“Gençliðe Yol Verin, Ýktidara Yürüyelim”
Ulaþ YILDIRIM
SIRA NO
2
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý
CHP'de ön
seçim heyecaný
A
SAYF
9’DA
28 MART 2015 CUMARTESÝ
www.yildizhaber.com
40 KURUÞ
Tuðla ve Kiremit sektörünü
masaya yatýrdýlar
Cahit Baðcý
MHP Milletvekili aday adayý Mahmut Alparslan:
'Sat kurtul' politikasýndan
'Kaç Kurtul'a geçecekler'
7 Haziran 2015 Genel seçimleri için MHP
den Milletvekili aday adayý olan Kamusen
eski Çorum Þube baþkaný Mahmut AlA
SAYF
parslan Gazetemize nezaket ziyaretinde 10’DA
bulunarak Genel Yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü.
"KPSS'de
usulsüzlük yapanlar
cezasýný çekmeli"
Hukukçular Derneði Ankara Temsilciliði
yaptýðý basýn açýklamasýnda 2010 yýlý
KPSS'de usulsüzlük yapýlmasýna tepki gösterdi. SAYFA 3’TE
Külcü, Hz. Ýbrahim
Camii inþaatýný inceledi
Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði tarafýndan organize edilen 17. Tuðla-Kiremit
Zirvesi, Ankara Rixos Otel'de gerçekleþtirildi. Zirveye Çorum'dan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný, Toprak Sanayiciler Kooperatifi
Baþkaný ve TUKDER Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin Baþaranhýncal, Osmancýk Toprak Sa-
nayiciler Kooperatifi Baþkaný ve TSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yakup Karaca katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan SAYFA
E
ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. 3’T
Cahit Baðcý da zirvede konuk olarak yer aldý.
Saatler ileri alýnacak
Vahapoðlu MHP Genel
Sekreter Yardýmcýsý oldu
Gün ýþýðýndan daha fazla
yararlanmak amacýyla saatler 1 saat ileri alýnacak. Türkiye'de tüm yurtta saatler,
29 Mart Pazar günü saat
03.00'ten itibaren 1 saat ileri alýnacak.
SAYFA 9’DA
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, inþaat
çalýþmalarýna Çorum Belediyesi'nin de büyük
destek verdiði Hz. Ýbrahim Camii'nin inþaat
çalýþmalarýný yerinde inceledi.
SAYFA 5’TE
lardý. 2270 oy Tufan Köse'yi
Milletvekilliliðine taþýmýþtý.
Merkezde Tufan Köse ye
230 fark atan Muharrem
Bozdoðan ise ayný gücü ilçelerde ihmal edince toplamda
147 oy farký ile ikinci sýrada
yer alan isim olmuþtu.
Nadir YÜCEL
Bir anlamda yarýnki [email protected]
çimler ' Bir Rövanþ hük 2015 Genel seçimleri adýna Çorum münde olacaktýr 'o günden bugüne
için ilk kesinleþecek milletvekili adayý tabi ki dengeler çok deðiþti.
yarýn saat yaklaþýk 19.00 da CHP den
Her iki isim adýna destek için o
belirlenmiþ olacak.
gün yer alan, ancak bugün yer almaEvet 55 seçim bölgesinde üyelerin yan ve Rotalarý deðiþen isimler var.
belirleme yöntemini tercih ederek
Ve 2011 de 15 aday adayý varken
partiler içersinde en demokratik duru- yarýn için 9 aday adayý yarýþacak. Oy
þu sergileyen CHP de yarýn Çorum1. kullanma hakký bulunan 12.095 Üye
Sýra adayý belirlenmiþ olacak. Ayný bulunuyor. Öngörümüze göre artý eksi
yöntem 2011 seçimlerinde de gerçek- 5 Yüz yanýlma payý ile 10 Bin 5 Yüz
leþmiþti. Hatýrlayacak olursak 2011 se- üye oy kullanacaktýr.
çimleri için 15 aday adayý yarýþmýþtý.
Üyeler en az 2 en fazla 4 aday adaYaklaþýk 7 Bin üye vardý ve 4700 civa- yýn ismini yazabilecekler. 4 Bin 5 Yüz
rýnda üye oy kullanmýþtý. Üyeler en az ila 4 Bin 7 yüz 50 oy alan potaya giren
2 en çok 3 aday adayýna oy kullanmýþ- isim olacaktýr. ' Bana göre seçimin so-
ANALÝZ
Yarýn ilk Vekil
adayý belli oluyor
MHP 11. Olaðan Büyük
Kurultay'ýnda oluþan yeni
MYK'da Baþkanlýk Divaný için
seçim yapýldý. Kurultay'ýn ardýndan seçilen 75 kiþiden oluþan yeni MYK, Genel Baþkan
Devlet Bahçeli baþkanlýðýnda
toplandý. SAYFA 2’DE
Sarýoðlu'ndan Kamu Sen
ve Emekliler'e ziyaret
MHP Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, Türkiye
Kamu Sen Çorum Ýl
nucunu Ýlçelerin üye oylarý belirleye cektir' Yani Ýlçelerden en fazla oy alma
baþarýsýný gösteren aday adayý yarýþý
kazanacaktýr. Ýþte bu nokta da süpriz
yaþanabilir. Potaya girebilecek isimler
noktasýnda ilk kurvalda 2011 Rovanþý
adýna Muharrem Bozdaðan ve Tufan
Köse görülüyor. Tahminimiz 60 ila 70
oy Muharrem Bozdoðan önde gibi..
Merkezde yazýlan üye isimlerin avantajý noktasýnda! Saim Topgül merkezde küçümsenmeyecek oy alacaktýr.
2011 Yýlýnda 3. Sýrada yer alan
Cengiz Atlas da son 10 gün ciddi efor
sarfeden isimlerden. Yarýnki seçimler
adýna derinden ve çok ciddi çalýþan iki
önemli isim oldu. Bu isimler Ulaþ Yýldýrým ve Turgut Ýlgu 'dur. Sandýktan
süpriz çýkarsa bu iki isimden birisi çýkar. Ýlçelerin ve 10 üyenin gönlünün
kazanmanýn önemi de yarýn daha iyi
anlaþýlmýþ olacaktýr.
Memleketimize hayýrlý ve en fazla
faydalý olacak, en dürüst adayýn çýk masý temennisi ile esen kalýn.
Temsilciði ile Türkiye
Emekliler Derneði Çorum Þubesi'ni ziyaret
etti. SAYFA 11’DE
Sýklýk Tabiat
Parkýna yeni
geyikler salýndý
Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü tarafýndan
Sýklýk Tabiat Parkýnda
hayvanlar için oluþturulan yaþam ala- SAYFA
DA
nýnda hayvan sayýsý 9’
çoðalýyor.
'Coðrafi iþaretleme ve
Markalaþma' paneline
ilgi yüksek oldu
Çorum Valiliði öncülüðünde, Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýl Kültür ve Turizm SAYFA
Müdürlüðü iþbirliðinde 'Coðrafi iþaretleme ve 7’DE
Markalaþma' konulu panel yapýldý.
"Akademisyenlere
iyi imkanlar sunmanýn
çabasý içindeyiz"
Hitit Üniversitesi
Reha
Rektörü Prof. Dr. ReMetin
ha Metin Alkan, ÝktiAlkan
sadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi akademik
personeli ile bir araya
gelerek üniversitede
yapýlan çalýþmalar ve
gelecekte hedeflenen projeler hakkýnda fakülte
A
SAYF
öðretim
ele- 7’DE
manlarýný bilgilendirdi.
T S O ' d a A r- G e v e
Ýnovasyon hibe
programlarý
anlatýldý
A
SAYF
3’TE
TEK
2
YILDIZ
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:57
05:24
11:52
15:21
18:08
19:29
287.03.2015
Mahallî Seçimler (2004)
Gaziantep Müdâfaasý
(1920) - Cevdet Sunay'ýn
Cumhurbaþkaný seçilmesi
(1966)
HATIRLATMA:NOT: Yaz saati uygulamasý sebebiyle gece saatler, bir saat ileri
alýnacaktýr.
Günün Þiiri
ÇOCUKLUK AÞKI
Düþün, düþün ki anne ben daha çok küçüðüm,
Ilýk ellerimden tut, beraber götür beni,
Oyuncakçýda büyük mavi bir gemi gördüm,
Ýþlenmiþ, dalgalarýn köpüðüyle yelkeni.
Þu renk renk toplara bak, anne, ne güzel renk
renk
Dönüyor içimde bir bayram yeri dönüyor,
Yuvarlanýyor gönlüm þu uçan toplara denk,
Bir yokuþtan koþarak kalbim sana iniyor.
Kan deðil, zafer akar benim savaþlarýmda,
Hürriyet için ölür genç kurþun askerlerim,
Ýnsanlýðýn cenneti saklý göz yaþlarýmda,
Yeni bir bahar çaðý getirecek zaferim!
Korkma, korkma kaçmam ben, tahta atýmla daða,
Senden daha güzel bir dað var mý rüyalarda?
Niçin uðraþsýn küçük kuþ yurdundan kaçmaða,
Yaþarken annesinin yeþerttiði kýrlarda?
Kýrýlýr, bütün iyi oyuncaklar kýrýlýr,
Çocuk kalblerinden mi yaparlar hep onlarý,
Niçin oyun biterken en sonra hatýrlanýr,
Hâtýralarýmýzýn en tatlý oyunlarý?
Satýlýr mý zengin bir oyuncakçýda söyle,
Anne, dün okuduðun masaldaki güzel kýz?
Yeter, altýn bir kalbim olsun, Tanrýdan dile,
Bütün zenginliðimi verir onu alýrýz.
Ceyhun Atuf KANSU
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,6008
2,8271
STERLiN 3,8729
100 JPY YENi 2 , 1 8 2 8
2,6022
2,8290
3,8752
2,1842
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ERAY ECZANESÝ
TEL: 213 72 74
ODABAÞ ECZANESÝ
TEL: 777 00 59
SERKAN ECZANESÝ
TEL: 224 13 51
YÜKSEL ECZANESÝ
TEL: 225 63 22
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
HABER
28 MART 2015 CUMARTESÝ
2
Çiftçilere Tayvan'dan YÜZME DERSÝ
tarým fuarý daveti
VERÝLÝR
Tayvan Ekonomik ve
Kültürel Misyon Temsilcisi Yaser Tai- hsiang
Cheng ile görüþen Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Tayvan'da yapýlacak olan tarým semineri
için Çorum Merkez ve Ýlçe Ziraat Odalarýnýn katýlmasý amacýyla bir davet
mektubu aldý.
Uslu konuyla ilgili
Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan görüþerek davet mektubunu ilçe Ziraat Odalarý baþkanlarýna iletti. Konu hakkýnda
açýklama yapan Salim Uslu,
Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik
gruplara profesyonel bayan öðretmen
eþliðinde yüzme dersi verilir
EKOL SPOR SALONU
Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK.
NO:66 ÇORUM TEL:(0364) 213 2110)
Tayvan'da yapýlacak olan tarýmsal kalkýnma alanýnda
özellikle de pirinç üretimi ile
ilgili yapýlacak olan çalýþtaya
üretici ya da Ziraat Odalarý
uzmanlarýnýn katýlmalarý halinde, bu çalýþtaylarýn Çorum
tarýmýna ve üreticiye büyük
katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný söyledi.
Milletvekili Yýldýrým
Vietnam'a gitti
Adalet ve Kalkýnma Partisi Genel Merkez Teþkilat
Baþkan Yardýmcýsý, Parlamentolararasý Birlik Türk
Grubu Üyesi, Türkiye Filistin
Dostluk Grubu Baþkaný ve
Çorum Milletvekili Murat
Yýldýrým, 28 Mart-1 Nisan
2015 tarihleri arasýnda Vietnam'da gerçekleþtirilecek
olan PAB 132 Genel Kurulu'na katýlmak üzere
Vietnam Honoi'ye hareket etti.
Ziyarete Yýldýrým'ýn yaný
sýra Kahramanmaraþ Milletvekili Sevde Beyazýt Kaçar,
Mehmet Saðlam, Niðde Milletvekili Alparslan Kavaklý-
oðlu, Ýstanbul Milletvekili F.
Nur Serter, Kocaeli Milletvekili Hurþit Güneþ, Isparta
Milletvekili S. Nevzat
Korkmaz, TBMM Genel
Sekreteri Ýrfan Neziroðlu,
Dýþ Ýliþkiler Protokol Baþkanlýðý Yasama Uzman
Yardýmcýsý Ýsa Yusuf Karaaðaç ve Basýn, Yayýn ve
Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðý
Görevlisi Elif Esra Önal katýlýyorlar.
Program kapsamýnda yürütme konseyi toplantýsý, BM
Ýliþkileri Daimi Komitesi,
Genç Parlamenterler Forumu, Genel Kurul ve müzakereler, ASGP Toplantýsý, Sür-
AKARYA TEL
dürülebilir Kalkýnma, Finans
ve Ticaret Daimi Komisyonu,
Barýþ ve Güvenlik Daimi Komisyonu, Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Daimi Komisyonu, Barýþ ve Ulusal Güvenlik
Daimi Komisyonu Toplantýlarý gerçekleþtirilecek. Yýldýrým ve beraberindeki heyet 2
Nisan 2015 tarihinde yurda
dönecekler.
Vahapoðlu MHP Genel
Sekreter Yardýmcýsý oldu
MHP 11. Olaðan Büyük
Kurultay'ýnda oluþan yeni
MYK'da Baþkanlýk Divaný
için seçim yapýldý.
Kurultay'ýn ardýndan seçilen 75 kiþiden oluþan yeni
MYK, Genel Baþkan Devlet
Bahçeli baþkanlýðýnda toplandý. Bahçeli'nin konuþmasýnýn ardýndan, genel baþkan yardýmcýlarý ile genel
sekreter ve genel sekreter
yardýmcýlarýndan oluþan 15
kiþilik Baþkanlýk Divaný için
seçime geçildi.
Seçim için MYK toplantýsýnýn yapýldýðý salona 3 sandýk kuruldu. MYK üyelerinin
Baþkanlýk Divaný seçiminde
15 kiþinin ismini yazdýðý belirtildi.
Devlet Bahçeli'nin genel
baþkanlýk yaptýðý dönemde,
Baþkanlýk Divaný üyeleri ilk
kez MYK üyelerinin tercihi
ile belirlendi.
MYK'da yapýlan seçim
sonucuna göre Baþkanlýk
Divaný'nda sadece iki isim
deðiþti. Buna göre Genel
Sekreter Yardýmcýlarý Abbas
Bozyel ile Recep Dumanlý'nýn yerine Konya Milletvekili Mustafa Kalaycý ile
Genel Baþkan Danýþmaný
Mustafa Hidayet Vahapoðlu
seçildi. Tüm genel baþkan
yardýmcýlarý ile Genel Sekreter Ýsmet Büyükataman
ise Divan'daki yerini korudu.
Yeni oluþturulan Baþkanlýk Divaný'nda genel baþkan yardýmcýlarýnýn görev
daðýlýmýnýn gelecek günlerde
Genel Baþkan Devlet Bahçeli
tarafýndan yapýlacaðý öðrenildi. Haber Servisi
YEDAÞ'tan kýrsalda
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým
ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle:
"29-30-31.03.2015-01-02-03.04.2015 tarihleri ve 08.00-18.00 saatleri arasýnda: Bayat
ilçesine baðlý Belören Mahallesi.
29-30-31.03.2015-01-02-03.04.2015 tarihleri ve 08.00-18.:00 saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesine baðlý Soðucak köyü."
ELEMANLAR ARIYOR
Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör,
Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen
E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz.
Beton Direk dökümünde ve arazide
çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz.
Kaynakcý elemanlar arýyoruz.
Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi
Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel
Örgü adresimize yapmalarý rica olunur.
Tel. 0531 956 05 81- 0364 202 04 04
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili
içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri
bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir.
En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar
alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 11 Sayý: 3042
28 MART CUMARTESÝ 2015
Ýmtiyaz Sahibi
Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi
: 100 TL.
Kentiçi
: 55 TL.
Yurtiçi
: 300 TL.
Yurtiçi
: 160 TL.
Yurtdýþý
: 100 Euro
Yurt Dýþý : 200 Euro
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Haber Yönetmeni
Muhabirler
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
Baský Yapýldýðý Yer:
Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk
Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun):
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür. 1952 doðumlu
Osman oðlu Mustafa Gül
: 1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : 50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.)
: 15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý
: 15.00 TL
Kongre Ýlanlarý
: 50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
: 250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.)
: 125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý
: Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý)
: 50 KR
e-posta : y i l d i z g a z e t e s i @ g m a i l . c o m
TEK
YILDIZ
2
28 MART 2015 CUMARTESÝ
HABER
Tuðla ve Kiremit sektörünü
masaya yatýrdýlar
Cahit Baðcý
Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði tarafýndan organize edilen 17. Tuðla-Kiremit Zirvesi, Ankara Rixos Otel'de gerçekleþtirildi.
Zirveye Çorum'dan TSO Yönetim Kurulu
Baþkaný, Toprak Sanayiciler Kooperatifi Baþkaný ve TUKDER Yönetim Kurulu Üyesi Çetin
Baþaranhýncal, Osmancýk Toprak Sanayiciler
Kooperatifi Baþkaný ve TSO Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Yakup Karaca katýldý. AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý da
zirvede konuk olarak yer aldý.
Çorum
TSO'dan zirve hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre sektör ile ilgili son geliþmelerin paylaþýldýðý ve tartýþýldýðý, yenilikçi ürünler geliþtirmek ve imal etmek için ihtiyaç duyulan
yeni yatýrýmlar konusunda uluslararasý yatýrýmcý firmalarla görüþmelerin yapýldýðý, çözüm önerilerinin ve piyasa þartlarýnýn deðerlendirildiði Türkiye Tuðla-Kiremit Zirvesi'nde bir konuþma yapan Milletvekili Cahit
Baðcý, toprak sanayinin sosyal ve stratejik anlamda önemli bir sektör olduðunu söyledi.
Toprak sanayinin; emek yoðun çalýþma
sistemi nedeniyle Türkiye'nin istihdam yükünü önemli ölçüde sýrtladýðýný ifade eden Milletvekili Baðcý, Çorum'un da sektörün en
önemli merkezlerinden bir tanesi olduðunu
vurguladý. Geçmiþte kendisinin de toprak sanayi sektöründe çalýþtýðýný, dolayýsýyla sektörü
yakýndan tanýdýðýný ifade eden Baðcý, "Çorum
ilimiz, önemli toprak sanayi tesislerini bünyesinde barýndýrmaktadýr. Her yýl gerek Çorum
ilimizde, gerekse Osmancýk ilçemizde dualarla ilk fýrýnlarý yakarak sezonu baþlatýyoruz. Bereketli, bol kazançlý bir yýl olmasýný dileyerek
fýrýnlarýmýzý ateþliyoruz. Bunu bir gelenek haline getirdik ve inþallah bundan sonra da bu
geleneði sürdüreceðiz" dedi.
Toplantýda açýþ konuþmalarýnýn ardýndan
gündem maddelerinin görüþülmesine geçildi.
Zirveye katýlan sektör temsilcileri gerek bölgelerinde, gerekse sektör genelinde gözlemledikleri sorunlarý gündeme taþýdýlar. Zirvenin
devamýnda, gündeme alýnan sorunlar ve bu
sorunlarýn çözüm önerileri tartýþýldý.
TSO'da Ar-Ge ve Ýnovasyon
hibe programlarý anlatýldý
Mehmet
Aydýnkal
Ýþletme sahibi ve sanayicilerin Ar-Ge çalýþmalarýný teþvik etmek ve Avrupa Birliði Projelerinden faydalanmak amacýyla Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn açtýðý Ar-Ge ve
Ýnovasyon'da Hibe programlarý, iþletmelerin
ve sanayinin geliþmesinde büyük destek saðlýyor. TUBÝTAK kanalý aracýlýðýyla verilen Hibe destekleri, sektörel bazda çeþitli fýrsatlarýnda oluþmasýna zemin hazýrlayacak.
Bu kapsamda Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý
tarafýndan
"OKA ve TUBÝTAK
Projeleri Ýçin Proje
Eðitimi" konulu bilgilendirme toplantýsý
yapýldý.
TSO Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Okutmanlarýndan Mehmet Aydýnkal katýldý.
Mehmet Aydýnkal
toplantýda, iþletme sahibi ve sanayicilere,
Ar-Ge ve Ýnovasyon'da hibe desteði, Avrupa
Birliði Projeleri, mevcut Ar-Ge ve inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve oluþturulmasý
planlanan projeler için proje eðitimi konularýnda bilgiler verdi. Fatih AKBAÞ
3
HEP
BÝRLÝKTE
YENÝ
YENÝ
TÜRKÝYE
TÜRKÝYE
FARUK ÖZKADER
ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI
"KPSS'de
usulsüzlük yapanlar
cezasýný çekmeli"
Hukukçular Derneði Ankara Temsilciliði yaptýðý basýn
açýklamasýnda 2010
yýlý KPSS'de usulsüzlük yapýlmasýna tepki
gösterdi.
Hukukçular Derneði Ankara Temsilcisi Av. Fatih Maden,
yaptýðý açýklamada,
"Kamuoyunun malumu olduðu üzere
2010 yýlýnda yapýlan
KPSS'de usulsüzlük
iddialarýna iliþkin uzun süredir
devam eden soruþturmada 19
ilde 63 gözaltý iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. Þüpheliler hakkýnda
"Suç iþlemek amacýyla örgüt
kurmak, nitelikli dolandýrýcýlýk,
evrakta sahtecilik, devletin gizli
kalmasý gereken belgelerini
açýklamak, anayasanýn eþitlik ve
kamuya girme hakkýný ihlal, görevi kötüye kullanma, dijital verileri yok etme" suçlamalarý yöneltilmektedir" dedi.
Soruþturmanýn uzun bir süre yargý mensuplarýnca sümenaltý edildiði, Emniyet tarafýndan verilen raporlarýn gerçeði
yansýtmadýðý, sorularýn basýmýnýn yapýldýðý þirkette el konularak dosyaya giren belgelerin
dosya ile alakasý olmadýðý ve
dosyayý þiþirerek soruþturmayý
engellemek amacý ile dosyaya
konulduðunun iddia edildiðini
dile getiren Av. Fatih Maden,
"Kamuoyu tarafýndan uzun süredir neticelenmesi beklenilen
soruþturmanýn bu zamana kadar bekletilmesinin altýndan
malum yapýya mensup kamu
görevlilerinin çýkmasý manidardýr, bizleri þaþýrtmamýþtýr.
Kamuoyu ve bizler oluþturulan bu yapýnýn kimler olduðunun adil bir yargýlama sonucunda ortaya çýkartýlmasýný istiyoruz. Bu soruþturmayý da takip
ediyoruz. Gençlerimizin geleceðini çalan, bunun için çete
oluþturan, kamu görevini kötüye kullanan, çýkar temin eden,
hýrsýzlýk yapan, kiþi, kiþiler,
devlet görevlileri ve kurum
temsilcilerinin ortay çýkartýlmasýný ve de cezalandýrýlmasýný talep ediyoruz.
Hukukçular Derneði olarak
Genel Merkez ve 19 þube temsilciliðimiz þu anda 20 farklý ilde
basýn açýklamasý yapýyoruz.
Amacýmýz gerçeðin ortaya çýkartýlmasý, suçlularýn cezalandýrýlmasý ve bundan sonra bu tür
kirli organizasyon yapacaklarýn
teþebbüs dahi edememeleridir.
Zira dýþtan bakýldýðýnda topluma hizmet gözüken ancak
gerçekte bu ülke insanlarý aleyhine her türlü iliþkinin içinden
çýkan bu yapýnýn tüm yandaþlarýnýn, çýkardaþlarýnýn, kirli iliþkilerinin ortaya çýkartýlmasýný talep ediyoruz.
Ýnandýklarý deðerin sadece
kendi þahsi çýkarý olduðunu bildiðimiz bu kirli yapýnýn içinde
bulunan kiþilerin, insanlarýn
alýn terini, emeðini ve de umutlarýný çalmasýna göz yummayacak ve bu soruþturmanýn her
aþamasýný takip edeceðiz.
Yapýldýðý iddia edilen organize hýrsýzlýk fiilinin toplumda
meydana getirdiði hayal kýrýklýðýnýn tamiri için suç iþlemiþ kiþi
ve gruplarýn en hýzlý þekilde ve
adil yargýlanma ilkesi çerçevesinde yargýlanmasýný gerçeðin
ortaya çýkartýlmasýný ve hak etmediði halde iþgal ettikleri makamlarýn gerçek sahiplerine verilmesini talep ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.
TEK
YILDIZ
2
28 MART 2015 CUMARTESÝ
HABER
"TBMM'de Çorum'un sesi
ve vicdaný olacaðým"
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday
adayý Saim Topgül, yarýn CHP üyelerinin sandýk
baþýna giderek milletvekili adaylarýný belirleyeceðini ifade ederek, milletvekili adayý olsun olmasýn 7 Haziran seçimlerine kadar çalýþmalarýný bu
tempoda devam ettireceðini dile getirdi.
TBMM'de Çorum'un sesi ve vicdaný olacaðýný
kaydeden Topgül, bugüne kadar aðlarken ve gülerken, bütün sosyal ve kültürel etkinliklerde bireysel olarak halkýn yanýnýzda olduðunu belirterek, "Milletvekili olduðum takdirde devletin bütün imkanlarýný sizlerin adýna kullanarak var gücümle yanýnýzda olmaya devam edeceðim. Bu
uðurda örnek bir milletvekili olacaðým" dedi.
Yaptýðý yazýlý açýklamada halkýn artýk AK Parti iktidarýndan býktýðýný iddia eden Topgül, "12
yýllýk AK Parti iktidarýnda yoksullaþan halkýmýzýn, gün geçtikçe yok olan esnafýmýzýn, ürünü
para etmeyen köylümüzün, aldýðý maaþla geçinemeyen emeklimizin, asgari ücretle çalýþýp bir
çay ve simide mahkum edilen iþçimizin, enflasyon karþýsýnda küçülen memurumuzun, ekono-
mik sýkýntýlar yüzünden okuma hayallerinden
vazgeçen yada býrakmak zorunda kalan öðrencilerimizin, bireysel özgürlükleri gasp edilerek sindirilmeye çalýþýlan kadýnlarýmýzýn, taþeron þirketlerde emeði gasp edilen iþçilerin, iþ bulamayýp
sosyal yardýma muhtaç edilen tüm vatandaþlarýmýzýn yüzünü güldürmek, hayat standartlarýný
yükseltmek, hak ettikleri hayata kavuþturmak
için yandaþýnýn deðil halkýnýn hükümeti olmak
için, halkýn sesi ve vicdaný olan herkes için CHP
sloganýyla, halk için, hak için
CHP'den aday oldum" dedi.
Milletvekili olduðu takdirde bütün partililerini Ankara'ya götürerek, sorunlarýný oraya taþýyacaðýný ve bire bir bütün dosyalarla tek tek ilgileneceðini dile
getiren Topgül, açýklamasýnda
þunlarý dile getirdi:
"Özlediðiniz ve istediðiniz,
özlemle beklediðiniz bir milletvekili olacaðýma söz veriyorum.
Bugüne kadar aðlarken ve gülerken, bütün sosyal ve kültürel etkinliklerinizde bireysel olarak
yanýnýzda oldum. Milletvekili olduðum takdirde
devletin bütün imkanlarýný sizlerin adýna kullanarak var gücümle yanýnýzda olmaya devam
edeceðim. Bu uðurda örnek bir milletvekili olacaðým.Herhangi bir sorun ve sýkýntýnýzda benimle görüþebilmek için hiçbir aracýya ihtiyaç
duymadan bürolarýma, danýþmanlarýma ve bana günün her saati, her saniyesinde bizlere ulaþabileceksiniz. Sorunlarýnýzla ilgilenirken, gidilmesi gereken kurumlara beraberce giderek çalýnacak her kapýyý zorlayarak beraberce açacaðýz.
Destek verin, sorunlarý birlikte çözelim.
Hizmet gitmeyen bütün köylerimize muhtarlarýmýz ve dernek baþkanlarýmýzla birlikte varýmýzý yoðumuzu ortaya koyup hak ettiðimiz hizmetleri almak için, yorulmadan, býkmadan,
usanmadan, býktýrana kadar uðraþacaðýmýzdan
hiç þüpheniz olmasýn.Kepenk kapatmaya zorlanan esnafýmýzýn, ürünü para etmeyen çiftçimizin,
asgari ücretle çalýþýp bir çay ve simide mahkum
edilen iþçimizin, aldýðý maaþla geçinemeyen
emeklimizin, memurumuzun, kadýnlarýmýzýn,
öðrencimizin, bütün sessizlerimizin Meclis'teki
gür sesi olacaðýmýza söz veriyorum."
Sarýoðlu'ndan
Yaðmur Damlasý'na
destek sözü
Anak'tan
Pazar turu
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet
Anak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerini hýzlandýrdý.
Cuma Pazarýnda satýþ yapan ve
alýþ veriþ yapan vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyen Ahmet Anak,
MHP'yi anlattý ve destek istedi.
Zor þartlar altýnda geçimini saðlamaya çalýþan esnaflarýn zor günler
geçirdiðini ifade eden Ahmet Anak,
"MHP iktidarýnda esnafýmýz bu anlamda mutlaka korunacak ve desteklenecektir" dedi.
Ziyaretleri hakkýnda açýklama
yapan Anak, Milliyetçi Hareket
Partisi olarak esnafýn sorunlarýnýn
farkýnda olduklarýný, iktidara gel-
meleri durumunda, esnafýn yanýnda olacaklarýný ifade etti.
Anak þöyle konuþtu: "Milliyetçi
Hareket Partisi olarak, vatandaþlarýmýzýn ciddi sýkýntý içinde olduðunu iyi biliyoruz. Ýster emekli olsun
ister çalýþan, ister çiftçi olsun ister
esnaf herkes ciddi sýkýntý içinde.
Ekonomimizin iyi durumda olduðunu söyleyen AK Parti iktidarý vatandaþýn sorunlarýný neden görmezden geliyor anlamak mümkün
deðil. Demek ki burada baþka bir iþ
var. Birilerinin refah seviyesi sürekli artýyor ama bu kesim kesinlikle
vatandaþýmýz deðil. Bunu düzeltecek olan hiç kuþkunuz olmasýn
MHP iktidarýdýr."
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Çorum Milletvekili aday
adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, Yaðmur
Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni ziyaret etti.
Dernek faaliyetleri hakkýnda
bilgi alan Sarýoðlu, "Çorum'da ihtiyaç sahiplerinin yardýmýna koþan
ve onlara sahip çýkan Yaðmur
Damlasý'na her zaman destek olacaðýz" dedi.
Ziyareti hakkýnda yazýlý açýklamada yapan Fatih Sarýoðlu, Dernek Baþkaný Ahmet Sözüdoðru ile
görüþerek yürütülen çalýþmalar
hakkýnda bilgi aldýðýný belirtti.
Toplumun en önemli dinamiklerinden ve bizi biz yapan deðerlerden birisinin paylaþma ve yardýmlaþma olduðunu ifade eden
Dr. Sarýoðlu, Peygamber Efendimiz'in "Komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir" hadisi þerifleri doðrultusunda Yaðmur Damlasý'nýn da önemli bir sorumluluk
üstlendiðini söyledi.
Sarýoðlu, "Örf, adet ve geleneklerimize baktýðýmýz zaman
yardýmseverlik ve fedakarlýk duygusunun her zaman en üst seviyede olduðunu görürüz. Hatta Çanakkale Savaþý'nda bizim atalarýmýz yaralanan düþman askerlerine
bile yardým elini uzatmýþtýr. Dünyanýn hiçbir milletinde görülemeyecek bu meziyetleri Çanakkale'de sergilediler. Bu temelden hareket ettiðimizde yapýlan bu hizmetler Rabbimiz katýnda kesinlikle karþýlýksýz kalmayacaktýr. Bu ça-
lýþmalar milletin birlik ve beraberliði adýna, kardeþliði adýna, sevgi
ve saygý adýna önemlidir. Ýhtiyaç
sahibi kardeþlerimizin gerçekten
ihtiyaçlarýný karþýlayýp onlarý mutlu etmenin Allah katýnda çok deðerlere haiz olacaðýný düþünüyorum. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun. Hizmetlerinizin artmasýný,
þubelerinizin sayýlarýnýn artmasýný
diliyorum. Bizler de bu konularda
üzerimize ne düþüyorsa gerekeni
yapacaðýz" dedi.
Ziyaretten dolayý duyduðu
memnuniyeti dile getiren Dernek
Baþkaný Sözüdoðru ise, Yaðmur
Damlasý olarak hayýrseverlerle ihtiyaç sahipleri arasýnda bir köprü
olduklarýný dile getirdi.
Sözüdoðru, þunlarý söyledi:
"Birbirlerini görmeden, kimsenin
kimseye boynu eðri kalmadan
yardýmlarýn yapýlabileceði ve yardýmlarýn alýnabileceði bir kurum
hedefiyle çalýþmalarýmýza devam
ediyoruz.
Sayýn vekil adayýmýza da nazik
ziyaretlerinden dolayý teþekkür
ediyoruz ve baþarýlarýnýn devamýný
diliyoruz. Ýnþallah ilerleyen dönemde de TBMM çatýsý altýnda
kendilerini görmek ve bu anlamda
da desteklerini almak en büyük
arzumuzdur."
Ziyaret sonunda Dernek Baþkaný Ahmet Sözüdoðru, MHP
Milletvekili aday adayý Dr. Fatih
Sarýoðlu'na üzerinde Allah'ýn
isimlerinin yazdýðý bir tablo hediye
etti.
4
DEPREM SONRASI
ÇOCUKLARIN GÜVENLÝÐÝ
Depremlerin nerede,
ne zaman, hangi saat diliminde olacaðý belli deðildir. Bu nedenle 'hiç
deprem olmayacakmýþ
gibi soðukkanlý, her an
olacakmýþ gibi de tedbirli olmak' en akýlcý
olanýdýr. Ülkemizin ve
Çorum ilinin depremler
Mahir Odabaþý
açýsýndan konumunu
Milli Eðitim Müdürlüðü
bilmeyenimiz yok. Ama
Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
vatandaþ olarak iþi ciddiye alma, önemseme,
farkýnda olma açýsýndan ayný duyarlýlýðý maalesef
gösteremiyoruz. En basiti 'let it be - boþ ver' Allah ne
yazdýysa o olur diyoruz. Bunun samimi mücadelesi
içinde olanlarý da ÝÞGÜZARLIKLA itham ediyoruz.
(edenleri de Allah'a havale ediyoruz) Depremlerin en
acý faturasýný analarýmýz ve çocuklar ödüyor. Zira
'yaðmurlu hava da GÜLENLE - AÐLAYAN belli olmaz. Kurt dumanlý havayý sever' misali insanlýktan
nasibini almamýþ hayvan kýlýklý insanlarýn ortada cirit
atabileceði asla unutuyoruz. Yakýn tarihimizde bunun
en bariz acý örneklerini 17 Aðustos depreminde gördük. Yazýlý ve görsel basýndan ibretle, tüylerimiz diken diken olarak izledik… Kendimizi tutamadýk en
aðýr beddualar yolladýk… Küfürler salladýk…
Marmara depremi sýcaklýðýnda kurtarma sinsiliði
içerisinde sahaya inip, orada sahipsiz çocuklarý arabalara atýp hastaneye götürüyoruz numarasýyla bilinmez mahallere doðru gittiklerini ve akýbetlerinden
haber alýnmadýðý söylentileri kulaktan kulaða dolaþtý.
Marmara depreminde bir anne bebeðiyle beraber
yýkýlan binanýn enkazlarý arasýnda kalýr ve ölümle yaþam arasýnda hayata tutunmaya çalýþýr. Belli bir zaman geçtikten sonra kurtarma ekipleri gelir ve uzun
uðraþýdan sonra anneyi kurtarýrlar. Anne, annelik
þefkatiyle o zor anda gözlerini açtýðýnda 'YAVRUM YAVRUM' diye bebeðini arar. Bu arada bebeði de yan
taraftan sað salimen çýkarýlýr ve annesine gösterilir.
Annesinin yüzünde acý bir tebessüm oluþur. Artýk ölse de gam yemez. Çünkü yavrusunun yaþadýðýný görmüþtür. Tabi bu arada enkazýn yanýnda iki tane ambulans hazýr beklemektedir. Her ne hikmetse hastaneye götürülmek üzere anne bir ambulansa, bebek
ise diðer ambulansa konulur. Hastanede annenin tedavisi yapýlýp gözünü açtýðýnda bebeðini sorar ama
heyhat nafile. Bebek yok… Enkaz baþýndan gidiþ o
gidiþ olur. AMBULANS SAHTE, DOKTOR SAHTE,
HEMÞÝRE SAHTE… Ve anne hastaneye, bebek ise
bilinmez yerlere gitmiþ… Ölü müdür, diri midir, organlarý kimlerdedir? Haber alýnamaz… Bu acýya hiç
anne dayanamaz… Bundan sonra ölmemek üzere
yaþasa da hayattan zevk alamaz…
2004 yýlýnda Güney Asya'da meydana gelen büyük deprem akabinde baþka ülkelerden YARDIM ETMEK ADI ALTINDA kötü niyetli insanlarýn geldiði ve
oradaki korumasýz kýz çocuklarýnýn uçaklarla FUHUÞ
SEKTÖRÜ ÝÇÝN kaçýrýldýðýný Ýkbal Gürpýnar hanýmdan dinlemiþtim. Yine bu bölge de meydana gelen
büyük deprem akabinde Endonezya 'da 16 yaþýn altýndaki çocuklara güvenlik için yurt dýþýna çýkýþ yasaðý getirilmiþti.
'Bir kiþinin aldýðý tedbir, tek kiþinin gücü gibidir.
Ýki kiþinin aldýðý tedbir iki kiþinin gücü gibidir'
Minikler aileleriyle
fidan diktiler
Öðretmen Salim Akaydýn
Ortaokulu Anasýnýfý öðrencileri Orman Haftasý etkinlikleri
kapsamýnda Ömerbey köyüne
(Yeni Köy) 70 adet fidan diktiler. Sýnýf öðretmeni Hatem Karaca'nýn düzenlediði etkinlik
havanýn güzel olmasý nedeniyle þenlik havasýnda geçti. Fidan
dikim törenine velilerde katýldý.
Hatem Karaca Orman
Haftasý ve aðaç dikmenin önemi hakkýnda bilgi verirken, küçük yaþta kazanýlan bu davra-
nýþýn ömür boyu devam ettiðini, ormanlarýn yurdun akciðeri
olduðunu anlattý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
28 MART 2015 CUMARTESÝ
HABER
5
99 yýla sýðan uzun
ve saðlýklý bir yaþam
Fas Ýstiklal
Partisi'nden
Uslu'ya ziyaret
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Fas Ýstiklal Partisi Genel
Baþkaný ve Fes Büyükþehir
Belediye Baþkaný Hamid Chabat Maire ve beraberindeki
heyet ile makamýnda bir araya
geldi. Salim Uslu, Fas'ý kardeþ ülke olarak gördüklerini
söyleyerek, Fas'ýn istikrarý ve
geliþmeleri yakinen takip ettiklerini belirtti.
Salim Uslu'nun basýn bürosundan ziyaret hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre
Fas'ýn sadece ticari anlamda
deðil turizm alanýn da geliþmekte olduðunu vurgulayan
Uslu, iki ülke arasýndaki iliþkilerin geliþmesi ile Fas'ýn ekonomi alanýndaki geliþmelerin
daha hýzlý gerçekleþeceðine
inandýðýný kaydetti. Bazý Ýslam ülkelerinde yaþanan
olumsuzluklarý kaygýyla izlediklerine dikkat çeken Uslu, "
Bu Ýslam ülkelerindeki istikrarsýzlýðýn giderilmesi bakýmýndan önemli bir güce sahip
olunmasý gerektiðini düþünüyorum" dedi. Yemen'deki geliþmelere de deðinen Uslu,
"Bir kýsým uluslararasý kurumlar ve maalesef bazý ülkeler terörü taþeron olarak kullanarak bu ülkeleri istikrarsýzlaþtýrmaya çalýþýyorlar. Demokrasi kültürüne sahip ülkelerin mutlaka teröre ve þiddete karþý olmak gibi bir sorumluðu olduðunu inanýyorum. Bize yakýn olanlar bizim
iþimize yarayanlar ya da bize
karþý olanlar gibi bir ayrým yapamayýz" diye konuþtu. 1915
Ermeni olaylarýna da deðinen
Uslu, " Ermeni diasporasýnýn
tarihi gerçekleri çarpýtma konusundaki lobi çalýþmalarý
Türkiye aleyhine bir sopa gibi
kullanýlmaya çalýþýlýyor. Bu
konuyu bir siyasi çekiþme
malzemesi yapmak gibi bir
amacýn doðru olmadýðýný düþünüyorum. Tarih, tarihçiler
tarafýndan yorumlanmalýdýr
ve hiçbir þekilde siyaset bu iþe
bulaþmamalýdýr. Türkiye'nin
geliþme potansiyeli, nüfusu ve
dini deðerleri ne yazýk ki dýþarýda Türkiye aleyhine bir
kampanyanýn dolgu malzemesi olarak kullanýlmaktadýr.
Bu konuda da özellikle Faslý
kardeþlerimizin her türlü teröre karþý olmasý hem de Türkiye aleyhine sürdürülen karalama kampanyalarýna itibar
etmemeleri gibi bir sorumluðu olduðunu ifade etmek istiyorum. Kaldý ki Osmanlý kendi yurttaþlarý olan Ermenilere
millet-i sadýka demiþtir. Aradan 100 yýl geçtikten sonra bir
kýsým Asala terör örgütünün
baskýsý ve yarattýðý korku ile
Türkiye karþýtý kampanyalara
hýz vermesi ve terörü bir araç
gibi kullanýyor olmasý bazý ülkelerinde buna çanak tutan
yaklaþýmlarý Dünya barýþý için
ciddi ve tehdit edici bir sonuç
yaratýyor. Bu tamamen Türkiye'yi zayýflatmak ve gelecekteki etkisini kýrmak için sürdürülen
kampanyalardýr.
Özellikle Faslý kardeþlerimizin bu tür yalan kampanyalara itibar etmemesini belirtmek istiyorum. Biz tarihi belgeleri incelenmek üzere açalým, tarihçiler incelesinler,
gerçekler ortaya çýksýn dedikçe tam tersine barýþçýl bütün
yaklaþýmlarýmýz reddediliyor.
Sadece ve sadece siyasi bir
amaç ve hýrsla Türkiye karþýtý
bir kampanya sürdürülüyor"
ifadelerini kullandý.Fas Ýstiklal
Partisi Genel Baþkaný ve Fes
Büyükþehir Belediye Baþkaný
Hamid Chabat Maire da kendilerini kabul ettiði için Uslu'ya teþekkür ederek, Fas'a
davet etti.Ziyarette bulunan
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'de Çorum hakkýnda bilgiler vererek, Fes Büyük Þehir Belediye Baþkaný
Hamid Chabat Maire ve beraberindeki heyeti Çorum'a davet etti.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü
Obezite Birimi Babaoðlu Köyü'nde
yaþayan 99 yaþýndaki Emine Er'i ziyaret etti.
Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar
Programlar Kanser Þube Müdürü
Dr. Sevil Dirlik Zaman ve Obezite
Birimi personelinin katýlýmý ile gerçekleþen ziyarette kronik yüksek
tansiyon hastasý olan ve tedavisi
devam eden Emine Er'in tansiyo-
nuna ve kan þekerine bakýldý.
Halk Saðlýðý Müdürlüðünden
konu hakkýnda yapýlan açýklamada,
"80 yaþýna kadarki ömrünü baðda,
bahçede, tarlada çalýþarak geçirmiþ,
bunun yanýnda da köyün
okulunda hizmetli olarak
çalýþmýþ olan Emine Haným, halen evde tek baþýna
yaþýyor ve kendi ihtiyaçlarýný kendisi karþýlayabiliyor. Öz bakýmýný kendi
karþýlayabilen Emine Haným'ýn, hareketli yaþamýna
baðlý olarak kilo sorunu da
bulunmuyor; saðlýklý bir
þekilde yaþamasýnýn sýrrý
da bu olsa gerek. Emine
Haným, hayatý boyunca
çay, gazlý içecek ve tatlý tü-
ketmemiþ. Tarhana, bulgur, madýmak, lahana dolmasý ise en çok tükettiði yiyecekler arasýnda. Meyve
ve sebzeleri ise mevsiminde tüketiyor. Üç öðün düzenli ve az yemek
yiyen, bol miktarda su içen Emine
Haným, yeterli ve dengeli beslenmeye örnek bir yaþam tarzý ile dikkat çekiyor" denildi. Ziyaret anýsýna
Emine Er'e hediye takdim edildi.
Külcü,
Hz.
Ýbrahim
Camii
inþaatýný
inceledi
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
inþaat çalýþmalarýna Çorum Belediyesi'nin de büyük destek verdiði Hz. Ýbrahim Camii'nin inþaat çalýþmalarýný
yerinde inceledi.
Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Cuma namazý
için Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül,
Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve
Turhan Candan, Özel Kalem Müdürü Murat Erdem ile birlikte Hz. Ýbrahim Camii'ne giden Baþkan Muzaffer
Külcü, namaz çýkýþýnda camii inþaatý
hakkýnda Buharaevler Mahallesi
Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ve dernek yönetiminden bilgi aldý.
Belediyenin þehrin deðiþik bölge-
lerindeki birçok caminin yapým ve tadilat çalýþmalarýna önemli oranda
katký verdiðini hatýrlatan Baþkan Külcü, "Çorum'daki merkez cami,
Kur'an Kursu ve mescitlere olduðu
gibi Hz. Ýbrahim Camii inþaatýna da
destek veriyoruz. Camii, külliye ve
otoparký bittiðinde bölgedeki önemli
bir eksikliði gidermiþ olacak. Þimdiden þehrimize hayýrlý olsun" dedi.
Buharaevler Mahalle Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ve camii dernek
yönetimi Çorum Belediyesi'nin Hz.
Ýbrahim Camii inþaatýna çok büyük
katkýlar saðladýðýna dikkat çekerek
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye
teþekkür etti.
"CHP milletvekili aday adaylarý ön seçimden
sonrada ayný heyecanla çalýþmalý"
Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. Dönem milletvekili Av. Þükrü Bütün, CHP'nin hem dýþta
hem içeride büyük sýkýntýlar içerisinde yaþayan
Türkiye'de demokrasinin öncülüðünü yaptýðýný
iddia ederek, "Sayýn Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun önseçime girmesi çok önemli bir
mesajdýr" dedi.
Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda Türkiye genelinde 55 ilde hakim huzurunda önseçim yapan CHP'nin diðer partilere
de örnek olmasý gerektiðini belirten Bütün,
açýklamasýnda þunlarý söyledi:
"Ortadoðu'da haritalar Türkiye'nin aleyhine
olarak deðiþiyor. ABD'nin lojistik ve istihbarat
öncülüðü, siyasi desteði ile Suudi Arabistan,
Katar, Mýsýr gibi on Arap ülkesi bloðu þu yüzyýlda mezhepler savaþýna tutuþtu. Türkiye'nin de
en yetkili aðýzlarýnca hem "mezhepler savaþýnýn
karþýsýndayýz" deyip, arkasýndan, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesini ve laiklik anlayýþýný tersyüz
etmesi ise Türkiye'nin aleyhinedir.
Bütün bunlara raðmen bu bloðun yanýnda
þimdilik lojistik, istihbarat ve siyasal desteði ile
yer aldýðýný ilan ederek, ABD'nin petrol hesaplarýna ayak uydurmasý ve bu pis savaþa bulaþAv. Þükrü
Bütün
mak istediði çok açýktýr. "yalnýz Ankara'nýn deðil, Türkiye'nin parsel parsel yapýlarak kurumlarýyla birlikte peþkeþ çekilerek satýldýðý, eski Ýçiþleri Bakanýnýn "Anayasayý tanýmadýðý", "Türkiye Cumhuriyeti'nin reklam arasý olduðu", "Parlamenter sistemin bekleme odasýna konduðu",
"Laik hukuk devleti, eðitim kurumlarýnýn sivil
darbe ile bir bir ortadan kaldýrýldýðý" tutunacak
tek dal olan yargýnýn siyasallaþtýðý, üniversitelerin ise bu olup bitenleri sessizce seyir ettiði bu
ortamdayýz.
Ýþte böyle bir ortamda CHP iktidar yürüyüþüyle birlikte Türkiye'nin ellibeþ ilinde demokrasi öncülüðü yaparak Genel Baþkaný Sayýn Kýlýçdaroðlu ile birlikte ön seçime gidiyor. Çorum'da ön seçime giren, köyde, kentte heyecan
yaratan tüm CHP milletvekili aday adaylarýný
kutlar, baþarýlar diler, ön seçimden sonra da ayný heyecan ve çabayý hep birlikte göstereceklerini aðabeyleri olarak beklerim. Emeklerini, kendisinin ötesinde halkýmýza, partimize adayanlara da ayrýca teþekkür eder, tüm Çorumlu hemþehrilerime selam ve saygýlarýmý iletirim."
TEK
YILDIZ
2
28 MART 2015 CUMARTESÝ
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
Bozdoðan'dan rakiplerine
baþarý dileði
Seçim çalýþmalarýný esnaf ve ilçe ziyaretleri
yaparak sürdüren CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, 7 Haziran seçimlerini hesap sorma günü, yarýn yapýlacak olan
parti içi seçimi de CHP'nin kantarý olarak deðerlendirdi.
Muharrem Bozdoðan yaptýðý açýklamada,
CHP Belediye Meclis üyeleri Mehmet Tahtasýz, Özgün Kýlýç, Levent Çöphüseyinoðlu ve
bir grup partili arkadaþý ile þehir merkezinde
esnaf, ilçelerde ise CHP'li üyeleri ziyaret ettiðini dile getirerek yarýn yapýlacak olan ön seçimde tüm aday adaylarýna baþarýlar diledi.
"Yarýn CHP'nin adaylarýný belirleyeceðiz, sonra ülkenin kaderini
deðiþtirecek olan 7 Haziran seçimlerini yapacaðýz. Ýlk önce yarýn yapýlacak olan aday belirleme seçimlerinde hangi adaya inanýyorsanýz,
hangisine güveniyorsanýz, sizi
mecliste hangi aday daha iyi temsil
edecekse o adaya oy verin. Ben
CHP'nin Cumhuriyet'e tam baðlý,
aydýnlýk üyelerinin en doðru kararý
vereceðine inanýyorum" ifadelerini
kullanan Bozdoðan, 2002 yýlýndan
bu yana ülkeyi yöneten AK Parti
hükümetinin en çok iþçi, esnaf,
emekli baþta olmak üzere dar gelir-
li kesimleri maðdur
ettiðini kaydetti.
Bozdoðan, açýklamasýna þöyle devam
etti: "Bu hükümetin
yanlýþ politikalarý yüzünden ülkemizde tarým yapýlamaz oldu.
Mazot, gübre alamayan, bankalara, tarým
kooperatiflerine borcunu ödeyemeyen köylülerimiz arazilerini ekemez oldu. Ýþ baþýna gelen beceriksiz hükümetler yüzünden köyünü
terk eden köylülerimiz geldikleri kentlerde
huzur bulamadýlar. Kentlerde iþsiz kesimin
büyük bir bölümünü köylülerimiz oluþturuyor. Tarýmý kendine yeten 7 ülkeden biri olan
Türkiye artýk samaný bile yurt dýþýndan alan
ülke konumuna geldi. Esnafýmýzýn, emeklimizin, memurumuzun, durumu içler acýsý. Artýk
buna 'dur' demenin vakti çoktan geldi de geçti bile. Sizlerden destek istiyorum. Hepiniz
biliyorsunuz 2011 yýlýnda yapýlan ön seçimde
þehir merkezinde en yakýn rakibime 300 fark
attým ancak daha sonra bazý ilçemizden gelen
oylarla az bir farkla 2 sýraya düþtüm. Bu sefer
sizlerin de desteðiyle yarýn yapýlacak olan seçimlerden bu kez birinci olarak çýkmak istiyorum. Türkiye'nin Çorum'un sorunlarýný çok iyi
biliyorum. Her kesimin milletvekili olmak istiyorum. Tüm CHP üyelerinden destek bekliyorum. Yarýn yapýlacak olan ön seçimde bana,
7 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde
CHP'ye destek verin ülkenin kaderini deðiþtirin. AK Parti ülkeyi her geçen gün bir bilinmeze sürüklüyor. Atatürk'ün kurduðu bir partinin mensuplarý olarak bu gidiþe seyirci kalamayýz. Ben önümüzdeki genel seçimde tüm
yurttaþlarýmýzýn duyarlý bir þekilde sandýk baþýna giderek CHP'yi iktidar yapacaðýna inancým tamdýr. Çorum'da en az 2 milletvekili çýkartmak istiyoruz. Özellikle iktidar arasýnda
yaþanan rant kavgasý ufukta CHP iktidarýný
müjdeliyor. Þimdiden vereceðiniz tüm destekler için sizlere sonsuz þükranlarýmý sunuyorum."
Anak'tan Ziraat
Odasý'na ziyaret
MHP Milletvekili aday adayý Ahmet
Anak, çalýþmalarýna devam ediyor. Sivil
Toplum Kuruluþlarýný tek tek gezip karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunan Anak'ýn
dünkü duraðý Ziraat Odasý oldu.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý
ziyaret ederek karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunan Anak, çiftçinin emeðinin karþýlýðýný alamadýðýný ve kaderine terk edildiðini söyledi.
Ziyareti hakkýnda açýklama yapan ve
çiftçilerin yaþadýðý sorunlarý da çözüm
yollarýný da gayet iyi bildiklerini anlatan
Anak, "Çiftçilerimiz MHP'nin iktidarýnda
emeðinin karþýlýðýný alacak. Bugün köylerimiz çok fazla göç veriyor. Çiftçimizin
topraktan alnýnýn terini dökerek elde ettiði mahsulü para etmiyor. Bu nedenle topraklarýný býrakarak þehir merkezlerine çalýþmak üzere göç etmek zorunda kalýyor.
MHP'nin iktidarýnda köylerimiz cazibe
merkezi olacak. Çiftçimizin mahsulü para
edecek. Çiftçimiz hak ettiði deðeri görecektir" dedi.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan
da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, MHP Milletvekili aday adayý
Ahmet Anak'a baþarýlar diledi.
Ertuðrul Alper
"Maliyeciler
haklarýný istiyor"
Büro Emekçileri Sendikasý
Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul
Alper, "Tüm bölücü politikalara karþý maliye emekçisi kimliðimizle, gelircisi-gidercisi ile
amiri- memuru, uzmaný-uzman olmayaný, yardýmcý hizmetlisi, teknisyeni, þoförü bir
bütün olarak dimdik ayaktayýz" dedi.
Yaptýðý yazýlý açýklamada,
2005 yýlýnda maliye emekçilerinin itirazlarýna ve ortaya koyduðu direniþe raðmen çýkartýlan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Yasasý'nýn, 2011 yýlýnda adeta kamu emekçileri ile alay edercesine kamuda eþit iþe eþit ücret
olarak yansýtýlan 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve
son olarak 2013 yýlýnda Hükümet ile Memur Sen arasýnda
imzalanan sözleþmenin Maliye
emekçilerine eþitsizliði, adaletsizliði ve yoksullaþmayý dayatan bir süreci de beraberinde
getirdiðini iddia eden Alper,
"Yaþadýðýmýz bu süreçte ortaya
koyduðumuz her türlü eyleme
raðmen, taleplerimiz içi boþ
vaatlerle geçiþtirilmiþ, ülkemizi
parsel parsel satanlar sýra
emekçilerin taleplerine gelince
her zaman olduðu gibi kulaklarýný týkayarak taleplerimizi geçiþtirmeye çalýþmýþlardýr. Ülkemizde derin bir ekonomik kriz
yaþanmaktadýr. Milyonlarca kiþi kredi ve kredi kartý borcunu
ödeyemediði için mahkemeliktir. Ýþsizlik son yýllarýn en yüksek rakamýna çýkmýþ bulunmaktadýr.
Diðer emekçilerde olduðu
gibi maliye emekçileri de enflasyon oranýnýn altýnda maaþ
zamlarý, gasp edilen fazla mesai ücretleri, sürekli olarak yapýlan zamlar ve vergi yükü altýnda her geçen gün daha da
yoksullaþmaktadýr. "Yeni Türkiye", "Güçlü Ekonomi" sloganý ile kurulan 62. Hükümetin
ülkemize ve emekçilere vaat
ettiði yeni bir þey yoktur, ekonominin hali ortadadýr. Siyasi
iktidarý ve Maliye Bakaný'ný göreve çaðýrýyor, taleplerimizin
gereðini yerine getirmeye davet ediyoruz. Aksi halde eylem
ve etkinlikler dýþýnda siyasi iktidara sandýkta da mesajýmýzý
vereceðimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz" dedi.
"Cari açýðýn kapatýlmasý için
üretimin arttýrýlmasý lazým"
Turgut Ýlgü
CHP Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü, 7 Haziran seçimlerinin Türkiye'de Parlamenter sistemin devamýnýn oylanacaðý bir seçim olacaðýný
kaydetti.
Yaptýðý yazýlý açýklamada "Ülkemiz de son 13 yýldýr iktidar olan siyasi parti kendi kiþisel menfaatleri için
çocuklarýmýzýn geleceðini karanlýða
sürüklüyorlar. Türkiye'de yeni doðan
bebekler borçlu doðuyor. Ýnsanlar
kredi kartlarýnýn mahkumu olmuþ, icra dosyalarýnda ki artýþ çok fazla bütün bunlarýn ilerleyen süreçte doðuracaðý süreç bir ekonomik kriz olacaktýr" diyen Turgut Ýlgü, "Tarým alanýnda yeterli derecede üretim yapýlamýyor çünkü çiftçimiz yüksek mazot
fiyatlarýyla ve gübre fiyatlarýyla boðuþuyor. Ýktidar ülkemizde üretimi desteklemek yerine tüketimi destekliyor.
Cari açýðýn kapatýlmasý için üretimin
arttýrýlmasý lazým bunun içinde tarým
ve sanayi alanýnda üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Ben çiftçimizin,
sanayicimizin, iþçimizin, emeklimizin, geçlerimiz ve kadýnlarýmýzýn sorunlarýna çözebileceðimi düþünerek
aday adayý oldum. 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçimde partililerimizden
destek isterken, þu taahhüdü de vermek isterim sýralamam ne olursa olsun bugüne kadar baþarýsý için ter
döktüðüm Cumhuriyet
Halk Partisine 29
Mart'tan sonrada ter
dökmeye devam edeceðim" þeklinde kaydetti.
Ýlgü açýklamasýný þu
ifadelerle tamamladý:
"Biz Cumhuriyet
Halk Partisi iktidarýn
birlikte üreten birlikte
tüketen hakça paylaþan adaletli bir ekono-
mik sistem kuracaðýz. Ben ülkemizin
geleceðinin karanlýða sürüklenmesinin önüne geçmek için sizlerden 7
Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde Çorumlu hemþerilerimizden
destek istiyorum. 29 Mart günü ön
seçime beraber gireceðimiz tüm arkadaþlarýma baþarýlar diliyor. Sonucun
þimdiden partimize ve þehrimize hayýrlý olmasýný diliyorum."
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
28 MART 2015 CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon
kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25. Cadde No:78
ÇORUM
Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur.
Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz.
Belediyeden
görme engellilere
Sivas gezisi
"Akademisyenlere iyi imkanlar
sunmanýn çabasý içindeyiz"
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi
akademik personeli ile bir araya gelerek üniversitede yapýlan çalýþmalar ve gelecekte hedeflenen projeler hakkýnda fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi.
Üniversiteden toplantý hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi akademik personelinin yoðun katýlýmý ile
gerçekleþtirilen toplantýda Rektör Prof. Dr. Alkan, dünya standartlarýnda eðitim kalitesine,
branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip
olan Üniversitemizin yapmýþ olduðu gayretli
çalýþmalar ve tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle her geçen gün daha da geliþmekte olduðu-
na dikkat çekti.
Bilgi toplumu olmanýn
ve üniversite-sektör iþbirliðinin önemine vurgu yaparak sözlerine devam eden
Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin eðitim faaliyetleri
beraberinde sahip olduðu
bilgi birikimini bulunduðu
topluma aktaran bir kurum
olduðunu da ifade ederek,
"Bilim insanlýk içindir anlayýþý ile deðiþen dünyada,
deðiþen yeni Türkiye'de bizlerden hizmet bekleyen insanlýðýn daha kaliteli, daha
Reha
Metin
Alkan
konforlu bir hayat yaþamasý için var gücümüzle çalýþmalýyýz" dedi.
"Evrensel ölçüler göz önünde tutularak
mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn
çabasý ve gayreti içerisindeyiz. Sizlerin gayretleri ve sizlerin yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarla hep birlikte daha güzel baþarýlara imza
atacaðýmýza inanýyorum" diye devam eden
Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýmý tamamlanan ve
yapýmlarý hýzla devam eden inþaatlara iliþkin
de bilgi paylaþýmýnda bulunarak Kuzey Kampüsündeki Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi inþaatýnýn tamamlamasýyla birlikte ÝÝBF Fakültesi'nin lisans ve lisansüstü
düzeyde daha büyüyeceðine
dikkat çekti.
Akademisyenlerin proje ve
yayýn sayýlarýndaki artýþýn önemine dikkat çekerek özellikle
sunulan yurt dýþý imkanlarýndan
öðretim elemanlarýnýn yararlanmalarýný isteyen Rektör Prof. Dr.
Alkan, üniversitede her anlamda
yaþanan somut geliþmelerin objektif deðerlendirmeler beraberinde dile getirdiði toplantý sonrasýnda, katký ve katýlýmlarýndan
dolayý fakülte öðretim elemanlarýna teþekkür etti.
Çorum Belediyesi Altý Nokta Körler
Derneði üyelerine
Sivas'ý gezdirecek.
Belediyeden konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre her
yýl geleneksel olarak
Âþýk Veysel etkinlikleri düzenleyen Altý
Nokta Körler Derneði üyeleri, bu yýl Aþýk
Veysel'i memleketi
Sivas'ta anacak. Sivas'ýn Þarkýþla ilçesi
Sivrialan Köyü'nde
bulunan Aþýk Veysel Müzesi'ni de ziyaret edecek olan
dernek üyeleri kendi isteklerini geri çevirmeyerek taleplerini olumlu karþýlayan Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye engellilerin sorunlarýna ve taleplerine karþý duyarlýlýðý nedeniyle teþekkür eden
Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Kürþat Abid
Ahýskalý, "Belediyemizden Sivas gezisi için katký istedik.
Verdiðimiz dilekçeye kýsa sürede olumlu yanýt verildi. Be-
Muzaffer Külcü
lediye Baþkanýmýz zaten bizlere her konuda büyük destek
oluyor. Dernek üyelerimiz ve
þahsým adýma baþta sayýn Belediye Baþkaným olmak üzere
emeði geçen herkese teþekkür
ediyorum"dedi.
28 Mart Cumartesi günü
saat 04.00'te Çorum'dan hareket edecek olan dernek üyeleri Sivas'ta tarihi ve kültürel
mekânlarýný gezecek. Daha
sonra Aþýk Veysel'in yaþadýðý
Sivas'ýn Þarkýþla ilçesi Sivrialan Köyü'ne geçecek olan Altý Nokta Körler Derneði üyeleri daha sonra Çorum'a dönecekler.
'Coðrafi iþaretleme ve Markalaþma'
paneline ilgi yüksek oldu
Çorum Valiliði öncülüðünde, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþbirliðinde 'Coðrafi iþaretleme ve Markalaþma' konulu panel yapýldý.
Çorum'da üretilen yöresel ürünlerin coðrafi iþaretleme yoluyla deðerlendirilmesi ve markalaþmanýn önünü
açarak, katma deðer yaratýlmasý konularýnda, bilgilendirme, geniþ tabanlý bir
farkýndalýk ve bilinç oluþturulmasý
amacýyla düzenlenen panele ilgi yüksek oldu.SMMMO Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen panele Vali
Ahmet Kara, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ,
Defterdar Ali Sormaz, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer Arslan, TSO
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Kültür
ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl
Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Ticaret
Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum
SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým,
bazý daire müdürleri, tarýmsal üretici
birliklerinin baþkan ve yöneticileri katýldý.Saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþla-
yan program Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ
ve Vali Ahmet Kara'nýn açýlýþ konuþmalarýyla devam etti.Ardýndan Prof.
Dr. Yahya Kemal Avþar'ýn oturum
baþkanlýðýnda düzenlenen panelde
Prof. Dr. Yahya Kemal Avþar 'Dünyada ve Türkiye'de Coðrafi Ýþaretleme',
Prof. Dr Mitat Þahin 'Coðrafi Ýþaretleme Süreci ve Kullanýmý', Nilhan Aras
'Coðrafi Ýþaret Ürünleri ve Metro', Evren Alankuþ ise 'Coðrafi Ýþaretlerin
Önemi ve Faydalarý' konularýnda bilgi
verdiler. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Eþek Kaçardý
Birgün Temel eþeðiyle
köyüne dönerken yolda
gördügü elma bahçesindeki
elmalardan tatmak ister.
Bahçeye girer ve eþeðinin
üstünde kolayca eriþtiði
elmalarla bir güzel karnýný
doyurur. Tam ayrýlacaðý sýrada
bahçe sahibi ikisini de görür ve
yakalar. Önce bir güzel eþeði
2
28 MART 2015 CUMARTESÝ
döver, ardýndan da köþede
bekleyen Temel'i pataklar.
Dayaktan sonra dayanamayan
Temel sorar :- Tamam tövdün,
anladik ta sana pirþey sormak
isteyrum!
- Sor bakalým.
- Neden önce beni deðul de
eþeði dövdün ?
- Seni önce dövseydim eþek
kaçardý da ondan!...
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
YAÞAM
8
Panik bozukluðun
Tedavisi mümkün mü?
Panik atak ile sýk karýþtýrýlan panik
bozukluk, günümüzde her 4 kiþiden
1'inde görülen ancak tedavisi mümkün
olan bir hastalýk.
Dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine göre anksiyete bozukluklarýnýn
görülme sýklýðý son yýllarda artýþ gösteriyor. Bununla birlikte 'panik bozukluk' ve 'panik atak' kavramlarý birbirine sýkça karýþtýrýldýðýndan çoðu kiþi
kendinde panik atak olduðu yanýlgýsýna
düþüyor.
Acýbadem
Bursa
Hastanesi Psikiyatri bölümünden Dr.
Bekir Tasalý, panik atak olduðu
düþünülen birçok durumun aslýnda
panik bozukluk olduðunu söyledi.
Panik bozukluk durumunun, bir reaksiyon ya da bazý durumlarýn uyarabildiði bir tepki olarak ve bir tür
nevrotik bozukluk þeklinde ortaya çýktýðýný ifade etti.Panik bozukluk durumunun panik ataða oranla çok daha
hafif bir psikolojik sorun olduðunu ve
tedavi edilebildiðini belirten Dr. Bekir
Tasalý, "Klasik olarak nevroz terimi
bireyde anksiyeteye karþý özel savunma belirtileriyle kendini belli ediyor,
bireyin gerçekle baðlantýsý kopmuyor,
toplumsal uyumunun fazla bozulmuyor ve psikozlara göre bütün fonksiyonlarda bozukluk çok daha hafif
gözleniyor. Bu tür bozukluklarda
gerçeði deðerlendirme gücü veya
yeteneði bozulmuyor. Yani kiþi
hastalýðýný biliyor ve düþüncelerini
saçma buluyor. Nelerin veya neyin
düþünce, istek ya da düþ; neyin eylem
ya da olay olduðunu rahatlýkla fark
edebiliyor." dedi.
HER 4 KÝÞÝDEN
BÝRÝNDE GÖRÜLÜYOR
Dr. Tasalý, þu bilgileri verdi: "Panik
bozuklukta temel patoloji, anksiyete
yani bunaltý olarak kendini gösteriyor.
Panik bozukluk son yýllarda her 4 kiþiden birinde görülen bir rahatsýzlýk.
Yaþam boyu en az 1 defa panik nöbeti
geçirme sýklýðý yüzde 10. Kadýnlarda
görülme oraný ise erkeklere göre daha
fazla.
Panik
bozukluðun
oluþ
sürecinde bireyde anksiyeteden önce
öznel ya da nesnel belirtiler gözleniyor.
Kiþi bu belirtileri algýlayýp olduðu gibi
yaþayabiliyor ya da savunma mekanizmasý devreye girdiði için bilinçaltý bu
anksiyeteleri bastýrmaya çalýþabiliyor.
Bu bastýrma düzeneði veya daha
deðiþik savunmalar yeterli gelmezse
bireyde panik bozukluk belirtileri
gözlenmeye baþlýyor."Panik bozukluk
rahatsýzlýðýnda,
panik
nöbetler
olmadýðý zamanlarda hastanýn genel
durumunda hiçbir bozukluk görünmediðini belirten Tasalý, hastalýðýn
belirtileri için þunlarý ifade etti: "Ancak
panik nöbeti olduðu sýrada hasta ileri
derecede telaþlý ve hareketli görünüyor. Bununla birlikte çarpýntý, titreme,
aðýz kuruluðu, hava açlýðý veya nefes
alamama, nefes alamamadan ötürü
boðulma hatta ölme korkusu gibi
þikayetler de gözlenebiliyor. Panik
nöbetinin olmadýðý durumlarda kiþilerarasý iliþkilerde herhangi bir bozukluk görülmezken, nöbet sýrasýnda
kekeleme ve konuþma güçlüðü
görülebiliyor. Bu süreçte kiþi çok gergin oluyor ve her þeyin kötü olduðu ya
da olacaðý duygusu yaþýyor. Her durumun tehlikeli ve olumsuz olduðu duygusu yayýlýyor. Bununla birlikte karýn
aðrýlarý, psikojenik bulantýlar, sýk idrara
çýkma, sýcak soðuk basmalarý ve kan
basýncýnýn yükselmesi oldukça yaygýn
görülüyor. Bu nöbetler genellikle 1015 dakika sürüyor. Baþlangýçta hasta
neye uðradýðýný anlayamayabiliyor ve
delireceði ya da öleceði korkusuyla
yakýnlarýndan yardým bekleyebiliyor."
TEDAVÝ YÖNTEMLERÝ NELER?
Panik bozukluðun tedavi edilebilir
bir hastalýk olduðunu belirten Tasalý,
"Nöbet sonrasýnda panik bozukluðundan þüphelenilmesi durumunda taný
ve tedavi için mutlaka bir uzmana
görünmek önemli. Panik bozukluk
tedavisinde uygun bir ilaç tedavisini
takiben psikoterapötik yaklaþýmlar,
özellikle biliþsel davranýþçý yöntemler,
destek psikoterapileri, uygun zamanlama ile üzerine gitme yöntemleri,
meþguliyet tedavileri ile çok iyi
sonuçlar elde edilebiliyor." dedi.
(CÝHAN)
21:35
Sinema
Kehanet
Bir okulun bahçesindeki zaman kapsülünün içinden 1959 yýlýnda yani bundan 50 yýl önce sadece
rakamlarla yazýlmýþ bir mektup bulunur. Ýlk
baþlarda mektuptaki rakamlar anlamsýz gibi gelse
de, zamanla mektuptaki sayýlarýn dünya üstünde
yaþanan felaketlerin, suikastlarýn, büyük kazalarýn
sýrrýný saklýyor olduðu ortaya çýkar. Ne yazýk ki
mektupta bahsedilen tüm felaketler gerçekleþmemiþtir ve gerçekleþmemiþ olanlarýn her biri
gerçekleþme yolundadýr.
Yönetmen : Alex Proyas
20:00
Eðlence
Güldür Güldür
Emekli olduktan sonra kendisini iþe yaramaz
hisseden Þevket, bu düþünceden kurtulabilecek mi?
Þevket'in eþi Nezaket ve çocuklarý Sinem ve
Ýbrahim, bu sorun karþýsýnda Þevket'e yardýmcý olabilecek mi? Gençlerin katýldýðý programýn sunucusu
Yeter, program konuðu profesör Mehtap ile stüdyoyu temizleyen Burcu'yu karýþtýrýrsa neler yaþanýr?
Burcu zoraki yorumculuk iþini kývýrabilecek mi?
Stüdyo amiri Bahadýr bu karýþýklýðý çözebilecek mi?
Sürekli olarak rahatsýzlanan ve durmadan hastaneye
giden Sinem Teyze, doktorlarýn ilgisini çekmeyi
baþarabilecek mi?
20:00
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Sinema
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Zorro Efsanesi
Zorro, nam-ý deðer Alejandro de la Vega,
düþmanlarýndan intikamýný almýþ ve artýk
güzel karýsý Elena ve oðlu Joaquin ile huzurlu
bir hayat yaþamaya baþlamýþtýr. 10 yaþýnda
zeki bir çocuk olan Joaquin, babasýnýn gizli
kimliðinden habersiz olarak yaþamaktadýr.
Karýsýný ve oðlunu bu belalý hayattan uzak
tutmak isteyen Alejandro, baþarýlý olamaz
çünkü çoktan yeni bir düþman edinmiþtir
bile: Armand... Yeniden maskesini takmak
zorunda kalan Zorro’nun yeni macerasýnda
bir de yardýmcýsý vardýr.
DÜÐÜN YAHNÝSÝ
II. Selim
Þehzade Selim'in çocukluðu
Ýstanbul'da Eski Saray'da geçmiþtir.
27 Haziran 1530'da kardeþleri
Þehzade Mustafa ve Mehmed ile birlikte At Meydaný'nda bir hafta
boyunca süren eþsiz bir eðlence ve
törenle sünnet edildi. 16 yaþýna
kadar sarayda kalýp derin bir saray
eðitiminden geçirildi. 1542'de 16
yaþýnda iken Konya Sancak beyi
olarak atandý. 1544'de Manisa
Sancak beyi olarak tayin edildi ve
Manisa Sancak beyi olarak 1558'e
kadar görev yaptý. Manisa'da
zamanýný eðlence ve av partileri ile
geçirdiði bildirilir. 1558'de tekrar
Konya Sancak beyliði'ne ve 1562'ye
kadar orada kaldý.Þehzade Selim
babasý Kanuni Sultan Süleyman hayatta iken, özellikle 1553'den sonra,
babasýna varis olabilecek diðer
þehzadelerle taht mücadelesine giriþti. Kanuni'nin þehzadelerinden
Mustafa,
Mahmud,
Murad,
Mehmed, Abdullah ve Cihangir,
babalarý
saðken
ölmüþlerdi.
Kanuni'nin çok baðlý olduðu karýsý
Hürrem Sultan kendi oðullarýndan
Selim veya Beyazid'in taht varisi
olmasýný istemekteydi. Aðustos
1553'de Kanuni Nahcivan Seferi'nde
iken Konya Ereðlisi'nde o sefere
katýlan Þehzade Mustafa, Hürrem
Sultan'ýn yakýn adamý olan
Sadrazam Rüstem Paþa'nýn tavsiyesine uyan, babasý Kanuni tarafýndan
idam ettirildi. Tahta varis olarak
Hürrem Sultan'in iki oðlu Þehzade
Beyazýd ve Selim kaldý. 1558'de
Hürrem Sultan ölünce bu iki kardeþ
birbirleriyle açýk mücadeleye giriþtiler. Amasya Sancak beyi olan
Þehzade Beyazýd daha atak ve
isyancýydý. Sabýrlý ve saðduyulu
davranýþlý görünen Þahzade Selim
babasýnýn desteðini kazandý. 29
Mayis 1559da iki þehzade taraftarlarý
ve kendi sancak ordularý ile birlikte
Konya yakýnlarýnda bir muharebeye
giriþtiler.
Malzemeler
8 Parça Kemikli Kuzu Eti
5 Adet Kuru Soðan
1 Çay Kaþýðý Tarçýn
2 Adet Karanfil
2 Çay Kaþýðý Tuz
2 Çorba Kaþýðý
Bir Miktar Yoðurt
Yeterince Su
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak kuzu
etini iyice yýkadýktan sonra
bir tencereye koyalým.Bol su
ile iyice piþirelim. Piþerken
üzerinde biriken köpüðü bir
kaþýkla almayý ihmal
etmeyelim.Eti kevgirden
geçirip suyunu
süzelim.Etleri kemiklerinden ayýralým.
Temizlediðimiz etleri
yoðurda bulayýp yada
arzuya göre sade olarak
yaðda kýzartarak bir tencereye alalým.Etleri kýzarttýðýmýz yaðda halka halka
doðradýðýmýz soðanlarý
pembeleþtirelim.Tarçýn,kara
nfil ve tuzunu da ilave
ederek kavuralým.
Kavurduðumuz malzemeyi
tencereye aldýðýmýz etlerin
üzerine yaðý ile birlikte ilave
edelim.20 dk kapaðý kapalý
olarak piþirdikten sonra
servis yapalým.
Bazý þeyleri yarým bileceðine, bir þey bilme daha iyi...
Nietszche
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:00 Ekip
Sinema
20:00 Zoro Efsanesi
22:30 Boks Gecesi
08:00 Yasemince
Yerli Dizi
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
Yerli Dizi
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
19:00 Hz.Yusuf
21:00 Bir Tas Çorba
23:00 Gündüz Gece
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
21:00 Maça Doðru
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00Güllerin Savaþý
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Madagaskar
21:35 Kehanet
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Sungurlar
20:50 Sungurlar
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
28 MART 2015 CUMARTESÝ
9
Sýklýk Tabiat Parkýna
yeni geyikler salýndý
Cengiz Atlas
Ulaþ Yýldýrým
Halis Durkaya
Dinçer Solmaz
Muharrem Bozdaðan
Necdet Sülünoðlu
Saim Topgül
HABER
Tufan Köse
51. Kütüphane Haftasý
etkinliklerle kutlanacak
Turgut Ýlgü
CHP'de ön
seçim heyecaný
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum
Teþkilatý'nýn ön seçimi yarýn yapýlacak.
Yüksek
Seçim
Kurulunun
31.01.2015 tarih ve 100 sayýlý karar
ekinde kabul edilen seçim takvimine
göre 29 Mart 2015 Pazar günü yapýlacak olan seçimler Merkez Bahçelievler Ýlköðretim okulunda 08.00 -
Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü tarafýndan Sýklýk Tabiat
Parkýnda hayvanlar için oluþturulan yaþam alanýnda hayvan sayýsý çoðalýyor.
Samsun'dan getirilen üç adet
geyik Sýklýk Tabiat Parký yaþam
alanýna býrakýldý.
Halkýn büyük ilgi gösterdiði
Sýklýk Tabiat Parkýnda bulunan
yabani hayvan yaþam alanýna
Samsun'dan getirilen 1 adet erkek 2 adet diþi kýzýlgeyik Orman
ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel ve personel tarafýndan salýndý. Daha öncede Ordu'dan 3 adet karaca getirilmiþti.
Yeni gelen hayvanlarla birlikte bölgede kýzýlgeyik 8 adet, karaca 15 adet, ceylan 6 adet, yaban
koyunu 2 adet, daðkeçisi ise 3
adet oldu.
Haber Servisi
17.00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek.Ön seçime girecek milletvekili
aday adaylarý ise þunlar:
"Cengiz Atlas, Tufan Köse, Halis
Durkaya, Saim Topgül, Muharrem
Bozdoðan, Ulaþ Yýldýrým, Turgut Ýlgü, Dinçer Solmaz ve Necdet Sülünoðlu"
Haber Servisi
51. Kütüphane Haftasý
"Kültürlerarasý Diyalog ve Kütüphaneler" ana temasýyla kutlanacak. Kutlamalar kapsamýnda Çorum'da bir dizi etkinlik
yapýlacak.
Valilikten konu hakkýnda
yapýlan açýklamada, "Vatandaþlarýmýzýn kütüphaneleri ya-
kýndan tanýmalarý ve kütüphanelerden daha çok yararlanmalarýný teþvik etmek amacý ile her
yýl Mart ayýnýn son Pazartesi
günü ile baþlayan hafta, ülkemizde Kütüphane Haftasý olarak kutlanmaktadýr.
Ýlki 1964 yýlýnda baþlayan
Kütüphane Haftasý kutlama etkinliklerinde, yurt çapýnda kütüphane ve kütüphanecilik konularýný ele alan konferanslar,
sempozyumlar, paneller, seminerler gerçekleþtirilmekte, yeni
yayýnlarý okuyuculara tanýtýcý
sergiler açýlmakta, eðitici ve
kültürel film ve slaytlar gösterilmekte, kütüphane ve kitapla
ilgili çeþitli söyleþiler ve yarýþmalar düzenlenmektedir" denildi.
Bu kapsamda 51. Kütüphane Haftasý, Çanakkale Savaþlarý'nýn 100. yýlý olmasý nedeniyle
"Kültürlerarasý Diyalog ve Kütüphaneler" ana temasýyla, 30
Mart-05 Nisan 2015 tarihleri
arasýnda kutlanacak ve Ço-
rum'da resmi açýlýþ töreni, 30
Mart 2015 Pazartesi günü, saat
14.00'da, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilecek.
Programda Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek'in "Eskimeyen Vefalý Dost,
Kitap" konulu konferansý ve
Ferdi Yücel'in "Resim Sergisi"de açýlacak.
Saatler ileri
alýnacak
Gün ýþýðýndan daha
fazla
yararlanmak
amacýyla saatler 1
saat ileri alýnacak.
Türkiye'de
tüm
yurtta saatler, 29
Mart Pazar günü
saat 03.00'ten itibaren 1 saat ileri
alýnacak.Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla yapýlan
uygulamaya iliþkin Bakanlar Kurulu kararý, 17
Mart'ta Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtý. Buna göre, saatler 29 Mart Pazar
günü 03.00'ten itibaren bir saat ileri,
25 Ekim Pazar günü
04.00'ten itibaren de
bir saat geri alýnacak.
Haber Servisi
KYK öðrencileri fidan dikti
KYK Çorum Akþemseddin Erkek Öðrenci
Yurdu Öðrencileri, Çorum Valiliðince Dünya
Ormancýlýk Günü ve Orman Haftasý nedeniyle
düzenlenen programda
hatýra ormanýnda fidan
diktiler.
KYK Çorum Akþemseddin Erkek Öðrenci
Yurdu Öðrencileri, "Kýyametin kopacaðýný dahi
haber alsanýz elinizdeki
fidaný dikiniz'' fermaný,
"Ormanlarýmýz bize dedelerimizden miras kalmadý, onu çocuklarýmýzdan ödünç aldýk" sloganýyla, Çorum Valiliði tarafýndan
oluþturulan
"Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan Hatýra
Ormaný"nda fidan dikti-
ler. KYK Çorum Akþemseddin Öðrenci Yurdu
Müdürü Erol Kavuncu
konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada, "Tören sonrasýnda, Türkiye'nin dört
bir tarafýndan Çorum'a
gelerek yurtta barýnan,
Hitit Üniversitesinde öðrenim gören üniversite
öðrencilerimiz, büyük bir
istek ve sorumlulukla ellerindeki fidanlarý toprakla buluþturdular. Tamamen gönüllülük esasý
çerçevesinde gerçekleþtirilen fidan dikme faaliyeti sonrasý öðrencilerimiz,
ülkemiz, milletimiz için
güzel ve önemli bir faaliyet gerçekleþtirmenin
huzur ve mutluluðu
içerisinde yurdumuza
geri döndüler" dedi.
TEK
2
YILDIZ
HABER
28 MART 2015 CUMARTESÝ
10
MHP Milletvekili aday adayý Mahmut Alparslan:
'Sat kurtul' politikasýndan
'Kaç Kurtul'a geçecekler'
Uðurlu'dan STK ziyaretleri
AK Parti Çorum Milletvekili aday
adayý Dr. Yaþar Uðurlu sivil toplum
kuruluþlarý ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaretleri hakkýnda açýklama yapan Yaþar Uðurlu, bu kapsamda
Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði (KAN-DER) ve
Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði'ni
ziyaret ettiðini belirtti. Uðurlu, buralarda yaptýðý konuþmalarda halkla temas konusunda STK'larýn büyük bir
öneminin olduðunu vurguladý.
Ziyaretlerde 7 Haziran 2015'de
yapýlacak olan seçimlerin sýradan bir
seçim olmadýðýný söyleyen Dr. Uður-
lu, "Bu kapsamda Yeni Türkiye, Yeni
Anayasa, herkes için eþit haklar ve
özgürlük, ileri demokrasi, büyük ekonomi, güçlü toplum, Ahlaki estetik ve
saygýn bir hayat, yaþanabilir çevre,
her alanda geliþmiþ Büyük Çorum, lider ülke Türkiye için Çorum hazýr"
dedi.
7 Haziran 2015 Genel
seçimleri için MHP den
Milletvekili aday adayý
olan Kamusen eski Çorum
Þube baþkaný Mahmut Alparslan Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak
Genel Yayýn yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Türkiye'nin mevcut iktidar tarafýndan iyi yönetilmediðini ve ülkenin bölünmenin eþiðine doðru hýzla
sürüklendirildiðini iddia
eden Mahmut Alparslan,"
Takke düþmüþ, kel görünmüþtür.
Birileri birilerine ' Siyasal islamý bitirin demiþ olsa
bu kadar baþarýlý olamazlardý. Türkiye de mutlu
azýnlýðýn dýþýnda herkes
gelecekten endiþelidir. En
son Bülent Arýnç ve Melih
Gökçek arasýnda yaþanan
diyalog dahi tüm netliði ile
ortadadýr.
Hala kör ya da görmek
istemeyen gözler olabilir.
Kaldý ki buradan görünen
dahi kaf daðýnýn adeta bir
kaya parçasýdýr.
Mevcut iktidar hesap
verememenin
derdine
düþmüþtür. Sat kurtul politikasýndan, kaç kurtul politikasýna doðru hýzla yol
almaktadýrlar.
Mevcut iktidara dur denilmez ve önüne geçilmez
ise Türk Milleti yakýn tarihde çok aðýr bedeller ödemek ile yüz yüze kalabilir.
Türkiyede kardeþlik ortamýný tesis edecek parti Milliyetçi Hareket Partisidir.
Milletimizde bu durumun farkýndadýr. 7 Haziran
dan sonra hiçbir þey eskisi
gibi olmayacakdýr" þeklinde konuþtu.
Son Mektubu izlediler
Yýldýrým Beyazýt Ýmam-Hatip
Ortaokulu öðrencileri ve öðretmenleri
Çanakkale ruhunu dolu dolu yaþamak
için vizyonda olan Son Mektup adlý
filmi izlediler.
Okuldan konu hakkýnda yapýlan
açýklamada, "Öðrencilerimiz filmi
izlerken zaman zaman gözyaþlarýný
tutamadý. Bu etkinliði oldukça seven
ve benimseyen öðrenciler ilerleyen
günlerde tekrar bu tip etkinliklerde
yer almak istediklerini ifade ettiler.
Film öncesi ve sonrasýnda meslek dersleri ve sosyal bilgiler öðretmenleri
tarafýndan bilgilendirildi" denildi.
BBP'de Osman
Tavlý'da aday
adayý
Büyük Birlik Partisine
milletvekilliði aday adaylýðý
baþvurularý devam ediyor.
Pastacý esnafýndan Osman Tavlý'da Büyük Birlik
Partisinden milletvekili aday
adaylýðý baþvurusunu Mer-
kez Ýlçe Baþkaný
Namýk Þengül'e
yaptý.Osman
Tavlý yaptýðý deðerlendirmede, "Son zamanlarda ülkede bir ayrýþtýrmaya ve kargaþaya doðru gi-
dilmektedir. Bu gidiþe dur
diyecek ve büyük bir birlikteliði saðlayacak tek parti
Büyük Birlik Partisidir.
Çeþmeler artýk
yeniden akýyor
Onun için bende Büyük Birlik Partisinden aday adaylýðý
müracaatýmý yapýyorum"
dedi. Haber Servisi
Geç de olsa
güne kahvaltý
ile baþlayýn
Kýþ aylarýnda baþlayan kilo
alýmý baharýn gelmesiyle artýyor.
Fatih Üniversitesi beslenme ve
diyet uzmaný Sinem Demirci, bahar aylarýnda kilo kontrolüne
dikkat edilmesini öneriyor.
Metabolizmanýn en çok sabah ile öðle arasýnda aktif olduðunu kaydeden Demirci, þunlarý
öneriyor: “Geç bile olsa mutlaka
Kahvaltý ile güne baþlayýn. Mey-
velerinizi ara öðünlerde tüketmeye özen gösterin. Meyve ve
sebzelerde bulunan maddeler,
hem vücudumuzun baðýþýklýk
sistemini güçlendirir hem de vücudumuza giren hastalýk yapýcý
etmenlere tutularak emilmeden
atýlmasýný saðlar. Her öðünde
uzun süre tok kalmanýzý saðlayan süt-yoðurt grubu besinler
tüketin.”
Ýskilip'te bütün eski çeþmelerin
gözlerinden itibaren isale hatlarý
deðiþtirilerek, maslaklarýnýn yenilenme, bakým, onarým ve tamirlerinin yapýlmasý iþi aralýksýz devam
ediyor. 3 aylýk çalýþma kapsamýnda suyu kesilen toplam 30 çeþme
bakým ve onarým çalýþmalarýndan
sonra eski günlerine dönerek tekrar suya kavuþtu.
"Þehir Ýçinde Akmayan Çeþme
Kalmayacak" sloganý ile yola çýkan Ýskilip Belediyesi bilindiði
üzere 1.etap çalýþmasýnda geçtiðimiz ay Hacý Ali Sularý'nýn gözlerini yenilemiþ ve 23 çeþmeyi su ile
buluþturmuþtu.
Belediye Baþkaný Recep Çatma
çalýþmalarý yerinde inceleyerek
bilgi aldý.
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
28 MART 2015 CUMARTESÝ
HABER
11
Zonguldak'da
forma savaþý kýzýþtý
Kýrmýzý- Lacivertli ekipte sakat ve cezalý
oyuncularýn takýma katýlmalarý üzerine forma savaþý kýzýþtý. Futbolcular teknik patron Cahit Terzi'nin gözüne girebilmek için kýyasýya mücadele
sergiliyorlar
Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, Pazar günü kendi sahasýnda konuk edeceði Ýstanbulspor maçýnýn son
provasýný Perþembe günü yaptýðý çift kale maçla
tamamladý. Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda yapýlan antrenmanda futbolcular kýyasýya mücadele ettiler. Sakat futbolcularýn iyileþmesi, Akýn dýþýnda cezalýnýn bulunmamasý
üzerine antrenmanlarda forma savaþý yaþanýyor. Kýrmýzý-Lacivertli futbolcular, teknik patron Cahit Terzi'nin gözüne girmek ve formayý
kapmak için büyük bir performans sergiliyorlar. Futbolcularýn gösterdiði çabadan memnun olduðunu belirten Teknik Direktör Cahit
Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi" Biliyorsunuz her hafta 3-4 oyuncumuz sakat veya
cezalý olduklarý için takýmdaki yerlerini alamýyordu.
Ben tüm futbolcularýma her an oynayacaklarmýþ gibi hazýr olmalarýný söylüyordum. Bunun sonucunda kim oynarsa oynasýn çýkýp sahaya elinden gelen en iyi performansý sergileyerek takýma katký veriyor. Ýstanbul maçý öncesi cezalý olan Akýn'ýn dýþýnda eksik futbolcumuz yok. Hazarlýklarýmýzý sýký bir þekilde yapýyoruz. Oyuncularýmýzýn performansý bizi memnun ediyor, Hafta sonu çýkýp en iyi þekilde mücadele edip sahadan üç puanla ayrýlmayý amaçlýyoruz" diye konuþtu
Öte yandan Zorlu maç öncesinde 48 puaný
olan Zonguldakspor puan cetvelinde üçüncü sýrada, 47 puan olan Ýstanbulspor ise dördüncü sýrada bulunuyor. (Spor servisi)
Alzheimer göz muayenesi
ile saptanabilecek
Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr.
Ioannis Pallikaris, Alzheimer'ýn
retina tomografisi ile saptanabileceðini vurguladý.
Pallikaris, "Beyin tomografisi gibi güç olan yöntemler yerine
göz muayenesi gibi çok daha
kolay yöntemler kullanýlarak
Alzheimer ve Alzheimer gibi sorunlarýn belirlenmesi önemli."
dedi. Yeni tedavi ve taný
yöntemleri ile
ilgili gazetecilere açýklamalarda bulunan
Pallikaris, Alzheimer
gibi
sorunlarý saptarken gözün
zarar görmeyeceðini de dile getirdi.
Göz sorunlarý ile ilgili yeni
tedavi yöntemlerine deðinen Ioannis Pallikaris, þunlarý kaydetti:
"Týp ilerledi, pek çok alanda
yenilikler var. Bunlardan biri
görüntüleme ve tanýdýr. Burada
büyük ilerlemeler var. Keskin
görüntüleme mümkün. Yine lazer alanýnda, kullanýmýnda yenilikler var. Yine kataraktta ve
göz ile ilgili sorunlarýn tedavisinde yenilikler var. Yine elektronik ve mekanik olarak yenilikler var."
Prof. Dr. Pallikaris, þu aþamada katarakt ameliyatýnýn kolaylaþtýðýný vurguladý. Ayrýca
"Bu ameliyatlarda lazer kullanýmý söz konusu. Gözü açmadan,
neþtere baþvurmadan, lazer kullanarak ameliyat yapmak söz
konusu. Bu bir artý. Ýlaveten biz
muhtelif kontakt lensler kullanýyoruz; gözün doðal merceðini
taklit edenler lensler kullanýyoruz. Bu lensleri göze koyuyoruz,
böylece hasta hem yakýný hem
uzaðý görebiliyor. Ýlk prototipleri yaptýk, ilk uygulamayý da yapacaðýz." ifadelerini kullandý.
Pallikaris, Presbiyopi hastalýðýný da minyatür merceklerle tedavi ettiklerini bildirdi.
Sarýoðlu'ndan Kamu Sen
ve Emekliler'e ziyaret
MHP Çorum Milletvekili aday
adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, Türkiye
Kamu Sen Çorum Ýl Temsilciði ile
Türkiye Emekliler Derneði Çorum
Þubesi'ni ziyaret etti.
Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök ile Türk Kamu-Sen
Þube Baþkanlarýyla bir araya gelen
Dr. Fatih Sarýoðlu, sendikalarýn
faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý. 7
Haziran'da yapýlacak seçimlerin
Türkiye için bir dönüm noktasý olduðunu söyleyen Dr. Sarýoðlu,
Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlik
ve beraberlik içinde iktidara yürüdüðünü
kaydetti.
Sarýoðlu,
"MHP'ye gönül veren, bu davayý
omuzlayan insanlar hiçbir zaman
çýkar davasý içinde olmamýþtýr. Vatanýný milletini seven insanlarla
yol alýyoruz. Biz üzerimize düþeni
yapmakla yükümlüyüz. Çocuklarýmýzýn geleceðini, vatanýmýzýn
birlik ve bütünlüðünü garantiye
almak için mücadele edeceðiz"
dedi.
Ülkemizin algý çalýþmalarýyla
faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý.
Deneyim ve birikim sahibi
emekli vatandaþlarýn ülkeye katkýlarýnýn her alanda devam etmesi
gerektiðini belirten Dr. Sarýoðlu,
yanlýþ politikalar nedeniyle emeklilerin muhtaç halde býrakýldýðýný
söyledi. Türkiye'nin saraylarla
güçlü gösterilmeye çalýþýlmasýnýn
yanlýþlýðýna dikkat çeken Sarýoðlu,
"Güçlü ülke olmak lüks binalarla
olmaz. Emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafýn ve çalýþanýn güçlü
olduðu bir ülke gerçekten güçlüdür. Ama bakýyorsunuz ülkemiz
için yýllarýný çalýþmakla geçirmiþ
insanlar emekliliklerinde rahat yaþayamýyorlar. Yeterli maaþ alamýyorlar ve adeta muhtaç hale getiriliyorlar. Emeklilerin sorunlarýný iyi
biliyoruz. Bu sorunlarýn çözümü
için çalýþacaðýz. Emekliler Derneði
olarak sizlerde Çorum'da örnek
çalýþmalarda bulunuyorsunuz.
Emekleriniz için teþekkürler. Bizlerde her zaman yanýnýzda olacaðýz" diye konuþtu.
Belediyespor'a
sanatçý desteði
Yýldýrým Beyazýt
öðrencilerinden
Hýdýrlýk'a ziyaret
Çorum'un
manevi merkezi
olan Hýdýrlýk'ta
meftun bulunun
1404 sene önce
Ýstanbul'a fethe
giderken burada þehit düþen
üç sahabe Süheybi Rumi,
Kerebi Gazi, Ubeydi Gazi
Hazretlerinin kabirlerini ziyaret ederek duada ettiler.
Bununla birlikte öðrenciler,
Abdulhamit Han zamanýnda
yeniden yaptýrýlan camiyi zi-
yönetilmeye çalýþýldýðýna dikkat
çeken Dr. Sarýoðlu, izlenen yanlýþ
politikalar ve düþmanca tavýrlar
nedeniyle düne kadar dost ve arkadaþ olan insanlarýn bile ayrýþma
noktasýna geldiðini söyledi. Sarýoðlu, þöyle devam etti: "Her gün
ayný ortamlarý paylaþan insanlar
bile nefret, kin ve güvensizlik içinde. Böyle bir yönetim anlayýþý olamaz. Biz sevgi, saygý ve güven
duygularýmýzý pekiþtirmeliyiz. Tek
çaremiz birlik ve beraberlik. Biz
bunu inþa edeceðiz."
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Türk Kamu-Sen
Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk-Sen
Þube Baþkaný Fatih Gök ise, seçim
çalýþmalarýnda Dr. Fatih Sarýoðlu'na baþarýlar diledi.
Sarýoðlu, daha sonra Türkiye
Emekliler Derneði Çorum Þubesini de ziyaret etti. Dernek Baþkaný
Hýdýr Kýnýklý ve Yönetim Kurulu
Üyeleriyle görüþen Dr. Sarýoðlu,
emeklilerin sorunlarýný dinleyerek,
derneðin Türkiye ve Çorum'daki
Yarýn oynanacak Çorum Belediyespor-Tuzlaspor maçýný ünlü
isimlerde izleyecek.Çorum Belediyespor Kulübünden yapýlan açýklamada Çorum Belediyespor-Tuzlaspor maçýný ünlü sinema ve ti-
yaret ederek cami hakkýnda
ve sahabeler hakkýnda Okul
Müdürü Kadir Çatal ve Cami
Ýmam Hatibi Emin Seven tarafýndan bilgilendirildiler.
Çorum'un en eski mezarlýðý olmasý nedeniyle, Osmanlý zamanýndan kalma
mezar taþlarý öðrencilerin il-
gisini çekti. Burada meftun
bulunan Muhaddis Yusuf
Bahri Efendi ve diðer mezar
ve mezarlýk hakkýnda Okul
Müdürü Çatal öðrencilere
bilgi verdi.Öðrenciler yaklaþýk bir yýl önce vefat eden
Murat Demiren'in de kabrini
ziyaret ederek dua ettiler.
yatro oyuncusu Cengiz Küçükayvaz ve ekibinin de izleyeceði ifade
edildi.Ekip ayný akþam saat
20.00'da ise "Düþ Yakamdan"
isimli oyun ile Devlet Tiyatro Salonun da sanatseverlerle buluþacak.
Salim Akaydýn okulu
yarý final maçlarýn da
Sivas ' ta gurup birincisi olan
behçelievler salim akaydýn Voleybol
takýmý Muðla Ýli Marmaris Ýlçesinde
yapýlacak yarý finaller için Marmarise
gitti. Yýldýz Erkekler Voleybol Takýmý, Beden Öðretmeni Barýþ KILIÇ
nezaretinde finale kalmak için Marmaris te 28-31 Mart tarihlerinde üç
gün sürecek müsabakalarda Çorum'u
temsil edecekler. Marmnarise hareket öncesi okul müdürü voleybolcu-
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
28 MART 2015 CUMARTESÝ
lara baþarý dileklerinde bulunurken
Çorum'u ve okullarýný en iyi þekilde
grup þampiyonasýnda temsil etmelerini istedi. (Spor servisi)
Þampiyonluk vizesi
Belediyespor'un elinde
Çorum Belediyespor yarýn saat 13;30 da Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu stadýn da grup lideri Tuzlaspor'u konuk
edecek. Kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýda 5-1 farklý maðlup
olduklarý lider Tuzla maçýnda hem rövanþý hem de 3
puan alarak play oof þansýný sürdürmek istiyor. Çorum
belediyespor geçtiðimiz hafta istanbul deplasmanýnda
çatalcaspor ile golsüz berabere kalarak puanlarý paylaþmýþlardý.
Lider
Tuzlaspor
ise,
olaylý
Gaziosmanpaþaspor maçýný 3-1 kazanarak liderliðini
averaj ile devam ettirdi.
Kýrmýzý siyahlýlarda sakatlýklarý devam eden Eray,
Sefa Akýn, sarý kart cezalasý olan Furkan ve Emrah
lider Tuzla karþýsýnda takýmdaki yerlerini alamayacaklar. Çorum belediyespor- Tuzlaspor maçýn da Ankara
bölgesi üst klasman hakemlerinden Y.Kemal Uðurlu
düdük çalacak. Uðurlu'nun yardýmcýlarý ayný bölgeden
Mustafa çavuþ, Hamdi Tontu ve Ekin Tekçe görev
yapacak.
Çorum belediyespor hafta içinde yaptýðý Tuzla
çalýþmalarýnda Teknik direktör Ýncedal, sürekli futbolcularýna son vuruþlar üzerinde çalýþmalar yaptýrdýðý
görüldü. Son hazýrlýk çalýþmasýnda ise, saha içinde
beyaz tahta üzerinde öðrenicilerine Tuzlaspor dersi
vererek, zorlu maça hem taktik hem fiziksel olarak
takýmý hazýrladý. Artý son söz sahada görev yapacak
futbolcularda.
Çorum belediyespor sezonun ilk yarýsýna göre,
ikinci yarýda istedði maç performansýný bir türlü
yakalama baþarýsýný göstermedi. Tabiri caiz ise, devre
arasý kýrmýzý siyahlý takýma iyi yaramadý. Yapýlan kamp
çalýþmalarý, yapýlan transferler, ve ikinci yarýda gerek iç
sahada gerek ise, deplasmanlarda alýnan beraberlikler
ile Çorum belediyespor, adeta beraberlikler takýmý
göze çarpýyor. Ligde en çok berabere kalan 3 takýmdan
biri olan belediyespor ligde þimdiye kadar oynadýðý 27
lig maçýndan 12 beraberlik ile sahadan ayrýldý. 3. lig 1.
Grup da en çok berabere kalan Bursa Nilüferspor 15
beraberlik elde etti.
Çorum Belediyespor, yarýn saat 13;30 da konuk
edeceði lider Tuzlaspor karþýsýna puan cetvelinde 6
basamakta 42 puanýn sahibi olarak lideri konuk edecek. Lider Tuzlaspor ise, Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda lider averaj ile lider geliyor. Tuzlaspor 58 puan ile
grup da ikinci sýrada bulunan Darýca gençlerbirliði'nin
üstünde 58 puanla ilk sýrada yer alýyor.
Grup lideri Tuzlaspor, Çorum belediyespor'un
konuðu olurken, grup ikincisi Darýca Gençlerbirliði
geçtiðimiz 26. Haftayý maç yapmadan 3 puaný hanesine yazdýrmýþtý. Darýca 27. Hafta maçýnda deplasmanda hatay temsilcisi Kýrýkhanspor'a konuk olacak.
Zirvede 58,þer puanla yalnýz kalan iki takým Tuzla ve
Darýca 27. Hafta da deplasmanda rakiplerinden puan
almak için savaþacaklar.
Çorum Belediyespor, ligin ilk yarý maçýnda rakibine
5-1 maðlup olurken, sezonun þimdiye kadar en farklý
maðlubiyetini rakibi karþýsýnda elde etmiþti. Lider
Tuzlaspor'un gollerini 29, dakika da Ozan, 44.dakika
da Yakup, 69 dakikada, Emre, 84, dakikada Okan, 89
dakikada Yusuf kaydetmiþti. Çorum belediyespor'un
tek golü ise, 61,inci dakikada Çaðlar atmýþtý.
Ligin ilk yarýsýnda Tuzla maçýnda ilk onbirde sahay
çýkan kýrmýzý siyahlý kadro da þu isimler yer almýþtý.
Fatih, Sefa, Ýmam, Akýn, Nedim, Eray, Furkan, Okan,
Murathan, Turgay ve Çaðlar, tertibi ile Tuzla maçýnda
sahaya ilk onbirde çýkan isimlerdi.
(Yasin Yücel)
Ulukavakspor,
Samsun'da
Çorum Fenerbahçe okulu
basketbolcularý Ýstanbul'da
Fenerbahçe Spor Okullarý Basketbol All
Star organizasyonuna katýlacak çorum ve
diðer illerden gelen fenerbahçe basketbol
Okulu sporcularý 29.03.2015 Pazar günü 08 00
de Ülker Sports Arena da olacaklar ve çeþitli
etkinlikler maçlar þut yarýþmalarý sonunda
sporculara çeþitli sürprizler sunulacaðý ALL
STAR programýnýn ardýndan sporcu ve
yakýnlarý saat 16,00 da oynanacak olan
Fenerbahçe ülker - Uþak sportif TBL maçýný
izleyecekler
Çorum kafilesinde þu isimler yer alýyor;
Antrenör Yaþar Yýlmaz sporcular Berfin
ERTAÞ,Özgür UYSAL, Bora SANA, Ýnci
TAÞKIN,Berker ÖZTÜRK,Kaan SAAT. Ülker
Sports Arena'ya katýlamayan veliler ise,
Fenerbahçe Spor Okullarý Basketbol All Star
organizasyonu FB TV'de saat 10.00 - 12.00
saatleri arasýnda canlý yayýnlanacaktýr.
(Spor servisi)
Bölgesel amatör lig (BAL) da Çorum'u temsil eden Ulukavakspor,
Pazar günü deplasmanda Ünyespor2un konuðu olacak.
Geçtiðimiz hafta grup lideri Kastamonuspor'a 2-0 maðlup olan siyah
beyazlý temsilcimiz Ulukavakspor,
Pazar günü Ünyespor'un saha kapatma cezasý olmasý nedeni ile Samsun da Ünyespor'un konuðu olacak.
Ýkinci yarý maçlarý ile kadrosunda
bulunan bazý isimlerin takýmdan ayrýlmasý ile kadro kurmakda zorlanan
Ulukavakspor, ligin bitimine son üç
Teknik direktör
Yavuz Ýncedal
Ýncedal: Ýyi
olan kazansýn
Çorum Belediyespor teknik direktörü Yavuz incedal, yarýn konuk edecekleri Tuzlaspor maçý ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada,
grubun güçlü takýmlarýndan ve lider Tuzlaspor'u sahamýzda konuk edeceðiz, taraftarlarýmýzýn vereceði destek ,ile sahadan iyi bir
sonuç ile ayrýlacaðýmýza takým olarak inanýyoruz" dedi.
Teknik direktör Ýncedal maç ile ilgili olarak daha sonra þunlarý vurguladý" Grubun lideri Tuzlaspor ile yarýn önemli bir maça çýkacaðýz. Takýmda iki sakat ve iki cezalý oyunucumuz var. Saha da görev vereceðim futbolcularýmýz Tuzla karþýsýnda en iyi sonuçu alacaklarýna inanýyorum. Tuzlaspor grubun güçlü ve lider takýmý. Kadrosunda kaliteli isimler
var. Bizde iyi futbol oynuyoruz. Ancak bu iyi
futbolu bir türlü skora yansýtamadýk. Yarýn
taraftarlarýmýzýn da büyük desteklerine ihtiyaçýmýz var. Onlarýn maç sonuna kadar vereceði destekler ile sahadan mutlu ayrýlan taraf
olmak istiyoruz. Ýyi oynayan kazansýn" dedi.(Yasin Yücel)
hafta kala puan cetvelinde
21 puan ile 12 sýrada yer alýyor. Ulukavakspor'u 13 basamakta Turhalspor 20 puan ile Ulukavakspor'un en yakýn takipcisi olarak yer alýyor. Küme düþme potasýnda bulunan 1930 bafraspor ise, grupda son sýrada yer alýrken
15 puanýn sahibi olarak son 3 haftaya girilirken küme düþme potasýnda
yer alýyor.
Ulukavakspor2un yarýn saat 13;30
da Samsun da karþý karþýya geleceði
Ünyespor maçýndan en azýndan 1
puan ile Çorum'a dönmenin hesaplarý yapýldý.
Ulukavakspor'un Ünye maçý
sonrasýnda 25. Hafta maçýnda Çorum da Termespor'u konuk edecek.
Ligin son hafta maçýnda deplasmana
çýkacak olan Ulukavakspor, Çarþambaspor maçý ile oynadýktan sonra
bölgesele amatör küme (BAL) ligi
maçlarýný tamamlayacak.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN