Sadržaj
•
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR 102 • NOVEMBAR 2014.
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA
KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU
"Sl. glasnik RS", br. 115/2014....................................................................................................................... 14
Sredstva za rad Agencije ...........................................................................................................................................14
Poslovi Agencije........................................................................................................................................................15
Organi Agencije........................................................................................................................................................18
Evidencija i informisanje građana..............................................................................................................................20
Metodološke redakcije teksta.....................................................................................................................................20
KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I OBLIKU IZJAVE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM
NUĐENJEM "Sl. glasnik RS", br. 116/2014................................................................................................. 20
KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA ISTICANJA JEDINIČNE CENE ZA POJEDINE VRSTE PROIZVODA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014.......................................................... 22
Sažetak......................................................................................................................................................................22
Obaveza isticanja prodajne cene robe/usluga prema Zakonu ..........................................................................................22
Obaveza isticanja jedinične cene prema Pravilniku ...................................................................................................23
Pojam hrane .............................................................................................................................................................23
Trgovina proizvodima kod kojih ne postoji obaveza isticanja jedinične cene .............................................................23
Nadzor .....................................................................................................................................................................24
Prekršajne kazne .......................................................................................................................................................24
KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKTA
"Sl. glasnik RS", br. 117/2014....................................................................................................................... 24
KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA "Sl. glasnik RS", br. 115/2014...................................................................................................................... 25
Preciziranje pravne forme..........................................................................................................................................26
Delatnost društva za upravljanje i visina novčanog dela osnovnog kapitala................................................................27
Terminološko preciziranje i usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala..............................................27
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
5
Vođenje poslovnih knjiga i izveštavanje.....................................................................................................................27
Ulaganje u investicione fondove i dozvola za investicioni fond..................................................................................28
Ulaganje imovine investicionog fonda.......................................................................................................................28
Upravljanje rizicima ograničenje raspolaganja imovinom investicionog fonda...........................................................28
Objavljivanje prinosa i prospekt investicionog fonda ................................................................................................28
Naknade...................................................................................................................................................................29
Investicione jedinice..................................................................................................................................................29
Zaduživanje ..............................................................................................................................................................29
Spajanje i raspuštanje otvorenog investicionog fonda.................................................................................................29
Zatvoreni investicioni fond.......................................................................................................................................29
Usluge kastodi banke.................................................................................................................................................30
Mare nadzora i oduzimanje dozvole za rad društvu za upravljanje.............................................................................30
Kaznene odredbe.......................................................................................................................................................30
KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ZAKONA O PROMETU
NEPOKRETNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 121/2014...................................................................................... 31
Izmene Zakona o prometu nepokretnosti .................................................................................................................31
Izmene Zakona o javnom beležništvu .......................................................................................................................35
Hitnost za donošenje zakona ....................................................................................................................................36
Zaključak..................................................................................................................................................................36
III POREZ NA DODATU VREDNOST
PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA SA ASPEKTA ZAKONA O PDV........................ 38
1. Manjak dobara kao predmet oporezivanja PDV ...................................................................................................38
2. Iskazani rashod (kalo, rastur, kvar i lom) kao predmet oporezivanja PDV .............................................................39
3. Poreski tretman prometa i uništavanja rashodovanih osnovnih sredstava i drugih otpisanih dobara ......................44
4. Osnovica za obračunavanje PDV na manjak dobara koji se smatra sopstvenom potrošnjom, na rashod
dobara iznad količine utvrđene Normativom rashoda ili normativom obveznika i svaki drugi promet dobara
bez naknade .............................................................................................................................................................46
5. Iskazivanje podataka o manjku i rashodu dobara u poreskoj prijavi PDV .............................................................47
 Pitanja i odgovori
PDV tretman usluga menadžmenta koje strano privredno društvo pruža svom zavisnom privrednom društvu sa sedištem u Republici Srbiji........................................................................................................... 47
Mogućnost povraćaja PDV od strane poreske uprave zalogoprimcu.............................................................. 49
Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ili iznajmljivanja putničkog automobila putem
operativnog lizinga........................................................................................................................................ 50
Vraćanje primljenog avansa i ispravka PDV................................................................................................... 51
Ostvarivanje prava na povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita po osnovu PDV.............................. 52
6
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
Rok u kome je obveznik PDV dužan da čuva PDV evidenciju i dokumentaciju na osnovu koje se vodi ta evidencija................................................................................................................................................... 53
Obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za objekat za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja
u predmetni objekat, ako preduzetnik promeni ili privremeno prestane da obavlja delatnost....................... 54
PDV tretman prometa zlatnika stečenih putem naplate potraživanja............................................................ 55
Pravo poreskog dužnika - investitora da deo obračunatog PDV odbije kao prethodni porez u slučaju kada će deo izgrađenog objekta davati u zakup............................................................................................. 56
PDV tretman prometa dobra koji obveznik PDV vrši humanitarnoj organizaciji, pri čemu se nabavka
predmetnog dobra finansira iz sredstava donacije prikupljene od pravnih i fizičkih lica............................... 57
VI RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I
DOPRINOSI
USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA................................... 58
1. Visina najniže osnovice .........................................................................................................................................58
2. Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa ...............................................................58
3. Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima .....................59
4. Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom i zaposlene koji nemaju
pun fond sati u mesecu .............................................................................................................................................60
5. Primena srazmernog iznosa najniže osnovice ........................................................................................................60
6. Primena najniže osnovice na zaradu preduzetnika .................................................................................................63
7. Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade ..........................63
8. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa ...................................................................................................64
9. Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje ...................66
10. Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno
osiguranje .................................................................................................................................................................66
ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA.................................................................................................. 67
1. Pravni osnov za davanje zajma ..............................................................................................................................67
2. Uređivanje opštim aktom mogućnosti davanja zajma ...........................................................................................68
3. Uređivanje visine zajma ........................................................................................................................................68
4. Uređivanje rokova za vraćanje zajma ........................................................................................................................69
5. Organ koji odobrava zajam, dokument za obezbeđenje i način vraćanja zajma .....................................................69
6. Ostali uslovi .........................................................................................................................................................69
7. Obaveze u slučaju otpisa zajma (oproštaj duga) ....................................................................................................70
IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA IZ ZARADE............................................................................ 71
1. Izvršenje iz zarade prema Zakonu o radu ..............................................................................................................71
2. Izvršenje iz zarade u skladu sa posebnim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ......................................................72
3. Primanja koja čine zaradu kao osnov za izvršenje ..................................................................................................73
4. Iznos zarade koji se može obustaviti na ime izvršenja potraživanja po sudskoj presudi i po administrativnoj zabrani ...... 76
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
7
5. Izvršenje na zaradi po osnovu administrativne zabrane i po osnovu ostalih sudskih presuda koje nemaju
„prioritet u naplati” ..................................................................................................................................................78
6. Obaveze poslodavca po osnovu sudske i administrativne zabrane ako zaposlenom prestane radni odnos ...............79
NAKNADA TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA KOJA NE ČINE ZARADU............................................... 80
1. Naknada troškova..................................................................................................................................................80
2. Druga primanja koja ne čine zaradu (Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje po članu 9. Zakona o porezu na
dohodak građana)...................................................................................................................................................100
3. Druga primanja po članu 120. Zakona o radu ....................................................................................................109
KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG
SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014.................................................................. 114
Uvod ......................................................................................................................................................................114
Pojašnjenje izmenjenih i dopunjenih odredbi .........................................................................................................114
KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014..................................................................................................................... 116
Uvod ......................................................................................................................................................................116
Objašnjenje pojedinačnih odredbi Zakona .............................................................................................................116
Praktična primena Zakona u praksi ........................................................................................................................117
KOMENTAR ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU
PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH
SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014............................................................................................... 118
PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2015. GODINI........................................................ 122
1. Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje .....................................................................................................122
2. Uslovi za paušalno oporezivanje .........................................................................................................................123
3. Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda ...........................................................................................123
4. Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda ...............................................................................................125
5. Obaveza plaćanja poreza i doprinosa ..................................................................................................................126
6. Poslovne knjige ..................................................................................................................................................126
7. Raspolaganje novčanim sredstvima sa tekućeg računa .........................................................................................126
 Pitanja i odgovori
Najmanji i najveći iznosi minimalne zarade koji mogu da se isplate do kraja 2014. godine, odnosno
u toku 2015. godine.................................................................................................................................... 127
Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja članova porodice osiguranika - lica koje obavlja privremene i povremene poslove.................................................................................................................. 128
VII PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI
PRESTANAK PORESKE OBAVEZE........................................................................................................... 129
8
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
Prestanak poreske obaveze usled zastarelosti.............................................................................................................129
Prestanak poreske obaveze usled otpisa poreza ........................................................................................................131
Prestanak poreske obaveze u slučajevima propisanim drugim zakonima ..................................................................132
 Pitanja i odgovori
Nemogućnost prebijanja potraživanja s dugovanjem rezidenta prema nerezidentu po osnovu kreditnih
poslova sa inostranstvom kada je predmet prebijanja promet između dva rezidenta.................................... 134
Uticaj blokade računa na mogućnost prijema uplate od strane dužnika po osnovu ugovora o ustupanju
potraživanja (cesija)..................................................................................................................................... 135
Nadležnost za overu ovlašćenja za podizanje dividende............................................................................... 136
VIII OSTALI POREZI
 Pitanja i odgovori
Oporezivanje porezom na imovinu prava svojine na tzv. ULO /Ultra Low Oxygen/ hladnjači koja je
inkorporisana sa zemljištem . ...................................................................................................................... 137
ix AKCIZE
OBRAČUN AKCIZE NA MANJAK I RASHOD AKCIZNIH PROIZVODA UTVRĐEN POPISOM
IMOVINE I OBAVEZA ZA 2014. GODINU............................................................................................... 138
Obračun akcize na manjak akciznih proizvoda .......................................................................................................138
Obračun akcize na rashod akciznih proizvoda ........................................................................................................138
 Pitanja i odgovori
Pravo kupca - krajnjeg korisnika koji derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7)
Zakona o akcizama koristi u industrijske svrhe na refakciju plaćene akcize................................................ 141
XIII RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA
ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I
PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU...................................................................................................... 143
Obaveza vršenja popisa ...........................................................................................................................................143
Predmet popisa .......................................................................................................................................................144
Rokovi za vršenje popisa .........................................................................................................................................145
Komisija za popis ...................................................................................................................................................145
ULOGA I OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA U FIZIČKOM POPISU ZALIHA ZA 2014. GODINU........ 147
Ciljevi revizije zaliha ...............................................................................................................................................148
Odgovornost za fizički popis zaliha .........................................................................................................................149
Metode inventarisanja (popisa) ...............................................................................................................................149
Značaj razgraničenja zaliha .....................................................................................................................................150
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
9
Planiranje vremenskog perioda za popis zaliha ........................................................................................................151
Interne kontrole u procesu fizičkog popisa zaliha ....................................................................................................151
Ciljevi revizije tokom prisustvovanja fizičkom popisu zaliha ...................................................................................152
Usklađivanje knjigovodstvenog stanja zaliha sa stanjem po popisu ..........................................................................153
POPIS NEUPLAĆENOG UPISANOG KAPITALA, NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA,
POSTROJENJA I OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA ZA 2014. GODINU......................................... 153
Popis neuplaćenog upisanog kapitala ......................................................................................................................153
Popis nematerijalne imovine .....................................................................................................................................14
Popis nematerijalne imovine ...................................................................................................................................156
Popis nekretnina, postrojenja i opreme ...................................................................................................................159
Popis bioloških sredstava ........................................................................................................................................167
Primer popisne liste nekretnina, postrojenja i opreme .............................................................................................172
POPIS FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA ZA 2014. GODINU.......................................... 174
Popis dugoročnih finansijskih plasmana .................................................................................................................174
Popis dugoročnih potraživanja ................................................................................................................................179
Popis kratkoročnih potraživanja i plasmana ............................................................................................................180
RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DUGOROČNIH POTRAŽIVANJA PREMA ZAHTEVIMA MSFI ZA MSP...................................................................................................................... 186
Račun 050 - Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica .................................................................................187
Račun 051 - Potraživanja od ostalih povezanih lica .................................................................................................187
Račun 052 - Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit ..................................................................................188
Račun 053 - Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu .............................................................189
Račun 054 - Potraživanja po osnovu jemstva ..........................................................................................................190
Račun 055 - Sporna i sumnjiva potraživanja ...........................................................................................................192
Račun 056 - Ostala dugoročna potraživanja ...........................................................................................................193
Račun 059 - Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja ........................................................................................193
POPIS ZALIHA MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA ZA 2014. GODINU..............195
Popis zaliha materijala ............................................................................................................................................197
Popis zaliha rezervnih delova ..................................................................................................................................198
Popis zaliha alata i inventara ...................................................................................................................................199
POPIS ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA ZA 2014. GODINU....... 200
Popis zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara u obradi, doradi i manipulaciji ......................................200
Popis zaliha nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga ......................................................................................201
Popis zaliha gotovih proizvoda ................................................................................................................................205
Svođenje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda na neto prodajnu (ostvarivu) cenu na dan popisa,
odnosno bilansa .....................................................................................................................................................208
Procenjivanje prodajne cene i neto ostvarive vrednosti koja se unosi u popisne liste ................................................208
10
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
POPIS ZALIHA ROBE I STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI ZA 2014. GODINU........... 212
Popis zaliha robe.....................................................................................................................................................212
Popis stalnih sredstava namenjenih prodaji..............................................................................................................217
POPIS GOTOVINSKIH EKVIVALENATA I GOTOVINE ZA 2014. GODINU......................................... 219
Popis hartija od vrednosti - gotovinskih ekvivalenata ..............................................................................................220
Popis novčanih sredstava na tekućem (poslovnom) računu .....................................................................................220
Popis novčanih sredstava u blagajni ........................................................................................................................220
Popis sredstava na deviznom računu .......................................................................................................................221
Primer popisne liste gotovinskih ekvivalenata i gotovine .........................................................................................221
POPIS OBAVEZA I VANBILANSNE EVIDENCIJE ZA 2014. GODINU................................................... 222
Popis obaveza .........................................................................................................................................................222
Popis vanbilansne aktive i pasive .............................................................................................................................226
PRESTANAK OBAVEZA USLED ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA................................................... 227
Pravni aspekt prestanka (gašenja) obaveze ...............................................................................................................227
Poreski aspekt prestanka obaveze oprostom duga i usled zastarelosti .......................................................................229
Računovodstveni aspekt opraštanja duga i gašenja obaveze usled zastarelosti ..........................................................230
USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU ZA 2014. GODINU I RAČUNOVODSTVENO
EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA................................................................................................... 231
Računovodstveno evidentiranje manjka dobara ...........................................................................................................232
Računovodstveno evidentiranje viškova dobara ......................................................................................................232
Računovodstveno evidentiranje obaveze za PDV na utvrđeni manjak .....................................................................232
Računovodstveno evidentiranje kala, rastura, loma ili kvara ....................................................................................232
Računovodstveno evidentiranje obezvređenja zaliha ...............................................................................................233
Primeri knjiženja manjkova i viškova ......................................................................................................................233
Evidencija viškova i manjkova u Knjizi evidencije prometa i usluga - Obrazac KEPU .............................................243
POPIS IMOVINE I OBAVEZA KOD MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU ......244
Popis kod mikro pravnih lica i preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva .............245
Popis kod preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva ..............................................245
Popis kod paušalno oporezovanih preduzetnika ......................................................................................................251
 Pitanja i odgovori
Pravilno popunjavanje kolona 4 i 5 u KEPU knjizi..................................................................................... 252
Postupanje sa primljenim uplatama u gotovom novcu u maloprodajnim objektima - nepostojanje
kategorije blagajničkog maksimuma prema važećim propisima................................................................... 252
Evidentiranje cesije i asignacije sa primerom popunjenih naloga................................................................. 253
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
11
Obaveza trgovca da nivelaciju cena robe koju želi da prodaje sa sniženom cenom proknjiži kroz propisanu evidenciju .................................................................................................................................. 256
XIV SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA I IZVEŠTAVANJA POJEDINIH
DELATNOSTI
OBAVEZA IZRADE I DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2015. GODINU............................................................................................................. 257
Uvod.......................................................................................................................................................................257
Izrada godišnjeg programa poslovanja (GPP)...........................................................................................................258
Praćenje realizacije programa poslovanja..................................................................................................................258
Osnovne/raspoložive smernice - parametri za izradu GPP JP za 2015. godinu ........................................................259
 Pitanja i odgovori
Otpisivanje duga koje javno preduzeće ima prema drugome subjektu iz javnog sektora osnovanog
od strane istog osnivača............................................................................................................................... 261
XV SLUŽBENA MIŠLJENJA
ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA................................................................................... 262
Primena propisa o porezima na imovinu kroz mišljenja Ministarstva finansija........................................... 262
Oporezivanje objekta na kome organizacija osoba sa invaliditetom ima pravo svojine i koji je kulturno dobro........262
Vreme nastanka poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za objekat koji nije u potpunosti završen................263
Nepostojanje osnova za oslobođenje od poreza na imovinu za nepokretnost koja nije kulturni ili istorijski
spomenik, već se smatra dobrom koje uživa prethodnu zaštitu................................................................................263
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni koji se koriste za
obavljanje delatnosti prerađivačke industrije............................................................................................................263
Nepostojanje osnova za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je proglašen spomenikom kulture
a koji se koristi za rad sindikata kao organizacije zaposlenih....................................................................................265
Obaveza privrednog društva nad kojim je pokrenut stečajni postupak da porez na imovinu utvrđuje
samooporezivanjem.................................................................................................................................................265
XVI SUDSKA PRAKSA
ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud •...................................................... 267
Zastarelost i opšta načela obligacionog prava...........................................................................................................267
Rok zastarelosti u slučaju prekida zastarevanja podizanjem tužbe.............................................................................267
Isticanje prigovora zastarelosti potraživanja nakon zaključenja glavne rasprave.........................................................268
Odustanak od prekida zastarevanja izvršenog podizanjem tužbe..............................................................................269
Prekid roka zastarelosti priznanjem duga ................................................................................................................269
Rok zastarelosti za cenu električne energije pravnim licima......................................................................................270
12
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
Trogodišnji rok zastarelosti potraživanja troškova skladištenja koji sukcesivno dospevaju.........................................270
Zastarelost naknade za izdatke u vezi ugovora o prometu robe i usluga između pravnih lica....................................271
Zastarelost naknade za izvedene građevinske radove................................................................................................272
Zastarelost potraživanja televizijske pretplate...........................................................................................................272
Zastarevanje potraživanja naknade za komunalne usluge izvršene preduzetnicima...................................................273
Zastarelost potraživanja čija je dospelost uslovljena ispunjenjem zakonske obaveze..................................................274
Zastarelost potraživanja iz radnog odnosa................................................................................................................274
XVIII MODELI
Odluka o obrazovanju komisije za prethodnu proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na
objavljen oglas............................................................................................................................................. 276
Mišljenje komisije za proveru radnih sposobnosti prijavljenih kandidata na objavljen oglas...................... 277
Odluka o izboru kandidata.......................................................................................................................... 278
Obaveštenje o rezultatima izbora kandidata po oglasu................................................................................ 278
Odluka o obrazovanju komisije za praćenje probnog rada.......................................................................... 279
Mišljenje komisije za praćenje probnog rada............................................................................................... 280
Odluka o potrebi prijema pripravnika i obrazovanju komisije za polaganje stručnog ispita pripravnika.... 280
Rešenje o otkazu ugovora o radu pripravniku koji nije položio stručni ispit............................................... 282
•
AKTUELNE VESTI 283
•
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA
Novembar / Decembar 2014. godine .......................................................................................................... 292
•
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE............................................................................. 308
Poresko-računovodstveni instruktor • novembar 2014. • Br. 102
13
Download

Paragraf Poresko-računovodstveni instruktor • br. 102 • novembar