RRJETI I POLITIKES GJUHESORE/MREŽA ZA JEZIČKU POLITIKU
KOMUNAT/OPŠTINE
KOMUNA/OPŠTINA
DEÇAN / DEČANI
KONTAKT PERSONI/KONTAKT
OSOBA
PËRKTHYESIT/PREVODIOCI
Nezir Balaj
[email protected]
o44-154-878
DRAGASH / DRAGAŠ
FERIZAJ / UROŠEVAC
Jahir Zuka, zyrtar Ligjor i NJSHJLA dhe
udheheqes I biblotekes ligjore/pravni
službenik NJSSHJLA i rukovodilac pravne
biblioteke
0290/321 291 – 044/219 609
[email protected]
F.KOSOVË/ KOSOVO POLJE
Idriz Idrizi, përkthyes/prevodilac
GJAKOVË/ ĐAKOVICA
GJILAN / GNJILANE
DRENAS / GLOGOVAC
ISTOG / ISTOK
KAÇANIK / KAČANIK
Rrahman Ceka, zyrtar për përkthim shqip
serbisht7/službenik za provođenje, albanskisrpski
[email protected]
Ganimete Nuredini, shqip-serbisht/albanskisrpski
044/655 984
[email protected]
Raif Kashtanjeva, shqip-serbisht/albanskisrpski
[email protected]
049/612 520
KAMENICË/ KAMENICA
Sami Morina
Udhëheqës i Personelit/rukovodilac osoblja
0280 370867
044 292173
[email protected]
[email protected]
KLINË / KLINA
Milorad Šarković – contact person
[email protected]
Rexhep Ibrahimi
044 827 890
[email protected]
LIPJAN / LIPLJAN
MALISHEVË / MALIŠEVO
NOVOBËRDË / NOVO BRDO
Jasmina Denić
044/948-202
[email protected]
MITROVICË / MITROVICA
Eroll ZEKEREIJA – Nënkryetar i Komunës
për Komunitete/Podpredsednik opštine za
zajednice
OBILIQ / OBILIĆ
Mehmet Ismajli- Udhheqës i zyrës për
informin/rukovodilac kancelarije za
informisanje
045/550-204
[email protected]
PEJË / PEĆ
Fatmir Ymeri
044/460-739
[email protected]
Afrim Aliu
045/397-76
[email protected]; [email protected]
Nazmije Haziri– albanski-srpski,
tel.045/409274
[email protected]
Ramadan Hashani, albanski-srpski
[email protected]
tel.045/550-223
Nazmi Seta, pergjegjes i Njesitit per
perkthime/rukovodilac jedinice za prevodjenje
[email protected]
044162210
Xhemajl Tërholli, përkthyes/prevodilac
044125 035
[email protected]
Hilmi Llugaliu, prevodilac
[email protected]
PRIZREN / PRIZREN
Ruxhdi Rexha,
Nënkryetar i Komunë së
Prizrenit/Potpredsednika Opštine Prizren
[email protected]
044 708 707
Bedredin Kryeziu, shqip-boshnjakishtserbisht/prevodilac za albanski-bošnjačkisrpski
Dafina Ukallo, shqip-turqisht/albanski-turski
Remzije Tyberdar, shqip-turqisht/albanskiturski
RAHOVEC/ ORAHOVAC
Fatmir Iska, drejtor-jurist/direktor-pravnik
049 746 170
[email protected]
Qamil Shtavica, përkthyes shqipserbisht/prevodilac albanski/srspski
tel. 044 204 068
[email protected]
SHTËRPCE / ŠTRPCE
Dalibor Jevtic
Savetnik gradonačelnika/Këshilltar i Kryetarit
të Komunës
[email protected]
Ibrahim Demiri, shef i zyrës për komunitete
dhe kthim (bën përkthimin e dokumenteve
shqip-serbisht)/šef kancelarije za zajednice i
povratak/(vrši prevod dokumenata albanskisrpski
[email protected],
[email protected]
Xhevat Salihaj, Zyrtar për Kthim dhe
Komunitete, 044/206-005, /službenik za
povratak i zajednice
PODUJEVË / PODUJEVO
PRISHTINË / PRIŠTINA
SHTIME / ŠTIMLJE
SKËNDERAJ / SRBICA
[email protected],
[email protected], perkthimin e
dokumenteve shqip/serbisht dhe
anasjelltas/vrši prevod dokumenata sa
albanskog na srpski i obratno
Rrahman Jakupi, Përgjegjës per
Informim,/odgovaran za informisanje
044/226-638, [email protected],/
vrši prevod dokumenata sa albanskog na
engleski i obratno
Imer Prokshi, Zyrtar përkthyes/Službenikprevodilac
o44356052
[email protected]
[email protected]
SUHAREKë/ SUVA REKA
Shyqeri Kuçi, Menaxher i zyres per
komunitete dhe kthim,/Menadžer kancelarije
za zajednice i povratak
029-271-087, mobil 044184-494
[email protected]
Perkthyesi/Prevodilaca; Nijazi KuçiPerkthyes i Komunes/Prevodilac Opštine
044-184-006
[email protected]
VITI / VITINA
Besim Halimi – Drejtor i Administrates ne
Komunen e Vitisë/Direktor za administraciju
Opštine Vitina.
[email protected]
0280-381-723
044-897-646
Vjollca Shema, shqip-serbisht
[email protected]
044-709-608
VUSHTRRI / VUČITRN
Arjeta Sadikun-Avokate Publike dhe
Përgjegjëse e Zyrës Ligjore/javnbi advokat
rukovodilac pravne kancelarije.
[email protected]
028 571 363 045 777 717
Znj. Aktere Dërvari
E-mail: [email protected]
Tel: 044 382 734
MAMUSHË / MAMUŠA
JUNIK / JUNIK
HANI I ELEZIT/
ĐENERAL JANKOVIĆ
Fari Kalisi, Drejtor i Administratës/direktor za
administraciju
[email protected]
044225494
Nuk kanë të punësuar përkthyes/nemaju
zapsolenog prevodioca
KLLOKOT / KLOKOT
Danijel Stojkovic
045-608-775
[email protected]
RANILLUG / RANILUG
Aleksander Nedeljković-shef i zyres per
informim/šef kancelarije za informisanje
[email protected]
NR.TEL:049 787 321
GRAÇANICË / GRAČANICA
Nesko Peric
049/776-570
PARTESH / PARTEŠ
Todor Ivanović,
Drejtor i kadastrit, gjeodezise dhe
urbanizmit/director za katastar, geodeziju i
urbanizam
[email protected]
[email protected]
Diturie Ramiqi
045-343-760
[email protected]
[email protected]
Afrodita Dzokaj
049-317-705
[email protected]
Lalim Bajrami (perkthyes) /prevodilac
[email protected]
049 779 033
Manushaqe Rehxepi-Prevodilac
049/773-284
Download

RRJETI I POLITIKES GJUHESORE / KOMUNATShkarko si PDF