RRJETI I POLITIKES GJUHESORE/MREŽA ZA JEZIČKU POLITIKU
KOMUNAT/OPŠTINE
KOMUNA/OPŠTINA
DEÇAN / DEČANI
KONTAKT PERSONI/KONTAKT
OSOBA
PËRKTHYESIT/PREVODIOCI
Nezir Balaj
nezir.balaj@hotmail.com
o44-154-878
DRAGASH / DRAGAŠ
FERIZAJ / UROŠEVAC
Jahir Zuka, zyrtar Ligjor i NJSHJLA dhe
udheheqes I biblotekes ligjore/pravni
službenik NJSSHJLA i rukovodilac pravne
biblioteke
0290/321 291 – 044/219 609
Jahir.zuka@rks-gov.net
F.KOSOVË/ KOSOVO POLJE
Idriz Idrizi, përkthyes/prevodilac
GJAKOVË/ ĐAKOVICA
GJILAN / GNJILANE
DRENAS / GLOGOVAC
ISTOG / ISTOK
KAÇANIK / KAČANIK
Rrahman Ceka, zyrtar për përkthim shqip
serbisht7/službenik za provođenje, albanskisrpski
Rrahman.Ceka@rks-gov.net
Ganimete Nuredini, shqip-serbisht/albanskisrpski
044/655 984
Ganimete.nuredini@rks-gov.net
Raif Kashtanjeva, shqip-serbisht/albanskisrpski
Raif.kashtanjeva@rks-gov.net
049/612 520
KAMENICË/ KAMENICA
Sami Morina
Udhëheqës i Personelit/rukovodilac osoblja
0280 370867
044 292173
Morina76@hotmail.com
Sami.R.Morina@rks-gov.net
KLINË / KLINA
Milorad Šarković – contact person
samije.gjergjaj@rks-gov.net
Rexhep Ibrahimi
044 827 890
skender.behramaj@rks-gov.net
LIPJAN / LIPLJAN
MALISHEVË / MALIŠEVO
NOVOBËRDË / NOVO BRDO
Jasmina Denić
044/948-202
jasminadenic@krstarica.com
MITROVICË / MITROVICA
Eroll ZEKEREIJA – Nënkryetar i Komunës
për Komunitete/Podpredsednik opštine za
zajednice
OBILIQ / OBILIĆ
Mehmet Ismajli- Udhheqës i zyrës për
informin/rukovodilac kancelarije za
informisanje
045/550-204
mehmetismaili@gmail.com
PEJË / PEĆ
Fatmir Ymeri
044/460-739
fatmirymeri1@yahoo.com
Afrim Aliu
045/397-76
afrimaliu1@hotmail.com; afrim.aliu@rksgov.net
Nazmije Haziri– albanski-srpski,
tel.045/409274
Nazmije.haziri@rksgov.net
Ramadan Hashani, albanski-srpski
ramadan.hashani@rks-gov.net
tel.045/550-223
Nazmi Seta, pergjegjes i Njesitit per
perkthime/rukovodilac jedinice za prevodjenje
nazmi.seta@rks-gov.net
044162210
Xhemajl Tërholli, përkthyes/prevodilac
044125 035
xhemajl.terholli@rks-gov.net
Hilmi Llugaliu, prevodilac
hilmi.llugaliu@rks-gov.net
PRIZREN / PRIZREN
Ruxhdi Rexha,
Nënkryetar i Komunë së
Prizrenit/Potpredsednika Opštine Prizren
ruzhdi.rexha@rks-gov.net
044 708 707
Bedredin Kryeziu, shqip-boshnjakishtserbisht/prevodilac za albanski-bošnjačkisrpski
Dafina Ukallo, shqip-turqisht/albanski-turski
Remzije Tyberdar, shqip-turqisht/albanskiturski
RAHOVEC/ ORAHOVAC
Fatmir Iska, drejtor-jurist/direktor-pravnik
049 746 170
fatmir.iska@rks-gov.net
Qamil Shtavica, përkthyes shqipserbisht/prevodilac albanski/srspski
tel. 044 204 068
qshtavica@hotmail.com
SHTËRPCE / ŠTRPCE
Dalibor Jevtic
Savetnik gradonačelnika/Këshilltar i Kryetarit
të Komunës
jevtic.dalibor@gmail.com
Ibrahim Demiri, shef i zyrës për komunitete
dhe kthim (bën përkthimin e dokumenteve
shqip-serbisht)/šef kancelarije za zajednice i
povratak/(vrši prevod dokumenata albanskisrpski
ibrahim_121@hotmail.com,
ibrahim.demiri@rks-gov.net
Xhevat Salihaj, Zyrtar për Kthim dhe
Komunitete, 044/206-005, /službenik za
povratak i zajednice
PODUJEVË / PODUJEVO
PRISHTINË / PRIŠTINA
SHTIME / ŠTIMLJE
SKËNDERAJ / SRBICA
xhevatsalihaj@hotmail.com,
xhevat.salihaj@rks-gov.net, perkthimin e
dokumenteve shqip/serbisht dhe
anasjelltas/vrši prevod dokumenata sa
albanskog na srpski i obratno
Rrahman Jakupi, Përgjegjës per
Informim,/odgovaran za informisanje
044/226-638, rrahman.jakupi@rks-gov.net,/
vrši prevod dokumenata sa albanskog na
engleski i obratno
Imer Prokshi, Zyrtar përkthyes/Službenikprevodilac
o44356052
imerprokshi@gmail.com
imer.prokshi@rks-gov.net
SUHAREKë/ SUVA REKA
Shyqeri Kuçi, Menaxher i zyres per
komunitete dhe kthim,/Menadžer kancelarije
za zajednice i povratak
029-271-087, mobil 044184-494
shyqerikuci@gmail.com
Perkthyesi/Prevodilaca; Nijazi KuçiPerkthyes i Komunes/Prevodilac Opštine
044-184-006
nijazikuqi@hotmail.com
VITI / VITINA
Besim Halimi – Drejtor i Administrates ne
Komunen e Vitisë/Direktor za administraciju
Opštine Vitina.
Besim.Halimi@ks-gov.net
0280-381-723
044-897-646
Vjollca Shema, shqip-serbisht
vjollca.shema@hotmail.com
044-709-608
VUSHTRRI / VUČITRN
Arjeta Sadikun-Avokate Publike dhe
Përgjegjëse e Zyrës Ligjore/javnbi advokat
rukovodilac pravne kancelarije.
Arjeta.Sadiku@rks-gov.net
028 571 363 045 777 717
Znj. Aktere Dërvari
E-mail: akteredervari@hotmail.com
Tel: 044 382 734
MAMUSHË / MAMUŠA
JUNIK / JUNIK
HANI I ELEZIT/
ĐENERAL JANKOVIĆ
Fari Kalisi, Drejtor i Administratës/direktor za
administraciju
fari.kalisi@rks-gov.net
044225494
Nuk kanë të punësuar përkthyes/nemaju
zapsolenog prevodioca
KLLOKOT / KLOKOT
Danijel Stojkovic
045-608-775
danijelmrokl@yahoo.com
RANILLUG / RANILUG
Aleksander Nedeljković-shef i zyres per
informim/šef kancelarije za informisanje
aleksandar.nedeljkovic@rks-gov.net
NR.TEL:049 787 321
GRAÇANICË / GRAČANICA
Nesko Peric
049/776-570
PARTESH / PARTEŠ
Todor Ivanović,
Drejtor i kadastrit, gjeodezise dhe
urbanizmit/director za katastar, geodeziju i
urbanizam
todorivanovic@yahoo.com
todorivanovic@yahoo.com
Diturie Ramiqi
045-343-760
eirutid_ar@hotmail.com
diturie.ramiqi@rks-gov.net
Afrodita Dzokaj
049-317-705
aferdita.hana@hotmail.com
Lalim Bajrami (perkthyes) /prevodilac
lazim.bajrami@rks-gov.net
049 779 033
Manushaqe Rehxepi-Prevodilac
049/773-284
Download

RRJETI I POLITIKES GJUHESORE / KOMUNATShkarko si PDF