораторийнима вежбама
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Технїчне образованє Техничко образовање
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
650-02-00316/2008-06 од 30.6.2008.
др Јован Шетрајчић, Бранислав
Цветковић, др Милан Распоповић
650-02-00306/2008-06 од 2.7.2008.
Име/имена аутора
др Слободан Попов, Данило Гачић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00006/96-01 од 20.3.1996.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Музична култура
Музичка култура
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
601-04-51/38 од 20.12.1990.
Музичка култура за 6. разред основне школе
Лидија Пашо
128-61-102/2011-06 од 1.11.2011.
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Дарко Капор,
др Јован Шетрајчић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Подобова култура 6 Учебнїк + додаток зоз националней подо­
бовей култури Руснацох
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
Ликовна култура 6
аутор додатка: Олга Карлаварис
Уџбеник + додаток из националне ликовне културе Русина
Ликовна култура за 6. разред основне школе на русинском је­
Коста Богдановић, Рајка Бошковић
зику
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
620-02-00329/2008-6 од 4.9.2008.
одобрење додатка:
106-61-00170/2010-01 од 08.11.2010.
650-02-00087/2011-6 од 15.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рахункарство
Информатика и рачунарство
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рахункарство. Вежбанка
Информатика и рачунарство. Вежбанка
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство, вежбанка за 7. разред основне Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00224/2011-06 од 15.8.2011.
школе
Миодраг Стојановић
СЕДМИ РАЗРЕД
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Читанка Читанка
др Јаков Кишјухас
106-61-00087/2008-01 од 16.6.2008.
Руски язик и култура висловйованя
Русински језик и култура изражавања
др Јаков Кишјухас,
Меланија Сабадош,
Магдалена Семан-Кишјухас
106-61-00108/2009-01 од 14.7.2009.
НЕГОВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ход и час Ход и време
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Јаков Кишјухас
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00167/2005-01 од 1.8.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наташа Добрић,
У огледалу сунца-читанка за српски језик као нематерњи је­
Душанка Звекић-Душановић,
зик за седми разред основне школе
Гордана Штасни
650-02-00192/2009-06 од 8.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика за српски језик као нематерњи језик за седми раз­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
ред основне школе
650-02-00181/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик као нематерњи језик
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00177/2009-06 од 8.7.2009.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Математика
Математика
Име/имена аутора
др Светозар Милић, Бранко
Јевремовић, Марко Игњатовић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-209/87 од 16.4.1987.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 68 – Број 9
30. јул – 2012.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја, уџбеник за 7. разред основне школе на русинском језику
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историйна читанка зоз роботну теку
Учебнїк + додаток зоз националней историї Руснацох
др Радош Љушић
Историјска читанка са радном свеском Уџбеник + додатак из аутор додатка:др Јанко Рамач
националне историје Русина
Душан Т. Батаковић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00059/2011-06 од 15.8.2011.
650-00-00021/2003-02 од 6.6.2003.
одобрење додатка:
106-61-00115/2005-01 од 19.9.2005.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ґеоґрафия Географија
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска из географије за 7. разред основне школе на ру­
др Милутин Тадић
синском језику
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-0018/2003-02 од 12.5.2003.
650-02-00343/2011-06 од 12.10.2011.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биолоґия
Биологија
др Бригита Петров, др Смиљка
Стевановић-Пиштељић,
мр Катица Пауновић
650-02-00194/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Роботна тека за биолоґию
Радна свеска за биологију
др Бригита Петров,
мр Катица Пауновић
650-02-00205/2009-6 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Бригита Петров, др Смиљка
Биологија, уџбеник за 7. разред основне школе на русинском
Стевановић-Пиштељић,
језику
мр Катица Пауновић
650-02-00046/2011-06 од 15.8.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 7. разред основне школе на ру­ др Бригита Петров,
синском језику
мр Катица Пауновић
650-02-00044/2011-6 од 15.8.2011.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика Физика
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
650-02-00024/2005-06 од 6.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задаткох зоз физики зоз лабораторийнима вежбами
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Милан Распоповић, Јован
Шетрајчић, Бранислав Цветковић
650-02-00306/2008-06 од 2.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика, збирка задатака са лабораторијским вежбама за 7. Јован Шетрајчић, Милан
разред основне школе на русинском језику
Распоповић, Бранислав Цветковић
650-02-00222/2011-06 од 15.8.2011.
ХЕМИЈА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Хемия
Хемија
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00202/2009-06 од 3.7.2009.
Хемија за 7. разред основне школе на русинском језику
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00071/2011-06 од 16.8.2011.
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
6-00-424/2003-02 од 19.5.2003.
Збирка задаткох зоз хемиї зоз лабораторийнима вежбами
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технїчне и информатичне образованє
Техничко и информатичко образовање
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00207/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Технїчне и информатичне образованє Роботна тека
Техничко и информатичко образовање Радна свеска
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00204/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање за
7. разред основне школе на русинском језику
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00091/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање, радна свеска
за 7. разред основне школе на русинском језику
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00090/2011-06 од 15.8.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Музична култура
Музичка култура
Име/имена аутора
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-349/87 од 30.6.1987.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Ликовна култураза VII и VIII класу
Ликовна култураза VII и VIII разред
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Здравко Милинковић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-139/87 од 16.4.1987.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство
Информатика и рачунарство
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2008.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство
за 7. разред основне школе на русинском језику
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00094/2011-06 од 15.8.2011.
Миодраг Стојановић
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 69
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рахункарство. Вежбанка
Информатика и рачунарство. Вежбанка
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2008.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство, вежбанка за 7. разред основне Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00224/2011-06 од 15.8.2011.
школе на русинском језику
Миодраг Стојановић
ОСМИ РАЗРЕД
РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанка Читанка
Руски язик и култура висловйованя
Русински језик и култура изражавања
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Јаков Кишјухас
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00215/2010-01 од 08.11.2010.
Меланија Сабадош, Јаков Кишјухас,
106-61-00216/2010-010 од 08.11.2010.
Магдалена Семан-Кишјухас
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
не школе
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за 8. разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић – Душановић,
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
Математика
др Душан Аднађевић
Драгослав Милић
650-526/87 од 24.2.1988.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задаткох зоз математики
Збирка задатака из математике
др Душан Аднађевић
Драгослав Милић
632-03-5/93-03 од 22.3.1993.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 8. разред основне школе на русинском језику
Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00612/2011-06 од 8.12.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе на Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
русинском језику
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00646/2011-06 од 8.12.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
История
Учебнїк + додаток зоз националней историї Руснацох
Историја Уџбеник + додатак из националне историје Русина
Сузана Рајић, Коста Николић
Небојша Јовановић
аутор додатка: др Јанко Рамач
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја – додатак из националне историје Русина, за 8. раз­
др Јанко Рамач
ред основне школе на русинском језику
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00074/2005-06 од 12.7.2005.
одобрење додатка:
106-61-00085/2002-02 од 7.8.2002.
128-61-177/2011-01 од 2.2.2012.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Ґеоґрафия
Географија
др Србољуб Стаменковић,
мр Драгица Гатарић
650-02-00013/2007-06 од 20.6.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за 8. разред основне школе на русинском језику
др Србољуб Ђ. Стаменковић,
мр Драгица Р. Гатарић
650-02-00613/2011-06 од 29.11.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Србољуб Ђ. Стаменковић,
Географија – радна свеска са географским картама за
мр Драгица Р. Гатарић,
вежбање, за 8. разред основне школе на русинском језику
Марија Ц. Бркић
650-02-00726/2011-06 од 1.2.2012.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија Биолоґия
др Дмитар Лакушић
650-02-00011/2002-02 од 23.4.2002.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 8. разред основне школе на ру­ др Дмитар Лакушић,
синском језику
Слободан Јовановић
650-02-00259/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија, уџбеник за 8. разред основне школе на русинском др Дмитар Лакушић,
језику
др Слободан Јовановић
650-02-00667/2011-06 од 29.11.2011.
ФИЗИКА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ХЕМИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Физика Физика
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00045/2006-06 од 19.9.2006.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемия
Хемија
др Љуба Мандић, др Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00056/2005-06 од 20.6.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задаткох зоз хемиї зоз лабораторийнима вежбама
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00058/2005-06 од 20.6.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред др Љуба Мандић, мр Јасминка
основне школе на русинском језику
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00345/2011-06 од 31.10.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 70 – Број 9
Хемија, уџбеник за 8. разред основне школе на русинском др Љуба Мандић, мр Јасминка
језику
Королија, Дејан Даниловић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Драган Голубовић,
др Ђурђе Перишић
30. јул – 2012.
650-02-00346/2011-06 од 31.10.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко образовање
Технїчне образованє
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне др Вјекослав Сајферт, др Иван
школе на русинском језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00702/2011-06 од 28.12.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање – радна свеска за 8. др Вјекослав Сајферт, др Иван
разред основне школе на русинском језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00706/2011-06 од 28.12.2011.
650-02-00008/96-01 од 13.3.1996.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Музична култура
Музичка култура
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Основи информатики и рахункарства
Основи информатике и рачунарства
Име/имена аутора
Миодраг Стојановић,
Драгољуб Васић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-349/87 од 30.6.1987.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
601-04-129/91 од 20.6.1991.
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Šlabikár Буквар
Милушка Анушјак-Мајера
106-610-00002/2004-01 од 9.3.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Pracovný zošit k šlabikáru
Наставни листови уз Буквар
Милушка Анушјак-Мајера,
Милина Крајчик
106-61-00109/2004-01 од 15.7.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Studnička Читанка
Марија Карделис
601-04-43/91 од 11.4.1991.
Милушка Анушјак-Мајера
106-61-00047/2005-01 од 12.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Skladačka Словарица
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 1
Сликовница
Име/имена аутора
Наташа Добрић,
Биљана Максимовић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00090/2005-06 од 3.10.2005.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Математика 3, уџбеник за 3. разред основне школе
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00040/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, вежбанка за 3. разред основне школе
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00039/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Moja prvá matematika Моја прва математика
Гроздана Шимић
650-02-00044/2005-06 од 17.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Pracovný zošit z matematiky Радни листови из математике
Гроздана Шимић, Радина Пајић
650-02-00044/2005-06 од 17.5.2005.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Matematika 1 – učebnica
Математика 1 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00135/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Zábavná matematika 1
Забавна математика 1
др Симеон Маринковић
650-02-00172/2008-06 од 25.6.2008.
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Svet vôkol nás – učebnica
Свет око нас – уџбеник
Љиљана Новковић, др Биљана
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/07 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Premýšľanka – Pracovný zošit k učebnici Svet vôkol ná­ Љиљана Новковић, др Биљана
sРазмишљанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
Требјешанин, Биљана Гачановић
6-00-281/2004-06/08 од 16.6.2004.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Svetvôkolnás 1 – učebnica
Свет око нас 1 – уџбеник
650-02-00148/2008-06 од 25.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hudobná kultúra Музичка култура
Назив уџбеника или другог наставног средства
Pozorujem a tvorím Výtvarná kultúra
Гледам и стварам Ликовна култура
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Рената Суђи, мр Јурај Суђи
106-61-00062/2005-01 од 17.10.2005.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Коста Богдановић, Бранислав
Николић, Милан Михаљчић,
Рајка Бошковић
650-02-00003/2005-06 од 12.4.2006.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 71
Коста Богдановић, Рајка Бошковић,
Гледам и стварам, ликовна култура за 1. разред основне школе
Бранислав
Николић,
Милан 650-02-00083/2011-06 од 15.8.2011.
на словачком језику
Михаљчић
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Број и датум решења министра/
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenčina moja milá – slovenský jazyk s prvkami národnej kul­
túry pre 1. až 3. ročník
др Зорослав Спевак
Словачки језик са елементима националне културе од 1. до 3.
разреда
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Od hračky k počítaču Од играчке до рачунара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Od hračky k počítaču – Cvičebnica pre prvý a druhý ročník
Од играчке до рачунара – Вежбанка за први и други разред
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
650-02-00038/2000-02 од 8.6.2000.
ДРУГИ РАЗРЕД
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Veselý domček – čítanka Читанка
др Зорослав Спевак
106-61-00063/2005-01 од 12.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenský jazyk – Moja prvá gramatika Словачки језик
Светлана Золњан
106-61-00050/2005-01 од 12.4.2005.
Светлана Золњан
106-61-00196/2005-01 од 20.9.2005.
Príručka k učebnicovému kompletu zo slovenského jazyka
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Приручник уз уџбенички комплет из словачког језика
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 2 Сликовница
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Наташа Добрић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00025/2005-06 од 15.4.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Милосав Марјановић,
Марија Капс
6-00-281/2004-06/01 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Pracovné listy z matematiky
Радни листови за математику
др Милосав Марјановић, Марија
Капс,Даница Корен
6-00-281/2004-06/02 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 oд 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika – cvičebnica
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00159/2009-06/1 oд 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 2, уџбеник за 2. разред основне школе на словач­ Оливера Тодоровић,
ком језику
Срђан Огњановић
650-02-00034/2011-06 oд 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika 2, вежбанка за 2. разред основне школе на слова­ Оливера Тодоровић,
чком језику
Срђан Огњановић
650-02-00035/2011-06 oд 15.8.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача
Matematika 2 – učebnica
Математика 2 – уџбеник
др Симеон Маринковић,
мр Љиљана Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00171/2008-06 од 25.6.2008.
Zábavná matematika 2 Забавна математика 2
др Симеон Маринковић
650-02-00137/2008-06 од 25.6.2008.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Svet vôkol nás – učebnica
Свет око нас – Уџбеник
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/09 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Bádanka – Pracovný zošit k učebnici
Svet vôkol nás
Истраживанка – Радна свеска уз уџбеник Свет око нас
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
6-00-281/2004-06/10 од 16.6.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Свет око нас за 2. разред основне школе на словачком језику
др Биљана Требјешанин, Биљана
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-262/2011-06 од 19.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Истраживанка, радна свеска уз уџбеник Свет око нас за 2. раз­ Биљана Гачановић, др Биљана
ред основне школе на словачком језику
Требјешанин, Љиљана Новковић
650-02-00221/2011-06 од 21.9.2011.
Svetvôkolnás – učebnicа
Свет око нас 2 – уџбеник
650-02-00129/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hudobná kultúra 2 Музичка култура 2
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Рената Суђи, мр Јурај Суђи
106-61-001136/2005-01 од 20.9.2005.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Коста Богдановић, мр Рајка
Rozmýšľam a tvorím – Výtvarná kultúra Размишљам и стварам
Бошковић, мр Бранислав Николић,
– Ликовна култура
Драгица Миловановић
6-00-00421/2005-06 од 31.8.2005.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 72 – Број 9
30. јул – 2012.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Od hračky k počítaču Oд играчке до рачунара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Od hračky k počítaču – Cvičebnica pre prvý a druhý ročník
Од играчке до рачунара – Вежбанка за први и други разред
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00060/2005-06 од 30.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenčina moja milá – slovenský jazyk s prvkami národnej kul­
túry pre 1. až 3. ročník
др Зорослав Спевак
Словачки језик са елементима националне културе од 1. до 3.
разреда
650-02-00038/2000-02 од 8.6.2000.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Nauč ma kotrmelec – čítanka Читанка
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenský jazyk Словачки језик
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Зорослав Спевак
106-61-00273/2005-01 од 20.12.2005.
Светлана Золњан, Татјана Раго
106-61-00069/2006-01 од 26.6.2006.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за 3. разред основне школе
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић,
650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Марија Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Pracovný zošit z matematiky
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић, Бранислав
Поповић, Маријана Зељић,
650-02-00029/2005-06 од 9.5.2005.
Марија Капс
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00130/2009-06/1 oд 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika – cvičebnica
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00130/2009-06/1 oд 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, уџбеник за 3. разред основне школе на словач­ Оливера Тодоровић,
ком језику
Срђан Огњановић
650-02-00040/2011-06 oд 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 3, вежбанка за 3. разред основне школе на сло­ Оливера Тодоровић,
вачком језику
Срђан Огњановић
650-02-00039/2011-06 oд 16.8.2011.
„КLETT”
Игра бројева и облика 3 – математика за трећи разред –
М.Јовановић, А.Николић
уџбеник
Превод на словачки
650-02-00201/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Matematika 3 – učebnica Математика 3 – уџбеник
Александра Стефановић
650-02-00132/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Zábavná matematika 3
Забавна математика 3
др Симеон Маринковић,
Дејан Беговић
650-02-00134/2008-06 од 25.6.2008.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Príroda a spoločnosť – učebnica
Природа и друштво – Уџбеник
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00028/2005-06 од 9.5.2005.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Náš kraj – Pracovný zošit z prírody a spoločnosti
Завичајница – Радна свеска уз уџбеник Природа и друштво
Љиљана Новковић, Биљана
650-02-00028/2005-06 од 9.5.2005.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Завичајница, радна свеска уз уџбеник Природа и друштво за др Биљана Требјешанин, Биљана
3. разред основне школе на словачком језику
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00218/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Природа и друштво за 3. разред основне школе на словачком др Биљана Требјешанин, Биљана
језику
Гачановић, Љиљана Новковић
650-02-00260/2011-06 од 19.8.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Prirodaa spoločnost’ 3 – učebnicа
Природа и друштво 3 – уџбеник
650-02-00162/2008-06 од 25.6.2008.
др Симеон Маринковић,
Славица Марковић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hudobná kultúra 3
Музичка култура 3
Име/имена аутора
Мариена Станковић-Кривак,
Данка Накић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00277/2006-01 од 13.9.2007.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Učím sa a tvorím
Учим и стварам
Име/имена аутора
Коста Богдановић, мр Рајка
Бошковић, Бранислав Николић,
Татјана Лалић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00035/2005-06 од 9.5.2005.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 73
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Od hračky k počítaču Од играчке до рачунара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenčina moja milá – slovenský jazyk s prvkami národnej kul­
túry pre 1. až 3. ročník
др Зорослав Спевак
Словачки језик са елементима националне културе од 1. до 3.
разреда
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00033/2005-06 од 9.5.2005.
650-02-00038/2000-02 од 8.6.2000.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Ako vznikajú rozprávky – čítanka Читанка
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania
Словачки језик и култура изражавања
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Дај ми звезду један круг
Читанка за четврти разред основне школе
Име/имена аутора
Марија Карделис
106-61-00312/2006-01 од 24.12.2006.
Марјена Корош, Власта Верле,
Зузана Тир
106-61-00055/2006-0 од 24.5.2006.
Име/имена аутора
Наташа Добрић, Гордана Штасни
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
Поуке из језика, за четврти разред основне школе
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Душанка Звекић-Душановић,
Наташа Добрић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00163/2007-06 од 10.7.2007.
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
650-02-0174/2007-06 од 16.7.2007.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Pracovný zošit z matematiky
Радни листови из математике
др Милосав Марјановић,
др Бранислав Поповић,
мр Маријана Зељић,
мр Александра Мандић
6-00-00088/2006-06 од 11.5.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 oд 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika – cvičebnica
Математика – вежбанка
Оливера Тодоровић,
Срђан Огњановић
650-02-00070/2009-06/1 oд 28.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 4, уџбеник за 4. разред основне школе на слова­ Оливера Тодоровић,
чком језику
Срђан Огњановић
650-02-00219/2011-06 oд 22.9.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика 4, вежбанка за 4. разред основне школе на слова­ Оливера Тодоровић,
чком језику
Срђан Огњановић
650-02-00037/2011-06 oд 15.8.2011.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Matematika 4 – učebnica
Математика 4 – уџбеник
др Мирко Дејић, др Јасмина
Милинковић, мр Оливера Ђокић
650-02-00158/2008-06 од 25.6.2008.
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Zábavná matematika 4
Забавна математика 4
Александра Стефановић,
др Симеон Маринковић
650-02-00168/2008-06 од 25.6.2008.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Príroda a spoločnosť – učebnica
Природа и друштво – Уџбеник
Љиљана Новковић, Биљана
Гачановић, др Биљана Требјешанин,
аутори додатка: др Самуел
Человски, Габриела Губа
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
одобрење додатка:
106-61-00083/2002-02 од 7.8.2002.
106-61-00079/2003-02 од 1.7.2003.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Bádanka – pracovný zošit
Истраживанка – Радна свеска
Љиљана Новковић, Биљана
6-00-00087/2006-06 од 23.5.2006.
Гачановић, др Биљана Требјешанин
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”
Prirodaa spoločnost’ 4 – učebnicа
Природа и друштво – уџбеник са националним додатком
Ивана Васиљевић,
Александра Блажић,
Весна Радовановић-Пеневски,
аутор националног додатка:
др Зорослав Спевак
106-61-00019/2010-01 од 10.8.2010.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hudobná kultúra 4
Музичка култура 4
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Марјена Станковић-Кривак,
Данка Накић
106-61-00275/2007-01 од 18.12.2007.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Vymýšľam a tvorím – Výtvarná kultúra
Маштам и стварам – Ликовна култура
Коста Богдановић, Бранислав
Николић, Татјана Лалић,
Рајка Бошковић
6-00-00090/2006-06 од 15.5.2006.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 74 – Број 9
30. јул – 2012.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Od hračky k počítaču Од играчке до рачунара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Nebojím sa gramatiky – slovenský jazyk s prvkami národnej kul­
túry – gramatika pre 4. až 6. ročník
др Михал Тир
Словачки језик са елементима националне културе –
Граматикаод 4. до 6. разреда
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 6-00-00089/2006-06 од 11.5.2006.
106-61-00053/2004-01 од 25.5.2004.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenčina, moja víla – slovenský jazyk s prvkami národnej kul­
túry – čítanka pre 4. až 6. ročník
др Зорослав Спевак
Словачки језик са елементима националне културе –
Читанкаод 4. до 6. разреда
106-61-00052/2004-01 од 25.5.2004.
ПЕТИ РАЗРЕД
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Čítanka Читанка
Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania
Словачки језик и култура изражавања
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Томаш Человски
106-61-00168/2009-01 од 18.8.2008.
др Мирослав Дудок
106-61-00217/2007-01 од 31.7.2007.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за пети разред основне школе
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-00044/2008-06 од 4.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пегаво детињство – Читанка за српски језик као нематерњи
Јован Љуштановић
650-02-00233/2007-06 од 26.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика
Математика
др Владимир Мићић, Вера
Јоцковић, др Ђорђе Дугошија,
др Војислав Андрић
650-02-00185/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zbierka úlohzmatematiky
Збирка задатака из математике
др Владимир Мићић, Вера
Јоцковић, др Војислав Андрић,
др Ђорђе Дугошија
650-02-00186/2007-06 од 11.7.2007.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Dejepis
Историја
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00181/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Dejepisná čítanka s pracovným zošitom
Историјска читанка са радном свеском
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00182/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Dejepisný atlas
Историјски атлас за стари век
Снежана Ферјанчић, Данијела
Стефановић, Зорица Недељковић
650-02-00200/2007-06 од 10.7.2007.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zemepis Географија
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00179/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
БИОЛОГИЈА
Zemepisná čítanka Географска читанка
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00014/2005-06 од 1.4.2005.
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Biológia Биологија
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Pracovný zošit z biológie Радна свеска за биологију
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Биљана Јанчић др Радиша Јанчић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00189/2007-06 од 31. 7.2007.
мр Лепосава Симоновић-Милошевић 650-02-00271/2009-06 од 16.6.2010.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Technické a informatické vzdelávanie
Техничко и информатичко образовање
др Слободан Попов,
Марина Петровић
650-02-00184/2007-06 од 11.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit
Техничко и информатичко образовање – радна свеска
др Слободан Попов, Никола Чудић
650-02-144/2010-06 од 21.7.2010.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hudobná kultúra
Музичка култура
Име/имена аутора
Мариена Станковић-Кривак,
Јурај Суђи
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00149/2009-01 од 10.6.2010.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Výtvarná kultúra
Ликовна култура
Име/имена аутора
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00205/2007-06 од 13.7.2007.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 75
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatika a výpočtová technika
Информатика и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Cvičebnica z informatiky a výpočtovej techniky
Вежбанка за информатику и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб Васић 650-02-00183/2007-06 од 13.7.2007.
ШЕСТИ РАЗРЕД
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Čítanka Читанка
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania
Словачки језик и култура изражавања
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Јармила Ходолич
мр Јозеф Валихора, Алена Пешкова
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00086/2010-01 од 9.8.2010.
106-61-00107/2008-01 од 20.6.2008.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Поуке из језика и правописа – српски као нематерњи
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-.00310/2008-06 од 30.6.2008.
Плетиво од речи – читанка за српски као нематерњи
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00311/2008-06 од 1.7.2008.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Ђорђе Дугошија, Војислав
Андрић, Вера Јоцковић,
Владимир Мићић
650-02-00309/2008-06 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zbierka úlohzmatematiky
Збирка задатака из математике
др Ђорђе Дугошија, Војислав
Андрић,Вера Јоцковић,
Владимир Мићић
650-02-00308/2008-06 од 1.7.2008.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Dejepis
Историја
др Раде Михаљчић
аутор додатка: др Самуел Человски
650-02-00323/2008-06 од 1.7.2008.
Одобрење додатка:
106-61-00051/2009-01 од 17.6.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Dejepisná čítanka s pracovným zošitom
Историјска читанка са радном свеском
Марко Шуица, Снежана Кнежевић
аутор додатка: Габриела Губа
650-02-00495/2008-06 од 16.3.2009.
Одобрење додатка:
106-61-00073/2010-01 од 13.8.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјска читанка са радном свеском за 6. разред основне
Марко Шуица, Снежана Кнежевић
школе на словачком језику
650-02-00065/2011-06 од 15.8.2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zemepis Географија
Рада Ситарица,др Милутин Тадић
650-02-00319/2008-6 од 1.7.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zemepisná čítanka Географска читанка
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00057/2005-06 од 24.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
БИОЛОГИЈА
Pracovný zošit zo zemepisu Радна свеска за географију
Рада Ситарица, др Милутин Тадић
650-02-00046/2005-06 од 19.4.2005.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biológia Биологија
др Бригита Петров
650-02-00321/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ФИЗИКА
Pracovný zošit z biológie Радна свеска за биологију
др Бригита Петров
650-02-00320/2008-06 од 30.6.2008.
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Fyzika
Физика
Zbierka úloh z fyziky s laboratórnymi cvičeniami
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Дарко Капор,
др Јован Шетрајчић
650-02-00316/2008-06 од 30.6.2008.
др Јован Шетрајчић, др Милан
Распоповић, Бранислав Цветковић
650-02-00306/2008-06 од 2.7.2008.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Technické a informatické vzdelávanie
Техничко образовање и информатика
др Слободан Попов, Тијана Тешан
650-02-00316/2008-06 од 3.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Technické a informatické vzdelávanie –
Техничко и информатичко образовање – радна свеска
др Слободан Попов, Никола Чудић
650-02-00315/2008-06 од 30.6.2008.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hudobná kultúra
Музичка култура
Име/имена аутора
Јурај Суђи,
Мариена Станковић-Кривак
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
106-61-00091/2010-01 од 6.10.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 76 – Број 9
30. јул – 2012.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Коста Богдановић,
мр Рајка Бошковић
аутори додатка: мр Павел Чањи,
Владимир Валенћик
Výtvarná kultúra
Ликовна култура
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
620-02-00329/2008-6 од 4.9.2008.
одобрење додатка:
106-61-00117/2008-01 од 2.9.2008.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatika a výpočtová technika
Информатика и рачунарство
Драган Маринчић, Драгољуб
Васић, Миодраг Стојановић
650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Cvičebnica z informatiky a výpočtovej techniky
Вежбанка за информатику и рачунарство
Драгољуб Васић, Драган
Маринчић, Миодраг Стојановић
650-02-00330/2008-06 од 30.6.2008.
СЕДМИ РАЗРЕД
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Читанказа 7. разредосновнешколе, насловачкомјезику
Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania
Словачки језик и култура изражавања
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Марјена Корош, Марија Андрашик
106-61 – 46/2011-01 од 10.6.2011.
др Михал Тир, Зузана Тирова
106-61-00107/2009-01 од 14.7.2009.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наташа Добрић,
У огледалу сунца-читанка за српски језик као нематерњи је­
Душанка Звекић-Душановић,
зик за седми разред основне школе
Гордана Штасни
650-02-00192/2009-06 од 8.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика за српски језик као нематерњи језик за седми раз­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
ред основне школе
650-02-00181/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик као нематерњи језик
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00177/2009-06 од 7.7.2009.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић, Владимир Мићић
650-02-00173/2009-06 ] од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zbierka úlohzmatematiky
Збирка задатака из математике
Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија,
Вера Јоцковић, Владимир Мићић
650-02-00179/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе на Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
словачком језику
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00075/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 7. разред основне школе на словачком језику
Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00081/2011-06 од 16.8.2011.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Душан Т. Батаковић
аутор додатка: др Самуел Человски
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00278/2009-061 од 11.9.2009.
Одобрење додатка:
106-61-00210/2010-01 од 8.11.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Dejepis
Историја
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја, уџбеник за 7. разред основне школе на словачком
Душан Т. Батаковић
језику
650-02-00061/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Dejepisná čítankaspracovnýmzošitom
Историјска читанка са радном свеском
650-00-00021/2003-02 од 6.6.2003.
др Радош Љушић
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zemepis Географија
др Милутин Тадић
650-02-00189/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија, уџбеник за 7. разред основне школе на словачком
др Милутин Тадић
језику
650-02-00063/2011-06 од 15.8.2011.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biológia
Биологија
др Бригита Петров,
др Смиљкa Стевановић-Пиштелић,
мр Кaтицa Пaуновић
650-02-00194/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Pracovný zošit z biológie
Радна свеска за биологију
др Бригита Петров,
мр Катица Пауновић
650-02-00205/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
др Бригита Петров,
Биологија, уџбеник за 7. разред основне школе на словачком
др Смиљкa Стевановић-Пиштелић,
језику
мр Кaтицa Пaуновић
650-02-00049/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 7. разред основне школе на сло­ др Бригита Петров,
вачком језику
мр Катица Пауновић
650-02-00048/2011-06 од 15.8.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 77
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Јован Шетрајчић, Дарко Капор
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fyzika Физика
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Физика, уџбеник за 7. разред основне школе на словачком је­
Јован Шетрајчић, Дарко Капор
зику
650-02-00068/2011-06 од 17.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zbierka úloh z fyziky s laboratórnymi cvičeniami
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
650-02-00021/2005-06 од 6.5.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из физике за 7. разред основне школе на сло­ Јован Шетрајчић, Милан
вачком језику
Распоповић, Бранислав Цветковић
Милан Распоповић, Јован
Шетрајчић, Бранислав Цветковић
650-02-00208/2009-06 од 3.7.2009.
650-02-00257/2011-06 од 17.8.2011.
ХЕМИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Chémia
Хемија
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија, уџбеник за 7. разред основне школе на словачком др Љуба Мандић, мр Јасминка
језику
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00070/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zbierka úloh z chémiе a laboratórne cvičenia
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
650-02-00185/2009-06 од 6.7.2009.
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред др Љуба Мандић, мр Јасминка
основне школе на словачком језику
Королија, Дејан Даниловић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
650-02-00202/2009-06 од 3.7.2009.
650-02-00096/2011-06 од 16.8.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Technické a informatické vzdelávanie
Техничко и информатичко образовање
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00207/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Technické a informatické vzdelávanie– pracovný zošit
Техничко и информатичко образовање – радна свеска
Иван Тасић, Драгана Глушац
650-02-00204/2009-06 од 6.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање, радна свеска за 7. раз­
Иван Тасић, Драгана Глушац
ред основне школе на словачком језику
650-02-00088/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање, за 7. разред основне
Иван Тасић, Драгана Глушац
школе на словачком језику
650-02-00089/2011-06 од 15.8.2011.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hudobná kultúra
Музичка култура
Име/имена аутора
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-349/87 од 30.6.1987.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Здравко Милинковић
аутори додатка: мр Павел Чањи,
Владимир Валенћик
Výtvarná kultúrapre 7. a 8. ročník
Ликовна култура за VII и VIII разред
Ликовна култура – допуна из националне ликовне културе
др Павел Чањ, Владимир Валенћик
Словака за 7. разред основне школе на словачком језику
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-139/87 од 16.4.1987.
одобрење додатка
106-61-00134/2007-01 од 31.7.2007.
128-61-254/2011-01 од 29.3.2012.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Informatika a výpočtová technika
Информатика и рачунарство
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2008.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Výpočtová technika a informatika –cvičebnica
Рачунарство и информатика – вежбанка
Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00187/2009-06 од 6.7.2008.
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство за 7. разред основне школе на Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00095/2011-06 од 15.8.2011.
словачком језику
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Информатика и рачунарство, вежбанка за 7. разред основне Драгољуб Васић, Драган Маринчић,
650-02-00220/2011-06 од 15.8.2011.
школе на словачком језику
Миодраг Стојановић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenčina, moja sila – slovenský jazyk s prvkami národnej
kultúry – čítanka pre 7. a 8. ročník
Словачки језик са елементима националне културе –
Читанказа 7. и 8. разред
др Зорослав Спевак
106-61-61-00013/2007-01 од 23.2.2007.
ОСМИ РАЗРЕД
СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Čítanka Читанка
Марија Котваш-Јонаш, мр Зузана
106-61 – 26/2011-01 од 18.5.2011.
Чижикова
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania
Словачки језик и култура изражавања
др Михал Тир, Зузана Тирова
106-61-00074/2010-01 од 9.8.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 78 – Број 9
30. јул – 2012.
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
не школе
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за 8. разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић – Душановић,
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Matematika
Математика
др Душан Аднађевић,
Драгослав Милић
650-526/87 од 24.2.1988.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zbierka úlohzmatematiky
Збирка задатака из математике
др Душан Аднађевић,
Драгослав Милић
632-03-5/93-03 од 22.3.1993.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за 8. разред основне школе на словачком језику
Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00261/2011-06 од 16.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе на Вера Јоцковић, Владимир Мићић,
словачком језику
Ђорђе Дугошија, Војислав Андрић
650-02-00044/2012-06 од 13.3.2012.
ИСТОРИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Сузана Рајић, Коста Николић,
Небојша Јовановић
аутор додатка: Габриела Губа
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Dejepis
Историја
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја за 8. разред основне школе на словачком језику – до­
мр Габриела Губа
датак из националне историје Словака
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00074/2005-06 од 12.7.2005.
одобрење додатка:
106-61-00086/2002-02 од 7.8.2002.
128-61-174/2011-01 од 11.1.2012.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zemepis
Географија
др Србољуб Стаменковић,
мр Драгица Гатарић
650-02-00013/2007-06 од 20.6.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија за 8. разред основне школе
др Србољуб Стаменковић,
мр Драгица Гатарић
650-02-00296/2022-06 од 15.9.2011.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Дмитар Лакушић,
Слободан Јовановић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Biológia
Биологија
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија, уџбеник за 8. разред основне школе на словачком Дмитар Лакушић,
језику
Слободан Јовановић
650-02-00050/2011-06 од 15.8.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за биологију за 8. разред основне школе на сло­ Дмитар Лакушић,
вачком језику
Слободан Јовановић
650-02-00051/2011-06 од 15.8.2011.
650-02-223/2010-06 од 21.7.2010.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Fyzika
Физика
Дарко Капор, Јован Шетрајчић
650-02-00045/2006-06 од 19.9.2006.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zbierka úloh z fyziky s laboratórnymi cvičeniami
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Јован Шетрајчић,
Милан Распоповић,
Бранислав Цветковић
650-02-00078/2006-06 од 08.11.2006.
ХЕМИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Chémia
Хемија
др Љуба Мандић, др Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00056/2005-06 од 20.6.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Zbierka úloh z chémiе s laboratórnymi cvičeniami
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
др Љуба Мандић, мр Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00058/2005-06 од 20.6.2005.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за 8. разред основне школе на словачком језику
др Љуба Мандић, др Јасминка
Королија, Дејан Даниловић
650-02-00258/2011-06 од 16.8.2011.
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред ос­ др Љуба Мандић, др Јасминка
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
новне школе на словачком језику
Королија, Дејан Даниловић
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
др Драган Голубовић,
др Ђурђе Перишић
650-02-00043/2012-06 од 13.3.2012.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Technické vzdelávanie
Техничко образовање
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање – радна свесказа 8. раз­ др Вјекослав Сајферт, др Иван
ред основне школе на словачком језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00298/2011-06 од 15.9.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне др Вјекослав Сајферт, др Иван
школе на словачком језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00299/2011-06 од 15.9.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне др Вјекослав Сајферт, др Иван
школе на словачком језику
Тасић, мр Марина Петровић
650-02-00703/2011-06 од 28.12.2011.
650-02-00008/96-01 од 13.3.1996.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 79
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Hudobná kultúra
Музичка култура
Име/имена аутора
др Гордана Стојановић,
Надежда Ћирић
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-349/87 од 30.6.1987.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Výtvarná kultúrapre 7. a 8. ročník
Ликовна култураза VII и VIII разред
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
др Здравко Милинковић
аутори додатка:мр Павел Чањи,
Владимир Валенћик
650-139/87 од 16.4.1987.
одобрење додатка
106-61-00134/2007-01 од 31.7.2007.
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Základy informatiky a výpočtovej techniky
Основи информатике и рачунарства
Миодраг Стојановић
Драгољуб Васић
601-04-129/91 од 20.6.1991.
УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Украјински језик – уџбеник за неговање језика са елементима
националне културе за 1. и 2. разред основне школе, на ук­ Наталија Шарко – Голубовић
рајинском језику
106-61-307/2010-01 од 12.4.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Украјински језик – радна свеска уз уџбеник за неговање језика
са елементима националне културе за 1. и 2. разред основне Наталија Шарко – Голубовић
школе, на украјинском језику
106-61-305/2010-01 од 12.4.2011.
ДРУГИ РАЗРЕД
УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Украјински језик – уџбеник за неговање језика са елементима
националне културе за 1. и 2. разред основне школе, на ук­ Наталија Шарко – Голубовић
рајинском језику
106-61-307/2010-01 од 12.4.2011.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Украјински језик – радна свеска уз уџбеник за неговање језика
са елементима националне културе за 1. и 2. разред основне Наталија Шарко – Голубовић
школе, на украјинском језику
106-61-305/2010-01 од 12.4.2011.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за 3. разред основне школе
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
ПЕТИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 80 – Број 9
30. јул – 2012.
ОСМИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­ Мирјана Бурзан,
не школе
Јован Јерковић
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као Гордана Штасни,
нематерњи језик за 8. разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић – Душановић,
основне школе
Наташа Добрић,
Гордана Штасни
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Kap, kap... slovaslap, početnica za prvi razred osnovne škole
Ankica Španić, Jadranka Jurić,
MaricaVrabec
650-02-01041/2010-06 од 25.10.2010.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Učimo pisati, vježbenica za prvi razred osnovne škole
Ankica Španić, Jadranka Jurić,
MaricaVrabec
650-02-01041/2010-06 од 25.10.2010.
СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 1
Сликовница
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Наташа Добрић,
Биљана Максимовић
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
Име/имена аутора
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00090/2005 од 3.10.2005.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пустите к мени малене (латиница) (Католичка вјеронаука)
Андрија Копиловић
650-02-52/2001-02 од 20.9.2001.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пустите к мени малене (ћирилица) (Католичка вјеронаука)
Андрија Копиловић
650-02-52/2001-02 од 20.9.2001.
ДРУГИ РАЗРЕД
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Tajna slova 2, udžbenik za 2. razred osnovne škole (Rešenjem je
Terezija Zokić, Jadranka Bralić
preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
128-61-84/2011-01-2 oд 25.10.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Tajna slova 2, radna beležnica A, za 2. razred osnovne škole
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za Terezija Zokić, Jadranka Bralić
učenike)
128-61-84/2011-01-2 oд 25.10.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Tajna slova 2, čitanka za 2. razred osnovne škole (Rešenjem je
Terezija Zokić, Jadranka Bralić
preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
128-61-84/2011-01-2 oд 25.10.2011.
Tajna slova 2, radna beležnica uz Čitanku za 2. razred osnovne
škole (Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za Terezija Zokić, Jadranka Bralić
učenike)
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Учимо српски 2 Сликовница
Име/имена аутора
Наташа Добрић
128-61-84/2011-01-2 oд 25.10.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00025/2005 од 15.4.2005.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Mojizlatnidani 3, udžbenikhrvatskogjezikaza 3. рazredosnovne
Sandra Centner, Andelka Peko,
škole (Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za
Ana Pintarić
učenike)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Moji zlatni dani 3, radna bilježnica za 3. razred osnovne škole
Sandra Centner, Andelka Peko,
Ana Pintarić
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
650-02-01041/2010-06 од 25.10.2010.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
Наташа Добрић
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку
Наташа Добрић, Маја Живковић
„Чаролија речи” за 3. разред основне школе
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 81
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Zlatnidani 4, udžbenikza 4. razredosnovne škole (Rešenjem je SandraCentner, AndelkaPeko,
preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
AnaPintarić
128-61-84/2011-01-2 oд 25.10.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Zlatni dani 4, vježbenica za 4. razred osnovne škole (Rešenjem je Sandra Centner, Andelka Peko,
preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
Ana Pintarić
128-61-84/2011-01-2 oд 25.10.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Moji zlatni dani 4, hrvatski jezik i književnost za 4. razred Sandra Centner, Andelka Peko,
osnovne škole
Ana Pintarić
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дај ми звезду један круг
Читанка за четврти разред основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00163/2007-06 од 10.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за четврти разред основне школе
Душанка Звекић-Душановић,
Наташа Добрић
650-02-00174/2007-06 од 16.7.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
ПЕТИ РАЗРЕД
ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Stjepko Tezak, Marijan Bacan,
Hrvatski jezik 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole (Rešenjem
Marcela Boban, Marina Čubrić,
je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
Ana Mesić, Milan Paun
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
128-61-84/2011-01 od 16.9.2011.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика, за пети разред основне школе
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-00044/2008-06 од 4.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Пегаво детињство – Читанка за српски језик као нематерњи
Јован Љуштановић
650-02-00233/207-06 од 26.6.2008.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
MATEMATИКА
Назив издавача
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Matematika-zbirka zadataka za 5. razred osnovne škole (Rešenjem Boško Jagodić, Nikola Sarapa,
je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
Sanja Stilinović
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
128-61-84/2011-06од 1.11.2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Gea 1, udzbenik geografije za 5. razred osnovne škole
Milan Ilić, Danijel Orešić
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Gea 1, radna bilježnica iz geografije za 5. razred osnovne škole
Milan Ilić, Danijel Orešić
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Priroda 5, udzbenik za 5. razred osnovne škole
Zdravko Dolenec, Josip Hudek,
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za
Vicko Pavičić
nastavnike-priručnik za nastavnike)
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Priroda 5, radna bilježnica za 5. razred osnovne škole
Zdravko Dolenec, Josip Hudek,
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za
Vicko Pavičić
nastavnike-priručnik za nastavnike)
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Čudesni svijet tehnike 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko Marenčić,
Ines Paleka
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Čudesni svijet tehnike 5, vježbenica za 5. razred osnovne škole
Gordan Bartolić, Slavko Marenčić,
Ines Paleka
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Čudesni svijet tehnike 5, mapa radnih listova za 5. razred osnovne Gordan Bartolić, Slavko Marenčić,
škole
Ines Paleka
128-61-84/2011-06 oд 1.11.2011. и
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Čudesni svijet tehnike 5, zbirka zadataka za 5. razred osnovne Zvonko Koprivnjak, Vladimir Delić,
škole
Ines Paleka, Dragan Stanojević
128-61-84/2011-06 oд 1.11.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
128-61-84/2011-06 oд 1.11.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 82 – Број 9
30. јул – 2012.
ШЕСТИ РАЗРЕД
МАТЕМАТИКА
Назив издавача
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Matematika 6, udzbenik za 6. razred osnovne škole (Rešenjem je Boško Jagodić, Nikola Sarapa,
preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
Renata Svedrec
Matematika 6, zbirka zadataka za šesti razred osnovne škole Boško Jagodić, Nikola Sarapa,
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike) Renata Svedrec
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
128-61-84/2011-01-1 oд 4.10.2011.
128-61-84/2011-01-1 oд 4.10.2011.
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Поуке из језика и правописа – српски као нематерњи
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
650-02-00310/2008-06 од 30.6.2008.
Плетиво од речи – читанка за српски као нематерњи
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
650-02-00311/2008-06 од 1.7.2008.
БИОЛОГИЈА
Назив издавача
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Priroda 6, radna bilježnica za 6. razred osnovne škole
Zdravko Dolenec, Vicko Pavičić,
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za
Mihaela Vrbnjak
nastavnike-priručnik za nastavnike)
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Gea 2, udžbenik geografije za 6. razred osnovne škole
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Gea 2, radna bilježnica iz geografije za 6. razred osnovne škole
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Milan Ilić, Daniel Orešić
128-61-84/2011-06-1 од 18.11.2011.
Milan Ilić, Daniel Orešić
128-61-84/2011-06-1 од 18.11.2011.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Gordan Bartolić, Slavko Marenčić,
Ines Paleka, Dragan Stanojević
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Čudesnisvijettehnike 6, udžbenikza 6. razredosnovne škole
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Čudesnisvijettehnike 6, maparadnihlistovaza 6. razredosnovne
GordanBartolić, SlavkoMarenčić,
škole (Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za
InesPaleka, DraganStanojević
učenike)
128-61-84/2011-06 oд 1.11.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Tehnička kultura 6, vježbenica za 6. razred osnovne škole
Gordan Bartolić
(Rešenjem je preporučeno kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
128-61-84/2011-06 oд 1.11.2011.
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
СЕДМИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Наташа Добрић,
У огледалу сунца, читанка за српски језик као нематерњи је­
Душанка Звекић-Душановић,
зик за седми разред основне школе
Гордана Штасни
650-02-00192/2009-06 од 8.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика за српски језик као нематерњи језик за седми раз­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
ред основне школе
650-02-00181/2009-06 од 7.7.2009.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски језик као нематерњи језик
ГЕОГРАФИЈА
Назив уџбеника или другог
наставног средства
Назив уџбеника или другог наставног средства
Наташа Добрић,
Душанка Звекић-Душановић,
Гордана Штасни
Назив уџбеника или другог нас­
тавног средства
650-02-00177/2009-06 од 7.7.2009.
Назив уџбеника или другог наста­
вног средства
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Gea 3, udžbenik geografije za 7. razred osnovne škole
Milan Ilić, Daniel Orešić
128-61-84/2011-06-1 од 18.11.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
ФИЗИКА
Gea 3, radna bilježnica iz geografije za 7. razred osnovne škole
Milan Ilić, Daniel Orešić
128-61-84/2011-06-1 од 18.11.2011.
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Otkrivamo fiziku 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole Branka Milotić, Branka Mikuličić,
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike) Sonja Prelovšek – Peros,
128-61-84/2011-01-2 oд 25.10.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Otkrivamo fiziku 7, zbirka zadataka za 7. razred osnovne škole
Rudolf Krsnik, Branka Mikuličić
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za učenike)
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Otkrivamo fiziku 7, radna bilježnica za 7. razred osnovne škole
Branka Mikuličić, Ivica Buljan,
Dubravka Despoja
128-61-84/2011-01-2 oд 25.10.2011.
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Назив издавача
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Čudesni svijet tehnike 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole
Име/имена аутора
Gordan Bartolić, Vladimir Delić,
Slavko Marenčić, InesP aleka,
Dragan Stanojević
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
128-61-84/2011-06 од 1.11.2011.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 83
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Čudesni svijet tehnike 7, zbirka zadataka za 7. razred osnovne
Gordan Bartolić, Slavko Marenčić,
škole (Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za
Ines Paleka, Dragan Stanojević
nastavnike-priručnik za nastavnike)
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Gordan Bartolić, Vladimir Delić,
Čudesni svijet tehnike 7, mapa radnih listova za 7. razred osnovne
Slavko Marenčić, InesP aleka,
škole
Dragan Stanojević
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
128-61-84/2011-06 oд 1.11.2011.
ОСМИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Име/имена аутора
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
не школе
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за 8. разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић – Душановић,
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
ФИЗИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Име/имена аутора
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Otkrivamo fiziku 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole
Branka Milotić, Branka Mikuličić,
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za
Sonja Prelovšek – Peros
učenike)
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Otkrivamo fiziku 8, zbirka zadataka za 8. razred osnovne škole
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za Rudolf Krsnik, Branka Mikuličić
učenike)
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
Otkrivamo fiziku 8, radna bilježnica za 8. razred osnovne škole
Branka Mikuličić, Ivica Buljan,
(Rešenjem je preporučenо kao drugo nastavno sredstvo za
Dubravka Despoja
učenike)
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Име/имена аутора
Име/имена аутора
Име/имена аутора
„ŠKOLSKA KNJIGA”
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Čudesni svijet tehnike 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole
128-61-84/2011-01 oд 16.9.2011.
Име/имена аутора
Gordan Bartolić, Vladimir Delić,
Slavko Marenčić, Ines Paleka,
Dragan Stanojević
128-61-84/2011-06 од 1.11.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Čudesni svijet tehnike 8, zbirka zadataka za 8. razred osnovne
Damir Ćović, Sanja Prodanović-Trlin
škole
128-61-84/2011-06 од 1.11.2011.
„ŠKOLSKA KNJIGA”
Gordan Bartolić, Vladimir Delić,
Čudesni svijet tehnike 8, mapa radnih listova za 8. razred osnovne
Slavko Marenčić, Ines Paleka,
škole
Dragan Stanojević
128-61-84/2011-06 од 1.11.2011.
ЧЕШКИ ЈЕЗИК
ПРВИ РАЗРЕД
ЧЕШКИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
Име/имена аутора
Чешки језик са елементима националне културе-уџбеник за
Валентина Симиџија-Хоц,
неговање језика са елементима националне културе за 1. раз­
Тереза Стаменковић
ред основне школе
128-61-166/2011-01 од 7.11.2011.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив уџбеника или другог наста­
Назив издавача
вног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/покрајин­
ског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Чаролија речи Читанка за трећи разред
Наташа Добрић
основне школе
650-02-00098/2007-06 од 17.5.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Поуке из језика
650-02-00126/2007-06 од 31.8.2007.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Српски као нематерњи језик – радна
свеска уз читанку „Чаролија речи” за 3. Наташа Добрић, Маја Живковић
разред основне школе
Наташа Добрић
650-02-00131/2010-06 од 30.6.2010.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај
Наташа Добрић, Гордана Штасни
ми звезду један круг” за 4. разред основне школе
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00132/2010-06 од 13.4.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 84 – Број 9
30. јул – 2012.
ПЕТИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Радна свеска уз читанку „Пегаво детињство” за српски као не­
Наташа Добрић
матерњи језик за 5. разред основне школе
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
650-02-00145/2010-06 од 30.6.2010.
ОСМИ РАЗРЕД
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра/
покрајинског секретара
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика 8 – српски као нематерњи језик за 8. разред основ­
Мирјана Бурзан, Јован Јерковић
не школе
650-02-00128/2010-06 од 13.4.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Недокучиве тајне ума и срца – читанка за српски као
Гордана Штасни, Наташа Добрић
нематерњи језик за 8. разред основне школе
650-02-00155/2010-06 од 21.7.2010.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Радна свеска за српски као нематерњи језик за 8. разред др Душанка Звекић- Душановић,
основне школе
Наташа Добрић, Гордана Штасни
650-02-00584/2010-06 од 21.9.2010.
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
ПРВИ РАЗРЕД
СОЛФЕЂО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо – за први и други разред четворогодишње и први Александар Пандуровић, Весна
разред двогодишње основне музичке школе
Александровић, Биљана Јелић
650-02-00034/96-02 од 29.3.1996.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо – за први разред шестогодишње основне музичке Весна Цветковић,
школе
Јасмина Михаљица
650-02-00035/96-02 од 29.3.1996.
„НОТА”
Распевани ритам, приручник-збирка инструктивних примера
Славица Смиљанић Марковић,
из солфеђа за ученике 1. разреда школе за основно музичко
Биљана Цветковић
образовање
650-02-00400/1/2010-06 од 10.10.2011.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Солфеђо-уџбеник за први разред
Боривоје Поповић
650-02-00674/2010-06 од 28.12.2010.
Двогласни солфеђо-уџбеник од I-VI разреда
Боривоје Поповић
650-02-00673/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
ВИОЛИНА
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
ВИОЛОНЧЕЛО
Назив издавача
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
КЛАВИР
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ХАРМОНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Нека увек буде песма – почетна школа за виолину
Име/имена аутора
Дејан Марковић
Збирка најзаступљенијихвиолинских концерата за основне
Владимир Марковић
музичке школе – виолински и клавирски штимови
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Техника свирања на виолончелу, за основне и средње музичке
Бранислав Петровић
школе
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
650-02-00676/2010-06 од 27.1.2011.
650-02-00357/2010-06 од 22.7.2010.
Број и датум решења министра
650-02-00238/2011-06 од 10.10.2011.
Број и датум решења министра
Георг Фридрих Хендл – клавирске композиције, 1. свеска за
Јела Кршић
основно музичко образовање
650-02-00723/2010-06 од 27.1.2011.
Шест сонатина за клавир , В. А. Моцарт, за ученике основне
Приређивач: Ана Бабић Ракиџић
музичке школе
650-02-00487/2011-06 од 6.3.2012.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Хармоника за први разред основне музичке школе
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Учим кларинет за први разред основне музичке школе
Радивоје Лазић
650-02-00034/97-02 од 22.7.1997.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Распевани кларинет за први разред основне музичке школе
Радивоје Лазић
650-02-00035/97-02 од 22.7.1997.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Зоран Ракић
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
КЛАРИНЕТ
Назив издавача
Име/имена аутора
650-02-00036/96-02 од 29.3.1996.
Број и датум решења министра
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 85
ДРУГИ РАЗРЕД
СОЛФЕЂО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо – за први и други разред четворогодишње и први Александар Пандуровић, Весна
разред двогодишње основне музичке школе
Александровић, Биљана Јелић
650-02-00034/96-02 од 29.3.1996.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо – за други разред шестогодишње основне музичке Весна Цветковић,
школе
Јасмина Михаљица
650-02-00039/1999-02 од 9.9.1999.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо – за трећи разред четворогодишње и други разред Весна Александровић,
двогодишње основне музичке школе
Биљана Јелић
650-02-00046/1999-02 од 21.10.1999.
„НОТА”
Распевани ритам, приручник-збирка инструктивних примера
Славица Смиљанић Марковић,
из солфеђа за ученике 2. разреда школе за основно музичко
Биљана Цветковић
образовање
650-02-00400/2/2010-06 од 10.10.2011.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Солфеђо-уџбеник за други разред
Боривоје Поповић
650-02-00678/2010-06 од 28.12.2010.
Двогласни солфеђо-уџбеник од I-VIразреда
Боривоје Поповић
650-02-00673/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
ВИОЛИНА
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
КЛАВИР
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ХАРМОНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Нека увек буде песма-Школа за виолину 2 (уџбеник за други
Дејан Марковић
и трећи разред)
650-02-00677/2010-06 од 28.12.2010.
Збирка најзаступљенијихвиолинских концерата за основне
Владимир Марковић
музичке школе – виолински и клавирски штимови
650-02-00357/2010-06 од 22.7.2010.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Георг Фридрих Хендл – клавирске композиције, 1. свеска за
Јела Кршић
основно музичко образовање
650-02-00723/2010-06 од 27.1.2011.
Шест сонатина за клавир , В. А. Моцарт, за ученике основне
Приређивач: Ана Бабић Ракиџић
музичке школе
650-02-00487/2011-06 од 6.3.2012.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Хармоника за други разред основне музичке школе
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Учим кларинет, за други разред основне музичке школе
Радивоје Лазић
650-02-00020/1998-02 од 24.3.1998.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Распевани кларинет, за други разред основне музичке школе
Радивоје Лазић
650-02-00024/1998-02 од 24.3.1998.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Назив уџбеника или другог наставног средства
Зоран Ракић
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
КЛАРИНЕТ
Назив издавача
Име/имена аутора
650-02-00036/97-02 од 22.7.1997.
Број и датум решења министра
ТРЕЋИ РАЗРЕД
СОЛФЕЂО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо – за трећи разред четворогодишње и други разред Весна Александровић,
двогодишње основне музичке школе
Биљана Јелић
650-02-00046/1999-02 од 21.10.1999.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо 3, за трећи разред шестогодишње основне музичке Александра Јовић-Милетић,
школе
Зоран Николић
650-02-00018/1998-02 од 24.3.1998.
„НОТА”
Распевани ритам, приручник-збирка инструктивних примера
Славица Смиљанић Марковић,
из солфеђа за ученике 3. разреда школе за основно музичко
Биљана Цветковић
образовање
650-02-00400/3/2010-06 од 10.10.2011.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Солфеђо-уџбеник за трећи разред
Боривоје Поповић
650-02-00679/2010-06 од 28.12.2010.
Двогласни солфеђо-уџбеник од I-VI разреда
Боривоје Поповић
650-02-00673/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
ВИОЛИНА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Нека увек буде песма-Школа за виолину 2 (уџбеник за други
Дејан Марковић
и трећи разред)
650-02-00677/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Коло око света-Школа за виолину 3 (уџбеник за трећи разред) Дејан Марковић
650-02-00675/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Збирка најзаступљенијих виолинских концерата за основне
Владимир Марковић
музичке школе – виолински и клавирски штимови
650-02-00357/2010-06 oд 22.7.2010.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 86 – Број 9
КЛАВИР
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ХАРМОНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Шест сонатина за клавир , В. А. Моцарт, за ученике основне Приређивач:
музичке школе
Ана Бабић Ракиџић
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
650-02-00487/2011-06од 6.3.2012.
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хармоника за трећи разред основне музичке школе
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Избор композиција за хармонику, за трећи и четврти разред
Зоран Вукосављев
основне музичке школе (свеска I)
650-02-00059/96-02 од 7.6.1996.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Избор композиција за хармонику, за трећи и четврти разред
Зоран Вукосављев
основне музичке школе (свеска II)
650-02-00059/96-02 од 7.6.1996.
КЛАРИНЕТ
Назив издавача
Зоран Ракић
30. јул – 2012.
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
650-02-00056/1998-02 од 10.12.1998.
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Учим кларинет, за трећи разред основне музичке школе
Радивоје Лазић
650-02-00020/1998-02 од 24.3.1998.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Распевани кларинет, за трећи разред основне музичке школе
Радивоје Лазић
650-02-00024/1998-02 од 24.3.1998.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
СОЛФЕЂО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо за четврти разред шестогодишње основне музичке Гордана Стојановић, Александра
школе
Јовић-Милетић, Зоран Николић
650-02-00009/1999-03 од 21.6.1999.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо за четврти разред четворогодишње основне музичке
Весна Александровић
школе
650-02-00047/1999-02 од 21.10.1999.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Солфеђо-уџбеник за четврти разред
Боривоје Поповић
650-02-00680/2010-06 од 28.12.2010.
Двогласни солфеђо-уџбеник од I-VI разреда
Боривоје Поповић
650-02-00673/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
ВИОЛИНА
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
КЛАВИР
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ХАРМОНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Збирка најзаступљенијих виолинских концерата за основне
ВладимирМарковић
музичке школе – виолински и клавирски штимови
Назив уџбеника или другог наставног средства
Албум клавирских комада за двадесет прстију
Име/имена аутора
Јела Кршић, Весна Кршић-Секулић
Шест сонатина за клавир , В. А. Моцарт, за ученике основне
Приређивач: Ана Бабић Ракиџић
музичке школе
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
650-02-00357/2010-06 oд 22.7.2010.
Број и датум решења министра
650-02-00722/2010-06 од 25.2.2011.
650-02-00487/2011-06 од 6.3.2012.
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хармоника за четврти разред основне музичке школе
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Избор композиција за хармонику, за трећи и четврти разред
Зоран Вукосављев
основне музичке школе (свеска I)
650-02-00059/96-02 од 7.6.1996.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Избор композиција за хармонику, за трећи и четврти разред
Зоран Вукосављев
основне музичке школе (свеска II)
650-02-00059/96-02 од 7.6.1996.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Школа за клавирску хармонику 3 (уџбеник за четврти, пети и
Војислава Вуковић-Терзић
шести разред)
650-02-00721/2010-06 од 28.12.2010.
Избор етида и композиција за клавирску хармонику (уџбеник
Војислава Вуковић-Терзић
за четврти, пети и шести разред)
650-02-00720/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
КЛАРИНЕТ
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Зоран Ракић
Број и датум решења министра
Име/имена аутора
650-02-00018/1999-02 од 30.6.1999.
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Учим кларинет, за четврти разред основне музичке школе
Радивоје Лазић
650-02-00020/1998-02 од 24.3.1998.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Распевани кларинет, за четврти разред основне музичке школе Радивоје Лазић
650-02-00024/1998-02 од 24.3.1998.
ПЕТИ РАЗРЕД
СОЛФЕЂО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо за пети разред основне музичке школе
Гордана Стојановић, Александра
Јовић-Милетић, Зоран Николић
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Солфеђо-уџбеник за пети разред
Боривоје Поповић
650-02-00672/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Двогласни солфеђо-уџбеник од I-VI разреда
Боривоје Поповић
650-02-00673/2010-06 од 28.12.2010.
650-02-00009/2001-02 од 11.9.2001.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
ВИОЛИНА
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
КЛАВИР
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ХАРМОНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Број 9 – Страна 87
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Збирка најзаступљенијих виолинских концерата за основне
Владимир Марковић
музичке школе – виолински и клавирски штимови
Назив уџбеника или другог наставног средства
Албум клавирских комада за двадесет прстију
650-02-00357/2010-06 oд 22.7.2010.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Јела Кршић, Весна Кршић-Секулић
Шест сонатина за клавир , В. А. Моцарт, за ученике основне
Приређивач: Ана Бабић Ракиџић
музичке школе
Назив уџбеника или другог наставног средства
650-02-00722/2010-06 од 25.2.2011.
650-02-00487/2011-06 од 6.3.2012.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хармоника за пети разред основне музичке школе
Зоран Ракић
650-02-00046/1999-02 од 21.10.1999.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Избор композиција за хармонику, за пети и шести разред ос­
Зоран Вукосављев
новне музичке школе (свеска I)
650-02-00059/96-02 од 7.6.1996.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Избор композиција за хармонику за пети и шести разред ос­
Зоран Вукосављев
новне музичке школе (свеска II)
650-02-00059/96-02 од 7.6.1996.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Школа за клавирску хармонику 3 (уџбеник за четврти, пети и
Војислава Вуковић-Терзић
шести разред)
650-02-00721/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Избор етида и композиција за клавирску хармонику (уџбеник
Војислава Вуковић-Терзић
за четврти, пети и шести разред)
650-02-00720/2010-06 од 28.12.2010.
ШЕСТИ РАЗРЕД
СОЛФЕЂО
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Солфеђо за шести разред основне музичке школе
Весна Цветковић,
Јасмина Михаљица
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Солфеђо-уџбеник за шести разред
Боривоје Поповић
650-02-00671/2010-06 од 28.12.2010.
Двогласни солфеђо-уџбеник од I-VI разреда
Боривоје Поповић
650-02-00673/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
ВИОЛИНА
Назив издавача
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
КЛАВИР
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Збирка најзаступљенијих виолинских концерата за основне
Владимир Марковић
музичке школе-виолински и клавирски штимови
Назив уџбеника или другог наставног средства
650-02-00059/2003 од 10.11.2003.
650-02-00357/2010-06 од 22.7.2010.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Албум клавирских комада за двадесет прстију
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
Л. В. Бетовен – Три сонате за клавир, опус 49 и 79, за 6. разред
Приређивач: Ана Бабић Ракиџић
основне музичке школе
650-02-00381/2011-06 од 6.3.2012.
Шест сонатина за клавир , В. А. Моцарт, за ученике основне
Приређивач: Ана Бабић Ракиџић
музичке школе
650-02-00487/2011-06 од 6.3.2012.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ”
ХАРМОНИКА
Назив издавача
Назив уџбеника или другог наставног средства
Јела Кршић, Весна Кршић-Секулић
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хармоника за шести разред основне музичке школе
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Избор композиција за хармонику, за пети и шести разред ос­
Зоран Вукосављев
новне музичке школе (свеска I)
650-02-00059/96-02 од 7.6.1996.
„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Избор композиција за хармонику, за пети и шести разред ос­
Зоран Вукосављев
новне музичке школе (свеска II)
650-02-00059/96-02 од 7.6.1996.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Школа за клавирску хармонику 3 (уџбеник за четврти, пети и
Војислава Вуковић-Терзић
шести разред)
650-02-00721/2010-06 од 28.12.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Избор етида и композиција за клавирску хармонику (уџбеник
Војислава Вуковић-Терзић
за четврти, пети и шести разред)
650-02-00720/2010-06 од 28.12.2010.
Број 650-02-181/2012-06
У Београду, 11. јуна 2012. године
Зоран Ракић
650-02-00722/2010-06 од 25.2.2011.
650-02-55/2000-02 од 9.10.2000.
Министар,
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 88 – Број 9
30. јул – 2012.
8
На осно­ву чла­на 35. став 1. За­ко­на о уџ­бе­ни­ци­ма и дру­гим на­став­ним сред­стви­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, број 72/09) и чла­на 24.
став 2. За­ко­на о Вла­ди („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис­прав­ка, 101/07, 65/08 и 16/11),
Ми­ни­стар­ство про­све­те и на­у­ке об­ја­вљу­је сле­де­ћи
И З ­В ОД
ИЗ РЕ­ГИ­СТРА ОДО­БРЕ­НИХ УЏ­БЕ­НИ­КА – КА­ТА­ЛОГ УЏ­БЕ­НИ­КА ЗА СРЕД­ЊЕ ШКО­ЛЕ ОДО­БРЕ­НИХ ­
ЗА ШКОЛ­СКУ 2012/2013. ГО­ДИ­НУ
ГИМ­НА­ЗИ­ЈА И СРЕД­ЊЕ СТРУЧ­НЕ ШКО­ЛЕ­
(оп­ште­о­бра­зов­ни пред­ме­ти)
ПР­ВИ РАЗ­РЕД
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Читанка са књижевнотеоријским појмовима
Љиљана Николић, Босиљка Милић
за гимназије и стручне школе
Историја књижевности
Јован Деретић, Марија Митровић,
за гимназије и стручне школе
Злата Бојовић
Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе
I – IV разред
Српски као нематерњи језик
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе
I – IV разред
Увод у општу лингвистику
I – IV разред
Број и датум решења министра
601-04-51/57 од 11.4.1991.
650-297/84 од 26.5.1984.
Живојин Станојчић, Љубомир
Поповић
650-135/89 од 15.3.1989.
Јосип Буљовчић, Злата Јукић,
Радомир Бабин
650-02-30/95-03 од 1.3.1995.
Иво Тартаља
650-02-8/97-03 од 13.6.1997.
Ранко Бугарски
650- 02-207/89 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Књижевност и српски језик за 1. разред гимназије и
средњих школа
Петар Пијановић
650-02-24/2008-06 од 31.3.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Одабране књижевне интерпретације – приручник за гимна­
зије и средње школе ( I – IV разред)
Правопис српског језика- приручник за школе
Приручник за основне и средње школе
Школски правопис српског језика приручник за основне и средње школе
Граматологија, прегледна граматика српског језика приручник за основне и средње школе
Оливера Радуловић
650-02-64/2009-06 од 11.09.2009.
Милорад Дешић
650-02-4/99-02 од 22.01.1999.
Јован Јерковић, Душанка Вујовић
650-02-26/2007-06 од 24.05.2007.
Душанка Вујовић
650-02-26/2007-06 од 24.05.2007.
„БИГЗ – ШКОЛСТВО”
Читанка за 1. разред средње школе
Душко Бабић
650-02-380/2010-06 од 21.09.2010.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик
за гимназије и стручне школе
Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић
650-02-143/2007-06 од 17.7.2007
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – радна свеска
за гимназије и стручне школе
Катарина Ковачевић,
Гордана Марковић
650-02-143/2007-06 од 17.7.2007.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за филолошке гимназије
Катарина Ковачевић, Гордана
Марковић
650-02-43/2000-03 од 28.6.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик за гимназије и стручне школе
Љиљана Матић, Катарина Ковачевић, 601-04-51/61 од 11.4.1991
Стојанка, Милосављевић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – други страни језик (прва година учења) за
гимназије и угоститељско-туристичку школу
Јелена Ковачевић
„НИЈАНСА”
„ШКОЛА ПЛУС”
„ШКОЛА ПЛУС”
СТРАНИ ЈЕЗИК
650-02-20/2001-03 од 12.6.2001.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика енглеског језика за средње школе
Борис Хлебец.
650-02-48/93-01 од 18.4.1994
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Енглески језик – лектира за I–IV разред гимназије
Веселин Костић
632-03-105/92-03 од 24.12.1994.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик за гимназије и стручне школе
Марија Межински, Александар
Терзић
650-616/88 од 15.3.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – други страни језик (прва година учења) за
гимназије и угоститељско-туристичку школу
Предраг Пипер, Марина Петковић,
Вучина Раичевић
650-02-39/2000-03 од 19.6.2000.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика руског језика за средње школе
Радмило Маројевић
650-3/7 од 26.1.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик – лектира за I–IV разред гимназије
Марија Межински
650-02-7190/96-02 од 25.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руски језик уџбенички комплет за први разред гимназија и
стручних школа
Биљана Вићентић, Маријана Папрић, 650-02-155/2009-06 од 3.12.2009.
Вера Лазаревић-Вулевић
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик за гимназије и стручне школе
Мирица Тома
650-02-1/91 од 28.2.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – други страни језик (прва година учења) за
гимназије и угоститељско-туристичку школу
Живота Филиповић
601-04-51/68 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика немачког језика за средње школе
Јован Ђукановић, Зоран Жилетић
601-04-51/63 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Немачки језик – лектира за I–IV разред гимназије
Савица Тома, Мирко Кривокапић
632-03-114/92-03 од 9.11.1992
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика немачког језика за средње школе
Јован Ђукановић, Оливера Дурбаба
650-02-338/2008-06 од 2. 9. 2008.
год.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за гимназије и стручне школе – први
страни језик – уџбеник
Снежана Гудурић, Живана
Баратовић, Ана Топољски
650-02-00162/2007-06 од 31.7.2007
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
Број 9 – Страна 89
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик за гимназије и стручне школе – први стра­
ни језик – радна свеска
Снежана Гудурић, Живана
Баратовић, Ана Топољски,
650-02-162/2007-06 од 31.7.2007
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик – други страни језик (прва година учења)
за гимназије и угоститељско-туристичку школу
Миланка Пере, Вера Костић
650-01-16/95-03 од 13.4.1995.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Граматика француског језика за средње школе
Марко Папић
650-3/7 од 26.1.1987.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Француски језик – лектира I–IV разред гимназије
Бисерка Чорбе, Весна Кајганић
650-02-58/96-03 од 23.7.1996.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Латински језик за гимназије – I година учења
Марјанца Пакиж,
Драгана Димитријевић
650-00-62/2003-03 од 21.10.2003.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Руско-српски и српско-руски речник за средњу школу
Др Богољуб Станковић
650-02-00437/2010-06 од 26.10.2010.
Граматика енглеског језика са вежбањима
Љубица Поповић, Вера Мирић
Граматика енглеског језика кроз текстове
Љубица Поповић, Марина Поповић
„ЗАВЕТ”
„АКРОНОЛО”
Граматика руског језика
Предраг Пипер
650-02-311/2009-06 од 13.05.2010.
New Opportunities Pre-Intermediate (уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска)
Michael Harris, David Mower, Anna
Sikorzynska, Patricia Reilly, Michael
Dean, Hanna Mrozovska
650-02-662/2010-06 од 29.12.2010.
„АКРОНОЛО”
Success Pre – Intermediate, енглески језик за 1. разред гимна­ Stuart Mc Kinlay, Bob Hastings,
зија и средњих стручних школа
Lindsay White, Rod Fricker
( уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
650-02-702/2010-06 од 03.02.2011.
„АКРОНОЛО”
Real Life – elementary, eнглески језик за 1. разред средње
школе (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, Liz
Foody, Nick Dawson, Marta Uminska,
Dominika Chandler
650-02-699/ 2010-06 од 03.02.2011.
„DATA STATUS”
English in Mind 1 енглески језик за 1. разред средње школе
(уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
Herbert Puchta, Jeff Stranks
650-02-745/2010-06 од 03.02.2011.
„DATA STATUS”
Optimal A1, немачки језик за 1. разред средње школе (уџбе­
нички комплет – уџбеник и радна свеска)
Martin Muler, Theo Scherling, Paul
Rusch, Lukas Wertenschlag
650-02-754/2010-06 од 03.02.2011.
„DATA STATUS”
Optimal A2, немачки језик за 1. и 2. разред средње школе
(уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
Belleville 1,
француски језик за 1. и 2. разред средње школе - прва и друга
година (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
Martin Muler, Theo Scherling, Paul
Rusch, Lukas Wertenschlag
650-02-750/2010-06 од 04.02.2011.
Flore Cuny, Anne-Marie Johnson,
Audrey Ndata, Sylvia Lair
650-02-839/2010-06 од 07.02.2011.
„KLETT”
Version Originale 1, француски језик за 1. разред средње
школе (прва година учења)
Monique Denyer,Agustin Garmendia,
Marie-Laure Lions-Olivieri
650-02-875/2010-06, од 10.02.2011.
„KLETT”
Direkt 1, немачки језик за први разред гимназије - пета годи­
на учења (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
Ђорђе Мото, Весна Николовска,
Леонора Ракићевић
650-02-866/2010-06 од 07.02.2011.
„KLETT”
Version originale 2, француски језик за 1. разред средње
школе (пета година учења)
Monigue Denyer, Agustin Garmendia,
Corinne Royer,
Marie-Leure Lions-Olivieri
650-02-869/2010-06 од 11.03.2011.
„Educational Centre”
Innovations Elemantary Pre-intermediate, Intermediate,
Upper – intermediate – уџбеник за филолошке гимназије
Thomson
650-02-215/2007-06 од 27.08.2006.
Оxford Centar
Upstream Advanced – уџбеник за филолошке гимназије
Еxpress Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
„Еducational Centre”
Elevator 2, енглески језик за 1. разред средње школе, девета
година учења (уџбеник и радна свеска)
Linda Edvards, Annie Taylor,
Lucy Norris
650-02-521/2010-06 од 04.04.2011.
„Еducational Centre”
Just Right Intermediate, енглески језик за 1. и 2.средње
школе, девета и десета година учења (уџбенички комплет –
уџбеник и радна свеска)
Jeremy Harmer, Ana Acavedo,
Cerol Lethaby, Ken Wilson
650-02-519/2010-06 од 05.04.2011.
„Еducational Centre”
Alltag Beruf&Co, немачки језик за 1. разред средње школе
(уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска)
Norbert Becker, Jörg Braunert
650-02-524/2010-06 од 04.04.2011.
„Еducational Centre”
Ungiorno in Italia 1,италијански језик за 1. и 2. разред средње Loredana Chiappini,
школе – прва и друга година учења
Nuccia De Filippo
650-02-533/2010-06 од 05.04.2011.
„Еducational Centre”
Nuovo progetto italiano 1, италијански језик за 1. разред
средње школе
T. Marin, S. Magnelli
650-02-517/2010-06/2010-06 од
04.04.2011.
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions pre intermediate, енглески језик за 1. разред
средњих школа (девета година учења)
Tim Falla, Paul A Davies
650-02-291/2011-06 од 12.1.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Solutions elementary, енглески језик у 1. разреду средњих
школа
Tim Falla, Paul A Davies
650-02-290/2011-06 од 12.1.2012.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Eine kleine übungsgrammatik - граматичка вежбања из
немачког језика за средње школе
Весна Николовска
650-02-415/2011-06 од 6.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway A2, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих
стручних школа (пета година учења) - уџбеник
David Spencer
650-02-419/2011-06 од 30.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway A2, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих
стручних школа (пета година учења) – радна свеска
Annie Cornford
650-02-419/1/2011-06 од 30.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B1, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих
стручних школа (девета година учења) - уџбеник
David Spencer
650-02-420/2011-06 од 27.3.2012.
„THE ENGLISH BOOK”
Gateway B1, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих
стручних школа (девета година учења) – радна свеска
David Spencer
650-02-420/1/2011-06 од 27.3.2012.
„KLETT”
Way up 1, енглески језик за 1. разред гимназије и средњих
стручних школа – уџбенички комплет
Joanna Collie, Злата Васић,
Марија Лазовић
650-02-461/1/2011-06 од 23.4.2012.
Educational Centre
Link
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Upper-mediate
Уџбеник за
гимназије
Thomson
650-02-215/2007-06 од 27.08. 2006
Educational Centre
Planet 1, 2, 3, уџбеник за средње школе за ученике –почетнике Hueber Verlag
„ЗАВЕТ”
„DATA STATUS”
650-02-31/2009-06 од 29.12.2009.
650-02-147/2005-06 од 18.04. 2005.
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
Страна 90 – Број 9
30. јул – 2012.
Educational Centre
Delfin 1, 2, 3
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
Educational Centre
Themen aktuell 1
Themen aktuell 2
Themen aktuell 3
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
Educational Centre
Tangram 1A
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
Educational Centre
Tangram 1B
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
Educational Centre
Tangram 2 A
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
Educational Centre
Tangram 2 B
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
Educational Centre
Tangram Z
Hueber Verlag
6-00-212/2006-06 од 06. 12. 2006.
Educational centre
Schritte International за гимназије и средње школе
Hueber Verlag
650-02-121/2009-06
Educational centre
Deutsch.com за гимназије и средње школе
Hueber Verlag
650-02-121/2009-06
Educational Centre
Ausblick – допуњено издање за средњу школу
Hueber Verlag
6-00-147/2005-06 од 18.04.2005
Educational Centre
Espresso 1,2,3 – за наставу италијанског језика у гимназијама Luciana Ziglio
и средњим стручним школама
Giovanna Rizzo
680-02-254/2008-06 од 24.10.2008.
Oxford Centar
Enterprise I
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
Oxford Centar
Enterprise II
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007
Oxford Centar
Enterprise plus
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
Oxford Centar
Upstream pre-intermediate
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
Oxford Centar
Upstream interintermediate/B1+
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
Oxford Centar
Upstream upper intermediate/B1+
Express Publishing
650-02-222/2007-06 од 03.09.2007.
ИСТОРИЈA
Назив уџбеника или другог наставног средства
Историја
за трогодишње стручне школе
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Милутин Перовић,
Новица Бојовић
601-04-66/91 од 20.6.1991.
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја
за четворогодишње стручне школе
Драгољуб Кочић
650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјска читанка
за гимназије и стручне школе
Маријана Рицл,
Раде Михаљчић
632-03-4/92-03 од 21.1.1992
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историја
за гимназије (сви смерови)
Татјана Катић,
Снежана Ферјанчић
650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Европа у раном средњем веку
(додатак уз уџбеник историје за I разред
гимназије природно-математичког смера)
Смиља Марјановић
Душанић
650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама Милош Благојевић, Слободан
Душанић, Љубомир Максимовић,
Борислав Јовановић и др.
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ГЕОГРАФИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Географија
за гимназије
650-02-414/2011-06 од 1.2.2012.
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Љиљана Гавриловић,
Душан Гавриловић
650-02-33/2003-03 од 27.6.2003
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географија
за I или II разред, за стручне школе
Мирко Грчић
650-02-12/2006-06 од 7.6.2006.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Географски атлас
за средње школе
Географски атлас за основну и средњу школу
Група аутора
650-02-11/2003-03 од 18.4.2003.
„ИНТЕР СИСТЕМ”
„ИНТЕР СИСТЕМ”
Горан Јовановић
Физичко-географска карта Србије за основну и средњу Горан Јовановић
школу
650-02-784/2010-06 од 07.03.2011.
650-02-787/2010-06 од 07.03.2011.
Назив издавача
БИОЛОГИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за гимназије и пољопривредну школу
Нада Шербан, Мирко Цвијан,
Радиша Јанчић
650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Биологија за четворогодишње стручне школе осим
медицинске, пољопривредне и економске
Екологија и заштита животне средине
за стручне школе са једним часом недељно
Драгослав Маринковић,
Вељко Терзија, Катица Пауновић
601-04-218/91 од 20.6.1991.
Иво Савић, Вељко Терзија
611-02-259/92-03 од 13.7.1992.
JP „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
МАТЕМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за гимназије и стручне школе са четири часа
наставе недељно
Павле Миличић и др.
601-04-92/91 од 20.6.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Математика за стручне школе са три часа наставе недељно
Радивоје Деспотовић, Ратко Тошић,
Бранимир Шешеља
630-431/87 од 23.9.1987.
JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ
Збирка решених задатака из математике 1
Вене Богославов,
650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Збирка задатака из математике
за гимназије и стручне школе
Владимир Стојановић, Велимир
Сотировић, Душан Липовац
601-04-120/91 од 20.6.1991
ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
30. јул – 2012.
„КРУГ”
Број 9 – Страна 91
Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред Живорад Ивановић и Срђан
гимназија и техничких школа
Огњановић
650-02-353/2010-06 од 21.07.2010.
„СРПСКА ШКОЛА”
Математика са збирком задатака за 1. први разред гимназије Јован Кечкић
650-02-588/2010-06 од 26.10.2010.
„КРУГ”
Анализа са алгебром 1 – уџбеник са збирком задатака за 1. Ариф Золић, Зоран Каделбург,
разред математичке гимназије
Срђан Огњановић
650-02-80-1/2008-06 од 30.05.2008.
„КРУГ”
Геометрија – уџбеник са збирком задатака за 1. разред мате­ Милан Митровић, Михаило
650-02-80-5/2008-06 од 30.05.2008.
матичке гимназије
Вељковић, Срђан Огњановић,
Љубинка Петковић, Ненад Лазаревић
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ФИЗИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Физика за гимназије
Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама
Физика за четворогодишње стручне школе
Збирка задатака из физике са приручником
за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе
Физика са збирком задатака и приручником
за лабораторијске вежбе за трогодишње стручне школе
Физика са збирком задатака и приручником ­
за лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне
школе осим медицинске и текстилне школе и ветеринарског
техничара
Физика са збирком задатака и приручником
за лабораторијске вежбе
за медицинску, текстилну и ветеринарску школу
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
Милан Распоповић
650-02-3043/03 од 17.11.2003.
Mилан Распоповић, Бранислав
Цветковић, Горан Кековић
650-02-16/2006-06 од 9.6.2006.
Татјана Бобић, Милан Распоповић
650-02-280/2008-06 од 21.7.2008.
Татјана Бобић, Милан Распоповић
650-02-280/2008-06 од 21.7.2008.
Јеврем Јањић, Мирослав Павлов,
Станоје Стојановић
601-04-181/91 од 20.6.1991.
Драгиша Ивановић и др.
650-296/87 од 11.6.1987.
Јеврем Јањић, Мирослав Павлов,
Бранко Радивојевић
650-420/87 од 30.6.1987.
„КРУГ”
Физика 1 – збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије Наташа Чалуковић
650-02-364/2010-06 од 21.09.2010.
„КРУГ”
Физика 1 за први разред гимназије
Наташа Чалуковић
650-02-00374/2010-06 од 21.09.2010.
„КРУГ”
Физика 1 – за 1. разред математичке гимназије
Наташа Чалуковић
650-02-80-8/2008-06 од 30.05.2008.
Назив издавача
ХЕМИЈА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа хемија за општу гимназију и гимназију
природно-математичког смера, медицинску и
пољопривредну школу
Розалија Хорват, Милоје Ракочевић
650-506/88 од 2.6.1988.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и
четворогодишње стручне школе
Славољуб Ђукић, Радивој
Николајевић, Милена Шурјановић
601-04-51/119 од 11.4.1991.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Хемија за трогодишње стручне школе осим хемијске и
фризерске
Розалија Хорват, Милоје Ракочевић
601-04-95/91 од 20.6.1991
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера и
рударскo-геолошку и кожарску школу
Збирка задатака из хемије
за I и II разред, за гимназију природно- математичког смера,
медицинску и пољопривредну школу
Збирка решених задатака из опште и неорганске хемије
за гимназије и средње стручне школе
Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорган­
ске хемије за 1. разред средње школе
Момчило Јоветић
601-04-51/12 од 11.4.1991.
Милена Шурјановић,
Радивој Николајевић
650-404/87 од 30.6.1987.
Лија Стефан
650-02-14/2003-03 од 2.6.2003.
Ђорђе Ћетковић, Миленко Тријић
650-02-496/2008-06 од 25.03.2009.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Назив издавача
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
„SOHO GRAPH”
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Рачунарство и информатика
Никола Клем
за гимназије и стручне школе
Рачунарство и информатика за 1. разред гимназија и
средњих стручних школа
Број и датум решења министра
650-02-30/99-03 од 20.8.1999.
Мирсад Имамовић
650-02-681/2010-06 од 27.01.2011.
Назив издавача
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив уџбеника или другог наставног средства
Име/имена аутора
Број и датум решења министра
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за гимназије
Соња Маринковић
632-03-9/93-03 од 16.7.1993.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Музичка култура за средње школе
Томислав Братић,
Миливоје Драгутиновић
632-03-89/92-03 од 13.8.1992.
„ДОМИНАНТА”
Водич кроз историју музике за средње школе
Оливера Ђурић
6-00-744/2005-06 од 14.03.2006.
„МИСАО”
Упознајмо музику – музичка збирка за реализацију наставе
музичке културе у гимназијама
Невенка Здјелар Бањац – приређивач 650-02-305/2009-06 од 13.05.2010.
„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ
И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА
СРБИЈЕ”
Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за
средње школе
Бранка Радовић
650-02-724/2010-06 од 07.03.2011.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Техника свирања на виолончелу за основне и средње
музичке школе
Бранислав Петровић
650-02-238/2011-06 од 10.10.2011.
Download

izvod - SlGlasnik.info