The European Union’s 2007 National IPA programme for the Republic of Serbia
PODRŠKA SPROVOĐENJU NACIONALNE
STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA
Republic of Serbia
Ministry of Economy and Regional Development
Chairman of the Project Steering Committee: Goran Petković, PhD, State
Secretary for Tourism, Ministry of Economy and Regional Development (MoERD).
National Project Director: Vera Janković, Head of Unit, MoERD
Beneficiary: National Corporation for Tourism Development (NCTD),
Rafael Pupovac, Director.
Project Director: Danijel Pantić, HD European Consulting Group, Serbia.
Team leader: Janez Sirše, International tourism institute, Slovenia
SUPPORT TO IMPLEMENTATION OF THE
NATIONAL STRATEGY FOR TOURISM
Predsedavajući Upravnog odbora projekta: dr Goran Petković, državni sekretar,
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR)
Nacionalni direktor projekta: Vera Janković, viši savetnik, MERR
Korisnik: Nacionalna turistička razvojna korporacija, Rafael Pupovac, direktor
Direktor projekta: Danijel Pantić, HD Evropska konsalting grupa, Srbija
Vođa tima: Janez Sirše, Međunarodni institut za turizam, Slovenija
EU projekat Podrška sprovođenju
Nacionalne strategije razvoja turizma,
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja,
kancelarija 181a
Omladinskih brigada 1/II (SIV 3)
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Tel/fax (011) 313 96 88
E-mail: [email protected]
Web : www.tourismsupport.rs
Ovaj projekat realizuje HD European Consulting Group u konzorcijumu
sa HD, CHL i ITI. Mišljenja izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju
stavove Evropske komisije
This project is implemented by HD European Consulting Group in consortium
with HD, CHL and ITI. The views expressed in this publication do not necessarily
reflect the views of the European Commission
Projekat finansira Evropska unija
This project is funded by the European Union
Projekat realizuje HD European
Consulting Group u konzorcijumu sa HD, CHL i ITI
A project implemented by HD European
Consulting Group in consortium with HD, CHL and ITI
Tourism is identified as a potential driver of economic growth as stated in the
Tourism Strategy of the Republic of Serbia in 2006. Despite Serbia’s unique natural,
archaeological and cultural assets (with eight UNESCO World Heritage Sites)
and its pivotal location in SE Europe in transport terms, the international market
still does not view Serbia as a major tourist destination. Serbia has the potential
to win a much larger market share of both international and domestic tourists.
In that context, the project Support to implementation of the National Strategy
for Tourism is formulated and it is financed by the European Union.
The objectives
The overall objective of the project Support to implementation of the National Strategy for
Tourism is to increase the contribution of Serbia’s tourism sector to the National Economy.
Expected results
Result 1: Increase of Capacities and capabilities of the National Corporation for Tourism
Development (NCTD) to full operational level in line with the objectives of the Tourism
Strategy of the Republic of Serbia, especially in the fields of investment project management,
financial management, feasibility study generation and master plan development.
Result 2: Increased capacities of other tourism development and management organizations
in order to perform project management and destination development and support NCTD in
its implementation of Serbia tourism strategy.
Result 3: Strategic recommendations provided on future actions and investments for further
development of the tourism sector and enhancement of Serbia’s main assets in tourism.
Result 4: Tourism Strategy of the Republic of Serbia reviewed on basis of actual analyses of
world’s tourism markets trends with recommendation for Action Plan.
Organization
The project is divided into four components:
1. Review of Tourist Strategy of the Republic of Serbia
2. Institutional Support Infrastructure and Operational Plan of
the National Corporation for Tourism Development (NCTD)
3. Preparation and Implementation of National Corporation
for Tourism Development Support Action Plan
4. Provision to the future Action Plans: to improve the Tourism
Sector Institutional Support Infrastructure and the Serbian
Tourism Product Portfolio
The purpose of this project is to:
1. Develop the capacity of the National Corporation for Tourism Development (NCTD) to
fully support the implementation of the Tourism Strategy of the Republic of Serbia
2. Identify, facilitate and develop action plans that will enable Public Private
Partnership (PPP) investment, promote them and raise quality standards in the sector’s
real estate, human resources, tourism infrastructure and under-developed assets
3. Support other Government institutions responsible for the implementation of the
Tourism Strategy of the Republic of Serbia and provide proposals for update of the
Strategy related policies in line with best EU practice
4. Support the market positioning and branding of Serbia on the international
tourism map
Turizam je identifikovan kao potencijalni pokretač ekonomskog rasta, kao što je navedeno u
Strategiji turizma Republike Srbije iz 2006. godine. Međunarodno tržište još ne vidi Srbiju
kao jednu od značajnih turističkih destinacija, iako ima potencijal da osvoji mnogo veći
udeo na tržištu među međunarodnim i domaćim turistima. U tom kontekstu, formulisan je
projekat „Podrška sprovođenju Nacionalne strategije razvoja turizma”, koji finansira
Evropska unija.
Ciljevi projekta
Očekivani rezultati projekta
Organizacija projekta
Rezultat 1: Povećanje kapaciteta i sposobnosti Nacionalne turističke razvojne korporacije
(NTRK) do punog operativnog nivoa u skladu sa ciljevima Strategije turizma Republike Srbijje,
posebno u oblasti upravljanja investicionim projektima, finansijskom menadžmentu, izradi
studija izvodljivosti i razvoja master planova.
Projekat je podeljen u četiri komponente:
Rezultat 2: Povećanje kapaciteta drugih organizacija za razvoj i upravljanje u turizmu, u cilju
upravljanja projektima i razvoja destinacija i podršku NTRK u sprovođenju Strategije.
Glavni cilj projekta „Podrška sprovođenju Nacionalne strategije razvoja turizma“ je
povećanje doprinosa turizma nacionalnoj ekonomiji Srbije.
Rezultat 3: Davanje strateških preporuka za buduće akcije i investicije za dalji razvoj
turističkog sektora i unapređenje sredstava Srbije je u oblasti turizma.
Projekat će doprineti ostvarenju sledećih ciljeva:
Rezultat 4: Razmatranje Strategije turizma Republike Srbija na osnovu analiza svetskih
turističkih trendova sa preporukama za Akcioni plan.
1. Razvoj kapaciteta Nacionalne turističke razvojne korporacije (NTRK) da u potpunosti
podrži sprovođenje Strategije turizma Republike Srbije
2. Identifikovanje, unapređenje i razvoj akcionih planova koji će omogućiti investicije
javno-privatnog partnerstva (JPP), promovisati ih i podići kvalitet standarda
nekretnina ovog sektora, ljudskih resursa, turističke infrastrukture i nedovoljno
razvijenih sredstava
3. Podrška drugim državnim institucijama nadležnim za sprovođenje Strategije turizma
Republike Srbija i davanje predloga za ažuriranje propisa u vezi sa Strategijom, u
skladu sa najboljom praksom EU
4. Podrška tržišnom pozicioniranju i brendiranju Srbije na međunarodnoj turističkoj mapi
1. Pregled Strategije turizma Republike Srbije
2. Infrastruktura za institucionalnu podršku i operativni plan Nacionalne turističke
razvojne korporacije (NTRK)
3. Priprema i implementacija Akcionog plana podrške Nacionalnoj turističkoj razvojnoj
korporaciji (NTRK)
4. Određivanje budućih akcionih planova: poboljšanje podrške institucionalne
infrastrukture sektoru turizma i portfelja srpskog turističkog proizvoda
Download

Brošura EU projekta Podrška sprovođenju Nacionalne strategije